Zierikzeesche Nieuwsbode IR G IS7 -LINSTE ni$8 abonnement: Vrijdag 14 Sept. 1923, zierikzeesche courant. advertentiên Correspondent gevraagd. Algemeen Overzicht. buitenland. binnenland. '!Maizena Fa BELDEROX VAN 180, PrU» por 6 maanden f 1,50, franco por poit f 1,80. Voor hot buitonland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Versohtynt Maandag Woensdag en Vrijdag. Postchèque en Gironummer 99292 van 18 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 10979. °t dm d«r vm uit- Dit k J. DE LOME Jr. ültt-IMict. M. I. KOSTER. 'm ZU, die zich van af heden j op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 October a.s. verschijnende Nos. GRATIS. Voor de gemeenten Scha- rendUhe en DnlvendlJke wordt voor ons blad een Ijverig Zich aan te melden bl) de Redactie. Nu in het Verre Üoeten de grond Diet meer schndt, geen vloedgolf de stranden teistert en heel Japan naarstig aan den arbeid tijgt om de aohade, door de aard- bevingaramp veroorzaakt, zoo spoedig mogelijk te herstellen, maakt men In het buitenland dat Inmiddels wel betui gingen van deelneming en geld zond aan de zwaar beproefde bevolking de balans op van het gebeurde. De versohillende buitenlandaohe bladen hebben in hun beschouwingen over de ramp de conclusie getrokken, dat na het land van de Rijzende Zon is ge degradeerd tot een mogendheid van lageren rang, welke jaren noodig zal hebben om te worden wat het vóór de catastrofe was, n.l. een groote zeemogend heid, waarmede In het Verre Oosten rekening diende te worden gehouden. Men phantaseerde, dat de gevolgen van deze ramp feitelijk voor de geheele wereld van groot gewicht waren, vooral omdat Japan's industrie ontwricht was en niet zoo vlug in staat zou zijn de concurrentie op de wereldmarkt te hervatten. Maar bovenal de vlootDie had zooveel geleden, dat in de eerste jaren niet aan machtsuitbreiding zou kunnen worden gedacht. De Engels'ohe vlootplannen in Singapore werden er mede in verband gebracht, zelfs onze Vlootwet, waartegen men byna aller- wege fel gekant Is en die reeds vele pennen en tongen in beweging hoeft gebraoht. Maar al deze bespiogolingen worden den bodem ingeslagen door een ver klaring van den Japanschen minister van financiën, n.l. dat de geteisterde zóne niet die gedeelten des lands om vat, welke goederen voor export voort brengen noch andere belaugryke handelsproducten. De minister verklaarde dan ook vast overtuigd te z(jn. dat do ramp geen belangrijke nadeelige ge volgen zal hebben voor don handels- en Indastrieelen toestand van Japan. Thans een nauwelijks ingehouden hoe zee aan te heffen, zoo schreef men deze week aan de N. B. Ct. over het ver meende verdwijnen van een toekomstig tegenstander, is zeer voorbarig en zeer weinig taotvol, want het kan de Japan ners niet anders dan onsympathiek stem men. Te meer is dltongewenacht, omdat Japan in politiek, militair en eoonomisoh opzicht wel ernstig beschadigd, maar geenszins gebroken uit deze ramp te voorschijn zal treden. De kracht van dit land, door alle eeuwen heen steeds zwaar door de elementen geteisterd, school niet in de thans ingestorte gebouwen zijoer verwoeste steden, maar In de volharding en het aanpassingsvermogen van dit volk van naarstige en sobere werkers. Wanneer zelfs één percent der totale bevolking gedood zou zijn, dan nog zal de vruchtbaarheid van dit ras hst ver lies spoedig weer aanvullen, zoodat het bevolkingsvraagstuk, voornaamste bron van Japan's expansiedrang, in vollen omvang blijft bestaan, ten spijt van die mogendheden, welke er het meeste belang bij hebben, dat Japan als gevaarlijke concurrent ln het Verre Oosten wordt uitgeschakeld. De toestand op den Balkan blijft be zorgdheid baren. De Griekscheregeeriog staat geregeld ln nauw contact mot de regeering van Zuld-Slavië. Men Is ia sommige diplomatieke kringen van meening, dat Mussoloni de bezetting van Kor foe en de Fiume-kwestie met elkaar zal verbinden. De