f, Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 1 Oct 1923 zierikzeesche courant. advertentiën i oosterlanp. L. v. d. VEER, buitenland. binnenland. Prü« P«r 8 maanden f 1,50, franco per poet 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nommeri 5 cent. Ver schijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 80 ets., van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. 80ste JAABGAN6. - No. 10986. IcZ0Ed1^ "t T« Dir. 1 J, DE LOOZE Jr. ll!t|.-IMlcl. X. J. KOSTE», f,v° T,6r De GEMEENTJE-ONT- TANGEB van Zierikzee ver zoekt, ter voorkoming van kosten, aanzuivering d«r ver schenen termijnen Schoolgeld, enz. vóór 14 October. In bovengenoemde gemeente Is van af 1 October als AOENT voor ons blad aangesteld de heer die alch belast met het aannemen ran abonnementen. De DIRECTEUR. Dempsey—Firpo. Onder de rubriek Sport en Wedstrij den'* in de ,.Tel." geeft een correspon dent een uitvoerige beschrijving van de wedstrijd tusschen twee bokskampioenen, n.l. Dempsey, de wereldkampioen neger bokser, en Firpo, de Argentijnsche kam pioen. in de Polo Grounds arena, te New- York, welke wedstrijd door honderddui zend! menschen werd bijgewoond. De vol gende beschrijving geeft een beeld van het „verheffende" van bokswedstrijden: ,,Nog galmt de gong-galm door de ruimte, wanneer Dempsey als een tijger op 'zijn tegenstander losviiegt. Geen smoesjes* geen zoeken naar de plek: w'aar kan ik hem raken; geen fraaie draaierijen) met de vuisten of elkaar lang aankijken als twee idioten. Geen boe renbedrog en geen finesses. Hier wordt: „va banque" gespeeld. In eens: Beng! Beng. Pang! Pang! Waar ik sla, houw ik door. Boks waar plaats is. Geen wachten op openingen. Geeiy gezeur voor bescherming of positie. Dempsey slaat met zijn geweldige klauw naar het hoofd van Firpo; die vangt dien slag met zijn linkerarm en geeft met de rechtervuist direct een zoo ge vaarlijken opdoffer, dat Dempsey direct in de knie ztnkt. Hier wordt niet ge camoufleerd. Hier vechten tw<e« bruten en het brute publiek hijgt, schreeuwt, brult, krijscht. Iedereen is rechtop ge sprongen.' Beesten als in den oorlog. Geen huichelarij. Beesten. Hoor ze gillen! Gil len! Hoor ze krijschen! Wat schreeuwen wat r'oepen ze? Het geluid raast als een orkaary met bliksems, windboozen en don derslagen. Het brult, rommelt en don dert. Zijn die honderdduizend menschen plotseling krankzinnig geworden? Ik zie den gevaarlijken rechterarm van Firpo a's een mokerhamer Zw'aaien. De arm van een Goliath met een vuist om Mussolini de hersens in te slaan. Ik be doel Dempsey. Plotseling valt de vuist van Firpo met ontzaglijken slag tegen dert dikken kop van den Amerikaanschen boksgod'. Het is zoo'n alles overtreffende op-lawaai-tafel, dat Dempsey kop-Vóór- over door de koorden van het worstel perk vliegt. Beide beenen elegant in de lucht. En valt hij daar gelukkig met zijn kop in den schoot van een sport-expert die in bet ochtendblad tot Vervelens toe geschreven! had: dat er geen gevecht zou zijn. Jack zou hem dooden", en daar lag Jack, met de kroon Van wereldkam pioen zeer scheef op den negerkop. Het 'was om te gillen. Als geslagen van alle bliksems keerde hq[ terug in den ring. Waarom Firpo hem toen niet.... dood.... ik meen bewusteloos heeft geslagen.... niemand' weet het.... ik ook1 niet. Was bet zijn sport-edelmoedig- beid