Zierikzeesche Nieuwsbode ABONNEMENT: Pr^a per 6 maanden f 1,50, franoo per poat ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag Postchèque en Gironummer 99292 Woensdag 12 Sept. 1923 ZIERIKZEESCHE COURANT. 80ste JAARGANG. - No. 10978. Sir UK LOOZE Jr. I%-Micl. H. 1. HOSTE», ADVERTENTIÊNi van 1—8 regels 60 ots., van i regeli en daarboven 90 ets. per regel. Beolamea 80 ota. p. regel. Bij eontraot belangrijke korting. Inzending op den dag van uit» gave vóór 11 ure. Zij, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 October a.s. verschonende Nos. GRATIS. BUITENLAND. De aardbeving In Japan. De Tokiosche correspondent van de „Times" heeft een tocht door de ver woeste streken van Tokio gemaakt. De reis per auto was gevaarlijk en onmoge lijk, daar de ruïnen, en overblijfselen van huiz'en, telegraafpalen en muren den weg onberijdbaar maakten. Alle telegraafdra den in de stad zijn afgeknapt; de palen 2,'ijtn verkoold en liggen dwars over den weg. Tokio is één groote ruïne van dak pannen, metselwerk en ingestorte huizen. De algemeene ramp is nog verergerd door de enorme hitte, die hier op het oogen- blik heerscht, terwijl aardbevingen nog met tusschenpoozen plaats vinden. Op gemerkt dient te worden, dat de meeste huizen te Tokio van hout waren. Dit is ook de oorzaak, dat de brand zich zoo snel kon uitbreiden en duizenden men- schen om het leven bracht. Honderden huizen en winkels stortten direct bij den eersten schok ineen, zoodat voor de on gelukkige bewoners geen kans tot ont vluchten meer bestond. Dat gedeelte van de stad, waar de huizen van steen zijn gebouwd, is niet in die mate verwoest als de overige gedeelten, hoewel ook vele van deze huizen instortten. De schade bereikt een enormen omvang. Sommige gebouwen doorstonden den aardschok, doch werden naderhand Weder door het vuur verwoest. Hartroerende tooneelen vonden plaats. Echtgenooten werden van hun vrouwen gescheiden, kinderen van huil moeders weggerukt. Ik zag kleine meisjesin nachtjaponnetjes door de stra ten rondloopend, huilende vragend of iemand haar moeder ook' had gezien. Het reddingswerk is allerwegen in vollen gang. De meeste vluchtelingen' zijn onder gebracht in het Victoriahotel, dat voor de ramp gespaard bleef. Vele ingenieurs zijn bezig de bruggen te herstellen en nieuwe te bouwen. Door de gezondheids commissie te Tokio zijn pamfletten on der het volk versprei dj waarin wordt ge waarschuwd voor de toenemende typhus- epidemie. Het aantal typhus-gevallen is sinds de aardbeving bijna verdubbeld. De voedselvoorziening gaat beter; in som mige districten is de Waterleiding weder hersteld1. De droevigste tooneelen doen zich hier voor; zoo zag ik een familie, die voor de aardbeving millioenen bezat, bedelen om een beetje rijst. Overal treft men deelen van meubilair aan. Zaterdagmiddag heeft het s.s. „Empress of Canada" 1200 vluchtelingen uit Japan te Sjanghai aan wal gezet. En nu voelt men pas als vanl nabij al het ontzettende van de gebeurtenissen in het land van de Rijzende Zon. Er is in Yokohama slechts één schok gevoeld en de groote handelsstad was in 30' sec. met den grond seliik gemaakt. Menschen. die het ge beuren vanuit zee zagen, vertelden, dat de stad in gloed stond alsof het een vul kaan was. De petroleumtanks aan den heuvelkant barstten open en millioensn tonnen aardolie werden in de haven uitgestort. De Zee werd een vuuurmassa en duizenden menschen, d:e in 't water waren gesprongen, kwamen om. In de straten vielen de electrische geleidingen omlaag en tallooze personen' werden door den stroom gedood. De gevangenen ont snapten