És?iËfi Zierikzeesche w Nieuwsbode sssss abonnement: x mmm advertentiëni B E RIC H T. buitenlan d. binnenland. V«r.olH)nt M»«nd.g. Wo«nSd»g W W» W"WWW«W BjJ bslwlgröko korting. Postcheque en Gironummer 99292 Woensdag 1 Aug. 1923. zierikzeesche courant. eftj?u8¥«wr"* d,gt"011 Zij, die zich te Zierikzee op ons blad wenscHen te abonnee ren of hun abonnement te doen eindigen, gélieven daarvan persoonlijk of schriftelijk kennis te geren aan one bureau, hoek Schuitharen. DE DIRECTEUR. De mijnramp In Yorkshire. Het mijndorp Maltby, in het centrum van het kolendistrict van Zuid-Yorkshire, is door een ramp getroffen, welke in omvang verre het ongeluk overtreft, het welk dc naburige mijn van Cadeby Main in 1912 heeft geteisterd. Zeven en twin tig mannen hebben het leven verloren bij de' ontploffing, die Zaterdagochtend in de mijn der Maltby Main Colliery Cy., op een mijl hfstand van het dorp gele gen, heeft plaats gehad. Slechts het lijk van één mijnwerker is geheel verkoold opgehaald; de andere arbeiders zijn ech ter ook reddeloos verloren. Op het oogenblik der ontplofling bevonden zich 130 man inerte mijn die 's ochtends om vijf uur waren gedaald teneinde het Wusschsn van het in brand geraakte mijn- gruis te hervatten. Deze branden had den het bedrijf reeds gedurende zestien dagen stopgezet. In het begin der vorige week hadden zij een zeer dreigend aan zien éekregcn en op 13 Juli was be sloten het kolen-delven in het geteis terde gedeelte der mijn geheel stop te zetten. In gemeenschappelijk overleg tus- schen de mijndirectie en gedelegeerden der mijnarbeiders was besloten dat een honderdtal arbeiders naa»* omlaag zouden gaan om den strijd aan te binden, ni. door muren van zandzakken op te rich ten rond de aangetaste plaats. Da ontploffing had plaats op grootén afstand van den mijBuitgang. Zij wierp de zandzakken dooreen, deed de boven laag instorten, zoo dat het vuur en het gas vrij spel hadden. De arbeiders, die het diepst in den mijn waren doorgedron gen, zagen zïofi 'den pas afgesneden en konden niet meer ontkomen. Zij waren vrijwel alle gehuwd. Do reddingsploegen beproefden de mij nen in te gaan, doch de gassen dreven hun terug en latere pogingen mislukten eveneens. Men geeft alle hoop op tedding nu op Voor de mijnen staan vrouwen en kin deren hun droefheid uit te weenen of als waanzinnig hun smart te uiten. Intusschen zijn ongeveer 2500 man door de ramp buiten werk gesteld, hetgeen voor het dorp, waar 13.000 bewoners ge heel afhankelijk van de mijnindustrie zijn. een noodlottige omstandigheid is E.?n avontuurlijk jongmensch. Eenigen tijd geleden, zoo vertelt het Laatste Nieuws", liepen eenige Arabie ren te Casabianca (Marokko) te hoop om een knaap, dien zij niet begrepen. Hij sprak immers noch Engelsch. noch Fransch, noch Duitsch, noch Spaansch...... Toevallig bevond het groepje zich voor de bergplaats van auto-cars, waarvan dc bestuurder een Brusselaar is, zekere Ser geant. Men riep dezen er bij en de kleine kon in het Vlaamsch zijn avon tuur vertellen. Hij zeide Vijftien jaar oud te zijn en te Hoboken bij Antwerpen te wonen. Hij wilde Mogadór bereiken, waar se dert vijf jaar een zijner tantes woont. Uit huis weggeloopen, had hij Frankrijk doorreisd in de auto's of rijtuigen van personen, die hem uit medelijden opna men. Te Marseille en te Cette weiger de men hem ais scheepsjongen. Te voet trok de kleine dan naar Gibraltar, waar een rijke heer den overtocht betaalde. Zoo raakte de Hobokenaar te Casabianca. Da heer Sergeant stelde zich bereidwil lig ten dienste van