Zierikzeesche Nieuwsbode DUhAAT HELfiNGE bij Fa. 1. C. DE MOW, liü^ JIIRGENS7 abonnement: advertentiën i Woensdag 10 Oct. 1923. zierikzeesche courant, gft"tr«jtd,ï EXTRA KERSTNUMMERS HAA6SCHE POST. H.H. Correspondenten VERVANGT NATUURBOTER Pr{J» por S maanden f 1,50, franco por post ƒ1,80. Voor hot buitenland por jaar f 10,—. Afzonderlijke nummer» 5 cent. Veraohijnt Maandag, Woemdag en Vrijdag. van 1—8 regel» 60 et»., van 4 regel» en daarboven 20 ota. per regel. Beclames 80 ots. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. Zoowel inhoud als platen overtreft het Kerstnummer van 1922. Teneinde teleurstelling te voorkomen bestelle men zoo spoedig doenlijk dit PRACHT - KERSTNUMMER Boekhandel. die hunne nota over het 3e kwartaal nog niet hebben gezonden, gelleven dit omgaand te doen. DB DIBECTEUR. ABONNEMENTEN OP EN ADVER TENTIËN voor dit blad worden ook aangenomen door don heer BUIJZE te Stavenlsse. Gevonden voorwerpen: Een das, een portemonnale, een hand schoen, een zilverbon, een vest en kiel, een zakdoek, een kous, 'een kous, een konijn, een veer van een matras. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor gen» 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. Da Commissaris van Politie, B. P. BRONS. BINNENLAND. Loonlijsten en routekaarten. Men meldt aan de N. R. Ct., dat jaar lijks ongeveer een millioen gulden ver loren gaat, doordat de werkgevers mee- rendeels (voor driekwart, naar schatting) verzuimen, de loonlijsten en rentekaar- ten bij de Raden van Arbeid m te le veren. Men zal trachten aan deze geld verspilling een einde te maken. Alkmaar's ontzet. De 350e herdenking van Alkmaar's ont zet in 1573 werd Maandag op de ge bruikelijke wijze ingezet met 'n reveille door de Kon. Marinekapel uit den Helder. Van half 10 tot half 11 werd in de Groote Kerk een godsdienstoefening gehouden, waarbij dr. J. Th. de Visser uit 's-Gra- venhage als voorganger optrad en het mannenkoor „Orpheus" eenige zangnum mers ten beste gaf- [Minster de Visser herdacht in een wel- dooiwrochte rede den worstelstrijd onzer voorvaderen tegen de Spaansche over- heersching en hoe door Alkmaar's kloek opreden in 1573 een kentering kwam in disn strijd, die in den beginne in 't voor- cbel der Spaanschen werd gevoerd- Kort na het eindigen der godsdienstoefe- nng kwamen de Koningin en Prins Hen drik met gevolg aan het station aan, alwaar in de vers;erde restauratiea'aèl bur gemeester en raadsleden ter ontvangst tegenwoordig waren- Van het station reden de Koninklijke bezoekers naar het Victoria-beeld, dat in 1873— 76 is gesticht op de plek van den stadswal, waar in 1573 de heftigste aan vallen der Spanjaarden plaats hadden. Daar hield de voorzitter der feestcommis sie een feestrede. De Koningin legde een krans aan den voet van het beeld. In den namiddag werd op het sport terrein een riddertournool gehouden waarbij duizenden tegenwoordig waren. De verzekeringsbank „Kosmos". Het Gerechtshof heeft de beschikking, genomen door de Rechtbank te Utrecht, inzake rechten en verplichtingen van de verzekerden, bij de Verzekeringsbank Kosmos bevestigd. In deze beschikking is o.m. bepaald,, dat de lijfrente-trekkenden kunnen re kenen op tenminste 771/2 °/o van hun Vroegere lijfrente en de verzekerden bij overlijden op bedragen varieerende van minstensi 75 tot hoogstens 100 0/0. De kansen der Vlootwet. Er zijn nog Nederlanders, welke de illusie hebben, dat de beruchte Vloot wet door de Tweede Kamer zal worden verworpen. Het is daarom niet verkeerd, de» kansen