sü Zierikzeesche mNieuwsbode sssrss abonnement: wmu um m _|b i advertentiên i buite n land. Zierikzeesche Straatnamen binnenland. Versohjjnt Maandag. Woensdag BJJ oontraot belangrijke korting. Postcheque en Gironummer 99292 Maandag 27 Aug. 1923, zierikzeesche courant. jki Gevonden voorwerpen: Een Boord, een Collier, een Pet, een Raamgordijn met Lat, een Stroohoed, een Portemonnaie, een Sikkel, een wiel van een Rijwiel. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. Dappere zeelui. Vorige week zijn te Londen de over levenden aangekomen van de bemanning van het s.s. „Trevessa", welk schip den 3en Juni tijdens een storm in den Indi- schen Oceaan zonk. De bemanning ont kwam in twee booten, een onder bevel van den kapitein, de tweede onder dat van den eersten stuurman. De booten wa ren onderscheidenlijk drie-en-tw:ntig en vijf-en-twintig dagen in open zee en een aantal leden der bemanning stierf voor ten langen leste land in zicht kwam. De eerste paar dagen had men aldus het relaas van eenige schepelingen, die in de tweede boot hadden gezeten de grootste moeite om aan den hevigen storm het hoofd te bieden (er werden slechts vijf knoopen per uur gemaakt), zoodat er aan gevaar nog niet werd ge dacht. Den 8sten besliste de kapitein, dal het beter was, dat de booten van elkaar gingen, daar de zijne meer zeil had en sneller kon varen. Drie „cheers" klonken uit elk der booten ten afscheid en er werd „Cheerio" geroepen en „We zijn er eerder dan jullie 1" Men was het er algemeen over eens, dat het maar het beste was om Van elkaar te gaan. Na den Hen werd het weer kalm en werd er in zee gebaad. Bij die gelegenheid heeft vermoedelijk de kleurling, die het eerste stierf, niet aan de verleiding weer stand kunnen bieden om zeewater te drin ken. Aan het baden werd plotseling een eind gemaakt doordat er voor de boot een loodsmannetje verscheen, waaruit bleek, dat er haaien in de nabijheid wa ren. Het was nog steeds kalm en er werd gebeden om wind. Het bijgeloof wil, dat het verschijnen van een loodsmannetje een aanstaand sterfgeval beteekent. Om dit kwaad af te wenden staken de schip breukelingen hun messen in den mast. Het hielp evenwel niet, want den 15en stierf de kleurling, vlier dagen later een tweede. Den daarop volgenden dag stier- Ven er nog drie, waardoor de anderen neerslachtig werden- Dit werd nog erger toen den 24sten een hunner overboord sloeg. De melk was intusschen opgeraakt en men moest zich behelpen met een rantsoen van een halve beschuit en een klein beetje water. Den 25sten stierf we der een der lotgenooten en twee dagen later werd een kleurling ziek. Juist had men alle hoop opgegeven, toen een der leden van de bemanning land zag. Besloten werd in de buurt te blijven en den volgenden morgen zagen de schipbreukelingen visschersbooten op hen aikomen. Twee uur» voor zij voet aan land zetten, stierf de ziek geworden kleurling. Bijna allen zakten ineen toen Zij vasten grond ondef de voeten hadden. Wel de grootste tantalusk'w'elling van den geheden tocht wasc geweest, aan alle kanten het kristalheldere water te zien en toch niet in] staat te zijn het te drin ken. De sigaretten aan( boord werden niet gerantsoeneerd. Ze duurden niet lang en zoo kwam men er toe sigaretten te maken van gewone scheepstabak. Ze wa ren heel groot enl heel sterk. Man placht er 's avonds een te rooken, die dan van mond tot mond ging; het leek meer op een fakkel dan op een sigaret. Sommi- Wat is de oorsprong van eigennamen, van straatnamen? Ziedaar een vraag, die zeer dikwijls niet opgelost kan worden. Zoo is het ook hier. Besluiten van re- geeringslichamen om straten, plednen en grachten een bepaalden naam te geven, werden vroeger uiterst zelden genomen. De volksmond, „de spraakmakende ge meente", was de eigenlijke peetvader en -moeder van al die doopnamen onzer ste delijke verkeerswegen, gelijk nog heden ten dage valt op te merken. Men mag aannemen, dat bijna