pr k7PPWhP Hl NiPiiwQhnriP ^"CI BIVLCCObllC lllGUvvdUUlIG srctptos EERSTE BLAD. H.H. Correspondenten ABONNEMENT: mm* ADVERTENTIËNi w—M Maandag g 0ct_ ig23( Z1ER|KZEESCHE COURANT. - 7- d" T",U1" Dit flnminer bestaat uit 8 bladen. §gr De 6EMKEMTK-0XT- VANGER van Zierikzee ver zoekt, ter voorkoming van kosten aanzuivering der ver schenen termijnen Schoolgeld, enz. vóór 14 October. die hunne nota over het 3e kwartaal nog niet hebben gezonden, gelleven dit omgaand te doen. DE DIBECTEUB. BUITENLAND. De nieuwe Chlnoeacho president. Het parlement te Peking heeft Donder dag maarschalk Tsao-Koen tot president gekozen. Volgens berichten, was deze ver kiezing slechts mogélijk doordat het voor de stemming vereischte aantal parlements leden een flinke belooning in zilvergeld ontvingen indien ze voor Tsao-Koen kwa men stemmen- Slechts een honderd stem men werden uitgebracht op andere can- didaten, als Dr. Soen-Jat-Sen, maarschalk Woe-Pei-Woe en maarschalk Tsjang-Tso- Lin. Tsao-Koen werd met een meer dan voldoende meerderheid gekozen, dank zij de conceptioneele handelingen van de Tsjili-partij, waarvan hij de candidaat was- Gemeld wordt intusschen, dat de nieuwe president zich slechts zal kunnen staande houden zoolang maarschalk Woe- Pei-Woe het wil. In elk geval tegenover het buitenland heeft China op het oogen- blik weer een formeel gekozen centrale regeering. Tsao-Koen is van gewoon sol daat, met ongeveer geen opleiding, op geklommen via een hoogleeraarszetel en den maarschalkstaf tot het hoogste ambt in China. De manier waarop hij daartoe kwam, boezemt evenwel weinig respect in. Een hoela school vergiftigd. De crimineele rechtbank te Hankeoe in China heeft dezer dagen drie doodvonnis sen uitgesproken, aan het einde van een langdurig proces, waarbij de volgende feiten waren komen vast te staan: De vroegere voorzitter van de leeri'n- genvereenigingan aan de middelbare school van Tsjékiang, te Hankeoe, had zich aan verduistering van gelden, die hem in zijn kwaliteit waren toevertrouwd, schuldig ge maakt- Hij begreep, dat de zaak kans liep uit te komen, en besloot toen niets meer of minder dan de geheele school te ver giftigen. Met behulp van een aantal dol lars, die hij royaal uitdeelde, kocht hij twee koks van de school om, wien hij op dracht gaf, onder het eten den inhoud te mengen van een flesch vol arsenicum, d.e hij uit het scheikunde-lokaal had weg genomen. De vergiftigingspoging had vreeselijke resultaten- Een geheelen nacht lang wor stelden alle leerlingen, eenige leeraren en het grootste deel van het lagere perso neel, onder de schrikkelijkste pijnen met den dood- En ondanks medische hulp heb ben vier-en-twintig personen door den misdadigen toeleg van den misdadiger, er het leven bij ingeboet. Romanetti de rooverboofdman. Een medewerker van „L'Oeuvre" haeft op 2ijn tocht door Corsica een bezoek gebracht aan den koning der Corsicaan- sche bandieten, Romanetti. Na een lan gen autotocht van uit Ajaccio, rijdende langs) tallooze wegen, met ontelbare boch ten, om het volgen van het spoor te be moeilijken, kwam hij, vergezeld van eeni- - ge band'eten-begeleiders, midden in bet kreupelhout. Van rijden was geen sprake meer. Hij liep, vertelt de