Zierikzeesche Nieuwsbode Maandaa 15 Oct. 1923 zierikzeesche courant ?0st®JAAKGA!,Tft- - y°-10992. In""dint -•» HINDERWET. ABONNEMENT: PrJJi por 8 maanden f 1,50, franoo por poit f 1,80. Voor hot buitenland por Jaar 'f 10,—. Afzonderlijke nummer» 5 cent. Veraohijnt Maandag, Woonadag en Vrijdag. ADVERTENTIÉNi ut' *- .-nin».LL3unL wuftHrM- Dir. <L J. DE LOOZE Jr. Ult-Mat. H. J. COSTEM. vMr van 1B regela 80 cta., van 4 rogela en daarboven 20 cta. por regel. Beolamea 80 ota. p. regel. By contract belangrijke korting. BURGEAEEITER en WETHOUDERS van Zierikzbe maken bekend, dat het verzoek van de Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum „De Automaat", Willemskade 21, Rotterdam, om op het pereéel, kadastraal bekend in sectie A, No. 2520, een onder- grondsche benzinebewaarplaats met aftap inrichting te mogen oprichten, door hen is ingewilligd. Zimikzsi, 10 October 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYWTBYN TAN RENÖERSKERKE, Burgem. t. f. WITTERMAN». Seereteria. BUITENLAND. Na 18 eeuwen. Het Romeinsche keizerrijk in zijn ver valtijd! Een beeld van matelooze zede loosheid van tct het krankzinnige opge dreven weelde. Gladiatoren-spelen, ge vechten van wilde dieren in de arena, maaltijden die hun gewicht aan goud kosttenwedrennenbewierooking van beroemde jockey's en... hun paarden... Zoofwas het 1800 jaar geleden, en thans? vraagt de Arn, Ct. Papyrus, het beroemde Engelsche ren paard, zou zich in den jare 1923 naar AmerikB begeven om daar tegen de beste Amerikaansche paarden uit te komen. Op het stoomschip waarmede het dier de reis zou maken, werd een speciale luxe hut stal zou veel te vulgair zijn gebouwd, zooveel mogelijk in het mid den van het vaartuig, om het slingeren tot de kleinste afmetingen terug te bren gen, een hut geheel bekleed mei dikke, veerende kussens, een hut voorzien van de noodige -ramen en van voldoende af metingen om het dier zekere bewegings vrijheid te laten. Na nauwgezet dokters- onderzoek werd de reis toegestaan. Aan boord werd hij vergezeld door 'zijn trar ner en zes mannen, die hem op zijn wenkenl bedienden en die verder tot taak hadden de enthousiaste passagiers, die hem hun opwachting kwamen maken en hem met bonbons, ice-cream en andere versnaperingen de maag wilden beder ven, op eerbiedigen afstand te houden. Per draadlooze werd iederen morgen naar zijn eigenaar geseind hoe Papyrus den nacht had doorgebracht en hoe zijn algemeene gezondheidstoestand was. 'Om hem ëcnigc afleiding te geven, werd hij eiken dag eenisen tijd in zijn ruime hut door een jocky afgereden Bij aankomst in New-York stond een enthousiaste menigte het renpaard op te wachten, die het met luid gejuich be groette. Papyrus scheen eenigszins ner- neusf heusch, zoo werd het naar Enge land gekabeld en de langdurige op sluiting aan boord had hem eenigszins lusteloos gemaakt. Wellicht walgde het be*st wel van 't llauwe gedoe om hem heen. Men hoopt echter dat deze luste loosheid weer spoedig overwonnen zal zijn. Daartoe zal men de eerste 10 dagen slechts lichte inspanning van het paard vergen, vervolgens komt het ernstig in training. Nog zijn de meeningen verdeeld over de uiterst belangrijke vraag of Pa pyrus beter zal loopen op de Amerikaan sche: sintelbaan dan op de Engelsche gras- baan, doch het antwoord hierop kan al leen Papyrus zelf geven en die zwijgt in de zuiverste paardentaal. Aldus het waarachtige verhaal van de reis Van het renpaard Papyrus van En geland naar Amerika In den jare 1923. Zijn we eigenlijk wel zoo heel veel verder als die decadente, door weelde en voorspoed ontaarde Romeinen uit de eerste eeuwen onzer jaartelling? Ford's eoadldatuar. Hoewel de automobielfabrikant Ford eenigen tijd geleden in een interview ver klaarde, geen candidatuur voor het pre sidentschap te zullen aanvaarden, liet hij toch stilzwijgend toe, dat zijn naam werd geplaatst op de lijst