Zierikzeesche A Nieuwsbode abonnement: Woensdag 22 Aug. 1923 zierikzeesche courant. advertentiënt Loting voor dan Dienstplicht. hb u i ten land. Nederland in 25 jaren. Prü« per 8 maanden f 1,50, franoo per post f 1,80 Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlek© nummers 5 oont Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag, Postcheque en Gironummer 99292 80ste JAABGANG. - No. 10969. Dlr A A DE L80ZE Ir. Ulfc-IWici. U. J. COS ra. van 1—8 regels 60 ots., van i regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór ff ure. De BURGEMEESTER van Ziebikzbe maakt bekend, dat de loting voor de lichting van 1924 voor deze gemeente zal plaats hebben te Zierikzee in het Stadhuis, op Woensdag den 19 September 1923, des namiddags 21/» uur. Wie aan de lotlug deelnemen. Aan de loting nemen deel alle voorde lichting ingeschreven personen, met uit zondering van hen, omtrent wie vóór den dag van aanvang der loting blijkt, dat zjj: a. b\j onherroepelijk geworden uitspraak voorgoed ongeschikt verklaard of uit gesloten zgn; b. zy* oyerleden; c. hebben: opgehouden Nederlander te wezen en ook geen ingezetene zijn; d. als met-Nederlander hebben opgehouden ingezetene te zjjn; e. als ingezetene, mei-Nederlander, behooren tot een Staat, waar de Nederlanders niet aan verplichten krijgsdienst zjjn onder worpen of waar ten aanzien van den dienst plicht het beginsel van wederkeer:gheid is aangenomen; f. terecht in een andere gemeente zjjn in geschreven. De ingeschrevenen, die aan de loting moe ten deelnemen, worden uitgenoodigd om op het hierboven vermelde uur ter aangegeven plaatse aanwezig te zjjn. Wijze van loting. Da loting geschiedt ten overstaan van den Lotingscommissaris De ingeschrevenen wor den in de volgorde van het alphabetisch register afgeroepen, ten einde zelf een num mer te trekken. Bljjkt niet, dat de afge roepen ingeschrevene aanwezig is, of is deze buiten staat of onwillig een nummer te trekken, dan wordt de wettige vertegen woordiger opgeroepen. Bljjkt niet, dAt deze aanwezig is of is deze buiten staat of onwillig een nummer te trekken, of acht de Lotings commissaris het niet aannemeljjkdat de verschijnende persoon de opgeroopene is dan geschiedt het trekken door den Burge meester, het lid van den gemeenteraad of den ambtenaar der gemeente, bij de loting tegenwoordig. Het lotingsbiljet wordt alsdan bewaard ter secretarie van de gemeente, voor welke geloot werd. Aldaar kan de loteliog het biljet binnen drie maanden na de trekking afhalen of doen afhalen. fipzwaren tegen de loting. Door belanghebbende lotelingen of door hun wettigen vertegenwoordiger kunnen tegen de wjjze; waarop de loting is geschied, bezwaren worden ingebracht bjj den Com missaris der Koningin. Het bezwaarschrift kan op ongezegold papier worden gesteld, doch moet, met redenen omkleed en onder teekend, binnen tien dagen, te rekenen van den dag, waarop de loting is ufgeloopen, tegen bewjjs van «utrsSgrt «viilau Ingele verd bjj den Burgemeester. Van de uitspraak van den Commissaris der Koningin zal een afschrift ter gemeentesecretarie gedurende tien dagen ter inzage worden gelegd, waar van openbare kennisgeving zal geschieden. Het ter inzage leggen van dat afschrift zal tevens bjj persoonlijke kennisgeving worden bekendgemaakt aan hen, die de bezwaren inbrachten. Bezwaren, niet ingericht of niet ingeleverd op de hieruoren aangegeven toffee, kunnen geen gevolg hebben. Zierikzee, dsn 18 Augustus 1923. De Burgemeester voornoemd, A. TIMMERMAN Cz.f