Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 24 Aug. 1923 zierikzeesche courant. advertentiëni EERSTE BLAD. Kennisgeving. binnenland. TELEGRAM! BARTOisGOEDKOOPER SPOTPRIJZEN MAGAZIJNEN, Firma BELOFROK VAN ROQ, Verandering Honig's Puddingen Prijs per 8 maanden f 1,60, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 6 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Postchèque en Gironummer 99292 van 1—8 regels 60 ets., van i regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. BU contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 10970. Inaondlnif °p d»ft a»- Oir A A DE LOOZE Jr. Ult(,FMlc!. H. J. KOSTER. TMr Dit nummer bestaat uit 3 bladen. De BURGEMEESTER van Zieriizee brengt ter kennia van de Ingezetenen, dat er op MaSndag den 27 Aug. as., 's namiddags te 2 uar, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende pun ten zullen worden behandeld: 1. Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Comptabiliteitsbesluit. 4. Vaststelling rekening straatweg Zierik- zse Brouwershaven over 1922. 5. Idem rekening Burger-Weeshuis 1922. 6. Idem Harmoniegezelschap „Kunst en Eer" over 1922. 7. Idem Burgerljjk Armbestuur over 1922. 8. Idem gemeenterekening over 1912 en rekening gasfabriek 1922. 9. Benoeming onderwijzeres aan de O. L school A. 10. Voorstel in zake schadevergoeding aan A. J. Wansink en E. Saman. 11. Idem tot het verleenen van een bjjdrage voor het kinderfeest op 31 Aug. a.s. 12. Vaststelling heffing en invordering plaatselijke inkomstenbelasting. 13. Idem bouwverordening. 14 Voorstel in zake verzoek Vf. de Jonge om kwijtschelding van landpacht. 15. Idem tot toetreding als lid der Veree- niging „Hendriok de Kejjser". 16. Aanbieding gemeentebegrooting voor 1924. Zuaicziz, den 23 Augustus 1923. De Wnd. Burgemeester, A. TIMMERMAN Cz. Algemeen Overzicht. De Fransch-Engelsche notawisseling is het voornaamste nieuws, waarmede de buitenlandsche polit'ek zich bezig houdt, alhoewel de belangstelling van 't^ grootste deel van het publiek voor deze scher mutselingen op papier zeker eenige gra den beneden het vriespunt is gedaald. Dinsdagavond) is het Fransche antwoord op de Britsche nota te Londen overhan digd. Het geheele antwoord vormde een lijtvig document, een boekdeel haast, dat, naast een algemeene uiteenzetting van 't FYansche standpunt, een goed deel be vat, waarin punt voor punt de Britsche argumenten en bezwaren worden weer- legd. Het algemeene standpunt door Frank rijk in deze nota uiteengezet bevat wei nig! nieuws; want uit tal van redevoerin gen van Poinearé is de politiek van Frankrijk wel genoegzaam bekend. Het standpunt van den premier blijft dit: dat Duitschland eerst zal moeten ca- pituleeren en dat men eerst daarna zal kunner> gaan praten over maatregelen om de eischen ten aanzien van de betaling der oorlogsvergoeding in overeenstem ming te brengen met die van Duitsch- land's herstel. Voor de zooveelsle maal wordt In de not^ uit den treure verklaard, dat Frank rijk in het Ruhrgebied geen politieke of annexionistische doeleinden nastreeft en dat Frankrijk bereid is tct een wijziging der bezetting in dit gebied, zoodra Duitschland het. lijdelijk verzet zal heb ben gestaakt. Van een opgeven van de Ruhrpolitiek, Welke toch do or de Britsche regeering werd afgekeurd is evenwel geen sprake. In Poincaré's uitlatingen is moeilijk een toenadering tot het Britsche stand punt te vinden. Naast de kwestie van de Ruhr is er de kwestie van de vergoedingen, welke onafscheidelijk is verbonden met de i'n- tergeallieerde! schulden. Uit de nota blijkt, dat de