Zierikzeesche Nieuwsbode JURGENS' PLANTA AAN DE VERBRUIKERS VAN Vrijdag 5 Oct. 1923 EERSTE BLAD. Dienstplicht. DE FIJNSTE PLANTENBOTER ABONNEMENT: Prö» per 8 maanden f 1,60, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Versohjjnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 7IPRIK7PF4rHE fnilBAMT 80ste JAARGANG. - No. 10988. ï!ER!KZEESCHt COURANT. L j DE L002[ J(i ult:..Mle< u. 1. KOSTER. ADVERTENTIÊN ran 18 regels 00 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. By contract belangryke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór II are. J. BONGERTMAN, Zierikzee. Heilgymnastiek. Massage. - v Bekendmaking van een uitspraak in zake vrijstelling. De BURGEMEESTER van Zieecezbe maakt bekend, dat bij besluit van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, d.d. 28 September 1923, Vilde Afd., No 147 V, aan WILLEM JAN WELTEVREDEN, dienstplichtige van de lichting 1919, met ingang van 1 Novem ber 1923, voor goed vrijstelling van den dienst plicht is verleend wegens kostwinnerschap. Omtrent beroep tegen deze uitspraak enz., wordt verwezen naar de publicatie aan het aanplakbord van het Stadhuis. Zis&ikzee, den 4 October 1923. De Burgemeester voornoemd, L. KOOPMAN Cz»,, Loco-Burgem. De BURGEMEESTER van Zzebikzeb maakt bekend, dat op 9, zoo noodig op 10 Octo ber a.s., schietoefeningen met middelbaar geschut, geplaatst ten zuiden van het licht van Kaapduinen, zullen gehouden worden. Onyeilig is een gedeelte van Galgeput, Oostgat en Deurloo, van het strand en van de duinen tusschen de peilingen 250° en 300° van de batterjj tot op een afstand van 10 K.M. Op schietdagen zal bjj de vurende batterij een roode vlag waaien, die drie nut vóór het begin halfstok en één uur voor de oefening geheel voorgeheschen wordt en tot het einde der oefening blijft waaien. Aanvang der schietoefeningen telken» op 9 uur voormiddag. Zibriizee, 4 October 1923. De Burgemeester voornoemd, L. KOOPMAN Czn., wd. Burgem. Algemeen Overzicht. Het Duitsche rijksministerie heeft zijn ontslag bij den rijkspresident ingediend, welke; echter onmiddellijk dr. St resem an n met de vorming van een nieuw kabinet belastte! Die politieke binnenjandscbe crisis Ln Duitsch'and heeft deze week heel wat pennen in beweging gebracht, omdat van den binnenlandschen toestand daar te lande zooveel afhangt wat betreft de schadevergoedingskwestie c'.a. Het nieuwe kabinet zal niet zuiver burgerlijk zijn, doch ook geen ministerie der z.g. kleine coalitie. Dr. Stresemann is van meening, dat bij! de huidige po litieke constellatie geen enkei parlemen tair! kabinet een lang leven beschoren kan zijn;'hij wil daarom alleen een „ministerie van sterke mannen" samenstellen, dat hoogstwaarschijnlijk niet meer dan 6 le den zal tellen, welke door Stresemann zullen 'worden uitgekozen en dus niet door de politieke partijen zullen worden aangewezen. Hoewel de toestand nog zeer verward is wtordt reeds nu medegedeeld, dat de Rijkskanselier Zaterdag de Rijksdag zal bijeenroepen, welke de regeeringsverkla- ring in ontvangst mag nemen. Dr. Stresemann, die naast de functie van kanselier, tevens 'die van minister van buiten'.andsche zaken op Zich 2Jal nerpen, schijnt van oordeel te zijn, dat het; kabinet in de huidige omstandigheden het recht moet hebben die economische financieele! en sociale maatregelen te tref fen, Welke de gebeurtenissen van het oogenblik eischen. De komende dagen zullen de oplossing spoedig brengen en dan zal ook het re- geeringsprogram van de nieuwe bewind voerders worden gepubliceerd, hetgeen van invloed kan zijn op de buitenland- sche politiek m West-Europa, die nog altijd door het sehadevergoedingspro- bleem 