Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 20 Aug. 1923 zierikzeesche courant. advertentiên i Plaatsing hij dan Mdtordianst. HINDERWET. Dienstplicht. buitenland. binnenland. Prü« per 8 maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor hot buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 6 cent. Verschijnt Maandag Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 90292 78«te JAARGANG. - No. 10968. »!r, J, DE LOOZE Jr, Ulfj -RKic!. M J. KOSTE». van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 otv per regel. Beolames 80 ots. p. regel. Bij oontract belangrijke korting Inzending op den dag van uit gave vóór if ure. De BURGEMEESTER van Zibrikzeb brsngt ter kennis van belanghebbenden, dat inge schrevenen voor de lichting 1924, die tot gewoon dienstplichtige worden bestemd en niet in het bezit zgn van een bewijs van voorgeoefendheid, kunnen worden gedeta cheerd by de Schoolcompagnie van den Motor dienst. Zjj, die er prjjs op stellen voor zoodanige datacheeiing in aanmerking te komen, moeten hun verlangen daartoe dadeljjk na ontvangst van de kennisgeving van hun bestemming tot gewoon dienstplichtige schriftelijk mede- deelen aan den Commandant der School' compagnie van den Motordienst te Haarlem Het schrijven behoeft niet gezegeld te zjjn. Zij behooren daarbjj op te geven a. hun geslachts- en voornamen b. den datum van geboorte c. do gemeente, waar zg voor den dienst plicht zijn ingeschrevenen d. han lotingsnummer. Het is noodig, bg het schrijven verklaringen over te leggen, waaruit hun bekwaamheid in het chauft'earsvak of uls motorrijder of monteur blijkt. Een rijbewjjs kan niet als zulk een verklaring worden aangemerkt. De Commandant van de Schoolcompagnie roept degenen, die daarvoor het meest in aanmerking komen, op tot het afleggen van een proef. Reis- en verblijfkosten komen voor rekening van het Rjjk. De Chef van den Generalen Staf bepaalt wie van de gegadigden voor de detacheering in aanmerking komen. Dezen worden inge lijfd by het 4de Regement Infanterie te Leiden, Na daarbjj een maand van hun eerste-osfeningstijd te hebben vervuld, wor den zij bij de Schoolcompagnie van den Motordienst gedetacheerd. Zjj, die aangewezen zjjn voor bedoelde detacheering, doch wegens uitstel van eerste oefening, vrijstelling, of o* een andere reden de hun aangewezen bestemming niet kunnen volgen op het tijdstip, waarop dienstplich tigen van hun lichting en hun ploeg bg de Schoolcompagnie worden gedetacheerd, komen voor de detacheering niet meer in aanmerking. Zjj worden in dat geval, zoo noodig, nader bestemd voox of overgeplaatst naar het. korps, waaraan zg zouden zjjn toe gewezen, indien zij niet aanvankelijk bestemd zouden zijn geweest voor dstachtering bjj de Schoolcompagnie van den Motordienst. Zihikzbb, 18 Augustus 1923. De Burgemeester voornoemd, A. TIMMERMAN Cz., 1®-Burgem. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzeb brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bjjlagen van bet BESTUUR der Veieeniging „Ambachtsschool voor Schou wen—Duiveland" teZierikzee, omvergunning tot het plaatsen van een gasmotor van 5 P.K. voor het drijven van een hoogdruk ventilator voor wind verzorging van 16 smidsvuren in de Ambachtsschool aan het Vrge, wjjk A, no. 217, kadastraal bekend in sectie A no. 2054. Op Zaterdag 1 September a.s.'s namid dags 2 uur, zal ten Stadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tjjdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Daandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande •jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELING toe te lichten. Zibrikzeb, 18 Augustus 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. TIMMERMAN Cz, l^-Burgemeester. F. NAEREBOUT, l.