beheersching der Adrlatlscho Zee welke Italië ver krijgt door de bezetting van Kor/oe geeft Mussolini de gelegenheid zwaren druk op Zuld-Slavië uit te oefenen, om dat land te bewegen haar aspiraties ten opzichte van Flume prijs te geven. De Duitsohe Rijkskanselier Stresemann heeft in de deze week gehouden rede voering open kaart gespeeld, hetgeen een term ls, welke weinig wordt go- gehoord of toegepast ln den kring der diplomaten. Eerlijk en volmondig bekende hij, dat van een herstel van den financieelen en economischen toestand ln Duitsohland geen sprake kan zyn, als niet voor alles een einde komt aan het conflict over het Ruhrgebled. Met het lijdelijk verzet komt men niet tot het gewenschte resultaat; men heeft de bezetters er wel veel onaangenaam heden mede berokkend, maar de bezet tingstroepen heeft men er niet mede weggekregen. De Duitsohe regeering wil nu probeeron het bezette gebied vrij te koopen. Op heel het bezit van het Duitsohe Ryk hebben de Geallieerden reoht, als waarborg voor de bij het sluiten van het Verdrag van Versailles door Duitschland aanvaarde verplichtingen. De Rijkskanselier wil nog verder gaan en ook het partiouliere Duitsohe bezit ten deele als pand geven voor de beta lingen van de opgelegde oorlogsschatting. Deze borgtooht is een pand dat te gelde kan worden gemaakt; de waar borgen van het verdrag van Versailles niet. Wanneer het ry'ksbezit en het par ticulier bezit als hypotheken ten bate van het ryk worden ingeschreven, tot een bepaald percentage van dit bezit, dan kunnen deze als een reëel en roe rend goed van waarde overgedragen worden aan een oommissie van beheer, aan welk beheer de schuldelsohers zou den kunnen deelnemen. De bypotheek-rente zou de oommissie van beheer ontvangen. Deze oommissie zou, op grond daarvan, door het uitgeven van obligaties leenlDgen kunnen op nemen, waardoor Frankrijk ln het bezit zon komen van aanzienlijke bedragen. Iets dergelijks ls stellig geen geldend recht, en geen algemeeno waarborg, maar een realiteit. Er ls niets ondubbel zinnigs aan. Frankrijk kan er geld op krygon, waardoor de voorwaarden, die Frankrijk stelt voor do ontruiming van het Roergebied, vervuld worden. Dit alles is echter slechts mogelijk als Duitschland weer over het Roer gebied beschikt. Het is een Ingenieus-denkbeeld, maar of 't zal worden aanvaard door Polnoaré, zal de toekomst spoedig leeren, want dan zou de Fransohe premier het reëole pand het Ruhrgebled moeten op geven. In Berlijn heorsoht een sombere stemming, omdat men feitelijk overtuigd is, dat alle aanbiedingen vruohteloos zijn. De ramp in Japan. Verschenen is een keizerlijk decreet, hetgeen in Japan slechtst zelden geschiedt en derhalve daar diepen indruk heeft ge maakt. De keizer deed hierin een be roep op alle ambtenaren en particuliere personen om samen te werken bij den herbouw der verwoeste streken en het herstel van de nationale macht. Het hoofdkwartier, belast met de handhaving van den staat van beleg, verklaart, dat het jpiste aantal slachtoffers' in de hoofd stad nog niet vastgesteld is kunnen wor de». Het aantal dooden te Yokohama be draagt ongeveer 30.000, te Kamakoera 10,000, op het Mjoera-schiereiland even eens 10,000, te Odawa^a en Atami 7000. In het geheel zijn 700,000 woningen Verwoest op een bevolking in het geteis terde gebied van 3,110,000 zielen. Een der moeilijkste problemen is de hulp verleening aan hen, die van hun bestaans middelen beroofd zijn. Het ergst zijn er aan toe 60,000 80,000 intellectueelen en klerken. Er zal bij? den herbouw van wo ningen en bruggen WerH zijn voor 200,000 ongeschoolde arbeiders, terwijl 50,000 er varen bouwvakarbeiders naar Tokio Zijn gezonden. Het Japansche gezantschap te Londen beeft de volgende offieieele me- dedeelingen uit Tokic ontvangen: Verle den Zondag werd een conferentie gehou den, welke door 47 vooraanstaande za kenlieden met de autoriteiten was be legd, ter bespreking van