schrijver in „L'Oeuvre' wel ruim een uur door bos- schen en iangs bergstroomen. Plotseling hoorden wij „halt" rcepen, en een loop van een geweer werd zichtbaar. Het wachtwoord werd gewisseld en wij trok ken weer voort. Honderd meter ver der hielden Wij stil. Wij waren bij Ro manetti. Dochters en nichtjes van den bandieten-koning namen de honneurs waar, en boden ons wijn aan. Daar ging del deur open en verscheen Nonce Roma- netti.Kle-n zonder baard, met een snor retje; innemend. „Gij z'ijt hier gekomen om den ban diet Romanetti te zien? Welnu, hier is hij; laten wij onze glazen opheffen en op zijin gezondheid drinken". Daarna vertelde deze heerscher der Corsieaansche bandieten, die gemakkelijk Fransch spreekt, ons van enkele van zijn heldendaden. Sinds 17 jaar voert hij hier de heerschappij. Viermaal werd hij ter dood veroordeeld. In 1910 omdat hij Ze keren Carbridcia gedood had, die beweer de, dat Romanetti een koe van hem had gestolen. „Ik had hem gekocht. Die leu gen kostte hem het leven". Daarop volgde de moord op Carli en Pierangeli, twee bandieten, die zich Ro manetti noemden om geld van de berg bewoners los te krijgen. In 1920 werd door hem in een restaurant te AjaccJio een politie-inspecteur gedood, omdat deze een makker van Romanetti wilde arres teeren. Men moet niet denken, dat deZe rooverhoofdman/steeds in de bergen blijft en zich met in de beschaafde 'wiereld durft vertoonen. Volgde hij niet in een auto mobiel den stoet van President Millerand, toen deze het vorige jaar Corsica be zocht? En woonde hij niet, onherkenbaar in zijn smoking, het bal bij, door den prefect te Ajaccio gegeven? Alvorens hij zijn gasten verliet, die den volgenden dag weer naar Ajaccio zouden worden terug geleid, 'werd er gedanst en gezongen. De Britsche Byksconferentie. Lord Curzon heeft in de Britsche Rijks conferentie over de buitenlandsche poli tiek gesproken en over den fnhoud van zijn rede is niet maar een kort communi qué verschenen, gelijk men verwachtte, maar ^ijn er vrij uitvoerige mededeelin- gen gedaan. Ondanks het onderhoud van Baldwin en Poincaré, dat tusschen hen beiden eeii volkomen overeenstemming van doel en beginsel aan het licht bracht, zooals het in het officiëele communiqué heette, heeft lord Curzon dan toch weer eens, zij het met de noodige -vriend schapsbetuigingen jegens „den grooten bondgenoot", duidelijk in het licht ge steld, dat de Britsche en de Fransche politiek volkomen uiteenloopen. En dat niet alleen, maar hij heeft ook nauwelijks het ongeduld verborgen gehouden, waar mee ingeland thans in de door de ophef fing van het lijdelijk verzet gewijzigde omstandigheden nieuwe voorstellen van Frankrijk tot regeling van het* Duitsche vraagstuk afwacht. Hij herinnerde aan het Britsche aanbod om den gealliëerdeiT hun schulden pan Britannië kwijt te schel den als ze het Britsche vergoedingsplan wilden aanvaarden en aan de herhaalde lijk te kennen gegeven bereidwilligheid van Engeland om ten aanzien van Frank- rijks veiligheid met Frankrijk overleg te plegen. Noch om vergoeding te krijgen, noch om veiligheid te krijgen was dus Frankrijks invasie in het Ruhrgebied noo- dig geweest, was de korte zin van Cur- zon's betoog, schrijft het „Hbl"; die in vasie, welker onwettigheid hij nog eens bevestigde en waartegen dus Duitsch ver zet volkomen gerechtvaardigd was. Niet temin had de Britsche regeering nimmer verheeld, dat ze de opheffing van dat lijdelijk verzet, dat al drie maanden eerder had moeten worden opgegeven, wenschte omdat 't Duitschland's economische kracht verminderde. BINNENLAND. Artikel 40. Het Volk verneemt, dat de aartsbis schop het houden van een landelijke be tooging van alle R.