der wet eens na te gaan. Het ontwerp-Vlootwet raakt niet alleen de Ministers van Financiën, van Marine en van Koloniën, het raakt het geheele Ministerie. Wordt de Vlootwet verwor pen, dan is dit besluit gericht tegen eep hoofdpunt van het Regeeringsprogram, al is er dan in de Troonrede niet oVer gesproken, ook niet in die van 1922. Dan dient het Ministerie af te treden. En is het nu aan te nemen, vraagt het or gaan der Dem. Partij1, dat het Ministerie zich niet vooraf zal hebben vergewist van de houding, door ,de Coalitiepartijen ten aanzien van dit wetsontwerp aan te nemen? Het is niet te gelooven, nog te minder, nu juist naar aanleid:ng van het 66 Vlootwetsontwerp minister De Geer is heengegaan en Colijn, die blijkbaar zijn liefde aan de Vlootwet heeft verpand, hem is opgevolgd. Zou nu Colijn ach niet eerst de stellige zekerheid hebben verschaft, dat een meerderheid vQor dit ontwerp is verkregen En al mocht nu te dezen aanzien nog eenige twijfel hebben geheerscht, deze [zal door de debatten, gehouden bij 't voor stel des Voorzitters van de Tweede Ka mer over de aan de orde stelling van het ontwerp tegen 11 October, wel zijn opgeheven. Met ongehoorde minachting voor de argumenten, door de woordvoer ders van „links" tegen deze overhaaste behandeling van dit zóó gewicht'g ont werp aangevoerd, stemde „rechts" vóór het voorstel van den president, zonder ook maar één woord te zeggen. „Praat maat toe", was blijkbaar daür het wacht woord, „wij doen toch wat wij willen" En het voorstel des Voorzitters ging er door, rechts" tegen „links". Deze houding der „rechtsche" partijen voorspelt weinig goeds. Misschien dat de leiders dier partijen genadiglijk toela ten, dat een enkel tegenstribbelend lid der anti-rev. partij of der Katholieke Staatspartij uit den band springt door tegen te stemmen of weg te blijven: men heeft wel zóó groote meerderheid, dat men een of twee, desnoods 5 10, mannekens kan missen. Maar overigens behoeft men niet te twijfelen, oi de „rechtsche" partijen staan achter de Re geering, ook al moeten sommige indivi- dueele leden dier partijen van de heele Vlootwe< net zoo min iets hebben als wij. Maar, zal men vragen, zouden de Ka merleden, vooral zij welke dan misschien twijfelen hoe hunne stem uit te bren gen, niet onder den indruk komen van de betoogingen, welke zijn gehouden, of nog zullen worden gehouden, van het volkspetitionement, dat op weg is Het spreekt wel van zelf, dat het van groot belang is, dat zoowel Regecring als Volks vertegenwoordiging deze uit'ngen van den volkswil hooren en zien. Maar dadelijk praktisch resultaat behoeft men er niet van te verwachten. Een fout in deze actie is, dat de actie tegen de Vloot wet dikwijls wordt gekoppeld aan de actie tegen de plannen der Regeering tot verlaging van de ambtenarensalaris sen. Beide plannen moeten ieder op zich zei f, als zoodanig worden bestreden. Zelfs als de Vlootwet er komt, mogen toch de ambtenarensalarissen niet worden ver* laagd. En als de salarissen worden ver laagd, mag toch de Vlootwet er niet komen. Dadelijke practische resultaten behoeft men van de actie niet verwachten, om dat in de beweging tegen de Vlootwet te weinig mannen en vrouwen van „rechts" mee doen. De Kath. Staatspartij gaat, alhans voor heï grootste deel, met het ontwerp mede, Zijl het dan dat de regeering enkele wij zigingen in het ontwerp aanbrengt om de kindertjes zoet te houden en den stouten Kamerleden een schijn van een overwinning, te geven. En hiermede Is het lot van het ontwerp