de hervatting der zaken te Tokio; De conferentie stelde Verschillende plannen voor den herbouw der stad op. De geruchten omtrent ver plaatsing der hoofdstad zijn ongegrond. De spoorwegen en andere communicatie middelen worden allengs hersteld. De aanvoer van handelswaren is> vrijwel vol doende. Het departement van Landbouw deelde mede, dat Tokio en Yokohama voor minstens twee maanden voldoende rijst hebben. Dra» ksmokkelanra. Een telegram' uit Washington meldt aan de .Daily Telegraph", hoe een automo biel van dranksmokkelaars, toegerust met door den auto verwekten rook, slaagden een rookgordijn, na een opwindende jacht door de stad door twee belasting-agen ten werd aangehouden. Na 'n race van 75 mijl per uur, half verblind door den door den auto verwgeten rook, slaagden de agenten er in den auto tqt stilstaan te brengen, toen de-se door het Jèdig- raken van de tank, geen rook' meer te weeg kon brengen. Toen zij den stilstaanden smokkelauto naderden, wisten de inzittenden te ont snappen. Een hunner Werd later gear resteerd. De in beslag genomen auto is het be kijken wel waard. Het voornaamste deel van het rookapparaat i9 een vacuum'tank. Deze tank is door een slang verbonden met den uitlaat en een man die naast den chauffeur zit, pompt de rookverwek- kende vloeistof in den gloeiend warmen uitlaat, waar zij vaporiseert en dikke zwarte rookwolken voortbrengt. Het toe stel was met groote zorg in den auto aangebracht en werkte voortreffelijk ge durende een afstand van twee mijlen, zooals de agenten, 'die den wagen ach terhaalden, verklaarden. De scheikundige samensteiiing van de rookverwekkende vloeistof is nog niet bekend. In den in beslag genomen automobiel wasj een groo te hoeveelheid whisky aanwezig. Zeeroovers op de Zwarte Zee. De Chicago Tribune" geeft het vol gende verhaal omtrent eon aanval van zeeroovers in de Zwarte Zee op den Bulgaarschen zeiler „Amon", die 24 Aug. van Warna naar Constantinopel vertrok met een lading petroleum.. Na eenige mij len varens werd hij| aangevallen door een Zeerooverschip, dat uit de richting van Kiein-Azië kwam. De rooverB enterden de ,,Amon", bonden de bemanning aan de masten vast en martelden hen teneinde hun bekentenissen te ontlokken omtrent de aanwezigheid van waardevolle voor werpen. Zij slaken daarna het schip in brand en maakten zich uit de voeten met alles wat van hun gading was, wjo. 20,000 gouden Turksche ponden. De pe troleum in het ruim van de „Amon" exploideerde en het schip verdween in de golven. Het gelukte slechts 1 matroos te ontsnappen en naar de kust te zwem men. De aanval verwekte groote beroe ring onder de bemanningen van de sche pen die de Zwarte Zee bevaren. Eerste Kamer. De Konlng'n heeft tot voorzitter van de Eerste Kamer voor het zitt'ngsjaar 1923—1924 wederom benoemd: luitenant- generaal J. J. G. baron van Voorst tot Voorst. Ambten.'uren-Salarissen. Naar het Centr. verneemt, ligt het n!et in de bedoeling, al de salarissen van rijks ambtenaren met eenzelfde percentage te verminderen, maar zou het totaal der vermindering ongeveer 20 procent moe» ten bedragen. Zitting Staten Generaal. De tegenwoordige zitting der St'aten- Generaal zal worden gesloten op Zater dag 15 dezer, des namiddags 3 uur en de nieuwe 2iHing vibrdt 18 dézer door de Koningin gebpend. De postcheque ei girodienst. Het Hdbl. verneemt, dat de directie van den postchèque- en girodienst in Den Haag de assistentie heeft ingeroe pen van den postdienst te Amsterdam', ten einde zich spoediger door den chaos te kunnen werken. Van het te Amsterdam gevestigde per soneel zijn enkele tientallen naar Den Haag vertrokken; in den loop dezer week zullen nog anderen volgen. Do Vlootwet. In de jongste vergadering van het be stuur van de S.D.A.P. is, naar Het Volk meldt, besloten, in samenwerking met het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen een ..petitionnement tegen de Vlootwet te organiseeren. Het gebeurde