Zierikzeesche Nieuwsbode DUKAAT MELANGE Honig's |1) Puddingen VERVANGT NATUURBOTER Vrijdag 21 1923 ZIERIKZEESCHE COURANT. eerstYbladT hinderwet. JIIRGENS7 RHEUMATIEK WEDER EEN W0HDE88ÜIE GENEZING NA 20 JARIG LIJOEN ABONNEMENT: Prö'i por 6 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor hot buitonland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummert 5 cent. Verschijnt Maandag Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99298 80ste JAARGANG. - No. 10982. Dl; 1 J. DE LOOZE Jr. UOg.-RUiet. M. 1. MISTE). ADVERTENTIËN i van 1—8 regels 80 ots., van t regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 80 ets. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. Inzending op den dag van uit* gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat alt 2 bladen. Zij, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1, October a.s. verschijnende Nos. GRATIS BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran ZiBHixzBB brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een rerzoek met bijlagen van DOMIN1CUS FRA.N- CISCUS WIJSMAN, Sigarenfabrikant te Zierikzee, om vergunning tot het plaatsen van een plaatijzeren droogoven, voor het drogen van sigaren, in het parceel Verre- nienwstraat B No. 116, kadastraal bekend in sectie A no. 2536. Op Donderdag 4 October a.sdes nam. 2 uur, zal ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gbdurende drie dagen, vóór het bovengemelde tjjdstip,* ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zyn zij, die niet overeenkomstig art. 7 aer Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELINQ toe te lichten. Zierikzee, den 20 September 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. KOOPMAN Cz., Wetb,. 1®. Burgem. I\ T. W1TTERMANS, Secretaris. Het Gen ot van den maaltijd wordt bc- paald door den aard van het nagerecht. Wanneer dat een Honig's Pudding is. gefabriceerd met Honig's Maïzena, gaan allen zeer tevreden van tafel. «--Willi f-*>» samengesteld. Volgens deze uitlatingen zou dus fascisme, nóch persoonlijk voor deel voorop staan, maar wanneer men verneemt, dat de koning een decreet heeft! onderteekend tot instelling van bur gerwachten in alle Spaansche provincies en i(n de Afrikaansehe bezittingen, dan komt de uitlating van dien burgervader ten opzichte van het fascisme in een eigenaardig licht te staan. De ontmoeting tussch^n de Britsche en Fransche premiers heeft in Frankrijk overal voldoening gewekt, maar nog meer het communiqué, dat na afloop dei- conferentie werd gepubliceerd en waar in melding werd gemaakt dat de heeren bat „roerend" eens zijn, dat hun meenin gen overeenstemden en er in geen en kele kwestie eenig verschil van doel of verschil van beginsel is, waardoor de samenwerking van beide landen in ge vaar zou kunnen worden gebTacht. De Engelsche bladen kunnen onmoge lijk het optimisme verklaren, dat hun Fransche broeders hebben gemeend uit dat communiqué te moeten concludee- ren, tenzij hun minjsterp^sident meer heeft losgelaten dan men thans in En geland weet. Men dringt er daarom aan •de overzijde van het Kanaal op aan, dat Baldwin ten spoedigste naar Londen zal terugkeeren om het publiek nader in te lichten, wat eventueel de reden van het Fransche optimisme kan zijn. Aan den Zuid-Oostelijken hemel van Europa rommelt het voortdurend uit onweer- Zwangere wolken. Tn Albanië dreigt een staatsgreep, waartegenover de huidige regeering niet sterk genoeg schijnt te kunnen optreden. In Bulgarije hebben in 5 plaatsen de communisten de commissariaten van po litie en de kazernes aangevallen om hun makkers te bevrijden, die 10 dagen ge leden zijn gearresteerd, beschuldigd van pogingen tot omverwerpen van bet wet tig gezag. De troepen hebben de aan vallers verdreven, evenwel niet zonder bloedvergieten. J. BONGERTMAN, Zierikzee. Heilgymnastiek. Massage. Algemeen Overzicht Koning Alfonso heeft de wijste partij