door gaans het stadsbestuur de benamingen, door het volk gegeven, aannam, en dat wel zelden het omgekeerde plaats vond. Bedrijven verleenden dikwijls een naam aan straten en grachten, koopwaren op pleinen uitgestald bepaalden den naam van de markten. De richting der straten ten opzichte van de windstreken, het aan wezig zijn van een wereldlijk of geestelijk gebouw, een in 't oog vallend huis, de lengte der straten bij onderlinge vergelij king en honderd andere zaken waren reden van naamgeving. Sommige namen laten zich gereedelijk verklaren, andere blijken vervormd te zijn, maar zijn in den ouden vorm toch Ver klaarbaar; enkele echter ontwijken elke poging tot oplossing. Te Zierikzee kende men oudtijds maar ééne haven. Maar toen er in 1597 met het graven van een andere begonnen werd, ontstonden onmiddellijk de namen „oude" en „nieuwe" haven gen werd het te machtig, maar het was beter dan niets. Kapitein Foster bracht Warme hulde aan het'gedrag van de men- schen in zijn boot; er heerschte een prachtige geest van kameraadschap en men gaf geen oogenblik de hoop op. De eerste steward van de „Trevessa'' verhaalde dat de kapitein den moed er in hield door liedjes te zingen zooals „Somebody's waiting for me" en „A Life on the ocean wave". Een humorist onder het gezelschap in de eerste boot placht „I want eggs and' ham" te zingen. Een der geredden, een matroos, vertelde nog, dat hij tijdens!den oorlog negen keer getorpedeerd was geweest, maar? hij ging weer gauw naar ze«< en had at een schip. De toestand in Petersburg. De „Times"-cor"espondent te Riga schrijft aan zijn blad enkele passages uit een brief onlangs uit Petersburg ontvan gen: Over het stadsbeeld van Peters burg en het verval der huizen en de materieele ellende, zegt de briefschrij ver: „Hoewel de regeering 10 millioen goudroebels ter beschikking heeft gesteld om de stad te herstellen, vooral het rio- leeringss/ysteem, is dat herstel nog zeer, zeer onvoldoende; wel honderdmaal zoo veel is er noodig, om al hetgeen verwaar loosd is te herstellen, om de onbewoon bare huizen 'weer bewoonbaar te maken. Want de woningquaestie wordt hoe lan ger hoe meer urgent. In de voorsteden is bijna geen bewoonbaar huis meer. Iedereen is zooveel mogelijk; naar de bin nenstad getrokken, zoodat het centrum den indruk van levendig maakt. Maar daar is het ook al ellende, sinds de re geering niet te betalen belastingen is gaan heffen. De Zwaarste belasting is de huurbelasting. Deze is ondragelijk hoog voor particuliere personen, di^ in hetzelf de huis, als sovjet-beambten wonen, want zij moeten de belastingen dezer beamb ten betalen. Het is ongeloofelijk moeilijk voor hen, die niets meer te verkoopen hebben, om rond te komen. Iemand, die 15 millioen roebels per maand uit te geven heeft, kan net leven. De meeste kinderen uit burger-kringen zijn er ellendig aan toe. Zij die hun ouders verloren hebben, dwalen door de straten en sterven meestal den honger dood. De speeldulvel. De speelduivel viert hoogtij te Deau- ville, de mondaine Normandische bad plaats. Als gewoonlijk speelt hij zelf?(mee- met de vermogens der aanwezigen. Kapi talen gaan er om. Een paar dagen ge leden begon de faam op te komen van een jong Engelschman, Charlie Puci- nelli, die meestal in Amerika vertoeft, maar thans de season te Deauville mee maakt. Hij was er in geslaagd, fabelach tige sommen te winnen. Inderdaad; na een paar dagen van betrekkelijk geringe déveine had hij er kans toe gezien, een kwart millioen francs met dat spel op te strijken. Den vierden avond na zijn aankomst vertoonde Pucinelli zich aan de baccarat-tafel en won daar ongeveer een millioen. Den volgenden avond eenzelfde spelletje: één-en-driekwart millioen frs. winst. Toen was de bank over den kop en nam de speeltafelvirtuoos zelf 't zaakje over. Zooals het met alle bankiers gaat, kon hij nu net zooveel verliezen als hij verkoos. Pucinelli heeft wonderen gedaan, en