looo-Burgem. De dood van Esterhazy. We hebben reeds den dood gemeld van majoor Esterha2y, den schrijver van het befaamde document, waarin Dreyfus valsch werd beschuldigd. Thans blijkt, dat dit overlijden reeds drie maanden geleden te Harpenden, bij Londen, heeft plaats gehad, waar de majoor onder den( aangenomen naam van Jean de Voile- ment leefde. Esterhezy was een Duitsche spion in Fransehen dienst en behoorde tot de kleine groep van mannen, die de valsche aanklacht verzonnen, op grond Waarvan de Fransche artillerie-officier, Alfred Dreyfus, door den krijgsraad we gens verraad werd veroordeeld en voor levenslang naar het Duivelseiland werd verbannen. Dit vonnis werd later her roepen, De inwoners van het kleine, rus tige stadje Harpenden, vernemen eerst nu, tot hun groote verbaziing, wie de overleden graaf „Jean de Voilement" eigenlijk was. Zijn identiteit was slechts aan de politie en enkele intieme vrien den bekend. Hij was een tragische en gebroken verschijning, die stil en terug getrokken leefde. Het grootste deel van de laatste tiental jaren was hij invalide. Da* dood en de begrafenis van den „graaf" waren aan haast niemand in het stadje bekend. In zijn goede jaren hield hij er een verzameling rijpaarden op na en was hij een liefhebber van wapen collecties, waarvan de muren'van zijn kamers vol hingen. Zijn vrouw vertelde aan de buren, dat hij een gepensionneerd kolonel van het Fransche leger was. Naar aanleiding van het overlijden van majoor Esterhazy, haalt het .,Hbl." herinneringen op aan de bekende Dreyfuszaak, om te beslui ten met de als moraal der groote „af faire" op te vatten opmerking, dat deze herinnering kan „ieeren hoe gemakkelijk in Frankrijk de nationalistische harts tochten/ den zin voor recht en rechtvaar diging kunnen onderdrukken. Zooals ze echter ook leert, dat ten slótte de waar heid. hoe ook vervolgd en mishandeld, er zegeviert". Brutale bandieten. Volgens een „Central News"-telegram uit Amerika is een te Allendale in den Amerikaanschen staat Zuid-Carolina ge houden bal op een dramatische wijze ge stoord. Terwijl een tachtigtal paren door de danszaal zweefden, verschenen plotse ling zeven gewapende roovers met hun revolvers dreigend op de aanwezigen ge richt. .Hands up!" luidde het bevel. De aanwezigen werden vervojgens gedwon gen al hun geld en alle sieraden af te staan. Sommigen dames ging het te zeer aan 't hart haar mooie colliers te moeten missen. Maar de roovers lieten niet met zich spotten en beten met de tanden de schakels stuk. Nadat de bandieten zich van den bu't, tot een gezamenlijke waarde van onge veer 25.000 dollar, hadden meester ge maakt, poetsten zij de plaat. Ettelijke dansers, die naar buiten snelden, ten eJn- Ut anhfpnrnlnan o'cnwln een agent op een motorfiets, die de roo vers nazette, werden zonder pardon dood geschoten. De bandieten ontkwamen; tot dusver is men hun, niet op het spoor. Groote hoMbrniid. In het Oostelijk gedeelte van de Cana- deesche provincie Ontario, is het groote Wawa-hötel aan het Bay-meer aan de rivier de Muskoka in de asch gelegd. De brand ontstond in het holst van den nacht, toen een paar honderd gasten rustig lagen te slapen. Velen moesten in nachtgewaad ontvluchten; enkelen kwamen in de vlam men om. Er zijn reeds vele lijken van vrouwelijke gasten gevonden. Het aantal gewonden bedraagt 25, terwijl een negen tal personen wordt vermist. Ook het (hötel- register werd een prooi der vlammen, zoodat het juiste aantal vermiste perso nen nog niet kon worden