gekozen, in navolging van den Itaiiaan- schen koning, door de zijde van de lei ders der omwenteling te kiezen, die /ie politiek der Spaansche regeering, vooral inzake Marokko, afkeurden en in ver zet kwamen. De militaire partij, met generaal Primo de Rivera aan h^i hoofd vormde een voorloopig directoire en nam de leidipg int handen, nadat het oude ministerie had gecapituleerd, daar het machteloos te genover de beweging stond en boven dien Van den steun van den koning was beroofd). De regeeringsinacht in Spanje is dus op 't oogenblik in handen van de mili taire partij en het parlement en de po litici hebben voorioopig afgedaan. Van de zijde der vakvereenigjngen kwam Wel verzet, maar overigens schijnt de bevolking het voldongen feit der mi litaire omwenteling vrij kalm te aan vaarden. In een persgesprek verklaarde de bur gemeester van Barcelona, welke stad se dert lang het middelpunt is van alle mogelijke oproerige bewegingen, terwijl oolfde onbloedige staatsgreep Van onlangs haar bakermat vond in dit deel van Spanje, 'dat men niet kan zeggen dat de huidige beweging een militair karak ter, draagt, hoewel de militairen het eerst de steen aan rollen brachten. Er was iemand noodig om de zaak op gang te brengen. De beweging, zoo zei de bur gemeester, is niet fascistisch, want dan zou ze een politieke organisatie bera men) en dat is hier niet het geval. Primo cle Rivera is de man van het Woord, die.geen macht Wil hebben. Geen enkel generaal* die deel uitmaakt van hét voor ioopig directoir, zal minister worden, wanneer de definitieve regeering wordt BINNENIA N D. Overdracht Nationaal Huldeblijk. Heden Vrijdag heeft in de Nieu we Kerk te Delft de plechtige overdracht plaats gehad van het Nationaal Huldeblijk aan H. M. de Koningin, waarbij ds. van der Voort van Zijp een rede hield. H. M. beantwoordde deze rede aldus: Mijn'.heer de Voorzitter 1 In deze Voor mij onvergetelijke ure zij mijn eerste woord een van diepgevoelden dank aan mijn geheele volk voor de ganscbj bijzondere wijze waarop het zelve mij met zoo groote geestdrift van zijne toewijding en trouw heeft blijk gege ven en de ihans achter ons liggende wekel^ tot een nimmer te Vergeten hcogtij voor mij en voor de mijnen heeft ge maakt. Niet minder warm is mijn dank aan allen 'die de van zooveel kunstzin getuigende restauratie van dit koor heb bent tot stand gebracht als blijvende her innering aaan mijn vijf en twintig jarige regeering. Ook U, Mijnheer de Voorzit ter, betuig ik mijne erkentelijkheid voor de gevoelvolle woorden tot mij gericht. Mijn volk hseft een zeldzaam fijn besef getoond van hetgeen mij' bindt aan Wil lem den Zwijger, wiens geesteskind ik mij; in meer dan één opzicht gevoel. Het ward in strijd met zijn willen en streven hem te eeren. of lof toe te zwaaien; immers onze historie is Gods werk en in dit licht zag hij de feiten. Ju:st dat GodSbestier heeft de gedachte die in zijn denken ontsproot in ons Vaderland doen wortelschieten, haar gesteld tot eene waarheid^ Waarop zoowel het gebouw van den staat als het rechtsbewustzijn dei- natie rusten. Uit} de treffende hulde, alhier door zoo zeer verschillende geledingen dqj bevol king gebracht, zie ik dat die Waarheid begrepen en beaamd wordt en ik dank allen! voor de bevestiging daarvan op dit oogenblik* Deze breede en diepe gedachte bindt Nederland aan Oranje en omge keerd Oranje aan Nederland. Ik dank God voor dien band die ons in staat stelde menig gevaar te trotseeren. Nu wij geschaard staan om de rust plaats van Willem1 van Oranje en diens nazaten, die in zeer onderscheiden tijd perken onzer geschiedenis hunne krach ten mochten geven a3h cle zaak des Vaderlands, ontvalle mij een uit het hart gewelde kinderlijke hulde aan mijn diep- belreurden vader die mij vooraf ging en voorging in het hooghouden der al- oudefCtadities en aan haar die zijne voet stappen drukte en wier tegenwoordig heid mij met