Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiëni buitenland. Nederland in 25 jaren. Prtfi por 6 maanden f 1,60, franco per poet f 1,80. Voor hot buitenland por jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag Postcheque en Gironummer 99292 Woensdag 15 Aug. 1923 zierikz rnilPANT 78ste JAABQANfi. 1Dir. A J. OE LOOZE Jr. Ultt-IMi ▼an 1—8 regels 60 ots., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. Bij eontraet belangrijke korting. No. 10966. InzeDdInS op den dag van nlt- Ult(. Hriict. 1. KOSTEN. *"e ™r 11 De Kabinetswisseling in Duitsobland. Zondagavond, heeft Dr. Cuno, de rijks kanselier, het ontslag van het. Kabinet bij president Ebert aangevraagd en nog dienzeifden avond heeft de rijkspresident dr. Stresemann met de vorming van een nieuw Kabinet belast dat nu reeds is geformeerd. De buitengewoon gespannen politieke toestand liet niet toe, dat Duitschland een eenigszins langen tijd Meef zonder een tot handelen bevoegde regeering. De -politiek van de nieuwe regeering is aangewezen door de persoonlijkheid van Stresemann en de voorwaarden van de soc. dem. voor de vorming van de groote coalitie D. Volkspartij, centrum, democraten en soc. dem. Deze voorwaar den zijn o.a.: krachtige doorvoering van de aangenomen finantieele maatregelen; doortastende finantieele hervorming op den grondslag van het betrekken daarbij van handel en industrie met belasting van de „Sachwerte"; verder hervorming van het geldwezen spoedige beperking van de inflatie; waardevaste loonen op goudbasis; de verbreking van het verband van de rijksweer met onwettige organi saties; op het gebied van de buiteniand- sche politiek een actief streven om te komen tot een oplossing van de her stelkwestie met volledig behoud van de eenheid van het Rijk en de souvereini- teit van de Duitsche republiek; verzoek tot toelating tot den Volkenbond. Door den drang der omstandigheden is de groote coalitie tot stand gekomen, waarvan de nieuw benoemde kanselier altijd een groot voorstander is geweest. Maar deze coalitie wijst er bovendien op hoe nijpend de toestand is. Intusschen Wacht de regeering-Stresemann een zware taak, niet in 't minst *in de buitenland- sche politiek, waar zij het Ruhrconflict zal hebben te likwideeren en welke kwes tie zij vermoedelijk niet naar den zin der bevolking van 't bezette gebied zal kunnen oplossen. In het binnenland zal het Kabinet orde moeten trachten te scheppen in den eko- nomischen chaos waartoe het land dreigt te vervallen. Snelle en krachtige door voering der nieuwe belastingwetten zal hier uitkomst kunnen brengen. Styglng van den broodprijs In Duitschland. Een enorme, verhooging van den brood prijs staat in Duitschland voor de deur. De loonen der bakkersknechts zijn van 21/2 millioen in de vorige week verhoogd tot negen millioen mark voor deze week. Verder zijn de meel- en gistprijzen aan zienlijk gestegen, zoodat, ais niet alle tee kenen bedriegen, reeds heden (Woensdag of Donderdag) de prijs Van 't distributie- Vrije brood met ca. 25 pCt. zal worden Verhoogd. I Ook het distributiebrood zal duurder worden, daar de rijkstoeslagen geleidelijk worden afgeschaft en eind dezer maand geheel zullen vervallen, wanneer de prij zen van alle brodo gelijk zullen zijn. In de volgende week zal het distributie- brood van 63.000 tot 100 a 125.000 mark en na 27 Aug. waarschijnlijk tot 3 400.000 mark in prijs worden .Verhoogd. 'Het is duidelijk, dat deze enorme duurte van het brood de verbittering onder de bevolking nog doet toenemen. Communistische strooptochten. In de omgeving van Leipzig hebben de communisten vee in beslag genomen. In verschillende dorpen in de omgeving der stad verschenen» communistische ar- j beiders, die de landbouwers en grondbe zitters dwongen hun Varkens en runderen af te staan, die ter plaatse geslacht en tegen 50.000 mark per pond verkocht wer den. Duizenden fabrieksarbeiders hebben van Leipzig uit strooptochten over het land ondernomen. Zij begonnen op eigen houtje met het maaien van den oogst, waartegenover de eigenaars machteloos stonden. Arbeiders uit Borna, een andere indus trieplaats, trachtten de stad Zeitz binnen te dringen om deze te bezetten. Er ont stond een heftige strijd met de Schupo, waarbij negen communisten werden ge dood. Bedevaartgangers verongelukt. Een toeristenauto, welke 20 passagiers bevatte, hoofdzakelijk pelgrims op weg naar Lourdes, is bij St.