Fransche premier een mooi plan netje heeft bedacht voor een bevredigen de financieele oplossing. De Britsche regeering verlangt 14,2 mil liard ter dekking van haar schuld aan de Vereenigde Staten. Poinearé stelt nu voor 52 milliard als minimum van Duitschland te vragen, waarvan Frank rijk de helft of 26 milliard zou krijgen, Engeland zijn 14,2 milliard en de rest of 11,8 milliard voor België zou bestemd zijn. Deze oplossing is echter niet te ver eenigen met de indertijd te Spa getrof fen regeling, w'aarbij ook Italië en an dere landen hun aandeel; in den buit zou den krijgen. De kern van dit geheele plan is, dat Poinearé bij zijn eisch blijft van 26 mil liard, benevens de schrapping der schul den aan de andere geallieerden. Met deze nieuwe Fransche nota is men geen stap gevorderd, die tot een algeheele oplossing leidt, en de Britsche bladen schrijven in gelijken zin. BUITENLAND. Anonieme briefkaarten. In Groydon bij Londen waren de laat ste drie jaar voortdurend anonieme brje- ven en briefkaarten ontvangen, meest door een predikant en leden van zijn gemeente. Onder degenen, die kaarten van dezen aard hadden ontvangen, waren een Vader en ©en dochter, een zeer fatsoenlijk meisje, die hun beklag deden bij de polit e en de post. In het eind der vorige maand zag een postambtenaar, belast met het instel len van een onderzoek naar zaken als deze, het meisje, dat hij van aanzien kende en wier wijze van doen hem zeer ongewoon voorkwam, iets In een breven- bus werpen. Toen zij weg was, stak hij een krant door de gleuf van de bus op zulk een wijze, dat die krant openviel en de stukken, die reeds in de bus lagen, bedekte. De bus werd geopend: op de krant lag één brief, er onder acht brief kaarten van weinig stichtelijke^ inhoud;. Een der briefkaarten was aan 't meisje zelf gericht, aan het adres van haar patroon. Op het hoofdkantoor der poste rijen te Londen werd zij in tegenwoordig heid van een politie-ambtenaar onder vraagd. Daar verklaarde zij, dat als de ambtenaren zeiden, dat zij het gedaan had, zij niet kon zeggen, dat het niet zoo was. Een verklaring kon zij niet geven. Tot den bij het verhoor aanwezi gen politie-ambtenaar had zij gezegd: „Hoe komen de menschen cr toe zoo iets te doen?" Waarop de politieman ten ant woord had gegeven, dat hij geloofde, dat de duivel achter die menschen zat en hen veel dingen liet doen dn strijd met hun beter-ik. Dezer dagen had het meisje zich voor de politie-rechtbank van Croydon te ver antwoorden- Zij ontkende thans alles, doch de rechtbank veroordeelde haar tot 6 pnd. boete. Vermoedelijk komt de zaak in hoo- ger beroep opnieuw voor. Ken gastvry voorstel. De afgevaardigde van de Charente (Fr.) Taittinger, heeft den nvnister De Lastey- rie een voorstel voorgelegd, waarmee hij denkt Frankrijk een groot voordeelte bezorgen. Het geldt hier de vreemdelingen, die z. i. een ruïne voor Frankrijk zijn, nu, tengevolge van de economische crisis de franc gedepriceerd is, en de productie minder is dan het verbruik, zoodat de voedingsmiddelen elders gekocht moeten worden. De prijzen stijgen dus en de koers daalt meer en meer. Maar dat is het volgens deze afgevaardigde niet alleen; ook is het schandelijk, dat zoo veel families geen onderdak kunnen krij gen, terwijl de vreemdelingen een groot deel der appartementen in beslag nemen en ook de hotels vullen. Bovendien moet,- zegt hij, de regeering zich met alle macht verzetten tegen de invasie van vreem delingen op het gebied van kunst, weten schap, industrie en handel. Hoe nu deze stroom van buitenlanders te keeren? Door een belasting