Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 5 Sept. 1923 zierikzeesche courant. zilveren advertentiêni Bmmhs leden risii Biadsceminissiis. buitenland. binnenland. Pry» per 6 maanden f 1,60, franco per poet f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. VersohUnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 van 1—8 regels 60 ots., van i regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. By eontraot belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 10975. °p d»s «i»- Dit 1 J. DE LOWE Jt U J, KOSTE». T40r BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzee brengen ter kennis van de inge- zeteaen, dat door den Raud dezer Gemeente in zjjne op 4 September j.l. gehouden ver gadering ïjjn benoemd tot leden der rast» Raadscommissies, bedoeld bij artikel 54 der Gemeentewet: In de Commissie voor de Strafverordeningen: G. J. LÜNENBERG. I. DE BROEKERT. In de Commissie voor de Fabricage: F. M. PANNY. J. CATSHOEK. In de Commissivoor de Gasfabriek en de Straatverlichting: L. DOELEMAN. G. J. LÜNENBERG. I. DE BROEKERT. Tot Commissarissen der Vischmarkt: I. DE BROEKERT. A. J. VAN SCHELVIN. Zullende de Commissie voor de Straf verordeningen worden gepresideerd door den Burgemeester, ingevolge de wet; de Commissie voor de Fabricage door den Burgemeester; de Commissie voor de Gasfabriek en de Straatverlichting door den Heer L. KOOPMAN Ce., Wethouder. Ziesikeee, 5 September 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER TAN CRATESTETN TAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. „Wees gegroet met jubeltonen, Wees gezegenJ, groote dag! Kom ons heerlijk feest nu kronen, Geurend loover, zonnelach Grooten, kleinen, grijsheid, jeugd, Allen gloeit de borst van vreugd! Juichend strekken wij de handen! Heil U! ricscht door Holland's tuin, Heil U! jub'len strand en duin! Koningin, Koningin der Nederlanden!" Duizenden stemmen zongen d;t lied in den nazomer van 1898. Overal weergalmde het, in school, rn huis, langs de straat, door heel ons vader land, dat de plechtige inhuldiging van zijn Koningin op dien fraaien herfstdag Tierde met een luisterrijk feest. De eerste regeeringsdaad onzer Vorst'n was een proclamatie aan Haar volk, die waard is èn door haar kloeke taal, èn door haar inhoud, in herinnering te wor den gebracht. Zij luidde aldus: Aan Mijn Volkt Op dezen Voor U en Mij gewicht'gen dag gevoel ik Mij gedrongen eenige woor den tot U te richten. Allereerst een Woord van warme dank baarheid! Sedert Mijne Vroegste jeugd hebt Gij Mij omgeven met Uwe liefde. Uit alle deelen Tan het kon'nkrijk, uit alle kringen der maatschappij, van ouden en jongen, ontving Ik steeds de treffend ste blijken van gehechtheid. Nadat Mijn beminde Vader Mij was ontvallen, werd al Uwe aanhankelijkheid aan Mijn Stam huis op Mij overgebracht. Thans, nu Ik gereed sta de schoone, doch zware taak, waartoe Ik geroepen ben, te aanvaarden, geVoel Ik Mij als gedragen door Uw trouw. Ontvangt Mijnen dank! Hetgeen Ik tot dusver mocht ondervinden liet onuitwisch- b'are indrukken bij (Mij na. Het is Mij een waarborg voor de toekomst. Mijn innig geliefde Moeder, aan wie Ik onuitsprekelijk veel verschuldigd ben, gaf Mij het voorbeeld van een edel en ver heven opvatting der plichten, die nu op Mij rusten. Ik stel Mij tot levensdoel, dat voor beeld na te volgen, te regeeren zooals Van een Vorstin uit het Huis van Oranje wordt Verwacht. Aan de Grondwet ge trouw wensch Ik den eerbied Voor den Nederlandschen Naam en de Nederland- sche vlag te bevestigen. Ik wensch in het opperbestuur over de Bezittingen en Koloniën in Oost en West rechtvaardig heid te betrachten en naar mijn Vermogen bij te dragen, tot verhooging van Uw geestelijk en stoffelijk welzijn. Ik hoop en verwacht, dat Uw aller steun, in welken ambtelijken of maat- schappelijken werkkring binnen of buiten het koninkrijk