vastgesteld. Omtrent den brand worden nog de volgende bizonderheden gemeld: Het Wawa-hotel heeft des zomers steeds een druk bezoek. Op het oogen- blik van het uitbreken van den brand waren er naar schatting ongeveer 200 gasten aanwezig. De brand ontstond in het benedengedeelte van den liftkoker, waarschijnlijk door kortsluiting. De gas ten op de tweede en derde verdieping werden door het vuur ingesloten. De vlammen grepen snel om zich heen en de ongelukkiger werden met een ver- schrikkelijken dood bedreigd. Er ontstond een paniek, toen de ingealotenen bemerk ten, dat de uitweg langs 'de trap door het vuur was versperd. De brand was zoo hevig en breidde zich zoo snel uit, dat niemand tijd had, zich te kleeden. In nachtgewaad ver drongen de gasten zich voor de vensters, terwijl vrouwen en kinderen angstkreten uitten. In hun wanhoop sprongen velen het raam uit, waarbij de meesten meer of minder ernstige verwondingen oplie pen. Maar zelfs de mogelijkheid, zich op deze gevaarlijke wijze te rédden, bestond niet voor alle gasten. Sommigen van hen waren spoedig door den rook dermate bedwelmd, dat zij niet meer aan redding dachten. Er zijn reeds 9 Verkoolde lijken gevon den, terwijl nog minstens 23 personen worden vermist. Men vreest echter, dat het aantal slachtoffers nog grooter zal zijn. Het ongeluk by Lourdes. Er zijn nog steeds zeven lijken niet gevonden. Men twijfelt er evenwel niet aan, of ze zullen wel gevonden worden. De voorzitter der Nederlandsche Rejs- vereen'ging. mr. v. d. Flier, is Maan- dagavnod uit Frankrijk teruggekeerd. De lijken) van de tot dusver gevonden slacht offers zijn niet meegebracht. Deze zijn, voor zoover ze herkend zijn, voorloopig bijgezet in een graikelder te Lourdes. tot de Reisvereeniging rich met de fa milie der slachtoffers in verbinding zal hebberi gesteld ten einde van die familie leden: te vernemen, of overbrenging naar Nederland wenscheiijk wordt geacht. Bovendien brengt de identificatie van de slachtoffers groote moeilijkheden mee. Ook de benood'gdi formaliteiten nemen meer tijd in beslag dan aanvankelijk werd" gedacht. Overwogen wordt, schrijft de Tel., een actie tot schadevergoeding int le stellen tegen de Garage Central de Boudou—Lourdes die ejgenaresse van den auto was, waarmee* het noodlottige ongeval plaats greep. Het lijk van den chauffeur js tot dusver nog niet gevon den. De heer Kuypctt uit Haarlem ia voorloopig te Lourdes, gebleven. De tyfoon te Hongkong. Omtrent den tyfoon, die Zaterdag Hongkong} geteisterd heeft, meldt de por- respondent aldaar vafl^de^ „Times" nog, wind had een snelheid van 130 mijlen in het uur, terwijl er gedurende de erg ste uren tusschen negen en elf bijna vijf inch regen viel. Boomen wer den ontworteld, telegraaf- en telefoon palen en palen voor het electrische licht knapten, af, luiken, uithangborden en stei gers werden door den storm door de straten gejaagd. Te Hongkong stortten 12^ en in Kowloon, dat er tegenover ligt, 20 Chineesche woningen in, waardoor 40 personen) werden gedood. Electrische dra den, waarop stroom stond en die af braken, kostten aan drie Chineezen het leven. Tal van Europeesche woningen werden ernstig beschadigd, het Peak Ho tel was een ruïne, doch aan land gin gen geen levens van Europeanen verlo ren. Op het water was het schouwspel ontzettend^ Berghooge zeeën sloegen over de zeemuren, deden de lager gelegen straten onderloopen en voerden allerlei overblijfselen mede. Stoombooten, die, met; het oog op de verwachte komst van den tyfoon. In de