Zierikzeesche Nieuwsbode DUKAAT MELANGE EERSTE BLAD. SfiÜ^JIIRGENS7 VERVANGT NATUURBOTER ABONNEMENT; Prü» p«r 8 maanden f 1,50, franco per po»t f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummer» 5 oent. VeraohJJnt Maandag. Woensdag Postchèque en Gironummer 99292 Woensdag 26]Sept. 1923 ZIERIKZEESCHE COURANT. 80ste JAARGANG. - No. 10984. HO J. DE LOOZE Jr. Ullt-Micf. N. J. KOST». ADVERTENTIËNi van 1—8 regel» 60 ot«., van i regel» en daarboven 20 oti. per regel. Reclames 80 et», p. regel. By contraot belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vOór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Postchèque- en Girodienst. Aangezien wij niet meer zijn aangesloten als rekening houder bij den Postchèque- en Girodienst, verzoeken wij dringend alle betalingen, wegens abonnement en adver- tentlënevenals vroeger te doen per postwissel of aan- geteekendeu brief. De kosten van overmaken kannen van 't bedrag worden afgehouden. De Directeur, A. J. DE LOOZE Jr. Zij, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 October a.s. verschijnende Nos. GRATIS. BUITENLAND. Mijnramp in 8ohotland. De( mijnramp bij Falkirk is de ernstigste in Engeland sinds 1913. Het ongeluk is ontstaan door de doorbraak van een af sluiting lusschen oude mijnen, welke vol water waren, en een mijn, waarin 70 man werkten, toen de doorbraak plaats had. Zes mannen slaagden erin te ontsnap pen, doch de overigen werden afgesne den^ Er werden 'wanhopige pogingen aan gewend door redders om de opgeslo ten mijnwerkers te bereiken, doch hun pogingen werden onmogelijk gemaakt door het gas dat hun lichten doofde. Plotseling vernam men geroep, dat uit een oude luchtschacht op een halve mijl afstand kwam. 'De redders slaagden er in, door deze schacht af te dalen en brachten 16 mannen nog levend, doch bijna allen bewusteloos, naar boven, be nevens een aantal dooden. De hoop is gering,, dat men erin sal slagen, de an dere mannen te bereiken. In verband hiermede maakt men melding van de volgende droevige bijkomstigheid. De va der van een der afgesloten mijnwer kers! was bezig, per telefoon uit het kan toor van de mijn met zijn zoon te spre ken. De jpnge man vertelde hem, dat het water snel steeg en reeds tot zijn middel stond. Verschillende van zijn ka meraden, zeide hij, waren reeds ver dronken. Plotseling zweeg ook zijn stem. BINNENLAND. Tegen de Vlootwet. Zondag zijn leden van de S.D.A.P. en van het N.V.V. uit het gansche land te Amsterdam samengekomen, om door een gezamenlijken optocht te demonstreeren vóór den achturendag en medezeggen schap en tegen de Vlootwet. Da verschil lende) afdeelingen trokken van 's morgens 11 uur af met hun vaandels en muziek corpsen! naar het IJsclub-terrein. Toen het overgroote deal der betoogers zich op het terrein bevond1, kwamen de verschil lende sprekers op het hun toegewezen gestoelte. Van vijf, zes plaatsen tegelijk werd de menigte toegesproken. De heer Vliegen hield de eigenlijke openingsrede. Hij zeide p.m.: dat deze manifestatie is een protest tegen het mi litairisme, welk protest helaas een drin gende actualiteit heeft verkregen door de Vlootwet. Ziehier een land met een ontredderden economischen toestand, met meer dan 100.000 werldoozen, ziehier een staat in jammerlijken finaneieelen toe stand.. En op datzeifdde oogenblik ko men dolzinnige regeerders met een Vloot wet. Wij willen deze drijvarij naar de hervatting van de