-K. bijzondere onder wijzers tegen intrekking van art. 40 van het Bezoldigingsbesluit verboden heeft. De hoofdbesturen der beide R.-K. onder wijzers-federaties hadden 8 September in beginsel besloten tot het houden van zulk een betooging in Den Haag. Uit Stad en Provlnoie. ZfERIKZEE. Zaterdagavond omstreeks 8 uur is de aan 32 personen plaats bie dende autobus der N.V. Autobusdienst Walcheren, die rijdt tusschen Middelburg en Wolphaartdijksche Veer in aansluiting op den Provincialen stoombootdienst van Wolphaartdijksche Veer naar Zierikzee, omgeslagen. De auto was onder de ge meentel Arnemuiden juist den oprit opge reden van den Nieuwlandschen dijk. toen de chauffeur het stuur niet meer kon draaien en de bus inplaats van op den dijk langs de schuine kant van den dijk reed en enkele meters verder omsloeg en op de eene zijde kwam te liggen. In de bus zaten een 15-tal passagiers en het is wel een wonder te noemen, dat slechts een hunner, da jongeman R. uit Middelburg een lichte hersenschudding bekwam en de overige alleen lichtte ver wondingen opliepen, Voornamelijk tenge volge van snijden aan de glasscherven, want behalve van het glas a«»fj de voor zijde was er bijna geen enkele ru:t meer heel. Een rijksweg werker, ole per rijwiel' aankwam hoorde een plof en even later hevig gegil van de in den donker dooreen liggende menschen. Het kostte Vrij wat moeite de passagiers uit hun benarde^ positie te verlossen. De chauf feur, die naar wij uit eigen ervaring we ten, een zeer voorzichtig rijder is, was niet van beteekenis verwond. Van uit Arnemuiden, N.euw'land en Middelburg Wasl spoedig medische hulp aanwezig om de gewonden te verbinden. Reeds den zelfden avond kwamen nog vele nieuws gierigen; een kijkje nemen en Zondag was hun' aantal zeer groot. BURGH. Dhr. K. C. van der Weel, agent van politie te Gouda, geboortig alhier, slaagde. op 4 October te Amsterdam voor het Pol'.tie-diploma met aanteekening. RECHTZAKEN. Zitting Politierechter Middelburg uan 5 October j.l. Behandeld werden de volgende Zaken: Eenvoudige beleedigiing, J. W. de G., 32 j., metselaar te Oosterland; eisch 1 10 b. of 10 d. h.; uitspraak idem. Valsch- heid,' in geschrifte en gebruikmaking daar van: J. P., 22 j., drukkersknecht te Zie rikzee; eisch 2 m. gev.str. voorw. met 3 j. proeftijd; uitspraak idem1. Verduis tering: C, B., 22 schippersknecht te Zierikzee; eisch f 50 b. of 50 d. h.; uitspraak idem. Diefstal: W. Van T., 50 j.; landbouwer te Noordgouwe; eisch^f 15 b. of 15 d. h.; uitspraak idem. Mishan deling: J. J. de K., 55 j., bakker te Haamstede; eisch f 20 b. of 20 d. h.; uitspraak i 15 b. oH 15 d:. h. Niet ver- toonén van een bewijs inZake Inkom stenbelasting: G. K., 22 j., schippers knecht te Zierikzee. Uitspraak