Zierikzeesche Él Nieuwsbode abonnement: Maandag 24 Sept. 1923 zierikzeesche courant. advertentiëni Kadaster en Srondhalasting. DIENSTPLICHT. DIENSTPLICHT. Pr(!» per 8 maanden f 1,60, franco per post /1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlek© nummers 5 cent. Versohfjnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 80ste JAARGANG. - So. 10983. Dir. A 1 DE LÜOZf Jr. Ult-fMi:! M. J. KOSTE*. van 18 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. BH oontraot belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór II ure. Z|j, die zich van af beden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 October a.s. verschijnende Nos. GRATIS. De BURGEMEESTER ran Zirrikzm GeUt op artikel 15 der W»t ran 26 M«i 1870 (Staatsblad no. 82) betrekkelijk de Grondbelasting MAAKT BEKEND: dat de staat no. 75, houdende opgaven der uitkomsten van de kadastrale meting en schatting dezer gemeente over hst dienst jaar 1923 van heden af, op de uren dat de Secretarie geopend is, gedurende dertig dagen voor belanghebbenden tor Secretarie dezer gemeente ter iznage i» nedergelegd en dat ingevolge artikel 16 der bovenaan gehaalde wet, binnen dertig dagen na den dag dezer afkondiging, door belanghebbenden, ten koste van ongeljjt, in een aan de Gede puteerde Staten gericht verzoekschrift (op ongezegeld papier) hermeting of herschatting kan worden gevorderd. Zibrikzbb, den 21sten September 1928. De Loco-Burgemeester van Zierikzee, L, KOOPMAN Czn. Wenschen omtrent Inlijving. Zij, die voor de lichting van het volgend jaar zjjn ingeschreven en hun wensch om trent de inljjving ingeval van bestemming tot gewoon dienstplichtige niet reeds bjj de keuring en ook niet recht9treeknch aan den Districtscommandant hebben opgegeven of wel een bijzondere reden hebben, waarom hun wonsch veranderd is, kunnen vóór 5 October a.s. hun verlangen ter gemeente secretarie opgeven. Er ban evenwel geen zekerheid woxden gegeven, dat met hun verlangen rekening kan worden gehouden. Zibrikzbb, den 22 September 1996. De Burgemeester van Zierikzee, L. KOOPMAN C»k., Loco-Burgem. Opleiding tot ziekenverpleger of tot ziekendrager. Ingeschrevenen voor de lichting 1924, die niet in het bezit zjjn van het bewjjs van voorgeoefendheid, kunnen, als zjj in geval van bestemming tot gewoon dienstplichtige in aanmerking wenschen te komen voor op leiding tot ziekenverpleger of tot zieken drager, en dezen wensch niet reeds bjj de keuring en ook niet rechtstreeks aan den Districtscommandant hebben te kenaen ge geven, zich daarvoor alsnog vóór 5 October a.s. opgeven bjj den Burgemeester der ge meente, voor welke zjj -hebben geloot. Opleiding tot ziekenverpleger. Hiervoor kunnen in aanmerking komen zjj, die een krachtig lichaamsgestel hebben, voldoende bedreven zjin in lezen en schrjjven, kennis bezitten van de hoofdregels van het rekenen met geheele en gebroken getallen en de toepassing daarvan en tevens voldoende bekend zjjn met het metrieke stelsel van maten en gewichten. De voorkeur genieten zjj, die reeds als burger voor ziekenverpleger in opleiding zjjn voorts apothekers-assistenton en zjj, die uitgebreid lager onderwjjs en tevens Onderwjjs in de genees- of heelkunde hebben genoten of genieten. Opleiding tot ziekendrager. Hiervoor kunnen in aanmerking komen zjj, die een krachtig lichaamsgestel hebben, voldoendo bedrevem zijn in lezen en sobrjjven en in de eerste beginselen va» het rekenen, alsmede eenige kennis bezitten van het metrieke stelsel van maten en gewichten. De voorkeur genieten ajj, die in het bezit zijn van een diploma voor eerste hulp bjj ongevallen, alsmede zjj, die lid zjjn van een transport-colonne van het Nederlandscbe Roode Kruis en het bewjjs van geoefendheid als zoodanig bézitten. Duur Tan den werkoljjken dienst. De duur der eerste oefening bedraagt: voor de ziekenverplegers 12 maanden; voor de ziekendragers 5l/s maand. De ziekenverplegers zjjn vrjj van herhalings oefeningen. Zibrikzbb, 22 September 1923. De Burgemeester voornoemd, L. KOOPMAN Czn., l.