Jack kreeg twee emmers ijskoud wa ter over zijn sidderende lijf. Gevechts- klaar in de tweede ronde. Toen sloeg hij Firpo neer... Ecoei Hómo Treinramp in Amerika Bij Lochett, in den Amerikaanschen staat Wyoming, is een trein in de ri vier gestort, Waardoor 40 personen zijn gedood. De passagiers kropen uit db iw'ageils om- er zich bovenop in veilig heid' te brengen, doch zij slaagden er niet in aan den dood te ontkomen, daar de diepte en de snelheid van den stroom een redding onmogelijk maakten. In een onbevolkte streek stortte de trein van Chicago naar Quincy plotseling in de Colecreek. De meeste passagiers verdronken, zooals gemeld, in dezen (woesten stroom. De duisternis en de he vige regen maakten de redding dik wijls zieer moeilijk. Eerst na een uur kwam uit Casper assistentie. De locomo tief stortte met den bagagewagen en een der voorste passagiersw'agens in de rivier. Hoewel cfoor het breken der kop pelstangen de voorste passagiers Wagen iwierd' losgerukt van de rookcoupé en een daarop' volgenden wagen, vielen ook deze beide iwagens in den stroom, welke ter plaatse zeer breed is. Voor zoover be kend, vonden alle personen die in de rookcoupé zaten, den dood. In de daarop Volgenden wagen zaten acht personen. Hiervan wist een vrouw met haar baby door bet coupéraampje het dak Van den wagon te bereiken. Zij werd door mid del van touwen veilig op den oever ge trokken. De Voorste slaapwagon kwam rechtop in de rivier te staan en drong in den bodem. Het had gedurende de laatste 24 uur hevig geregend en er stond meer dan 20 voet water in de rivier, terwijl het water nog steeds stijgende was. Drie uur vóór de ramp passeerde een Zware goe derentrein nog over de brug, welke in middels door den onstuimigen stroom zoo verzwakt schijnt te zijn geworden, dat deze' noodlottige ramp kon plaats vinden. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door regen en sneeuw, Do Sp .ansclie schatgravers. Hoe men ook over den staatsgreep der militairen in Spanje moge denken met be trekking tot de buitenlandsche politiek, ten aanzien van de binnenlandsche toe standen schijnt generaal de Rivera de Hercules te zijn, die de opruiming van den Augiasstal aandurft.... Na de schoon maak van het Madrileensche ambtenaars corps, is een der eerste daden van het Directorium te Barcelona geweest de op heffing van het zwendelaarssynd*'caat der „Spaansche schatgravers". Ook in ons land kent men het verhaal van den man, die gevangen zat, en een som gelds in een koffer op een afge legen stationnetje bezat en die aan bood den inhoud te deelen als men een zekere som wilde storten te zijner bevrij ding. De bijkomende omstandigheden vari eerden gewoonlijk ten gerieve van den gelukkigen ontvanger, maar in hoofdtrek ken kwam het altijd op hetzelfde neer, en men verwonderde zich slechts, dat de schatgravers zoo hardnekkig volhielden met een zoo klaarblijkelijke oplichterij. Nu, bij de opheffing van het syndicaat blijkt, dat de heeren schatgravers in Bar celona groote kantoren bezaten, en een uitgelezen staf van bedienden, die alle adresboeken van Europa naplozen naar geschikte slachtoffers, die dan ten getale van rond duizend per week met een brief gelukkig werden gemaakt. Uit de zorgvuldig bijgehouden boeken bleek, dat vorig jaar l:efst 50.000 brieven in zee waren gegaan, en geren de omstan digheden hoe