Zierikzeesche Nieuwsbode JURGENS7 DUKAAT HEIANGE BEKENDMAKING. HINDERWET. DIENSTPLICHT. De Troonrede. VERVANGT NATUURBOTER ABONNEMENT: Prtyt por 8 maanden f 1,50, franco por post ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag;, Woensdag Postcheque en Gironummer 90292 Woensdag 19 Sept. 1923 ZIERIKZEESCHE COURANT. ADVERTENTIÊN van 1—8 regels 60 ets., van t regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 60 ots. p. regel. BJj contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 10981. lD"ndln& "f den da« Dir. k. J. D£ LOQZE Jf. Ultt-Wiel. H. I. tOSTEH. «"T0 y(,<lr m Z(j, die zich van af heden op ons blad abODneeren, ont vangen de tot 1 October a.s. verschonende No's. G BAT IS. Gevonden voorwerpen Een fietspomp, een moer van esn wagen, een touw, een zllverbon, een kniptang, een haarpen, een vulpenhouder, een paar schoenen, drie portemonnale's met geld. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. De BURGEMEESTER ran Zibrikzib brsngt ter kennia van de bevolking dezer gemeente, dat Hare Majesteit de Koningin Haren diep gevoelde dank betuigt aan allen, die heb ben medegewerkt tot de totstandkoming ran het huldebljjk der Zeeuwen bjj 'gelegenheid ran Hoogstderzelrer 25-jarig Regeerings- jubileum. ZuaixzBB, den 17 September 1923. Do Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CR1YESTEYN TAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Zibbikzib maken bekend, dat het versoek ran het Bestuur der Tereeniging Ambachts school voor Schouwen-Duireland te Zisrikzee, ons in bot pereeel, kadastraal bekend in seetie A, No. 2054, een gasmotor ran 5 P.K. roor bet drjjren van een hoogdruk-ventilator ran 3 P.K. roor windrerzorging ran 16 smids- ruren te mogen plaatsen, deer hen ia in gewilligd. Zibbikzib. 18 September 1913. Burgemeester en Wethouders roemeemd, A. J. F. FOKKER TAN CRAYESTIYN TAN RENGIR3KIRKE, Bergem. F. J. WITTKRMANS. Seeretnris. Bekoadmablng van uitspraken In zake vrijstelling. De BURGEMEESTER ran Zierikzie brengt ter algemeene kennis, dat bij besluiten van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, d.d. 13 September 1923, Tilde afdceling, Nos. 184 en 192, aan MARINÜS CORNELIS FIERI en PIETER JONKER, dienstplich tigen van de lichting 1923, met ingang van 1 November 1923 elk voor één jaar vrijstel ling van den dienstplicht is verleend, wegens kostwinnerschap. Voor het indienen ran bezwaren tegen deze uitspraken wordt verwezen naar do publicatie aan het aanplakbord van het Raadhuis. ZiBKixzEE, den 19 September 1929. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER TAN CRAYESTETN TAN RENGERSKERKE. H.M. de Koning'n opende Dinsdag de zitt:ng der Staten-Genecaal met de vol gende rede: Te midden van U, Leden der Staten- Generaal, is het Mij een behoefte God te danken voor den zegen ons Volk be schoren. Moge Hij ons de kracht schen ken. om niet zonder hoop de veelsz'ns duistere toekomst tegemoet te gaan. Zwaar is de druk der tijden. Handel, nijverheid, landbouw en scheepvaart kwij nen tengevolge van omstandigheden, d:e veerkracht noch vlijt vermogen te dwin gen. Werkloosheid heerscht {n ernstige mate. Tengevolge van een en ander blijft de financ:ëele en economische toestand des Lands zorgwekkend. De uitgaven gaan ver boven het bedrag der inkomsten u't. Zij hebben een peil bere-'kt, dat ligt boven de draagkracht van het Volk, terwijl het doorwerken Van verschillende der gel dende regelingen verdere stijgmg zal ver oorzaken. Een blijvend herstel van het economisch leven