Zierikzeesche Nieuwsbode HONIG'S RHEUMATIEK. Vrijdag 17 Aug. 1923 EERSTE BLAD. Uitverkoop. voortgezet. MAIZENA-PUDDINGEN Algemeen Overzicht. ABONNEMENT: Pry» por 6 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag. Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 AD VERTENTIËN l ▼an 18 regels 80 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 7IFRIK7FFQrHF COURANT 78ste JAARGANG. - No. 10967. '""""Ung °P d™ d»ï att" AIC.KII\XE.B.aunC VUUTCAN ID![ jr, Ultt.-IMHL 8. J. IGSIE*. ™r Dit nummer bestaat nlt 3 bladen. Wij deelen onze geachte clien tèle mede, dat de Uitverkoop ge durende de verbouwing zal worden Profiteert nu nog van deze zeld zame gelegenheid. v/h. M.M.C.HAAIJER, Tholen. Wilt U Uw kamer een* voudlg, gezellig en niet dunr Menblleeren laat ons U dan advlseeren. Haringplaats Middelburg. Algemeen bekende kuiali- teitsartikelen voorejkf huishouding. OVERAL IS VEBKRYGBAARJ Doorzitten, Stukloopsn, Smetten der Huid, Zonnebrand. Gevoelige en doorgeloopen voeten. Geen beter middel hiertegen dan de heerlijk verzachtende en snel-genezende hutdzalf Parol. In doozen van 30, 60 en 90 ets. Phar. fabr. A. Mljnhardt, Zeist. Bij Apoth. en Drogisten. Engeland heeft een nota de wereld ingezonden en daarin zeer uitvoerig het Eritsche standpunt uiteengezet, hetgeen in 't kort hierop neerkomt, dat men van Duitschland niet meer moet eischen dan heft kan betalen; dat alle schuld- eischers belang hebben bij die betalin gen en er geen reden is om ook maar eenige wijziging te brengen in de inder tijd te Spa getroffen regeling voor 't wederzijdsch aandeel in de Duitscho ver goedingen. maar dat er een nieuwe vast stelling van de hoegrootheid van de Duit- sche vergoedingsschuld noodig is. Verder wordt in de nota met klem betoogd, dat de bezetting van 't Ruhr- gebied nadeelig is, dat trouwens deze bezetting in strijd is met het Vredes verdrag, en dat de Bntsche regeering, nu Frankrijk en België hier anders over denken, deze quaestie aan het oordeel van het Internationale Gerechtshof of aan arbitrage zou willen onderwerpen. Tenslotte komt de Britsche regeering met het aanbod om al haar eischen wat Duitsche vergoeding en terugbetaling der schulden van de geallieerden aan En geland betreft, te beperken tot een ge zamenlijk bedrag, niet hooger dan de verplichting, welke zij zelf aan de Ver. Staten heeft. Nauwelijks was de inkt droog, waar- jnede de Engelsche diplomatieke docu menten waren geschreven, of de Fran- sche regeering slingert een geelboek in de wereld", waarin reeds eerder open baar gemaakte documenten worden sa mengevoegd, om nog eens het stand punt van Poincaré te verduidetijken en te laten zien dat de premier aan zijn politiek vasthoudt. Alle bezwaren, die men van economisch standpunt zou wil len aanvoeren tegen de door Frankrijk gevolgde politiek, snijdt Poincaré af door te beweren, dat Duitschland niet ge ruïneerd is, dat het met opzet zijn cre- diet en betaalmiddel van den staat ver nietigt en dat als Frankrijk maar blijft volharden de milliarden wel zullen ko men. De rijkdommen welke Poincaré in Duitschland ziet, zijn geen rijkdommen maaj dienen slechts tot vorming van nieuw kapitaal. Kunnen door Frankrijk geen flnencieele voordeelen worden be haald, men heeft dan toch de voldoening dat Duitschland verzaakt en de poli tieke bedoelingen kunnen worden nage streefd. Tegen deze politiek verzet En geland zich, hetgeen in Frankrijk on'stem- ming wekt. wat vooral in de