den knaap en bracht hem naar Mogador. Daar werd echter geen spoor gevonden van de bewuste tante. Onze wereldreiziger herinnerde zich dan plots, dat zijn tante inderdaad naar Agadir was verhuisd. Door bemiddeling van de politie werd naar Agadir getele foneerd, waar de tante ai even onbe kend was. Toen bekende de jongen ge logen te hebben. Het doel van zijn reis was Congo, dat hij over Marokko trachtte te bereiken. Een Belgisch dokter, aan wien de knaap voorloopig toevertrouwd was, wees hem op de gevaren van de voorgenomen reis, zoodat onze kleine er in toestemde zich gewillig naar Hoboken te laten terugbrengen. Doch eenige uren later was de Hobokenaar spoorloos ver dwenen; van den dokter had hij ver scheidene voorwerpen, een browning en een dolk meegenomen. De heer Sergeant, verwittigd van de verdwijning, zette per auto den knaap achterna, en trof hem aan in het gezel schap van reizende Arabieren, met Wie hij vriendschap had weten te sluiten. Dolk en revolver droeg hij in een gor del om de heupen. t Hier eindigde de stoutmoedige tocht. De knaap werd onder goede bewaking gehouden, in afwachting dat men hem naar België kon doen inschepen. Blank en «wart. Vijftig negers, met revolvers en mes sen gewapend, drongen te Worth bij Chicago een zaal binnen, waar blanken aan het dansen waren en dwongen Man ke vrouwen met hen te dansen, waarbij zij de vrouwen zelfs uit de armen harer echtgenooten/ «aftikten. Op het gegil der vrouwen snelde politie toe en er had een gevecht plaats, waarbij één neger werd gedood en twee Manke- politie agenten levensgevaarlijk gewond werden. Verscheidene andere personen kregen lichte kwetsuren. W. H. Broekhuys. Naar wij vernemen, heeft de heer W. H. Broekhuys zich in een circulaire tot de vroegere leden van de „Dag"-redactie gewend, waarin hij hun een nieuw voor stel doet, hetwelk acht dagen wordt ge handhaafd. Het moet collectief worden aangenomen en zij, die een anderen werk kring hebben gevonden, moeten schrifte lijk verklaren, dat zij het contract als niet-geteekend beschouwen. Aan 't slot Van de circulaire verklaart de heer Broek huys: „Indien het voorstel wordt aange nomen, krijg ik finale kwijting; bij ver werping iaat ik mij verklaren in staat van faillissement en krijgt geen uwer een cent". Het voorstel behelst den afstand van de panden, behoorende aan de Broek- huys-vennootschappen. Broekhuys beweert dat hij na aanneming van zijn voorstel ex ploitant van een reclame-bureau wordt. Waarschuwing jubileumfeesten. Ter gelegenheid van de Jubileumfees ten zullen vanwege de communistische partij en andere revolutionaire organisa ties „"Feestgidsen'' worden verkocht Dit zijn boekjes in oranje kaft, waarop het woord „Feestgids". Men late zich door titel en kleur niet misleiden. We heb ben hier te doen met een sluwe wij» van propaganda der revolutionaire begin selen, het boekje bevat juist het tegen deel van wat inen naar het uiterlijk te oordeelen, verwachten zou. Men koope niets, alvorens gezien te hebben, wat men koopt, en gunne den colporteurs niet het genoegen, op deze wijze hun verderfelijke lectuur onder het mom van „Fcestbroehures" aan den 'man te brengen. De Koningin terug. De Koningin en Prinses Juliana zijn Dinsdagavond met de mailboot „Prinses Juliana" te Vlissingen aangekomen. Met den mailtrein van 5.50 vertrokken zij naar Utrecht en vandaar per. auto naar Soest- dijk. De Prins kwam reeds Zondag ujt Engeland te Vlissingen aan. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Met ingang van 1 Sept. e.k. is benoemd tot Rijksklerk der Dir. Bel. enz. ter inspectie D. B. alhier, de particuliere klerk de heer J. A. Lueiëer te Delft. Met ingang van 1 Juli j.l. is de kommies 2o klasse der Rijksbelastingen, C. J. W. Hartmans te St.-Maartensdijk, bevorderd tot kommies le klasse dier- zelfde middelen. -- Men schrijft ons: Nu ook de Eerste Kamer het wetsont werp tot wijziging der Ouderdomswet heeft aangenomen, staat het vast dat het z.g. kostenvrije tarief het bekende Tarief L zal komen te vervallen. Ver moedelijk zal het wetje niet vóór Sep tember in werking treden, zoodat zij, die niet zijn aangeslagen in de Vermo gensbelasting en niet in cfe Rijksinkom stenbelasting naar 1 2000 of meer, nog gedurende minstens een maand zullen kunnen profiteeren van het tarief, waarin de administratiekosten niet zijn verwerkt Na 2 December 1923, wanneer ook de gelegenheid om zich voor f 3 te ver zekeren tegen betaling van 39 et. per week, vervalt voor de 39-jarigen en ouderen zal ieder zich dus slechts kun nen verzekeren tegen betaling van de kostende premie. Om teleurstellingen zooveel mogelijk te voorkomen is het goed, dat op een en ander nog een9 de aandacht wordt gevestigd. Dhr. A. J. van Luijk, commies ter provinciale griffie van Zeeland, afkom stig uit de gemeente St.-Annaiand, werd 28 dezer bevorderd tot hoofdcommies, chef der 4e afdeeüng. HAAMSTEDE. Bij het op 27 Juli j.l. te Dordrecht gehouden voorbereidend examen voor gemeente-administratie slaagde o.a. dhr. L. C. v. d. Velde alhier. RENESSE. Vergadering van den ge meenteraad op Zaterdag 28 Juli j.l. Aan wezig alle leden, behalve de heer J. K. Dambruine. Voorzitter de burgemeester. De notulen worden voorgelezen en on veranderd g03dgekeurd. Een schrijven van deh gemeenteraad van Wijmbritseradeel inzake het stellen van een algemeen vloekverbod Wordt op voorstel van B. en W. voor kennisgeving aangenomen. Tegen de heer Fasol. Een schrijven, dat het Rijk bereid is slechts van de ge meente een perceel voor wOning en kan toor van den Rijksontvanger te huren en niet van een particulier. Naar aanleiding hiervan stellen B. en W. voor van deze zaak af te zien. Wordt aldus besloten 'wijl de gemeente geen zoodanige wo ning zonder belangrijk bij te dragen, be schikbaar zou kunnen stellen. Voor ken nisgeving worden aangenomen: een brief van Ged. Staten houdende machtiging tot den bouw' van een nieuw armhuis; de beschikking van Ged. St. tot goedkeuring der bijdrage van f 2000 van de gemeente voor dien bouw; ae processen-verbaal in houdende uitslagen van de jongste ver kiezing voor den gemeenteraad; het pro- oes-verbaai der kasopneming vaji den gemeente-ontvanger; de beslissing waar- b(f ..goedkeuring wordt verleend om de vordering op te heffen van de plaatse lijke inkomstenbelasting; de beschikking van Ged. Staten, waarbij de jaarwedde van den gemeente-ontvanger bepaald is op het tegenwoordig door den titularis genoten bedrag; de beschikking van Ged. St. houdende goedkeuring van het jong ste raadsbesluit tot aankoop van grond voor de verlenging van den Luienweg. Onderzocht worden de geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden van den ge meenteraad, welke fn orde worden be vonden en waarop tot toelating van de leden wordt besloten. Ingekomen zijn: opgaven van den min. van O. K. en W., van verschuldigde bijdrage ad f 521,80 over 1922 in cie kosten van de R.H.B.S. te Zierikzee; van het gemeentebestuur van Zierikzee. wegens bijdrage ad f 171.34V-J in de kosten van het Am- bachtsonderwijs aldaar; van het gemeen tebestuur van Haamstede wegens bijdrage ad f 15,15 