Zierikzeesche Nieuwsbode JURGENS' PLANTA AAN DE VERBRUIKERS VAN abonnement: Woensdag 3 Oct. 1923 zierikzeesche courant. advertentiën i "EERSTE BLAD. oosterlanp. L. v. d. VEER, Beëindiging Zomertijd. DE FIJNSTE PLANTENBOTER ANT. JURGENS' MARGARINEFABfelEKEN Prjji per 6 maanden f 1,60, franco per post /1,80. Voor het buitenland per jaarf 10,—. Afzondcriyke nummers 6 cent. Versohjjnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 80 ets. p. regel. 8jj contract belangrijke korting. 80ste JAABGANG. - No. 10987. lD»EdlE« °p den d«* Dir. A. J, DE LOOZE Jr. UH|.-Mul. V. J, KOSTE». ™r Dit nununer bestaat uit 2 bladen. In bovengenoemde gemeente Is van af 1 October als AGENT voor ons blad aangesteld de heer die ilch belast met het aannemen Tan abonnementen. Do DIRECTEUR. BÜRGEMEMTER «n WETHOUDERS ran Zimxzn; Gelet op de circulaire van Zjjne Excellentie den Minister ran Binnenlandsche Zaken en Landbouw ran 5 September 1923, afd. B.B. No. 10049; Brengen ter openbare kennisdat de Zomertijd zal eindigen op den 7den October a.a., te drie uur In den voor middag, en dat op dat tijdstip wederom wordt ingesteld, de tjjdregeling naar den middelbaren Zonnetijd Amsterdam, welke tjjdregeling alsdan aanwijst twee uur in den voormiddag. ZrsBixzEï, den 3 October 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. KOOPMAN Czn.. Weth., l.*-Burgèm. P. F. W1TTERMANS, Secretarie. BUiTENLANP. Yokohama na de aardbeving. De correspondent van de Times te Tokio heeft ongeveer een maand na de aardbeving een bezoek gebracht aan Yokohama, eens een bedryvlge haven en handelsstad, vol leven ken verkeer, meer Europeesch nog dan Tokio en waar des avonds de glans van mlllloe- nen lichten straalde. In drie minuten tyda werd, op 1 September, die stad van werk en vermaak weggevaagd. Er staan nog enkele zwartgeblakerde geraamten van gebouwen, een paar sohoorsteecen, er zijn wat vernielde kaden over en boven dat alles hangt een dunne rook van de vuren waarin duizenden menschenHjken dagelijks ver brand zUn; daarbij komt dan nog de scherpe lucht van lijken, die een maand lang in de tropische hitte gelegen heb ben. Er loopen thans treinen van Tokio naar Yokohama, maar de reiziger stapt in laatstgenoemde stad nit aan een ge raamte van een station. Enkele spoor wegbeambten staan by aankomst van een trein op het verkoolde perron. Uit de meeste hoofdstraten z\jn de puln- hoopen thans weggeruimd, maar de bezoeker kan slechts zeer moeilijk zyn weg vinden, daar heele straten verdwe nen zijn onder de hoopen metselwerk. De tramwagens waarin dagen lang de verschroeide llohamen der passagiers Achtergebleven zyn, zyn thans eveneens opgeruimd, evenals de lyken, die open en bloot lagen, maar het zooken in de overblyfselen duurt nog voort, een gru- weiy'k schouwspel, zoo verklaart de correspondent, daar de ïykeu met haken by elkaar worden gesleept om vervolgens in hoopen met behulp van petroleum ver brand te worden. Het herstel van Yokohama is veel minder ver gevorderd dan dat van Tokio, waar tal van houten barakken, tenten en noodwoningen gebouwd zyn. Daarvan vindt men er slechts weinig in Yoko hama. Da verwoesting is er veel meer algeheel dan in Tokio, vandaar dat de prikkel om ook zelfs maar tydeiyke woningen te bouwen, er ook minder groot is dan in de hoofdstad. Er ls een Amerikaansoh militair-hos pitaal geplaatst met 700 bedden. Men zal in de eerste plaats de haven herstellen, waarmee 18 maanden zullen gemoeid zyn en hetgeen tien mlllioen yen (zes mlllioen gulden) zal kosten. Bijzonderheden over de aardbeving te Tokio. Majoor Brackley, een Engelsch officier, die bij den Japanschen luchtvaartdienst gë- eheerd/ fs, en ten tijde van de aardbeving te Tokio vertoefde, is een der eerste oog getuigen, die m Engeland na de ramp zijn aangekomen. Aan een