'wordt beheerscht. B U I T E N L A N D. Het moord proces-r. Kiihoe. Nadat de vorige week v. Kahne Ji. wegens mishandeling tot negen maanden gevangenisstral werd veroordeeld, stond thans v. Kahne Sr., oud-officier en heer van Petzow, terecht onder beschuldiging van moord op den pachterszoon Laasse uit Ge Ito w'. Uitvoerig hebben wij indertijd gemeld, hoe op 30 Juli '21 ]n een bosch van het goed] Petzow het in vergevorderden staat van, ontbinding verkeerende lijk werd ge vonden van den sinds begin Mei van hetzelfde jaar spoorloos verdwenen jon gen' Laasse. Onder het lijk, dat niet veel meer was dan een, in enkele resten van kleedingstukken.' gehuld geraamte, lag een revolver, met vier leege hulzen. Alles wees er op, dat de 16-jarige niet daar ter plaatse was gedood, maar dat zijn lijk later naar het struikgewas, waar het Werd gevonden, gesleept was. Aan het lijik ontbraken eenige voortanden en een der 'laarzen vertoonde een kogelgat. De verdenking viel op den slotheer v. Kahne, die tenslotte, nadat na geruimen tijd eindelijk twee getuigen bezwarende verklaringen tegen hem kwamen afleg,- PRIJS 60 CENTS PER POND J"en einde het verbruik van Jurgens' Pianta, waarvan de prijs thans Is verlaagd op 60 cents per pond, In het huishouden aan te moedigen waartoe overigens de hoog- fijn© kwaliteit alle aanleiding geeft stellen wij de volgende prijzen disponibel voor hen, die gedurende de maanden OCTOBER en NOVEMBER van dit Jaar blijk geven de grootsteverbruikers van -Jurgens' PLANTA Plantenboter te zijn geweest. I Al9 bewijs hiervoor kunnen alle verbruikers In het.geheel© land uiterlijk 1 DECEMBER a.s. hunne ledige Plantacartons'-Inzenden aan ANT. JURGENS' MARGARINEFABRIEKEN TE OSS (Reclame-afdeeling). Aan de verbruikers, die>het grootste-aantal ledige Planta-cartons inzenden, zullen de volgende-prljzenviforden uitgereikt: 1 prijs var» 2 prijzen van 5 prijzen van ÏO prijzen van ÏO prijzen van 20 prijzen van 500 prijzen van ÏOOO prijzen van i rtooo.—' f 500.— 200.— lOO.- 50.~ 25»- ÏO.- 5.- fndlen eenige prijswinners een even groot aantal ledige Pianta» cartons hebben Ingezonden, zal hun verzocht ~wordert een eenvoudig gedichtje te maken van niet meer dan vier regels,.betrekking hebbende op Jurgens' Pianta. Het mooiste gedichtje ter beoordeeling van een onpartijdig persoon bepaalt dan de onderllnge»rangorde. Het elgendoms- en publicatierecht dier? gedichtjeskomt dan aan Ant. Jurgens' Margarlnefabrleken. leder verbruiker van Jurgens' Pianta 'verklaart stilzwijgend, door Inzending der ledige cartons, zich te onderwerper» aarv on aceoord te gaan met bovenstaande regeling. V ANT. JURGENS' MARGARINEFABRIEKEN gen, werd gearresteerd, om daarna weer op vrije voeten te worden gesteld. Thans echter is de vervolging hervat en stond v. Kahne te Potsdam terecht. In hat proces is ook de vader van,den vermoorden arbeider Laasse als getuige gehoord/Hij vertelde, dat zijn zoon sin 's 2 Mei spoorloos was verdwenen. Op 30 Juli vernam hij, dat von Kahne telefo nisch aan de autoriteiten had medege deeld, dat in zijn bosch een lijk was ge vonden. Getuige geloofde echter niet aan den vrij willigen dood van zijn zoon en evenmin dat hij op de plaats kon zijn gestorven waar het lijk werd gevon den. Het lijk is daaT vermoedelijk pas later heen gebracht. Een arbeider moet hebben^ gezien, dat von Kahne twee scho ten op Laasse loste. Deze arbeider zal ook als getuige worden gehoord. Ten slotte vertelde de moeder van het slachtoffer dat haar zoon een levenslustige jonge man was, die geen reden had om zelf moord te plegen. i Als getuigen werden de politieautori teiten! gehoord, die het onderzoek in deze