bewapeningen niet al leen bestrijden in het parlement en niet alleen door een protest, op deze demon stratie, maar ook door een volkspetition- nement.j En eindelijk is deze demonstratie gericht op het breken van de alleenheer schappij van de heerschende klasse in het bedrijfsleven. Mr.' .P. J. Troelstra betoogde, dat nooit de reactie sterker was dan thans. On der de leus van bezuiniging wordt een aanslag gepleegd op alles, wat de arbei dersbeweging! in de laatste 25 jaar heeft veroverd. De vlootwet Zal thans, nu de nieuwe) man, de sterke vertegenwoordiger van 't groot-kapitalisme aan het roer komen) is, wórden doorgedreven, ondanks het feit, dat zelfs vele marine-autoritei ten en andere deskundigen het vlootplan veroordeeld hebben. Tegen den toeleg Van de tegenwoordige regeering, om op alles te bezuinigen en het volk verder te belasterd met een kapitaal oud-roest, dient een krachtig protest van het Nederland sche proletariaat uit te gaan. De heer Wibaut ging vervolgens de bezuinigingsplannen van de regeering na. Zijns; inziens had salarisverlaging voor de ambtenaren nooit mogen worden voorge steld! zonder overleg met de organisaties. Wat de voorgestelde nieuwe indirecte heffingen betreft, beter Ware het ge weest, de bestaande directe belastingen te verhoogen. Een) ander punt waartegen deze samen komst moest dienen, Is de Vlootwet. Op het oogenblik, na de ontwapeningsconfe rentie van Washington, is het minder dan ooit noodig, tot bescherming van onze koloniën een vloot te bouwen. Nu wordt er beweerd, dat wolken aan den politiekenj horizon dit noodig maken. Doch die vloot en de vlootbasis zullen eerst over) 10 jaar gereed zijn. Tegen eventueel op het oogenblik dreigende gevaren kan de vloot dus niet dienen. Spr. eindigde met den uitroep: de Vlootwet is waanzin, misdaad en dom heid 1 De postcheque- en girodienst. Mr. F. E. Posthumus Meijj'es maakt in Econ. en Stat. Berichten eenige kritische opmerkingen over den inhoud van den nieuwen gids van den dienst: De nieuwe gids bevat een paar nieuwe voorschriften en bepalingen, die ernstig albreuk doen aan de zekerheid, die de Staaf door den postchèque- en girodienst tot dusverre gaf. In afwijking van de vroegere voorschriften is n.l. thans be paald', dat oij het Centraal-Girokantoor alleen op nummers gewerkt wordt, zon der dat op de namen der rekeninghou ders! wordt gelet en dat de bedragen van de chèques en girobiljetten niet meer in letters, doch alleen in cijfers moe ten morden vermeld. Vergist zich dus een rekeninghouder in het nu reeds tot over de honderddui zend loopende nummers de te creditee- ren rekening,, of plaatst hii een jzeldcii- fer, dat nier heel duidelijk Js ol voor tweeërlei lezing vatoaar dan wordt de verkeerde rekening of een foutief be drag, of beide, gecrediteerd. Tot dus verre kreeg ieder, die een girobiljct sa- cuuif en compleet invulde, een bewijs van afschrijving met naam, woonplaats, num mer en cijfer; men hechtte dat eenvou dig vast aan de betaalde nota of het betaalde belastingbiljet, en een knappe crediteur die de juiste afdoening der zaak, gewaaririérkt door poststempel fn handteekening van den postambtenaar, dan betwisten kon. Dit zal voortaan anders zijn, en ook bij de uiterste nauwkeurigheid", die de Gids aanraadt bij de invulling der for mulieren in acht te nemen (art. 22, al. 5 en elders), zal de deur voor vergis singen en chicanes wagenwijd worden opengezet. Wij