baai van Kowloon la gen, braken los van hun meerplaatsen en werden hulpeloos door de haven ge slingerd. Twintig kust- en rivierstoom- booten liepen aan den grond. Een Britsch marine-matroos klom aan boord van een Japansch stoomschip, dat door den storm stuurloos was gewor den. en werd met een reddingslijn neer gelaten. .Hij zwom 500 voet door de woe dende zee en redde luitenant Dickson, die het. bevel voerde over den onderzeeër L9, welke onder zijn voeten Was weggezon ken. Gelukkig was er niemand anders van de bemanning aan boord. Het s.s. Loong Sang van de Indo-China Steam Navigation Cy. werd voortgedreven met 2ijn boeg onder water. De bemanning stond op den achtersteven bijeen, door gebaren om hulp roepend. Het schip zonk ten slotte op vier mijl van zijn ankerplaats. De eerste officier ontkwam door stoutmoedig op een Nederlandsch schip over te springen, waartegen de Loong Sang aanvoer. De kapitein ver dween met zijn schip in de golven, doch werd 's avonds laat. tien mijlen ver der, gered, doordat hij een boot had we ten machtig te worden. Vier Europee sche officieren ie;n de vrouw van een hunner alsmede twintig leden der Chi neesche bemanning kwamen om. Dat er niet meer slachtoffers waren, was te danken aan den doel treffenden waar schuwingsdienst, waardoor men de na dering ven den tyfoon reeds een week van te voren had kunnen nagaan, len oud gediende. In het oude-vrouwenhuis te Whiston inj Lancashire, woont een 101-jarige dame, mrs. Janet Newbury, die uit haar le ven de interessantste dingen weet te vertellen. Zoo heeft ze als meisje eens het romantische buitenkansje gehad, op een/ reis per postkoets van Londen naar Prescot nabij Salop te worden aan gevallen door struikroovers. die haar al haar hebben en houden afnamen. Tijdens den Krim-oorlog diende ze als verpleegster onder de vermaarde orga nisatrice van het hospitaal wezen, Floren ce Nightingale, en later trad ze als ver pleegster op gedurende den grooten op stand in Britsch-Indië en gedurende den Amerikaanschen burgeroorlog. Ontelbaar zijn! de soldaten, die in die oorlogen hun leven aan de trouwe zorgen van mrs. Newbury hebben te danken gehad. Maar het vermoeden is gewettigd, dat van a! die verpleegden niemand, of vrij wel niemand, meer in leven is..... Woensdag jj. werd de oude dame 101 jaar., Ze is nog volkomen gezond en van uitstekend humeur, en leest zonder bril. g I M R! r R! I ffcÉ rt Het jubileum van de Koningin. Uit daaromtrent ingewonnen inlichtin gen is de indruk verkregen, dat het in de bedoeling ligt, ter gelegenheid van het regeeringsjubileum vrn de Koningin, op het voetspoor en in den geest van hetgeen geschied is bij de kroning van Hare Majesteit en bij haar huwelijk, ook thans weer aan daartoe in aanmèrking komende gevangenen ecnige kwijtschel ding van straf te verleenen en ook en kele veroordeelden, wier straffen nog niet ten uitvoer zijn gelegd, in een der gelijke goedgunstige beschikking te doen deel en. not Ouderdomspensioen. Eeiif der Amsterdamsche bladen bevatte een bericht, waaruit zou kunnen worden afgeleid, dat de ouderdomspensioenen verlaagd zullen worden. Van bevoegde zijde verneemt het Hdbl. dat verlaging van het ouderdomspensioen niet over wogen wordt. De Jubileumfeesten Naar „Het Volk" verneemt, heeft de minister van b'nnenlandsche zaken, op verzoek van den minister van just-'tie, via de Commissarissen der Koningin de burgemeesters aangeschreven omtrent de plannen, die in revolutionaire kringen zou den bestaan tot daadwerkelijke actie bij gelegenheid van de as. oranjefeesten. Den burgemeesters is verzocht om tijdig zoodra houding of gedragslijn van revo lutionaire élementen ten hunnent hun daartoe aanleiding geven, in overleg te treden met het rijkspolitiegezag, ten einde zich zoo noodig de hulp van rijkspolitie- personeel te verzekeren. Het tekort op de begrootiug. Men zal rich herinneren, aldus de Res.