Zierikzeesche Nieuwsbode Maandag 10 Sept. 1923 zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. ABONNEMENT: Pry I per 6 maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor hot buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. VersohlJnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 ADVERTENTIÊNi ▼en 1—8 regels 60 ets., Tan i regels en daarboven 20 ots. per regel.'Reclame* 80 ets. p. regel By oontract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 10977. InMndln» °j> d«n Dl! A. J. DE LOOZE Jr. U!l|.-8rtiel, K. J. I0STE», «svo Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Z(J, die zich van at heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 October a.s. verschonende Nos. GRATIS. BUITENLAND. Hugo Stinnes over Duitsehland. De „D. AUg. Ztg." publiceert een hoofd artikel van bijzondere zijde. De vreeseüjke toestand van 't rijk, aldus voegt de redac tie er aan toe, heeft hier een vooraan staand persoon naar de pen doen grijpen, wiens drukke werkzaamheden hem an ders niet toelaten ;n de pers het woord te nemen. Wij meenen niet verkeerd te doep, schrijft het „Hbl", wanneer wij veronderstellen, dat deze persoon nie mand anders is dan de eigenaar van de „D. All'g. Ztg.'' zelf, de heer Hugo Stin nes. In dit artikel wordt o. a. gezegd: Het onderzoek van het „Carnegie Insti tute of Economy", dat Duitschlands be- talingscapaeiteit eerder nog te hoog aan- slaat, komt tot het resultaat, dat Duitsch- 1 land eerst weer zal kunnen leven wan neer de export grooter zal zijn dan de import, een toestand, die eerst kan ont staan bij een export van 14 milliard. Zoolang dus Duitsehland niet zijn door de Ruhrbezetting gedaalden export tot 14 milliard kan opvoeren en meer dan 8 milliard meer exportartikelen fabneeet, zoolang kan de bevolking niet leven. Wil het Duitsche volk leven, dan moet het thans evenveel produceeren als voor den oorlog, niettegenstaande de verminderde hoeveelheid grondstoffen en de verminde ring der bevolking; heeft het bovendien nog schadevergoeding te betalen, dan moet het aanzienlijk veel meer voor den export .produceeren dan vóór den oorlog. Wie het Duitsche volk wil wijsmaken, dat met de belasting der z.g. bezittende klasse de tegenwoordige buitengewoon ge vaarlijke toestand beëindigd kan worden, liegt zichzelf en het Duitsche volk voor. Het Duitsche volk moet minstens twee uur langer per dag en rïtet even groote intensiteit werken als vóór den oorlog. Dit is geen offer, dat van het arbeidende volk gevraagd wordt, maar het is het gebod van den natuurlijken drang tot behoud. Wie thans dit nog met wil erken nen, is een dwaas en benadeelt het Duit sche volk. Hij vermoordt het volk, door dat hij den reeds lang als een dwaling er kenden droom van den achturendag in zijn partijleer wil handhaven. Wij weten zeer goed, dat dit alleen ons niet kan handhaven. Wij weten zeer goed, dat dit alleen ons niet kan redden. De politieke leiding van het Duitsche rijk moet on- verwijld met de Entente in onderhande ling treden om in een gemeenschappelijk onderzoek vast te stellen, wat behalve de vermeerdering der productie en de verlenging, van den arbeidstijd van 't Duit sche volk noodzakelijk is om Du:tschland, Europa en de wereld vos* een anders onvermijdelijke catastrofe te redden. Zulk een stap zou geen teeken zijn van polit:eke zwakheid; de Entente is er even erg aan toe als wij. Het zou slechts de moet tot de waarheid zijn. wordt gebracht en niet/ dan na behoorlijke en doeltreffende voorbereiding wordt