wegens kosten van bijzonder onderwijs. Voor de betaling van deze be- dregep stellen B. en W. voor de be- grooting van 1923 te wijzigen door te beschikken tot het benoodigde bedrag over het goed slot van 1922. Van de wed. M. C. Kappers is ingekomen een adres, waarin zij verzoekt aan de Kroon machtiging te vragen om haar een drank- vergunning te verleenen als houdster eener buitengewone verkeersinrichting. Reeds twee malen heeft de Kroon op een gelijk verzoek af wijzend beschikt. Dc raad besloot alsnog een poging te doen. Nog zijn ingekomen de rekening van het Burg. Armbestuur cn van het fan farecorps „Luctor et Emergo". De be slissing over de eerstgenoemde wordt aangehouden. Aan den raad wordt over gelegd de Rekening van de ontvangsten en uitgaven der gemeente over 1922 De ontvangsten bedroegen f 25638,911/*, cie u.tgaven f 21130,29; aJzoo een batig slot van f 4518,62'/e- Zij wordt ter fine van onderzoek en rapport gesteld in handen eener commissie bestaande uit de hecren Doinbruin, Hoogenboom en van Klooster. fta~.prt*cn *-.qrdt het indertijd door den heer van Klooster geopperde denkbeeld om een vast corps lijkdragers van gemeentewege aan te stellen. B. en W. en verschillende leden zijn echter bevreesd, dat hierdoor even zoovele ge meentebetrekkingen vollende onder de pensioenwet, zullen ontstaan. Om die re den zal worden getracht te bevorderen de oprichting eener particuliere veroeni- ging voor lijkbedfening, waartoe de bur gemeester zijn medewerking toezegt. De kwestie van het overal neerwerpen van afval cn vuilnis leidt tot ampele bespre- Kingen. Dc voorzitter wil een gelegenheid scheppen, waar het vuil zou kunnen wor den gedeponeerd, doch dc vergadering acht zulks vooralsnog niet noodig en meent dat door gestrenger optreden een beteren toestand zal tc verkrijgen zijn. Niets meer auh ee o>dt zijnde sluit 6e voorzitter na omvraag de vergadering. NOORDWELLE. Verslag van den raad der gemeente gehouden op 21 Juni j.l. Aanwezig alle leden; voorzitter de bur gemeester. De notulen worden voorge lezen en aldus vastgesteld. Ter tafel komt een schrijven van B. en W. van Re nesse over „schoolbevolking", waarin zij zeggen te meenen zich voldoende dui delijk te hebben uitgedrukt in hun laat ste brief aan het gemeentebestuur, doch eventueel nog bereid zijn een uitnoodi- ging om samen te eonfereeren tc aan vaarden. Da raad besluit een uitnoodi- ging te zenden. De commissie belast met het nazien der gemeenterekeningen over 1922, brengt verslag uit en adviseert den raad lot goedkeuring; zij wijst op de hooge ambachtsrekeningen, wat aanlei ding geeft tot een uitvoerige bespreking, die tot het besluit voert van deskun dige voorlichting bij eenigszins ingrijpen de werken gebruik te maken. Aan de orde komt nu het verharden van den Groene weg en den Molenweg en de even tueel te verleenen bijdregen in de kos ten uit de gemeentekas. Aan de be kende voorwaarden door het Waterschap Schouwen gesteld, te weten het aandeel fn de kosten aoor de gemeente Uj te passen, zal worden voldaan, zoodra schriftelijke zekerheid verkregen is, dat de aanpalenden zich voor hun aandeel garant stellen en de materialen gratis aanvoeren. Aan het waterschap zal vóór 1 Aug. hiervan mededeeting worden ge daan. Het aandeel der gemeente be draagt bij een totstandkoming van den verharden Groenenweg -f-, f 730 en voor idem Molenweg! f 480. Aan het gemeente- stuur van Renesse zal het verzoek ge richt worden om uit billijkheidsoverwe gingen f 130 voor het verharden van den Groenenweg bij te vragen (vanwege het groote