dankbaarheid vervult. Met blijdschap begroet ik de afgevaar digden van mijn volk, zoowel die uit de elf provinciën als hen die van de deel en van Nederland van overzee tot mij kwamen en die mij daarmede op nieuw blijk gaven van de hechte saam- hoorigheid des Rijks. Hierbij gaan mijne gedachten^ ook uit naar onze landgenooten die niet in het Vaderland wonen, maar met woord en daad in deze dagen be wezen, met ons mee te leven. Ook de gasten vertegenwoordigende onze geest en stamverwanten in den vreemde heet ik! van harte welkom. Te zamen hebben wij rijke stof tot roemen in Gods trouw die menigvuldig verhoord he'eft de bede door dc-n ster venden Vader des Vaderlands gestameld. God heeft zich over het volk van Neder land ontfermd niet alleen in het ver tedert doch ook in den tijd die ons allen no'(, zoo versch in het geheugen ligt. Ver leden en heden reiken elkander de band. Ons volk heeft in de geschiedenis eene roeping vervuld. Onze worsteling tegen vreemd geweld, de heiligste rechten en vrijheden die wij daardoor mochten ver werven, waarvan allen binnen onze gren- zert de zegeningen ondervonden, de groo te mannen waarop ons volk schier op elk gebied mag bogen en die ons land tot wereldvermaardheid brachten, dit al les heeft ons in staat gesteld die roeping te vervullen, ja nog" meer, ook andere volken hebben daarvan den zegen on dervonden. Ook thans en voor de toe komst is er eene taak voor ons wegge legd, zoowel binnen eigen gebied a's in het groote gezin der volkeren. Mochten wij allen, ziende op den Vader des Va derlands en willende ons zelf zijn en blijven, onverpoosd voortbouwen op de grondslagen door hem gelegd en put tende) uit de schatten, ons door een groot voorgeslacht nagelaten, vooraangaan op den weg van beschaving en vernieuwen de kracht en met de hulp van God het woord in toepassing brengen: „Wees een zegen". De noodaitkoerlng aan de gemeenten. De beslissing der regeering in zake het intrekken der noodultkeering aan de ge meenten zal, aldus de Tel., dezer dagen ter sprake komen in een vergadering van de „Vereeniging van Nederlandsche Ge- meenten1'. Deze vereeniging, welke bijna alle ge meenten omvat en welke de belangen van de gemeenten behartigt, zal dan, naar verwacht wordt, stappen doen bij de re geering, om in deze aangelegenheid tot een voor de gemeenten bevredigende op lossing te komen. EERSTE KAMER. Zitting van Donderdag 20 Sept. De loting voor den tijd van aftreding van de leden wordt gehouden. De uitslag is, dat de groepen 2 en 4, omvattende de prov.nciën Overijssel, Drenthe, Gronin gen, Gelderland, Noord-Holland en Fries land, over 3 jaar, en de groepen 1 en 3, omvattende de provinciën Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Utrecht en Zuid-Hol land, over 6 jaar zullen aftreden. Het ontwerp-adres van antwoord op de troonrede wórdt goedgekeurd met 35 tegen 10 stemmen. Het adres zal morgen op de gebruikelijke wijze aan de Konin gin worden aangeboden. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 20 Sept. Mr. Kooien aanvaardt het voorzitter schap met een rede, waarin hij zijn dank uitspreekt aan de Kamer, welke hem voor de vierde maal tot voorzitter koos. Spr. herinnert voorts aan de omvangrijke taak, welke de Kamer voor Kerstmis wacht, als het afdoen van staats- en Indische begrooting benevens belangrijke wetsont werpen. Verschillende commissies worden be noemd- Het wetsontwerp tot herziening van de Gemeentewet wordt naar een commissie van voorbereiding verzonden- De leden van de huishoudelijke en van de commissie voor de stenografie wer den herkozen. De vragendag wordt be paald op Vrijdagmiddag 33/a uur. De Kamer gaat vervolgens in de afdee- lingen voor de benoeming van voorzitters. De voorzitter stelt voor tegen Don derdag 11 October de Vlootwet aan de orde te stellen. De heer Dresseihuijs heeft hiervan met groote teleurstelling kennis genomen en wel voornamelijk, omdat