de heeren leefden, moet een belangrijk percentage succes hebben opgeleverd. In ieder ander land van Europa zou het syndicaat al jaren geleden ontbonden zijn en hadden de heeren schatgravers hun imaginaire cellen verwisseld tegen echte en goed geslotene, maar hoe dan ook, de slachtoffers der schatgravers over ge heel Europa zullen generaal de Rivera dank weten, dat hij aan dit bedrijf onmid dellijk na zijn optreden een einde heaft gemaakt. Drains in de speelzaal. In Berlijnsche beroeps-spelcrskringen was een zekere P. een bekende persoon lijkheid. Op groote bijeenkomsten in het Westen der stad ontbrak P. bijna nooit, en zelden gebeurde het, dat hij niet de bank hield. In den laatsten tijd had hij echter vrij groote verliezen geleden. Dinsdagnacht was er ergens in Berlin- West weer een speeltafl-orgie aan den gang. Weer had P. de bank, en weer was vrouwe Fortuna hem buitengewoon ongunstig gezind. Hij probeerde nu een grooten slag te slaan en hield de bank bij een inzet van 15 milliard per man. Toen, hij nu de kaart keerde en een vijf voor den dag kwam zoodat heel de inzet voor de bank was werd hij eensklaps door een beroerte getroffen en bleef op slag dood. Het gezelschap spelers vluchtte naar alle kanten, want de politie moest worden gewaarschuwd en niemand wilde in het lokaal worden aangetroffen. Het lijk werd later in be slag! genomen. Suiker voorziening. Onder het hoofd: „Uniformiteit in den suikerhandel" meldt het „Ned. Week blad voor den handel in Kruidenierswa ren", dat met ingang van heden (Maan dag) 1 Oct. bij de binnenlandsche pro ducenten een nieuwe regeling van de suikervoorziening in werking treedt. Alle depots bij particulieren worden opgehe ven, benevens een groot aantal andere depots. Voortaan zal uitsluitend gele verd worden op raffinaderij. Voor zoo ver de depots blijven bestaan, wordt een bedrag voor vracht van fabriek naar de pót op rekening gesteld. Bovenstaande is een algemeene rege ling, welke geldt zoowel voor de Cen trale Suikermaatschappij als voor de fa brieken te Dinteioord en Sas van Gent. De Zomertijd De zomertijd eindigt, niet gelijk abusie velijk vermeld stond, in den nacht van Zondag op Maandag, maar in den nacht van Zaterdag op Zondag, dus in den nacht van 6 op 7 October. De ambtenaarssalarissen. In tegenstelling met het bericht ln de „N. R. Crt.", dat de regeering een wet noodig achtte voor de intrekking van arf. 40 en het verlagen der loonen en een wets voorstel in voorbereiding was, deelt thans de „Rsb.'' mede, dat een Kon. besluit in bewerlrng is en dezer dagen zal afko men om met 1 Jan. a.s. een algeheele loonsverlaging van 10 pCt. in te voeren. Tevens bestaat er zeer groote kans, dat de tweede salarisverlaging van 10 pCt., welke tegen 1925 was aangekondigd, niet zal doorgaan, wijl er gegronde hoop as, dat langs anderen weg het resteerende tekort zal kunnen werden gedekt. Ook hieromtrent zullen binnenkort me- deleelingen worden gedaan. Uit Stad en Provinoie. ZIERIKZEE. De heer T. C. Admiraal, Lange Nobelstraat, heeft zooals be kend zijn timmermanszaak aan kant gedaan en ln hetzelfde pand thans een winkel in tabak, sigaren, sigaretten en kruidenierswaren geopend, nadat zijn pui en pand een totale metamorphose hebben ondergaan. In de keurig ingerichte winkel, waar alles is aangebracht wat nu eenmaal de tijd eischt voor een