Zierikzeesche t# Kennisgeving. over A. J. P's Roma-Pudding Rekening dor gemeente over 1932. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran ZisaiKZEK maken bekend: dat de rekening der gemeente over het jaar 1922, ingevolge artikel 219 der Gemeente wet, van heden af, gedurende veertien dagen, voor een ieder ter inzage op de Secretarie der gemeente is nedergelegd en tegen be taling der kosten verkrijgbaar gesteld. Zibkikzeb, den 26 Juli 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER TAN CRATESTETN TAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. W1TTERMANS, 8ecretaris. BUITENLAND. „Do beschaving in gevaar". Het Augustus-nummer van de „Atlan tic Monthly' zal een artikel bevatten van ex-presidenrAVIfson, waaruit de „Ti mes' nu reeds een kort uittreksel ver mag te geven. De voormalige president verklaart er in, dat de beschaving m gevaar is en dat de democratie haar alleen redden kan. Hij zegt dat de we reld weliswaar veilig is voor de demo oratie, maar dat de democratie de we reld nog niet heeft beveiligd tegen on redelijke revolutie. De Ver. Staten ais de grootste onder de democratiën moet deze taak op zich nemen. De Russische revo lutie, zegt Wilson, was tegen het kapi talisme gericht, terwijl de ontevreden klassen in alle landen hun aanklachten tegen het kapitalisme onder dezen of genen naam richten. Is het kapitalistisch systeem onbestrijdbaar. vraagt hij. Hij antwoordt er zelf op met te verklaren dat er een manier moet worden uitge dacht, om de uitwassen van het sys teem uit 'den weg te ruimen en „het leven zuiver te maken voor hen, die er op eerbare ei^zuivere wijze aan wil len deelnemen." Wilson meent dat onze hedendaagsche beschaving materieel niet kan voortleven tenzij zij geestelijk ge zuiverd wordt. I)e toestand In Daitschfand. De onder den druk der waardevermin dering van het geld dagelijks toenemende duurte en de levensmiJdelenschaarschte, die sedert eenige dagen steeds grooter ■vordt, heeft den binnenlandschen poli- -en toestand bedenkelijk verscherpt. 3 wanhopige stemming kwam Vrijdag lelijk tot uiting in een buitengewoon ;Jknistisch artikel van het centrumblad de „qjermania", onder den titer „De hoog ste n^od". Het blad karakteriseerde den toestand met den zin: „Er heerscht een 9 November-stemming". Het blad bepaalt zich niet tot een opsomming van feiten, maar stelt in scherpe bewoordingen het kabinét-Cuno verantwoordelijk voor den ernst van den toestand. „De regeering Cu- no is één teleurstelling geweest. Het ver trouwen in de regeering is overal bui tengewoon zwak, en uit alle kringen, zelfs uit linksche, hoort men den roep om een dictator of om een commissie, die gemachtigd moet worden dictatoriale maatregelen te nemen. Wanneer de eer lang bijeenkomende Rijksdag tot de over tuiging komt, dat de tegenwoordige re geering niet de kracht en het gezi\g meer heeft om den toestand meester te worden, dan is het zijn plicht, de consequenties daaruit te trekken". Dit ongewoon scherpe artikel van het leidende centrumsblad, dat waarschijnlijk geheel zonder ruggespraak met het partij bestuur is gepubliceerd, wordt aangevuld en verscherpt door de steeds toenemende oppositie-stemming onder de soc.-democra- tie. BINNEN L AJM D._ Dé'nimwi) Eerste Kamer. Vrijdag heeft voor de eerste maal op den grondslag van de Evenredige Vertegenwoordiging de verkiezing plaats gehad van de leden der Eerste Kamer. Voor deze verkiezing zijn volgens art. 112 van de onlangs gewijzigde Kieswet de provinciën vereenigd tot de volgende groepen, in élk Waarvan wordt gekozen het daarbij vermeld aantal leden der Eerste Kamer: Groep 1. Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg: 13 leden. Groep 2. Gelderland, Overijsel, Gronin gen en Drente: 13 leden. Groep 3. Noord-Holland en Friesland: 12 leden. Groep 4. Zuid-HJolland: 12 leden De uitslag is als volgt: groep Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg1. 1 Chr. Hist. Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine; 8 Kath.: Jhr. Mr. F. X. A. Verheyen; Mr. M. M. van Lanschot, H. M. J. Blom- jous, Mevrouw P. W. de Jong— v. d. Heuvel, Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt, A. M. F. Haffmans, Mr. F. I. J. Janssen, Jhr. Mr. L. H. L. J. van der Maessen de Sombreff; 2. S. D. A. P. W. C. de Jonge en P. Moltmaker; 1 V.B.: Jhr. R. R. L. de Muralt; 1 A.R.: Mr. A. A. de Veer. Groep Zuid-Holland: 2 Chr. Hist.: Jhr. N. C. de Gijselaër, A. v. d. Hoeven; 3 A.-R.: A. W. F. Idenburg, Prof. Mr. A. Anema, J. H. do Waal Malefijt; 1 V.B.: Mr. P. Rink; 3 S. D. A. P.: H. H. van Kol, Ch. G. Kramer, A. B. de Zeeuw; 2. ■K.: J. J. G. baron van Voorst tot Voorst; Mr. E. B. F. F. baron Wittert van Hoog land; 1 V. D.: Mr. M. Slingenberg. Groep: Gelderland, Overijssel, Gronin gen en Drenthe. 3. S. D. A. P.: Mr. M. Mendels, R. Stenhuis, E. Rugge; 2 A.R.: Mr. P. A. Diepenhorst, Dr. H. Franssen; 2 Chr. Hist.: Mr. W. L. baron de Vos vaa Steenwijk, Mr. O. J. E. baron van Was- senaer v. Catwijck; 2 V.B.: Mr. H. Smeen- ge, E. v. Kettwich Verschuur; 3 R.K.: J. F. C. Arntz, P. T. H. M. Dobbel man, J. C. L'. v. d. Lande; 1 VID(: J. B. Westerdijk. Groep: Noord-Holland en Friesland. 2 Chr. Hist.: Mr. H. Verkouteren, L. W. de Vries; 1 V.D.: Dr. D. van Emb- den; 2 A.R.: J. J. Croles, W. de Vlugt; 3 R.K.: Mr. J. M. J. E. Heerkens Thys- sen, P. J. J. Haazevoet, W. Fransen Jz.; 1 V.B.: S. v. d. Bergh Jr3 S. D. A. P.. H. Polak, Mevr. W. C. B. Pot huis—Smit, F. M. Wibaut. De nieuwe Eerste Kamer zal bestaan uit 16 Roomsch-Kath. 8 Anti-Rev„ 7 Chr. Hist., 11 S. D. A. P.. 5 Vrijheidsbonders en 3 Vrijz.-Democraten. Prof. mr. Struyokcn. f Zaterdagmorgen is op 50-jarigen leef tijd te 's Gravenhage overleden, een on zer eerste rechtsgeleerden, staatsraad prof. mr. A. A. H. Struijcken- De over ledene vertegenwoordigde Nederland her haaldelijk in de vergaderingen van den Volkenbond en op intern, conferenties. Voorts was hij lid van het Hof van Ar bitrage. Uit Stad en Provlnoie. ZIER1KZEE. Men verzoekt ons te wil len mededeelen, dat de ringrijderij met dogcarts etc. ter gelegenheid van 't feest op 31 Augustus e.k. wel zal doorgaan, terwijl mede in herinnering wordt ge bracht, dat de lijsten voor 't verzame len der gelden nog bij boekhandelaren en sigarenwinkeliers ter teekening liggen. STAVENISSE. In .de 1.1. Vrijdag ge- hier gehouden vergadering van ingelan den van het waterschap „Stavenlsse" werd goedgekeurd de rekening en ver antwoording over 1922-'23. De inkom sten hadden bedragen f 23940,lO'/z en de uitgaven f 15752,851/*, zoodat de re kening sloot met een saldo vai^ f 8187,25. In de 1.1. Zaterdag alhier gehouden vergadering yan den Dijkraad der wa- terkec-ring van de cal. polders Oud-Kem- penshofstede en Moggershil werden voor- ïoopig vastgesteld de rekening over het diehstjaar 1922-'23. De ontvangsten van het dijkvak O. Kempanshofstede waren f 12926,69 en de uitgaven