belang, dat vele inwoners uit die gemeente hebben bij hun transport naar - en van de Schephoek). Hierna sluiting. DREISCHOR. Raadsvergadering gehou den ,op 27 Juli j.l. Voorzitter de burge meester. Met kennisgeving afwezig de heeren J. Doeleman en M. van Lange- raad. Zonder kennisgeving de heer J. W. v. d. Linde. Na opening worden de notulen gelezen en na een kleine aan merking van den heer P. v. d. Linde WZ. goedgekeurd. Over het uitsponden en met zand aanvullen van het nieuw ge deelte haventerrein, deelt de voorzitter mede, dat daarover destijds wel in de raad is gesproken, maar niets is baslo- ten, voor met bestrating werd aangevan gen. De heer de Waal, die de vorige vergadering inlichtingen vroeg over de O.L. Schoot, wordt door den voorzit ter meegedeeld, dat er 148 leerlingen op de school gaan. Het proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ont vanger wordt voorgelezen. Van B. en W. der gemeente Oosterland is een schrij ven ingekomen, waarbij genoemde ge meente f 7,50 wenscht bij te dragen in de bebakening der vaargeul. Van den keuringskring „Oosterland", waarbij de ze gemeente behoort, is de begrooting van den keuringsdienst ingekomen, met als aandeel voor Dreischor f 117. Inge komen van Ged. Staten is de vaststel ling der jaarwedde van den gemeente ontvanger op f 850. Daarna wordt de rekening der gemeente over het afge- loopen jaar aangeboden en in handen gesteld van een commissie, bestaande uTc de heeren Joh. de Vriezie Az. en J. W. v. d. Linde. Zij geeft aan in ontvang sten f 48945,361/2, in uitgaven f 44896,901/2, goed slot f 4048,46. Bij een bespreking over de verharding van den dijk naar Noordgouwe, bekostigd door den polder Noordgouwe, wordt de wenscheiijkhejd uitgesproken, als zijnde ook voor onz* gemeente een groot belang, de daarvoor benoodigde grint vrij te stellen van kade- geld. De voorzitter wacht dienaangaande nog steeds tevergeefs op het verzoek tot vrijstelling. Verder wordt besloten prijs opgave te vragen van een nieuw groen tafelkleed voor de raadzaal. Hierna slu'ting. STAVENISSE. Raadsvergadering, gehou den op Maandag 30 Juli j.l. Voorzitter: dc burgemeester. Tegenwoordig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De voorzitter doet daarop de volgende mede- deelingen: le dat de brandspuiten weder beproefd zijn. De nieuwe liet niets te wenschen over en de oude, welke eenigs zins defect bleek, Is inmiddels hersteld; 2e. dat weder opgeroepen is ter voorzie ning der vacature van onderwijzer met verplichte hoofdakte; 1 sollicitant meld de zich aan. B. en W. en het schooltoe zicht hadden evenwel bezwaar op deze sollicitatie in te gaan; 3e. dat de opleve ringsdatum inzake de keibestrating op den Stoofdijk, op Verzoek van den aanne mer, de firma A. van Dijck Petit te Ber- gen-op-Zoom, nader door B. en W. van 15 Juli is bepaald op 25 Augustus a..s. 4e. dat opgenomen zijn de boeken en kas Van den secretaris-ontvanger van het Burgerlijk Armbestuur. Er was en moest aanwezig zijn f 403,77''. Alle ingekomen stukken komen ter tafel: le. het aange houden verzoek van P. J. de Vos om ont slag als onderhouder van het gemeente huis; dit wordt eervol verleend met in gang Van 1 Augi e.k. In zijn plaats wordt benoemd C. de Vos; 2e. het besluit van Ged. Staten, waarbij de jaarwedde van den gemeente-ontvanger, ingegaan 1 Mei 1923, is gebracht op f875; 3e. verzoeken van het hoofd der school, dhr. Oudesluijs, en van de onderwijzeressen, de dames Suurland, Duijnhouwer en Bos, om ver goeding voor het geven van onderwijs buiten de gewone