beslist. Maar daar mede mag de actie tegen de Vlootwet nog)'niet zijn geëindigd. Ook als de nood lottige wet eenmaal aangenomen is, dient steeds tegen hare uitvoering te wor den geageerd, totdat bij de verkiezin gen in 1925 „tegen de Vlootwet" een der verkiezingsleuzen kan zijn. Uit Stad en Provlnoie. ZIERIKZEE. In de [Maandagavond ge houden vergadering der „Vereeniging .voor Winterlezingen", deelde de voorzitter mede, dat in het komende seizoen als sprekers hopen pp te treden ds. Solle- veld, welke een lezing zal houden over Argentinië; ds. Beerninck over „Schep ping of Ontwikkeling", terwijl as. Knap tijdens zijn tournée door Zeeland, ook hier een spreekbeurt hoopt te ver vullen. Ds. SoLleveld zal waarschijnlijk eind November hier optreden. Aan het bestuur werd opgedragen po gingen aan te wenden om zoo moge lijk in het begin van 't volgend jaar hier een lezing met lichtbeelden te hou den over Rome. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat het aantal leden vrijwel stati- onnair is gebleven. Bij Kon. besluit is onze stadgenoot Mr. H. 'Polvliet, benoemd tot Lid van het Hof van Justitie te Cura?ad (W.-I.) De ontvangsten der R.T.M. over Aug, bedroegen f 193,372 tegen f 218,778; sedert het begin van het boekjaar f 1,193,357 tegen f 1,372,219. Door 't Bureau der Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Zeeuwsche Eilanden te Middelburg werd aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat telegrafisch ter kennis gebracht, dat de getroffen regeling ter voorwaardelijke uit betaling van een gedeelte van het tegoed op de post-girorekening bij den handel, vooral den detailhandel zeer groote be zwaren ontmoet. Verzocht werd onver wijld maatregelen te treffen waardoor het mogelijk wordt over het saldo te beschik ken, zonder dat overlegging van bewijs stukken, zooals facturen enz. noodig is. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Januari opgeheven het ontvangkantoor der directe belastingen en accijnzen te is de gemeente Dreischor afgescheiden van het ontvangkantoor der directe be lastingen en accijnzen te Brouwershaven en zijn bij dat kantoor gevoegd de ge meenten Burgh, Eikerzee, Elleraeet, Haam stede, Noordwelle en Renesse; zijn tnet ingang van dien zelfden datum: de gemeenten Dreischor cn Serooskerke gevoegd bij het ontvangkantoor der dir. belastingen, invoerrechten en accijnzen te Zierikzee. De lichtboei van den Zuid-Banjaard in de Oosterschelde is weggeslagen en zal zoo spoedig mogelijk worden herlegd. DREISCHOR. Het heeft den heer D. v. Donge Maandag j.l. niet aan belang stelling ontbroken, bij zijn 40-jarig ju bileum als lairfcankweger, op de haven alhier. Het bestuur der weegbrug is hem gaan complimenteeren en hem zijn vele woorden van waardeering, die hier voor zeker op zijn plaats waren, toegespro ken door den voorzitter, den heer Mol. Groote ijver, plichtsbetrachting, hulpvaar digheid en vooral accuratesse, zijn eigen schappen, die van Donge steeds in zich heeft verecnigd. Als bewijs van erken telijkheid werd hem een fraai cadeau aangeboden, 't welk dc jubilaris, onder dankzegging, zichtbaar aangedaan, aan vaardde. Ook vele ingezetenen, waar onder de meeste autoriteiten, kwamen hem persoonlijk feliciteeren. Het is voor hem zeker een onvergetelijke dag ge weest. POORTVLIET. Bij bet dezer dagen ge houden examen ter verkrijging van het politiediploma, slaagde o.a. onze vroe gere dorpsgenoot, W. L. Koppenhol, thans maréehaussée te Steenbergen. OUD-VOSSEMEER. Alhier werd een on derzoek ingesteld naar