vertegenwoor diger van de Press Association heeft hij het volgende verteld; „Ik was op mijn kantoor in gesprek met eenige Japan- sche officieren, toende eerste schokken plaats vonden. We snelden naar buiten en bereikten een punt, vanwaar we de eerstvolgende) uren de verwoestingen kon den aanschouwen, welke de aardbeving aanrichtte. Woorden kunnen u daarvan geenj denkbeeld geven, maar het was als of een onzichtbare reus zijn mokersla gen met helsche kracht op alle groote gebouwen deed neerkomen, terwijl de kleine, aardige Japansche woonhuizen eenvoudig opgeslurpt werden als in een afgrond'. De stof, die opdwarrelde van de ingevallen huizen, bedekte de stad als hetï ware achter een gro.otsch rookscherm, waardoor hier en daar al vlammen op sloegen die een (afgrijselijke illuminatie gaven. Wij deden wat wij konden om in onze naaste omgéving hulp te bieden, maar onze hersens werkten niet gere geld en onze bezinning stökte bij deze plotselinge bezoeking van helsche mach- PRIJS 60 CENTS PER POND ^Ten einde het verbruik van JurgerYB' Planta,. waarvan de prijs thans Is verlaagd op 60 cerits per pond, In het huishouden aan te moedigen waartoe overigens de' hoog- 'fijne kwaliteit alle aanleiding geeft stellen WIJ de volgende prijzen disponibel voor hen, die gedurende de maanden; OCTOBER en NOVEMBER van dit Jaar blijk geven de grootste verbruikers van Jurgens' PLANTA Plantenboter te zijn geweest. H 'v Als bewijs hiervoor kunnen alle verbruikers In het~gehee!e land uiterlijk 1 DECEMBER a.s. hunne ledige PlentacartonsInzenden aan ANT. JURGENS' M AR G AR I N EFAB RI EK E N TE OSS (Reclame-afdeeling). Aan de verbrulkersrdle het grootste-aantal ledige Planta-cartons Inzenden, zullen de volgende-prlJzerir;worc|erT-uitgereikt: 1 prijs van 2 prijzen van 5 prijzen van ÏO prijzen van ÏO prijzen van 20 prijzen van 500 prijzen van ÏOOO prijzen Van f ÏOOO.- f JOO.- f 200.- ÏOO.- 50.— 25.- ÏO.— 5.- indlen eenige prijswlnners een even groet aantal ledige Riante' cartons hebben ingezonden, zal hun'verzocht'worde^ien eenvoudig gedichtje te maken van niet meer dan'vler regels, betr^fklng hebbende op Jurgens' Planta. Het mooiste gedichtje'— ter-beoorddellng van een onpartijdig persoon bepaalt dan de onderltngetrangordfÈ Het eigendom®, en publicatierecht dier gedichtjes komt1 dan aan Ant. Jurgens' Margarlnefabrieken. i leder verbruiker van Jurgens' Planta verklaart stilzwijgend, door Inzending der ledige cartons, zich te onderwerpen» aarreti accoord te gaan met bovenstaande7 regeling. 280 ten. Honderden of duizenden menschon lagen eensklaps bewusteloos of dood in de straten, velen liepen rond als bran dende fakkels en verteerden voor onze oogen tot asch, en zij, die aan de eer ste schokken ontsnapt waren, kenden nog slechts een krankzinnigen wensch: vluch ten! tot eiken prijs. Wij besloten den weg naar Jokohama in te slaan, zonder te vermoeden, welk onheil ook daar was aangericht. Terwijl wij, en honderden met ons, dien tJcht aanvingen, werden we opnieuw1 geteis terd door de ontploffing van de vele olie-tanks, die zich in die buurten be vinden, en moesten we soms weer terug, om te vluchten voor de brandende olie, die ons van de heuvelen af tegemoet stroomde. Jokohama bleek nog erger ge teisterd dan Tokio, maar er was meer hulp en er waren meer schepen. De Empress) of Australia en de Ponjola wer den tot barstens toe volgeladen met vluchtelingen van elk ras en nationali teit en zetten koers naar Kobe. Den zesden dag van ons verblijf aldaar kwa men de eerste hulpschepen met voedsel, maar de dorst, welken we leden en het warme weer was veel ondragelijker dan de(honger, De Japansche bevolking droeg haaV lot met groote gelatenheid; er ont stond geen paniek en ieder schikte zich spoedig in het onvermijdelijke.' De Brltsebe