f 5 of 5 d. h. ÖNDERYTiJa. Het vervolgonderwijs Het Dag. Bestuur der Z. L. M. heeft in een circulaire aan de afdeelingen er de aandacht op gevestigd, dat in de laatste vergadering van het Dagelijksch Bestuur der Z. L. M. het vervolgonderwijs (her- halingsonderwijs) ten plattenlande een punt van ernstige bespreking heeft ge vormd. „Het zal u bekend zijn, zoo zegt de circulaire verder, dat dit onderwijs, in tegenstelling met vroeger, thans geheel door de gemeente dient te worden bekos tigd. Ook in ander opzicht wentelt thans het Rijk de kosten van het onderwijs op de gemeenten af, o. m. met betrekking tot het middelbaar onderwijs- Bezoekt thans een jongmensch uit een bepaalde gemeen te een H. B. S., dan is de gemeente ver plicht voor hem f 250 te storten :n 's Rijks kas. Aan verschillende gemeenten wordt daardoor een zoodanigen last op de schouders gelegd, dat de financiën er zeer door in de war gestuurd worden, niettegenstaande het hier geldt een alge meen belang, waarvan de verzorging tot de taak van den Staat dient te behooren. Een van de gqvolgen daarvan is, dat ook het vervolgonderwijs, hetwelk een zuiver locaal belang is, in het gedrang komt. Door ons is daarop gewezen bij 't Kon. Ned- Landbouw-Comité, hetwelk verzocht is te bevoegder plaatse stappen te doen om te komen tot een meer rationeele re geling der kosten, die het middelbare en vervolgonderwijs te weeg brengen. Wat het vervolgonderwijs aangaat, zouden wij de afdeelingen nog willen verzoeken er bij de gemeentebesturen op aan te dringen, dit zelve ter hand te nemen. Het geldt hier een groot algemeen plat- telandsbelang. Immers het vervolgonder wijs is veelal de sluitsteen van het alge meen vormend onderwijs, dat vele plat telandsbewoners genieten. Bovendien is goed vervolgonderwijs van niet té om schrijven beteekenis voor hen, die voor nemens zijn vorder vak-onderwijs te vol gen, zoo b.v. een l.andbouwwintercursus, die wij in dit verband in het bijzonder op het oog hebben". Chr. Geref. Kerk. Bedankt: Voor Leerdam, D. J. van Brummen te Boskoop. SPORT. OUD-VOSSEMEER. Zondag j.l. speelde de voetbalclub „O.V.V." alhier een wed strijd tegen „G.V.V." te Zierikzee, met uitslag 6—2, in voordeel „O.V.V." AANBESTEDINGEN. Zaterdag werd te Zierikzee door den heer p. M. Panny namens zijn lastgever aanbesteed het bouwen van een huis en schuur in deze gemeente. Inschrijvers wa ren voor: le perbeel metselwerk: A- J. Verjaal, Dreischor, f4115; P- M. Stiphout, Z-zee, f3796; Gebr. Stouten, Oosterland, f3391; S. v. d. Houten, Z.zee, f3338-X 2e perceel TimmerwerkD. Quant, Zie rikzee, f 3650; W. J. Wijsman, Z.zoe, f 3598; A- de Later, Noordgouwe, f3050; P. B. v. Velthoven, Z.zee, f2925X- fe en 2e perceel: J. J. A. (van Velthoven, Z.zee, f 6785- 3e perc. (schilderwerk): H. Deurlo, Oosterland, f545; A. Deurlo, Oosterland, f 345; J. P. Vermeulen, Zierikzee, f 332; P. H. Beuzenberg, Zierikzee, f320; Gebr. Gudde, Zierikzee, f 291 X- 4e perc. (smids- Werk): J. A. Muiier, Z.zee, f390; Gebr. Koevoet, Z.zee, f332; E. Saman, Z.zee, f330X; A. Wisse. Z.zee, f341. Massa: A. Rodoe, Z.zee, f8095; J. J. A. v. Velt hoven, Z-zee, f7400; A. de Later, Noord gouwe, f7850. (X Gegund aan de laagste