-Saveur (Z.-Fr.) in een 70 M. diep ravijn gestort. Uit nadere inlichtingen blijkt, dat er Maandag 22 Nederlandsche touristen, ver gezeld door een gids, die te Lourdes- in het Hotel d'Angleterre waren afge stapt, den autobus hadden genomen om een tocht naar Gavernie te maken. De chauffeur stond ais zeer bekwaam be kend. De heenreis had zonder incidenten plaats. Om 5 uur keerde men terug. Op weg naar Saint Sauveur werd de chauffeur verblind door het felle zon licht en, toen hij op een zeker oogen- blik zag, dat hij op het punt stond, een vrouw te overrijden, remde hij zoo hard, dat de auto met zijn achterkant tegen de leuning van de brug reed, waardoor de bus met de inzittenden in den afgrond viel. De bergstroom is op die plaats 80 M. diep. De slag was geweldig. Er werd onmiddellijk huip geboden, maar dit ging heel langzaam, omdat de afdaling zeer moeilijk was: die plaats is al. bijzonder steil en vol rotsen. v Reeds zijn de lijken van 7 vrouwen en meisjes en één man uit den berg stroom opgehaald. Een groot psycholoog Rechter A. J. Sabbath te Chicago geeft in de „Chicago Tribune" een nuttigen raad aan jonggehuwden en aan hen, die m het huwelijksbootje wenschen te stap pen, op welke wijze het geluk en de vrede in huis te bewaren zijn. Rechter Sabbath heeft gedurende zijn practijk meer dan vijfhonderd gehuwden, die wenschten te schelden, weer tot elkaar gebracht. Hij wordt treurig onder den grooten toeloop van jongelieden die zich willen laten schei den, doch geeft de hoop niet op, dat de jonge mannen en vrouwen hun over haaste impulsies zullen weten te bedwin gen en dat zij, 'eenmaal getrouwd zijnde, zullen weten toegefelijk te zijn. Er zijn te veel „een-dags"-huwelijken zegt de rechter en ook teveel huwelijken gesloten door den alcohol. Het huwelijk is lang piet wat het schijnt en de eerste voorwaar de tot geluk ls, dat de jongelieden elkan1 ders eigenschappen en fouten goed leeren kennen. Een groot gedeelte hangt van de vrouw af, die haar man een goed ontbijt weette geven on een afscheidskus als j hij naar zijn werk gaat. Rechter Sabbath zegt te hopen, dat een wet zal worden j aangenomen, waarbij trouwlustige paartjes gedwongen worden een maand te wach ten tusschen de huwelijksaankondiging en de voltrekking van het huwelijk. Brutale ban diet en streek. Nabij Moosic, een kleine stad in Penn- sylvanië .(Ver. Staten), hebben een 7-tal bandieten op klaarlichten dag een elec- trische tram met 50 passagiers opge houden, waarna ze er met een buit ter waarde van 150.000 gulden vandoor gin gen. Zij doodden bij hun overval een man en brachten drie andere personen verwondingen toe. Een verschrikte vrouw sprong uit de tram, viel op haar hoofd en werd Zwaar gekwetst. In de tram bevonden zich een twee tal bedienden van een mijnonderneming, die het weekloon der mijnwerkers bij zich hadden. Hierop hadden de schurken het gemunt. Vijf bandieten hadden gewoon als pas sagier in de tram plaats genomen. Toen dere eenzame plek genaderd was, haal den zij revolvers voor den dag. Op het zelfde oogenblik wisten de twee andere bandieten den bestuurder, door een sig naal te geven met een roode vlag, lang zaam te doen rijden. Een passagier, die bij het commando „handen omhoog" uit zijn zittende hou ding opsprong,, kreeg een schot in het hart. Een andere werd in den rug ge schoten, toen hij zich bewoog. Daarna wisten de schurken de geld- tasch der twee mijnemploye's