en sloegen onmiddellijk, te mid den der verwarring aan^het plunderen, en moorden; men zegt dat hun slachtoffers Zeer talrijk zijn. Kapitein Swain, van de Canadian Pacific, werden beide beensn verpletterd doordat het huis instortte, maar hij' bleef de redders, blanken en Japanners, voortdurend aanvuren, zoo- dat nog velen uit de puinhoopen konden worden gered. OVeral ontstonden kuilen, waarin een automobiel geheel zou kun nen Verdwijnen en de wegen werden ais opengereten. En dagen lang hing over de stad de verstikkende, walgelijke geur van verbrand menschenleesch. Maar in die afgrijselijke etmasfeer werkten Brit sche matrozen en Japanners samen en verrichten daden van bovénmenschelijke zelfopoffering. Vreeselijk bleek ook al spoedig het volslagen gebrek aan drink water. De tallooZe gewonden hadden een hartverscheurend gekerm aangeheven, doch vergeefs! En daar tusschen door knalden de schoten vani de soldaten, die jacht maakten op de ellendelingen, die roofden en moordden temidden der ver schrikking. Tot zelfs de laagste koelies deden meer dan hun plicht. Een mam stond te midden der vlammen en hielp Vrouwen en kinderen ontvluchten, tot hij door den rook verstikt neerviel. Vol afschuw nog leest men het Edgar Allan—Poe-verhaal, dat een der geredde dames, Miss Couts, deed: Een tramwagen stond onbewegelijk op de rails, en toen we naderbij kwamen, Zagen we dat alle passagiers dood waren. Zij zaten op de 'banken, allen in natuurlijke houdingen. Een vrouw had haar arm1 uitgestrekt en een geldstuk in de vingers, als 'wilde zij juist voor haar rit betalen. Sommigen glimlachten, anderen keken strak «oor zich uit. Allen Waren op Slag gedood door prompte electrocutie. BINNENLAND. De nooduitkeerlng aan de gemeenten. Naar de directie van de vereeniging van Nederlandsche gemeenten heeft ver nomen, is het bericht, dat de regeering had besloten wegens den toestand van 's lands financiën geen voorstellen aan de Staten-Generaal te doen tot het ver strekken van een nooduitkeering aan de gemeenten over 1923 en volgende jaren, juist. „Het verambtenaarde Nederland". Dat de toeneming van het ambtenaren corps zelfs door vakvereenigingsleiders met bezorgdheid wordt gadegeslagen,' be wijst een uitlating van den heer Perdok, voorzitter van de centrale van vereenigin- gen van Personeel in 's Rijks dienst. In „Het Vaderland" concludeert hij o.a.: De ambtenaar wordt het slachtoffer van de sociale wetgeving en de meerdere staats bemoeiing. Het korps wordt te groot. Na den oortog is het aantal rijksambte naren gestegen van 36075 tot 42360 man nelijke en van 3358 tot 6211 vrouwelijke ambtenaren, d.i. een totale vermeerdering van 7138 of 18 pCt. Toen in 1914 dev oorlog uitbrak bestond het Nederlandsche ambtenarencorps uit 31.477 mannelijke en 1831 vrouwelijke, totaal 33,308 ambtenaren. In 1921 was dit corps gestadig aangegroeid tot 42,360 mannelijke en 6211 vrouwelijke landsdie naren, totaal 48,571. De toeneming be draagt dus 15,263 of ruim 42 pCt., dus bijna de helft. De heer Per dok rekent verder uit, dat deze vermeerdering van 15,263 ambtenaren, tegen een gemiddeld salaris van f 2000, de schatkist jaarlijks komt op een bedrag van f 30 millioen. Salarisverlaging. In verband met de omstandigheid dat de rechterlijke macht en de leden der hoogc colleges van staat niet vallen on der het Bezoldigingsbesluit, overweegt, naar het Hdbi. meldt, de minister van financiën de indiening van een wetsont werp, waarbij ook voor deze ambtenaren salarisvermindering mogelijk wordt. Opheffing van hulppostkantoren. Het bestuur der vereeniging van Neder landsche