ge wijzigd Do vrijwillige landstorm afgeschaft i Naar de „Msb." verneemt behoort tot een van de dood Minister Colijn geëisehte bezuinigingsmaatregelen ook de afschaf fing van den vrijwiiligen landstorm, de zoogenaamde weerbaarmaking buiten het leger, waarbij thans een groot aantal beroepsofficieren en onderofficieren als instructeurs werkzaam zijn. Deze vooroefeningen moeten jaarlijks ongeveer zeven miliioen kosten, waarvan door de afschaffing en de als gevolg daarvan geheele militaire opleidingl in het leger vele millioenen bespaard worden. De buitengewoon vrijwillige landstorm, dat is de organisatie van geoefend dienst plichtigen, blijft echter bestaan. De ambtenaarssalarissen. In de Vrijdag gehouden vergadering van de Centrale Commissie voor Georga niseerd Overleg in Ambtenaarszaken is beraadslaagd over de voorstellen der re geering tot intrekking van art. 40 van het Bezoldigingsbesluit en het geduren de de drie jaren stilzetten der periodieke verfyoogingen. Met 10 tegen 2 stemmen verklaarde de Commissie zich tegen schrapping van het artikel 40 en met algemeens stemmen tegen de inhouding van periodieke verhoogingen. In de Cen trale Commissie hebben zitting zos ver tegenwoordigers van de Regeeringf en Z2S van de organisaties. Vier Regeeriugsver- tegenwoordigers verklaarden zich a'.zoo tegen schrapping van artikel 40. biedt voor Alida Klem gelegenheid om ons met haar diepe en beheerschte stem en haar geheele verschijning te ontroe ren. Uit Stad en Provlndie. BINNENLAND. Huldiging door land- eo zeemacht. Aan hel défilé voor de Koningin op Maandag 17 Sept. op de heide bij Sdes- terberg zullen deelnemen de geheele 4e divisie, het regiment genietroepen, een lichte brigade der cavalerie en een dito der koloniale reserve en een van. de Ko ninklijke marine, alsmede een afdeeling vliegtuigen. Bovendien zullen alle corp sen van de landmacht vertegenwoordigd zijn door deputaties. Tal van militaire autoritten zullen aanwezig zijn. De coalitie. Naar het Hdöl. verneemt, zal van de hand! van het Tweede Kamerlid, mr. J. B. Bomans binnenkort een brochure ver schijnen, waarin stelling genomen wordt tegen de huidige coalitie. GrAtie. De „Vrije Socialist" deelt mee, dat op 1 September alle dienstweigeraars, ter gelegenheid van het jubileum van de Koningin, gratie hebben gekregen, op 2 na; een is 6 September vrijgekomen en een ander is naar zijn garnizoen overge plaatst. De postchèqne- en girodienst. Het lid der Tweede Kamer de heer Van Braambeek heeft tot den minister van waterstaat de volgende vragen ge richt: Is 'de minister op de hoogte van de totale ontwrichting van den postehèque- en girodienst tengevolge van de centra lisatie daarvan Weet de minister, dat nu al sedert ongeveer 8 dagen vele houders van een rekening niet over hun gelden kunnen beschikken, en overschrijvingen niet plaats vinden, waardoor verschillende re keninghouders in grooten last Zijn geko men Wil de minister bevorderen, dat Zoo spoedig mogelijk deze dienst Weer op de oude gedecentraliseerde wijze/ op gang ZIERIKZEE. Door het Zeeuwsch ge nootschap van Wetenschappen is( uitgege- van „Het Archief1, inhoudende behalve hot jaarverslag over 1922./'23, de naam lijst der directeuren, directrices en le den, de binnen- en buiteotandsche instel lingen, waarmede het Genootschap, in be trekking staat, „De geschiedenis van het Natuurkundig genootschap te Middelburg'' door Dr. D. Schoute, welke verhandeling door een paar r^roducties is verlucht. De brochure bevat bovendien een -fraaie duidelijke afbeelding van een der bekers, welke door het gemeentebestuur van St.