*-Secretaris. Oproeping in werkelljken dienst. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat de in het verlofgangersregister dezer gemeente ingeschreven dienstplichtige van de lichting 1916: JAN MARINUS RIN- GELBERG, bij dezen wordt opgeroepen om zich op 17 September 1923krachtens art. 42, tweede lid der dienstplichtwet in werke- lijken dienst te begeven wegens overtreding van art. 40 e/o. 41, le en 4e lid der Dienst plichtwet. Omtrent wijze en duur van opkomst enz., wordt verwezen naar de publicatie aan bet aanplakbord van het Stadhui*. Zierikzee, dan 18 Augustus 1923. De Loco-Burgemeester van Zierikzee, A. TIMMERMAN Cz. Kermis te Zierikzee. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat de gewone jaarmarkt of kermis alhier zal aanvangen op MAandagden 3 September e k< en elf dagen duren zal; dat het aanvragen van plaatsen voor tenten, kramen enz. moet geschieden met vrachtvrije brieven, in te zenden aan den Marktmeester, den heer II. VAN DIJKE Jz. en dat geen hardloopers, kwakzalvers, berenleiders, planeetlezers «n dergeljjken op de kennis zullen worden teegelaten. Zisrikzbi, 20 Augustus 1923. M Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. TIMMERMAN Cz., W.d Burgemeester. F. NAEREBOUT, Wd. Secretaris. Kllksemgesf rekken. Zonder dat er In Rijksraad of Rijks dag over gesproken is bevat het ont werp voor de nieuwe telefoontarieven de invoering van a.g. „BJitzgesprache". In de toelichting wordt verklaard: wegens het buitengewoon drukke gebruik tegen woordig van, de telefoon is den laat- sten tijd herhaaldelijk door abonné's de wenseh geuit naar invoering van een soort verbinding, welke boven alle an dere, óók dringende gesprekken gaat. Deze wensch wordt gerechtvaardigd ge acht. Er zijn gevallen, aldus de toelich ting, waar in iemand om bepaalde re denen waarde hecht aan een onmiddel lijke teletonisehe verbinding, zelfs al moet hij daarvoor een hooger bedrag betalen. (Het tarief wordt gesteld op het hon derdvoudige van dat van gewone ge sprekken). De „Morgenpost", die eenigszins hui verig is vcor deze nieuwigheid, zou wel eens willen weten, welke soort abonné's gepleit heeft voor de invoering van „Blitz- gespraehe". Het blad wedt duizend te gen één. dat deae abonné's, die het geld zoo met volle handen wegwerpen, niet juist de sieraden zijn van het Duitsche economische leven, zoodat het blad hoopt, dat de nieuwe minister deze „bllksem- gesprekken" evén „bliksemsnel" zal la ten verdwijnen, als ze zijn opgedoken. Tot dusver moest een zakenman om aan de beurt te komen, steeds het tarief voor een dringend gesprek betalen. In de toekomst, voorspelt het blad, zullen er alleen nog „bliksemgesprekken" zijn, want wie met één telefoongesprek mil- liarden verdient, kan een paar millioen tarief kosten niet schelen. Maar men zou voo denken, besluit de „Morgenpost", dat de postdienst er niet voor Is om het gevaarlijke bedrijf van dit soort lieden nog den voorrang te geven ten koste van degenen, die de telefoon noodig hebben bij de uitoefening van hun eerlijk bedrijf. Yloodgolren op de kust van Korea. Omtrent de overstrooming op Korea worden nog de volgende bizonderheden gemeld. Er zijn enorme verwoestingen aange richt. Voor zoover op dit oogenblik be kend is, werden