gemeenten heeft aan den Minis ter van Waterstaat verzocht de betreffen de gemeentebesturen te hooi~« alvorens over te gaan tot opheffing van hulppost kantoren. In antwoord daarop heeft de minister er de aandacht op gevestigd, dat de opheffing van hulppostkantoren be perkt blijft tot die kantoren, welker voortbestaan door den geringen omvang van het verkeer ter plaatse niet wordt gewettigd. De op te, hetfen inrichting voor den post-, respectievelijk don post-, te legraaf- en telefoondienst verdwijnt niet zonder meer, docb wordt slechts vervan gen door eene van meer ecnvoudigen aard, station voor den post-, respectie velijk post-, telegraaf- en telefoondienst genaamd. Zulk een station geelt geduren de een voldoend aantal uren daags ge legenheid tot aankoop van postwaarden, verzending van pakketten, aangeteekende stukken en postwissels, storting van gel den voor den chèque- en girodienst enz1., en biedt eventueel het publiek door zijn den, regel ruime openstelling voor den telegraaf- en telefoondienst aanmerkelij ke voordeden boven een hulpkantoor. Voorts geschieden de uitreiking van aangeteekende stukken en de uitbtaling van postwissels, chèques, quitanlie-afre- keningen en spaarbankgelden tijdens de bestelling ten huize der geadresseerden, ook in de konl der gemeente. Het publiek ondervindt derhalve weinig ongerief van de omzetting en komt daardoor in ver schillende opzichten zelfs in gunstiger conditie te verkeeren. Nog deelt de mi nister mede, dat, ter juiste beoordeeling van bijzondere plaatselijke toestanden en omstandigheden den betrokken inspec teurs opgedragen, bij elk onderzoek ter zake overleg te plegen met de plaat selijke autoriteiten alvorens desbetreffen de voorstellen in te dienen. De minister vertrouwt, dat uit het voorgaande aan bet bestuur der vereeniging duidelijk zal zijn geworden, dat de bezorgdheid welke in zijn brief tot uiting kwam, ongegrond mag worden geacht. Tweede Kamer. De Tweede Kamer komt a.s. Dinsdag middag 3 uur bijeen vóór de aanbieding van de staatsbegrooting voorr 1924 en het opmaken van de nominatie' voor het voor zitterschap. overen, als het die van gansch overig Nederland heeft gedaan. Annie van Ees speelt natuurlijk de hoofdrol; en verdere beste deel van onze artisten. De Concertzaal had voller kunnen zijn Maandagavond, hoewel de directie tevreden kan zijn met de opkomst. Jammer, dat nog niet meerderen het ontroerend schoone spel van mevr. Tar- taud in ,/le Schaduwzijn komen zien en hooren. De geschiedenis van het stuk is in het kort als volgt: Bertha Tregnier (mevr. Tartaud), de vrouw van een artiest, «tan van succes, iat eenige jaren na hun trouwen ziek ge worden, verlamd aan armen en beenen. Dft duurt nu zes jaar. Hij is lief voor haar, bezorgd voor haar genezing, maar heeft geen sterk karakter en heeft het geluk elders gezocht, bij een vriendin van haar.... Onverwacht en snel, geneest zijnog steeds twijnend aan dit geluk verbergt zij wel een sterk karakter het voor allen behalve den dokter, en zoo ontdekt zij die wel iets, maar toch niet zóó iets heeft vermoed, alles, en op een zeer pijnlijk© wijze. Daar zij kinder loos is, trekt zij zich voor de andere vrouw, die hem een kind theeft geschon ken, terug, zij zal haar beterschap voor de wereld verbergen, zoolang de scheiding met uitgesproken is. Haar zelf strijd, de smart en vernedering van den man, haar conflict met de andere vrouw, zijn door den schrijver met gevoelige hand geschetst. Een vriend (Tartaud), haar bewonderaar, die ook al uit mede lijden heeft gezwegen tegenover de zieke, doet ons m een gesprek