- Maartensdijk ter beschikking werden ge steld van den Commissaris der Koningin in Zeeland, die van oordeel was dat ze aan hst genootschap in bewaring dien den te worden gegeven. Behalve de re productie bevat de brochure de geschie denis van dezen fraaien 28 oM. hoogen zilveren beker. Fabrlcus' tooneelspel „De Rechte Lijn" heeft veel bezoekers getrokken, die hun gang naar de Concertzaal nu eens niet zullen beklagen, want dergelijk spel ziet men h'er zelden of ooit. Het aan dachtig, 'n spanning lufsterend publiek, heeft genoten van de kunst, die h!er Zon dagavond geboden werd, door Tartaud, Tartaud—Klein, de Boer—v. Walraven, Vervoom, v. d. Poll, e. a. De domineerende f:guur is „Wilko de Hond" door dhr. Tartaud schitterend vertolkt de man, die door rusteloozen arbeid en harde stud'e er zich in Indië heeft bovenopgewerkt. Hij is de man „van de rechte lijn", die salar'sverhooging wei gert en ontslag neemt ais men zijn voor stellen niet accepteert. Een man met een ontembaren wil, d:e hij zelfs tegenover den machtigen Hardius doordrijft. Het „handschoentje", het meisje zijner jeugd, dat Wilko uit Holland 't komen, vervult zijn gedachten en hij maakt anderen deel genoot van zijn geluk, o. a. Dieuwke, de dochter der weduwe, waarbij Wilko voor zijn huwelijk inwoonde. D'euwke is echter door deze mededeeling diep getroffen, want vóór haar vertrek naar Holland heeft ze reeds Wilko l'ef gekregen. Het schitterend spel van Dieuwke in haar moeilijke rol van zelfopoffering, wekte bewondering. Na het eerste bedrijf zou men kunnen vragen: Wat zal er van dat huwelijk en het plan met mr. Hardius terecht ko men? Deze twee vragen worden in de twee volgende bedrijven in spannende d:a- logen en uitermate kracht:ge en harts tochtelijke speelsc?nes beantwoord. De conflicten zijn zoo dooreen geweven, dat het weergeven van den ganschen inhoud te veel ruimte zou vergen. Volstaan dient te worden met de vol gende samenvattingen: In den heft:gen strijd tegen mr. Hardius, de spoorweg- magnaat, zegeviert Wilko, maar in zijn strijd tegenover de lichtzinnigheid zijner vrouw delft hij 't onderspit. Reeds op weg naar Indië, aan boord, heeft zij hem bedrogen. Als aan 't eind van het laatste bedrijf men hem zijn zakelijke overwin ning de rechte lijn naar de kust komt mededeelen, heeft hij juist de on trouw van zïjji vrouw vernomen. De mu ziek onderbreekt zijn uiting van smart. Diep tragisch is het besluit om Dolly in zijn huis te houden, ondanks alles wat er gebeurd is. Alle Concertgebouwbezoekers hebben zeker zonder uitzondering gisterenavond van de gevoelvolle, schitterend gespeelde „Rechte Lijn" genoten. Het welgemeende, luide applaus vertolkte den dank van het auditorium. Heden Maandagavond wordt „De SchaduU)opgevoerd, een spel van Vrou wenleed, door Dario N'coodemt. Dit stuk In antwoord op zijne klacht, heeft het Bureau der Zeeuwsche Kamer uan Koophandel en Fabrieken te Middelburg, van den Directeur van den Postchèque en girodienst onder dagteekeaing van 7 September cericbt ontvangen dat alles wordt aangewend om de regelmatige wijze van afrekening der girorekeningen te bevorderen. De bijna onoverkomelijke moeilijkheden waarvoor het Bestuur is ge2tet en voor een deel nog staat wor den langzamerhand overwonnen, zoodat mag worden vertrouwd, dat de normale loop van zaken spoedig wordt hersteld. De afrekeningen zullen wellicht geduren de deze week nog» wat onregelmatig wor den verzonden, maar