van progressistische candidaten voor een „test"-verkjezing in den staat Nebraska te houden. Tevens publiceert Ford te Detroit, waar zijn fabrieken zijn gevestigd, een scher pen aanval op den Amerikaanschen minis ter van Oorlog Weeks, die er van wordt beschuldigd, betrokken te zijn bij een complot om te verhinderen, dat het aan bod van Ford voor de nieuwe groote ni- tratenfabrieken te Muscle Shoals wordt aanvaard. Ford doet zijn aanval op een wijze, die indruk kan maken op de Ame rikaansche landbouwers, en hen zou kun nen winnen voor een eventueele candida tuur van den automagnaat. Hij 'Zegt, dat te Muscle Shoals drijf kracht en meststoffen veel goedkooper kunnen worden geproduceerd dan thans geschiedt, maar dat de vrienden van den minister van Oorlog daarvan niets willen weten, omdat zij thans ettelijke miilioenen dollars verdienen aan de buitensporige prijzen van drijfkracht en meststoffen. Deze beschuldiging zal door den aan gevallen minister van Oorlog in den te houden kabinetsraad ter sprake worden gebracht. Wat de andere kwestie betreft, zou Ford, als progressistische candidaat voor het presidentschap, mei zijn fabelachtigen rijkdom1, zijn over heel Amerika vertakte organisaties en den magischen invloed van rijn naanï den uitslag van de verkiezingen in het volgende jaar zeer onzeker kun nen [maken en de beide officlëele partijen, republikeinen en democraten, In groote verlegenheid brengen. Ken dreigende belastlngoorJog. De Oost-Londensche gemeente Poplar heeft een socialistischen Raad, terwijl daar tevens het Armbestuur in handen is van socialisten en communisten, die al enkele malen in conflict zijn gekomen met het ministerie van Openbare Gezondheid, we gens de hooge uitkeeringen aan werklood- zen en behoeftige gezinnen verstrekt. Ten gevolge daarvan zijn de belastingen te Poplar enorm gestegen. Tot de inwo ners van deze gemeente behooren eenter eenige groote scheepsbouwers en impor teurs, die beweren, dat de belastinghef fing de draagkracht van hunne bedrijven verre te boven gaat. Een dier lirma's ver klaarde vóór den oorlog, toen de zaken goed gingen, jaarlijks 3000 pond sterling te moeten betalen, terwijl de gemeente raad haar thans heeft aangeslagen voor 8000 pond sterling. Een scheepsbouwer betaalde in het jaar 1914 voor iederen ar beider 39 shilling; thans moet hij 30 pond sterling betalen. De socialistische leiders beroepen er zich op, dat de gemeente hoofdzakelijk door armen bewoond wordt, zoodat de wei gestel den voor de armen moeten' mee betalen. Daarentegen wordt er van de zijde der gegoeden op gewezn, dat de socialistische gemeente-autoriteiten tè roy aal met de belastinggelden omspringen en daar protesten niet hielpen, heeft de plaatselijke bond van belastingbetalers be sloten en bloc geen belastingen meer te betalen. Wordt aan dit voornemen ge volg gegeven, dan kan te Poplar een merkwaardige strijd ontstaan. De gemeen te-autoriteiten verklaarden namelijk niet alleen, dat zij de bezittingen van. de wei gerachtige belastingbetalers ln beslag zou den nemen, doch ook dat zij de huurders zullen aansporen geen huur te betalen, aan die huisbazen, die tot de onwilligen behooren. Da machtigingswet in Dultsohland. Door het in werking treden van de machtigingswet, wordt.de regeenng ge machtigd tot het nemTn van alle maat regelen, op financieel, economisch en so ciaal gebied, zonder dat zij daarbij re kening behoeft te houden m3t de be palingen der grondwet inzake de alge mene burgerlijke vrijheden. Een uitzon dering is gemaakt voor den arbeidstijd, welke door den Rijksdag nog afzonder lijk zal gorden jjere^eld,^ ia, van maatregelen tot bestrijding van den financieelen en econom'schah nood, waar van de druk op de bevolking de grenzen van het dragelijke reeds lang heeft over-"' schreden. De eerste taak Van de re geering zal zijn de prijsopdrijving den kop in te drukken. Reeds