i-yksconferentie. Bij de opening van de Rijks conference op Maandag j.l. heeft Baldwin een rede gehouden en bracht hij Ln hermnering het verschil :n inzicht "en temperament tus- schen Engeland en Frankrijk inzake het herstelvraagstuk. Niettemm was solidari teit tusschen de be'de landen voor den vrede van .Europa noodzakelijk- Enge- land's taak was, gelijk Disraeli zeide, te handelen als „gematigde en bemiddeien- lende mogendheid''- Hoe na de 'neenstor- ting van het Du:tsche lijdelijk verzet zich de toestand zou ontwikkelen waagde spr. niet te voorspellen, maar hem werd dage lijks duidelijker, dat wij slechts door de nauwste samenwèrking en volkomen ver trouwen der geallieerden in elkaar kun nen hopen op een regeling der Europee- sche moeilijkheden. Verder sprak Baldwin over het Itali- aansch-Grieksche conflict en prees daar bij den Volkerenbond, die de voortdu rende belangen van den vrede boven alles had gesteld; over het fundeeren der Brit- sche schuld aan Amerika; over de ge dwongen maar niet ideale vermeerdering van de luchtstrijdkrachten, waartoe de Britsche regeering had moeten overgaan. De premier verklaarde, dat een van de belangrijkste punten op de agenda der conferentie de kwestie van den handel binnen het Rijk ls- „De economische toe stand van Europa maakt het noodzake lijk, dat wij onze oogen naar elders wen den; de hulpbronnen van ons Rijk zijn grenzenloos en de behoefte naar een spoe-^ dige ontwikkeling is urgent- Ik vertrouw dat wij maatregelen zullen kunnen ont werpen tot ons wederzijdsch voordeel, door de bevolking beter te verdeelen, het transport en de communicatiemiddelen te verbeteren en in het algemeen de facili teiten voor den bloei van den handel binnen het Rijk te vermeerderen''- Aan het slot zijner rede betreurde Bald win het, dat de sterkte der legers en het geld, hetwelk voor munitie werd be steed, meer bedroegen dan in 1914 en dat de economische solidariteit vermin derd was. Hij vond troost in het werk van den Volkerenbond, die een toenemend internationaal moreel gevoel aan den dag bracht, alsmede het voornemen de pro blemen van de vermindering der bewa. peningen onder de oogen te zien- Hij wees inzonderheid op het geval van Oostenrijk als voorbeeld van hetgeen door interna tionale samenwerking en herstel op ge zonde economische grondslagen kon wor den bereikt. Hij vond ook troost in de eenheid van het Britsche Rijk, „dien bond van volken, in w'er naam wij vergaderd zijn'' en het algemeen verlangen naar vrede. Baldwin deelde mede, dat Curzon op ëen later tijdstip de bu'tenlandsche zaken uitvoe riger zou behandelen- Ken brftndstleht«rBbendf. Te Londen is een brandstichtersbende veroordeeld, die in de laatste drie jaren niet minder dan 300 branden had gesticht in Oost-Londen, welke aan 60 verzeke ringsmaatschappijen de som van 250-000 pond sterling kostte. Drie brandstichters werden resp. tot 6, 6 en 4 jaar dwang arbeid veroordeeld, na welke straf de portatie zal volgen. Een van hen, Engelstein, was reeds lang aan de politie bekend als een der sinistere figuren uit de crimineele we reld van Oost-Londen- Engelstein maakte een bedrijf van brandstichting. Hij had daarvoor verschillende „cliënten''. Dezen spoorde hij aan hun goederen hoog te verzekeren. Dan hadden zij niets anders te doen dan de stad te verlaten. Engel stein deed de rest en streek dan een zeker percentage van de premie op. En gelstein 2orgde voor twee drie bran den per week. Hij ging daarbij zoo ge raffineerd te werk, dat Scotland Yard eerst na zes maanden voldoende bewij zen in handen had om tot arrestatie te kunnen overgaan. Zes detcctieven heb ben als gewoon arbeider in een fabriek dienst gedaan, om Engelstein en zijn me deplichtigen te kunnen bespieden. Engelstein maakte bij zijn brandst'chten gebruik