wordt ook door sommige al te druk kende heffingen belemmerd. Onder deze omstandigheden zullen 'n- grijpende maatregelen getroffen moeten worden om binnen korten tijd het bedrag der uitgaven met dat der inkomsten over een te brengen en zal met betrekking tot de uitoefening van de Staatszorg naar be perking zijn te streven. Onze betrekkingen met de ander'ef Mo gendheden zijn van vriendschappelijkèn aard en geven aanleid-'ng tot voldoening, fntusschen blijft de internationale toestand onzeker en schrijdt de staatkundige en economische ontreddering, die de wereld oorlog heeft achtergelaten, voort. Het be lang der geheele menschheid vordert, dat daarin verandering kome en rechtvaardigt den wensch, dat voor de hangende vraag stukken eerlang oplossingen worden ge vonden, die den weg openen tot het her stel, waaraan, zoowel geestelijk als stof felijk dringend behoefte bestaat. Aan herziening van de wetboeken zal verder voortgang worden gegeven. Een wetsontwerp tot regeling van de invoe ring van het nieuwe Wetboek van Straf vordering zal U dezer dagen bereiken. Tot het brengen van wijzigingen in het belastingstelsel zullen U verschillende wetsontwerpen worden aangeboden. Een voorstel zal worden ingediend tot opheffing van privaatrechtelijke belemme ringen, die aan de totstandkoming en de Instandhouding van werken in het open baar belang bevolen of ondernomen, in den weg worden gelegd. Wetsvoorstellen, strekkende tot 't bren gen van meer eenheid en vereenvoudiging tn de sociale verzekerings-wetgeving wor den voorbereid, mede om te komen tot vermindering van de aan hare uitvoering verbonden lasten. Een wetsontwerp strekkende om be stuur en wetgeving van Nederlandsch- Indië te regelen in den geest van de her ziene bepalingen van de Grondwet zal U eerstdaags bereiken. Ook zal spoedig Uwe medewerking wor den gevraagd voor een wet krachtens welke de verdere exploitat'e der tinertsen van Billiton zal geschieden in gemeen schappelijk bedrijf met de BilL:ton-Mij., met overwegende zeggenschap van de Re geering. De bevordering van de geestelijke en stoffelijke belangen der bevolking, ook van die der overzeesche geb!edsdeelen, blijft, voor zoover de benarde geldelijke omstandigheden dit toelaten, een onder werp van aanhoudende Regeeringszorg uitmaken. jMoge Gods zegen op Uwen arbeid rusten! Ik verklaar de gewone zitt'ng der Sta- ten-Generaal geopend. ~bT nnenlanp. Do gebeurtenissen te Katwijk. Schriftelijke vragen van den heer Al- barda aan de Ministers van Binnenland- sche Zaken en Justit'e: 1. Zijn de ministers bereid, een onder zoek in te stellen naar het gebeurde te Katwijk, waar, op Zondag 9 Sept. 1.1., eenige groepen van de Arbeiders-Jeugd- Vereenigingen (A. J. C.), die een wandel tocht maakten van 't Wassenaarsche Slag naar Leiden, aan ernstige mishandelingen van den kant van Katwijksche ingezetenen hebben blootgestaan? 2. Zijn de ministers bereid mede te deelen, of naar hun oordeel rijks- en ge meentepolitie het noodige hebben gedaan om het vijandig optreden van Katwijk sche ingezetenen tegen de vreedzaam wan delende groepen der A. J. C. te voorko men of te becflwingen; zijn zij bere d, daarbij te letten op de vraag, of de polit e- dienaren, die van het vijandig optreden der Katwijkers getuige waren, eerst op verzoek van leiders der A. J. C. dan wel eigener beweging tusschenbeide zijn ge komen? Het Inkomen van de Kroon. Het Nederiandsch correspondentiebureau in Den Haag meldt: De Koningin heeft een brief laten rich ten aan den