het wetsontwerp nog niet rijp is voor openbare behande ling. Spr.'s hoofdargument tegen de be handeling op 11 October is, dat hierdoor de Vlootwet los zou worden gemaakt van de Staatsfinanciën. Spr. stelt dan ook voor, de behandeling van de Vlootwet uit te stellen tot na de afdoening van de Staatsbegrooting en de Indische begroo ting. De heer Troelstra dient een motie in, luidende als volgt: „De Kamer overwegende, dat de ur gentie der Vlootwet en hare invoering het onderwerp is geweest van een crisis in het ministerie, dat de Kamer ter be oordeeling van die urgentie over de noo- dige gegevens omtrent den aard en de oplossing van die crisis dient te beschik ken, besluit de regeering uit te nood:gen haar die gegevens te verstrekken en in afwachting daarvan omtrent het tijdstip van de behandeling der Vlootwet geen be slissing te nemen". [Mocht dit voorstel woeden verworpen, dan zal spr. zich verplicht achten, een interpellatie aan te vragen over de crisis en hare oplossing. Na een discussie tusschen dhr. Dres seihuijs en den voorzitter wordt het voor stel van den heer Dresselhuys verworpen met 47 tegen 35 stemmen. Rechts tegen links. Een zelfde lot onderging de motie Van den heer Troelstra. Het voorstel van den voorzitter, tot behandeling van de Vlootwet na de inter pellatie-Troelstra, wordt aangenomen met 47 tegen 35 stemmen (rechts tegen links). De vergadering wordt daarop ver daagd tot Donderdag 11 October. Uit Stad en Prevlnoie ZIÈRIKZEE. Dinsdagnamiddag, zoo meld'j men uit Wemeldinge aan de M. Ct. werd het visschersvaartuig Bru. 113, schipper Vijverberg, geladen met mosse len en bestemd naar België, bij het la- veeren in de Wittetonnen Vlei, aangeva ren door een Groninger tjalk, schipper Nachtegaal,, met het gevolg dat van eerstgemeld vaartuig roer en achterste ven werd atgerukt. Met veel moeite is hel hun gelukt op het kanaal te komen. Van gemelde tjalk werd, volgens de op varenden van de Bru. 113, niet de min ste notitie van hen genomen. J)e heer F. Dooge, rijksklerk D. B. enz., is met ingang van 25 Sept. e.k. on.heven van de tijdelijke waarneming van het ontvangkantoor Budel (station). De heer M. J. Geuze, kommies le kl„ is met ingang van 1 Oct. e.k. ver plaatst van Tholen naar Ossendrecht. WESTEN-SCHOUWEN. Een kleine ijze ren veepont, onbemand, gemerkt „Pax 24, Starb d. Sereen", liep Donderdagavond hier op het strand. Men zal trachten het vaartuig te bergen. NOORD WELLE. Donderdag j.l. reed de traqi, die ongeveer vijf uur 's namiddags hier arriveert, döor een onveilig sein, met het noodlottige gevolg, dat er een bots'ng plaats had met een op de hoofdlijn staan de ledige bakwagen. Deze ontspoorde en ook de wagens v.ak achter de locomotief» Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De machinist en stoker hadden ijlings hun gevaarlijke standplaats ver laten- De schade bepaalt zich tot het wissel en een;ge wagenonderdeelen. Na ongeveer twee uur was de baan weer vrij. De politfe stelt een onderzoek in. ELKERZEE. Alhier worden pogingen in het werk gesteld om te komen tot het oprichten van een mondharmonica corps onder directie van den heer P. D. Everwijn. Reeds een twintigtal jongelui hebben zich daarvoor opgegeven. ZONNEMAIRE. Woensdagmorgen werd de lanJbouwersknecht C. de K., die aan 't ploegen was, tijdens het korte doch zwarci "bn weder, dat boven deze gemeente woedde, door den bliksem getroffen. De getroffene die pijn voelt in zijn lede maten, maakt het op 't. oogenblik rede lijk wel. NOORDGOUWE. Eerst vandaag ontvin gen wij door afwezigheid fan onzen raadsverslaggever het raadsverslag van 1 September. Wij vermelden er alleen uit, dat de heeren Geluk en Schikker tot wethouders 'werden gekozen en behalve de 6 oude ledien, dhr. P. F. v. d. Bijl als nieuw lid werd beëedigd. DOOB MIJ IN 4 WEKEN GENEZEN. PROBEEI MUI BEHANDELING GRUIS. WelDlg laders kunnen zeggen grooter slachtoffer