met haar nog even het karakter van den man, een zon dagskind der fortuin kennen, maar ove rigens zijn de figuren los. ALida Klein's spel, nog wel het meest in het laatste bedrijf, tot het zeer hooge eischen stellende slot toe, is meesterlijk, en zij werd met geestdrift toegejuicht. Twee fraaie bouquetten werden haar aan geboden. De dokter, Louis Vervoorn, stond mevr. Tartaud voortreffelijk ter zijde bij het moment der genezing; Jaap van de Poll als de echtgenoot, speelde gevoelig en eenvoudig; Jo dc Boer v. Walraven levendig; Tartaud had een zeer beschei den rol. Ult Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. Da tweede voorstelling van de reeks-blijspelen, welke de N.V. Ver- eenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel al hier geeft 19 een matinée, en wel Over- schotje, waarvan hedenavond de eerste voorstelling gaat, gelijk bekend. We be hoeven betreffende Overschotje geen op merkingen meer te maken. Overschotje is beroemd gdhdeg. Donderdagavond! gaat Bruine Suiker, dat niet mindere vermaard heid als Overschotje bezit. Bruine Suiker rs het idolgeestige blijspel' van 't Koristje dat met een Lord trouwt, in diens def tige familie door haar manieren alles overhoop gooit. Per siot van rekening echter blijkt ze het be9te hart van alle maal te bezitten. Wij twijfelen niet, of Bruine Suiker zal evenzeer de harten der Zierikzeesche schouwburgbezoekers ver De Groote Schouwourgïoge aan de Balie was Dinsdagavond maar matig be zet, hetgeen jammer was voor 't goede spel dat het Amsterdamsthe t cone el ge- z'lsphap gaf in „Hot Buskruitverraad', een tooneelspel in ~8 taf arealen van mr. J. v. Lennep. Donderdagmiddag wordt hetzelfde s'.uk nogmaals voor 't voetlicht gebracht. Wc willen hopen dat dan-meerderen dit echte oud-Vaderlandsche stuk" zullen gaan zien en hooren, want heel mooie spelmomen ten vallen te genieten. Het spel van den Amsterdamschen koopman Jacob Sael (dhr. Langenaken) en den Antwerpenaar Jean le Chantre (dhr. Helleman) viel op. De oud-Hollandsche aankleeding was goed. Mejuffrouw Bontje als de Friesche edel- vrouw, beschikt over een aangename, gloedvolle en duidelijke stem, die haar zang „,De oude grijze koning" goed tot haar recht kwam en beval bij open doek oogstte. Mejuffrouw Schooncnberg als Arend, de Amsterdamsche jongen, speelde heel goed. Er viel veel te loven. Do pian;ste komt eveneens lof toe voor haar spel, dat de pauzes aangenam ban vulde. Heden- en Donderdagavond gaat Roger de Gcschan lvlekte, welk stuk' op de Gro- ningsche kermis 10 avonden achter el kaar werd opgevoerd. De recensie, waarvan wij inzage kre gen, geeft een idéé van het beroemde tooneelspel en hoe het gezelschap, dat nu hier in de schouwburgtent optreedt, speelt. Een Groningsche collega schrijft Eindelijk weer eens op de Kermis een tooneelstuk in den waren zin des woords een lach en een traan. Veel stukken hebben we hier gehad, de zoogenaamde moderne stukken, doch geef mij maar een stuk zooals ik er gisterenavond één in de Schouwburg-Loge gezien heb van het gezelschap van den Plantage-Schouw burg. Daar zat smaak, daar zat gevoel in. Roger de Geschandvlekte, hoe oud ik ook zal worden, hoe lang ik nog verslaggever dezer courant zal zijn, nooit zal ck deze opvoering vergeten. Zij, die dit stuk niet gezien hebben, hebben geen kermis ge houden. Mannen met baarden heb ik in het 4e bedrijf zakdoeken voor den dag zien halen. Ik kan mijn lezers dan ook niet genoeg aanraden, „menschen ga dat stuk zien, zoo'n stuk wordt ééns in de duizend jaar geschreven. Alle personen afzonderlijk te noemen, die in bovenge noemd