te Deauyille 400-000 francs schoon over gehouden. Het merkwaardige was, dat zijn geluk hem dadelijk in den steek liet, zoodra hij in zijn luxe-auto weer Engel- schen bodem „betrad". Het eerste dat hij deed was... een melkwagen omver rijdw, waatbij Pucinelli een paar lichte kwetsuren opliep. Er is nog een andere figuur te Deau ville, omtrent wie de tongen in bewe ging zijn geweest. Dat is de Griek Zogra- De Weststraat, sedert de 15e eeuw zoo genoemd (vroeger heette ze „de Volder- strate"), vindt haar naam genoegzaam ver klaard door hare richting. Korte- en Lange Sint-Janstraat, Groendal en Nobelstraat, ontleenden de bijvoeglijke naamwoorden aan de vergelijking harer lengte, enz. Met enkele uitzonderingen droegen de Zierikzeesche straten vóór vierhonderd jaren reeds de tegenwoordige namen; en waren nog andere bronnen voorhanden, dan zou men bemerken hoe lang onze straatnamen reeds bestaan. De Middelstraat, nu saamgetrokken tot Meelstraat, wordt reeds in 1319 genoemd. Zij verbond het oude middenpunt der stad (kerk, markt, 's Gravenhof) met de haven. Dat zij toen al „middelstraat' heette zal wel wijzen op de aanwezigheid van twee evenwijdig aan haar loopende straten. De Potstraat wordt dan ook al in 1321 genoemd en de Melkmarkt, die misschien destijds mede dien naam droeg, vindt men in 1398 Vermeld. Een enkele straat kreeg wel eens een nieuwen naam. Wat wij nu gewoonlijk de Manhuisstraat noemen, heette in de 15e eeuw 'sHeer Dierikxwerf, ?n de 16e eeuw de Sint Anthoniestraat (naar het hofje van dien naam) en op het eind dier eeuw is daarnaast als nieuwe naam op gekomen de Manhuisstraat, naar het in 1585 gestichte Oude Manhuis. De Appelmarkt droeg reeds in 1352 dien naam. Het Beddeweeg is een vreemde bena ming. Men sprak oudtijds nooit van „ui" Beddeweeg, maar men woonde „tusschen" Beddeweeg. Zeer vermoedelijk beteekent phos, een eigenaardig heerschap, die blijk baar wel een paar papiertjes op zak moet hebben gehad, want hij verloor in één enkelen dag de kapitale som van 11 milli oen francs, en heeft bovendien het record Van heel het Fransche speeltafel-wezen op zijn naam gevestigd door de onge looflijke praestatie, van binnen de zes minuten een millioen francs te verliezen. Welk een luguberen roman kan men zich met maar een beetje fantasie, rondom de f iguur Van dezen nakomeling van Pe ricles denken en welk een wonderlijk schepsel moet hij zijn, dat het einde van dien roman niet... een korte knal en een rookende revolver is geweest!.... De bezuinigingsplannen van de regeer ing. In aansluiting aan onze jongste mede- deelingen, dat in di: mtllioenennota van den heer Colijn het cijfer van de 105 millioen tekort aanzienlijk gewijzigd zal worden, verneemt de „Rsb." van zeer betrouwbare zijde, dat thans definitief besloten is, met 1 Januari ajs. een alge meens salarisverlaging in te voeren voor het geheele rijkspersoneel, ook voor de onderwijzers. De daartoe noodige maatregelen zijn reeds in bewerking. Verder verneemt het blad, dat ook het tekort op de spoorwegen gedekt zal wor den door een algeheele saiarisregling van het spoorwegpe'-soneel. Aangezien dus de regeering. nu ook tot salarisverlaging besloten heeft voor het reeds jaren in dienst^ijnde personeel, zal tot intrekking van art. 40 van het Be zoldigingsbesluit moeten worden overge gaan. De „Rsb." verneemt nader, dat de Re geering voorioopig geen plannen! heeft om eenig bedrag te korten op de bestaande pensioenen. De 42 millioen die daarvoor uitgetrokken is, beschouwt de Regeering tot die bedragen, welke voor een bezui- ziging niet in aanmerking kunnen ko men en waartoe ook de ruim 100 mil lioen behoort voor rente en aflossing. Ten slotte meldt het blad, dat ook de militaire traktementen een verlaging zul len ondergaan. W|ziglng van de Ouderdomswet. Bij Kon. besluit van 13 Aug. is be paald, dat de wet van 13 Juli 1923, tot wijziging van de Ouderdomswet 1919, in werking zal treden op 1 