inschrijvers). KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Wouterswoude, R. Bert- lema/ te Hoogeveen. Te Blejswijk, Joh. de Bres te Bruchem. Te Lage Zwa- luwe, R. C. W. J. Hoek te Vuren en Da'.em. Te Hijkersmilde (tocz1.), R., Dijkstra te De Krjm. Te Schraardi, Joh. van Dorssen te Saaxum (Gr.). Hemelen, J. C. H. Romijn te Parrega. Te Loon op Zand, J. H. Gunning E.Bz. te Lage Vuursche. Aangenomen: Naar Driesum, C. Vlas blom te Oud-BBeijecland. Naar Se- baldeburen, A. J. Eijkman Jr. te Halten. Bedankt: Voor Puttershoek, W. Deur te Zegveldi. Voor Raamsdönk, H. A. Leenmans te Bodegraven. Voor St.- Annaland, W. L. Mulder te Benlhuizen. Voor IJzendoorn, S, A. C. Rijnenberg te Gen déren. BURGH. Zondag j.l. werd in de mor gengodsdienstoefening voor de Diaoonie o.m. een bankbiljet van f 25 gecollec teerd, Moge dit goede voorbeeld navol ging vinden. Geref. Berk. Aangenomen: Naar Rockanje (als oefe naar), A. J. Hardeman te Wageningen. Bedankt: Voor Beetgum, W. M. le Coin- tre te Woubrugge. Voor Willemstad, G. J. Goede te Westzaan. De classis Zierikzee heeft in begin sel haar goedkeuring gehecht aan het besluit der kerken van Bruinisse en Oos terland om lot combinatie over te gaan en gezamenlijk een predikant te beroe pen. VAN HEINDE EN VER. Uit Angora wordt gemeld, dat het fjestuuv- der volkspartij heeft bcs'oten, Tur kije voortaan de Turksche republiek te noemen, met als hoofdstad Angora. Uit wraak voor hun nederlagen heb ben de Bulgaarsche communisten de stad Wranja in brand gestoken. 250 huizen zijn verbrand, waarbij 100 personen om het leven kwamen en 9 munitie-opslagplaat sen in de lucht zijn gevlogen. De Fransche regeering heeft in het bezette gebied de noodige voorzorgsmaat regelen genomen in verband met de ge beurtenissen in onbezet Duitschland. Communisten en soc. sluiten zich in Thüringen en Saksen in de regeering aan een tegenover het dreigende fascisme. De vrije vakvereeniging en soc.-dem. in 't Ruhrgebied stellen bepaalde eischen, in verband met de dreigende rechtsche dictatuur, om te voorkomen, dat de af scheiding van het Rijk in dé hand wordt gewerkt. De politieke crisis in Duitschland is voor het cogenblik opgelost door com promis; het rijkskabinet zal in hoofd zaak! onveranderd voor den Rijksdag ver schijnen. In Bulgarije is de staat van beleg opgeheven, daar de communistische troe belen geheel onderdrukt zijn. President Coolidge blijft zich ver zetten tegen hst annuleeren der schuld vorderingen op de Europeesche landen. Het „Journal" publiceert een tele gram uit Madrid, meldende, dat een bij bank van de groote bank te Valencia is opgelicht voor eenige millioenen. Ver schillende arrestaties hebben plaats ge had. -- Lloyd George, ex-premier van Groot- Brittannië, is Vrijdag te New-York aan gekomen, om een tournée te maken door de Ver. Staten en Canada. Te Aubrives in de Ardennen heeft een vreeselijk ongeval plaats gevonden. Een Italiaansche arbeider was bezig te werken onder een kabel, waarlangs eert kraan gesmolten lood van 2000 K.G. ver voerde. Op het oogenblik dat de lading boven den arbeider was, brak de kabel en stortte de kraan zijn gloeiende inhoud op den ongelukkige uit, die op slag ge dood werd. Het lijk werd geheel