machtig te worden, liepen over eenige vrouwen heen, die op den tramvloer gevallen wa ren en sprongen uit den wagen in een hen wachtende auto. BINNENLAND. J. Th. Cremer. f De heer J. Th. Cremer, oud-minister van koloniën en oud-gezant te Washing ton is Dinsdag in de Boerhave-kliniek te Amsterdam, waar hij kort geleden een operatie heeft ondergaan en sindsdien ver pleegd werd, overleden. Uit Stad en Provinole Z1ERIKZEE. Wij verwijzen naar een in dit nummer voorkomende adverten tie der R'damsche Tramweg-Mpij., waarin een extra-reis wo-dt aangekondigd per s.s. „Schelde" vro Zijpe naar Vlissin- gen v.v. ZONNEMAIRE. Donderdagavond werd in café Van Spluntcr alhier de laatste vergadering gehouden over het muziek concours, welke goed was bezet. De voor zitter, de heer J. Verseput, memoreert bij opening der vergadering het overlij den van de heeren Hocke Hoögenboom en Kluit, die steeds zooveel presteerdon in het publiek belang. De rekening opge maakt door den waarnemend secretaris de heer Beije werd in handen gesteld van de heeren Verhulst, de Rijke en van Ast, die tot goedkeuring adviseerden. Het batig slot bedraagt f 425,88, waarvan 70 °,o ten bate der kas van het plaat selijk muziekcorps komt, terwijl de Bondskas de rest ontvangt. De voorzitter dankt den heer Beije voor zijn accuraat beheer. Nadat de voor zitter van de muziekvereeniging 't bestuur van de feestcommissie bedankte voor alles wat ae gedaan heeft om het Bonds- concours te doen slagen neemt de heer Swenne het woord als voor2/itter van den Bond om Gemeentebestuur en feestcom missie zijn hartelijken dank te betuigen voor hun verleende „kolossale medewer king". De burgemeester dankt voor de aan het gemeentebestuur gebrachte hulde. Besloten wordt den heer Beije en zijne echtgenoote (die belangloos de verschil lende insignes maakten) een geschenkje te geven. In principe werd besloten ter eere van het 25-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin feest te vieren, waarioe besturen en corporaties zijn uit- genoodigd door den burgemeester op Maandag 13 "dezer 8% uur op de ge meentekamer. In een Maandagavond alhier ge houden vergadering van besturen van plaatselijke vereenigingen werd besloten op Woensdag 5 September a.s. alhier het ,25-jarig Regeeriogsjubileum van H.M. de Koningin feestelijk te herdenken. Jon ge dames zullen lijsten aanbieden, waar op de ingezetenen, ieder naar vermo gen zullen teekenen, om het feest te doen slagen. ONDERWIJS. Voor de hoofdacte slaagde te Rot terdam o.a. de heer J. H. van Steen- bruggen te Brouwershaven. Bij het te 's-Gravenhage gehouden examen Duitsch 1. o. slaagde o. a. de heer J. M. Straub te Rotterdam, geb. van Brou wershaven. Bij het op 14 dezer te Utrecht ge houden examen voor de hoofdacte slaagde o. m. de heer P. J. Griep, geboortig van Burgh. LANDBOUW EN VEETEELT. NOORDGOUWE. In deze gemeente werd Maandag j.I. een geval van mond en klauwzeer bij het vee van den land bouwer G. Oosse geconstateerd. Lage graanprijzen In een artikel van i.In- en Uitvoer" lezen we, dat de granen meer en meerr komen op prijzen van vóór den oorlog, zander dal cr veel aanleiding bestaal om aan een tijdelijke inzinking te den ken. Integendeel, de graanproduct je in de Vereenigde Staten, in Canada, Argen tinië en andere Overzeesche landen heeft zich dusdanig ontwikkeld, dat op de wereldmarkt de uitval van den Russi schen leverancier niet meer werd ge voeld. Thans echter zal in een jaar, met veelbelovende opbrengsten en groote voorraden uit den ouden oogst, ook Rus land weer een rol van eenige be tee kenis op de graanmarkten gaan spelen, en wanneer een fand met een lagen le vensstandaard als Rusland, als concurrent op de markt verschijnt, zal dit de ge- heele markt blijvend moeten dTUkken. AANBESTEDINGEN. POORTVLIET. Zaterdagavond werd door de Landbouwvereeniging „Óns Voor deel", alhier, publiek aanbesteed', de le vering van 24000 k.g. Zwavelzure Amm Ingeschreven werd door Centrale Bureau te Rotterdam voor f 16,08; Zeeuwsche Voeder te Tholen voor f 17,04; gebr. Har- tog te Scherpenisse voor f 16,99. H. Coo- mans te Dirksiand. voor f 17,02. 