stuk op den voorgrond treden, is overbodig, allen zijn even goed en spelen hun rollen, alsof zij werkelijk die men schen waren zoo bijvoorbeeld Joh. Lan genaken als Roger Laroque een 2de Bouwmeester, Greta Schoonenberg, als het kind; nooit heb ik het beter gezien; zoo ik uit goede bron vernam, moet zij een leerlinge van Louis Bouwmeester zijn. De groote Louis (zoo men Bouwmeester noemt) mag trotsch zijn op zoo'n leerlinge zij doet hem alle eer aan Frits En gels verdient een bijzondere pluim vol gens mij aldus de Groningsche ver slaggever verdient deze jonge acteur, zoo ik hoor is hij pas 17 jaar, een eerste plaats in de komische theaterwereld, Gaarne zou ik hem eens in een revue zien, ik denk dat hij op één lijn kwam met Louis Davids, Nap de la |Mar en Piet Kohier. Nogmaals, voor ik met mijn verslag eindig, raad ik alle kermishouders aan, gaat „Roger de Geschandvlekte" zien, dat is het kermisstuk het stuk voor jong en oud, voor arm en rijk, het stuk „elk wat wils, een lach en een traan". Gaarne nemen wij bovenstaande recen sie uit Groningen over, en raden ook onze lezers aan, vooral deze voorstelling te gaan zien. Ze gaat Woensdag en Don derdag. Vrijdag gaat „Paljas", een stuk, zóó beroemd, dat het geen verdere aan beveling noodig heeft, Goede wijn be hoeft geen krans! Op 27 en 28 Sept. a.s. wordt een vrijwillige oefening gehouden door het Vrijw. L. S. korps motordienst in Gel derland en vertrekt de afd. Zeeland, onder commando van den commandant 's morgens om 7 uur van uit Kapelle naar Deventer. De manschappen uit Schouwen—Duiveland, Tholen en St.-Phi- lips;and sluiten te Bergen op Zoom ziich bij de koionne aan. Op 28 September 's morgens 9 uur heeft een défilé plaats voor H.M. de Koningin en op 29 Sept. heeft de terugtocht naar Zeeland weer plaats. SEROOSKERKE. Raadsvergadering, ge houden op Dinsdag 4 September JJL Aan wezig alle leden. Voorzitter de burge meester. Het nieuwe lid, dhr. L. Pad mos, wordt geïnstalleerd. Daarna ver kiezing van wethouders. In de vacature- de Roo werd de heer J. Klompe, in dé vacature-N. Moelker de heer P. Goe- mans, beiden bij eerste stemnvngge kozen. De nieuw gekozenen namen hun benoeming aan. De voorzitter spreekt tot hen eenige waardeerende woorden. Tot den afgetreden wethouder, den heer Moel ker, richtte hij eenige afscheidswoorden. Hij stelde voorop, de humane en vrien delijke omgang, met hem ondervonden. De heef Moelker dankte den voorzitter voor het gesprokene en hoopte, dat ook de nieuwgekozenen op denzelfden voet tot heil der gemeente mogen voortwer- ken. Na voorlezing notulen behandeling ingekomen stukken: het verslag van den keuringsdienst, gebied Goes, wordt voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter deelt mede, dat hij1 heeft onderzocht het door dhr. Klompe geopperde, n.l. dat de gemeente-ontvanger door het havensaldo in een hoogere klasse komt, in welk geval bij het billijk zou vinden, dat ook de gemeente Noordwelle aan de verhoo ging zou bijdragen. De verhooging komt inderdaad door het havensaldo. De voor zitter heeft het den raad van Noordwelle voorgelegd, die de billijkheid er van in zag, en besloten heeft hierin voor de helft bij te dragen. De voorzitter vraagt den Brandmeester of er geen klachten Zijn naar aanleiding het probeeren der orandspuit. Er wordt gezegd, dat en kelen der geci teerden, zonder kennisge ving van verhindering zijn weggeble ven; dit zal worden onderzocht. Nog wordt opgemerkt, dat niemand zijn her kenningsteken droeg; ook dit zat wor den bestreden. De voorzitter deelt mede, dat de O.L.