Zierikzeesche Nieuwsbode ïföNIG'S JURGENS' PLANTA AAN DE VERBRUIKERS VAN abonnement: Vf'jdag 28 Sept 1923 zierikzeesche courant. tm* EERSTE BLAD. Dienstplicht. Bouwverordening. Bouwverordening. DE FIJNSTE PLANTENBOTER WAIZENA-PUDDINGEN Pr^i per 6 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het bnitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag "Woensdag en Vrijdag. ADVERTENTIÊN l ▼an 1—8 regels 60 ots. van i regels en daarboven 20 et», per regel. Beelames 80 ots. p, regel. Bi) contraot|belangTijke korting. Inzending op den dag van'alt- gave vöör 11 are. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Postchèque- on Girodienst. Aangezien wij niet meer zijn aangesloten als rekening houder bij den Postchèque- en Girodienst, verzoeken wij dringend alle betalingen, wegens abonnement en adver- tentiënevenals vroeger le doen per postwissel of aan- geteekenden brief. De kosten van overmaken kunnen van 't bedrag worden afgehouden. De Directeur, A. J. DE LOOZE Jr. J. BONGERTMAN, Zisrikzee. Heilgymnastiek. Massage. Bskandmaking van uüspraksn in zake vfijslellinfl. De BURGEMEESTER van Ziekixzee maakt bekend, dat by besluiten van Zjine Excellen-* tie den Minister van Oorlog, d.d. 22 Sept, Vile afd., nos. 298 en 299JV, aan: GERAR- DUS .lOSEPHUS DE BIE en JOHANNES LEENDERT SCHOONEN, dienstplichtigen van de lichting 1922, met ingang van 1 No vember 192S, voor één jaar vrijstelling van den dienstplicht is vttleend wegens kost winnerschap. Omtrent beroep tegen deze uitspraak enz., wordt verwezen naar de publicatie aan het aanplakbord van het Stadhuis. Zibrikzeb den 27 Septemb^l 1928. De Burgemeester voornoemd, L. KOOPMAN Czn, Loco-Burgem. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZiERiKzBE doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zyne vergadering van 27 Augustus 1923 is vastgesteld do volgende verordening: Verordening, aid bedoeld bij de Woningwet, Zynde deze Verordening aan de Gedep. Staten van Zeeland, volgens hun berigt van den 20 September 1923, No. 139a, 3e afd., in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 28 September 1923. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. KOOPMAN Cf»., Weth 1.9-Burgem. P. F. WITTER MANS, Secretaris. De BDRGEMEEJTER en WETHOUDERS van ZuaixzEi doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zyne vergadering van 27 Augustus 1923 is vastgesteld de volgende verordening: Terocilenlng, als bedoeld bJJ de Woningwet. Zjnde deze Verordening door de Gedep. Staten van Zeeland, bjj besluit van den 20 September 1923, No. 139a), 3e afdgoed- gekiurd. Ba is hiervan afkondiging geschied, waar he' behoort, den 28 Sept. 1923. Df Burgemeester eu Wethouders voornoemd, L. KOOPMAN Czn., Weth., l.°-Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Algemeen Overzicht. Ofschoon men in verantwoordelijke kringen te Londen niet gelooft aan een algemeens' opstand in Duitschland, is men toch zeer bezorgd over de zich ontwik- 'kelende gebeurtenissen, welke tengevolge kunnen hebban, dat Duitschland in kleine staten uiteenvalt, hetgeen zeker tot een algemeens chaos zal leiden. Hoewel geen sterveling met eenige ze kerheid' voorspellen kan hoe het bij onze Oosterburen zal loopen, geven berichten alsj bovenstaand, inzichten weer van voor- aanslaande personen in de Europeesche politiek, welke eenigszins bevoegd! ge acht kunnen worden om1 een oordeel uit te spreken. De reden, dat vooraanstaande politici Dujtsch'.and's' toestand zoo donker inzien, ia gelegen in de deze week gepubliceerde proclamatie, (in het bijvoegsel van dit nummer opgenomen), geteekend door rjjkspresident Ebert en het geheele Ka binet en de daarop gevolgde handelin gen der Duitsche rijksregeering, n,l. het nemen van buitengewone maatregelen, Waarbij verschillende grondwettelijke vechten buiten werking worden gesteld en in zekeren zin aan den rijksweermi- nister Gessier dictatoriale rechten wor den toegekend, welke deze zoo noo- dig Weer aan het militair gezag kan overdragen, In deze geruchtmakende proclamatie doet de Duitsche regeering mededeeling, dat' het Jijaelijk verzet in het Ruhrgebied - c PRIJS 60 CENTS PER POND i 1 Ten einde het verbruik van jurgens' Pianta, waarvan de prijs thans is. verlaagd op 60 cents per pond, In het huishouden^ aan te moedigen waartoe overigens de hoog- kwaliteit