te Katwijk. Het lid der Tweede Kamer de heer Albarda heeft, naar Het Volk meldt, aan de ministers van binnenlandsche zaken en van justitie schriftelijke vragen ge steld naar aanleiding van de mishande ling van jonge sociaal-democTatem te Kat wijk en de daarbij door de politie aan genomen houding. De huldlgifig dor weermacht. Omtrent het défilé der troepen op Maandag 17 dezter in de omgeving van Amersfoort kan nog Worden gemeld, dat dit zal geopend worden; dpor 35 vliegtui gen van de landmacht en 15 landvlieg- tuigen van 'de zeemacht onder commando van den Commandant der Luchtvaartaf- deeling. Voorop gaat een j achtescadrille van 5 vliegtuigen en daarachter volgen 15 Verkennings-escadrilles, elk van 3 vliegtuigen. Aan het défilé zal door on geveer 12.000 man worden deelgenomen. Uit Stad en Provlnoie. ZIERIKZEE. Aan H.M. Koningin Wil- helmina werden 10 September 1923, de eerste Oranje Droogvoederbakkenj voor Pluimvee aangeboden door de N.V. Ber- tels' Oliefabrieken te Amsterdam. Met de verzending der 100.000 gratis droog- voederbakken door bet geheele Rijk is een aanvang gemaakt Zóó vol als Woensdagavond is, naar wij meenen, de Concertzaal nog nooit geweest met de kermis. De z.g. „kuil" was vrijgemaakt om ook daar nog stoelen te plaatsen, terwijl velen een plaats moes ten zoeken aan een der zijkanten der zaal; nog anderen zagen zich genoodzaakt de geheele opvoering te staan. Maar niemand zal zich deze gang naar de Concertzaal betreurd hebben, want schit terend was het spel van „Overschotje" (Annie van Ees"), die de aandacht ge spannen hield en, behalve de rake ant woorden m de verschillende dialogen, het publiek heeft gebloeid door haar onge kunsteld spel als onverdorven Romeinsch straatkind, gebruind door Italië's zuider zon, die „meneer Titus" (Cor v. d. Lugt Melsert), welke naar Libye gaat, oprecht lief heeft en schrijven en lezen gaat lea- ren om zijn brieven te kunnen ontcijferen en de hare te kunnen opstellen. Ontroerend spel gaf „Overschotje" voor namelijk in het laatste bedrijf. Annie van Bes als „Overschotje" is prachtig; zij is in deze rol wat mevr. de Boer—van Rijk is in „Kniertje", 't Is een prachtcreatie, die enthousiast werd toegejuicht door een dankbaar publiek, dat* graag hoogstaande, goede tooneel- kunst ziet en hoort, en weet pp prijs te stellen. Het spel van „Titus" en Franca (mej. Lievens) was vooral m het eerste bedrijf heel goed. De pittige dialoog werd uit muntend behandeld, evenals die m het tweede bedrijf tusschen Julius en Emilia (dhr. la Roche en mevr. Schiller). Donderdagmiddag met de matuiée ging hetzelfde blijspel nogmaals voor een groot aantal belangstellenden. Donderdagavond werd „Bruine Suiker" voor 't voetlicht gebracht, dat niet minder druk bezocht was. In de Schouwburgloge ging Donderdag avond „Roger de Geschandvlektevoor een zeer talrijk opgekomen publiek. Tot in de verste hoeken was de schouwburg tent gevuld met toeschouwers, welke ge heel medeleefden met 't tooneelspel, waar in de rechtzaalscène in 't 4e bedrijf wel het meest de aandacht gespannen hield, zoodat het doodstil was tijdens het ver hoor van 't land (mej. Schoonenberg), dat voor den strengen rechter de verkla ring aflegde, „niets gezien of gehoord te hebben" op den bewusten avond, toen een moord had plaats gehad aan de over zijde van hun huis en haar vader juist dien avond laat was thuis gekomen. Ont roerend was het gesprek tusschen vader en kind in de rechtzaal, toen de vader zijn dochtertje aanzette de waarheid te zeggen en voor levenslang werd gedepor teerd, omdat het kind bij hare verklaring bleef. De advocaat werd heel goed gety peerd en speelde goed. Het publiek was met karig met zijn dankbetuigingen. De heer Dassy trad voor de pauze even voor 't voetlicht om mede te deelen, dat niet alleen „Ronde Kaf' hier zal worden opgevoerd, maar ook de overbekende „Jantjes", (welk stuk hier eenigen tijd geleden met enkele personen