is in den m - nisterraad de prijszetting ter sprake ge komen en wel door een overeenkomst met de organisaties der producenten. Wat de regeering te dezer zake zal doen, heeft zij nog niet medegedeeld. Dit zal echter spoedig blijken. Heden Maan dag komt de ministerraad opnieuw bij een, om een definitief besluit te nemen over de nieuwe geld-soort. Daar het den meesten leden van de regeering noodza kelijk voorkomt een tegemoetkomende houding aan te nemen ten opzichte van de eischen der landbouwers, die weige ren betalingen in papiergeld aan te ne men, is het plan-Hel ffcrich tot invoer'ng van het beginsel van betalingen op basis van de graanprijzen, weder op den voor grond getreden. Dit plan wordt vooral door den minister van tinanc-'ën gesteund. Naar echter verluidt, zijn in het bijzon der de sociaal-democratische ministers van meening, dat de invoering van een diergelijken waardemeter slechts tijdelijk en dan v»jr zeer korten termijn behoort te geschieden en dan ten spoedigste naar het instellen van een werkelijke goud- waarde moet worden gestreefd. De heer Dressélhuijs vervolgjt, dat on danks 't op rich zelf staande plan tot bouw van de „Java" en de „Sumatra", de Regeering thans met dubbele snel heid wil voortbouwen, waardoor de uit gaven van 34 millioen per jaar worden veroorzaakt, alsmede een vlottende schuld van 200 millioen, een 110 millioen exploi tatiekosten. Durft minister De Graaff den financieelen toestand door deze kosten op zich nemen? De Vlootwet eischt tè veel van ons gezond verstand! Spr. zal zeker tegenstemmen. De heer Marchant vraagt Minister Ruijs bij zijn antwoord, betreffende 't advies van den Gouv.-Generaal te onderscheiden tusschen Vlootwet en de datum van in voering en voorts aan den M'nister van Marine, welke bedragen besteed zijn aan den bouw van de „Java" en de „Sumatra". De heer Hugenholtz oordeelt Colijn's cijfers gegoochel, dat -niet kan worden gecontroleerd. De Vloot zou minstens 545 millioen kosten. Inplaats van bezuinigen voert men de kosten na den oorlog op. De buiten'.andsche toestand maakt de vloot niet urgent. De heer Gerritsen houdt beschouwin gen over de Indische fiaancieele toestand. De heer van Ravesteijn critiseert de weigering der S. D. Al P.. om mede te werken tot een buitengewone Kamerzit ting en hekelt de dictatuur-CoIijn, dte nu koning is. Vastgesteld wordt de begrooting van de de kleigronden in de Provincie Gronln- Ult Stad en Provinoie. inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1924. Aan de schietvereeniging wordt voor dit jaar een subsidie van f 12,50 vastge steld. Aan den autodienst Tholen-Stave- nisse wordt voor 1924 een subsidie van f250 verleend. Betreffende een verzoek van de huurders der gemeentewoningen om verlaging der huur, wordt naar aan leiding van een mededeeling van den voorzitter, dat bij inwilliging van het verzoek de gemeente pl. m. f1000 zou moeten toeleggen, besloten dit aan te houden, doch aan den minister van Arbeid een verzoek van de anuïteiten te verkrij gen. Besloten wordt tot het dempen van den sloot voor de gemeente-woningen. Inzake 't dempen van den lenteput wordt besloten dit nog uit te stellen. Besloten wordt tot wijziging der begrooting voor 1923 met een vermeerdering in ontvang en uitgaaf van f4047,12. Naar aanleiding van een voorstel van de heeren W. L. Klos, J. [M. van der Graaff en J. Bolier, wordt met 5 tegen 2 stemmen besloten tot het intrekken van het raadsbesluit van 17 Aug., waarbij de kermis wtos opgeheven en bepaald, dat die nu zal gehouden worden Zaterdags vóór Pinksteren van 6 tot 11 uur, Maandag 2e Pinksterdag van 11,30 tot 1 uur en Dinsdag van 9 tot 1 uur des nachts. Het z.g. tapver- bod werd eveneens ingetrokken en be paald, dat het sluitingsuur met kermis en openbare feesten wordt gesteld tot 1 uur des nachts. BINNENLAND. De vlootwet. De heer Dresselhuys heeft in de Twee de Kamer verklaard, dat wanneer in de Vlootwet geen belangrijke 'Wijzigingen worden gebracht, hij met Zijn politieke vrienden zal tegenstemmen. Veo-uitvoer naar Bnlgie. Een B. T. A.