nationalis tische bladen naar voren komt. De ge heele Britsche pers begroet evenwel Bald win's nota met eenstemmigheid, terwijl de Britsche opvatting mede gesteund wordt door Italië en Japan. Poincaré staat met zijn politiek bijna alleen en zal, wil de Entente behouden blijven, een scheut water aan zijn wijn moeten, toevoegen. Na Cuno. Stresemann. die in Duitsch land de teugels van het bewind in han den krijgt. De nieuwe kanselier staat op sterker grondslag dan zijn voorganger, want nu de nood dwingt tot krachtig regeeren, hebben de gematigde partijen ingezien zich te moeten vereenigen met de soe'. democraten. Samenwerking was noodig om te redden wat er te redden valt. Het Duitsche volk heeft een krach tig bestuur noodig en 't zal zijn geloof op een betere toekomst terugkrijgen wan neer het weet en voelt, dat er nog een krachtig bestuur te Berlijn zetelt, dat weet wat het wil en daV de helmstok van het staatsschip met vaste hand om klemt. De nieuwe Kanselier kreeg onmiddellijk den steun van het overgroote deel van den Rijksdag, die de motie van vertrou wen in het nieuwe Kabinet-Streseman aannam. In de buitenlandsehe politiek zal door 't optreden van 't Kabinet-Stresemann weinig of geen verandering komen, het geen het best wordt uitgedrukt door een zinsnede uit Stresemann's rede n.l.. „dat het lijdelijk verzet met het oog op de Ruhrkwestie zijn diepste wortels heeft geschoten in het vaste bewustzijn van Duitschland's goed recht". Zoolang Frankrijk de huidige politiek in het Ruhr- en Rijnland voortgezet, zal de strtyd van Duitsche zijde worden voort gezet... ook door de regeering die ech ter, dat bleek ook wel uit de woorden van Stresemann, gaarne de gelegenheid zal aangrijpen om aan dien noodlottigen strijd een einde te maken, als de Fran- schen door een wijziging in hun politiek hiertoe de mogelijkheid willen openen. Van beteekenis is 'zeker, dat de heer Stresemann zich aansloot bij den Brit- schen eisch, om de quaestie van de al of niet wettigheid van de bezetting van het Ruhrgebied te onderwerpen aan het oordeel van het Internatioaal Gerechts hof of althans van een internationaal tri bunaal. De Iersche stokebrand de Valera is tijdens een politieke redevoering door de Vrijstaatsche troepen gevangen genomen en voor onbepaalden tijd geïnterneerd, wellicht met het oog op de verkiezings campagne, die op dit cogenblik in Ier land in vollen gang is. Men schijnt door de gevangenneming yan de Valera de rust te willen bevorderen, maar niet on mogelijk is het, dat door deze daaa juist het tegendeel wordt bereikt. BUITENLAND. De Valera gearresteerd. De Valera, de leider der Sinn Feiners sprak te Ennls op het plein der stad voor ongeveer 1500 personen, w. o. vele vrouwen en kinderen. De Valera kwam in een open rijtuig, zonder eenige ver momming aan. Het publiek begroette hem met een uitbundig gejuich. Hij besteeg de tribune en alles scheen naar wensch te zullen gaan. Nauwelijks echter had hij zijn redevoering aangevangen, of daar ver schenen soldaten. Een sterke af deeling Vrijstaatssoldaten marcheerde naar het meetingterrein, zettte dit af en loste, ter waarschuwing, eenige salvo's in de lucht. Dit veroorzaakte een groote paniek onder de aanwezigen, die naar alle richtingen uiteenstoven. VroQwen en kinderen barst ten in tranen uit en sommigen werden door het vluchtend publiek onder den voet geloopen. Verscheidene vrouwen vielen flauw. De soldaten omsingelden 't spreek gestoelte. De