een persoon uit DinteJoord laatstelijk afkomstig, een Zweed van geboorte, die Donderdag j.l. a'.hier verschillende verteringen maakte; men vermoedt dat het besteed geld af komstig is van diefstal u t de woning van zijn kostbaas te Dinteloord. Naar wordt gemeld, is deze persoon aange houden. Donderdagavond was hij wegens dronkenschap alhier in het arrestanten lokaal opgeborgen. Prov. Staten van Zeeland. De opening der tweede gewone zitting der Staten van Zeeland is vastgesteld op Dinsdag 4 December, des voormiddags 11 uur. Het ligt in de bedoeling om de afdee- lingsverslagen betreffende de ingediende voorstellen te behandelen in een verga dering op Dinsdag 18 Dec., d.a.v., des voorm. 10 uur. 1 RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 8 Oct. Door den Kanton rechter! zijn op 3 Oct. j.l. veroordeeld we gens: Overtreding van de Motor- en Rij- wielwet: C. H., 17 j., veldarbeider te NieuWerkerk, f 1 b. s. 1 w. t.s.; G. D. KJ-, 39 j., koopman te Zierikzee, bij •verst., f 5 b. s". 5 d. h J a A.a K., 22 j., dienstbode te Nieuwerkerk, bij verst., f 2 b». s. 2 d. h. -f- f 5 b. s, 5 di jb< J. C. A. V., 24 j., veehandelaar te Sir- Jansland, bij verst., f 2 b. s. 2 d. h C.a A.a S„ 20 j., dienstbode te Nieu- iwierkerk, bij verst., f 2 b'. s. 2 d. h F.a J.a S., 22 j., dienstbode te Nièuwer- kerk, bij verst., f 2 bj. s. 2 d. h'J. van D., 28 j., landbouwer te Ooster- land, bij verst, f 2 bi. s. 2 d. h.; M. Van: P., 27 j-, landbouwersknecht te Nieu werkerk, bij verst., f 2 U s. 2 d. h.; C.a A.a K., 18 j., dienstbode te Nieu- 'werkerk, jbij versta f 2 b. s. 2 d. h P a H., 24 ji, dienstbode te Oosterland, bij Verst., f 2 b'. 3. 2 d. h.; J.a J.a T., 21 j., zonder beroep te St.-Annaland, bij verst., f 2 W s. 2 d. h; J. A. H., 24 j., landbouwer te St.-Philipsland, bij Verst., f 2 b. s. "2 d. b.; C. P. B-, 26 j., rijwielhersteller te Ellcmeet, bij' verst, f 2 b, s. 2 d. h.; P.a den B., zonder beroep te Ellemeet, bij verst.» f 2 b'. s. 2 d. h.; M.a van D,, 20 j., arbeidster te St.-Philipsland, bij verst., f 2 b. s. 2 d. h.; J.a M.a van der G., 25 j., zon der beroep te Noordgouwe, bij verst., f2 b!., s. 2 d, h;.; J. V„ 38 j., landbou wer te Ouwerkerk, f 1 b. s. 1 d. b.J B.a M.a K.a de R., 25 j., zonder beroep te Oosierland, bij verst., f 2 b. s. 2 d. b.; W. R., 24 j., schaapherder te Zie rikzee, bij verst., f 2 b. s. 2 d. b R. J. van der W., 24 j., landbouwersknecht te Kerkwierve bij verst., f 2 b. s- 2 ld. h.; A'. J., 26 j., arbeider te Burgh. bij verst., f 2 b. s. 2 d. h L. J. L., 27 i., los werkman te Zienkzee, bij verst., i 2 lx s. 2 d. h.; G. H|,, 42 j., brieven besteller te DuiVendijke, bij verst, f 2 5). s. 2 d. h. Overtreding Motor- en Rijwielverorde ning van de gemeente Renesse: E. H. J. R- van B., 20 j., student te Aardenburg, bij verst., f5 b., s. 5 d. h.jidem van de gemeente Nieuwerkerk: J. van de S., 54 j-, landbouwer tc Bruinisse, bij verst., f5 b-, s. 5 dt h.; Ie Idem van de ge meente Renesse en 2e der Motor- en Rijwielwet: P- J. ten H., 25 j.t onderw. te Zierikzee, bij verst-, fö^J-fl-j-fl b'., s. 5 d» -f"' 1 rï- ~t~- 1 d. h. Overtreding van de Br andverordening van de gemeente Haamstede: J- G. M., 43 j., arbeider te Haamstede, bij verst-, f5 b., s. 5 d. h.; A. L., 41 j., arbeider te Haamstede, bij verst-, f5 U, s. 5 d. h.; L. H., 29 j., land^ bouwer te Haamstede, bij verst., f 5 b., s. 5 dagen h.; C. V., 38 j., vrachtrijder te Haamstede, bij verstek, f5 b., s. 5 dagen h. Overtreding van de Algemeene Politie-verordening van de