flinke zaak, vindt men een groote collectie kruidenierswaren, tabak, sigaren en aanverwante artikelen. In de toonbank zijn bovendien nog gla zen kasten aangebracht, die den bezoe ker onmiddellijk tor.cn wat hij zooal voor z'n geld krijgen kan. Het geheel maakt een heel nette indruk. De afdeeling schilderwerk is heel goed verzorgd. Wij wenschen den ondernemer succes in zijn nieuwe branche. J.l. Zaterdag had ten postkantore alhier het afscheid plaats van de con ducteurs Stoel en Boogerd. Daar beiden den dienst zoo kort na elkander verlie ten, en de laatstgenoemde tijdens de directeursvacature zijn eervol ontslag ont- vjng, Weed deze gelegenheid benut om van beide conducteurs, welke ongeveer veertig jaren ijverig en getrouw hun dienst hadden verricht, afscheid te nemen. lH de bestellerskamer waren velen van het personeel aanwezig en werd met be langstelling kennis genomen van de ca- deaux. Nadat de directeur den wensch uitgesproken had, dat beide conducteurs dez* cadeaux nog vele jaren als een aan gename herinnering aan den dienst en het personeel mochten gebruiken, stelde hijf ze beiden ter hand. Met woorden van dank aan den directeur cn het perso neel namen beiden hartelijk afscheid. Dat zij vele jaren van de welverdiende rust mogen genieten. STAVENISSE. In de Donderdagavond alhier gehouden vergadering van de ver leden week opgerichte Oranjevereen'ging „Wilhelmina" zijn tot bestuursleden be noemd de heeren J. L. Dorst (voorz.), S- Stoel (vice-voorz.), A. Knippen (secre taris), H. J. van Putte (penm'ngm.) en tot commissars de heeren L. E. Neele, A. van Prooijen, P. W. Huge, C. M. A. Steen- dijk en P. van Iwaarden Cz. Als eere voorzitter werd benoemd de heer A. F. Hanssens. THOLEN- Meldden wij eenige weken geleden, dat hier des nachts verscheidene kuikens werden weggehaald, thans blijkt, dat bunzings de daders zijn. Gedurende de vorige week is een exemplaar in de kom der gemeente geschoten, terwijl meer dere exemplaren op de straat werden ge zien. Op sommige hoeven zijn ze tot 4 5 stuks vertegenwoordigd. Men beveilige zijn (kuikens voor de moordlust der dieren. Ons werd medegedeeld, dat hoogstwaarschijnlijk reed$ in de eerste weken van October het water in de wo ningen zal gebruikt kunnen worden; ook te Poortvliet is men reeds ver met de buls leidingen gevorderd. VERKOOPDiftEN, ENZ. Door de diaconie der Herv. Gemeente Scherpenisse werden bij inschrijving onder hare leden voor den tijd van 7 jaar verpacht 26 'perceelen bouwland. De prij zen per 39 A. 24 c.A. (Blooisch Gemet) variëerden van f 60 tot f 94,50. De totale opbrengst was vrijwel even hoog als de laatste 7 jaar. Slechts 4 oude pachters behielden hunne perceelen. landbouw en veeteelt. Stand van de landbouwgewassen op 24 September. Het hieronder volgende overzicht be treffende de nog te velde staande ge wassen en de oogstuitkomsten van die, welke reeds geoogst zijn, is, onder me dewerking der rijkslandbouwconsulenten, samengesteld naar gegevens, verstrekt door de oorrespondenten der directie van den landbouw' en door het Kon. Nederl. Meteorologisch Instituut. Het koude voor jaar was oorzaak van een achterlijken sland der gewassen en had tot gevolg, dat deze slechts een korte groeiperiode hebben gehad. Behoudens eenige dagen in de eerste helft van Juli en van 3 tot 15 Augustus, was ook in den zomer het weer niet