Valera steeg af en werd ge vankelijk naar de plaatselijke kazerne ge bracht. Daar werd hij onder scherpe be waking gesteld. De arrestatie van De Valera kan zijn aanhangers, vooral het vrouwelijke ge deelte daarvan, zóó verbitteren, dat het best mogelijk is, dat de aanstaande verkie zingsstrijd een rumoerig verloop zal heb ben. De onverzoenlijke republikeinen heb ben ongeveer 45 canaidaten gesteld, waar onder enkele bekende vrouwen, zooals de Poo.lsche gravin Marckievicz; miss Mary McSwiney,. de zuster van den vroegeren burgemeester van Cork, die zich in de gevangenis liet doodhongeren, en mrs. O'Callaghan, de weduwe van den gedoo- den burgemeester Van Limerick. Van de 45 candidaten van de partij Van De Valera zitten de meesten, evenals hij zejf, gevangen. De „Times" verneemt uit Dublin, dat volgens de gangbare meening aldaar, de regeering de verkiezing van De Valera door diens arrestatie vrijwel zeker heeft gemaakt, daar in het graaf schap Clare de republikeinen een grooten aanhang hebben. Daarentegen is door het optreden der regeering tegen den hoofd leider der Iersche rebellen, de pósitie der regeering in alle andere gedeelten van Zuid-Ierland versterkt. De „Evening News" verneemt, dat De Valera voor onbepaalden tijd zal worden geïnterneerd. De mijnramp in Amerika. De mijnramp In het Kemmerer-district van den staat Wyoming, is een der grootste ongelukken sedert vele jaren in Amerikaansche steenkolenmijnen voorge komen. Ven de 137 arbeiders, die onge veer 500 meter diep in den grond werk zaam waren, werden slechts 37 levend uit de mijn gebracht. Men vreest, dat alle anderen zijn omgekomen. Ofschoon het verlies aan menschenlevens buiten gewoon groot is, werd de mijn slechts zeer weinig beschadigd. De oorzaak van de ramp is nog niet vastgesteld. Men vermoedt, dat een kipkar voor het ver voer van steenkolen ontspoorde en dat door het schuren oyer de rails een vonk ontsiond, welke het aanwezige gas deed ontploffen. - De treurige tijding van de ramp ver spreidde zich als een loopend vuurtje door de streek. Vrouwen en kinderen, die vreesden dat hun mannen en vaders onder de slachtoffers zouden zijn, spoed den zich in allerijl naar de plaats des onheils. Droevige tooneelen speelden zich hier af. Den geheelen nacht bleef de menigte rondom de mijn verzameld. Na dat 37 overlevenden naar boven waren gebracht, scheen het, dat al Je hoop op redding van de overigen moest worden opgegeven. Verschillende lijken, welke reeds ge borgen zijn, zijn ontzettend verminkt. De slachtoffers werden op een bepaalde plek bij elkaar gevonden waar zij zich blijk baar hadden verzameld. Vermoed wordt, dat zij zich met behulp van hun kleercn tegen het verstikkende gas trachtten te beschermen. wordt door werkvolk van Wemejdjnge in een' lichter overgeladen. THOLEN. Gedurende eenige dagen is men hier voor rekening van Gebr. Rijsten- bil een tractor aan 't dorschen. Dit geeft zeer veel drukte, daar vele kleine boeren hunne tarwe en erwten op de bestemde dorschplaats midden op een stuk land anvoeren. Men zegt, dat op één dag er 175 H.L- tarwe mee gedorschen is. Het beschot der tarwe is over 't algemeen goed, dat der erwten is dooreen middel matig. POST EN TELEGRAPHIE. De dienst op 5 September. De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend, dat op 5 Sept. (bid- en dankdag, in verband met het regeeringsjubileum van de Koningin) de post-, telegraaf- en telefoonkantoren en hulpkantoren, alsmede de post-, telegraaf- en telefoonstations van 9 uur v.m- tot 1 uur n.m- gesloten zullen zijn, met dien verstande, dat kantoren, welke te 8.30 uur v.m. openen, dien dag te 8 uur v.m. worden opengesteld, en dat hulpkantoren en stations, welke te 8.30 o(f 9 uur openen, zoo mogelijk, eveneens te 8 uur geopend zullen zijn. Van 1 uur n.m. af geldt, althans voor den telegraaf- en telefoon dienst, voor alle kantoren, hulpkantoren en stations verder de gewone openstelling als op werkdagen. ""kerknieuws." Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Sebaldeburen (toez.), A. J. Eijkman te Hattem. Te Biervliet, W. Reus te Westkapelle. Aangenomen: Naar Nieuw-Weerdinge, cand. D. Siemeiink te Groningen. Geref. Berk. Beroepen: Te O.- en W.-Souburg, J. G. Fernhout te St.-Pancras. Te Oosterend- Hijdaard, cand. D. Ringnalda Jr. te Den Haag. Te Engwierum, cand. J. Schel haas te Hoogeveen. Chr. Geref. Kerk. Aangenomen: Naar Zutphen, cand. G. W. Alberts te Apeldoorn. BINNENLAND. n*t jubileum van de Koningin. Bij de ontvangst der Koningin in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 6 Sept. a.s. te 10 uur, den dag der inhuldiging, zal de gedachtenisrede aldaar worden uitgesproken door dr. J. Th. de Visser, minister van onderwijs, kunsten en we tenschappen. Mevrouw Noordewier— Red- dingius zal bij die gelegenheid de can tate zingen. Het tekort. Naar het „Vaderi." verneemt, bedraagt het tekort op de begrooting voor het volgende dienstjaar f 182.799.147,95. Het vermoedelijk tekort op de ouderdomsver- zekering wordt bovendien begroot op on geveer 12 millioen. Uit Stad èn Provinole, ZIERIKZEE. Zooals reeds in ons Maan dagnummer is vermeld, zullen de feeste lijkheden op 31 Aug. e-k. aanvangen met koraalmuziek, vervolgens godsdienstoefe ningen in de verschillende kerken, daarna Vlaggenoptocht gevolgd door het zingen van eenige liederen door de schoolkinde ren op 't Havenplein. Voorts zal de Chr. Zangvereeniging „De Lofstem" een uitvoe ring geven op de tent in het Havenpark, waarna het bloemencorso door de stad trekt, gevolgd door de deelnemers aan 't schoon- en ringrijden. Het Eerste Zie- rikz. Mondharmonicagezelschap „D.O.K." geeft daarna een concert en vervolgens het Harmoniegezelschap „Kunst en Eer". Tijdens de pauze van 't concert van „Kunst en Eer" zal een openluchtbioscoop wor den vertoond. Na afloop van het concert wordt een fakkeloptocht gehouden naar de plaats, waar het Oud-Hollandsch vuur werk zal worden afgestoken. Het Haven park wordt verlicht en versierd. Blijkens een in dit nummer voorko mende advertentie zijn bij de firma De Mooij alhier, als agentesse van de „Nieuwe Rotterdamsche Courant, die haar abon- né's ter gelegenheid van het 25-jarig re geeringsjubileum van H. M. de Koningin een fraaie wapenkaart als premie zal aan bieden, een zestal dezer keurig uit gevoerde platen in lijst geëxposeerd. Deze wapenkaart is vervaardigd door den bekenden heraldicus, de heer T. v. d. Laars te Hilversum en bevat naast het volledige koninklijke wapen, de wapens van Nederland, Amsterdam, Rotterdam, de Prov. wapens, benevens die der hoofd steden van de verschillende provincies, terwijl voorts zijn afgebeeld een negental officieel vastgestelde Indische gemeente lijke wapens. De bekende Amsterdamsche firma van Leer Co. zorgde voor het drukken dezer premie. f Wegens defect aan het stuurgerei is Donderdag op de Vondelingenplaat een motorboot gestrand. De lading bestaande uit straatkeien ingezonden stukken. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie) Copy wordt niet teruggezonden Ken woord ter aanmoediging voor de Trekpaardfokkers. De Concours hippique vereeniging te Bergen-op-Zoom zal 31 Augustus ter ge legenheid der Jubileumfeesten een con cours hippique houden te Bergen-op-Zoom, waarbij den trekpaardfokkers zeer zeker het meest zullen interesseeren de num mers Nationaal Concours Tweespan mer- riën (Trekpaard) met medaille H. M. de Koningin en vier prijzen. Nationaal con cours vierspan merriën (Trekpaard) met medaille Z. K. H. den Prins der Neder landen en vier prijzen. In de laatste jaren is de belangstelling voor het concours hip pique van de zijde der Trekpaardfokkers allerbedroevendst, ook te Breda trof mij de geringe belangstelling. Het is toch voor plaatsen als Bergen- op-Zoom en Bred8, die in het centrum der Trekpaardfokkerij liggen, haast van zelfsprekend, dat op een te houden land- bouwconcours de zware landbouwnum- mers veel succes hebben. Waarom komen onze fokkers toch zoo weinig? Zij zijn er zoo hartelijk welkom, het bestuur der concours hippique vereenigm- gen stelt hun bezoek op zulk een hoogen prijs. Geeft ons Vorstelijk huis geen be wijs Van belangstelling door het schenken van mooie medailles? Op dus Trekpaardfokkers uit de om geving van Bergen-op-Zoom, geeft U in grooten getale op bij oen voorzitter der concours hippique vereen'ging te Bergen- op-Zoom, doch haast U, want de inschrij vingen sluiten op 24 Augustus a.s. Ook op de concours hippique dagen is reclame te maken voor ons trekpaard. U geachte Redactie dankend voor de plaatsing, Hoogachtend, Uw dw. J. VAN VREDENBURCH. Bestuurslid Concours hippique. Voorz. Nederl. Trekpaardenstamboek. Opzienbarende Genezing. Acht jaar aan Bed of Stoel geketend. Onmachtig te loopen. Een zoogenaamd hopeloos geval door my IN VIER WEKEN GENEZEN. Probeer myn behandeling gratis. Zon men zioh een ernstiger geval kannen voorstellen dan dat van den heer E. J. BRANTS, Maarten van Rossnmstraat 56, Arnhem? Zestien jaar leed hg aan Ischias en Zennw-rhemnatiek. De acht laatste jaren zoo ernstig, dat hij noch bed noch atoel kon verlaten, en alle hoop had opgegeven ooit weder te kunnen loopen. Acht maanden in een Zi-kenhuie doorgebracht, alle mogelijke behande lingen ondergaan, niets mocht hem baten. ALLES TRKKSKLIJK PIJNLIJK EN LICHAAM TOTAAL VERSLAPT. En nu Is h(j het onderwerp van elk gesprek in Arnhem. De geheele stad is er vol van. H(j die zich niet verroeren kon, die de menschen reeds sedert acht jaar niet meer hadden gezien, loopt weder zoo goed door de stad alsof hij nooit iets gemankeerd hadLeest hetgeen h(j o.m. schrijft: „Na uw behandeling gedurende een maand te hebben toegepaet, ben ik vol komen genezen. Ik kan weder goed 1 loopen, hetgeen ik in geen aeht jaar heb gekund. Alle hoon had ik opgegeven.; bet scheen ongelooflijk: ooit weder zoo ver te komen. En nu ie het werkelijkheid. Van mya groot kruis, na zoo lange jaren en zoo vraeseiyke pynen te hebben feleden, ben ik nu, dank zU „Duo [formula", verlost". MIJN GRATIS AANBOD. Laat ieder lyder, die dit leest, om een gratis 10 dagen voorraad dezer merkwaar dige behandeling schrijven. Het geval van den heer BRANTS bewijst, dat er geen te ernstig is om door deze Behandeling ge nezen te worden. De heer Arthur Richards, in wiens privé-laboratorlum zy gevonden werd, zegtIk zal niet rusten alvorens ik ieder lijder aan Bheumatlek, Ischias, Jicht, Knobbeljicht