krijgen een bewijs van afschrijving, zonder de handteekening van den postambtenaar en zonder naam van den crediteur en moeten, daar de alfa betisch* lijst geen klapper heeft gaan na- zoekenj ten gunste van wiens rekening het bedrag is afgeschreven van de onze. Hier wordt aan de nauwkeurigheid van het publiek de alleronredelijkste ejsch ge steld' en worden zijn gemak en Veiligheid opgeofferd aan die van den dienst. Wij zijn, om kort te gaan, voor het vervolg' niet meer, door de ontvangst van de strook Van afschrijving, jegens onzen crediteur met volkomen zekerheid ge kweten. Bij) het gebruik van chèques, zonder in vulling van het bedrag óók in letters en dus zonder «Gttiróle van den post dienst, dat .cijfers en letters met elkaar kloppen, is het gevaar nog veel grooter. De oneerlijke ontvanger van een post cheque heeft slechts bijv. achter het ge tal 100 en nul te plaatsen, van een 1 een 6 of een 7 of een 4 of een 9 te ma ken of het bedrag op andere niet di rect zichtbare wijze te vervalschen en het kunstje is klaar. Uitvinders beijveren zich om een soort papier te fabriceeren of werktuigen te bedenken, die Verval- sching van cheques zoo poed als onmo gelijk maken, onze postdienst sluit voor dat alles gemakshalve het oög en kijkt alleen naar de cijfers zooals ze er staan. Dat het advies van de chèque al tijd nauwkeurig zal vergeleken worden met de chèque zelve, mag men bij deze slappe en onverantwoordelijke w'ijze van handelen), nauwelijks Verw'achten. Dit alles beleekent een zoodanigen achteruitgang in de goede functie van den dienst, dat het ernstige overweging verdient of men een bestaande postrekening zal aanhou den of een nieuwe openen. Nieuwe banderollen. De Minister van Financiën heeft voor d'e sigaren-banderollen een nieuw ont werp laten maken, Waarbij in het mid den ruimte is uitgespaard voor dë ver melding Van naam of nummer van den fabrikant. D© Minister wenscht nu om trent dit ontwerp het oordeel van de fabrikantenverenigingen In de' sigaren- nijverheid te vernemen, en deze zullen nu over de nieuwe banderollen (waar van proefdrukken zijn gezonden) advies uitbrengen. Uit Slad en Provlnoie Z1ERIKZEE. Kortheidshalve vermeld den wij Vrijdag aan 't slot der vergade ring der Z.L.M'. de door enkele leden gedane vragen niet in haar geheel, het geen aanleiding gaf tot onduidelijkheid ten opzichte van de door dhr. F. D. v. Vessem gedane vraag. Zij luidde als volgt: Spr. wilde reductie van de R.T.M. op de tram, die 's morgens half 8 van Zijpe1 en 's middags 12 uur eveneens van Zijpe vertrekt, daar alleen op de tram van 10 uur een reductie wordt gege ven. Eveneens is dit het geval van uit Schouwen, want er wordt alleen reduc tie gegeven op de tram, die op dezelfde Vertrekuren rijdt ais de autobus, met het oog op de concurrentie. Aangezien de muziekuitvoering we gens ongunstig weer Dinsdagavond niet heeft kunnen plaats hebben, zal die door Kunst en Eer" morgen, Donderdagavond 8l/o uur worden gegeven, en indien het weer een beletsel mocht zijn, dan zijn de volksconcerten hiermede voor dit sei zoen geëindigd. Op den dag van de jubileumfeesten te Poortvliet, heeït naar „de Zeeuw" - UKlUt, ln xJcn-nauihWog .