bijzonder gunstig voor de ont wikkeling der gewassen, terwijl boven dien de oogsttijd' die later viel dan in andere jaren, niet zeer gunstig was door regenval. Het korrelgewicht der granen valt in het algemeen tegen, terwijl de korrels klein zijn. Daar de oogst laat was en het weer voor den groei der stoppelgewassen niet gunstig, vertoonen deze een vrij slechten tot matigen stand. Suikerbieten en chicorei vertoonen veel neiging tot doorschieten, terwijl de ont wikkeling der wortels te wenschen over laat. De late aardappels blijven lang groen en gaan hier en daar uitloopcn; ziekten komen op verschillende plaatsen voor, jdoch nemen tot heden nog geen ernstig karakter aan. Voor bieten en aardappe len wordt zeer naar droog weer ver langd. Het minder gunstige oogstweer hadt vooral op de haver en de peulvruch ten een nadeeligen invloed, zoodat de qualiteit achteruitging. In het algemeen leverden granen en peulvruchten veel stroo. Van de verschillende gewassen in de onderscheiden deelen des lands kan Verder!het volgende worden gezegd: Tar we gaf een goeden oogst voor Zeeland. Rogge stond in opbrengst bij de tarwe ten achter. Een vrij goed gewas werd geoogst in Zeeland. Wintergerst was goed in Zeeland. Haver leverde overal een goed gewas. Veldboonen gaven een goeden oogst in Zeeland. Erwten gaven eveneens een goeden oogst. Bruine boe nen gaven een vrij slechten stand te zien. Vlas was zeer goed tot goed in Zee land. Koolzaad gaf een goeden oogst. Mosterdzaad!gaf een vrij goeden tot goe den! oogst. Blauwmaanzaad was vrij goed. Karwij was vrij goed in Zeeland. Con sumptie-aardappelen staan vrij goed in Zeeland, Da qualiteit is over het algemeen vrij goed tot goed. Suikerbieten vertoo nen algemeen een vrij goeden stand. Voederbieten komen in stand met de sui kerbieten overeen. Koolrapen staan vrij goed.v Cichorei staat vrij goed in Zeeland, goed. Cichorei staat vrij goed in Zee land, evenals uien en herfstknollen. Kla vers, zoowel jonge als oude klaver ver toonen ovc-r het algemeen een goeden stand. In Zeeland is-de oude klaver zeer goed tot goed. Graslanden geven in de meeste deelen des lands een zeer goe den tot goeden stand te 2ien; in Zee- landl is de stand goed. Dinsdagavond j.l. vergaderde te Haamstede onder voorzitterschap van den heer C- Blom de landbouwvereeniging „C. et C." in hotel Bom. Na afwerking der gewone agenda hield dhr. Hudig, directeur van het Rijksland bouwproefstation te Groningen een le zing over „den invloed van zure- en al kalische metstoffen op de cultuur der zandgronden. Zelden viel de vereen:ging zui"k eeti uiterst leerzame lezing van een zoo hoog staand deskundige als dhr. Hu dig ten deel. Resultaten van proefnemin gen over een veertig-jarige periode wer den door spreker zeer oevattelijk ge ïllustreerd cn door het publiek met aan dacht gevolgd. Telkens weer kregen de aanwezigen staaltjes te hooren van diep gaande studie op 't gebied van planten voeding en bodemgesteldheid. De z.g.n. „Veenkoloniale haver ziekte" die zich ook hier op de zandgronden openbaart, zon der dat men vroeger iets van den aard van het ziekteverschijnsel of bestrijding daarvan wist. werd door spreker duide lijk uiteengezet, waarbij aan het licht kwam, dat men bij 't gebruik van kunst- mestlook van 't goede teveel kan krijgen. 