Sept. Van dien datum af zullen geen verzekeringen vrij van administratiekosten bij de Rijksver zekeringsbank meer gesloten kunneij wor den. Dientengevolge kunnen zij, die zelf ot wier echtgenoot nief In de Rijksinkom stenbelasting zijn aangeslagen naar een inkomen van f 2000 of meer, niet langer voor een rente van ten hoogste zes gul den per week een verzekering vrij van administratiekosten sluiten; de voor die verzekering te betalen premie moet ook de kosten van administratie dekken. Reeds gesloten verzekeringen blijven echter van kracht. Het einde van den Zomertijd. Op een vraag van den heer Braot, lid Van de Tweede Kamer, over den eind datum van den zomertijd, heeft de mi nister van binnenlandsche zaken en land bouw geantwoord: Naar aanleiding van het ter zake met de directie der Nederlandsche Spoorwe gen gehouden overleg ligt het in het voor nemen van den ondergeteekende om, in verband met de omstandigheid, dat in België en Frankrijk de zomertijd Vermoe delijk zal eindigen in den nacht Van 6 op 7 October a.s., te bevorderen, dat de zomertijd hier te lande alsdan eveneens een einde neemt. het: „tusschen beide wegen", n l. een ver binding tusschen de Zevengetij- en de (Verre) Nieuwstraat. De Nieuwe Boogerdstraat heette reeds in 1368 en nog* tot in het begin der 16e eeuw „die niewe port" en de Nyeu- poort", (hier in de beteekenis van „nieu we stad"). Qe naam Boogerd (Boogaard) straat komt in de 17e eeuw voor, terwijl van de oude benaming het woord „nieuw" be houden bleef. De Dam is mede zeer oud- Deze zal jgelegd zijn om het zich in de eerste helft der 14e eeuw in Oostelijke richt'ng uit breidend Zierikzee te verbinden met de aan de overzijde der haven liggende gron den. De Fonteine, een middeneeuwsche wa terput, die in 1607 werd d'chtgelegd en van een pomp Voorzien, behoeft geen ver klaring. Het Gat van West-Noord-Westen ont- stondl in de eerste helft der 17e eeuw1 op de tot straten aangelegde gronden van het adellijk huis van,' Ravesteyn, Waaraan ookl de Ravestraat haar naam ontleent. Het Groendal wordt reeds in 1340 ver- meld/JPe naam kan wijzen op een hellen de, met boomen beplante straat. De Gravenstraat ontleende wel haar naam aan het in de nabijheid gelegen en in 1615 gesloopte 's Gravenhof, een oud grafelijk slot, waarvan 'n aanteeke- ning de stichting tot? 't jaar 1048 opvoert. De; naam 's Heer Arendsslop komt reeds in 1398 voor, de Hem wordt in de 15e eeuw1 vermeld, de Watermolen heette in de, middeleeuwen Hughe Moreydshole, al- Uit Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. Naar 'wij vernemen heeft de burgemeester het eere-voorzitterschap van de „O. V." aangenomen en een ziil- veren medaille als le prijs beschikbaar gesteld voor de afd. ringrijderij. Mr. H. Polvliel schonk eveneens een zilveren medaille voor dezelfde afdeeling als 2e prijs. i Met Sept a.s. worden verplaatst bij de Visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, de opzieners L. v. d. Weele van Bruinisse naar Zierikzee en C. Glerum van Zierikzee naar Brui nisse. Het perste Zierikzeesche Mond harmonica-Gezelschap D.O.K.-' zal Woens dagavond 8,30 uur een uitvoering geven op de tent in 't Havenpark, terwijl Don derdagavond „Kunst en Eer" eveneens in deze tent een uitvoering 2al geven. SIRJANSLAND. Alhier zal Zaterdag 1 September feest worden gevierd in ver band met het 25-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. DREISCHOR. Vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdag 24 Aug. j.l. Aanwezig alle leden. Voorzitter de burgemeester. Na de opening leest de voorzitter de notulen, welke worden goed gekeurd. Van den polder „Vier Bannen" is de mededeeling ingekomen, dat het bestuur van dien polder f 15 wenscht bij te dragen in de kosten van de bebakening der vaargeul, ingaande 1 Mei 1924. De heeren Joh. de Vrieze en J. W. v. d. Linde, uitmakende de commissie voor het nazien der rekening 1922, brengen als zoodanig verslag