voor volgende we ken wordt met gegronde, hoop op ver betering van den toestanii gerekend. RENESSE. Het jubileum van het 25- jarig bestQur onzer Koningin werd op Vrijdag 7 Sept. alhier feestelijk her dacht. Van het ingezamelde geld was een schoolfeest" georganiseerd. Een der schoollokalen was kwistig versierd. Het gemeentebestuur gaf door zijne tegen woordigheid blijk van belangstelling. Na opening van het feest door den burge meester, werd een telegram van hulde aan Hare Majesteit gezonden. In den na middag werden er met' de leerlingen wed strijden gehouden waarvoor eenige prij zen beschikbaar waren gesteld. Allen werden ruimschoots onthaald op „ranja" koek en chocolade. Het gemeentebestuur gaf elk hunne'- een gedenkplaat als aan denken aan het heugelijk feit, ten ge schenke. 's Avonds werd, voorafgegaan van een versierden wagen, waarop meisjes in verschillende kleederdracht, en door het muziekcorps, een optocht met lampions gehouden. Tot vrij laat bleef men zeer gezellig bijeen, dansende om een paar brandende teertonnen. ELKERZEE. Begunstigd door prachtig weer en met groote opgewektheid vierde ook deze gemeente op Donderdag 6 Sept. het zilveren regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. De dag werd be gonnen met een godsdienstoefening! in de Ned. Herv. Kerk. Daarop volgden verschil lende volksspelen, 's Middags van 21/3—4 werd een uitnemend geslaagden optocht gehouden. Na afloop hiervan weer volks spelen. 's Avonds om 71/$ uur een op tocht met lampions en om 9 uur con cert op het electrisch verlichte feest terrein. Prijzen werden uitgedeeld aan de winnaars bij de verschillende volks spelen, die bjj de ringrijderi; met til bury's en aan de» eigenaars van de mooist versierde paarden, fietsen en rijtuigen. Het uitnemende muziekkorps van Zon- nemaire bracht niet weinig bij tot ver hooging van de feestveugde. De kinde ren van beide scholen werden op royale wijze onthaald. De belangstelling uit de plaatsen in de omgeving was zeer groot. Algemeen was men zeer voldaan en niet weinigen spraken er hun verwondering over uit, dat bij een zoo korten tijd van voorbereiding iets dergelijk^ kon wor den gegeven. NOORDGOÜWE. Zondagnamiddag, om streeks 2 uur, brak er brand uit in een partij stroo. welke lag op de mestput van de hofstede van mej. de wed. van Hoeve alhier. Door het krachtdadig op treden der brandweer, wist men de om liggende schuren te behouden; 't stroo verbrandde gedeeltelijk. Oorzaak vermoe delijk broei. DREISCHOR. Het schoolfeestje hier, door eenige personen op touw gezet, ter gelegenheid van het regeeringsjubi leum, mocht zich zoodanig m den gunst der burgerij verheugen, dat hieraan.uit breiding is gegeven en tot een algemesne feestdag is geworden. Dank zij de rege- lingscommissie en vooral haar wakkeren commissaris, zijn m slechts enkele dagen wagens en rijwielen versierd, waarbij moeite nóch kosten zijn gespaard, poorten gemaakt en gegroend, dat het een lust was om te zien. In den voormiddag werd een kerkdienst gehouden met medewer king van het kinderkoor. Reeds vroeg was de feeststemming erin, op peil ge houden door de Harmonie „Crescendo'" afgewisseld door de zangver. „Streven naar Beter" en het „Kinderkoor „Door geen wanklank werd de stemming ver stoord, nóch onder de inwoners, noch onder de groote menigte vreemdelingen die deze plaats bezochten. BRUINISSE. In de Dinsdag gehouden vergadering van den gemeenteraad f ex citeerde de voorzitter na opening de leden met hunne benoeming; hij hoopt, dat hij steeds met