Zierikzeesche Nieuwsbode vJURGENS" WAT 'N BEZUINIGING" FJNSTE PLANTENBOTER EN DAN NOG VOOR DEN ÖROOT5TEN VERBRUIKER advertentiën i Vrijdag 12 Oct. 1928, zierikzeesche courant. %rzf PüïieCDORp EERSTE iBLAD^ J. BONGERTMAN, Zierikzee. Heilgymnastiek. Massage. HINDERWET. Loting voor den dienst der Brandweer. „Algemeen Overzicht. b i nnenlanp. ABONNEMENT: PrUi per 8 maanden f 1,50, franco per poat f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummer» 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beol&mes 60 ots. p. regel. Bij contract belangrijke korting. aigAofif-t' r? LANTA Dit nummer bestaat uit 3 bladen. BURGEMEESTER «n WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat het rerzoek Tan D. F. WIJSMAN, Sigarenfabrikant te Zierikzee, om in het perceel, kadastraal be kend in sectie A, Ne. 2536, een plaatijzeren droogoven voor het drogon van sigaren te moge* plaatsen, deor ken is ingewilligd. Zierikzee, 9 October 1923. Burgemeester e* Wethouders reerneemd, k. J. T. FOKKER TAN CRATMTITN TAN RENGERSKERKE, Bargsm. P. T. W1TTERMANS. leeretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran ZiERirzEi maken bekend, dat de jaarlgksche LOTINQ roor den dienst der Brandweer, die volgens de bestaande verordening uit de daarvoor benoeotbare ingezetenen moet ge schieden, zal plaats hebben in het openbaar op het Raadhuis ter kamer van Burgemeester en Wethouders op Maandag 22 October a s., des namiddags ten vier ure. Zjj noodigen de 'ingezetenen, die op de lijst van benoembaren zjjn geplaatst, nit, bij de loting tegenwoordig te zijn en herinneren hun, dat zjj recht hebben zelve hun lot uit de bus te nemen en dat voor de afwezigen door een der leden van het Dageljjksch Be stuur zal worden geloot. Zierikzee, den 9 October 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Het geconstrueerde tweede Duitsch3 Ka- binet-Slresemann verkeert al evenmin in een benijdenswaardige positie als het eerste. Door aan de orde stelling van een mach tigingswet staat het regeeringsgebouw wankel, want voor de eindstemming over deze wet verlieten de Duitseh-Nationalen de Zaal, zoodat het vereischte quorum niet meer aanwezig was en de eindstemming bioest worden verdaagd tot Zaterdag. Mocht ook dan de wet niet worden aangenomen, dan ligt het in het voor- nemen/ van dr. Stresemann, na machtiging te hebben ontvangen van den RijkspresL- dent, den Rijksdag te ontbinden, hetgeen niet alleen tot nieuwen politieken strijd leidt, maar ook de weg naar betere vér houdingen op internationaal gebied lan ger maakt. In een, ook door ons in 't bijvoegsel van dit nummer opgenomen, brief van den heer Grey, oud-minister van buitenl. za ken van Groot-Brittannië, aan de Times hekelt deze het optreden van Italië tegen over Griekenland, Mussolini's oorlogsdaad tegen het eiland Korfoe en de beslissing van den Raad van Ambassadeurs, waar bij Italië's eisch tot schadeloosstelling werd toegewezsn, zonder dat Grieken land's schuld aan den moord te Janina in het minst bewezen was. Lord! Grey wijst er op, dat een hërVat ting van den internationalen wedijver in militaire toerustingen alleen voorkomen kan worden door een blijvend succes van den Volkenbond, en dat dit in de eerste plaats gewaarborgd moet worden door nauwe samenwerking tusschen Frankrijk en Engeland. In de laatste jaren hebben een aantal staatsgrepen en re gee rings- crisis in Europa plaats gehad, die deze twee als de eenige groote mogendheden met vollen parlementairen regeer in gsvorm hebben overgelaten. Spanje en Italië staan onder een dictatuur, Duitschland onder hetzelfde of het verkeert in algeheelen staat van verwarring en