Gij zijt geplaatst, Mij daar bij nooit ontbreken zal. Op God vertrouwende en met de bede dat Hij Mij sterke, aanvaard Ik de regee ring. Gedaan te 's-Gravenhage, op heden den 31 Augustus 1998. WILHELMINA. Vijf-en-twintig jaren zijn sedert deze grootsche huldebetuigingen verloopen! Na een kwarteeuw klinken de toonen van het welbekende lied, dat wij hierboven plaatsten, nog van den ranken raadhuis- toren, die mede getuige was van de groote feestvreugde. Vijf en twintig jaren! Wat zijn zij anders dan een druppel in den Oceaan van den tijd, waaruit tal- looze geslachten zijn opgekomen en even zeer tallooze geslachten zijn ondergegaan. Wij tellen de kwarteeuwen niet, wan neer wij de geschiedenis der volkeren nagaan en speuren naar de oorzaak van den opbloei van machtige naties en die van haren ondergang. In het JtTen van een enkel geslacht, in het leven van een enkeling, hebben die jaren meer beteekenis. Zoo de laatste 25 die achter ons liggen. Levendig herinneren wij ons dien, 6 September Van het jaar 1898 toen H. M. Koningin Wilbelmina In de Nieuwe K.rk te Amsterdam het zelfstandig bewind over ons volk aanvaardde. Die eerste regeeringspenode van onze Koningin is er een Van zóó groot gew.cht geweest als niemand in 1898 ook maar kon vermoeden. Gaan wij In onze gedachten terug naar dien gedenkwaardigen 6 September 1898 en laten aan ons geestesoog passéeren wat van toen tót nu toe zich heeft afge speeld, dan staat voor ons een wereld gebeuren zóó geweldig, dat wij er ons over verwonderen, dat zooveel In een zoo klein aantai jaren kon worden saamge- hoopt. In het begin van die 25-jarige periode riep czaar Nicolaas II de naties in den Haag bij elkander voor een Vredescon ferentie en aan het eind van de voorbij gevlogen kwarteeuw tracht men op aller lei wijzen de stukken van de vaas, die Europa heet, welke door den vreeselij- ken wereldbrand is gebroken, aan elkan der te hechten. De achter ons liggende 25-jarige regee- ringsperiode is er een geweest van ge weldigen drang der natiën naar gebieds uitbreiding en een onzaligen wedloop in krijgstoerustingen, die ten slotte uitliep en moest uitloopen op bet confUct dat 1 Augustus 1914 losbarstte en dat voor meer dan een land deni ondergang beteekende, menige andere natis schokte tot op hare grondvesten, terwijl overat de trillingen en slagen van den alles verwoestenden oorllog door bijna ieder land werden ge voeld. Tot in de Hollandsche gouwen werd de stem van het kanon gehoord en het brute oorlogsgeweld woedde gedurende eenigen tijd aan onzwi grenzen, maar God dank is Nederland ongeschokt uit den wereldbrand te voorschijn getreden. On geschokt... wat zijn gebied betreft, maar de naweeën worden hoe langer hoe meer óók door ons volk aan den lijve gevoeld. Ons volk heeft dankbaar te zijn wan neer het 't lot der in den oorlog gesleurde Volkeren gadeslaat, dankbaar ook ons Staatshoofd, wier 25-jarig regeeringsju- biieum wij heden herdenken. In de nu achter ons liggende periode vielen uiterst moeilijke jaren voor onze Koningin, en al mocht Zij reeds popu lair zijn toen Zij in 1898 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam deze woorden sprak: Jk acht het een groot voorrecht dat het mijn levenstaak ts al mijn krachten te wijden aan het io-'txiJn en den bloei van mijn dierbaar vaderland. De woor den van mijn bemlnlen uader maak ik t.t de mljn°: Oranje kan nooit, ja nooit genoeg doen voor N der tand", geduren de den mobilisatietijd heeft Zij niet ai- leen die populariteit behouden, maar ook doen groeien door mede te teven met ons volk. L*r mag fn wcrdtli geroemd dat de groote meerderheid van ons volk dank baar erkent den zegen, die ons is be schoren in de bestendiging van de re geering van het Huis van Oranje. De grond der waardeering is evenwel verschillend. Daar zijn groepen in den lande, die hun houding tegenover het