t 18057,55, al- zoo een te kort van f 5130,86, in walk tekort door het Rijk en de provincie is bijgedragen tot een badrag van' f 5976. De ontvangsten van het dijkvak Moggers hil waren f 2965,79Va en da uitgaven f 17671,17i/a, alzoo een kwaad slot van f 14705,38, waarin door Rijk en Provin cie is bijgedragen tot een bedrag van f 15495. Voorts werd opgemaakt een lijst jvan aarfbeveling, ter banoeming van een lid van het bestuur, wegens periodieke aftreding van dhr. J. Elenbaas Mz„ met 1 Nov. a.s. Op deze lijst werden ge plaatst de heeren J.b Elenbaas Hz., C. M. Elenbaas en C. Kodde (de heer J. Elenbaas Mz., was wegens leeftijd niet meer horkiesbaar). ST.-ANNALAND. In de op Woensdag gehouden vergadering van den Dijkraad der Waterkeering van den Cal. Suzanna- Polder, werd voorloopig vastgesteld de rekening over het dienstjaar 1922—23 en wel in ontvang op f 4455,635 en in jiitgaaf op f9442,11- Meer uitgegeven dan ontvan gen was alzoo f4986,475. In dit tekort was voorzien door bijdragen van het Rijk en de provincie tot een bedrag van f 5535, zoodat het goed slot bedraagt f548,525. Door den voorzitter werd er aan her innerd, dat het 15 Juli j.l. 45 jaar was geleden, dat de calamiteusverklaring van den Suzannapolder is in werking getre den, en dat van het toenmalig bestuur alleen nog in leven is de secretaris-onüV., de heer J. Polderman, die op 9 Aug. a.s. den dag kan herdenken, dat hij vóór 45 jaar als zoodanig in functie Is getre den. (M. C.) ST.-MAARTENSDIJK. Ofschoon reeds verscheidene jaren, speciaal in het bui tenland in gebruik, heeft de Tractor pas na den grooten oorlog ook in een groot deel van Nederland meer algemeene be kendheid gekregen. Waar vroeger de Trac tor uitsluitend bij heideontginning werd gebruikt, verleent hij tegenwoordig ook zijn hulp bij verschillende werkzaamhe den in den landbouw, zooals bij ploegen, eggen, cultiveeren, maaien en dorschen. Dat niettegenstaanoe de hier genoemde belangrijke oiensten, welke de Tractor in het landbouwbedrijf bewijst, hij in deze streken nog niet is ingevoerd, moet vooral daaraan worden toegeschreven, dat het genoemde werktuig nog bij de meeste Zeeuwsche boeren onbekend is, en onbe kend maakt onbemind. In verband juist hiermede achten wij het van groot belang te vermelden, dat we de vorige week Vrijdag 20 dezer in de gelegenheid wer den gesteld een demonstratie de eer ste in ons eiland met de „.Fordson Tractor" bij te wonen op een perceel ge scheurd weiland, daartoe door den heer J. J. van der Slikke, landbouwer te Poort vliet welwillend afgestaan. H'erbij waren tegenwoordig de vertegenwoordigers voor België en Holland der „Ford Motor Com pany", de heeren Busschots en v. Elm- green te Antwerpen, alsmede* de heer Broos te Roosendaal, importeur voor Wes telijk N.-Brabant, Tholen en St.-Philips- land, benevens de heeren Gebr.s P.. C. en A. A. Hage, agenten voor Tholen en St.- Philipsland, alhier. Hoewel het terrein voor demonstratie zeer ongunstig was, werd niettemin een gedeelte door de aange spannen tweescharige ploeg „Oliver No. 7" tot groote tevredenheid van de vele aanwezigen vlug en goed omgeploegd. Hoe gemakkelijk de Tractor te besturen is, bleek wel uit het feit, dat na afloop van de demonstratie, die ongeveer 2 uren geduurd had, den aanwezigen landbou wers de gelegenheid werd geboden een ronde te ploegen, van welke gelegenheid door verschillende hunner met succes ge bruik werd gemaakt. De Tractor