Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 31 Aug. 1923 zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. H.H. CORRESPONDENTEN. kennisgeving. Algemeen Overzicht. buitenland. bi nnenland. ui! Stad en Provlnole, Prainneii ^lïonül's MEUBELEN en BETIMMERINGEN (Irma IEIKNI t ÏIN tDD, Prtfi por 8 maanden f 1,60, franco por post ƒ1,80. Voor hot buitenland por Jaar 10,—. Afzonderlijke nummers 6 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Postohöque en Gironummer 99292 regel. lieu.. Bij oontraot belanfe. 80ste JAARGANG. - No. 10973. »p "°b d»f Oir J. DE LOOZE Jr. Ufo-Mie! V. J. KOSTEN. TOI,r 11 °™- Dit nummer bestaat uit 9 bladen. Dinsdag a.s. heeft in alle gemeenten de eerste zitting van den nieuwen Raad plaats ter verkiezing van wethouders. In dien de aftredenden worden herkozen, zende men ons ff een bericht. In 't andere IgeVal berichte men ons per eerste post. De Redactie. De Directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Zierik- zee bericht, dat wegens den op 6 Sept. vastgestelden bid- en dankdag, do Post-, Telegraaf- en Telefoonkantoren met inbegrip van de Hulpkantoren en stations, op dien dag gesloten zullen zijn van 9 uur v.m. tot 1 uur D.mmet dien verstande, dat kantoren, hulpkantoren en stations, welke op andere dagen om 8,30 of 9 nur openen, op dien dag om 8 uur v.m. openen. Do Direotenr, B. BENTHEM. De BURGEMEESTER van Ziebiezxe brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Dinsdag den 4 Sept a s., des namiddags te 2 ujr, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende pun ten zullen worden behandeld: 1. Beëediging Raadsleden. 2. Benoeming Wethouders. 3. Benoeming Raadscommissies. ZiiKiKziB, den 30 Augustus 1923. Be Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. Maandag 2ijn vijf leden der Italiaan- sche missie in Albanië, nadat hun auto door een hinderlaag tot, stilstand was ge dwongen, met revolverschoten vermoord. Het feit, dat zulks op Grieksch grond gebied plaats greep, en zeer sterk een politieke ondergrond deed vermoeden, heeft de Italiaansche regeering aanlei ding gegeven, een scherpe nota tot Athene te richten, die geheel het karak ter draagt van een ultimatum. De Italiaansche regeering twijfelt er geen oogenbiik aan of deze moord is door Grieken gepleegd en/Zij, schuift zoo wel de moreele als materieele verant woordelijkheid op de Grieksche) regeering. Dat er geen poging tot berooving der slachtoffers is gedaan, versterkt het ver moeden dat men met een moord uit po litieke overwegingen te doen heeft. De Italiaansche regeering eischt: verontschul digingen, eerbewijzen aan Itaiië's vlag, onderzoek onder Italiaansche controle, de doodstraf voor de daders^ een schadeloos stelling van millioenen enz!.,; eischen, wel ke Voor het Grieksche nationale gevoel kwetsend moeten zijn. Zonder aan dit ultimatum overdreven waarde toe te kennen, willen we toch op het ernstige van dit betreurenswaar dige feit Wiizen, want in den Balkan, de oude heksenketel van Europa, ligt altijd genoeg brandstof opgestapeld voor een g-root oorlogsvuur.'Men denke slechts aan 1914, toen Oostenrijk aan Serviëë een ultimatum richtte, waarvan de gevolgen ontzettend zijn geweest. Wellicht loopt de geheele geschiedenis Iwat vurig gewenscht wordt met een sisser af, maar... 