koningschap het beste weergegeven vinden in het vermaarde gesprek dat Willem II in 1848 had met den liberalen leidsman Donker Curtius, die tol het ministerambt werd geroepen. Toen de Koning hem vroeg: verlangt ge de republiek antwoordde de libe rale staatsman: „Neen, Sire, ik verlang haar niet. En ik zal Uwe Majesteit zeg gen waarom niet. Indien ik zeide haar niet te verlangen uit gehechtheid aan Uwe Majesteit of Haar Huis, ik ware een vleier, in staat beiden morgen te verraden. Maar ik verlang haar niet om der wille van het volk. Ik zie In 't Con stitutioneel Koningsschap de eenig mo gelijke waarborg in den lande tegen de oligarchie, die de individueel© en politieke vrijheden belaagt en tegen de rampen der onderlinge jalouzie de regeerzuchti- gen'. Inderdaad velen denken er zoo over, en 2ijn in den loop der felbewogen tijden in die gedachte! gesterkt, bij 't zien wat zich in Midden- en Oost-Europa af speelde. Nederland mag zich gelukkig prijzen dat het koningsschap zich heeft gehand haafd, al heeft im den tijd, toen bij onze Oostelijke naburen de kronen over de straat rolden door het loeien van den revolutiestorm, die kroon zich een korte spanne tijds bedreigd gezien. Dat de draagster der Nederlandsche kroon een loot is uit het roemrijke ge slacht der Oranjes, wier levenslot in den loop der eeuwen met dat yan ons vader land ten nauwste verbonden is geweest, stemt tot groote dankbaarheid, d'e In deze dagen zich niet alleen uit in feestvreugde, maar de Vaderlanders ook oproept naar het stille kerkgebouw. „Hoe gaat, langs tempelboog MJ boog, ijit Uw gemeente een bede omhoog, Die dringt door lucht en wolken Tot U, die op het stil gebed Van Uwe kinderen altijd let, Gij, Koning aller Volken Want morgen 6 September zal overal in Nederland, !wellicht ook in onze ko loniën en zeker daar wear groepen Ne derlanders in den vreemde leven, ec-n stille bede opgaan voor onze Koningin en allen die HaaF dierbaar zijn. In den vreemde vooral, want daar pas voelt men het best en het sterkst 2'ijn liefde tot het vaderland, maar ook bin nen onze grenspalen zal het Zilveren Regeeringsjubileum onzer Vorstin her dacht worden in afzondering en in hulde betoon. In Haar hoofdstad, waar |n 1898 de schitterende inhuldiging plaats greep, zal Zij nu ook».de, hulde van gansch ons volk hebben te aanvaarden. Ons volk wil zijn verknochtheid aan het Oranjehuis toonen door, als daad van piëteit de Nieuwe Kerk te Delft te, herstellen, waar het stof felijk overschot der Oranjes rust en waar het beroemde monument gewijd{ aan Wil lem de Zwijger, de grondlegger Tan ons onafhankelijk volksbestaan, de verdediger onzer vrijheden in den vaderen worstel strijd tegen een overheerscher en dwinge land zich beVlndt. De Kon. grafkelders bevatten de stoffelijke resten van zes- en-dertlg prinsen en prinsessen uit het Huis van Oranje. De Nieuwe Kerk is daardoor een nationaal Pantheon. Door deze kerk te herstellen eert het Nederlandsche volk zijn verdedigers der nationale vrijheid, zijn vorsten uit het Huis van Oranje, waaruit onze Koningin is ontsproten. Wat in de voorbijgegane 25 jaren in Nederland is gebeurd, werd reeds in een 7-tal artikelen, in feuilletonvorm in ons blad opgenomen, uitvoerig in onderdee- len geschetst en 3e binnen- en buiten- landsche politiek van ons land daarin uiteengezet, al geven we direct toe, dat de te verwerken stof zóó uitgebreid was, dat niet alles tot in de finesses kon be handeld worden. De trouwe lezer zal uit de artikelen o.m. hebben kunnen zien, dat in die 25 jaren onze internationale reputatie is gegroeid, hetgeen vooral te danken i9 ook aan de knappe staatslie den, die Nedcrland's staatsschip vooral de laatste jaren, moesten sturen langs gevaarlijke klippen en brengen door nau we toegangswegen, om het uit den oor- logschaos te houden. Dc herdenking van diy jubileum valt in een tijd, dat zware wolken in den vorm Tan een economische crisis zich boven onze natie hebben samengepakt. Moge het in de jaren, volgende op deze afgesloten regeeringsperiode, onze Koningin zijnj ge geven, die donkere wolken te zien op trekken, opdat opnieuw de weivaarls- zon het lot van ons land en volk be- schijne „Wilhelmina van Nassouwe Draag lang en blij de kroon Wij steunen op Uw: trouwe, Zoo steune God Uwt troon Zoo blijven U bewaken Zijn God'lijk oog eni hand, En aller harten blaken Voor U cn 't Vaderland.