gemeente Zie rikzee (op een rijwiel rijden door het Vischslop): C- B., 55 j., loswerkman, wo nende te Zierikzee. f 3 bf-, s. 3 d. h.idem (op een rijwiel rijden door de Stadswan delingen): J. van den H„ 34 arbeider te Zierikzee, bij verst-, f2 b'., s. 2d. h.; M- B., 71 j., commissionair te Zierikzee, bij verst-, f2 bi, s. 2d. h. Zich in ken- 1 ijken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren weg: L- V., 32 j-, gakhuisknecht te Zierikzee, bij verst., f 10 s. 10 d. h. De proc--generaal bij den Hoogen Raad concludeerde o- a. tot verwerping van het cassatieberoep van M- G., die door de rechtbank te Zierikzee wegens overtreding van de Warenwet was ver oordeeld tot een geldboete van f750. De moordaanslag te Yalkanswaard- Nadat bot gerechtshof te 's Hertogen bosch Maandag arrest gewezen had in de zaak tegen den 29-jarigen labnkant Kerssemakers, zooals een telegram in ons' Maandagnummer reeds heeft gemeld, werd daarna behandeld de zaak tegen de 38-jarige C. P. de W., huisvrouw van 'M. Desmet. Men zal zich herinneren, dat de recht bank op 5 April een hernieuwd onder zoek in deze zaak gelast heeft en mevr. D. eenige maanden later (17 Juli) voor de tweede maal heeft terechtgestaan. In deze zitting zijn de bekende beschuldi gingen tegen mr. van H„ K.'s verdediger voor de rechtbank aan het licht geko men:, Op 31 Juli heelt de rechtbank bekl. tegen wie het O.M. 15 jaar gevange nisstraf hed geëischt vrijgesproken. Mevrouw D. werd in vrijheid gesteld en het O.M. teekende tegen dit vonnis hoo- ger beroep aan. Na een langdurig verhoor van 'den fa brikant K., het stellen van vragen door den verdediger van mevr. K., in een zit ting met gesloten deuren en het daarna voortgezet verhoor van beklaagde i.e. mevr. Desmet, eischte de advocaat-gene raal' 10 jaar gevangenisstraf met. last tot haar onmiddellijke gevangemieming. De verdediger trachtte het Hof ervan te overtuigen, dat beklaagde, hoewel zij een groote moreele schuld» heeft, niet veroordeeld worden kan. Pleiter vroeg tenslotte het Hof geen gevolg te geven aan het verzoek van den adV.-generaal, bekl. onmiddellijk gevangen te nemen. Na raadkamer deelde de president me- éei dat het Hof over bet verzoek van den adv.-generaal, evenals over de zaak zelf, over 14 dagen uitspraak zal doen. LANDBOUW EN VEETEELT. Ken geneesmiddel tegen mond- en klauwzeer l Dr- D. M- Hoogland, veearts te Breu- kelen, meent een geneesmiddel tegen het mond- en klauwzeer te hebben gevon den. Hij heeft een aantal personen uitge- noodigd tot bijwoning van een demon stratie van zijn geneesmiddel, o. w. den heer A- van Wijnen, voorzitter van den Bond van Kaasproducenten te Gouda. Aan *diens verslag in het weekblad „De Pro ducent" ontleenen wij het volgende: Voorop moet worden gesteld, dat dr. Hoogland geen voorbehoed-, maar een geneesmiddel demonstreerde. Volgens zijn mededeeling vóór den aanvang der proef zou zijn behandeling bestaan in 't ziek maken der dieren door besmetting, om ze daarna door de behandeling :n korten tijd door de ziekte heen te helpen zon der dat er na-gevolgen als kwade poo- ten en uiers overbleven- De behandeling begon op Zaterdag 22 September met 40 stuks vee. Deze 40 stuks vee waren nauwkeurig verdeeld in koppels van 20 stuks, waarbij er op gelet werd, dat die ren in ongeveer denzelfden voedingstoe stand verkeerend, met dezelfde melkglft en van denzelfden leeftijd, over de twee groepen gelijkelijk werden verdeeld. Alle dieren waren vóór de besmetting gezond. Het geheel stond onder onpartijdig