't zou ook anders kunnen zijn. de laatste paar jaren 2000 bruggen her bouwd moesten worden. Maar de Vracht is nog heel duur; het vervoer te water is niet Veel goedkooper dan te land. Indien Rusland er in slaagt, eindigt de correspondent, om dit jaar één nrUioen ton graan uit te Voeren, dan zal het voor het Igeld, dat het hiervoor krijgt, zijn land bouw beter kunnen maken dan vóór den oorlog, en binnen niet al te langen tijd zal Rusland de graanschuur van Europa (worden. Vluchtelingen, d'e uit Amerika weer in Rusland terugkeeren, brengen be ter materiaal mee en Voeren een hooger ontwikkeld landbouwbedrijf uit, zoodat de Russische boeren langzamerhand meer en meer ontwikkeld worden. De Russische oogatvooruitzichten. Rusland komt juist uit' een periode van hongersnood. Kan het dit jaar exporteeren zonder wéér een hongersnood te riskee- ren. En zelfs al heeft het een surplus aan 'graan, zijn dan de transportmiddelen Voldoende om het uit te voeren? Deze Vragen worden door een speciale correspondent Van de „Daily News" ge steld, die onlangs Rusland bezocht heeft. In de hongerdistricten van 1921—'22 is de oogst dit jaar niet goed en ook in de zaaistreken niet, hoewel de zaai- oppervlakte met 30 pCt. is vergroot. Ge brek aan paarden en machines, gebrek aan physieke kracht en een algemee'ne depressie maken een geheel herstel *n de eerste 2, 3 jaren onmogelijk. Wat het surplus Voor export betreft merkt de correspondent op, dat Rusland altijd uitgevoerd heeft, hoewel er steeds plaatselijk gebrek was en plaatselijke hon- gersnooden. Het surplus dat thans Voor export in aanmerking komt, is, al neemt men de laagste oogstschatting, pl. m. 2 millioen ton, Voornamelijk tarwe en gerst. In de streken Van de Oekrajine d'e igraan uitvoeren, is de oogst over het al gemeen goed, hoewel enkele districten, als dat Van Poltawa, erg van den hagel hébben geleden. Of de transportmiddelen voldoende zul len zijn, is een andere kwestie. Het aantal wagons is heel groot, dagelijks worden er nog afgeleverd; wat er aan herstel Van de lijnen is gedaan, is werkelijk on gelooflijk, wanneer men bedenkt, dat in Da ramp by Saint Suaveur. Bij Kon. Besluit ja als blijk van goed keuring en tevredenheid de gouden eere penning voor menchlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift toegekend aan Henri Hourcadet, electricien te Luz en Gaston Blavet, steengroevearbeider te Lourdes, wegens de door hen met le vensgevaar volbrachte redding van den eenig overlevende van het reisgezelschap hetwelk met een autocar op 13 Aug. 1923 te Luz-Saint-Sauveur, departement des Hautes Pyrenees (Frankrijk) in het ravijn van de rivier de Gave stortte. Ministers van Staat. Bij Kon. besluit van 22 Aug. 1923, No. 28 zijn benoemd tot Minister van Staat: A. W. F. Idenburg, oud-Min:ster van Ko loniën, lid van de Eerste Kamer, en prof. mr. dr. W. H. Nolens, lid van de Tweede Kamer. Noodultkeerlng aan gemeenten. De regeering heeft, naar het „Hol." meldt, aan de Ged. Staten der provincie bericht, dat zij wegens den toestand van 's lands financiën geen voorstellen aan de Sta ten-Generaal kan doen tot het doen van een nooduitkeering aan de gemeenten over 1923 en volgende jaren. ZIERIKZEE. Blijkens de in dit no. voorkomende advertentie zal de vereeni- ging Ned. Landkolonisatie en Inwendige zending een collecte houden voor het werk op de „Arme Friesche Heide". Nog al te weinig is dit werk in Zeeland be kend, te weinig weet men hoe onze eigen landgenooten op de Heide leven. Een plaggenhut tot woning, een bodem, die zonder ontginning onvruchtbaar is, in één woord een toestand, waarin ar moede en kommer de harten der men- schen vervult. In deze toestanden ver betering te brengen, maatschappelijke en geestelijke hulp te bieden, zie daar het werk der vereeniging. Ook Schouwcn- Duiveland zal thans gevraagd worden zijn steun in dit werk te verleenen. En waar hier ook alle hulp is geboden aan het buitenland, daar vertrouwen wij dat ze ker de nood onzep eigen landgenooten niet zal vergeten worden en dit uit de te hcuden collecte zal blijken. Bij Kon. besluit is tot ridder in de orde van Oranje-Nassau o.a. benoemd de heer J. Polderman, gem.-ontvanger te St.