^cj] fof U)g onbekende, den 17-jarigen N. aldaar een levensgevaarlijke steek met een scherp voorwerp in den rug toegebracht. Dc vermoedelijke dader ontkent. De toestand van N. is gunstig. Tengevolge van de zen aanslag op N. hebben jeugdige in- woner^ van genoemde gemeente de feest gangers uit het naburige S. op hard handige wijze uit het dorp verwijderd, zoodat het slot van dc feesten meer op een achtervolging met vijandige bedoe lingen op groote schaal geleek, dan op een nationale feestviering. BURGHJ Dinsdagnamiddag j.l. kwam bij djChofstede van dhr. R. Steur te Westen- Schouwen, de smid Saman van Haam stede! door verkeerd wijken met zijn mo torfiets in botsing mot de vrachtauto van den bakker Rademaker alhier. Door krachtig remmen van beide bestuurders werd een ernstig ongeluk voorkomen. Niettemin werd S. door den schok van zijij fiets geworpen en bekwam hij eenige lichte verwondingen. POORTVLIET. Door den gem.-veld wachter P. van Dijke alhier, is tegen 1 Dec. eervol ontslag aangevraagd. -/^Maandag slaagde te Amsterdam voor politie-diploma met aanteekening, dhr. J. W. van Ast Chr. te Poortvliet, thans agent van politie te 's Gravenhage, leer ling van de politieschool te Hilversum. LANDBOUW EN VEETEELT. tal schieters op 8 a 10 pCt. van den ge- heelen oogst stelt, begroot kan worden op een geldelijk bedrag van f50 a f70 per H.A. En dat in een jaar, waarin de oogst toch al, zoowel naar 't aantal kilo grammen per H.A. als naar 't suikerge halte kleiner dan middelmatig zal zijn. Van deskundige zijde schrijft men, zoo deeld het „Hbl. mede, een en ander toe aan 't hoogst abnormale weer, waarmee we dezen zomer werden geplaagd: in de kou, waaraan we gedurende 't grootste deel van de maanden Mei en Juni waren blootgesteld, stond de groei van eenige gewassen gedurende vele dagen vrijwel absoluut stil. In de geweldige hooge tem peraturen, die daarna begin Juli op de koude dagen volgden, geraakten ze ge heel de kluts kwijt. Ze gedroegen zich alsof ze al een winterslaap achter den rug hadden, en ontwikkelden zich dus verder alsof ze al in 't tweede jaar van hun groei waren. ONDERWIJS. Aan de Universiteit te Utrecht Is ge slaagd voor 't doctoraal examen genees kunde, de heer S. Waardenburg te Brui- nisse. Bij hel te 's-Gravenhage gehouden examen schoonschrijven M. O. slaagde o. a- de heer J. N. Flikweert te Nieuwer- kerk- KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Oijen c.a. (toez.) J. w. Sandberg, cand. te Leiden. Bedankt: Voor St.-Philipsland, Jac. Poort te Eikerzee (Verbeterd Bericht). Geref. Kerk. Beroepen: Te Uithuizen, C. J. Bos ie Zuidwolde (Gr.) Te Onderdendam, W. Oosterheert te Ter Apel. Te Waterin gen, cand. H. Straling te Zwartsluis. Te Westergeest, E. C. van der Laan te Lollum, Te Souburg, A. Kok te Wom- mels. Aangenomen: Naar Rijssen, M. M. Hor jus te Hendrik-Ido-Ambacht. Bedankt:/Voor Axel, D. de Wit te Ber- likum (Fr.) Voor Katendrecht, A. G. Wolf* te Loenen-Vreeland. Voor Viaar- dingen, D. J. Couvée te Meppel. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Helder, B. van den Berg te Sneek. VAN HEINDE EN VER. POORTVLIET. Bij den landbouwer A. Luijk werd bij diens vee mond- en klauw zeer geconstateerd. Doorschietende gewassen. De suikerbiet is een plant, die in het tweede jaar van haar bestaan tot bloei en zaadvorming komt. Nu waren er ook in vorige jaren onder ieder bietengewas wel enkele planten, die zich wat al te veel haastten met den groei en reeds het eerste jaar Van hun bestaan tot zaadvor ming overgingen, doch bedenkelijke af metingen nam dit verschijnsel tot nu toe toch nooit aan. Dct jaar echter is 't vrij wel overal heel erg, bedenkelijk erg, om