verkoold opgenomen. ^i. n. ll De mUnwerkerastaklng in Tejeoho- Slowakije, die 7 weken heeft geduurd, ii Zaterdag geëindigd. - De Turksohe regeoring heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarbij lichtingen van 18941898 onder do wapenen worden geroepen. De dienst tijd is 3 jaar. Christenen kunnen zich vrijkoopen. Tengevolge van de dnurte, ls de nood in breede kringen van de bevol king to Boedapest zeer hoog gestegen. Dientengevolge heeft men zich genoopt gezien, gaarkeukens voor schoolkinderen en zoogonde moeders te openen. Ook worden inzamelingen gehouden voor het stichten van centrale keukens. Nadat Stlnnes en andere gedele geerden van de Industrie met generaal Degoutte over de hervatting van 't werk in het Boergebled en van de leveringen In natura hadden beraadslaagd, zijn zii naar Berlijn vertrokken, om den nitalag van hnn conferentie aan do rijksregee- rlng mede te deelen. In de gevangenissen van 't Roer gebied en het brnggehoofd Düsseldorf verblijven thans, volgens mededeeling van betrouwbare zijde uit Golsenkirohen, nog 14000 gevangen geoomen Duitschers. Daarbij komen nog velo duizenden in het oude bezette gebied on een aantal in Frankrijk on België. De gouverneur van Madrid heeft allo gemeentelijke politle-inapccteurs ont slagen. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Eet faillissement van de Broekhvys- affaire. De reohtbank te Rotterdam hoeft failliet verklaard de N. V. de Holland- sohe Credietbank, een van de scheppingen van Willem Broekhuys. Mr. G. Nauta te Rotterdam en mr. C. H. M. van Oppen te Maastricht, die ook curator zijn in het faillissement van Broekhuye, zijn als curator aangewezen. Deze zelfde heeren zijn ook belast met de liquidatie van de Zutd-Nederl. Credietbank te Heerlen, van welk lichaam zij in hun quallteit van curatoren in het faillissement van Broekhnys alle aandoelen in hun hezlt hebben. Aanvaring- Vrijdagavond laat zijn in de Nieuwe Gouwe een motorboot van don hoer Goudriaaa en een motorboot van de firma Van der Schuyt met elkaar In aanvaring geweest. De booten stootten met volle kracht op elkaar in en zijn, met de voorstevens in elkaar, gevluoht naar de Oude Gouwe, die voor 't bergen van balken wordt gebruikt. De eeno motorboot, beladen met grind, zonk het eerst; de vrouw en drie kinderen, die mede aan boord waren, werden gered. 8poedlg daarna zonk ook het andere schip, dat met een lading planten van Boskoop op weg was naar Rotterdam. De lading planten, bestemd voor Amerika, kon gedeeltelijk nog worden overge- braoht op een andere vrachtboot. TELEGRAMMEN.' 's HERTOGENBOSCH (V.-D.) Het ge rechtshof wees heden arrest in de zaak tegen J. Kerssemakers. Het Hof vernie tigde het vonnis der rechtbank en op nieuw1 rechtdoende, veroordeelde het hof beklaagde) tot 8 jaar gevangenisstraf, met aftrek van preventief, wegens poging tot moord. PARUS (V.-D.) Uit New' York wordt aan de Parijsche editie van de „New York Herald" gemeld, dat door de ar restatie van twee vrouwelijke handelaars te Brooklyn, de autoriteiten achter een complot gekomen zijn van diamantsmok kelaars. Spoedig! zijn verdere arrestaties te ver wachten in Frankrijk. Nederland, België en andere Europeesche landen. De auto riteiten verklaren, dat het complot op 't oogerblik zestig duizend dollars aan diamanten betreft hetwelk slechts een klein gedeelte is van het groote smok- kelplan, dat volgens een der gearres teerde vrouwen zou worden ten uitvoer gelegd. - AMSTERDAM (V.