ongeveer 6000 huizen verwoest en kwamen 1050 personen om.. Visschers vormen het grootste gedeelte Van de slachtoffers. Te Wiju in de pro vincie Heian werden 207 huizen verwoest en 28 personen gedood. In het Teisjoe- distriet werden 557 huizen verwoest en talrijke huizen beschadigd. Hier zijn 34 dooden te betreuren, terwijl het aantal gewonden 30 bedraagt. Negentienhonderd daglooners hebben onmiddellijk hulp noo dig. Bijzonderheden omtrent de schade, te Rijoeganto aangericht, ontbreken nog. Het is echter bekend, dat aldaar de geheele Japansche wijk overstroomd is en de Chi- neesche wijk voor een groot deel. De kaden Van de haven Selsen in 't Teisjoe- district zijn weggespoeld. De geheele om geving aldaar liep daarop terstond onder water, In de stad spoelden 600 huizen weg of stortten in. De bevolking is naar alle windstreken gevlucht. In verband met het overal verspreid zijn van de bewoners is het moeilijk de verliezen te beramen. Plaatselijke Japansche ambtenaren en po- litie-agenten worden vermist. Te Sonra stortte de kade in wegens den ontzetten- den 'druk van den watervloed. Aldaar wer den 100 personen gedood. In het dorp Ryoesen zijn honderden personen gedood. Groote schade werd ook aangericht door het stijgen Van het peil der Jaloe. Sche pen gingen te gronde, dorpen overstroom den. Uit alle plaatsen kwamen redders toesnellen, maar er heerscht een groot gebrek aan levensmiddelen. Talrijke dak- loozen zijn in scholen en andere open bare gebouwen ondergebracht, Een ge deelte Van de spoorbaan is weggespoeld. Te Pentsjifoe werden de hoogovens na bij de steenkolenmijnen door den water- Vloed ge'bluscht. De te velde staande oogst heeft enorm geleden. Verduisteringen op groote schaal. Te Beauvais (Frankrijk) is een ver duistering op groote schaal aan het licht gekomen bijdè post'adm'ihistrati.e aldaar. De directeur Van die administratie kreeg een brief met geld in handen, welke sporen van beschadiging vertoon de. Hij stelde een onderzoek in en kwam tot de ontdekking dat de schuldige me mand anders was dan een verificateur, belast met de controle der betalings,- mandalen. Deze schreef verschillende be talingsmandaten uit. die hij zelf aan ver schillende bureaux inde. De man werd gearresteerd en legde een volledige be kentenis af. Mandaten en adviezen liet h'ij na inning van het bedrag, vóór zij de directie bereikten, verdwijnen. De mendaten liepen steeds over groote dragen: 30.000 40.000 en Zélfs 50,000 fr. In (het geheel zou er op deze wijze een somi van meer dan 500.000 franc's verduis terd Zijn. De verificateur „werkte" met valsche stempels en pleegde dit misdrijf reeds tien jaar. De bevolking zag tot hem op als een eerzaam burger. De ondergang van de „Douglas". De Engelsche bladen geven nog tref fende bijzonderheden, over de aanvaring tusschen de stoomboot „Douglas" en een Viermast-schoener, tengevolge waarvan het eerstgenoemde schip in enkele minuten zonk. De „Douglas" bad juist bij vloed de haven van Liverpool verlaten, toen de Artemisia, die gesleept werd, plotseling uit de duisternis opdoemde. Met volle kracht achteruit stoomen hielp niet meer: de „Douglas" schampte de sleepboot en werd toen door den schoener, de „Arte- mis", midscheeps getroffen. Een hut, waarin twee stewardesses sliepen, werd ingedrukt, doch de vrouwen kwamen er met eenige lichte kneuzingen af. De be manning Van de „Douglas" bleef echter Volkomen kalm en met behulp van touw ladders werden de passagiers op de „Ar temis" en het sleepbootje