dat die zoogenaamde schieters absoluut waardeloos zijn: het zaad dat er desnoods van gewonnen zou kunnen worden heeft als zoodanig absoluut geen waarde, maar de plant heeft wel, ten einde dat zaad, te kunnen vormen, zichzelf zoo goed als geheel opgeteerd, Zoodat de wortel hard en houterig ds geworden en bovendien nog maar heel weinig suiker bevat, wes halve de fabrieken er mets aan hebben. Bij vrijwel alle fabrieken bevatten de leveringsvoorwaarden dan ook op straffe vaak van een hooge boete bij een geconstateerde overtreding een streng verbod om de wortels van doorgeschoten exemplaren te leveren, daar de vaak teere machines te veel të lijden zouden hebben van 't harde weefsel". In ieder geval een schadepost voor de verbouwers, die, wanneer men het aan naar Noordelijke provincies van Rusland verbannen wegens onlangs ontdekte sa menzweringen. In een lezing van den Hessischen mi- J™* Koehler wordt het staken van het lijdelijk verzet gemotiveerd, doordat het Duitsche rijk het niet kan dragen, weke lijks 1000 biljoen mark daarvoor uit te geven. j Mussolini heeft opnieuw met een oude gewoonte gebroken, door voor te stellen, acht arbeiders in den adelstand te verheffen. Deze arbeiders hebben 50 jaar als spinners in Milaan gewerkt. De maatregelen zijn thans getroffen voor de invoering van een lucht verkeers dienst bij nacht tusschen Londen en Pa rijs. De dienst zal de volgende maand beginnen. Bij Falkirk in Schotland is een mijnongeluk gebeurd, waarbij, naar men gelooft, 60 mijnwerkers ten gevolge van een overstrooming zijn omgekomen. Na driehonderd jaar heeft het Hof te Praag de eigendommen van een d'er leiders der opstandige beweging tegen Ferdinand II, keizer van Oostenrijk, welke waren verbeurd verklaard, toegewezen aan een inspecteur van politie te Sera- jewo, de laatste afstammeling van den Tsjechischen patriot. Deze erft 170 mil- lioen Tsjechisch© kronen. Te Moutiers in de Vendee, is een man gestorven van honderd-en-één jaar, die in zijn lange leven nooit buiten zijn dorp is geweest In de nabijheid van Ptoei, in Slo- wenië, zijn nieuwe steenkolenlagen ont dekt, die door een Eng. maatschappij zullen worden geëxploiteerd. De steen kool is van uitstekende kwaliteit en van 4 a 5000 caloriën verbrandingswarmte. Twee Mexicaansthe vliegers zijn op merkwaardige wijze den dood ontsnapt. Zij deden een poging om het hoogte- record te verbeteren. Toen zij op 36000 voet hoogte waren gekomen, verloren zij het bewustzijn. Het vliegtuig daalde 30.000 Voet voordat een der vliegers weer bij bewustzijn fawam en het vliegtuig veilig wist te doen landen. Zondag werd te Brussel de groote jaarlijksche ballon-wedstrijd om den Gor don Bennett-beker gehouden. De race had een tragisch verloop. Van de 17 ballons die gereed stonden voor den start, zijn er door de ongunstige weersomstandig- a.ai!,iaisnielukt: 5 lucht- De politieke partijen nlt Rijnland en het Ruhr gebied zijn met uitzondering dor DuItBch-natlonalon van oordeel, dat het lijdelijk verzet moet worden opge geven. De Duitsohe rijkskanselier heeft bij de besprekingen met de vertegenwoor digers van het Ruhrgebled verklaard, dat de geheele rijksregeering van oor deel is, dat het opgeven van 't lijdelijk verzet een noodzakelijkheid ls. Te Pary» ls men wel verheugd over het behaalde sucoes (opgeven van het lijdelijk verzet), maar ziet in voor een reeks nieuwe moeilijkheden te staan, die even groote oplettendheid