°-Burgemeester. BUITENLAND. Mr. Zimmerman over Oostenrijk. In het laatste nummer Van l'Europe Nouvelle, dat .geheel aan den Volkenbond is gewijd, schrijft mr, Zimmerman: De stabilisatie van de kroon heeft de aan dacht van hel buitenlandsche kapitaal ge trokken. De atgeloopen zes maanden is veel daarvan in particuliere Oostenrijk* sche zaken belegd. Ook in dat opzicht kreeg het plan, het vorige jaar door den Volkenbond ontworpen, geheel zijn be slag; n.l. de schepping van een atmosfeer, gunstig voor de ontwikkeling van het particuliere bedrijfsleven. Aldus herkrijgt Weenen de functie van bemiddelaar in den internationalen wisselhandel. Het te kort -op de handelsbalans mindert. De goed vorderende electrificatie fnoet den buiten!andschen kolenaankoop nog doen dalen. De linancieele transactie en eom- missieoperaties brengen onzichtbare voor deden op. De ondervinding is bemoedi gend voor de Volkenbond. Slechts onder leiding van een dergelijk lichaam kon dit worden bereikt. Ik ben slechts ver tegenwoordigen van het organisme, waar van Oostenrijk zelf deel uitmaakt. Het onvermijdelijke toezicht biedt dus alle waarborgen van politieke belangeloosheid en onpartijdigheid. Ik vertrouw dat Oos tenrijk, dank zij den Volkenbond,een nieu wen voorspoed tegemoet gaat. Alles hangt van dit land af, zijn politieke psy chologie zal zich vervormen, naarmate het zich aan den nieuwen toestand aan past. De gemoederen zullen zich kal- meeren en binnen enkele jaren kunnen da Oostenrijkers zich erop beroemen zelf hun land over een der ergste crisis van de geschiedenis te hebben heengeholpen. liet Bubrconflict. De Duitsche j^olitiek is in de quaestie van het Ruhrconllict op een keerpunt gekomeo. De rijksregeering staat vlak voor een buitengewoon gewichtige be slissing en men overdrijft niet, wanneer men zegt, dat do Ruhrkwestie in de komen de week in e.en beslissend en waarschijn lijk. in het laatste stadium komt. Heden Maandag ?al dr. Stresemann de verte genwoordigers van het Rijnland en het Ruhrgeöiedj ontvangen, om hen in te lich ten over da politiek der regeering en zich zelf over de stemming in het Ruhr- gebied te oriënteeren. Dinsdag zal de rijkskanselier de ministerpresidenten van de^ verschillende landen ontvangen en met hert een bespreking hebben over den bin nen- en buitenlandschen politieken toe stand. Aan deze beide gewichtige con ferentie^ gaat een kabinetszitting voor af. Woensdag aanstaande zal waar schijnlijk de commissie vcor buitenland; sche zaken bijeenkomen; de rijkskanse lier zal dan in deze bijeenkomst zijn buitenlandsche politiek uiteenzetten en de rijksdagpartijen om goedkeuring van zijn maatregelen betreffende de buitenland sche politiek verzoeken. Deze week zal waarschijnlijk de week der beslissing zijn. BIN NENLAWD. De schadeloosstelling dor Kamerleden. „Het Volk"' deelt in een nadere be schouwing over de Millioenennota mede van den voorzitter der Tweede Kamer te hebben vernomen, dat van hetp geen, hem reeds door de ,.Msb." toegedicht voorstel aan de leden dier Kamer te wachten is, om 20 pet. van hun schade loosstelling niet to innen en dat het ver band] tusschen de dooc de regeering voor genomen verlaging van de ambtenaars salarissen en de schadeloosstelling van Kamerleden niet door hem wordt in gezien. Korting op pensioen verzocht. De minister van staat, jbr. mr. A. F. dtf Savornin Lohman, heeft zich per brief tot den minister van financiën gewend met het verzoek, op zijn pensioen een gelijke korting toe te passen als zal worden toegepast op de wedden van de landsdienaren in actieven dienst. Do postcheque- en girodienst. De Kamer van Koophandel te Mid delburg heeft een motie aangenomen, waarin wordt aangedrongen op wederin voering van de decentralisatie van den post-chèque- en girodienst, zooals ze •voorhaem bestond. liet jubileum van de Koningin. De Koningin heeft na afloop van de plechtigheid te Delft aan den voorzit ter van het comité, haar warmen dank betuigd voor het huldeblijk, haar door haar volk aangeboden, en hem verzocht, dien dank over te brengen aan allen in het land, die hiertoe hebben medege werkt, aan de leiders en de arbeiders, die hun krachten gegeven hebben om de restauratie van het koor in zoo korten tijd zoo uitnemend te doen slagen en aan allen, die er toe hebben bijgedra gen, dat de 21ste September geworden is tot een historischen dag, die voor Hare Majesteit onvergetelijk zal blijven. Een el en een verrel. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid heeft ter inwinning van ad vies aan de Kamers van Koophandel toe gezonden de tekst van een concept voor een! ontwerp van wet betreffende de her ziening van de IJkwet. In de toelich ting tot dit concept wordt opgemerkt, dat, hoewel ook door de beslaande Wet betreffende: de maten, gewichten en Weeg- werktuigen, het decimaal stelsel voor Ne derland van overheidswege tot grond slag voor maten en gewichten werd ge nomen, tot op den huidigen dag nog steeds het gebruik van oude benamin gen voor maten en gewichten als b.v. el, pond, enz. in niet onbelangrijke mate vvordlt gehandhaafd'. Ten deele is dit ge bruik van oude benamingen naast die van het 'decimaal systeem aan sleur te wijd ten. Daarbij komt echter, en dat is in deze het belangrijkste, dat daarin een middel zit tot oneerlijke concurrentie. Voornamelijk is dit het geval bij het gebruik van het woord' „el", doordat manufacturen b.v. in étalages van een prijs worden voorzien, die bij het pu bliek den indruk wekt ais te zijn be doeld per meter, doch die tenslotte blijkt inderdaad slechts bedoeld te zijn voor een lengtemaat van circa 69 C.M., die dè Winkelier een el noemt. Naar het den Minister Voorkomt, kan het genoemde euvel bestreden worden, door in de be9taande IJkwet de oude benamingen voortaan niet meer te noe men en hierdoor zal het gebruik van deze maten of gewichten of hunne be namingen bij handelstransacties zonder meer strafbaar worden. De Bioscoopwet. Verschenen is de Memorie van Ant woord op het afdelingsverslag der Twee de Kamer, betreffende het wetsontwerp tot bestrijding van de zedelijke en maat schappelijke gevaren van de bioscoop. Dat het voorstel ruimte zou openen tot het in praktijk brengen van kortzichtige opvattingen van gemeentebesturen, acht de Regeering een tegenwerping, die hoog stens van eenig gewicht kon heeten, in dien den gemeenteraden volle vrijheid was toegedacht. De Regeering is van meening, dat de thans gekozen oplossing, welke ?n elk geval een grooten vooruitgang beteekent, verre de voorkeur verdient boven den bestaanden toestand. Als overdrijving be titelt de Regeering het betoog der leden dat culamnic-rt de uitnoodiging om maar liever ronduit het bioscoopbedrijf te ver bieden, dan dit bedrijf, zooals men zich uitdrukt, „een onnoemelijk nadeel toe te brengen". De Regeering is niet blind voor de voordeelen, die op het gebied van onderwijs enz. van bioscoopvoorstellingen zijn te wachten. De centrale filmkeuring zal worden los gelaten, maar art. 16 is ongewijzigd over genomen- Daarnevens is gelegenheid ge schonken om onder bijzondere omstan digheden in kleine gemeenten, waar trou wens het bedrijf allicht geen loonend be staan zou opleveren, de bioscoop te ver bieden, terwijl, al weder met medewer king van de Kroon, gemeentelijke keu ring kan worden ingesteld. Dat een en ander zoo'n funeste uitwerking zal heb ben en het gansche bioscoopbedrijf on mogelijk zal maken, acht de regeering zeer onwaarschijnlijk. Het wetsontwerp beoogt allerminst terug te komen op het hoofdbeginsel van het primitieve voor stel, dat keuring ook voor volwassenen als noodzakelijk aanvaardde. Tot zoover een resumé uit de algemeene toelichting. Aan de toelichting der ver schillende artikelen wordt nog het vol gende ontleend: De regeering wijst af aanvulling dezer wetsvoordracht met bepalingen, die