uit. Zij hebben de reke ning in orde bevonden. Den heer J. W. v. d. Linde bevreemdt het, dat bij de rekeningen der ambachtslieden niet is te vinden die van den smid J. Kloet. Deze toch zou als Ingezetene mede gerechtigd zijn ook voor de gemeente te werken. De voorz. zal er zijn aandacht op ves tigen. Op het adres van de beide onder wijzeressen der O. L. School, de meerdere lesuren buiten den gewonen schooltijd extra betaald te krijgen, wordt op ad vies van B. en W. z. h.s. afwijzend be schikt. Hierna wordt de begrooting Voor het a-s. dienstjaar 1924 aangeboden. Het verzoek van L. J. Mol, om gedeeltelijke ontheffing van schoolgeld wegens lang durige afwezigheid van school van zijn kind, wordt z. h. s. toegestaan. Mede is ingekomen een verzoek van C. van 't Noordende, om geheele ontheffing van schoolgeld voor zijn kinderen, daar hij Voor zijn groot gezin, als eenig kostwin ner, niet in staat is, dit te betalen; wordt roet aller instemming toegestaan. Mede geeft de Raad toestemming tot het aan- koopen van een nieuw groen tafelkleed voor de raadzaal, waarvoor stalen van de firma Gcbr. Lokker ter tafel aanwezig zijn, gaande tot een bedrag van f35. Bij de rondvraag verzoekt de heer Doele- men den voorzitter het uur van vergade ren voor de volgende vergadering, ter gelegenheid van de installatie van den nieuwen Raad, zoo vroeg mogelijk te houden. De voorzitter zegt toe v.m. 10 uur (o. t.) De heer P. v. d. Linde vraagt nog eenige inlichtingen aangaande de vrij stelling van recognitie van de keislag ten behoeve van den Noordgouwschen dijk. De voorzitter het woord richtend tot die raadsleden, welke voor 't laatst de vergadering bijwonen, n.l. de heeren J. J. Klompe en J. W. v. d. Linde, brengt hep dank Voor alles wat ze voor de ge meente hebben gedaan. In 't bijzonder weth. Klompe, met wien hij zooVeel jaren reeds heeft samengewerkt en alho&- wel dikwijls verschil van meening be stond, dit altijd op de meest vriendschap- pelijke manier is opgelost. Den heer Klom- zoo naar Hughe Moreyds, die in 1358 burgemeester onzer stad was. Hole is heul. De naam watermolen wijst tevens op na nabijheid van den grafelijken wa termolen, waarvan reeds in 1220 sprake is. Het Hoeltje zal wel fceteekenen: heul tje, houten bruggetje, gelijk men daar, vóór de demping der Schuithaven, vond. De Hoofdpoortstraat, ook nog wel in de 18e eeuw Parelstraat geheeten, ontleende haar naam aan de in 1624 ten Zuiden der Ravestraat gestichte Hoofdpoort. Het Sint Jacobsstraatje zal wel ge noemd zijn naar het ter plaatse van de tegenwoordige Vischmarkt gelegen Sint Jacobshofje. Het wordt reeds in 1490 ver meld. De naam Jannewecken vindt men al in 1467. De Sint Janstraat werd genoemd naar de in de nabijheid wonende Sint Jans- heeren (later het Predikheerenklooster, aan het Noordelijk eind der Lange Sint Janstraat). Toen in het eerste vierde der 17e eeuw de nieuwe Sint Janstraat ont stond, 'Werd deze aldra de Lange Sint Janstraat; geheeten en de andere naamge- noote kreeg den naam van Korte St.- Janstraat. Sint Joostmeet wbrdt in 1543 vermeld. De Kapellestraat ontleende haar naam aan de aldaar in de 15e eeuw' gestichte kapel van Poppe Hayman. De Karnemelksvaart vonden we in 1603 voor het eerst pnder dien naam genoemd. Het Kraanplein werd aldus genoemd naar de daar staande kraan. Tot in de 16e eeuw stond de vorige kraan op het ruime aan de Oude, Haven gelegen straat- pe is het aangenaam bij zijn heengaan deze woorden te mogen hooren; hij spreekt zijn beste wenschen uit Voor de gemeente en haar Raad en hoopt, dat de voorzitter met den nieuwen Raad en vooral ook in 't bizonder met de toe komstige wethouders op de meest vrede lievende manier zal kunnen blijven samenwerken, de gemeente tot heil. Daar na sluiting. MARINE EN LEGER. Officier van gezondheid le klasse O.