of eenige andere Urineznurzlekte de gelegenheid gegeven heb myne behandeling gedurende 10 dagen op mijn kosten te beproeven. HOE DIT AANBOO AAN TE NEMEN. Zend nooh geld, noch postzegels. Zend eenvoudig nw naam en adres met de woorden.Gratis voorraad", per 121/, ct. briefkaart, waarna de 10 dagen Gratis Behandeling tezamen met verklarende Brochure en debeschry viDg van meerdere wonderlijke genezingen, u per keerende post frank o zal bereiken. AdresseerMr. Arthur Richards, Kamer 375, Cromwell House, High Holborn, Londen W. C.r 1, Engeland. Porto naar EngelandBriefkaarten 12'/a oent- Brieven 20 cent. Wanbetalers. IV. Een tweede middel om ta trachten of men z'n .zuur verdiendo" penningen kan bemachtigen, bestaat In het in beslag nemen der roerende of onroerende goe deren van den schuldenaar. Geeft men den deurwaarder opdracht tot dóórwerken, laat het kosten wat 't kost, dan noemt deze zijn zegels en schrijft hij zijn stukken: eerBt een som matle, daarna een dagvaarding, meenten t\jdi belde handelingen in één exploit. De kosten daarvan hangen af van de woonplaats des sohuldenaars, een f 20,— is er gauw mee gemoeid. Wordt op de sommatie betaald, dan zijn de kosten voor den sohuldeischer, in het tegenover gestelde geval komen allo kosten, die nog gemaakt moeten worden van het oogenbllk der dagvaarding af voor reke ning van den schuldenaar, d&n gedaagde. Indien by diens veroordeeling door kantonrechter of de rechtbank al naar gelang van de hoe grootheid der schuld nog geen duit binnenkomt, kan vonnis worden gevraagd en ver kregen en moet dit stukaan welks hoofd de woorden ,In naam der Ko ningin" staan vermeld en daardoor kracht van executie heeft, aan den ge daagde worden beteekendmet bevel om er binnen twee dagen na deze be- teekenlng aan te voldoen, daar, bij ge breke daarvan zijne roerende of onroe rende goederen In brslag zullen worden genomen en gereohteltfk in het openbaar zullen worden verkocht. Zyn de twee dagen, zonder betaling verstreken, dan verschijnt de denrwaarder weer op het tooncel, thans vergezeld van 2 getuigen. (Wordt vervolgd,) VAN HEINDE EN VER. Drie studenten uit Milaan, die met een gids de Ortlerspitze beklommen, zijn, naar de „Times" meldt, door een hevi- gen storm overvallen en omgekomen. Zij waren klaarblijkelijk den weg kwijt ge raakt en zijn van ©en hoogte van 400 voet neergestort. Volgens berichten uit Athene aan de „Secoio" is de binnenlandsche toe stand in Griekenland, de laatste dagen zóó verscherpt, dat men in ziekere po litieke kringen de noodzakelijheid van een ingrijpen door de groote naties niet meer ontkent. De „Journal" verneemt uit Belgrado dat de krijgsraad te Plevna 4 leden van het vroegere kabinet Stamboeliski ter dood veroordeeld heeft, twee anderen tot levenslange gevangenisstraf en drie anderen tot 5 jaar gevangenisstraf. De Ver. Staten van Amerika tellen 11 millioen negers ongeveer l/io van de geheele bevolking. Percy G. Williams, die vele jaren lang te New York schouwburgen had geëxploiteerd en daarmede een groot ver mogen had verdiend, heeft bijna 5,000,000 dollars nagelaten voor een Percy Wil- liams-stichting, waar bejaarde, behoeftige en gebrekkige tooneelspelers een onder komen zullen kunnen vinden. Naar het Haagsche Aneta-kantoor verneemt, is hier te lande bericht ontvan gen, dat bij de ramp te Tjepoe op 't ter rein van de Koloniale Petroleum-Mij. (en

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1