niet moeten dienen tot bestrijding van de zede lijke en maatschappelijke bezwaren van de bioscoop. Het is noodtg om, wil men de gemeenteraden gelegenheid laten ook onder de werking van de bioscoopwet, het exploiteeren van bioscopen tégen te gaan, de bevoegdheid daartoe ln de wet zelve voor te behouden. Den eisch, dat ook de films voor jon gelieden op geschiktheid worden gekeurd kan de regeering niet loslaten. Intusschen is zij bereid in zoover aan de gerezen be denkingen tegemoet te komen, dat de mogelijkheid wordt geopend om andere cretc-ria voor geschiktheid te bezigen, waar 'het geldt voorstellingen voor kin deren beneden li jaren en van 14 tot 18 jaren. Het artikel is aldus gewijzigd. Het gaat moeilijk aan, de volledige in voering van een wet langer te verdagen dan onvermijdelijk noodig is. De datum van 1 Januari 1925 schijnt ver genoeg verwijderd om onbillijkheden te voorko men. een paar belangrijke ingekomen stukken voorlas. Voor de voorjaarsvergadeing in 1924 werd Viissingen aangewezen. Over het fonds was niets bijzonders mede te deeien. Dit voorjaar was in beginsel be sloten om met eind 1923 uit den Bond van Techn. Ambtenaren in Overheids dienst te treden. De heer Wiersma, be zoldigd ambtenaar bij dien Bond, kreeg het woord om over die uittreding te spre ken!. In de le plaats besprak hij namens den/ Bond de teleurstelling over dat plan van uittreding, releveerde wat de Bond voor deze groep in de 3 jaren had ver richt en trachtte aan te toonen hoe noo dig organisatie vooral ook thans nog is. Hij besprak de aangevoerde bezwaren door de groep en gaf eenig uitzicht dat door den Bond aan een paar groepsbe- zwaren wel kon tegemoet gekomen wor den. Ook de heer Barendse pleitte voor niet uittreding en het eind van deze bespreking was, dat een commissie uit het groepsbestuur nog eens met het hoofdbestuur van den Bond zou confe- reeren en in <de a.s. voorjaarsvergade ring* ook de njet-leden waterbouwkundige ambtenaren zouden worden uitgenoodigd en deze zaak alsdan nogmaals zal wor- deii| besproken. Financieel treedt de groep met Januari a.s. uit; moreel blijft zij in den Bond en ontvangt het Bondsblad tot degenoemde voorj aarsvergadering. OUD-VOSSEMEER. Donderdag jl. heeft onze gemeente haar jubileumfeest ge vierd en Vrijdag daarop is dit voor de kindererl uit de verschillende scholen her haald. Donderdagmorgen, onder treurig weer, werd het feest door klokgelui, vreugdeschoten en met fanfaretonen in gezet. In den loop van den dag is het weer verbeterd en is alles vrijwel tot zijrtC recht gekomen. De gemeente had ver schillende poorten, door bewoners van de straten gemaakt. Ook op het Veer was een poort gemaakt, terwijl verschil- lendd woningen mede in feestgewaad wa ren. Het dundoek wapperde overal. Het bestek) laat niet toe alles afzonderlijk van den „sioei'* tc zeggen, mooi in één woerd. De dam- a eJ beeren, die ze heb ben samengesteld, komen een woord van lof toe. In hoofdzaak komt een en an der van zelf overeen met wat in an dere gemeenten is gezien en na de sa menstelling op dan Thoolschen dijk, waarbij de eerewacht te paard, het mu ziekgezelschap „Concordia' uit Tholen, werd een en ander opgesteld. 's Middags gecostumeerde voetbalwed strijd, schitterend geslaagd, waarbij het publiek genoot, volksspelen, ringrijderij te paard enz. enz., het marcheerde mooi. Alleen het slot viel weer in het, water daar de motorrijwiel ringrijdeitij, niet door kon gaan vanwege een hevige bui. 's Avonds concert van „Concordia" en „Chr. Zangvereeniging", ook gestoord door hevige donderbui en tot slot licht- stoet, waaraan nu niet zoo druk werd deelgenomen, ook al door 't weer. Ver der prettige feestviering zonder wanklan ken. Vrijdagmiddag al de kinderen ruim onthaald. Vosscmeer heeft eer van 't werk, dat voor het feest is gedaan! Hulde aan de medewerkers. verdedigde het vonnis van de rechtbank. Na repliek werd de uitspraak bepaald op 1 November a.s. LANDBOUW EN VEETEELT. Het bestuur der Z.L.M. kring Schöu- wen-Duiveland ontving eene uitnoodiging tot het bijwonen van een wedstrijd voor aardappelrooimachines, te houden op 26 Sept. a.s. in den Wilhelminapolder bij Goes. ELKERZEE. Op de hofstede van den heer T. J. van den Bout is mond- en klauwzeer geconstateerd bij een pas uit Holiand aangevoerde koe. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Berk. Beroepen: Te Waddinxveen, P. Zandt te Delft. Te Ameide, A. J. W. van Ingen te Hattem. Te Biervliet, J. P. Snoep te Ten Boer. Aangenomen: Naar Woubrugge, Joh- Kijne te Zevenhuizen (Z.-H.) Naar Oosterend op Texel (toez.), cand. H. Jan zen te Utrecht. Naar St.-Philipsland, Ja-c. Poort te Eikerzee. Qaref, Bark. Aangenomen: Naar Koog-Zaandijk, can- didaat H. van der Elskamp te Kampen. Oeref. Ga. Beroepen: Te Rotterdam (Boezemsin gel), J. Fraanje te Barneveld. Te Sliedrecht,' J. Vreugdenhil te Borssele. Bedankt: Voor Bruinisse, J. Vreugden hil te Borssele. Uit Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. De vereeniging van burge meesters en secretarissen op Schouwen- Duiveland zond in Juli 1923 aan de Pro- Provinciale Staten van Zeeland een adres, waarin eerbiedig werd verzocht zoodanige maatregelen te nemen,, dat ook de ge meenten op Schouwen-Duiveland in de naaste toekomst van electriciteit wor den voorzien. Naar aanleiding van dit adres werd vorige week alhier eene le denvergadering van bovengenoemde ver eeniging gehouden, waarin dhr. Streef kerk, directeur der N.V. Prov. Zeeuwsche FJectriciteits-Maatschappij te Middelburg het vraagstuk van de electrificatie van Zeeland uitvoerig heeft uiteengezet. De heeren Bolier, Ideler en van Oeveren leden van de Provinciale Staten, woon den de vergadering bijl Na de inleiding door dhr. Streefkerk werd gelegenheid gegeven) tot het stellen van vragen, waar van een druk gebruik gemaakt werd. De heer F. Dooge, rijksklerk ter in spectie directe belastingen alhier, is met Ingang van 1 October e.k. als zoodanig gedetacheerd ter inspectie directe belas tingen te 's-Gravenhage, le afd. De heer P. Zweers, commies le kl. directe belastingen, enz-, is njet ingang van 1 October e.k. als zoodanig verplaatst van Bergen-op-Zoom naar Tholen. SCHERPENISSE. Donderdag 20 dezer hield de groep van waterbouwik. ambte naren in Zeeland hare najaarsvergadering in het hotel „de Draak" te Bergen op Zoom, welke slechts bezocht was door (10 leden, 2 begunstigers, 3 geVolmachlig- denj, 2 afgevaardigden en het eere-lid de beer J. van de Velde le Scherpenisse. De 2 afgevaardigden waren van den Bond uii( den Haag, de heeren Wiersma en Ba rendse. De voorzitter M. P. de Looff opende de vergadering met een gepaste herinneringl aan het 25-jarig jubileum Van H.M. de Koningin, riep allen en spe ciaal de heeren Wiersma en Barendse een hartelijk welkom toe, waarna hij RECHTZAKEN. Verduistering dour een burgemeester. Vrijdag werd door de arr.-rechtbank te\ Dordrecht behandeld de zaak tegen den oud-burgemeester van Maasdam, thans gedetineerd te Dordrecht. Hem is ten laste gelegd verduistering van twee be- jdragen, resp»r f 32000 en f '36000 met be hulp van va:schelijk opgemaakte gemeen telijke leeningsbesluiten. De officier van Justitie achtte het ten laste gelegde bewezen en eischte tegen den beklaagde twee jaar gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis. De uitspraak werd bepaald op 5 October. Da Zuid Uollundscho CredletTereenlglng. Voor de kamer voor burgerlijke zaken van het Haagsche gerechtshof is Zater dag in hooger beroep gepleit in zake de vordering, ingesteld door de cura toren in het faillissement van de Zuid- Hollandsche Credietvereeniging te 's-Gra venhage tegen den gewezen directeur van die instelling, den heer Wi- J. J. A. T., tot schadevergoeding, omdat deze bij hel verleenen van credieten het door de sta tuten daarvoor toegestane bedrag zou heb ben overschreden. De directeur werd aan sprakelijk gesteld voor hetgeen boven het geoorloofd