hen op aangename wijze zal kunnen werkzaam zijn tot heil der ge meente en roept daartoe hunne medewer king in. Enkele der leden betuigen hun dank voor de wenschen van den voorz. Daarna leggen alle leden den vereischten eed af. Na voorlezing en goedkeuring der notulen wordt overgegaan tot de keuze der wethouders. Herkozen wordt de heer L. van Meurs met 4 st.; op den heer Wemmers waren 3 stemmen uitgebracht. Bij de stemming voor den 2en wethouder worden op den heer Vijverberg 3 stem men en op den heer Wemmers 3 stemmen uitgebracht; eene stem was blanco. Bij de 2e vrije stemming kreeg de heer Vij verberg 4 st. en de heer Wemmers 3 st Beide gekozenen nemen de benoeming aan. De voorzitter leest alsnu voor het adres van hulde, dat aan H. M. de Koningin zal gericht worden. Ingekomen is een brief van B. en W. met aanbieding der be grooting 1924, in ontvangst en uitgaaf f 67924,705, met een post van onvoorzien van f 2452,33; een besluit van Ged. St., waarbij den gemeente-ontvanger f 25 voor kantoorhuur wordt toegekend; een adres van F. G. van den Berg, oud-hoofd der openb. school en J. de Wolf, hoofd der bijz. school, waarbij zij verzoeken in ver band met de wet van 5 Mei 1923, hun een belooning toé te kennen voor het onderwijs aan den Franschen cursus ge geven vóór 1 Juli 1921. Met algemeene stemmen wordt besloten aan dit verzoek te voldoen en die belooning te bepalen op f 156 per jaar. Ingekomen waren ook briefjes van J. van den Bos, Joh. van. de Velde, L. L. van de Velde en J. Kwaak; deze verzoeken oni vermindering van schoolgeld. Op voorstel van B. en W. wordt hierop afwijzend beschikt, omdat de aanslag is geregeld volgens het door den inspecteur vastgesteld inkomen voor den dienst 1922-23. Aan J. Brouwer wordt afschrijving verleend voor een kind, we gens het verlaten der school. Een brief van J. S. Duinkerken, waarin verzocht wordt vergunning te verieenen voor het leggen van een meerketting ten behoeve van het politievaartuig. B. en W. stellen voor hierop afwijzend te beschikken om de eventueele schade en overlast. Dit wordt aangenomen. B. en W. stellen voor de verordening tot het heffen van begra fenisrechten te wijzigen en daarin op te nemen een tarief voor het gebruik der lijkkoets. Na langdurige besprekingen wordt het tarief vastgesteld als volgt: le klasse, bij zuiver inkomen van meer dan f 800, f 7,50; 2e klasse, f 801 tot f1500, f10; 3e klasse, f1501 tot f2200, f 12,50; 4e klasse, f2201 tot f3000, f 15; 5e klasse, f3001 en hooger, f20. Niet-inge- zetenen betalen: minvermogenden f 10; mee r-ver mogen den f25; diaconiën betalen f7,50. Nog is ingekomen een brief van de districts-arbeidsbeurs te Rotterdam, met verzoek om eene bijdrage; hierop wordt afwijzend beschikt. Evenzoo is ingekomen een brief van het burgerlijk armbest., waarbij tot goedkeuring worot toegezonden de begrooting voor 1924. Deze wordt met algemeene stemmen vast gesteld; de subsidie bedraagt f2200. In gekomen is ook het rapport der school commissie als antwoord op het verzoek van het gemeentebestuur inzake het ver volgonderwijs. De schoolcommissie meent, dat het in het belang van het onderwijs is, dat het blijft. Bij de besprekingen in den Raad blijkt, dat het meerendeel der leden niet veel voelt voor het handhaven er van. Besloten wordt in een volgende vergadering na een onderzoek wat het onderwijs zal kosten een beslissing te nemen. Bij de rondvraag geeft de heer van Vessem B. en W. in overweging tij dens het bietenvervoer de palen op de lage kade te doen verwijderen