- bode, dat wij de vorige week de juistheid in twijfel trokken van het door „Het Vaderland" gepubliceerde tekort op de staatsbegrooting voor 1924, waarbij het blad het bedrag noemde Van ruim 183 millioen. Wij vernemen nu, dat dit cijfer juist is, maar dat onder dit bedrag ook begrepen zijn de buitengewone uitgaven en crisisuctgaven. Het cijfer van 140 müli- oen, was het tekort op de gewone uit gaven, zooals wij ook mededeelden. Wij meldden toen ook, dat Sntusschen op dit bedrag nog werd besnoeid, en dit és in derdaad ook geschied, zoodat de begroo ting, die bij den Raad van State £s in gediend, nog een tekort heeft op de ge wone uitgaven van 105 millioen, vermeer derd met 12 millioen voor de storting in het invaliditeitsfonds, zoodat het ge- heele tekort op de gewone uitgaven H7 millioen bedraagt. Maar ook dit. cijfer heeft slechts relatieve waarde, want naar men ons van welingelichte zijde mede deelde, kan nu reeds met zekerheid wor den gezegd, dat de millioenennota van minister Colijn geheel andere cijfers zal bevatten. Uit Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. Indertijd is in ons Mad medegedeeld, dat de eerste dienst van de spoorboot, om zes uur des morgens, wacht op dé reizigers, die met den eersten tram des morgens komen uit de richting Burgh. In den laatsten tijd schijnt daarvan misbruik te zijn gemaakt, doordat de reizigers geen behoorlijken spoed maak ten of nog maar eens een straatje om liepen. Door dit oponthoud' heeft de spoorboot enkele malen, en tot groot ongerief van andere passagiers, de aan sluiting gemist op den trein, die 's mor gens 7,34 van Goes vertrekt in de rich- i.'Z?:*, vtrauttering worden gebracht en Zal de boot zoo tijdig vertrekken na zes uur, dat de aansluiting op den trein te Goes behouden Wij ft Maandagavond 20 dezer vergaderde in hotel „Juliana" het bestuur der Oranje- vereeniging, met de besturen der sub- oomité's) voor de feestviering op 31 Aug. a.s. Nu het bleek dat de belangstelling voor het feest met den dag toeneemt en de deelneming aan de wedstrijden zich regelmatig uitbreidt, werd met al- gemeene stemmen besloten om den bur gemeester het eere-voorzitterschap aan bieden. Door het toevloeien van ruime bijdragen kon er een groot aantal mooie prijzen en medailles worden aangekocht. Voor een deel Zijn deze uitgestald bij den heer Heimbach. Wij hopen, dat de natuur zich op 31 Augustus van haar beste zijde Z3l laten zien, dan zal, naar aller verwachting, het feest uitmuntend slagen, In de foyer van de Concertzaal zullen de heer W. J. Dingemans en mevr. H. Dingemans—Numans op 2, S, en 4 September a.s. een tentoonstelling houden van schilderijen, etsen en tee- keningen. 