alle aanleiding geeft stellen wij de volgende prijzen disponibel voor hen, die gedurende de maanden OCTOBER op NOVEMBER van dit jaar blijk geven de grootste verbruikers van Jurgens' PLANTA Plantenboter te zijn geweest. Als bewijs hiervoor kunnen alle verbruikers In het geheele land uiterlijk 1 DECEMBER a.s. hunne ledige Plantacarlons inzenden aan ANT. JURGENS* MARGARINEFABRIEKEN TE OSS (Reclame-afdeeling). Aan de verbruikers, die het grootste aantal ledige Planta-cartons inzenden, zullen de volgende prljzenworden uitgereikt: 1 prijs 2 prijzen 5 prijzen ÏO prijzen ÏO prijzen 20 prijzen 500 prijzen ÏOOO prijzen ven van van van van van van van ÏOOO. 500. 200. ÏOO.- 50. 25. ÏO. 5. Indien eentge prljswlnners een even groot aantal ledige Pianta- hebben Ingezonden, zal hun verzocht-worden een eenvoudig gedichtje te maken van niet meer darvvler regels, betrekking hebbende op Jurgens' Pianta. Het mooiste gedichtje ter beoordeeling van een, onpartijdig persoon bepaalt dan de onderlinge rangorde. Het eigendoms- en publicatierecht dier gedichtjes komt'dan aan Ant.' Jurgens' Margarlnefabrieken. leder verbruiker van Jurgens' Pianta verklaart stilzwijgend, door Inzending der ledige cartons, zich te onderwerpenvaan en accoord te gaan met bovenstaande regeling. T ANT. JURGENS' MARGARINEFABRIEKEN Algemeen bekende kuiati teitsartikelen voor ejkr huishouding. OVERAL VERKRyGBAARi zal worden gestaakt. Met nadruk wordt betoogd, dat een vasthouden aan de tot dusver gevolgde gedragslijn elke poging tot financieel en economisch herstel van Duitschland onmogelijk zou maken. Deze» publicatie is natuurlijk in Entente kringen met graagte doorgelezen, hoewel Poincaré en met ham Frankrijk ontevre den :s over deze proclamatie, omdat ze niet de totale capitulatie van Duitschland beteekent en de Duitsche regeering zich nog altijd op 't standpunt plaatst van te Willen onderhandelen. Hoe langer men in Parijs wacht op den volledigen oogst der overwinning, hoe grooter de teleurstelling, gezien de binnenlandsche toestand in Duitschland, misschien zal zijn. De binnenlandsche toestand van Duitsch'and is inderdaad verre van.gun stig, gezien de regeeringsmaatregeldn die men in Berlijn heeft moeten nemen. De Beiersche regeering heeft het noo- dig geacht zelfstandig oj> te treden voor de handhaving der orde"' en zijl heeft den, gewezen minister-president von Kahr met dictatoriale macht bekleed, hetgeen niet alleen duidt op ontevredenheid over de door de Rijksregeering uitgegeven proclamatie, maar ook op pogingen tot .afscheiding", als de omstandigheden in overig Duitschland hiertoe de geschikte aanleidingf mochten geven. BUITENLAND. De tragische bsllonweilstryil. De heer Gomez, bestuurder van den bij den luchtwedstrijd te Brussel veron gelukten Spaanschen ballon „Polar" beeft nog de volgende verklaringen gedaan: Ditmaal heb ik den dood van nabij gezien. Vreeselijk was hetl Ik weet niet door welk wonder ik niet zwaar gewond werd. Een breuk van het rechterbeen is voor ons slechts bijzaak... Maar mijn arme kameraad was minder gelukkig. Zijn vijf kindertjes zullen hem niet meer weerzien. Verder verhaalde Gomez, hoe de ballon bm|*4 u. 50 vertrok en hoe de storm los brak. Zijn helper was van oordeel, dat de reis moest voortgezet worden. Maar de lucht werd dreigender en Gomez be sloot te landen, voornamelijk daar de streek er geschikt toe leek. Maar gezien de weersgesteldheid, ging het dalen niet zonder groote moeilijkheden. Toch ver liep alles normaal. De ballon daalde tot op 100 meter van den grond, zoodat een landbouwer het neerhangende touw kon grijpen; daar hij alleen was, moest hij het touw echter weer loslaten. De hulp bestuurder wierp zand uit, terwijl Gomez gas liet ontsnappen. Maar het zand was door den regen in de zakken saamge- klampt, zoodat het zand, in plaats van met kleine hoeveelheden, met groote pak ken naar beneden viel. Hierdoor ging de ballon opnieuw schielijk aan 't stijgen eu weldra bevond hij zich weer op 1200 meter hoogte. Toen deed de ramp zich voor. Een bliksemstraal, een donderslag en de ballon brandde. Terzelfdertijd zakte Barca in een hoek van het schuitje neer. Gomez dacht dat hij slechts bewusteloos was. De vlammen waren weldra gedoofd en de ballon idaalde niet al te snel, daar het omhulsel als valscherm dienst deed. De val duurde ongeveer 