't Was een mooie avond en de -woor den van dank door den voorzitter aan dhr. Hudig gebracht, waren welverdiend. Te Tholen Is bij een landbouwer onder diens rundvee mond- en klauwzeer ge constateerd- A ardnppelrooim achlnes Dinsdag jJ. werd in den Wilhelmina- polder op initiatief van den kring Wes telijk Zuid-Beveland der Z.L.M. e<;n de monstratie gegeven van aardappelrooi- machines. De beoordelingscommissie be stond uit de heeren A. C. de Oude, C. Stevens, L. Kranenburg, en A. C. Beghijn. Ingezonden waren een 5-tal machines. De door de firma Franken en v. Weel ingezonden machine werd weer terugge trokken De grond was zeer vochtig, zoo dat de machines een zware proef onder gingen. Het weer was zeer gunstig. De nrijs van f 75 verkreeg Ranson's potato- digger' no. 21, ingezonden door W. Schip per te Goes. De prijs van( f 25 verkreeg Banford's Triumph no. 4, ingezonden door G. J. van Bemmel, Ouderijn. De machines gaven den indruk van soliede te zijn geconstrueerd. Ook de Hagedorn, inge- ionden ooor F. J. Kempen te Winscho ten, maakte een solieden indruk. Als vierde werd genoteerd Harder, ingezon den door Brinkman en Niemeijer te Dor drecht. ONDERWIJS, ZIERIKZEE. Bij de vorige week ge houden examens M- O., slaagde o. a. onze vroegere stadgenoot W. J. van Bortel voor akte K IV (Plant-, Dier- en Delf- stofkunde). STAVENISSE. L.l. Vrijdagmiddag was het de laatste maal, dat de heer J. W. H. F- Buijze alhier de school als lager-onder- wijzer zou binnentreden. Afgehaald aan zijn woning werd hij met zijn familie door het geheele personeel geleid naar het lokaal, waar hij zooveel jaren met lust zijn dagtaak vervuld heeft. Alles was keurig met groen en bloemen en guirlan des versierd- Na een kleine tractatie aan de kinderen, kwamen de autoriteiten en eenige dames en heeren, belangstellenden, binnen. Achtereenvolgens spraken de hee ren Hanssens (burgemeester), Brandsma (schoolopziener), dr. Bernhardl (namens de schoolcommissie), Leune (oudercom- missie), Oudesluijs (h. d.sch.), H. J. Dorst (landbouwonderwijs) «n de heer Stoel (na mens 't personeel) den scheidenden onder wijzer vele woorden van waardeering en dank voor zijn gedaan werk, in zijn 47- jarige onderwijzersloopbaan (waarvan hier 43 jaar) toe. Vele mooie geschenken wer den hem en zijn vrouw door velen, ook door de schoolkinderen, geschonken. De wensch werd geuit, dat hij nog vele jaren in zijn goeden gezondheidstoestand, op gewekt en met levenslust bezield, van zijn rust zal mogen genieten. Dankbaar voor 't vele goede, dankte de heer B. allen voor de bewijzen van waardeering en de hulde hem gebracht. Na afloop van deze plech tige ure gingen alle autoriteiten mede naar zijn woning en des avonds vereenig- den de collega's zich met hun familie ten zijnen huize, alwaar men nog eenige uren zeer gezellig bijeen was. Een rijke bloe- menschat versierde de woning. Aan de Veterinaire Hoogeschool te Utrecht slaagde voor het le gedeelte van het veeartsenijkundig examen, o.a. dhr. J. Boudeling te St.-Philipsland. Bij het te 's Gravenhage gehouden machinisten-examen, slaagde o.a. voor het theoretisch gedeelte van diploma C, de heer M. K. Steur te Kerkwerve. Voor 't politiediploma slaagde dezer dagen o.a. de heer J. Labruijère te St.