1898—1923. VI. Wenden wij thans ons oog naar het ge bied van de kunst, naar dat van taal en letteren, van het tooneel, van de muziek en van de schilderkunst. Op alle deze gebieden opgewekt leven, op het een meer dan op het andere. Op alle deze vier vrijwel gelijke klacht, dat de Neder lander van heden ten dage niet meer de belangstelling voor kunst gevoelt als zijne voorouders, dat de dagen van een Roemer Visscher verre zijn. Maar in het alge meen mag deze kwarteeuw ook hierop trotsch zijn, dat de belangstelling in deze Verschillende takken van kunst ls toe genomen. Wat de letterkunde aangaat, bij het begin Van de regeering van onze Konin gin had de strooming der Nieuwe Gid- sers, de dusgenaamde beweging van 1880 rich vrijwel baangebroken, zag haar be staansrecht erkend. Willem KIoos is in deze beweging de groote figuur geweest en tot op heden gebleven. Naast hem dienen van Deyssel en Albert Verwey te worden genoemd. Ondier de roman ciers trad Louis Couperus ongetwijfeld naar Voren, zijne achtereenvolgende ro mans waren Van eene geheel eigen woord en scheppingskunst, die evjenwel alle deze jaren op de hoogte van zijn kunnen zijn gebleven. Naast hem dienen genoemd een Cyriel Buysse, een dr. J. H. Boeken, een Top Naeff, en tal van anderen, die het gebied der letteren hebben verrijkt. Querido is een afzonderlijke verschijmng; evenzeer Frederik van Eeden, die n;et alleen als schrijver invloea oefende. On der de dichters dienen genoemd Boutons, Jac. van Looy, Herman Gorter, Helene Lapidoth—Swarth, benevens enkelen die reeds werden vermeld. Onder de Vlamin gen steekt Guido Gezel le naast Herman Teirlinck uit. De taal- en letterkundige congressen, die elk jaar gehouden wor den, droegen er niet alleen toe bij, dat de beoefening der taalkennis werd U'tge- breid, maar ook, dat wij nader in verb'n- ding tot onze Vlaamsche naburen treden. Op tooneelgebied speelde Herman Hey- ermans zeker de aller-overheerschende rol; enkele anderen dienen naast hem genoemd, van wie Herman Roelvink iets beloofde, en mr, van Rossem tot de gees tigste behoort. Marcellus Emants, reeds onder de ouderen te rekenen, bleef op het tooneel eene figuur van beteekenis, terwijl vooral mevr. Simons—Mees met hare psychologisch goed geslaagde too- neelstukken dient genoemd. Op 't gebied der literatuur, gelijk op veel ander kunstgebied, vele stroomingen, veel strij den en worstelen en veel bereiken. Gaan wij thans over tot het tooneel. In 1898 bestonden feitelijk drie gezelschap pen: het Nederlandsch Tooneel te Am sterdam, de Tooneelvereeniging daarne vens en de Rotterdammers. Hoe is dit aantal gezelschappen niet toegenomen, in de eerste plaats toen Bouwmeester uit het Nederlandsch Tooneel trad en een eigen gezelschap stichtte; later toen Brondgeest na zijne succesvolle tournee in Indië bij voorkeur directeur bleef; nog later toen Royaards „Het Tooneel" op richtte. In het algemeen kan gezegd wor den, dat Royaards en Verkade in deze kwarteeuw de belangrijkste rol hebben gespeeld. Royaards heeft groote ver diensten Voor het tooneel gehad, heeft met belangrijke buitenlendsche werken ons in aanraking gebracht. Maar de oude en nieuwe dichters van eigen bodem niet Vergeten, zijn doctoraat honoris causa strekt hem en de Universiteit, die het hem Verleende, tot eere. Eduard Verkade bracht met de Haghespelers het voor ons land geheel nieuwe salonstuk tot groote hoogte; Enny Vreede was hem daarbij een grooten steun. Van de acteurs en actrices Van Nederland's bodem dient in de eerste plaats Louis Bouwmeester te worden genoemd; men zal Nederland niet kunnen verwijten, dat het dezen grooten acteur niet voldoende eert, gelijk trou wens het buitenland voorgaat het hem te doen. Naast hem zijne zuster, evenals hij de last der jaren niet voelend! Voorts denken wij onder de generatie van deze kwarteeuw aan een Henri Brondgeest, aan een Poolman, aan een Hubert Laroche, aan een Rika Hopper, een Elsa Mauhs, aan eene zoo geheele