20000 k.g. Superphosphaat. 14 o/0 Centr. Bureau f 2,75; gebr. Hartog f 2,65; Zeeuwsche Voeder f 2,65^. bij loting toegekend aan de ZW. Voeder; 6000 kilo Kalizout 20 f 2t14; alles per 100 kilo en Slakken- meel, per procent, 18 cent Zeeuwsche Voeder. Aan de laagste inschrijvers werd de levering gegund. POST EN TELEGRAPHIC De heer J. Verhege, geboortig van Brui- njsse, werkzaam als kantoorbediende der le klasse te Zaandam heeft met goed gevolg het aanvullings-examen voor de drie talen afgelegd. MARINE EN LEGER. Na in het Noorderfrontier opnemingen te hebben verricht is H. M.s opnemings- stoomvaartuig „Eilerts de Haan" te Helle- vcetsluis aangekomen om naar Brouwers haven te vertrekken tot bet doen van hydrografische opnemingen in de omge ving alaaar. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Aalburg, P. Zandt te Delft. Te St.-Oedenrode, J. W. Blan- kert, em.-pred. te Neerbosch. Dinsdag was het 25 jaar geleden, dat dS. Joh. de Voogd zijn ambt als pre dikant te Cats aanvaardde. Na een drie jarig verblijf vertrok hij naar St.-Anna- land, welke gemeente hij in 1907 ver wisselde met 's Heer Arendskerke c.a., Waar hij sedert 15 Dec. van dat jaar werkzaam is. Geref. Kerk. Beroepen: Te Alblasserdam, H. Mool- huizen te Krommenie. Te Koog-Zaan dijk, L. van Wijk te Ede. Te Dedems- vaart, J. H. A. Bosch te Nijverdai. Te Heinkenszand, cand. D. Ringnalda Jr. te Den Haag. Te Spijk (Gr.), H. van der Zanden te Wapenveld. Aangenomen: Naar Emmeroompaseuum, P. E. van Schaick te Strijen. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Kampen en Biezelingen cand. A. Zwiep te Rotterdam. SPORT. SCHUDDEBEURS. Uitslag seriewedstrij den op 12 Aug. j.l. S.V.V. I-D.V.O. II 0—0. Gewonnen bij loting door S.V.V. JZ.V.V1. I en II-D.O.S.KOI. I 2—0. E.M.M. 1 en II—G.V.Vj. 1 en li 0-1. VAN HEINDE EN VER, De petroleumpijpleiding van de Ba- taafsche petroleum-Mpij. in de nabijheid van Tjepoe (Java) is ontploft; Twintig, inlanders werden gedood of verbrandden. Bij opstootjes te Hannover Zijn- 32 dooden en 40 gewonden gevallen. 1898-1923. Viel er in deze 25 jaren algemeen op gewekt leven te constateeren, onderbro ken voor een deel, vernietigd zelfs door den oorlog en nog geenszins overal her steld, al doet men er pogingen toe, niet minder is dat op geestelijk, op weten schappelijk en op artistiek terrein het geval. En daar kan men zelfs nu reeds getuigen, dat de kracht van voor den oorlog is teruggewonnen, beter gezegd nog, dat die kracht door den oorlog ge heel niet werd vernietigd. Zien wij allereerst naar w'at wij kun nen noemen de geestelijke stroomingen. Zoowel in de kerkelijke milieus als meer in het algemeen op geestelijk gebied is er ontwakend, opgewekt leven. Het valt niet te ontkennen, dat daaruit is ge volgd, dat in deze kwarteeuw' verschil lende richtiingen scherper tegenover el kander stonden, tegen elkander aanbot sten, maar dat is het noodzakelijke, niet te betreuren gevolg. Op kerkelijk gebied kan men in bijna elke der vele kerke lijke gemeenten, die ons land telt. zoo wel aan katholieke als aan protestant- söhe Zijde, principieeïe herleving consta teeren; men kan tevens zien, dat er in alle deze kringen eigen richtingen zich ontwikkelden. Op wijsgeerig gebied be hoeven wij slechts den naam van een Bolland te noemen om te herinneren aan een rijk geestelijk leven, dat werd ont sloten, ongeacht of men tot zijne aan hangers behoorde of niet. Van Bolland zal wel niemand kunnen tegenspreken, dat hij, ongeacht de tekortkomingen, die zelfs zijne vrienden in hem willen er kennen, een figuur van groote en blij vende beteekenis was. Dat kan van an dere wijsgeeren, die zich in het Neder landsche leven ontplooiden in deze kwart eeuw, ook