zaak hebben geleid. Een hunner heeft geruimen tijd in de nabijheid van het kasteel Petzow vertoefd, teneinde te on derzoeken jn hoever de beschuldigingen die tegen von Kahne werden geuit, op waarheid berustten. Hij vertelde dat hij niet geloofde aan zelfmoord van Laasse en daarom bevel heeft gegeven tot het opgraven van het lijk. Toen getuige aan von Kaehne jr. vra gen stelde betreffende het verdwijnen van Laasse verklaarde deze: „Misschien heeft de oude heer het wel gedaan. De verdediger merkte hierbij op, dat von Kahne jn onmin leefde met dezen zoon, die sterk gedegenereerd is. Een volgende getuige,- een arbeider, beweerde te hebben gezien, dat de beklaagde tot tweemaal toe op Laasse schoot. Laasse was voor- overgevallen, toen weer opgestaan en had nog getracht in het struikgewas te ontkomen. Deze getuige, die erg zeker was van) zijn optreden, verzekerde alles uitste kend te hebben gadegeslagen. De confrontatie tusschen den heer Von Kahne en de getuigen op de plaafs van het drama heeft niet veel bijzonderheden aan het licht gebracht. De getuigen we zen welken weg von Kahne op den dag van den moord zou hebben afgelegd en op welke plaats hij Laasse zou hebben neergeschoten. Nadat men 21/2 uur in het bosch had vertoefd keerde het heele gezelschap naar Potsdam "terug, waar het proces werd voortgezet. Toen de vertegenwoordiger van het O. M. meende, dat aan de gezworenen ook de vraag diende te worden gesteld of verzachtende oms.andigheden in aanmer king konden komen, sprong von Kahne woedend op: „Ik wil geen verzachtende omstandigheden', riep hij, „ik wil al leen mijn recht." De vertegenwoordiger van het O. M. die na dit incident zijn requisitoir hield, 2ette eerst uiteen waarom volgens zijn opvatting Laasse onmogelijk zelfmoord kon hebben gepleegd. Da feiten spreken tegen von Kahne. De houding van bokl. bij de ontdekking van het lijk was zeer verdacht. De getuigen kunnen hun ver klaringen/moeilijk hebben verzonnen. Wat zij zeggen is zeer bezwarend voor von Kahne. Spr. komt tot de conclusie dat von Kahne Laasse zwaar verwond heeft fenj dat deze daarop in het struikgewas is overleden. Hij gelooft niet, dat het von Kahne's bedoeling Was Lasse te d©o- den, maar von Kèfene was nu eenmaal iemand, die zeer krachtig optrad cn die niemand op zijn gebied duldde. Indien echter al op het landgoed veel werd ge- Stolen,) hadden de heeren von Kahne toch 'nog niet hel recht hun medemenschen neerj te schieten. Hetf optreden van de heeren von Kahne was een pojitiek gevaar geworden. Aan dergelijke „Wild-Wesf'-toestanden moet een einde komen. De gezworenen kun nen slechts bevestigend antwoorden op de viaag of von Kahne zich aan dood slag heeft schuldig gemaakt. v De verdediger besprak eerst de po litieke zijde van het geval. Von Kahne zelf heeft dit proces gewenscht, omdat hij zich in het openbaar wilde verdedi gen. Er is een betreurenswaardige poli tieke actie tegen den bekl. gevoerd. Spreker ging vervolgens uitvoerig de door de verschillende getuigen afgelegde verklaringen na. Achter de schermen van dit proces staan geraffineerde politieke schurken, die de actie tegen von Kahne op touw hebben gezet. Ongestraft kun nen deze mannen, die zich achter de ge tuigen verschuilen, hun droevig werk ver richten, "Er beslaat niet het minste bewijs dat von Kahne Laasse heeft gedood. Von Kahne is dan ook vrijgesproken, nadat de gezworenen ontkennend op al de hen gestelde vragen hadden geant woord. De staat zal de kosten van het proces dragen. BINNENLAND. Reclame op postzegels. Het allernieuwste. De achterkant van de postzegels zal beschikbaar wlorden ge steld voor rekiame-doeleinden. Het Nederlandsche Roods