op hen te heffen, een „taxe de redressement éoonomique", Deze be lasting zal lederen vreemdeling weren, die in Frankrijk alléén komt om daar goed- kooper te leven. De rijke toeristen zullen er niet door afgeschrikt worden, deze zullen toch wel komen, meent de afge vaardigde en aan de schatkist goede in komsten bezorgen. Wil het de moeite loonen, dan zal, volgens dit voorstel, elke vreemdeling, die meer dan 8 dagen In Frankrijk fs, maandelijks minstens moeten betalen:.... frs1000 voor zich en ]rs. 200 üoor elke persoon, ten zijnen laste. De Ver. Staten en Europa. Mellon, de Am. staatssecretaris van fi nanciën, is uit Europa in de Ver. Staten teruggekeerd en heeft zich zeer pessi mistisch over den toestand in ons we relddeel uitgelaten. Hij heeft president Coolidge medegedeeld, dat het onmoge lijk is te z'icn hoe de Ver. Staten zou den kunnen helpen cm den toestand te verbeteren. De huidige steat der schade- vergoedingsquaestie vertraagt volgens hem op betreurenswaardige wijze het W'eeiJ in evenwicht bpengen van de Euro- peesche toestanden. Toch geloofde hij dat de komende maanden een oplossing zul- lei| brengen en dat Europa zich dan snel zal herstellen. Hij verklaarde dat thans het tijdstip niet gunstig is om op het fundeeren der geallieerde schulden aan t^ dringen; de Ver. Staten moeten gedul dig) op het herstel van den Europeeschen voorspoed wachten. Mellon meende tij dens zijn verblijf in Europe aanwijzingen te hebben gezien van een uiteenvallen van het Duitsche rijk In kleine onafhankelijke staten. Hij beschouwt de Ruhrb^cetting als een volkomen economisch verlies. In- tuaschen heeft een delegatie van voor aanstaande bankiers en zakenliedden ep biji den president op aangedrongen een of ander middel te vinden om officieel of anderszins te helpen den Europeeschen toestand te verbeteren. Zij verl.laarde elke gelegenheid om te helpen met instemm'ng te zullen begroeten en meenden dat de Amerikaansche? voorspoed, vooral de bloei van den Amerikaanschen landbouw1 met de welvaart van Europa ten nauwste is verbonden. Zij deden echter geen concrete voorstellen. Revolutionaire actie bJJ de jubileum feesten. De centrale recherche te Amsterdam was sedert eenige weken een georgani seerde actie van de sociaal-anarchistische groepen op het spoor, welke beoogde, bij de aanstaande jubileumfeesten een tegen beweging in het leven te roepen, waar voor vooral Amsterdam als werkterrein gekozen was. Inbeslagnemingen van ver schillende pamfletten met voor de Konin gin beleedigenden r.nhoud waren daarvan reeds het resultaat. Het door de centrale recherche voort gezette onderzoek leidde ook op het spoor van een communistische act:e in gelijken zin en van eenzelfde strekking. Ten slotte beschikte men over voldoende aanwijzingen om over te gaan tot huis zoekingen, welke Donderdag hebben plaats gevonden. In den voormiddag reeds wer den drie punten in de stad met een groot aantal rechercheurs afgezet. In de eerste plaats het gebouw van het Plaatselijk Arbeidssecretariaat; vervolgens de druk kerij en de kantoren van de Tribune, en ten slotte het perceel Prins Hendrikkade 140, op de bovenverdieping waarvan het secretariaat van de common is t:sche partij in Nederland is gevestigd, en een amb tenaar van die partij zijn woning heeft. Voorts bevinden zich hier de kantoren van de eerste Nederl centrale voor den handel met Sowjet-Rusland, agentschap van de Industrie en Handelsaktien Ges. te Berlijn en yan het algemeen comité voor den wederopbouw van Rusland. Het geheele gebouw werd van onder tot boven doorzocht, en 12.000 exemplaren