minister van financiën, met de mededeeling, dat, indien tot vermin dering van de salarissen van de Rijks-amb tenaren voor het jaar 1924 wordt overge gaan, Hare Majesteit niet zal laten be schikken over een met d'e vermindering naar verhouding overeenkomend gedeelte van het bij artikel 22 van de Grondwet vastgestelde bedrag van het jaarlijksch inkomen ten laste van 's Rijks kas. De Koningin-Moeder heeft een brief van gelijksoortigen inhoud aan den minister van fjnanciën laten richten. De huldiging der weermacht. De hei bij Soesterberg ligt in zonne brand. Rondom staan de toeschouwers in grooten getale te wachten op de Koningin, die straks door het leger zal worden ge huldigd. Vliegtuigen cirkelen als silhouet ten tegen het blauw der lucht. Op den achtergrond zijn de vaandels opgesteld; en natuurlijk overal militairen. Tien minuten Voor één stijgt een zware rookkolom op boven het vliegkamp Soes terberg, het teeken voor de vliegers, wel ke bij Utrecht zweven, dat de Koningin is aangekomen bij mijlpaal 84 en uit de auto is overgestapt in de calèche met vier paarden. Reeds enkele minuten later' rijdt de koninklijke stoet de he'de op. De tamboers slaan den roffel; de vereenigde militaire muziekcorpsen onder leiding van den kapelmeester der grenadiers en jagers luitenant De Boer zetten het oude Wil helmus in, dat plechtig ruischt over de bloelende heide. De Koningin is aangekomen, begroet door den commandant van het veldleger. De standaard wordt geheschen. Dan be gint het défilé. Dertig vliegtuigen in esca drille-formatie ronken door de lucht. Een machtig schouwspel de vaandels, de legerdeputaties, muziek en pijpers. Móói is dit spel van kleuren en vaandels, van uniformen en paarden in de dartele zon nestralen. Weer snorren vliegtuigen. Met blijden glimlach neemt de Kon:ngin die met de Prinses en Prins Hendrik het défilé uit de calèche gadeslaat, de hulde van haar leger in ontvangst. Mooi verloopt het défilé. Indrukwekkend is het voorbijtrekken van de veldartillerie met de kanonnen door stoere paarden getrokken. „Hoofd rechts" klinkt het commando en de mannen brengen den eerbiedigen groet aan hun vorstin. Prins Hendrik ;n generaals-uniform staat nu voor de calè che. Aan de .vaandels brengt hij 't saluut. Intusschen klinken over de heide voort durend militaire marscben van de grena diers en de pijpers van de marine. De minister van Oorlog, de heer Van Dijk, en de minister van Financiën, de heer ,Colijn, zijn onder de aanwezigen. De In dische prinsen volgden het défilé in een auto, de leden van het koninklijke gevolg zijn te paard gezeten en laten de troepen langs zich voorbij trekken, ten slotte de cavalerie en de bereden artillerie, welke in galop defileercn. Aldus schildert het Hbl. het défilé, dat Maandag nabij Amers foort werd gehouden. m De rolllloQnennota. Verschenen is de millioenennota. Ge rekend wordt op een tekort van onge veer 50 millioen gulden op den gewonen dienst van 1923. De voor 1924 geraamde gewone uitgaven zijn ruim 31 millioen meer dan het voor 1923 toegestane be drag. Maar hierin zit 22 millioen voor dekking van het tekort op de spoorwe gen, welke post verleden jaar niet in de aanvankelijke begrooting voorkwam. Op den gewonen dienst van 1924 wordt ge raamd een tekort van 98 millioen gul den. Indien geen bijzondere maatregelen werden genomen, zou op den gewonen dienst gerekend moeten worden op een tekort van 11& millioen. Het wetsontwerp op de gezondheidsdiensten en dat tot wijziging van dc wet op het