en zand en grint te doen aanbrengen; ook ver zoekt hij verwisseling van ligplaats voor de twee fabrieken. B. en W>. zeggen over weging toe. Nog worden besprekingen ge houden om met de feestviering op 6 Sep tember de muziek te onthalen. Op voor stel van den heer Böher wordt besloten om indien de vrijwillige bijdragen daar voor niet toereikend waren, voor bekos tiging van een en ander een som uit de gemeentekas beschikbaar te stellen. Be sloten wordt f 100 de voteeren om in een eventueel tekort te voorzien. Tegen stemden de heeren Wemmers en de Waal. Donderdag werd hier op feestelijke wijze het 25-jarig jubileum der Koningin herdacht. Reeds vroeg begon men de vlag uit te steken, en weldra was het geheele dorp één vlaggentooi. Enkele winkeliers hadden ook hunne etalages met groen en vlaggen versierd, terwijl sommige wo ningen met de een of andere versermg prijkten. Om 7 uur herinnerde plecht'g klokgelui, dat tot 8 uur duurde, aan het gewicht'ge feest, dat men zou herdenken. Om 10 uur werd in alle kerken een druk bezochte godsdienstoefening gehouden, terwijl na afloop daarvan het muziekge zelschap „Nu met Hope", dir. de heer A. van den Berge van Oosterland, op de Oudestraat, in de fraai versierde muziek tent, zijne vroolijke tonen deed hooren en daardoor onder de talrijke luisteraars een opgewekte stemming bracht. Des middags werden de kinderen In de fraai versierde scholen onthaald en uit de vroolijke Le deren, die weerklonken, bleek wel, dat de kinderen het naar hun z'n hadden. De leerlingen der openbare school deden met het personeel een wandeling door de ge meente, vooraf gegaan door de muziek. Terug in de school kregen de IeerXngen tot aandenken een fraai boekwerk. D't zelfde geschiedde ook op de bijzondere' school en in de Bewaarschool. Des avonds lieten z'ch de beide zangveceenig'ngen hooren, terwijl verder „Nu met Hope" verschillende stukken ten gehoore bracht. Toen de duisternis vtel konden de zeet tal rijke toeschouwers genieten van een open luchtbioscoop op de Oude straat. Wat men daar te zien kreeg vJel zeer m den smaak. Het Raadhuis was verlicht, terwijl ook aan de woning van den dokter een fraa:e illu minate was aangebracht. Tot laat in den avond duurde de feestvre.ug.1e. Het ge heele dorp vierde feest. Na afloop van de bioscoopvoorstelling trok de muziek, om stuwd door een zeer talrijke menigte naar het Hof, den tuin van dr. de Koek, waar de heer van Vessem de muziek, de zang- vereenig'ng en de burgerij, allen bedank ten voor de prettige wijze waarop was feestgevierd en voor het aandeel, dat ieder daaraan had gehad. Zijn woorden werden met luid gejuich begroet. De burgemees ter en den heer van Vessem komen zeker een woerd van lof toe voor de moeite, die zij z:ch hebben getroost om onze gemeente waardig te doen feestvieren. STAVENISSE. Het jubileumfeest is al hier op echt feestelijke wijze gevierd. Des morgens had men eerst een half uur klokgelui, daarna een herdenkingsrede van ds. Moerman in de Ned. Herv. Kerk, een schitterenden optocht van schoolk'nderen (met vele volgelingen) begeleid door het muziekgezelschap „Acoelerando" van St.