werden gevonden van een krant van vier pagina's genaamd „De Spelbreker", met als ondertitel: Uitgave van het comité van actie tegen de Oranje-lol en de Vloot: wet te Amsterdam. Deze exemplaren wer den in beslag genomen en met de politie auto weggevoerd. De volgende huiszoe king geschiedde bij de Tribune, waar ge heele stapels van de „Spelbreker" werden gevonden. Groote pakken met exemplaren van deze krant droegen de rechercheurs in de politie-auto, welke nagenoeg geheel I gevuld raakte. De langdurige huiszoeking hier ingesteld, veroorzaakte geleidelijk een grooten oploop van nieuwsgierigen voor het perceel. Behalve de exemplaren van de „Spelbreker" werd nog drukkersmate riaal voor deze krant gevonden, dat mede in beslag genomen is. Bij het bezoek aan het perceel Prins Hendrikkade 140 werd niets '.p beslag genomen. Het jubileum van de Koningin. Het comité voor het nationaal hulde blijk aan de Koningin bericht, dat het, met instemming van H.M. in het voorne men ligt, dat dr. Van Aalst, voorzitter van het comité, op den 6en September, 's middags om twee uur, In het paleis op den Dam 't nationaal huldeblijk aanbiedt namens het Ncderlandsche volk. Het ge restaureerde koor der Nieuwe Kerk te Delfijzal alsdan ter beschikking van H.M. worden gesteld en het in acht deelen ge bonden album, inhoudende tweehonderd- zeventiem werken van Nedertandsche kun stenaars, zal H.M. weden overhandigd. Bij deze plechtigheid zullen tegenwoor dig zijn de leden ven het uitvoerend co mité uit het geheele land. De leden en griffier van de Eerste Ka mer en de leden en de griffier van de Tweede. Kamer zullen in den ochtend van Zaterdag 1 September ten Koninklijken paleize in Den Haag door de Koningin ontvangen, worden, ter aanbieding van de adressen van de Kamers ter gelegenheid van het 25-jarige regeeringsjubileum van H.M. Het Permanente Hof van Internationale Justitie zal Zaterdag 1 September door de Koningin ten paleize Noordeinde in Den Haag worden ontvangen tot het aanbie den van gelukwensohen met het Konink lijk Jubileum. Persoonlek geschenk aan H. M. de Koningin Het persoonlijk geschenk, dat door het Comité voor het Nationaal Huldeblijk na mens het Nederlandsche volk aan H- M. de Koningin zal worden aangeboden, be staat uit een in acht deelen gebonden album, bevattende een verzameling van 217 speciaal voor dit doel door Neder landsche kunstenaars vervaardigde afbeel dingen van Nederland. Verscheidene schilders hebben aan d:t album medegewerkt. Zi) werden daartoe door het Comité uitgenoodigd op advies van -de voorzitters van de Schildersgenoot schappen „Pulohri Studio", „Art: et Ami- citiae" en „St.-Lukas". De Middenstandsbond. De algemeene vergadering van den Mid denstandsbond en het Congres zullen plaats vinden te Breda op 17 en 18 October. Op het Congres zullen door be kwame deskundige mannen o. a. behan deld worden: „Overheidsbedrijven", ,,de Kamers van Koophandel en de Midden stand", „de Faülissementswet" en „het Cadeaustelsel in den handel". De ambtenaarssalarissen. Is de „Tel." wel-ingelicht, dan is de regeering voornemens art. 40 van het bezoldigingsbesluit voor de Rijksambte naren het artikel, waarbij niet-verlag'ng der traktementen op 1 Juli 1921 werd ge waarborgd in te trekken. Uit Stad en Provlnolo ZIERIKZEE. In plaats van een bloe mencorso zal men hier op 31 Augustus a.s. een ringrijderij op motorfietsen orga- niseeren. Deelnemers hiervoor moeten zrlch zoo spoedig mogelijk opgeven bij den heer Romeijn, „Parklust", alhier. De districts-commlssie van 't Fonds ter aanmoediging en ondersteun'jng van den