reeks van anderen, die, al behooren zij niet tot de heel groo ten, veel kunst ons hebben geschonken Ondanks de klachten Van het tegendeel kan worden gezegd, dat in deze kwart eeuw het spelen Van oorspronkelijke Ne derlandsche stukken er niet op achter uit ging. Integendeel de vraag mag wel eens worden gesteld, of somwijlen niet Nederlandsche stukken zonder inhóud en zonder beteekenis zijn gespeeld, alleen om-dat zij van Nedeclandschen bodem waren! De belangstelling van 't publiek in het tooneel nam zeker niet af; ver schillende bewijzen zijn ervoor aanwezig. Wel is de bioscoop, in de latere jaren tot groote hoogte gekomen, een ernstig concurrent gebleken, maar het zijn vooral factoren van de malaise, die thans het tooneel tot een heel moeilijk plan terug dringen. En daarbij komt ongetwijfeld het gebrek a an eenheid, het bestaan van een te groot aantal gezelschappen voor een klein land als het onze. Op muziekgebied handhaafde Nederland zijne oude reputatie van uitvoerende kun stenaars. 't Concertgebouworkest te Am sterdam, in 1896 onder leiding van Wil-» lem Mengelberg gebracht, is door dezen tot eene ongekende hoogte opgevoerd; staat aan de spits der orkesten. Mengel berg zelf staat aan de spits der dirigen ten. Niet zonder moeite is men er in ge slaagd hem voor Nederland te behou den, ondanks schitterende aanbiedingen uit andere landen, gelijk zijn tijdelijk diri- geeren te Frankfort, zijn periodiek terug - keeren naar New-York bewijzen. Eene merkwaardigheid van groote beteekenis Vormden zeker de Wagner-uitvoeringen te Amsterdam, tot standgekomen, dank zij de energie van Henri Viotta, model- Voorstellingen, die volgens het oordeel der kenners met Bayreuth wedijverden. Den Haag wenschte zijn eigen orkest te bezitten en verkreeg het in 't Residentie- Orkest, dat onder Viotta's leiding kwam; van Zuylen van Nijevelt was de eigen, goed verzorgde orkesten; Arnhem en Groningen behielden hun eigen, goed Verzorgde or kesten; V. Anrooy vati de laatste een plaats naar voren gekomen, is een uitnemend or kestleider gebleken. Op 't gebied van uit voerende kunstenaars zoowel wat zang als wat piano, viool of oei aangaat zijn wij rijk in beroemde namen; tan de zan gers staan zeker Messchaert, Van Rooy en Urlus bovenaan, van de zangeressen denken wij onmiddellijk aan Julia Culp, een me.Vr. Noordewier en aan mevr. de Haan; van de pianisten Ls het een Dirk Schafeer, die onze aandacht trekt; van de cellisten een Hekking. Deze kwarteeuw is voorts rijk aan pogingen om ons een eigen Nederlandsche opera te verschaf fen, die, welke in 1894 en volgende jaren werden aangewend, mislukten, schoon Orelio en Pauwels tot de sterren daarvan behoorden. Later zijn zij hernieuwd; Hen ri Koopman heeft zich op dit gebied zekere verdiensten verworven. Nog be staat de Nederlandsche Opera, al is haar grondslag finahciëel niet zoo stevig als men dit wel zou wenschen. Aan belang stelling voor muziek ontbreekt het hier te lande niet; de concerten te Amster dam en 1e 's-GravenhagC bewijzen het; de gastvoorstellingen van vreemdelingen, die hier immers in groot aantal plaats hebban, eveneens. Een Italiaansche opera heeft hier altijd succes gevonden, eene Fransche opera te 's-Gravenhage scheen jaren achtereen de eenig bestaanbare. Eindelijk het gebied der schilderkunst. In 1898 sdheen de rol Van de dusgenaam de Haagsche school min of meer uitge speeld. De grooten van die Haagsche school waren er niet meer of verdwenen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1