- Annaiand, en vooraf gegaan en gevolgd door versierde rijtuigen en fietsen, door het gansche dorp. Vóór het gemeentehuis werd halt gehouden, waar de burge meester Hanssens een mooie gelegen heidsrede hield, de kinderen zongen en de muziek speelde. Daarna op een we:de van den heer M. C. Steendijk een goed geslaagd schoolfeest met ruime tractatie. Alle kinderen ontvingen een mooie plaat of beker, en allen bovendien een prijsje bij de spelen. Des avonds gaf Êet mu ziekgezelschap een moo: concert op een verlichte feesttent op de Voorstraat, waar van honderden, oud en jong, rijk en arm, genoten. Bij monde van den burgemees ter werd het gezelschap een hartelijk „Tot weerziens" toegeroepen en dank ge zegd voor de medewerking. Verscheidene woningen waren mooi versierd en ver licht en de bewoners van den Kerkweg hadden een mooie poort met lichtjes ge plaatst bij den ingang van het dorp. Voor de uitgeloofde prijzen kwamen achter eenvolgens in aanmerking de versieringen bij de heeren A. F. Hanssens (ontworpen en uitgevoerd door dhr. D. L. op den Brouw), le prijs; P. W. Hage, M. P. Tazelaar en Buijze, 2e prijzen; L. Lem- som en H. J. van Putte, 3e prijzen, terwijl een eervolle vermelding voor de poort werd gegeven, als zijnde geen gevelver siering. Een woord van dank wordt ge bracht aan allen, die, in welken vorm ook, medegewerkt hebben om dit feest te doen slagen, want gerust kan men zeggen, dat dit feest bijzonder goed ge slaagd is, getuige de zeer, zeer vroolijke stemming, die tot laat voortduurde. ST.-ANNALAND. Als vervolg op het reeds medegedeelde diene, dat ten op zichte van 't vervolgonderwijs door den raad besloten is de gelegenheid tot het ontvangen ervan open tel stellen aan beide scholen, op voorwaarde dat het aantal leerlingen niet beneden de» 6 daalt. Voorts •wordt de belooning voor 't geven ervan gesteld op f 1 per uur en 't begin op 1 October. Aan 't college van B. en W. wordt verder machtiging verleend om ten aan zien van «de aansluiting der openbare ge bouwen aan de waterleiding de noodige maatregelen te nemen. De klacht van den heer Goedegebuure, bif de rondvraag geuit, dat er geen lid zijner partij tot wethouder is benoemd ondanks het be slaan der evenredige vertegenwoordiging, wordt door weth. Quakkelaar weerlegd, wijzende op de uitspraak der kiezers: slechts 1/3 deel van de kiezers bracht zijn stem uit opl de lijst van hem. Aanbieding van hel huldeblijk der Zeeuwen. Deze aanbieding aan H.M. de Koningin had plaats op Donderdag j.l. door een deputatie, "bestaande uit den Commissaris der Koningin, de burgemeesters van Middelburg, VJissiogen, Stavenisse Hon- tenisse, Biervliet, Oosterland en Kerk- werve, en de secretaris-penningmeester. Bij de aanbieding vara het geschenk wees de Commissaris der Koningin er op dat daaraan binnen kort tijdsverloop door nagenoeg 60.000 Zeeuwen door ieder voor een Zelfde luttel bedrag was biji- gedragen en sprak o.m. den wensch uit, dat H.M. het album zal willen aanvaar den ais blijk van groote hulde en bijr z'ondere dankbaarheid voor al hetgeen H.M. in het 25-jarigl tijdperk harer regee ring voor Zeeland is geweest en voor Zeeland heeft gedaan. De Koningin be tuigde haar groote ingenomenheid met hot huldeblijk en nam' met belangstelling inzage van het album, terwijl zij de Commissaris der Koningin verzJocht haar diepgevoelden dank te willen overbren gen aan allen die een bijdrage hebben verleend. RECHTZAKEN. De Kantonrechter te Middelburg ver oordeelde I. K. tet Zierikzee wegens over treding der wapenwet to'« t 5 boete subs. 5 dagen hechtenis. ONDERWIJS. ELLEMEET. Aan mej. J. M. Poulusse is met ingang van 1 December eervol ontslag verleend uit hare betrekking als onderwijzeres. VERKOOPINGEN, ENZ. RENESSE. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout werden op Vrijdag 7 Sépt. ten verzoeke van den heer C, J. Koo-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1