schooluren. Den heer Oudesluijs zal alsnog f 175 worden uitbe taald, waartoe reeds 28 October 1921 was besloten. Ged. Staten weigerden destijds echter hunne medewerking Voor een be trekkelijke wijziging der begrooting. Het Verzoek der onderwijzeressen wordt aan gehouden; 4e. een verzoek van den heer J. W. H. F. Buijze om ontslag tegen 1 October as. als onderwijzer aan de O. L. S. en bij het vervolgonderwijs, wegens 't bereiken van den 65-jarigen leeftijd. B. en W. hebben bereids sollicitanten opge roepen en stellen voor de afdoening van het Verzoek aan te houden. Dienovereen komstig besloten; 5e. een schrijven van Ged. St. waarin het groote voordeel van directe aansluiting aan de waterleiding wordt aangetoond en verzocht wordt te rug te komen op het raadsbesluit, waarbij de aansluiting niet verp/icht gesteld werd wordt aangehouden tot een volgende ver gadering; 6e. een brief van G. S., waarbij de onlangs vastgestelde nieuwe verorde ning op de heffing van schoolgeld wordt teruggezonden, met mededeeling, dat de Minister van Binnenl. Zaken bezwaar heeft tegen de bepaling, dat geen schoolgeld verschuldigd is voor meer dan 4 kinderen uit een gezin. Wordt besloten die bepaling te doen vervallen; 7e. een rondschrijven van den heer S. Brandsma e. a., inzake op richting eener vereeniging tot instandhou ding van een cursus ter opleiding van Bewaarschoolhouderossen in Zeeland. Ge vraagd wordt o. a. steun te verleenen. Wordt besloten ten opzichte van deze aan gelegenheid een afwachtende houding aan te nemen; 8e. een brief van het gemeen tebestuur Van St.-Maartensdijk om het ge voelen van deze gemeente te kennen be treffende de nader vast te stellen jaar wedde van den keuringsveearts, welke Voorloopig Voor 1 jaar vastgesteld was op f2750. De raad spreekt zich uit voor be houd van de tegenwoordige jaarwedde; 9e. een brief van de oudercommissie, hou dende verzoek te willen zorgen voor voL- doende vervolgonderwijs. B. en W. zeggen toe in een volgende vergadering een des betreffend voorstel te zullen doen; 10e. het procesverbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvanger; in kas was 10450,29, welk bedrag aanwezig moest zijn; 11. een schrijven van A. v. d. Kleijn over betaling van kadegelden; dit wordt aangehouden tot een volgende vergade ring. Alsnu worden aangeboden de reke ningen van de gemeente en het Burgert. Armbestuur over 1922, resp. met goede sloten van f 470,83 en f 370,53. Betreffende den dienst 1922 is er voor de gemeente echter nog een tegoed van pl.m. f1500, terwijl pl. m. f 600 buitengewone uitgaven op den gewonen dienst zijn gebracht. Die rekeningen worden ter fine van onderzoek gesteld in handen van de heeren v. Iwaar- den, Stoutjesdijk en Potappel. Voorts wordt overeenkomstig het voorstel van B.. en W. besloten tot opheffing van de onbewoonbaarverklaring van het gedeelte van het kad. perceel, gem. Stavenisse, Sectie A, no. 637, vroeger bewoond ge weest door wijlen C.a Plansoen. De poli- tie-verordening wordt gewijzigd, opgeno men wordt o.a. een Vloekverbod; een ver bod van het Zaterdags na 1 uur vervoe ren over de bestrate gedeeitdn binnen kom van mest, koolasch e. d. en een ver bod paarden los te laten loopen langs de openbare wegen. Verder wordt over eenkomstig het voorstel van B. en W. besloten, namens de gemeente, aan H.M. de Koningin, ter gelegenheid van haar 25- jarig regeeringsjubüeum, een adres van hulde te richten. Voor een schoolfeestje, in verband met de herdenking van dit jubileum, wordt f 1 per schoolkind uit de gemeentekas ter beschikking gesteld. Daarna sluiting. ST.