-D.) De parlementaire redacteur van de Standaard meldt, dat het onjuist is, dat de regeering voor de openbare behandeling der Vlootwet in comité-generaal mededeelingen wil doen. marktberichten. CoOpcratlevc Yoiling Zlerikaee. Veiling van Zaterdag 6 Oct. Bonte aardappels 7—71/2 ct.; suiker- boonen 9—17 ct.; snijbeonen 19 ct.; to maten 14—19 ct.; augurken 15—20 et. per kilo; okkernoten 60 ct. per lOQi; bouquetten) 16 ct. per stuk; peren: burrée Hardy 73 ct; calabas tirlemont 45 ct.; id. 2e soort 26 ct.; maagdeperen 29 ct.; bergamotten 2 soort 24 ct.; durandeau 2e soort 24 ct.; diverse handperen 25— 36 ct.; dito val 4—20 ct.; appels: ripston pipping, 17 ct.; 2e soort 10 ct.; ko ningin Emma 27 ct.; sterappels 19 —27 ct.; cox pomona 2e soort 15 ct.; Bismarck 2e soort, 20 cl.; scjiuttersreinet 11 ct.; goudrejnel, 2e soort 17 ct.; di verse zoete appels 13—20 et.; id. val appels 6—14 ct.; per kilo. ROTTERDAM, 8 Oct. GRANEN. Buiten land prijshoudend. Meel f 16,25. Haver f 10,50- Maïs, La Plata f187. Zaden. Lijn- teaad, voer- f 19 a f 20, zaai- f 20 f 23. Karwijzaad f104 a f106- Maanzaad f46 f 48- Kanariezaad f 18 f 19. Koolzaad (f 20 f 21- Mosterdzaad, geel f 27 f 29. Boekweit f9,85 per 100 K-G. Ajuin. Aan voer gering, Pootajuin f 2/40 f 2,60, Zaai- ajuin, f 3/75 a f4 per 50 K-G. Aardappelen. Zeeuwscbe Eigenh. f 3,30 f 3,70, bonte en blauwe f 4,25 a f 4,60, Brielsche Eigen heimers f 3,50 a f4, dito blauwe f 3,40 f3,90. Eieren. 17,50 è-f 9,50. Vlas. Aanvoer 1500 K-G. Groninger, f 1,15 f 1,751500 K.G. wit f 0,90 f 1,40; 7000 K.G. geel, "f 1,10 f 1,65; 4740 K-G. blauw, f 1,25 f 1,65. VEE. Aanvoer 297 runderen, le kw. f 1,15 a f 1,221/2; 2e f 1,05 a f1,10, 3e f 0,85 a f 0,95; 167 kalveren, le kw. f 1,40 a f 1,60, 2e fl,05 a fl,26, 3c f0,85 f 0,95, vet vee, gevraagd; 1299 schapen of lammeren, le kw. f 0,90 a f 0,95, -2e f 0,75 a f 0,85, 3e f0,60 a f 0,70, lamme ren f 0,95 f 1,15; 788 varkens, le kw. f0,81 a f 0,85'. 2e, f 0„74 1 0,79, 3e f 0,66 f 0,70, lichte f 0,74 f 0,78, handel iets minder. - I GRANEN. Binnenl. Tarwe f 12 f 12,40, overige f 10,50 f 11,50; Rogge f9,75 f 10,25; Gerst fll f 11.40; Haver f9 f 10,40; Erwten f21 f 23,50; Kroon f20 a f23; Schokkers f 19 f23,50. telegrafisch wbkbbebioht, o*deg--deeld ■•tow. Inttltricl D® Bfldt, n»»r waarnemingen te worg** van 8 Oct.: Hoog«te barometer>t. 767.1 te Biarritz. Laag»te 742.5 te Thorahavn. Verwacht tot den avond ran 9 Oct.: meeat matige westelijke tot zuidelijke wind, aanvankelijk opklarend, later toe nemende bewolking mot kana op regen, zelfde temperatuur. Fietsers licht op i Van 8-9 Oct. van 5 53 n.m. tot 6,45 v.m. ADVERTENTIES, BESTEMD VOOR HET VRIJDAGNUMMER, GELIEVE MEN TIJDIG AAN ONS BUREAU TE DOEN TOEKOMEN; ADVERTENTIES VAN EENIGEN OMVANG LIEFST REEDS DONDERDAGS.WEGENSHET VROKÖ TER PERSE «AAN OP VRIJ- DA« KUNNEN WIJ ER ANDER8 NIET VOOR INSTAAN, DAT ZE NO« OP«r EN KUNNEN WORDEN.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1