werd op gevoerd) met volle bezetting. Zooals de advertentie in dit nummer luidt, zullen Zaterdag en Zondag, des avonds ten 8 uur, slechts twee opvoerin gen gegeven worden door het Ensemble Jacq Sluyters Jr., welbekend hier in Zie- rikzee en omstreken, met de nieuwste Amsterdamsche schets „Ronde Ka", in 5 bedrijven, van Herman Bouber, schrijver van „de Jantjes", „Oranje Hein", „Bleeke Bet", enz. enz. Muziek en zangteksten van Louis Davids en Margie Moris. Het gezelschap dat deze schets speelt, bestaat uit ?2 personen, alle medewerkenden. Zie hier eenige persbeoordeelingen uit ver schillende steden. Telegraaf en Handels blad van 4 Sept. 1922: ('t stuk gaat al over een jaar). „Ronde Ka" is een echt brok volksstuk: uit 't leven; de muziek is goed en gezond; „Ronde Ka" zal wel z'n 300 voorstellingen halen. Alle RotterU. gekookt en dan koud gegeten met Maizcnavla vormen een heerlijk en gezond nagerecht. Het is nu tijd om het te probeeren. Let op het sluitzegel, waar mee onder en bpven elk pakje Honig's Maïzena is afgesloten. Haringplaats Middelburg. Onze Catalogus zenden U U op aanvraag gaarne gratis en franco toe. bladen waren vol lof over „Ronde Ka", Enfin, door 't geheele land uitverkochte zalen, 't Gezelschap speelt hedenavond voor 't laatst in den Bosch, om morgen (Zaterdag)avond z'n kleine serie hier ln Zierikzee te beginnen. Een critiek uit den Bosch, waar 't gezelschap triomfen viert, moge hier volgen. Het „Hsg." schrijft o.a.: Het stuk bevat verschillende aardige ach- terbuurttooneeltjes, brokjes van werkelijk volksleven, oppervlakkig ruw en onver schillig, maar met een gouden hart onder de ruwe bolster. Herman Bouber heeft de verschillende typen mooi weten te treffen en de acteur en actrices hebben voor de juiste weergave weten te zorgen. Hun spel is natuurlijk. Het publiek was enthou siast en ten hoogste voldaan; het toonde dit door telkens herhaald applaus Maandagavond 17 Sept. afscheidsvoor- stelling, door !t zelfde gezelschap met „de Jantjes", in de ongineele volle be zetting en met persoonlijke medewerking van den auteur Herman Bouber. „De Jan tjes" tot slot van de kermip, en dan met een volledig gezelschap.... Wij twij felen er niet aan, dat deze opvoering een groot publiek zal trekken. OUD-VOSSEMEER. Donderdag 20 Sept. zal hier feest worden gevierd voor de Koningin. Er wordt druk werk van ge maakt om het feest te doen slagen. De ingezetenen hebben flink op de lijst ge- teekend om de kosten van een mooi feest te dekken. RECHTZAKEN. Ter openbare terechtzitting der Ar- rondissements-Rechibank te Middelburg van Woensdag 12 September j.|. zijn becedigd als advocaat en procureur bij genoemde Rechtbank, de heereu mr. A. J. F. Fokker en J. A. C- van Heusde, beiden te Zierikzee. Ter openbare terechtzitting der Ar- rondissements-Rechlbank te Middelburg kwamen op 12 September j.i. 241 rolza- ken voor. Eenige jaren geleden bedroeg het aantal zaken deneersten rechtsdag in September hoogstens 40. POST EN TELEGRAPHIE. Zieken-auto van het „Groene K*nls". De Directeur van het Post- en Tele graafkantoor te Zierikzee bericht, dat de regeling voor het requireeren van den zieken-auto van het Groene Kruis, stati- onneerend aan het Ziekenhuis te Noord- gouwe, thans ook tot stand is gekomen voor Brouwershaven, Scharendijke en Zon- nemaire en daarmede dus voor alle kan toren van het eiland. Aan (de kantoorhoudster mej. J. C. H. ide Bruina te Haamstede is met in gang van 16 September a.s. eervol ont slag verleend. KERKNIEUWS. Ned, Herv. Kerk. Beroepen: Te Steenwijkerwold, G. A. Bruins te Stecnwijk. Te Hoek van Holland, A. Buurman te Garijp. Te Puttershoek, W. Deur te Zegveld. Aangenomen: Naar Garderen, D. Th. Keek, em.-pred. te Woerden. Naar Baarn, I. Kievit te Lunteren. Geref. Kerk. Beroepen: Te Lioessens, H. Veldkamp të Anna Jacoba-Poider. Te 2de Ex- loërmond, cand. H. van der Elskamp te

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1