Rusland heeft volstrekt geen parlement meer. Alleen Frankrijk en Engeland blijven over. De toekomstige vrijheid van Europa is afhankelijk van een regeling der geschil- Jen tusschen naties door recht en wet, en van een handhaving van de onaantastbaar heid van gemaakte verdragen, waardoor de vrede verzekerd wordt. De Volken bond werd in het leven geroepen om het instrument van deze politiek te zijn. Als de Bond niet slaagt, zal een nieuwe con currentie in oorlogstoerustingen ontstaan. Do naties zullen zich ruïneeren door dure voorbereidingen, voor een nieuwen oor log, die haar totaal ten gronde zal rich ten. Het resultaat zal nieuwe oorlogen of nieuwe revoluties zijn. Geen enkele natie, zelfs Frankrijk niet, zal aan de catastrophe kunnen ontsnap pen. Nu is oud-minister Grey wel wat èl te somber misschien, maar de door hem ge noemde feiten zijn. onloochenbaar en heel duidelijk. Lord Grey doet ten slotte een dringend beroep op de Britsche Rijksconferentie, diie op 't oogenblik in Londen vergadert en waarvan men groote verwachtingen heeft. De besprekingen in die hooge vergade ring worden evenwel zorgvuldig geheim gehouden, zoodat over de daar gevoerde debatten slechts gissingen worden gepu bliceerd. Deze geheimhouding heeft echter ook het misnoegen opgewekt van enkele pre miers der Dominions, omiat hunne met zorg opgemaakte speeches niet wereld kundig mochten worden gemaakt, hetgeen mogelijk tot versterking hunner positie de betrokken koloniën zou kunnen lei den. Wellicht verschijnt binnenkort een uit voerig communique over de gevoerde be sprekingen, hetgeen wel zoo d'plomatiek zijn geredigeerd, dat genoeg ru'mte overblijft om vraagteekens te plaatsen Het Schoenonwefje. Naar wij vernemen heeft een wetsont werp tot verlenging van den geldigheids duur der wet van B Mei 1923 tot tijde lijke beperking van den invoer van schoen werk het Departement van Arbeid, H. en N. verlaten. De leerplichtwet. Naar aanleiding van een bericht in het Hdbl., dat in parlementaire kringen een gerucht zou loopen over plannen der regeering om niet alleen het 7e leer jaar niet verder in te voeren, maar ook de leerstof van de overige 6 leerjaren zoodanig te beperken en samen te drin gen, dat met een 4-jarige school kon worden volstaan, zegt het Ned. Corres pondentiebureau1 te 's Gravenhage dat ge rucht als bepaald onjuist te kunnen "te genspreken. Wat bij de regeering in overweging is, schijnt niets anders te zijn dan ef fect te geven aan wat bij de Lager On derwijswet van 1920 reeds in beginsel isv.'vastgelegd (artt. 29, 133, 135), maar tot nog toe niet tot uitvoering is gekomen, de gedachte namelijk om het onderwijs in de lagere leerjaren te doen geven door onderwijzeressen van eenvoudiger opleiding. Door deze onderwijzeressen ge leidelijk de plaats te doen innemen van een deel der tegenwoordige leerkrachten zal op den duur een belangrijke besparing verkregen kunnen worden ook bij de op- leidingsinrichtingen-r Het personeel der Kamers van Koophacdel. Naar de Tel, verneemt, heeft de mi nister van arbeid dezer dagen aan alle Kamers van Koophandel een circulaire gezonden, waarin hij mededeelt' dat hij de begrooting der Kamers niet zal goed keuren, tenzij de salarissen van het per soneel der Kamers met 10 pet. worden verlaagd met ingang van 1 Januari. TWEEDE KAMÉR. Zitting aan Donderdag tl Oct. Troelstra interpellcert over oorzaak en oplossing der crisis in verband met Ne derlands en Indië's financiën. De regee ring had volgens interpellant uit eigen beweging mededeelingen moeten ver schaffen. Nu is de afstand tusschen re geering en volk zeer groot geworden. Spr. hekelt de nieuwe koers