-I. leger Z. G. Hoogerheide, zal 22 Septem ber met het stoomschip Insuiinde naar Indië terugkeeren. POST EN TELEGRAPHÏE. Vrouwelijk personeel. In het verslag van de door den direc teur-generaal der P. e» T. ingestelde oom missie, tot beoordeeling van de bezuini gingsvoorstellen van het personeel bij dat dienstvak treffen wij, schrijft de a,Msb.", een voorstel van de commissie zelf aan, waarop ongetwijfeld de aan dacht nog eens moet worden gevestigd. Immers mag worden aangenomen, waar de oommissie was samengesteld uitslui tend uit hoofdambtenaren, die midden in het bedrijf staan, dat haar voorsteden gegrond zijn op de practijk. Wij be doelen het voorstel der commissie inzake de beperking van het vrouwelijk perso neel. Dienaangaande wordt voorgesteld: le. indien de door het heerschende overcompleet van personeel noodzakelijk (wordt ambtenaren op wachtgeld te stel len in de eerste plaats gemeenlijk hier voor de gehuwde vrouwen in aanmerking te brengen 2e. de bedrijfsleiding uit te noodigen er bij de regeering op aan te dringen, (dat voor het vervolg bij huwelijk in den regel ontslag uit 's Rijks dienst wordt verleend; 3e. bij eventueele nieuwe aanwerving van personeel voor post en telegraaf (kantoorbedienden-telegrafisten) de ver houding van vrouwen tot mannen te wij zigen van 1 oipi 5 in 1 op 10. LANDBOUW EN VEETEELT. Dc tentoonstelling op 5 en 6 Septem ber te 's Gravenhage op het Malieveld te houden door de vereenigingen „Het Nederlandsch Rundveestamboek" en het Nederlandsch Trekpaard B.T." belooft zeer belangrijk te worden^ Op het Malie veld zal dan verzameld zijn van het beste, w'at Nederland op het gebied van Rundvee en Trekpaarden heeft en zal men kunnen zien op 'wat een hoogen trap de fokkerij van rundvee en trek paarden staat. Dat een groot bezoek van buitenlanders kan verwacht worden, mag men aannemen, nu deze tentoonstelling gehouden wordt in aansluiting op het veeteeltkundig congres, waarop de; regee- ringsvertegenwoordigers aanwezig zullen zijn. Bovendien zendt Engeland een de putatie van 24 leden van deBritish Fri sian Society". Uit Denemarken komen een elftal staatsconsulenten; Zuid-Afrika Zendt eenige belangstellenden, terwijl de in ons land vertoevende* Indische prinsen hebben te kennen gegeven; de tentoonstel ling te 'willen bezoeken. Ook de demon stratie op 4 September door de ver- eeniging „Het Nederlandsch Trekpaard Stamboek B. T.", georganiseerd met me dewerking van de Nat. Ver. t. bev. v. d. Paardenfokkerij in Nederland, welke de monstratie met het bezoek van H.M. de Koningin zal worden vereerd, zal zonder twijfel een succes zijn, waartoe onze drie zuidelijke provinciën met hunne versierde wegens, betrekking hebbende op) de land- viak, dat men bereikte door het nog be staande brandpad tegenover de Meel straat (tusschen de huizen B no. 83 en 84). De toegang daartoe 'was met een poort afgesloten en daarnaast ter plaatse waar nu op den Dam het huis B 83 staat bevond zfich het Sint Jans huis, Waar de bedienaars der kraan, de stadsarbeiders en werklieden, in de mid deleeuwen samenkwamen en ook in dat Sint Janshuis eene kapel bezaten. De Minderbroederstraat ontleende haar naam aan het in de nabijheid gelegen en reeds in 1271 vermelde klooster der Minderbroeders. De Hooge Molenstraat werd reeds in 1466 zoo genoemd; men vond er een hoo gen molen. De Molleman was reedsfin de 16e eeuw eene doodloopende straat. Dc naam is ontleend aan een familienaam uit het eind der 16e eeuw*. Deze nu door deuren af gesloten grond werd ook oudtijds wel genoemd ,.de Verckensstrate". De Korte Nobelstraat wordt al in 1398 vermeld. In welke beteekenis de naam „nobel", die ook in de Nobelpoort ge vonden wordt, hier opgevat moet wor den, is niet zeker. Nobel beteekende: aan zienlijk, edel; maar het was ook de naam van een munt. Daar de Nobelpoort, Zij het dan ook oorspronkelijk wellicht in anderen vorm, ongeveer tegen het mid den der 14e eeuwi gebouwd is, Zullen de daarheen leidende stratenj uit dien tijd dagteekenen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1