-Annaland, en toegekend de eere-mc- daiile der Oranje-Nassau-orde in zilver aan dhr. W. van Westen, machinist b. d. Vjsscherjjpolitie op de Zeguwsche stroo men; in brons dhr. L. Koole, landarbei der te Dreischor. Bij K. B. is aan de hieronder ge noemde rechterlijke ambtenaren, met 1 Sept., wegens opheffing van hun betrek king ingevolge de wet van 22 Juni 1923, eervol ontslag verleend uit het ambt, ach ter hun naam aangegeven: mr. S. Trie- zenberg, president der arr.-rechtbank te Zierikzee; mr. W. M. G. Jolles, mr. A. N. L. Otten en mr. P. van der Eist, allen rechters in de arr.-rechtbank te Zierikzee; aan de hieronder genoemde rechterlijke ambtenaren, met 1 Sept., wegens ophef fing Van hnu betrekking ingevolge de wet Van 22 Juni 1923, eervol ontslag ver leend uit hun betrekking van rechter- plaatsv. in de arr.-rechtbank, achter hun naam aangegeven, onder dankbetuiging Voor de door hen bewezen diensten: mr. A. J. F. Fokker en mr. H. Polvliet te Zierikzee. 31 Augustus Koninginnedag I Deze dag krijgt in 't licht van het zilveren regeeringsjublleum meer dan gewone be- teekenis, al zullen we daarop heden niet verder Ingaan, maar onze beschouwingen laten rusten tot Woensdag e.k. Voor Zierikzee wordt deze dag een feestdag, al waren de verwaohtingen daarvoor een jaar geleden hooger gespannen en wordt het Koninginnefeest ditmaal op bescheiden schaal gevierd. Niettemin wordt de verjaardag van H. M. feestelijk herdacht en gaan duizenden in den lande in hun gedachten op naar het Kon. Paleis om aan de voeten van den troon waarop Neerlands' Koningin zetelt, de meest hartelijke geluk wen sohen neerteleggen en de beste wenaohen uit te spreken voor Haar en Haar huis. De feestelijkheden werden heden morgen geopend met bespeling van het carillon van den raadhuistoren, dlo al zoo menig maal de stille getuige was vau menig luisterrijk vaderlands ch feest en die In 1907 onze Souvereine zijn stille groet bracht, toen zij onze oude stad met een bezoek vereerde. Met helderen metaalklank zongen de klokken de bekende vaderlandsche liederen en deden ,óen burgeren kond" dat een nationale gedenkdag zijn intrede deed. In de heldere nazomerzon hangen vlaggen en wimpels, die de straten het zoo fleurige aanzien geven. Enkelen uitgezonderd, draagt alles Oranje! Kunst en Eer" verleende haar zoozeer gewaardeerde medewerking reeds om 9 uur, toen koraalmuziek van de tent in 't Havenpark klonk. Om 10 uur stilte valt over de stad. De bedehulzen van alle gezindten vullen zloh met feestgangers, die 's Hemels zegen af gaan smeeken over onze geliefde vorstin, die straks 25 jaar over ons land regeert en met vaste hand het schip van Staat stuurt door de soms kokende gol ven der wereldzee. Na elf uur wordt het allengs levendiger. Troepen vrooiyke kinderen trekken, voorzien van vlaggen en Oranjemutsen, naar het ruime plein aohter .Juliana". Door .Kunst en Eer" voorafgegaan kwam even na 12 nur een duizendtal kinderen, begeleid door onderwijzeressen en onderwyzers, aangemarcheerd. Op het Havenplein werden allen opgesteld, met ons stedelijk muziekcorps lu 't midden en weldra klonk het .Wilhel mus" over het vrooiyke door de zon beschenen gedeelte der stad, dat door vlaggen en wimpels alles een recht feeatelyk aanzien gaf. Na 't .Wilhelmus" klonk opgewekt ,Een lied van Nederland" en tot slot het overbekende .Vlaggelled". In optooht ging het weer naar de school terug, waar ieder kind een souvenir werd aangeboden, zoodat mooht ze er nog niet zijn de biyde, opgewekte stemming er nu spoedig in was. Om 2 uur vroeg „De Lofstem" de aandacht, die het ten vo'le verdient Een .Feestlied" opende de ry der zangnum mers, dlo ten beste werden gegeven en met handgeklap werden begroet. Slot volgt). SEROOSKERKE. Vergadering van den raad dezer gemeente, gehouden op Woensdag 29 Augustus j.l. Aanwezig alle leden; 1 vacature. Voorzitter de burge meester. Na opening voorlering der no