in de be- zuinigingspolitiek, d'e alleen de Vloot wet! spaart, al gaat Nederland economisch te gronde. Wat de ministerwisseling be treft, deze oordeelt spreker als vervan ging van het sterke standpunt dcor den sterken man. Colijn heeft door relaties met het Indische grootkapitaal minder politiek gezag. Interpellant bestrijdt verder de „Stan daard '-circulaire, het standpunt, dat de Vlootwet geen cent meer kost, dat er geen verband bestaat tusschen Vlootwet en bezuiniging en dat 't Nederlandsche leger) in 1914 en bij» doorvoering van den onbeperkten duikbootenoorlog ons land uit den oorlog zou hebben gehouden. Voor de marine is sedert '87 reeds 830 millioen weggesmeten. Hoe durft men thans weer 300 millioen voor een sterk becritiaeerdi plan vragen Interpellant bestrijdt nader de Stan- daardcirculaire. Hij betoogt, dat bij: 370 millioen voor de vloot niets is berekend voor bases, marinewerven, munitie, enz., zioodat' slechts een halve vloot wordt ver kregen. Troelstra dringt aan op bekendmaking van Gouverneur-Generaal Fock's advies. De financieele toestand van Inttté is zeer ongunstig; de jaarlijksche aflossing en rente voor schuld bedraagt f 110 mil lioen; durft de regeering verantwoorde lijkheid voor nieuwe improduktieve uit gaven te aanvaarden Interpellant vraagt afdoend antwoord betreffende mogelijken invloed van het buitenland op de vlootplannen, ofschoon hij is gerustgesteld door de artikelen Van Blankenstein in de N. R. Ct. Troelstra stelt 9 vragen, voortvloeien de uit de redevoering. Minister Ruys de Beerenbrouck kan de beraadslagingen in den Ministerraad" en de adviezen van den Gouverneur-Gene raal niet publiceeren. Als de G.-G. tegen de Vlootwet zou zijn, zou hij niet kun nen aanblijven. De G,-G. is blijkens de Volksraad-verslagen geen tegenstander. Minister De Geer is heengegaan wegens een niet te overbruggen verschil van in zicht over de Vlootwet met alle ambt ge nooten. Het standpunt-De Geer is de eerste stap op pad-der Vlootliquidatie. De opvolger moet scherp bezuinigen en de Vlootwet laianvaarden, wat Colijn doet. De Vlootwet is noodzakelijk tot 't voldoen van internationale verplichtingen en tot handhaving onzer internationale positta. Verplichtingen aan buitenland of buitenlandsche pressie bestaan niet. Minister Colijn slaat den aanval op Zijn persoon at door de aanmaning om maatregelen af te wachten en te beoor- deelen. De financieele toestand in 1925 zal zijn een sluitend budget. De Indische toestand is niet slechter d9n hier; even eens worden daar sluitende budgetten verwacht. De gewone uitgaven daalden de laatste drie jaren met 20 o/o- De Vlootwet beteekent geen verzwaring der militaire lasten voor Nederland. Voor In- dië»zal in 1924 de vermeerdering 3Vs mü- lioen bedragen, welke bedrag stijgt tot f 18.350.000 in 1929. Viooluitgaven voor Indië zouden toch met 7Va millioen stij gen, zoodat de werkelijke toename f 12 millioen bedraagt De heer Troelstra vraagt tijd voor de bestudeering der cijfers. Uit Stad en Provlnofe. daar de heer H. Gi v. d. Doel als «oo- danig bedankt heeft. ONDERWIJS. NIEUWERKERK. In de Raadsvergade ring van Dinsdag j.l. is o.a. besloten om in den a.s. winter geen cursus voor ver volgonderwijs te geven. KERKNIEUWS. ZIERIKZEE. Donderdagavond had in de benedenzaal van de sociëteit „Concordia" bij monde van den waarn. voorzitter, den heer dr. J. de Vrieze, de uitreiking plaats van de op Zondag j.i. behaalde prijzen bij de gelKiuden schietwedstrijd van de schietver. 