-school te! Noordwelle te kam pen heeft met te weinig leerlingen, zoo dat als het getal stationnair blijft, er in de toekomst maar één leerkracht aan verbonden mag zijn. Hij' vraagt den raad of kan worden goedgevonden, dat aan der alhier schoolgaande leerling(en) be- hoorende tot de gem. Noordwelle, het schoolgaan alhier wordt ontzegd. Aange zien men hier daarvoor voorshands nog geen gevaar loopt, wordt zulks goedge vonden. De voorzitter herdacht het feit van de 25-jarige troonsbestijging; van onze geëerbiedigde Koningin. BURGH. Vergadering van den gemeen teraad, gehouden op Dinsdag 4 Septem ber j.l. Aanwezig alle leden. Met een Jiartelijke gelukwensch worden de nieuw benoemde raadsleden na beëediging door den voorzitter geïnstalleerd. De voorzit ter spreekt tevens eenige waardeerende woorden in verband met het regeerings- jubileum van H.M. de Koningin, terwijl besloten wordt een telegram van hulde aan H.M. te zenden. Daarna worden de notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd vastgesteld. Tot wethou der worden herbenoemd de heeren W. Heule en J. Fokker. Op haar verzoek wordt aan mej. A. A. H. Schilt met in gang vaiï 1 Januari 1924 eervol ontslag verleend a's onderwijzeres aan de open bare lagere school in deze gemeente on der dankbetuiging voor de trouwe dien stén gedurende zoovele jaren aan de ge meente en het onderwijs bewezen. In plaats van dhr. A. J- A. Boot, die ont slag heeft genomen wegens vertrek uit de gemeente wordt bonoemd tot lid der Commissie tot wering van schoolverzuim dhr. R. Steur. De gemeentewoning B no. 85 wordt onderhands verhuurd aan den rijksveldwachter P. van Alntkerk, gedu rende een tijdvak van 5 achtereenvolgen de jaren, ingaande 1' Sept. 1923 voor een jaarlijksche huur van! f 156. In behande ling komt de gemeentebegrootin£. voor 1924; de definitieve^ vaststelling zal i'n een volgende vergadering plaats hebbent. Daarna sluiting. BROUWERSHAVEN. Dinsdag 4 Sept. j.l. kwam de nieuwe Raad voof 't eerst bijeen. Alle leden waren aanwezig. Naar ik meen, :s Brouwershaven de eerste ge meente op Schouwen en Duiveland, waar een vrouw haar intrede in de vergaderin gen van den Raad doet. Ook op de pu blieke tribune waren voor ditmaal ver schillende dames aanwezig. Na opening der vergadering wordt door den voorz. overgegaan tot de installatie der raads leden. Achtereenvolgens leggen alle leden In handen van den voorzitter de vereisebte eeden af; alleen de heer P. Ringelberg legt de belofte af. Na deze plechtigheid spreekt de voorzitter enkele hartelijke woorden tot de herkozen en nieuw ge kozen leden van den Raad, den wensch uitsprekende, dat alien in het belang der gemeente Brouwershaven prettig zullen samenwerken. Hierna wordt overgegaan tot verkiezing der 'wethouders. De uit slag is, dat de heeren N. van Sluis en C. Gast tot wethouders zijn gekozen. Beide heeren werden gekozen verklaard, ieder na loting met den heer P. Ringelberg. Nadat de benoemden verklaard hebben hunne benoeming aan te nemen, worden zij door den voorzitter geluk gewenscht en spreekt den wensch uit, dat het dage- lijksch bestuur aangenaam in het belang der gemeente zal mogen samenwerken. Bij de rondvraag brengt de heer P. Rin gelberg in bespreking het in de vorige vergadering genomen besluit tot opheffing van het vervolgonderwijs. Daar echter de notulen nog niet vastgesteld kunnen wor den van die vergadering, wordt de zaak uitgesteld tot de volgende vergadering. De heer N. van Sluis meende, dat 't raads besluit gevallen is, en de vaststelling der notulen alleen gaat over de goede notulee ring. De heer C. W. den Boer brengt den voorzitter