tulen, die onveranderd worden vastgesteld. Ingekomen zijn o. a. een brief van het waterschap Schouwen, waarin zij berich ten, dat alle aanvragen voor verharding Van wegen zijn toegestaan. De voorzitter zegt, dat voor het gedeelte Moolweegje, waarvoor door hem de kosten zijn be rekend op f360, 't welk reeds Vroeger is medegedeeld, ook dat hiervoor een lee ning zou worden aangegaan, doch stelt voor, aangezien een bedrag van f 530 is binnen gekomen van de onderwijsbijdrage over 1920, de verharding hiervan te be kostigen. Voorts een schrijven van de Arbeidsbeurs te Rotterdam, om een toe lage voor hare bemiddelingen. Hierop wordt afwijzend beschikt. Daarop wordt den Raad aangeboden de begrooting 1924, die geraamd is op een m- en uitgaaf van f 14461,37, waarvan gerekend wordt, dat uit de belastingen f3165 kan worden op- jgebracht. Dit is in verhouding tot dit jaar iets hooger, hetgeen wordt toege schreven aan de salarisverhooging van den gemeente-ontvanger en de subsidie Voor het Groene Kruis, enzADe voorzitter merkt hierbij op, dat voor torenrestau ratie nog niets is uitgetrokken. De heer Klompe vraagt naar aanleiding hiervan, of het Rijk deze kosten van restauratie niet op zich neemt, daar toch gelden tot behoud van monumenten en gebouwen wordt beschikbaar gesteld. De voorzitter zal inlichtingen hieromtrent inwinnen. Ver der vraagt dhr. Klompe of de salarisver hooging van den gemeente-ontvanger ook Voor een gedeelte op de gemeente Noord- welle 'kan worden verhaald; omdat de havenexploitatie door den gem.-ontvan ger wordt beheerd, en, hij hierdoor in een hoogere klasse is ondergebracht. Z.;. zou het zeer billijk zijn. Ook de voorzitter zou het billijk v:nden, als voor een gedeelte werd bijgedragen. Hij zal deze zaak aan den Raad te Noordwelle voorleggen. Voor- igesteld wordt door B. en W. het Vervolg onderwijs op te heffen, daar dit onder wijs Igeheel ten koste der gemeente komt. Aldus wordt besloten. Wet desbetreffend besluit zal ter goedkeuring worden ge zonden aan Ged. Staten' en ook het hoofd der school zal als hopfd van het ver volgonderwijs eervol ontslag worden ge geven. De voorzitter deelt inede, dat de pacht der Havendijken met Nov. as. is Vervallen, zood,at B. en W. voorstellen clteze bij inschrijving te verpachten. De heer Oosse stelt voor dit bij opbod te doen, welk voorstel mét 4 tegen 2 stem men wordt aangenomen. De dag van ver pachting zal nader door aanplakking op de haven en ten gemeentehuize worden- bekend gemaakt. Bij de rondvraag vraagt dhr. Oosse wanneer de gaten op den oprit aan de Haven zullen worden ge dicht? De voorzitter zegt, dat dit nog moet geschieden. Hij memoreert verder in het kort, dat het de laatste zitting is in deze periode. Spri 2egt den leden dank voor hunne medewerking en voor 't geen zij hebben gedaan om de belangen der gemeente te bevorderen. Daar door den nieuwen Raad 8ndere wethouders moe ten worden gekozen, dankt hij de beide thans zittende wethouders, voor de vrien delijke samenwerking, die hij steeds van hen mocht ondervinden. Hij hoopt dat zij in den nieuwen Raad wederom als zoo danig mogen terugkomen. Weth. de Roo dankt den voorzitter voor zijn vriende lijke woorden en zegt hierbij, dat hij niet meer als wethouder In aanmerking wenscht te komen. De voorzitter brengt dhr. de Roo. nu nog een extra hulde, daar hij toch 34 jaar, waarvan 19 jaar als wet houder, de gemeente heeft gediend en het doet hem genoegen, dat hij als raads lid mag blijven voortwerken. Hierna sluiting. RENESSE. Door den. raad dezer ge meente is besloten tot opheffing van het vervolgonderwijs. BURGH. Op Woensdag 5 Sept. a.s. zal ter herinnering aan het regeeringsjubile- um van H. JM- de Koningin ban de leer lingen der openbare school en aan die der bijzondere school te Burgh woonach tig, een