overgeladen. Twee minuten later verdween de „Dou glas" in de golven. Natuurlijk was de emotie der geredde passagiers groot, al kon een paniek wor den vermeden. Een man werd in zijn hut opgesloten door verpletterd houtwerk; door een smal raampje kon hij naar bui ten worden getrokken. De marconist wil de naar buiten snellen, toen hij bemerkte, dat de sleutel van zijn hut door den schok op den grond was gevallen; minu tenlang moest hij in het duister op den grond rondtasten; too vond hij hem en opende de deur. Een passagier beklaagde zich op de touwladder zijn parapluie dn den steek te hebben moeten laten! Maar een dokter, die al zijn bagage, waarbij ook een motorfiets met zijspanwagen, had verloren, zette kalm zijn reis met de vol gende gelegenheid voort. De rustige energie der bemanning heeft bet teloorgaan van vijftig menschenlevens weten te beletten. Het auto-ongeluk b(j 8alnt»8auveur. De Parijsche redacteur van „De Maas bode" schrijft in zijn blad uit Luz—St.- Sauveur, waaraan wij neg de volgende bijzonderheden ontlcenen: Zoo juist kom ik van het „Hospice" van Luz, waar Thijs Kuypers, de eenige geredde en ook de eenige getuige van het ontzettend ongeluk, hetwelk geheel Zuid-Frankrijk met consternatie vervulde, een liefderijke verzorging geniet. Hij bevindt zich we! en voor hen, die de plaats des onheils bezocht hebben, is zulks^ wonderbaarlijk. Zijn redding is met de grootste moeilijkheden gepaard ge gaan en heeft niet minder dan 22 uren geduurd. Ged uren 1c den avond had een der redders een jeugdig electricien uit Luz, genaamd Aourcadet, die een voor treffelijk alpinist is, de levensgevaarlijke afdaling in den afgrond volbracht met behulp van kabels. Hij vond Kuijpers aan den kant van den bergstroom op een zeer hellenden rotssteen ineengedo ken zitten. Deze klaagde over inwen dige pijnen en wilde zich niet laten bin den om opgeheschen te worden. Aourca- dat bemoedigde hem ïn overtuigde zich dat er geen gevaar voor afglijden was, zoo Kuijpers zich kon blijven beheer- schen. Het gelukte een veldflesch rum te doen afdalen en men liet den ge- heelen nacht lantaarns werken en ri2p den ongelukkige toe^ zoo vaak hij be woog. In die hachelijke positie is hij tot Dinsdagnamiddag} gebleven, in een nauwe beneden ten hoogste vier meter breede spelonk tusschen de rotsen, die aan de eens; Zijde tot 80, aan de andere tot. 120 meters hoog oprijzen, terwijl aan zijn voet tusschen de rotsblokken, waarover de< bergstroom maalt, de meeste van zijn ongelukkige tochtgcnooten bekneld lagen. In die positie is Kuypers gebleven totdat Dinsdagmiddag een jong alpinist, Blavet, tot hem is kunnen afdalen, met een» ze'i en een hangmat waarin hij Kuy pers wentelde. Zeer behoedzaam heeft men hem daarop opgeheschen midden boven deu stroom Irngzaam hem ter hoogte werkend van de rots. Eenmaal „binnen boord" zag men den geredde eemge oogenblikken spraakloos glimlachen, doch toen hij eenmaal over tuigd; was op den weg te liggen, barstte hij in huilen uit. De geneesheer, die het reddingswerk blijven volgen, onderzochten hem onmid dellijk en bemerkten tot ieders verba- zingj niets abnormaals en transporteerden hem direct naar het op 20 minuten af- stands gelegen gasthuis Van Luz. Ook daar bleek hij „niets te hebben" en bo vendien kwam hij weldra genoegzaam tot Zich zelf om d2 eerste inlichtingen te kunnen geven en zijn familie op de hoogte te doen, stellen van zijn wonder baarlijk ontkomen aan den dood. Volgens wat hij Woensdag verklaren kon had hij