Kruis. In de laatste week van October zal ten} bate van het vredeswerk in eigen land weer de 'jaarlijksche Collecte voor ge heel Nederland worden gehouden. Het; Nederl. Roode Kruis stelt zich voor, met de opbrengst van de te houden col lecte het vredeswerk krachtig voort te zetten. Het Nederl. Roode Kruis heeft in October in vele groote winkelzaken in Nederland' z.g. geidbons verkrijgbaar ge steld. Deze vijf verschillende geidbons, voorzien van teekeningen, kunnen door een ieder, die het vredeswerk wil steu nen, tegen betaling van f 0,25 per ge- kwiteerden en ge nummerden bon in ont vangst worden genomen. Het Nederl. Roode Kruis doet een beroep op ieder Nederlander, die de volkshygiëne wil voorstaan, om in de zaken, Waar de geidbons verkrijgbaar zijn, een qï meer geidbons te koopen. De kwartjes, die daardoor worden ontvangen, zullen voor het a,lgemeen welzijn in eigen land wor den besteed. Bcgrooting posteren, Dd begrooting van pesterijen, telegrafie en telefonie is verschenen. Hoewel de exploitatie-uitgaven met pl.m. f 11 mil- lioen gedaald zijn, kan geen winstcijfer wordeni geraamd, wegens het terugloopen der exploitatie-inkomsten. Biölndlglng Zomertijd. Wij herinneren onzien lezers er aan, dat in den nacht van Zaterdag op Zon dag de Zomertijd ejndigt Zaterdagavond zette men dus zijn klok een uur terug. De Zomertijd. Da Chr. Boeren- en TuindersWnflf in Nederiand, het Koninklijk Nederl. Land- bouwi-Comité en de Nederl. Boerenbond hebber) bij brief aan den minister 'van ar beid, nijverheid en handel medegedeeld dat! zij van meening zijn dat een bespre king van vertegenwoordigers uit de ver schillende groepen onzer bevolking zeei wel zal kunnen leiden tot een met juist heid vaststellen van de economische, tech nische en andere bezwaren, aan het be houd van den z.g. zonnetijd en het in voeren van den z.g. zomertijd voor de onderscheidene volksgroepen en voor de gemeenschap verbonden en dat de mo gelijkheid geenszins is uitgesloten, dat in de een of andere richting eene oplos sing van het vraagstuk kan worden ver kregen. Uit Stad en Provfnofe. ZIERIKZEE. Toen Donderdagmorgen, bij 't aanbreken van den dag de visscher J. v. d. S. uit Ouddorp, welke met zUn echeepje de O 3, zich ter hoogte van Flaauwers op de Oostersohclde bevond, een lantaarn op zijn vaartuig wilde be vestigen, kreeg hij een klap van de fok, waardoor hij over boord sloeg en jammer lijk verdronk. Zijn broer, die zich even eens aan boord van 't vaartuig bevond, heeft tot tweemaal toe hulpgeroep ge hoord maar kon door de duisternis geen hnlp bieden. De ongelukkige laat een vrouw met 4 kinderen achter. Door den Commissaris der Koningin is aan den gemeente-veldwachter P. van Dyke te Poortvliet met ingang van 1 Januari 1924 eervol ontslag verleend. Naar wij vernemen wordt eerst daags een antodienst van Zierikzee op Brouwershaven geopend. DREISCHOR. Maandag 8 Oct a.s. her denkt de heer Dt v. Donge het feit, dat hij 40 jaar geleden als weger in func tie. trad, aan de Weegbrug op 't haventer rein „Beldert", waar hij nog steeds op diezelfdte plaats het voorbeeld is van nauwlettendheid en plichtsbetrachtingC LANDBOUW EN VEETEELT. KERKWERVE. Alhier is in een weide aan den Verseputschen weg, bij rund vee van den heer ten H. te Noordgouwe mond- en klauwzeer geconstateerd. RECHTZAKEN. De Broekhuis-Obligaties. By dagvaarding heeft het O. M. bij het Kantongerecht to Rotterdam B. ten laste gelegd, dat hy te Rotterdam iu of omstreeks de maand Jannari 1923 een lotery, waarvan de by de Loterywet 1905 vereisehte toestemming niet was ver leend, heeft aangelegd door toen aldaar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1