dage- lijksch toezicht, terwijl alle veeartsen uit de omgeving waren uitgenoodigd. Op bovenvermelden Zaterdag werden alle dieren besmet door in den tandloozen rand wondjes te maken, waarin smetstof (vocht uit blaren van z:eke dieren) werd gebracht. Vóór en tijdens de proefne ming werden alle d:eren gewogen en werd de melkgift opgenomen, zoodat nauw keurig de invloed der ziekte op gewicht en melk kon worden vastgesteld. Het Resultaat daarvan is :n een verzamelstaatje Maandag waren de meeste dieren reeds ziek; zij werden direct behandeld, althans 20 er van. De overige 20 dienden als con- tróledieren en werden dus daarvan uit gesloten. Om echter de proef in alle op zichten juist te doen zijn, werden deze later nog behandeld met de middelen, die aan iederen veearts bekend zijn en die zoo hier éh daar toepassing vinden. De behandeling bestaat in inspuiten, in geven en de pooten smeren, alles naar een vast systeem. Dinsdag en Woensdag waren de dieren flink riek. Niet onvermeld mag blijven, dat het weer dde dagen al zeer ongunstig was. Uit de resultaten der controle volgens het genoemde verzamelstaatje blijkt, dat de gewichtsafneming zoowel als de ver mindering der melkgift bij de opneming na een week bij de behandelde dieren veel geringer was dan bij de niet-behan- deldespeciaal bij de jongere dieren komt dit tot uiting- Hierbij dient vooral opgemerkt te worden, zegt de heer van Wijnen, dat bij zulk een kleine melkgift in dezen tijd van het jaar en bij de boven reeds vermelde ongunstige om standigheden, het oordeelen hierover wel heel moeilijk is- Bij versche koeien, in het voorjaar zou dit veel beter tot haar recht komen. Op Dinsdag 2 October had het vaststel len der eind-conclusie plaats. Als leek Jaat de heer Van Wijnen het oordeel na het nauwkeurig onderzoek in bek en tus- schen de klauwen van de behandelde en de niet-behandelde dieren door de aan wezige veeartsen, aan die heeren. Stuk voor stuk zijn zij nagezien en men mag daarover van hen wellicht nog een ver slag tegemoet zien. Voor een leek op veeartsenijkundig gebied is het algemeen oordeel over de beesten, wanneer ze op de vlakke weide los rondloopen, veel meer waard. En dit oordeel was ontegen zeggelijk vrij belangrijk in het vooraeel der behandelden. Waren er bij de niet- behandelde nog verschillende, die gebrek kig liepen tengevolge van de zieke poo ten, bij de behandeling was dit hoege naamd niet meer te constateeren. Boven dien was het algemeen aanzien der koei en frisscher en gezonder. Men toon zeg gen: de behandelde dieren zijn er door, terwijl de niet-behandelde nog in het na- stadium der ziekte zijn, waaruit nog com plicaties kunnen voortkomen. Concludeerend, zegt de heer Van Wij nen, dat het middel van dr. Hoogland niet is, wat zoozeer verlangd wordt, n.l. een voorbehoedmiddel door inenting, zoo als bij de vlekziektebestrijding. Als ge neesmiddel tegen het mondzeer en in het algemeen ter bevordering van den alge- mee nen gezondheidstoestand van het vee en het sneller verloop der ziekte» schijnt het een gunstige uitwerking te hebben. Inzonderheid ten aanzien van het klauw zeer is die gunstige uitwerking duidelijk waarneembaar en beslister; wat dienaan gaande is geconstateerd, belooft veel voor de toekomst. Met belangstelling 2)iet de heer Van Wijnen dan ook het rapport der technici (de controleeren de veeartsen) tegemoet. In den nam. van Vrijdag 12 dezer, zal vanwege de 2.L.M. eene grondbe werkingsdemonstratie met motortrek-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1