der Rhenmatiek en Jicht te zijn geweest dan Vrouw LAMBERTU8 VAN OVERDAM, Maasdijk S 136, Kerk- driel, Gelderland Gedurende twintig jaar was de rechterarm tot den elleboog en de spieren aan de rechterzijde van den hals stij f en gezwollenverder Rheuma tiek in knie en lenden en Ischias ln linkerdij en heup. Wat de arme vrouw gedurende al deze jaren moet geleden hebben, ls schier niet te beschrijven. Na vier weken behandeling met myn Duo-Fox mula" schrift z(j: „Myn oprechten dank voor uw be handeling. Vooreerst myn knie, daar voelde ik den derden dag reeds veel beterschap ln, den vijfden dag was alle pjjn daaruit geweken en zoo geleidelijk beter. Nu bjj het eind der behandeling, is de knie geheel normaal, de arm is geheel beter, alles kan ik er weder mee doen en myn hals is ook heeleraaal ge slonken. Ik kan nn weder goed loopen, wel een uur ver. Uw „Duo Formula" behandeling heeft krachtig gewerkt en behoort overal te worden aanbevolen. MIJN GRATlè AANBOD. Laat ieder lyder die dit leest om een gratis 10 dagen voorraad dezer merk waardige behandeling schrijven. Het geval van Vrouw OVERDAM bewijst, dat er geen te ernstig ls om door deze behandeling genezen te worden. De heer Arthur Riohards, ln wiens privé labora torium z(j gevonden werd, zegt: Ik zal niet rusten alvorens ik ieder Rjder aan Rheumatiek, Isohias, Jioht, Enobbeljicht of eenlge andere Urlnezlekte de gelegen heid gegeven heb myae behandeling gedurende 10 dagen op myn kosten te beproeven". HOE DIT AANBOD AAN TE NEMEN. Zend noch geld, noch postzegels. Zend eenvoudig uw naam en adres met de woorden.Gratis Voorraad", per 121/* ots. briefkaart, waarna de 10 dagen Gratis Behandeling te zamen met ver klarende Brochure en de beschrijving van meerdere wonderiyke genezingen, u per koerende post franco zal bereiken. AdresseerMr. Arthur Richards (Kamer 456, Cromwell House, High Holborn, Londen, W. C. 1, Engeland. Porto naar EngelandBriefkaarten 12Vj «ent- Brieven 20 cent. D. V. STAVENISSE. Onder den indruk van het goed geslaagde jubileumfeest op 5 Sept, alhier, is Donderdag besloten tot de oplichting van de „Oranjevereeniging Withelmina", teneinde zoo mogelijk ieder jaar op 31 Aug. een volksfeest alhier te organisaoren. Staande de vergadering tra ded ©r ongeveer 40 personen als lid toe. De volgende week zal er een definitief Bestuur gekozen en een reglement vast gesteld worden. RECHTZAKEN. Zooals wij onlangs reeds vermeldden, zal de strafzaak tegen J. Kersemakers voor het Gerechtshof te 's Hertogenbosch worden behandeld op 1 October a.s., des voermiddags om 10 uur, waarna een week later de zaak tegen mevrouw Desmet voor hetzelfde College zal worden behandeld. Op verzoek van mr. J. de Vrieze te Am sterdam, die in hooger beroepals raads man van J. Kersemakers zal optreden, zullen verschillende getuigen en deskun digen décharge worden gedagvaard be nevens mevrouw Desmet. De Procureur-Generaal heeft als ge tuige gedagvaard: M. Desmet. VERKOOPINGEN, ENZ. HAAMSTEDE, 19 -Sept. Ten overstaan van notaris J. C. .Dalebout te Renesse, werden heden op het terrein der kwee- kerij „Tentebosch" publiek verkochtkalf- vaarzen voor f346, f350, f315, f329, f300; f260, f2225, f224 en f276. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Biggekerke, Jac. Poort te Eikerzee. Te Zwammerdam, G. Grootjans te De Meern- Te Beesd (toez.) J. Booij te Vriezenveen. Te Everdin- gen, H. N. Fruyt te Erichem. Aangenomen: Naar Ilpendam, A. L. Boe- ser, cand. te Amsterdam. Bedankt: Voor Kerkrade (Terwinse- len), Jac. Poort te Eikerzee. Voor Oude-Tonge, F. van Asch te Den Ham. Qeref. Berk. Beroepen: Te Willemstad, G- J. Goede te Westzaan. Te Koekange (als leerend ouderling), A. J. Harderman te Wage- ningen. Aangenomen: Naar Dordrecht (2de be roep), M. Gravend ijk te Hoogeveen. Chr. Geref. Kerk. Bedankt: Voor Doesburg, J. A. Riekel te Zaandam.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1