worden gezegd; alle deze heb ben ons geestelijk leven, tevoren toch reeds niet arm, verrijkt. De belangstel ling voor wijsgeerige problemen is in alle milieus toegenomen; de stichting van de School voor Wijsbegeerte te Amers foort getuigt ervan, de in deze kwart eeuw verschenen boeken spreken ervan, maar een teeken in die richting geven ook de Volksuniversiteiten, evenals de openbare Leeszalen merkwaardig in aan tal; toegenomen, die over slechte op komst op cursussen, aan deze onder werpen gewijd, nimmer te klagen hadden. Eene geestelijke strooming van ietwat bijzondere beteekenis, die in deze kwart eeuw zich duidelijk deed gelden, is on getwijfeld de dusgenaamde vredesbewe ging geweest. Zij werd sedert 1901 ver tegenwoordigd door den Bond Vrede door Recht", die op elke denkbare wijze, ook in de school en met medewerking van de kerk, hare beginselen predikte. Het is veelal verkeerd verstaan,, men zag daarin fiet prediken "Van de moge lijkheid om reeds nu vrede onder de volkeren te bereiken, terwijl juist werd aangestuurd op aller krachtige samen werking, teneinde dit ideaal te benade ren. In 1910 verschenen Prof. Van Vol- lenhoven's merkwaardige artikelen over de mogelijkheid eener internationale po- litievloot en -leger, waarin hij voor Ne derland eene taak zag opgesloten. De oorlog heeft aan de Nederlandsche vre desbeweging eene geheel bijzondere rol te vervullen gegeven, geconcentreerd in den N.A.O.R. onder leiding van Mr. H. C. Dresselhuijs. De N.A.O.R. is erin ge slaagd reeds spoedig de C. O. voor een Duurzamen Vrede, een internationaal lichaam' met 41 nationale secties, te grondvesten. Zoowel de N.A.O.R. als deze C. O. ontwikkelden groote bedrijvigheid; wisten relaties te verkrijgen tot in de oorlogvoerende landen toe, trachtten druk uit te oefenen op de openbare meening, niet voor een vrede tot eiken prijs, maar voor een vrede met zooda nige voorwaarden, dat deze duurzaam zou zijn. Schoon het uitsluitend aan Wiü">n en zeker niet aan hel altijd zwak ke streven eener particuliere beweging te danken is geweest, dat de Volken bond uit dezen oorlog is te voorschijn gekomen, toch zal niemand ontkennen, dat de N.A.O.R. hier te lande, tot zelfs in het parlement, de Keginselen van den Volkenbond heeft n voren gebracht. Zijne actie is menif; Ti! gecritiseerd, niet goed geacht in ee: U/J, dat Neder land zich vooral weerbaar moest toonen, gevaarlijk geacht tegenover het buiten land zij is geen van beide gebleken, en de Regeering heeft zich tegenover haar nooit op een negatief, standpunt ge steld. Sedert het einde van den oorlog bestaat als centrale vredesorganisatie de ..Vereeniging voor Volkenbond en Vrede", die met bescheidens middelen tracht ce denkbeelden van den Volkenbond hier te lande ingang te doen vinden. Het mag eigenlijk verwondering wekken, dat ge zien de internationale positie, die Ne derland tegenwoordig inneemt, niet eene krachtiger vredesbeweging in Nederland aanwezig is. Komen wij op het wetenschappelijk ter rein, dan valt in het bijzonder in deze kwarteeuw van veel goeds te gewagen. Immers, onze dusgenaamde technische wetenschappen hebben zich ontwikkeld en erkenning van hare verdiensten gevon den. Het aantal winnaars toch van de Nobelprijzen voor natuurkunde bedraagt alleen wat de schPikunde aangaat vier terwijl daarnevens ook aan natuurkundi gen Nobelprijzen zijn toegekend. Wie denkt aan de figuren van een Lorentz een Zeeman, een van der Waals, een Kamerlingh Onnes, die het helium vloei baar wist te maken, ziet direct het rijke natuurkundige gebied voor zich. Wie denkt aan Kaptdtjn, herinnert zich, dal deze bescheiden geleerde, te Groningen langen tijd werkend met e?ne geenszins voldoende sterrewacht, tot de grootsten op zijn gebied in geheel de wereld werd gerekend. Tot de grootsten der scheikun digen mag Nederland nog altijd reke nen Van der Hoff, schoon deze in 1896 ons land verliet en te Berlijn