4, Zierikzee", op de schietbaan aan den Westhoek. De prijzen werden be haald als volgt: S'. Personeele baan: le pr. J. A. van de Zande, 2e pr. A. Anker, 3e pr. A. ft, Vlinkervleugel, 4e pr. M. T. jacobi, 5e pr. J. Bongertman, 6e pr. D. Meijer, 7e pr. J. Verstelle, 8e pr. F. C. Jacobi, 9e pr. W. van Splunder, 10e pr. J. Peute, lie pr. C. Anker Ga, 12e pr. H R. Jong- mans, 13e pr. W. van Malland, 14e pr. dr. J. de Vrieze, 15e pr. P. A. G. van Dijk. Vrije tiaan: le pr. J. Verstelle, 2e pr. J. Peute, 3e pr. A. K. Vlinkervleugel, 4e pr. J. Bongertman, 5e pr. C. Anker GZ., 6e pr. R. P. Brons, 7e pr. J. A. v. d. Zande, 8e pr. A. Anker, 9e pr. dr. J. de Vrieze, 10e pr. P. A. G. yan Dijki. Eerebaan: le pr. A. K. Vlinkervleugel, pr. D. Meijer, 3e pr. R. P. Brons. Nog werden de prijzen uitgereikt voor de Zomer-oefeningen en wel als volgt: Personeele baan: le pr. J. A. v. d. Zande, 2e pr. W. van Splunder, 3e pr. dr. J. de. Vrieze, 4e pr. J. Verstelle, 5e pr. C. Anker Ga, 6e pr. J. Peute, 7e pp. A. K. Vlinkervleugel, 8e pr. M. T. Jacobi, 9e pr. D. Meijer, 10e pr. P. A. G. van Dijk, 11e pr. F. C. Jacobi, 12e pr. W. du Qaux. Verplichte baan: le pr. C. Anker GZ., ■2e pr. dr. J. de Vrieze, 3e pr. J. A. van de Zande, 4e pr. W. van Splunder. Rozenprijs: J. Peute (10 rozen). Door den heer G. .Muijs, adviseur der N.V. P. Sluis te Weesper-Karspel, zal op Dinsdag 23 October een lezing wor den gehouden met lichtbeelden voor de Pluimveevereeniging „Excelsior" alhier. Wij raden ieder pluimveehouder aan deze interessante lezing bij te wonen. STAVENISSE. De Raad besloot In zijn heden gehouden zitting tot vervroegde aansluiting aan de waterleiding. OOSTERLAND. Benoemd tot directed der Chr. Zangver. „V. Z. O. S." alhier, de heer jM- c- Boogert van Nieuwerkerk, NedL Herv. Kerk. Beroepen: Te Aalburg, H. A. de Geus te Veenendaal. Te Puttershoek, C. J. van der Graaf .te Kockengen. Bedankt: Voor Zwammerdam, G. Groot- jans Thzn. te De Meern. ZONNEMAIRE. De oogstcollecte heeft alhier opgebracht f'25,94 Va- NIEUWERKERK. In de Dankstond voor den oogst werd gecollecteerd voor de Diakonle f 237,56 en voor de Kerk f86. Qeref. Kerk. Beroepen: Te Ka tend recht, dr. J. Thijs te Meppel. Te Zweelo, cand. H. de Zwart te Hallum. Bedankt: Voor Oudega (W.), A. J. Bou- raa te St.-Jacobi-Parochie. Gerei. Gom. Beroepen: Te Paterson (New-Jersey, N. Amerika), J. Overduin te Gouda. SPORT. ZIERIKZEE. 7 Oct. Uitslag voetbal wedstrijden D.V.O. I en il—Z.V.V. II 1-1. De uitslagen van de athletiek-wedstrij den op het D. V. O.-terrein zijn: 100 [M. juniores: 1. M. Doeleman; 100 M>' J. Schippér; 2. S>. v. d. Hoek. Kpgelstoo- ten: 1. J. Schipper; 2- C. C. Unger; 3. L- v. d. Werve. 400 M. hardloopen: 1. J. Schipper; 2. M. Doeleman. 1000 M. duur- ioop: 1. J. Almkerk; 2. L. v. As; 3. C. Kwaak. Hoogspringen met aanloop: 1. J. Schipper; 2. iM. Kwaak; 3. S. J. v. d. Hoek. Hoogspringen zonder aanloop: 1. J. Schipper; 2. M. Doeleman. Duitsche driesprong: 1. J. Almkerk; 2. M. Kwaak. 3000 M. koppelwedstrijd: 1. J. Schipper; 2. J. Almkerk. MARKTBERICHTEN. Coöperatieve telling Zlerlksee. Veiling van 11 Oat. QROOTE VEILING. KIPEIEREN f 8.60. Dito Barnevelders f 9,80. KLEINE VEILING. KIPEIEREN f 8,80 h t 9,70. Dito (kleine) f7,20. EENDENEIEREN f 8,60 h f 9,80. KALKOENEIEREN f 11,60. alles per 100 stnks. Aanvoer 1200 stnks eieren. BOTER f 1,15 f 1,25. Dito 2e soort f 0,65 h f 0,94. Aanvoer 168 pond. ST.-JMAARTENSDIJK, 11 Oct. Tarwe 11,75 f 12, Rogge f8,50 f9, Haver f10 f 10,50, Gerst f9 a f9,50, kl. gr. Erwten f 21 a f 22, Schokkers f 21 f 22$(\ Kroonerwten f21 f22, bruine Boonea f 32 f34, per 100 K.G.; Aardappelen f3,50 f5 per 70 K.G.; Ajuin f3,50 a f4- per 60 K.G.; Boter f 1,25 f 1,30 per half K.G.; Bieren 7 8 ct. per stuk. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1