van een speciale petroleumlont, welke in een vertinde bus was gesloten. Na de ontploffing verteerde het instru ment geheel, zoodat geen spoor van brand stichting over bleef, hoezeer de brand weerbrigades, aan wie het groot aantal branden verdacht voorkwam, ook zoch ten. De bandiet is ten slotte in den val geloopen, doordat een defectieve, die zich als fabriekseigenaar voordeed, met den brandstichter in relatie trad en hem vroeg de zaak tegen een zeker bedrag te willen laten afbranden. Door middel van een dictaphoon werden Engelste:n's woorden opgevangen, zoodat het bewijs was geleverd. Zijn medeplicht;gen kre gen de defectieven in handen, doordat bij het uitbreken van een brand de lont te vroeg ontbrandde en de drie brand stichters, die zich nog niet in veiligheid hadden kunnen stellen, met brandwon den de vlucht moesten nemen. Engelstein leefde royaal van zijn inko men en bezat een weelderig ingerichte woning. De toost and In Beleren. In München zijn Zondag niet minde*" dan vier militaire jubilea plechtig her dacht: het 110-jarig jubileum van het ,,Infanterie-Leibregiment"j het 25-jarig ju bileum van de Münchensche politie, en nog twee jubilea, van het 16e en 18e regiment infanterie. De voornaamste plecRtigheid geschied de! 's morgens op de binnenplaats van de „Tiirkenkaserne", >waar 15 a 20000 vroe gere „Leiber", in tegenwoordigheid van ex-kroonprins Rupprecht, zijn vrouw en zijn zoon,, en verder van staatscommis- saris-generaal Von Kahr, den Beierschen minister-president Von Krullig, een groot aantal prinsen en prinsessey en generaals, onder wie de weerkreitscommandant en rijkscommissarissen) Von Lossow, defileer den. Ex-kroonprins Rupprecht inspecteer de, Vergezeld van generaal Von Epp, den vroegeren commandant van het „Leibre- gimenl", de troepen. Na een korte toe spraak van den katholieken en den pro- testantschen regiments-geestelijke en een rede van generaal Von Epp, waarin hij het regiment den vertegenwoordiger van den vroegeren trots van de weermacht noemde, trokken alle aanwezigen naar de kazerne, waar onder het spelen van een marsch ex-kroonprins Rupprecht een ge denkplaat) onthulde. Van de kazerne wap perden tusschen de wit-blauwe ook ver schillende zwart-wit-ropde vlaggen. Het publiek bracht den ex-kroonprins geest driftige ovaties. „Hoch"-en hoera-geroep wisselde af met den kreet „Leve de Ko ning Onder leiding van generaal Von Epp, die eveneens stormachtig werd toe gejuicht, defileerde daarna het vroegere „Leibregiment" voor den ex-kroonprins. Dead en zijn gemalin reden daarna naar het „Armeemuseum", waar de jubilee- rende politie was opgesteld. De Beier- sche minister van binnenlandsche zaken, hield( een rede, waarin hij o.-a. de sociaal democraten scherp aanviel en over „de misdaad van de November-revolutie"' sprak. Langs den geheel-en weg werden de kroonprins en zijn gemalin hartelijk toegejuicht; overal hoorde men „leve de koning roepen. De Zondag is in Miinchën overigens rustig verloopen; dè orde werd yergens verstoord. T BINNENLAND. Het nienwe wetboek ran strafvordering: Ingediend is een wetsontwerp betref fende de invoering van het nieuwe Wet boek van Strafvordering. In de slotbepaling van de wet van 16 Januari 1921 houdende vaststelling van een Wetboek van Strafvordering is de regeling van het in werking treden van dit Wetboek aan een nadere wet voor behouden. Het thans ingediende wetsont werp heeft de strekking on! die wette lijke regeling tot stand' te brengen. Uit Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. Op de bovenzaal van tde sociëteit van mej- de wed. Verwer verga derden Dinsdagmiddag eenige personen om te komen tot een definitieve oprich ting van eeji vereentgtng voor streek- belangeri'. _..»i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1