-telegram uit Brussel meldt, dat voor den invoer van rundvee ln Bel gië uit Nederland certificaat van oor sprong wordt geëischt, afgegeven door een veearts uit de streek, waar hef vee uit afkomstig Is. Voor elk dier moet een afzonderlijke verklaring worden afgege ven. De invoer van Vee en varkens uit Nederlandsche gebieden, waar mond- en klauwzeer heerscht, is verboden. TWEEDE KAMER. Vervolg aitflng van Vrijdag 12 Oei. De heer Troelstra eindigt met de op merking, dat cultureelen opbouw van ons volk door opeenstapeling van schuld on mogelijk wordt. De heer Dresselhuys betoogt dat het eerst was Colijn qui pleure, nu: Golijh qui ritl Er is geen tekort, het leening- fonds is schatrijk waarom is dat nooit aan de Kamer meegedeeld Spr. beziet de vraag of dezs finan- cieele consequenties kunnen worden aan vaard'. ZIERIKZEE. Op 25 October e.k. zal ook hier van wege het Nederlandsche Roode Kruis een collecte worden gehou den voor de nieuwe vredestaak. (Met de gelden, die bet verleden jaar op den collectedag mocht ontvangen, heeft het Roode Kruis zijn vredeswerk prach tig kunnen aanvangen. In .de eerste plaats heeft het Roode Kruip vele nuttige vereenigingen gesteuna D. a. Het Groene Kruis, Het Witte Kruis ;n Het Gele Kruis; aan genoemde ver eenigingen werd een bedrag van f28000 afgedragen.. In de tweede plaats streefde het naar de oprichting van nieuwe Roode Kruis- Ziekenhuizen ln verschillende streken van ons land; op sommige plaatsen is men reeds tot oprichting daarvan overgegaan. Voor de- opleiding van de Roode Kruls- zusters schonk het reeds een aanzienlijk bedrag, terwijl^ het voorts medewerkte stellingsoord in Nederland. Tal van vereenigingen op maatschap pelijk gebied werden financieel gesteund. Zij, die deze zeer aan te bevelen ver- eeniging reeds vóór den aanvang der collecte willen steunen kunnen hun ga ven opzenden aan „Het Nedcrl. Roode Kruis', Princessegracht 27, 's-Graven- hage. Wij ontvingen een nummer van het tweemaal per maand verschijnende tijd schrift „Electro-Radio"'. Dit tijdschrift lijkt ons voor de steeds toenemende schare van radio-amateurs een goede uitgave. Tal van leerzame ar tikelen over de draadlooze telefonie zrjn er in opgenomen en de rubriek „Vragen- bus" beslaat vele pagina's. RENESSE. Als een bijzonderheid in de plantenwereld kan gemeld worden, dat dhr. Matthijsse alhier, thans vele rijpe, goed volwassen mooie aardbeien kan plukken. De tweede bloei van pruime- en pereboomen geeft dit Jaar nog en kele volwassen vruchten. ELKERZEE. Het bestuur van den Kring Schouwen—Duivelnnd der Z.L.M. ontving bericht, dat de R.T.M. nogmaals eene reductie van 5 o/0 heeft toegestaan op de reeds verminderde prijzen voor het bielenvervoer. DREISCHOR. Zaterdagavond trad ook hier voor de S.D.A.P. .als spreker op, de heer Lindeijer uit Vlissingen. Het mat'g opgekomen publiek volgde aandachtig het onderwerp, dat tegenwoordig heel ons land bezig houdt, n.l. „De Vlootweten vooral de minister, die haar ind'ent en de club van Kamerleden, die haar steunt. Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt SCHERPENISSE. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Vrijdag 12 October j.l. [Met den voorzitter alle leden aanwezig. Ingekomen was een adres van de afdeeling van de landbouw-maatschap- pij, verzoekende een schoollokaal voor de te houden landbouwcursus; dit werd toegestaan tegen een vergoeding van f25 voor vuur en licht, voor dien winter. Pro ces-verbaal van kasopnemüig bij den ge meente-ontvanger op 22 September. In kas was aan contanten en geldswaardige papieren een bedrag van f 6148,23. Een schrijven van B. en W. van St.