schoolfeest worden gegeven. Na tractatie in de openbare school zullen in de kom van het dorp kinderspelen om prijzen worden gehouden. In gelijken geest •krijgt de schooljeugd van Haamstede een feest op Donderdag 5 September. De kin derspelen aldaar zullen waarschijnlijk ge houden worden op de weide van den heer A. Hanse (Driehoek). NOORDGOÜWE. Openbare vergade ring van den Raad der gemeente, ge- honden op Dinsdag 28 Augustus. Alle leden tegenwoordig. Na opening der vergaderiüg worden de notulen der vorige vergadering gelezen en onver anderd goedgekeurd. Voor kennisgeving worden aangenomen: een goedgekeurd raadsbesluit tot wijziging der gemeente- begrooting voor 1923; een procesverbaal van kasopname bij den gem.-ontvanger, waaruit blijkt dat in kas was en moest zijn f 13073.44'; het door Gedep. Staten goedgekeurde raadsbesluit van 31 Juli 1928 tot verkoop der dokterswoning. Ingekomen zijn twee sollicitaties voor de betrekking van klokluider dezer ge meente, nl. van B. A. Kloet en P. v. d. Weele. Laatstgenoemde wil de betrek king niet aanvaarden voor «het tegen woordige loon van f40 per jaar, hetgeen Kloet wel wenschte te doen. Benoemd wordt B. A. Kloet, met ingang van 1 Sept as. op een jaarwedde van f 40 De bogrootlng voor den keuringsdienst van vee en vleesch voor den keuringe kring Zierikzee. dienstjaar 1924. wordt door den Baad goedgekeurd tot een be drag van f 3325. Vervolgens brengt do oommieslo belast geweest met 't nazien der gemeenterekening over 1922, waarbij de heer v. d. Werve is vervangen door den heer Dalebout, rapport uit strek kende tot goedkeuring. De voorzitter brengt dank aan de commissie, waarna de rekening voorloopig wordt vastge steld In ontvang op f 38630,76* en ln uitgaaf op f 34650 67mitsdien met een batig slot van f 8980,09*. Alsnu wordt de gomoentebegrooting voor 1924 den Raad aangeboden. In verband met den verkoop der genees- heerswoning wordt besloton, de betrek king van gemeente-geneesheer op te heffen en wordt aan dr. J. F. O. flueae, met ingang van 1 Sept. a.s. eervol ont slag uit dlo betrekking verleend. In het vervolg zal do geneeskundige praktijk wegens doodechouw, vaccinatie en arm wezen door den geneesheer dezer ge meente wordon waargenomen per gedane visite, zooals elders. Verder wordt na gehouden discussie besloten de gelden, welke door den verkoop dor dokters woning verkregen zullen worden, te doen inschrijven op het Grootboek der 21/, pCt. Nat. Schuld, daar men ze op die manier het veiligste acht belegd. Ter gelegenheid van de laatste by woning dor vergadering door den heer v. d. Werve, spreekt de voorzitter hem een hartelijk woord van afscheid toe, waarop de heer v. d. Werve antwpordt met een woord van dank voor de aan gename medewerking, welke hij heeft mogen genieten en spreekt den wensoh uit, dat zyn opvolger, de hoer v. d. Bijl, hetzelfde zal mogen to beurt vallen. By de omvraag zegt de heer 8chlkker, dat het hoog noodig is het pad op de begraafplaats te doen begrlnden. Na eenige bespreking wordt besloten het pad te begrindeD, als er nog grind is te hekomen en anders het pad van sohelpen te voorzien. De voorz. wyst er verder op, dat de verliohtlng te Sohud- debeurs veel te wenschen over laat, waarmee allen het eens zijn. Besloten wordt, Indien het niet te duur uitkomt er drie lantaars bij te plaatsen, waarna de vergadering wordt gesloten. ZONNEMAIRE. In oen Donderdag avond gehouden vergadering van do plaateeiyke feestcommissie werd besloten a.s. Woensdag 5 September als volgt het feest te vieren: 10.3011.30 uur. Godsdienstoefening in de beide kerken. 11.30—1 uur. Sohoolfeest (klndertraotatie) 1—2 uur. Zang der Chr. ZangvereenlgiDg „Halleluja". 3 30—5 uur. Optocht, welke schitterend belooft te worden en waarin verschillende wagens, o. a. de 11 provin ciën, de landbouw, het groene krnlB voorstellende, zullen medoryden. 