*' De aardbeving la Japan. Wederom is de kuststreek van Zuid- Oost Japan geteisterd door een hevige aardbeving. Hoewel Tokio en "Yokohama wei eenigszins gewend zijn aan aardbe vingen en volgens officieele opgave To kio er gemiddeld 90 per jaar te ver duren heeft, gaan de meeste van deze schokken onopgemerkt aan de inwoners voorbij of hoogstens wiegen de huizen even zachtjes mee met de trillingen van de aarde. Er is wetenschappelijk vastge steld dal de streken, van Japan grenzende aan de Zuidzee, zeer langzaam boven den zeespiegel rijzen en de streken gren zende aan de kusten van de Japansche Zee (Westelijk Japan) langzaam daien. De Zuidzee-districten lijden het meest van aardschokken, waarvan de oorsprong meestal te zoeken is op den bodem van de Zuidzee, met als gevolg dat ze dan vaak gepaard gaan met vloedgolven, die door dc kusibewoners haast nog meer gevreesd worden dan aardbevingen. Japans grond schijnt nog niet tot op groote diepte gestold te» zijn, getuige ook de 400 vulkanen die er zijn. waarvan 50 steeds min of meer werkend. Dan telt Japan ook nog ongeveer 1000 heete bronnen, waarvan verscheidene ra- dium-houdend of op andere wijze ge neeskrachtig. Het aantal slachtoffers door de aard beving veroorzaakt is zóó groot, dat men hier kan spreken, van een der groot ste natuurrampen, die de menschheid ooit heeft getroffen. Door het verbreken der telegrafische gemeenschap valt nog geen geregeld re laas der gebeurtenissen te geven, maar moet worden volstaan met losse mede- deelingen ontleend ean diverse draad- looze berichten. In Tokio (2200000 inwoners) en in de groote havenstad Yokahama (420.000 in woners) is de verwoesting en het aan tal slachtoffers het grootst, maar ook vele andere steden in, de naaste omgeving hebben geducht geleden. 6 sleden zijn van den aardbodem weg gevaagd en een klein eiland, een be kend vacantieoord. is door de zee op geslokt. Het belangrijkste deel van de hoofdstad Tokio is door brand verwoest. Het keizerlijk paleis is behouden geble ven en wordt bewaakt. Het groote arse naal is in de lucht gevlogen, Waardoor duizenden omkwamen. De Ryogaka-brug stortte in, toen duizenden» een goed heen komen zochten. In Tokio zijn 350,000 huizen verwoest en 150.000 menschen om gekomen; in Yokohama verloren 100,000 menschen het leven. Da brand schijnt nog voort te woeden. Doordat ongure elemen ten zich niet ontzien om tc plunderen is dc slaat van beleg afgekondigd. Yokohama is één puinhoop. Slechts 40,000 menschen bevinden zich nog in deze laatste stad; de rest is gedood of gevlucht. Een invloedrijk politicus! is met 20 leden zijner partij bij de ramp om gekomen. Men verwacht dat zulks niet zonder invloed zal zijn op de binnen- landsche toestand. Ook is' op de premier een aanslag gepleegd. Japan is in 'wei nige uren gekomen in een toestand, als een door don wereldoorlog geteisterden staat. Het schijnt nog steeds onmogelijk de haven van Yokohama mei schepen te bereiken, omdat nog telkens bodem- bewegingen plaats hebben. Het Znenwsehe hwldebiyk. Het geschenk der Zeeuwen aan de Ko ningin, het album, dat Donderdag door dén commissaris der Koningin, tevens ecre-voorzitler van het Algemeen Comité tot aanbieding van een huldeblijk der Zeeuwen, zal worden aangeboden, is in den kunsthandel van den heer C. W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1