-Maartens- dijk, betreffende de goedkeuring van de jaarwedde van den rijksveearts, belast met den keuringsdienst. Herbenoemd werd de heer Mi. A. Kievit tot lid van het bur gert armbestuur, mede was aanbevolen de heer D. Kleppe. Opnieuw werden vast gesteld de verordeningen op de plaatst inkomstenbelasting. Aan gebr. Kleppe en C. van der Werf wordt opnieuw voor oen tijd van 30 achtereenvolgende jaren een stukje gemeentegrond in erfpacht af gestaan. Aan het burgerlijk armbestuur wordt voor 1923 een verhoogd subsidie van f250 uit de gemeentekas verleend. RECHTZAKEN. De Arrond.-Rechtbank te Middelburg heeft de strafzaak tegen C. I. L. L., ar beider, en P. H., arbeider, béiden te Nieuwerkerk, thans gedetineerd, verdacht van diefstal van rijwielen op Schouwen en Duiveland, in Mei en Juni j.l., verwezen naar de terechtzitting, met bevel tot ge vangenhouding der beide verdachten. Sohip ln brand gestoken. Voor de rechtbank te Middelburg is Vrijdag 2 jaar gevangenisstraf geëischt tegen den 38-jarigen schipper A. B-, uit Zuid-Beijerland, die op 11 Augustus on der Wemeldinge zijn motorschip Zes Ge broeders, geladen met hooi, in brand zou hebben gestoken om de verzekeringsgel den te krijgen. Oneerlijke bestuursleden. De officier van justitie bij dé recht- den voorwaardelijk met drie Jaar proef tijd tegen twee personen uit Zierikaee, die gelden, welke zij a!s bestuursleden eener vereeniging onder rich hadden, ver duisterden. gen optreedt. In de laatste jaren is de ziekte op de meest ui tee nloopen de soor ten kleigrond waargenomen, n.l. op zware, oude kleigronden, rondom Bedum, op roodoorn gronden ten Zuiden van Appin- gedam o. a, en op de kleigronden van Zeeland, N.-Brabant en N.-Holland. „Schakels" meldt thahs, dat ln 1922 cultuurproeven aangezet zijn mei zieken en met gezonden, grond te Westerwijt- werd. Deze proeven hadden ten 'doel, na te gaan den invloed van de bemesting met chili en zwavelzure ammoniak op de ha- verziekte. Voorts werd een kalkbemesting van 5000 en 10.000 K.G. kalk per H..A. toegepast, omdat men vermoedde, dat bet verschijnsel op den kleigrond werd be vorderd door de slechte structuur van den grond. In 1922 bleef volgens het blad de haver op de cultuurvakjes met gezon den grond gezond, op de vakjes met zieken grond werd de haver typisch ziek. Chilisalpeter had (evenals op veengrond) een ongunstigen, zwavelzure ammoniak een gunstïgen invloed op het verschijnsel. In het voorjaar van 1923 trokken 2 ver schijnselen de aandacht. In de eerste plaats was de structuur van den rieken grond opvallend slechter dan dié van den gezonden grond en in de tweede plaats was de invloed van de kalkbemesting op de structuur van den rieken grond treffend. Ook het verschil in invloed tus schen zwavelzuren ammoniak en chilisal peter op de grond-structuur was duide lijk merkbaar. VERKOOPDÏGEN, ENZ. HAAMSTEDE, 12 Oct. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout te Renesse werden heden voor den heer A. Hanse a'.hier op diens hofstede, ,De Driehoek"' publiek verkocht: kalfvaarzen voor f 306, 351', f 331* f 851<, f 344, f 336, f 332 gn f 304. ONDERWIJS. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. BedanktVoor Ameide en Tienhoven, A. J. W. van Ingen te Hattem. Voor Beesd, J. Booy te Vriezenveen. Voor Biervliet, J. P. 8ooep te Ten Boer. Voor Waddinxveen, P. Zandt te Delft. Voor Biggekerke, Jao. Poort te Eikerzee. RENESSE. De oogstoollectle heeft op gebracht de som van f 266,25. SEROOSKERKE. De oogitcollecte heeft Alhier opgebracht f 88,21. Geref. Kerk. Beroepen: Te Opperdoes, oand. H. de Zwart te Hallam. Te Amerongen, G. Veenendaal te Elburg. uvA-wiri.v-i^an f! J. Bedankt: Voor Oost- en West-Soubarg, A. B. W. M. Kok te Wommels. I Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Bnssum, L. H. van der Meiden te Dordrecht. Geref. Gem. Beroepen: Te Ridderkerk, M. Hofman te Byssen. RENESSE. In )de Zaterdag gehouden vergadering van onderwijzers uit Wes telijk Schouwen