Gewapenden dienst in de Nederlanden te Zierikzee, deelt ons mede, dat aan alle deel gerechtigden ter gelegenheid van de 25-jarige troonsbestijging van Hare Ma jesteit Koningin Wilhelmina een extra uit- keering van f 10 zal gegeven worden. Deze jubileum-uitkeering zal zooveel mo gelijk op 31 Aug. a.s. plaats hebben. Bij de firma A. J. Bronswijk te Oostburg verscheen ter gelegenheid van het zilveren jubileum van H.M. de Ko ningen, een „Jubellied voor ZeeuiOsch- Vlaanderen"woorden van N v. Vuuren- Timmerman, muziek van G. J. Beijerle. Groene Kruts-Auto. De Directeur van 't Post- en Telegraaf kantoor te Zierikzee maakt bekend, dat de regeling voor het requireeren van de zieken-auto van het Groene Kruis heden avond in werking treedt, behalve voor Brouwershaven, Zonnemaire en Scharen- dijke. Nabij de brievenbus van het kantoor te Zierikzee is een nachtbei aangebracht, waarmede de directeur voor dit doel kan worden gewekt- Natuurlijk wordt alleen gevolg gegeven aan verzoeken* welke uit gaan van de geneesheeren. BROUWERSHAVEN- Donderdagmorgen brandde alhier op het Havenplein het café met woonhuis „Bellevue" geheel uit. Aan het flink optreden der brandweer was het te danken, dat de belendende gebou wen behouden zijn gebleven, alhoewel deze laatste aanzienlijke waterschade heb ben gekregen. Verzekering dekt de schade. POORTVLIET. Met ingang van 25 Aug. a.s. is benoemd tot agent van polit-'e te 's-Gravenhage, de heer J. W. van Ast, alhier, sedert 1 October 1922 leerling van de Politieschool te Hilversum. RECHTZAKEN. Voor het kantongerecht te Wagenin- gen heeft terechtgestaan de melkverkoo- psr C. van D. te Rhenen, wegens meik- vervalsching. Het bleek, dat bekl. aan de melk had toegevoegd het vuile waschwa- ter van zijn kostgangers, die zich in den stal plegen te wasschen. Daar de man reeds eerder was veroordeeld voor het zelfde feit tot een geldboete, vorderde het O.M. thans 14 dagen hechtenis. De waarn. kantonrechter veroordeelde hem tot acht dagen gevangenisstraf. ONDERWIJS. ZIERIKZEE. Voor de landbouwakte 1. o. slaagde te Wageningen op 23 Aug. o. a. de heer N. A. Quist, onderwijzer aan School A. Bij het te Wageningen gehouden examen landbouwkunde 1. o. slaagde o.a. de heer p. de Potter te Brouwershaven. ELKERZEE. Door den Raad is voor deze gemeente het vervolgonderwijs op geheven. ELLEMEET. Hier Is het vervolgonder wijs opgeheven. Het zevende leerjaar. In verband met de loopende geruchten ovér het laten vervallen van het zevende leerjaar, kan het „Hbl." mededeelen, dat het bestuur eener nieuw opgerichte Bijz. School aan den Minister onthef Eng heeft gevraagd van de verplichting om zich op een zevende leerjaar in te richten, doch dat het deze ontheffing niet heeft verkregen. LANDBOUW EN VEETEELT. Landbouwtentoonstelling Den Haag. De Nederlendsche Spoorwegen stellen door het afgeven van g ezel schapsbil jet ton de gelegenheid opetn om op een goed- koopere manier de tentoonstelling van het Ned. Trekpaardenstamboek enz. te bezoe ken. Deze gezelschapsbiljetten worden) af gegeven voor minstens 10 personen voor een enkele reis, afstand minstens 25 K.M. (2e en 3e klasse), terwijl voor gezelschap pen van minstens 20 personen biljetten worden afgegeven voor heen en terug. Houders van een gezelschapsbiljef van 10 personen kunnen dezelfde voordeden voor hunne terugreis genieten, wanneer zij onmiddellijk bij aankomst in Den Haag aan den stationschef hun voorne men te kennen geven om gezamenlijk terug te gaan. Deze gezelschapsbiljetten geven eene besparing in de reiskosten van o.a. 25 pCt. Aanvragen voor gezei- sehapsbüjetten