middelbaar onderwijs blijven voorloopig liggen,, om de kosten. Verder» wil de regeering voor- loopige slopzetting van alle periodieke traktementsverhoogingen en geen invoe ring van het 7e leerjaar. In het geheel acht zij, rekenende op een verderen teruggang van de rijksmid delen, de overbrugging van een tekort van 140 millioen noodzakelijk. Zij hoopt door reorganisatie eni inkrimping van den staatsdienst een besparing van 50 mil lioen te kunnen krijgen. Verder wil zij een verlaging van 20 percent (over twee jaar verdeeld) op den totalen last van de salarissen en loonen; daartoe zal zij intrekking van art. 40 van het Bezoldi gingsbesluit Voor burgerlijke rijksambte naren bevorderen. Gerekend wordt op een besparing hierdoor van ongeveer 60 millioen. De regeering overweegt een andere financiering Van de sociale ver zekering en wil) alvast stopzetting van de bijdrage (21 Va millioen) aan het invali- diteitsfonds en nog geen begin in 1924 van de storting van 12 millioen in het ouderdomsfonds. Verder zal zij wijziging Van bestaande en invoering van nieuwe heffingen voorstellen. Daaruit wil zij 30 millioen gulden halen. Postcheque- en girodienst. Aan het Nederiandsch correspondentie- bureau in den Haag wordt het volgende medegedeeld: De achterstand bij het centrale girokan toor wordt met kracht ingehaald. De af rekeningen van 10, 11 en 12 September j.l. zijn, voor zooveel mogelijk, verzon den, en aan de verzending Van de af rekeningen van 13, 14 en 15 September wordt gewerkt. Wat de data van 17 en 18 September betreft, deze volgen ge leidelijk. Men vertrouwt, dat de vertra ging in de afdoening van de giro op drachten zoo langzamerhand tot hel ver leden zal behooren. Ingrijpende maatre gelen zijn genomen tot verbetering van in verband met de centralisatie voorge komen misvattingen. De rijksmiddelen. Het is een somber beeld die de Rijks middelenstand over de maand .Augustus geeft, als men ziet, dat men :n die maand f 4 millioen is achtergebleven bij 1922 en meer dan f 2y. millioen bij een twaalfde der raming. Op deze middelenstaat komen slechts 4 belastingen voor, d:e meer hebben op gebracht dan in 1922, ni. het mijnrecht, de zegelrechten, de accijns op de suiker en de personeele belasting en voor de rest gaat alles in de dalende lijn. De inkomstenbelastng staat bij deze verleging bovenaan. In Augustus werd slechts f 549000 ontvangen, tegen f 1.34 millioen in 't vorige jaar. Met de dividend en tantièroebelasting is het al niet beter dan met de belasting op 't rnkomen. De dividend- en tantièmebelasting bracht in Augustus circa f750.000 in, tegen ruim f2 millioen verleden jaar en f3.32 milli oen twee jaar geleden. De accijns op 't gedistilleerd In met 41/2 ton achteruit gegaan. Wat de indirecte belastingen betreft, valt bij de registratierechten een ver dere inzinking .te constateeren. In Aug. 1920 kwam uit deze heffing f 5.79 mil lioen binnen; in 1921 nog slechts f 2,07 millioen; in 1922 niet meer dan f 1,46 millioen, en thans slechts f 1,37 mil lioen. Ook de successierechten verioa- nen een achteruitgang en wel Van f 3,77 tot f 3.58 millioen. Onder den invloed van de Ruhrbezet- ting en de algemeene malaise in het zakenleven blijven dc invoerrechten de inzinking voortzetten, die reeds sinds den aanvang des jaars is waar te nemen. In Aug. leverde zij slechts f 2,68 millioen op tegen f 3,13 millioen verleden jaar. In het geheel heeft de schatkist in de eerste twee derden des jaars uit de gewone raiddelbn f 284*51 (v. j. f 293,52) millioen ontvangen en uit de O.W.