werd van gedachten ge wisseld over de aktie tegen de plannen Colijn inzake salarieering. Als gevolg van de besprekingen werd de wenschelijk- heid uitgesproken met zuster- en am[b- tenarenvereenigingen gemeenschappelijk aktie te voeren tegen de intrekking van art. 40 van het Bezoldigingsbesluit Bur gerlijke ambteneren, teneinde te kemen tot een algemeene salarisverlaging van het Rijkspersoneel en met kracht te pro- tcsleeren tegen elke verdere verlaging der onderwijaerssalarissen. De vergade ring sprak de wenschelijkheid uit krach tig te protesteeren tegen de voorgenomen schending van rechtsverplichting en tegen het onrecht van de regeering een eens gegeven woord In te trekken. ELLEMEET. Nu de raad het vervolg onderwijs heeft afgeschaft gaan er uit de oudcrcommissie stemmen op om toch voor de leerlingen, die de school reeds hebben verlaten, ontwikkelend onderwijs te erlangen. De wenschelijkheid werd uit gesproken, hetzij met subsidies van de gemeente, hetzij op andere wijze het zelfde doel a'.s bet vervolgonderwijs te bereiken. LANDBOUW EN VEETEELT. Scheidslieden bedrjjfsvereenigingen. De Minister van A., Hl en N. gezften de voordrachten, ingediend door de be- drijfsvereenigingen ingevolge het bepaal de in art. 15, eerste lid, vanhet K.B. van 11 Juni 1923, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld bij art. 90, derde lid, aer Lan en Tuinbouw-ongevallenwet 1922 Leeft voor de commissiën van scheidslieden, genoemd in art. 4 van vorengenoemd be sluit, ledenlijsten vastgesteld en in de oommissie van scheidslieden te 's Gra- venhage o. a. benoemd tot lid-werkgever B. Gil jam te Ouwerkerk; tot lid-arbeider J. v. d. Hoek te St.-Maartensdijk. Hnverzlekte op kleigronden. De „veenkoloniale haverriekte" Is een verschijnsel, dat reeds sedert 25 jaar op VAN HEINDE EN VER, De Dominionpremiers hebben aan aan de Britsehe Rijksconferentie een ontwerp-Smuts voorgelegd nopens het schadevergoedingsprobleem. Aan het strand te Villerville bij Trou- vilie zijn de lijken van een vrouw van 40 jaar en van een meisje van ongeveer 6 jaar aangespoeld. Vermoedelijk zijn het de lijken van twee personen van den baggermolen Normandië, die dezer da gen, met een gedeeltelijk Ned. beman ning, is vergaan. Een op de reede van Havre gevonden lijk is herkend als dat van Christtaan- Kosters, uit Gennep, die machinist was aan boord van den bagger molen, waarop hij mst Zijn vrouw woonde. Uit Keywest in Florida wordt ge meld: Het Amerikaansche tankschip „City of Egerett" is gezonken in de golf van Mexico na uitzending van noodsignalen. Tot nu toe is zonder gevolg naar het schip of naar overblijfselen gezocht. Men vreest, dat 30 menschenlevens zijn ver loren gegaan. I Uit Redding in Californië wordt ge meld, dat roovers bij den uitgang van de tunnel in de Siskipdu-bergen een trein tot stilstand brachten. Zij doodden drie treinbeambten, openden den postwagen met dynamiet en ontsnapten met een grooten buit. Een postambtenaar werd door de ontploffing gedood. De reizi gers werden met rust gelaten. Naar ver luidt voerden slechts twee man de be- rooving uit. De oOgSt is in Noorwegen zeer slecht geweest en men vreest dat tal van boe ren in het a.s. voorjaar niet genoeg Zaai graan zullen hebben. Daarom heeft het ministerie van landbouw maatregelen ge troffen om zulke boeren aan zaaigraan te helpen. Mateo en Nioolau, twee Van de moor denaars van den Spaanschen minister Dato, zijn ter dood veroordeeld. Alle an dere beklaagden zijn vrijgesproken. Het congres der Amerikaansche fe deratie van arbeid heeft een resolutie aangenomen, waarbij hel Congres te Was hington verzocht wordt, strenge immi gratie wetten te maken en de bestaande quota te verminderen. In Athene zijn vorige week een'ga lichte aardschokken waargenomen, die slechts kott duurden «en geen schade ver oorzaakten. 1 J

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1