- Philipsiand. BRUINISSE. De voordracht voor de va cante betrekking van onderwijzer aan de openbare school bestaat uit de heeren 1. A. C. de Jonge te Brouwershaven; 2. A. Louwerse, Vlissingen; 3. P. J. Zon rui ter, Noordwelle. \tsscherijberichtenT^ Zeehonden. Er wordt medegedeeld, dat de pre- miën voor het dooden van zeehonden in 1924 niet meer zullen uitgereikt worden door de Regeering en dat alleen, wan neer in het vervolg mocht blijken, dat werkelijk deze premiën bestendigd moes ten zijn, omdat de schade aangericht door deze dieren duidelijk blijkt, ze opnieuw zullen gegeven worden. In hel jaar 1900 werd bij Kon. besl. van 29 Mei voor het dooden van zee honden binnen het watergebied van het Rijk uitgeloofd premiën van f3 en f2,50 voor dieren van het vrouwelijk en man nelijk geslacht. Terecht werd toen opge merkt, schrijft men aan 't Hbl., dat er geen visscherijvergadering kon gehouden worden, waar oofk dn ons land in de nabij heid der Zuiderzee of Zeeuwsche en Zuld- Hollandsche stroomen, of men hoorde van alle kanten klagen over de vernieling van visch door zeehonden. Van overtuigde bestrijders van de zee hondenplaag werd de volgende bereke ning gemaakt van schade door de dieren aangericht. In het distriet Zierikzee, om vattende de Ooster-Schelde ten Westen van Gorishoek en Iersekendam met Zand- kreek en Veersche gal, werden jaarlijks ongeveer 300 zeehonden geschoten of in netten gevangen- Men berekent, dat iedere zeehond in een etmaal een emmer bot consumeert, want het zijn groote vraten, wat over 230 dagen, het tijdperk, waarop een botvisscher het bedrijf mag uitoefe nen, niet minder dan 70.000 K.G. bot eischt. Het is misschien niet algemeen bekend, dat de Staten van Zeeland reeds in 1611 een plakkaat uitvaardigden, waarbij we gens de groote vernieling van kleine vlsch door de zeehonden, aan ieder gegund werd de zeehonden te Vangen en uitgeloofd werd voor eiken zeehond tien schellingen groote Vlaamsche, te betalen door de magistraten der steden, waar de zeehon den werden aangebracht, mits dat de snuit werd afgehouwen, opdat men die niet aan meer dan één magistraat zou kunnen presenteeren. KEREN iB li VTS. Ned. tferr. Bark. Beroepen: Te Wijk bij Duurstede, A. Buurman te Garijp. Te Goudriaan en Ottoland en te Wjerden, C. J. van dfer Graaf te Kockettgen. Bedankt: Voor Hippolytushoef, J. W. Samberg, cand. te Leiden. •eref. 8nL Beroepen: Te Zuilichem, H. Brouwer te Borssele-Driewegen. Te Ouderkerk a. d. IJssel, J. van der Sluis te Gen- deren. i Aangenomen: Naar Jutrijp-Hpmmert9, candi. S. E. Wesbonk te Winsum (Fr.) Chr. Geref. K«rk. Beroepen: Te Oud-Beijerland, D. Dries- sen te 's-Gravenzande. Te Alpben a. 'd. Rijn, P. de Groot te Rotterdam. Bedankt: Voor Zaamslag, S. .v. d. Mo len te Zierikzee. 8P0RT. ZIERIKZEE, 30 Sept. Uitslag voetbal wedstrijd D.V.O. IllG.V.V. II en III (gecombineerd) 1-2; D.V.O. I—G.V.V. I, na verlenging 0—0. De uitgeloofde me daille» viel na loting ten deel aan G.V.V. I. Zondag 30 Sept. Uitsdag voetbal wedstrijd Z.V.V.—D.V.V. (Dirksland) 4-1. OUD-VOSSEMEER. Zondag voetbalwed strijd O-V.V. te Oud-Vossemeer tegen D.E. V-O. van Steenbergen; uitslag 2—1. O.V.V. kreeg de medaille; verder O.V.V. tegen Prinslandia te Dinteioord 1—2. Prinslandia medaille. i i MARINE EN LEGER. Het ligt in het voorneman van den mi nister van oorlog, niet ifigang van| 1 Jan. 1924 het vrije vervoer bij verlof en be-1 wegingsvrijheid van dienstplichtigen ge-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1