maximum op de credietnemers onverhaalbaar bleek. De Haagsche recht bank heeft in eerste instantip de vorde ring toegewezen en gedaagde veroor deeld tot betaling van schadevergoeding aan curatoren van ruim f 1.700.000. Van dit vonnis was de directeur in appèl gekomen. (Mr. D. v. d. Goot heeft in een zeer uitvoerig pleidooi de vordering bestre den, betoogende dat de directeur van zijn aansprakelijkheid ontheven is door een telken jare opnieuw verleende dé charge. Subsidiair meende pl., dat, zoo dë aansprakelijkheid van den directeur toch werd aangenomen, deze slechts voor een gedeelte van dé geleden schade kan worden aangesproken, omdat ook nog an dere personen, n.l. de commissarissen en twee heeren, die een tijdlang mede-direc teur zijn geweest, aansprakelijk moeten worden gesteld. (Mr. J. W. de Kanter, namens curato ren optredende, bestreef dit betoog en VAN HEINDE EN TER. Ia overeenstemming met de bepa lingen van 't vlootontwapenlngBverdrag van Washington, heeft de Japaneche regeering 5 slagschepen bulten dienst gesteld. In verband met den moord te Ja- nina heeft de Gritksche vloot in de haven van Phaleron de verschuldigde eerbewijzen aan de Italiaansehe vloot gebracht. In een Arabisch dorp by Basra leeft een man, die 120 jaar ond moet zijn. De man heeft 14 zonen en eene dochter en besohikt nog over al zijn lichamelijke «n geestelijke vermogens. Indertijd hebben we nitvoerlg mel ding gemaakt van het optreden van Karl v. KAhne, die zloh ermede vermaakte te sehieten op wie zijn landgoed betra den en van de door hem gepleegde mishandelingen, welke hem een ver volging bezorgde. Thans Is zijn proces behandeld en is hij veroordeeld tegen negen maanden gevangenisstraf- Begin Oct. komt zjjn vader voor, onder beaehnldiging van moord. Onder de attracties, welke ter ge legenheid van de landbonwtentoonstel ling te Moskou georganiseerd zijn» behoort ook een schaakpartij met levende figuren. Het veld, dat hiervoor bestemd isbeslaat «en oppervlakte van 8500 vlerkante arBjln (Rass.el). Kameelenen Kirgiezenpaarden vormen de figuren. De Mcstagcro verneemt uit Milaan, dat een toer-auto met 27 toeristen aan den rand van den weg naar Biwasso is omgevallen. Alle inzittenden zjjzi ge wond, waaronder 6 doodeljjk. Uit Barcelona wordt gemeld, dat de militaire autoriteiten do ontbinding gelast hebben van de jeugdvereenigln- gon, die naast het bevorderen van gods dienstoefening ook Catalonlstlsohe pro paganda ten doel hadden. Naar Reuter uit Bombay meldt, heeft daar vorige week 'nhevige regenval plaats gehad, drie weken na 't offloieele einde der moeBson. Zware overstroo mingen volgden, die alle verkeer be letten, daar de straten ln beken werden veranderd. Door een grooten brand werd het Jodenkwartler van de Poolsche stad Alt Sambor bijna geheel verwoest. Zeventig hulzen en 2 synagogen werden een prooi der vlammen; 150 gezinnen zijn dak'oos. Naar aanleiding van een bericht in de „Lokal Anz.1" dat de moordenaar der Tsarenfamilie, Jakofsnef, zich in Berlijn ophoudt, heeft de regeering heden op dracht gegeven Jakofsnef op te sporen eni hem als lastigen vreemdeling over de 'grenö te zetten. f De AmerikaanscKe onder-minister de» schatkist, beveelt een grondige keuring van eiken immigrant aan. Hij vindt dat de stoomvaartmaatschappijen zwaar moe ten worden gestraft voor 't vervoer van personen, die klaarblijkelijk niet in Ame rika zullen worden toegelaten. Geeste lijk en lichamelijk ongeschikten dienen afgewezen) te 'worden. Te Soupir, bij Soissons, zijn geval len van slaapziekte geconstateerd. Dras tische maatregelen worden genomen om de uitbreiding der ziekte tegen te gaan. Volgens de Fransche bladen zijn een vrouw en drie mannen overleden. Het ontstaan) er van is niet bekend, maar het is gelukt, alle lijders te isoleeren. Uit Allahabad wordt gemeld, dat een particuliere auto waarin Indiërs za ten, op 15 dezer te Tank, een dorp aan

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1