moeten op de daarvoor bestemde formulieren, verkrijgbaar aan de stations, worden ingezonden, uiterlijk daags te voren aan het station van ver trek. Deze biljetten moeten> genomen wor den van af een bepaald station. Bij niet genoegzame deelname kan men zich van uit verschillende plaatsen combineeren. Hare Majesteit de Koningin zal de de monstratie van 4 September met Hare tegenwoordigheid vereeren. KERKNIEUWS. NecL Herv. Kerk. Beroepen: Te Baarn, A. Adrlanl, em. pred. te Utrecht en I. Kievit te Lanteren. Te Lage Zwaluwe E. Reeser te Hoog land (U.). Geref. Kerk. BeroepenTe Stad aan 't Haringvliet B. W. de Graaff te Rilland Bath. Te Sohlldwolde K. v. d. Veen te Vreeswijk. Aangenomen: Naar Leimniden, cand. D. Rlngnalda Jr. te Den Haag. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Bussum G. Wiase te Arnhem. dan HA AIJ ER. Da gtheela winkelvoorraad zal gedurende de verbouwing worden uit- t- verkocht tegen -I ZEGT HET VOORT! w«ar een ruime aorteerfng la. zult U zeker interessant vinden, 't Verplicht U tot nieta. Haringplsats Middelburg. van sdüs doet eten. zeat L-J van spijs doet eten, zegt het spreekwoord. Eiken dag een anderen Honig's Pudding, gefabriceerd met Honig's Maïzena, geeft een aangenameafwisse- ling bij de maaltijden. L/f Godsdienstoefening te Zierikzee, op Vrijdag 91 Ang. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 's Voormidd. 10 ure, ds. Steenbeek. Geref. Kerk. 'b Voorm. 10 ure, ds. Wiellnga. i Chr. Geref. Kerk. 'b Voorm. 9 ure (oude tijd), dg. van der Molen. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Ernstig motorongeluk. Te Dinteloord (N.Br.) had Zondagavond laat een ernstig motorongeluk plaats. A. L. Jr. reed met zijn motor langs den Steenbergschen weg huiswaarts. Plotseling brak de voorvork en L. viel in volle vaart met een smak op deu grond. Hij kreeg een hevig bloedende lange en gapende hoofdwonde by een der slapen en werd bewusteloos opgenomen. De landbouwer W. was daar juist met zfjn rijtuig ia de buurt en ging ijlings don tiokter halon. Des avonds te circa half 12 werd de ongelukkige in deerniswekkenden toestand por anto thuis gebracht. Zjju toestand is ernstig. Em oplichter gearresteerd. De Rc'.ter- damsohe politie heeft aangehouden G. v. d. L., een bekend oplichter, die reeds eenlgoa tijd werd gezocht. Hy werd gearresteerd toen hij een gehuurde fiets wilde balacnen. Gebleken is, dat hij met z(Jn melije in bótels to Amster dam, Arnhem en Rotterdam verblijf hield en zender te betalen woer vertrok Dikwyls betaalde hij ook met oheques van den postcheque- en girodienst, welke echter waardeloos waren, daar hij slechts een bedrag van f 2,50 te goed had Zoo leende hy o.a. van zijn meisje f 85,—, waarvoor hy een waardelooze ohrque van f 100,— in ruil gaf. Verder maafcto hy autotochtjes, waarvan hy de rekeningen aan zijn hötel liet komen, waar zy natuurlijk nimmer betaald werden. De slechte I fid,. Voor de betrekking van gemeenteveldwachter te Ritthem hebben zich niet mlttder dan 11J sollicitanten aangemeld. Gestikt. Te Schipluiden Is «en 2l/r jarig kind van den landbouwer B. v. d. W. In do Zonteveenen, in een mestput geraakt cn gestikt. Een aehtjarig longetle is ln de Zuidduinen te Noordwyk-Blnnen onder zand bedolven geraakt en gestikt. Doodslak nuto-ongeluk. Drie roomsoh- kath. priesters passeerden by Berlloum (N.B.) een autobus. Eon der priesters, een Belg, kwam met zyn flets onder de autobus, met het gevolg dat de zware wagen over belde boenen ging. Beide beenen, lltkerann en rechterpols waren

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1