-ANNALAND. Het uitdiepen van de watergang waardoor het water van den polder naar de suatiesluis stroomt, schonk aan 't werkvolk een aardig buitenkansje. Ze hadden verleden Zaterdag 't geluk daarbij 130 pond paling te vangen. ST.-MAARTENSDIJK. Openbare verga dering van den gemeenteraad, gehouden op Vrijdag 27 Juli j.l. Afwezig de heer de Graaf. Ingekomen is een dankbetuiging Van mej. de Visser, wegens hare benoe ming tot onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier. Goedgekeurd door H.H. Ged. Staten de gemeenschappelijke regeling in zake uitvoering der Vleesch- kcunngswet. Op verzoek van J. M. Char- pentier con half jaar ontheffing van hon denbelasting te verleenen wordt gunstig beschikt. Besloten wordt adhaesie te be tuigen aan het adres van den Raad der ge meente Wymbritseradeel, strekkende H. M. de Koningin te verzoeken het daar heen te willen leiden, dat openlijke Gods lastering strafbaar wordt gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Medegedeeld wordt de jaarwedde en pensioensgrond slag gemeente-ontvanger, terwijl Ged. Sta ten in overweging gegeven zal worden f 50 toe te kennen wegens het houden van een eigen kantoor. Ingekomen is de be grooting der Gezondheidscommissie te Tholen voor den dienst 1924, met als ont vangsten en uitgaven f 1972,89''. Hel aan deel voor deze gemeente zal i'200,19 be dragen. Aan den heer A. Jansen wordt op verzoek ingaande 1 Nov. 1923 eervol ont slag verleend als onderwijzer aan de open bare lagere school. Met betrekking tot de hu en der gen eentewoningen met Rijks voorschot gebouwd, deelt de Directeur- Generaal voor de Volksgezondheid mede, dat de gemeente aansprakelijk is voor de minimum-huren, kunnen deze niet wor den opgebracht, dan komt het verschil ten laste der gemeente. Mochten huur ders der eerste 53 gebouwde woningen de huur niet kunnen betalen, dan ligt het op den weg der gemeente hulp te ver leenen. Steun ingevolge de woningwet wordt niet verleend. Na eenige bespreking wordt besloten deze zaak aan te houden tot een volgende vergadering om te zien in hoeVer steunverleening te dezer zake mogelijk en wensehelijk is. Ged. Staten verzoeken den gemeenteraad terug te ko men op zijn afwijzende beschikking in zake directe aansluiting aan de waterlei ding. De burgemeester dringt aan alsnog aan dit verzoek te voldoen, daarbij wij zende hoe in de warme dagen men meer dere menschen overal loopen zag om wa ter te krijgen tegen een betrekkelijk dure prijs, en zulks voor water van minder goede samenstelling. Medegedeeld werd, dat een adres in de gemeente circuleert om den Raad te verzoeken alsnog tot directe aansluiting te besluiten. Men be sluit de inzending van dit adres af te wachten alvorens thans een besluit te ne men. Aangeboden wordt de rekening der gemeente 1922, in ontvangst aanwijzende f 227572,74 en in uitgaaf f 230105,416, alzoo een nadeelig slot Van f 2532,675. Hierbij Werd opgemerkt, dat de verrekening met het Rijk betreffende de plaatselijke in komstenbelasting op 30 Juni nog niet had plaats gehad, daar anders de rekening een batig slot zou hebben aangewezen van ruim f7000. De rekening Van het gemeen telijk woningbedrijf geeft in ontvangst aan f 8289,40, in uitgaaf f 8450,595, alzoo een nadeelig slot Van f 161,19s. Met alge- meene stemmen Wordt tot toelating der nieuw gekozen raadsleden besloten. Het Bleekveldsche voetpad wordt overeenkom stig een ontwerp van B. en W. thans voor loopig vastgesteld. De brug over de Oost-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1