5—6 30 uur. Volksspelen. 8 30 uur. Concert met zang. 1130 uur. Liohtstoet. Komt allen dien dag naar deze gemeente. met Maizenavla is een heer lijk en gezond nagerecht op eenvoudige wijze te bereiden met Honig's Maizena; het zuivere product voor tal van toespijzen. Let op de slaitzegels als bewijs van echtheid. Ook rerT»»rdIgen w|J naar ontwerpen ran H. H. Architecten. Vraag prijs! Haringplaats, Middelburg. DREISCHOR. Ook hier zal het jubileum Van H. (M- ée Koningin niet onherdacht voorbijgaan. Door het haastig gevormd comité zijn gelden bijeengebracht en wor den lijsten gepresenteerd ten einde een schoolfeest te organiseeren. Verder Egt het in de bedoeling van het kerkbestuur, op Zondagavond 9 Sept. a.s. een kerk dienst te houden, waarbij „Dreischor's Kin derkoor" zich zal doen hooren. OUWERKERK. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Zaterdag 25 Aug. j.l. Voorzitter de burgemeester. Af wezig de heer A. J. Romeijn. De no tulen der vorige vergadering worden fr iezen en onveranderd vastgesteld. De na volgende stukken worden gelezen; en voor kennisgeving aangenomen: besluit van Ged. Staten tot vaststelling van het be drag der vergoeding aan den gemeente ontvanger wegens gemis van een kan toorlokaal op f 25; goedkeuring heffing haven- en kaaigeld met ingang van 1 Aug. j.l.; verslag deij Gezondheidscommis sie óver 1922; de begrootingen van den keuringsdienst van vee en vleeséh in den keuringskring Oosterland voor 1923 en 1924 worden goedgekeurd. De gemeente- begrooting voor 1924 en( die van het Bur gert ijk Armbestuur eveneens voor 1924 worden in handen gesteld eener Commis sie tot leden waarvan de voorzitter be noemt de heer en van de Stolpe, Bolijn en Boogerd. Het rapport der Commissie, belast geweest met het onderzoek der gemeenterekening 1922 en die van het Burgerlijk Armbestuur eveneens oveij 1922 wordt gelezen. Genoemde commissie! heeft alles in orde bevonden en adviseert tot vaststelling, resp. goedkeuring der reke ningen. De gemeente-rekening wordN hier na voorloopig vastgesteld in ontvang op f 41021.12, in uitgaaf op| f 35026,161/2 en met een batig slot van f 5994,951/2- De rekening van het Burgerlijk Armbestuur wordt goedgekeurd in ontvang op 1573,271/2, in uitgaaf op f 1358,18, en met een batig Slot van f 215,091/2- Tot lid der schattingscommissie vooij de rijks inkomstenbelasting wordt benoemd de heer J. J. Giljamse. Op voorstel van B. en W. wordt besloten om aan de be lastingplichtigen 50 0/0 van de door hen over het belastingjaar 1922-1923 voor deze gemeente betaalde plaatselijke in komstenbelasting te zijner tijd te res- titueeren. Aan het eihd der vergadering dankt de voorzitter de scheidende leden Hoogerhuis en Romeijn voor hetgeen door hen in het belang der gemeente is ver richt en voor de aangename samenwer king met hen, terwijl hij hoopt, dat hunne belangstelling in de z'aken der gemeente zal blijven 'bestaam De heer Hoogerhuis dankt den voorzitter voor de aangename woorden en hoopt, dat deze met den nieuwen Raad even goed zal samenwerken. Hierna sluiting. NIEUWERKERK. Dinsdag had een] ver gadering plaats van de Ingelanden van den polder de „Vier Bannen" van Duive- land, in de zaal van het hotel „De Mee- baal". De notulen van de beide vorige vergaderingen 'werden gelezjen en onver anderd vastgesteld. De volgende mede- deelingen werden door het bestuur ge daan: le. dat nog geen steenslag is aan gevoerd. De voorzitter Zeide dat de prij zen "te hoog zijn en daar waar nog eenige voorraad op sommige plaatsen is, zal die worden aangewend op de meest noodige plaatsen. Het voornemen van het bestuur js om reeds in Decem- j ber besteding te doen en de steenslag

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1