Maandagmiddag, toen men van Ga- verniet kwam en de beroemde Napoleons- brüg bij Sainrt Saüveur naderde, g<jZiejfe dat plotseling de chauffeur zich moest inspannen, dat de besturing weigerde, dat er geremd werd, en bijna onmid dellijk idaarna kreeg hij het gevoel in de ruimte te worden opgenomen. Hij spreidde' "de armen uit, gevoelde zich bui ten het voertuig geraken en in het wa ter storten. Hij herinnert zich zwemmen de bewegingen te hebben gemaakt en tegen de steenen te zijn opgekropen, en verder... een vreeselijk ontwaken. Blijkens de sporen aan -den weg 'was het volgende gebeurd: de autocar, een drie, tot vijf tons-wagen, heeft in de Zeer lichte kromming van den weg eenmaal de bestuurbaarheid kwijt, tegen de borst- Wering geschoren, tot een plek w'aar de granietblokken, die nog geen meter hoog als veiligheidsmuur zijn gemetseld, door een, te verweerd bindsel (mengsel van kalkcement) waren bijeengehouden en bezweek. De autocar bevond zich in de ruimte en, waar de rotsen absoluut lood recht afdalen, is Zij vermoedelijk zon der een buiteling te maken omlaag ge stort, juist in een diep gedeelte van de Gave, zoodat alleen een deel van de kap boven water bleef. De hoogte is hier 85 M. Van alle inzittenden op Kuypers1 na moet het de onmiddellijke dood zjjn geweest, daar zij die niet buiten; de auto geraakten door den schok of den schrik werden gedood, in der» waterval zijn verdronken. De Rijksmiddelen. De maand Juli vertoont een droefgees tig beeld in de geschiedenis van onze schatkist. De totale opbrengst over die maand bedroeg n.l. f 34.656.686, tegen f41.323.732 voor Juli 1922, een verminde ring dus van f 6.667.046. Voor 't grootste deei komt deze achteruitgang op reke ning der Inkomstenbelasting, die over Juli f 4.05 millioen minder heeft opgebracht. De suikeraccijns leverde ruim f 1 millioen minder op, terwijl de accijns op het ge distilleerd gestadig blijft achteruitgaan. De opbrengst was over de afgeloopen maand bijna f 1.2 millioen minder. De middelen, weJke direct verband houden met den handel, wijzen evenzeer een be langrijken teruggang aan. De invoerrech ten brachten f 436 duizend minder opook de dividend- en tantfèmebelasting gaf min der opbrengst. De vermogensbelasting bracht pl. m. 3 ton in de schatkist, tegen ruim 5 ton in het vorig jaar. Zegel- en registratierechten liepen ook terug. Er zijn helaas slechts enkele middelen aan te wij zen die baten afwierpen grooter dan de vorige maand. De personeelebelasting bracht ruim 6 ton meer op; de bieraccijns f64.000 meer (de warmte de tabakaccijns gaf f 570 duizend meer; aan successierechten werd f 273000 meer ontvangen. Het tekort op den gewonen dienst on zer Staatsbegrooting bedroeg reeds over 1920 f6.500.000. over 1921 f35.000.000 en over 1922 wordt, na aftrek van f 15.500.000 uit de ontvangsten van het leeningsfonds een tekort verwacht van f 25.000.000. De begrooting over 1923 wijst, ondanks een vermindering der geraamde uitgaven, in vergelijking met 1922 van f 25.000.000, een tekort aan van f37.500.000. Ook dient niet te worden vergeten, dat de opbrengst van het Staatsbedrijf der Posterijen en Telegraphie, die afzon derlijk wordt opgegeven, vermoedelijk ca. 10 millioen beneden de raming zal blijven en dat het vermoedelijk tekort voor de Ouderdomsverzekering op ca. f 12.000.000 wordt begroot Het totaal der Staatsuitgaven, te dek ken door belastingen en andere gewone inkomsten, bedraagt thans ca. 700 millioen tegen nog geen 200 millioen gulden in 1913. Dergelijke cijfers spreken voor zich zelf, schrijft het ,.H.bl.'