mede namens zijn partijgenoot dank voor de aangename woorden door den voorzitter gesproken. Zij zullen de belangen der gemeente naar hun best© weten voorstaan en daar zij in alles diep afhankelijk zijn van God, roept hij ook de hulpe van Boven in, dat d;e hen moge geleiden, óók in de vergaderingen van den Raad. Ten slotte wijst hij er nog op, dat hij reeds 4 jaren geleden het betreurde, dat de evenredige vertegen woordiging het alleen mogelijk maakte, dat zijn partij ook vertegenwoordigd ts. Als die evenredige vertegenwoordiging dit niet mogelijk gemaakt had, dan zou dit Z.L ook niet kunnen plaats hebben, ge zien den uitslag der wethoudersverkie zing, waaruit blijkt, dat de liberalen alles opeischen. De heer Verhoeff stelt voor den 6en Sept. a.s. een telegram van hulde namens den Raad aan H. M. de Koningn te zenden. Alleen met de stem van den heer Ringelberg tegen, wordt hiertoe be sloten. Hierna sluiting. ZONNEMAIRE. Herbenoemd tot wet houders de heeren J. A. van der Bijl Jacz. en N. W.» van Putte. Maandagmiddag werd hier ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer M. van Putte. Aan de groeve werd het woord gevoerd door ds. de Leur, die den overledene als presidnt-kerk- voogd en de Burgemeester, die hem als wethouder, welk ambt hij jarenlang be kleed had, herdacht. De zoon bedankte voor de laatste eer zijn vader bewezen. OUWERKERK. Vergadering van den gemeenteraad, op Dinsdag 4 September j.l. Voorzitter de burgemeester. Tegen woordig alle leden. Na opening der ver gadering door den voorzitten worden alle leden beëedigd en door den voorzitter geïnstalleerd. Bij de eerste stemming ter benoeming der wethouders worden de vol gende stemmen uitgebracht: Bol ij nj 8, van der Have 2, Hendrikse 1, blanco 1. Biji de tweede vrije stemming wordt de heer Bolijn benoemd met 4 stemmen, terwijl" werd uitgebracht op V2n der Have 1 en Hendrikse 1 stem; blanco 1 stem. Bij de Volgende stemming wordt de heer van der Have benoemd met 5 stemmen, blanco 2 stemmen. Beide benoemden worden door den voorzitter gecomplimenteerd en ne men hunne benoeming aan. Wordt ge lezen en voor kennisgeving aangenomen een schrijven van J. J. Giljamse, houden de meöedeeling, dat hij zijne benoeming tot lid der schattingsoammissie voor de rijksinkomstenbelasting aanneemt; goed keuring wijziging begrooting 1923. Aan A. Olree wordt -ontheffing verleend van zij nen aanslag schoolgeld ad f 2,381/2 en en aan Joh. Hag© adj f 6. Een adres van het Hoofdbestuur van den Algemeenen Nederl. Politiebond, waarbij wordt ver zocht ook voor 1924 aan den gemeente veldwachter een gratificatie vanl f 100 toe te kennen wordt aangehouden tot de be handeling der begrooting voor 1924. B. en W. worden gemachtigd tot aankoop van een paal van Hoogerhuis te Sirjans- land om die te gebruiken voor vloedpa- len in de haven. De heer Hendrikse vraagt wie het onderhoud heeft der vangbak aan hel kerkgebouw. De Voorzitter ant woordt, dat dit tot de kerk behoort, de gemeente heeft daarmede niets te maken. Hierna sluiting". Het jubileumfeest van Hare Majes teit ,:s ook hier op feestelijke wijze her dacht. Vrijdagnamiddag werden de school kinderen onthaald op chocolademelk krente- en eierkoeken. De lagere school en de bewaarschool waren keurig ver sierd. Zaterdagmorgen kondigde de plech tige koraalmuziek van den toren het be gin van het feest aan. Daarna hield ds. van der Linde van Nieuwerkerk een in drukwekkende rede in de Ned. Herv. Kerk. Vervolgens sprak de burgemeester de bur gerij van «de muziektent :n een keurig ver-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1