2 minuten, schat Gomez, maar die korte spanne tijd scheen hem een eeuw. Toen zag hij nden. grond en voelde hij een schok, die hem in een hoek van het schuitje deed terecht ko men. Tevens voelde hij een hevige pijn in het rechterbeen. Toch verloor hij het bewustzijn niet- Hij dacht onmiddellijk aan zijn vriend^ die onder den ontredder den ballon lag. De toegesnelde boeren begrepen zijn Fransch, met sterk Spaan schen tongval, tin het eerst met; ten slotte wist hij' zich toch te doen verstaan en weldra zag hij het doode lichaam van zijn vriend voor hem liggen. Toen eerst begreep Gomez, dat Barca naast hem doodgebliksemd was geworden. Kapitein Guillamon Gomez verhaalde eveneens dat hij niet voor de eerste maal aan een des- gelijk luchtvaartongeluk ontsnapte. Hij is namelijk officier-luchtvaarder en nam als zoodanig deel aan den Spaansch-Marok- kaanschen oorlog. In 1921 werd hij door een defect genoodzaakt bij Melilla te da len met zijn luchtballon. Maar bij de landing zou hij onvermijdelijk in handen der Mayokkanen gevallen zijn. Dus ging hij een gewissen dood tegemoet. Geluk kig stak een rukwind op, die den lucht ballon deed afdrijven, zoodat hij in zee terecht kwam. De luchtreiziger kon ge red worden en werd als belooning om zijn moedige houding door de Spaansche regeering naar Brussel gezonden, ten ein de aan de wedstrijd deel te nemen. BINNENLAND. Koninklijke dankbetuiging. ,.Diep getroffen door de wijze waarop mijn Volk dé herdenking mijner re gee- ringsaanvaarding met mij heeft gevierd, gevoel ik mij aan het einde der feest- weken, die thans achter ons liggen, ge drongen aan allen, die, zoo hier alS over land' en zee, met woord en daad er toe hebben) medegewerkt om- deze gedachtenisviering tot eene ioo geluk kige en onuitwischbare gebeurtenis in mijnj leven te maken en waarvan ik ziop- Velen op andere wijze niet vermag te bereiken, nogmaals mijn hartgrondigen dank te betuigen." WILHF.LMINA. De posUftrlevcn. De raad van ministers heeft besloten, dat tot nader order niet tot verlaging der posttarieven zal worden overgegaan. Gratie verleend. H. M. de Koningin heeft bij gelegenheid van haar zilveren regeeringsjubileum gra tie of vermindering van straf verleend aan een lange lijst van veroordeelden, die, volgens het „Hsg." door goed gedrag in de gevangenis daarvoor in aanmerking kwamen. De Zomertgd. Met het oog op de vele plattetaadsker- hen, die de uren van aanvang der .-gods dienstoefeningen moeten verzetten bij het vervallen van den Zomertijd, zij medege deeld, dat de Zomertijd edndigt in den nacht van op 8 October, dus in den nacht van Zondag op Maandag. De Tabakswet. Het dagelijksch bestuur van het ver- bondc van vereenigingen van sigarenfabri kanten in Nederland heeft het initiatief •genomen tot het bijeenroepen van ver tegenwoordigers van alle bij de sigaren- nijverheidj betrokken vereenigingen en or ganisaties, in een op 28 dezier te .hou- denijfergadering, waar middelen beraamd zullen worden, welke kunnen leiden tot het niet doorvoeren van het plan van den minister, den tabaksaccijns te ver- hoogen, die, blijkens raming van de ver moedelijke) opbrengst, op hel dubbele van thans zou komen. In verband met de komende vergadering wordt materiaal verzameld waarmede men hoopt te kun nen aantoonen, dat verhooging van den .tabaksaccijns» den genadeslag voor de si- garennijverheidj zou beteekenen. De postcheque- en girodienst. De minister van waterstaat heeft ge antwoord op vragen betreffende de cen tralisatie van den post-chèque- en giro dienst van het lid der Tweede Kamer •den heer Van Braambeek: De ondergeteekende is van den huldi gen toestand van zaken bij den post cheque- en girodienst op de hoogte. Ook het ongerief voor velen ontstaan door de voor het oogenblik gebrekkige werking) van den gecentraliseerden dienst is den ondergeteekende bekend. Een terugbrengen van deh dienst in deiv ouden vorm zou de stagnatie-slechts kunnen vergrdbten. De ondergeteekende kan een zoodanigen maatregel dan ook, zoowel ter wille van het publiek als van den dienst, niet bevorderen. Uit Stad en Provtnole. ZIERIKZEE. Wij vestigen gaarne de aandacht op een in dit nummer voor komende advertentie der „Vereeniging voor Streekbelangen van Schouwen—Dut- veland", tot welker oprichting belang-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1