-be lasting en de leeningsopcenten f 84,90 '(vf. j., f 112,79) millioen. De totale Staats inkomsten hebban dus f 369,41 tegen f 406,31 millioen bedragen en vertoonen derhalve een achteruitgang met f 36,90 millioen in vergelijking met het vorig jaar. Uit Stad «n Provlnoio. ZIERJKZEE. In de Maandagmiddag na afloop der Algemeene Vergadering van het Waterschap Schouwen gehouden ver gadering van hoofdingelanden, is de vol gende aanbeveling voor voorzitter op gemaakt: 1. Mr. A. J. F. Fokker van Craijesteijn van Rengerskerke; 2. W. G. Boot en 3. J. Steur Cu. Bij gunstig weer Donderdag 20 of Dinsdag 25 Sept., s avonds 8V2 uur, laatste uitvoering van bet Harmonie-ge zelschap „Kunst en Eer". Programma: 1. Afscheid van het 6e, marsch, P. A. Stenz; 2. Les Saltembanques, fantaisie, L. Gonne; 3. Chant du Soir, Valse, Sam Vlessing; 4. Melodiën uit Rose Marie Klimraerboom, S. Vlessing. 5. De Gla diatoren, marsch. Blankenburg; 6. Am Meerestrande, Walzer, M. Fischer; 7. Taptoe, fantaisie, militaire, A. Roeien; 8. Da eavallerie komt, marsch, A. Zwart. Dezer dagea ontving de heer J. A. H. Hollander te Voorburg vroeger te Brouwershaven van Cz'aar Boris III van Bulgarije bet eere-kruis met gou den kroon le\ klasse, voor bijzondere ver dienste. De heer W. Winkler, surnumera-'r; der Grondbelasting, :s met ingang van 22 Sept. e.k. ontheven van de tijdelijke waarneming van het ontvangkantoor Re- nesse. De heer T. de Jong, tijdelijk adj.- Inspecteur ter inspectie Zaandam, is met ingang van 22 September 1923 belast met de tijdelijke waarneming van het ont vangkantoor Renesse. Bij Kon. besluit van 15 September is met 1 Oct. e.lc. opnieuw benoemd tot burgemeesier der gemeente St.-Philips- land, dhr. L. Nilant. Op Zaterdag 15 Sept. zijn ter ge legenheid van de cour van gelukwenschen bij H. M- de Koningin o. m. toegelaten de Commissaris der Koningin in Zeeland, alle leden van Gedeputeerde Staten en de griffier. Door den Commissaris der Ko ningin werd met enkele woorden over handigd het volgende adres: j. jg Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. 'fltevrouw, „Sedert [Mijne vroegste jeugd hebt Gij mij omgeven met1 Uwe liefde". „Ik gevoel Mij als gedragen door Uw trouw''. „Hetgeen Ik tot dusver mocht onder vinden, liet onuitwischbare indrukkeq bij [Mij 'na- Het is Mij een waarborg voor de toekomst". Zoo sprak 4Jwe Majesteit, toen Zij vijf •en twintig jaren geleden de Regeering over het Nederlandsche Volk aanvaardde. Allerwege heeft dit Koninklijk woord weerklank gevonden. Niet het minst in Zeeland, dat van ouds met Holland aan de spits der Ver eenigde Provinciën stond en met den roemruchten Vader des Vaderlands gestre den en geleden heeft voor de vrijheid. Gedurende al dien tijd, waarin Uwe Ma jesteit zoo gelukkig het bewind voerde, zijn de Zeeuwen indachtig gebleven aan dat woord en hebben zij getracht daaraan tegemoet te komen door wederkeerig aan Uwe Majesteit trouw en liefde te betoo- nen. Inniger werd de toewijding, toen Uwe Majesteit, alle gevaren trotseerend, kwam toegesneld om hulp en troost te brengen aan hen, die door het verrader lijke water waren overvallen en in nood verkeerden. Hooger vlamde het vuur op, toen daar gevaar scheen te dreigen, dat een deel van Zeeland aan de Kroon van Uwe Majesteit zou kunnen worden ont rukt en Uwe Majesteit Hare Zeeuwen op nieuw de sprekende bewijzen kwam geven, hoe na hun gewest Haar aan het hart ligt. Nimmer zal Zeeland deze uitingen van Uwer Majesteit's liefde