blijft eleohen. Naar uit Ludwlgshaven aan de Deutichc Algemeine Ztg. wordt gemeld, hebben de Fransohen zonder opgaaf van redenen met Ingang van 1 Ootober het verkeer tusschen het bezette en het onbezette gebied opnieuw verboden. President Coolidge heeft zijn eerste rede in het openbaar gehouden, ter ge legenheid van de opening van de jaar lijksche vergadering van het Amerikaan- sche "Roode Kruis. Hij verklaarde o. a. dat militaire machten noodig zijn ter hand having van de veiligheid der volken, doch dat het van groot belang is, dat de lei dende mogendheden overeenkomsten slui ten tot beperking der bewapening. De „Daily Telegraph'' deelt mee, dat president Coolidge beslotén heeft om tegen half October een conferentie van de gouverneurs der verschillende staten bijeen te roepen, om de krachtige invoe ring van den „Prohibition Law" te be spreken. Verwacht wordt, dat president Coolidge een krachtige campagne ten bate Van de „drooge" wet zal beginnen. Volgens betrouwbare inlichtingen uit Moskou zijn er talrijke communistische arbeiders en tal van leden der Tsjeka TUd tab Hoogwater ea vaa Laagwatcr Orer de maanden Sept. en Oct (oude fcjjd). Hoogwater: Laagwaten D. 27 T.m. 4,13 n.m. 4.18 w.m. 9,21 n.m. 9,50 V. 28 4,43 4,46 9,51 10,23 Z. 29 5,11 5.15 10,25 10,58 Z. 30 5,39 5.44 11,04 11,82 M. 1 6 02 6 20 11,48 D. 2 6,35 6 56 0,12 0,34 W. 3 7,16 7,47 1,— 1,28 Tjjd ran H.W. te Dordreoht 8,15 oor later. m L.W. 5.80 TKL8QRAT18CH WKERBKRIOHT, «KdegGdeold door hot Koa. Nod. Meteor. Instituut te De Blldt, naar waarnemingen verrlaht in don morgen van 26 Sept.: Hoogste barometerst. 769 2 te Lyon. Laagste 753.1 te Vestmanoer Verwacht tot den avond van 27 8ept.: Meeat matige zuidwestelijke tot zuide lijke wind, zwaar bewolkt, waarschijnlijk weinig of geen neerslag, overdag iets warmer. MARKTBERICHTEN. ROTTERDAM, 24 Sept. Binnenlandsche granen: Tarwe tamelijk ruim ter markt tot vorige prijzen geheel geruimd ver kocht van f 11f 11,50, uitgezochte par tijtjes er boven betaald, afwijkende f9.75 f 10,50. Rogge f 9,50—f 10; Gerst, Che valier f 10,75—f 11,25; Haver, onveranderd, f9—f 10,25; Erwten, kleine groene, iets hooger verkocht, naar kwaliteit van f21 -f 23,25; kroonerwten van f 19—f 23; schokkers vlug onveranderd verkocht van f 21—f 24, alles per 100 K-G. 25 Sept. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: 222 paarden, 42 veulens, 1343 magere runderen, 645 vette runderen, 70 vette kalveren, 233 nuchtere kalverep, 911 graskalveren, 242 schapen of Jammeren, 576 biggen, 14 bokken of gelten, 27 over- loopers- Prijzen per Vö kilo: koeien van 35/40-50/521/2 ct. tot 571/2/6O ct.; ossen van 45—521/2/55 ct. tot 60 ct.; stieren van 421/2-50/521/2 ct. tot 55/571/2 ct.; kalve ren van 60-65/671/2 ct. tot 75/77.1/» ct. Prijzen per stuk van mager vee: melk koeien f300 a f450, stieren f190 f530, graskalveren f55 f140, paarden f230 a f340, slachtpaarden f100 f220, hitten f 200 f 300, veulens f 60 f 100, kalf- koeien f310 f430, pinken f150 f215, vaarzen f250 f330, biggen f 13 f22 (per week f 1,75 a f2,75); overiooperi f30 a f50, fok nuchtere kalveren van f25 tot f40, slacht nuchtere kalveren van f 17 tot f20. N.V. Rotterd. Cons. Veiling Weena- plein- Aanvoer 240.000 stuks. Kippeneie ren f6,50—f9, Eendeneieren f 7,75f 8,50, Ganzeneieren f 20—f 21, KalkoeneJeren f 10 f 11. Zeeuwsche en Zuid-HoU- Ajuin. Wq-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1