\ en laten duidelijk ge noeg zien, dat, geheel afgezien van even tueel nieuw aan te boren bronnen van inkomsten door den nieuwen Minister van Financiënde u;terste zuinigheid moet worden betracht, wil het ten slotte niet spaak loopen met den toestand van 's lands financiën. Hetgeen we op bezuinigingsgebied van den nieuwen minister van financiën te verwachten hebben, zullen we echter spoe dig genoeg zien uit de'in September te publiceecen Millioenennota. Het tekort op de Staatsbegrooting. De Res.bode merkt naar aanleiding van het bericht van Het Vaderland, dal het tekort op de begrooting voor het volgende dienstjaar f 182,799,447,95 be draagt eo het tekort op de ouderdoms verzekering 12 millioen, op, dat dit een vergissing is en vermoedelijk een cijfer dat wel eens heeft bestaan, maar allang is weggewerkt. De thans afgetreden minister van fi nanciën noemde enkele dagen voor zijn aftreden} het tekort 140 millioen, niet ten volle meer. En toen was men, z'oo ver zekerde hij het bied. nog aan 't be snoeien, zoodat ook het cijfer 140 mil-» lioenj nog te hoog was. Is het blad' goed ingelicht, dan zijn na dien tijd nog ver schillende subsidies geschrapt, waaron der dat van de drankbestrijding, dat vo- figfjaar reeds belangrijk verminderd was: Het jubileum van de Koningin. Het Rijkspersoneel zal Donderdag 6 September, den herdenkingsdag van de inhuldiging van de Koningin, in het ge not van een vrijen dag worden gesteld. Uitvoer van steenkolen uit België. De afdeeling handel 'en nijverheid Van het departement van arbeid handel en nijverheid deelt mede, dat blijkens tele grafisch bericht van Hr. Ms. gezant schap te Brussel met ingang van 20 de zer de uitvoer van steenkolen en steen koolbriketten ujt België onderworpen is aan een vergunning van den minister van, nijverheid en arbeid. Vermindering v*n ouderdomspensioen? Naar de „Tel." Verneemt, maakt het thans bij de regeering een punt van over weging uit, om het bedrag van 't Ouder domspensioen, dat toegekend is aan hen, die in 1919 65 jaren geworden zijn, een'gs- zins te verminderen. Uit Stad en Provlnoie den beer J. de Broekert vergaderde Za terdagavond Id de Sooieteit „Concordia" de commissie voor schoon- en ringrjjdery b(j de op 31 dezer te houden feeBten. De voorzitter heette op deze vergade ring bijzonder -welkom de heeren Doele- man, Geluk en Klompe, die door hunne aanneming om zitting te nemen in de te vormen jury, bljjk hebben gegeven te willen medewerken tot het slagen van het geheel. De voorzitter deelde verder mede, dat reeds een flink aantal zich hebben opgegeven tot deelname én voor sohoonryden én voor ringrjjden, zoodat nu reeds vaststaat, d&t de poglDgen, daartoe aangewend, zullen slagen. Reeds z(jn verBchlllende fraaie prijzen toe gekend, terwijl thans roods voldoende middelen aanwezig zijn om niet alleen het eerste drietal van iedere groep, maar iedere deelnemer of deelneemster een prijs te kunnen aanbieden. De prijzen zullen worden tentoongesteld in de étalage van den heer Heimbaoh, die, mede aan wezig, daarmede accoord ging. Door de heeren Doeleman, Geluk en Klompe werd door ieder een zilveren medaille beschikbaar gesteld voor afdeeling zwaar- slag, welke mededeeliDg met applaus werd begroet. Na eenige disouBale werd besloten dit te houden op den Graohtweg. Tot juryleden voor do ringrljderij wer den benoemd de heeren Steendyk, Blerens en A. L. Klompe, die hunne benoeming hebben aangenomen. Voor deelname aan