vergeten. Waar geheel Nederland zich opmaakt voor eene betuiging van trouw en aan hankelijkheid aan Uwe Majesteit, nu Zij vijf en twintig jaren aaneen het Vader land leidde langs niet altijd effen banen, naderen ook de Staten van Zeeland tot den troon van Uwe Majesteit. Zij droegen ons op, Uwe Majesteit eer biedig dank te zeggen voor de wijze, waarop Zij in jaren van voorspoed maar ook in donkere tijden ons heeft bestuurd en den wensch uit te spreken, dat het Uwe Majesteit gegeven moge zijn nog lang den troon der Vaderen te bezetten en dat de zegen van den Allerhoogste op Uwe Majesteit en Haar Huis moge rusten. Van Uwe Majesteit de getrouwe onder danen, Gedeputeerde Staten van Zeeland. ST.-ANNALAND. Het feest ter eere van het 25-jarig jubileum van H.M- Koningin Wilhelmina is hier verleden Donderdag met groote opgewektheid en algeitieene deelneming gevierd. De bijdragen vloei den echter niet zoo ruim als bij vorige gelegenheden, zoodat daarmee rekening moest gehouden worden, maar toch is het den heer C. Slager Hz. en zijn medeleden der oommissie gelukt in korten tijd een feest te organiseeren, dat aan 1de over- groote meerderheid der ingezetenen en tal van vreemdelingen een hoogst aange- namen dag heeft bezorgd. Het was Don derdag uitgezocht weer voor zoo'n festi viteit en alle versieringen kwamen daar door bizonder goed u;t. Door 't plaatsen van een honderdtal boompjes was do hoofdstraat der gemeente veranderd in een laan. Het begin van 't feest was klokgelui te acht ure, dat gevolgd werd door saluutschoten van den toren. Daar na trokken drie trompetters te paard door 't dorp, signalen blazende om 't nog nader aan te kondigen. Te negen uur bevonden jeen tiental murikanten zich in den toren om het ver in 't qond te doen hooren, welk karakter het feest droeg. Daar wer den o. a. een drietal volksliederen ten gehoore gebracht. Te halftien werd langs een omweg van 't schoolplein maar do woning van den burgemeester gegaan om Z.E.A. van daar naar de tent te brengen teneinde daarop de feestrede uit te spre ken. De hoofdinhoud van de met veel aandacht gevolgde rede was natuurlijk dat ons vaderland zulke groote verplich tingen heeft aan de vorsten uit het ge slacht van Oranje-Nassau, van af Willem den Zwijger tot Koningin Wilhelmina. Toen ging het naar het Schoolplein, 't Was tijd voor den optocht. Deze werd tweemaal achter elkaar gedaan, wat voor wie reden niet zoo'n bezwaar was. Aan 't verzoek van de commissie om niet met den optocht mee te loopen, heeft men voldaan. Alle versierde rijtuigen en fietsen hebben een prijs gehad. Na den middag te 2 ure begonnen de volks spelen. Ze bestonden in: ringrijden met paarden, rijtuigen en fietsen, hardloopen en fieten met hindernissen. Van 3 tot 4 ure gaf „Accelerando" een concert op de tent en herhaalde dit van 7 tot 8 ure. Ook hierbij ontbrak het niet aan be langstelling en 't gezelschap beleefde ge noegen van de uitvoering. Toen kwam het slot: een fakkeloptocht met tal van lampions erbij door een gedeelte van het dorp, waaraan oud en jong, rijk en arm deelnamen, natuurlijk met „Accelerando" voorop. Nog lang bleef het druk en met een enkele uitzondering verliep alles zeer ordelijk. Zeenwsche Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken Voor de Zeeuwsche eilanden te Mid delburg vergadert Vrijdagavond e.k. in de Raadzaal te Middelburg. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Boroepen: Te Ommen, J. C. Meijer

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1