de Neder- »anoschen naam hoog hieid Nevens hem zijn de namen van Bakhuis Roozeboom, van Cohen, van Holleman van Böseken en tal van anderen met eere te noe men als zeer succesvolle, ook ver in het buitenland bekende beoefenaars van de vooral thans zoo belangrijke en nut tige chemische wetenschappen. Op het gebied der plantkunde staat onmiddellijk de naam van Hugo de Vries, wiens mutatie-theorie geheel de weten schappelijke wereld in beweging bracht, vooraan. Op ditzelfde gebied denken wij aan een Went, die te Utrecht zijne weten schappelijke werkzaamheden uitoefende; aan een Prof. Ritzema Bos, die 't eerste het Phytopathologisch Instituut behleerde en opgevolgd werd door mej. Westerdijk, onze eerste vrouwelijke professor. Op het gebied der microbiologie denken wij aan een Boyerinck, die zich te Delft groote verdiensten verwierf. Op het gebied der geologie dient de naam van den mijn ingenieur Waterschoot van der Gracht te worden genoemd, aan wiens zorgen het te danken is, dat wij in korten tijd een vrij Volledig inzicht hebben gekregen in den ondergrondschen bouw van geheel Nederland. In Indië was het Verbeek, die groote verdiensten had, terwijl juist in Indië onze groote wetenschappelijke expedities wie denkt niet aan den naam van Weber? dienen te worden genoemd. Zijn in Nederland de Poolreizigers zeld zaam of liever zijn zij er niet, dat Ne derlanders op het punt van ontdekking van nieuwe landstreken nog niet geheel van activiteit zijn afgesloten, heeft de expeditie naar het Sneeuwgebergte in Nieuw-Guinea wel bewezen. Maar vooral is in deze jaren steeds weer gebleken, dat Nederland over uit nemende ingenieurs beschikt. Dat staat wel vast in alle deelen der wereld, waar heen zij geroepen worden, in Zuid-Ameri- ka, waar Kraus havens aanlegde. Maar ook in eigen land zijn groote werken op verschillend gebied tot stand gebracht. In deze kwarteeuw kwam de Technische Hoogeschool als Universiteit naar voren; sedertdien zijn, het viel ook moeilijk an ders te verwachten, de technische weten schappen opnieuw opgebloeid. Mijn- en waterbouwkunde, werktuigkunde, scheeps- bouwkunde, maar bovenal electrotech- niek, staan in hooge eere. Wat is er op het gebied van rivierenverbetering en. dijkversterking in deze kwarteeuw niet verricht, hoe is Nederland er moge hier ook aan herinnerd worden te dien aanzien niet bezocht door rampen als de overstroomingen in Zeeland in 1906 en die in Noord-Holland in 1916, bij welke beide de Koningin blijken van groote persoonlijke deelneming gaf. Hoe zeer zijn de havens te Amsterdam en Rot terdam met .hare groote toegangswegen naar zee niet verbeterd en op peil ge houden; hoe is niet de binnenscheepvaart toegenomen tengevolge van de verbete ringen juist in de riviervaart. Wat al niet kunstwerken zijn er in deze kwart eeuw tot stand gekomen, wat is er niet veel en fraai gebouwd, hoe kan niet ge heel een ommekeer in de bouwkunst, zoo wel in de steden als op het platteland, worden geconstateerd. De naam van Ber- lage staat hier waarschijnlijk wel boven- aan.-Maar dat Nederland nog iets in z:ch heeft van de oude energie van zijne voor ouders, het blijkt vooral uit de plannen tot drooglegging van de Zuiderzee. Het is zeker eene voldoening geweest voor Minister Lely, dat hij, ten derde male als bewindsman opgetreden, erin mocht slagen de plannen tot drooglegging, door hem als jong-ingenieur reeds verdedigd, tot een begin van uitvoering te zien ko men. Wel hoort men nog tal van malen stemmen opgaan, om in den benarden fixvanciëeten toestand, waarin1-Nederland verkeert, de'ze werken voorloopig stop te zetten het is niet waarschijnlijk, dat men tot iets anders dan tot eene verlangzaming van het tempo zal komen. Over enkele tientallen jaren zal Nederland ongetwijfeld zijne twaalfde, naar 't heet niet minst vruchtbare prov'ncie bezitten. (Wordt veraolgj).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1