het bloemencorso gaven zich reeds een 50 dameB opeen damescomité werd benoemd als subcomité voor het bloemencorso. Wethouder Koopman zou het op prijs stellen wanneer de vergadering wilde beBlutten het door hem reeds geformeerde bestuur, waarvan bij voorzitter is, in één bestuur te doen omzetten en hü alsdan bereid is zijn voorzitterschap neer to leggen en dit in handen te geven van den heer De Broekert en de kas aan den voorzitter te overhandigen. Na eenige discuBBie werd dit voorstel aangenomen en de heer Koopman be noemd tot voorzitter van commissarissen, welke fanctle hij gaarne aanvaardde. Een muziekgezelschap zal ook op den Graohtweg aanwezig zijn. De voorzitter sloot, na dank te hebben gebracht vooral aan hen, die zich een reis hadden moeten getroosten, deze ver gadering. Inwoners van Bohouwen en Duiveland, werkt allon mede, dan. maar ook dén alleen, zal het succes sobittcrend zyn. Aapglfte tot deelname tot uiterlijk 23 Augustus bfl het bestuur: I. de Broekert, voorzitter; W. J. vaa Schelven, vioe- voorzltterM. K. Krepel, penningmeester; J. J. Romeyn, secretaris. Woensdagvoormiddag 11 uur heeft de laatste civiele zitting der rechtbank alhier plaats. Naar wij vernemen wordt het Huis van Bewaring met ingang van 1 Oct. buiten dienst gesteld. SCHERPENISSE. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Vrijdag 17 Augustus. Tegenwoordig! 5 leden. Afw'ezig dhr. D. K. Rijstenbil. De notulen worden onver anderd vastgesteld. Tol de ingekomen stukken behooren: a. Missive van Ged. Staten betreffende de goedkeuring van gemeentegrond in erfpacht aan den sluis wachter Anth. Boller; c. de begrooting van de Gezondheidscommissie over 1924; c. de Verlenging van den ontruimingster mijn van de onbewoonbaar verklaarde wo ning van de wed. M. Gunst; rf. de goed gekeurde wijziging der politie-verorde- ning. Deze werden alle voor kennisgeving aangenomen. Op Verzoek van Ged. St. wordt besloten het besluit tot in gebruik- geving van een schoollokaal aan de mu- ziekvereeniging aan te vullen met het navolgende, namelijk, dat na gebruik op kosten der vereeniging het lokaal moet werden schoongemaakt door een persoon door het hoofd der school aan te wijzen. De rekening over 1922 werd voorloopig vastgesteld in ontvang op f 107Ó21,08r' en uitgaaf op f 105141,02. Goed slot f 1880,06ö;- De begrooting over 1924 werd aangebo den in ontvang en uitgaaf op f 38358,405, De geloofsbrief van den heer D. K. Rijstenbil werd in orde béVonden en tot zijne toelating besloten. De poliüe-veror- dening werd gewijzigd dn dien Zin, dat de bevoegdheid van den burgemeester om de herbergen later te doen sluiten dan 11 uur, te doen Vervallen en het tappen Van stérken drank na des middags 2 uur op openbare feesten of vermakelijkheden en op Christelijke feestdagen te verbieden. De jaarmarkt of kermis, die met Pinkste ren gevierd wordt, werd met 2 tegen 3 stemmen afgeschaft. Tegen de kei-mis wa ren de heeren J. Keijzer, A. Oudesluijs en Rijstenbil, vóór de heeren W>. Bijl en M. A. Kievit. Besloten werd B. en Wi een crediet te verleenen van f 0,70 per schoolkind Voor het uitreiken van een gedenkplaat enz. bij gelegenheid van het regeeringsjubileum Van H. M. de Koningin. YERK 0 0 PIN GEN, ENZ, ZIERIKZEE. Onder voorzitterschap van SCHERPENISSE. Donderdagavond werd in het hotel Knijf ten overstaan van notaris D. v. d. Velde te Tholen en ten verzoeke van den heer J. A. Nieuwen- huizen te Melissant publiek geveild 6

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1