wordt gedreven door een 4 cylinder motor van 23 P.K., die gestookt met petroleum, zoo danig is ingesloten dat alle bewegende deelen beschut zijn tegen stof en regen. Veel werk kan in betrekkelijk korten tijd worden verricht, wat vooral in de periode van het ploegen, waarin de weersge steldheid vaak te wenschen overlaat een niet te onderschatten voordeel is. Van het groote economische voordeel in de aanschaffing van den Tractor gelegen, zijn we dan ook ten volte overtuigd. We ho pen daarom van harte, dat de gehouden demonstratie, die in elk geval geslaagd mag heeten, leiden mag tot het door de demonstranten beoogde doel, nJ. het pcac- tische landbouwwerktuig ook in Holland en vooral in deze streken in te voeren. THOLEN. Gemeenteraadsvergadering, gehouden op 24 Juli j.l. Tegenwoordig alle led:-n. Voorzitter de burgemeester. De notulen der laatste vergadering wor den goedgekeurd. Uit het proces-verbaal van kasopname blijkt, dal in kas was f 12381,83. Ingekomen is een brief van B. en W. van Bergen op Zoom, waar uit blijkt, dat in hunne raadsvergadering van 23 Mei besloten is tot het geven van f500 voor de tot standkoming der over brugging met dien verstande, dat het te heffen bruggeld de som van l 2S500 niet zal mogen overschrijden. Dit schrijven wordt in dank aanvaard, en voor ken nisgeving verder aangenomen: van B. en W. van Wijmbritseradeel, waarin dit col lege in overweging geeft het vloeken en spreken van godslasterlijke taal strafbaar te stellen. B. en W. stellen voor dit stuk voor kennisgeving aai» .te nemen, daar het vloekverbod reeds In de politiever ordening is vastgelegd; mej. M. Cornc- lisse verzoekt wegens huwelijk cn ver trek uit de gemeente eervol omslag als onderwijzeres tegen 1 Sept. a.s. Het ge vraagde ontslag wordt op de meest eer volle wijze verleend. Ter tafel komt een adres van H. van Eijk, slager, waarin deze ontheffing vraagt van het in te voeren vleesch, dat reeds op de plaats van afzending gekeurd is. De heer Ge luk oordeelt dat het adres billijk is. Wanneer b.v. vleesch uit een andere, hier omliggende gemeente wordt inge voerd, en het is reeds gekeurd, waarom moet dan nog keurloon betaald worden? De heer Moelker moet Geluk gelijk geven. Maar nu komt er vleesch uit Hoek van Holland, dat bevroren is, en daar gelost, en gekeurd wordt. Doch met het veranderen van het seizoen, zoo als laatst, acht hij het goed, een oogje in het Zeil te houden. Voor het ééne deel dus keuring, voor het andere deel dat uit de omgeving komt en gekeurd is, niet keuren. Want dit is zieker: het vleesch dat in den Hoek van Holland gelost wordt, kan daar bij aankomst goed zijn, doch de mogelijkheid van bederf is niet uitgesloten. Daarvoor de keuring hebben is zeker niet misplaatst. De heer Stoutjesdijk zegt, dat hij er niet van houdt om geen vertrouwd vleesch te eten. en vraagt of we nu gerust kunnen zijn op het gekeurde te St.-An- naland. De heer Goossen zegt er heele- maal geen onbillijkheid in te zien, dat voor het in te voeren vleesch betaald wordt, ook uit de omgeving. Het is 1 Va ct. per K.g. en in B. op, Z. is het 9 ot. per k.g. Er loopt nog zooveel vrij waarop we recht hebben, als b.v. alle Amerikaansch spek en de geleverde vleesch waren als rookvleesch en worst soorten. De keuringsdienst bedruipt zich zelf. Dus zouden wij met alle recht ook deze artikelen eronder kunnen brengen De heer Wagemaker vraagt of we ver plicht zijn tweemaal te laten keuren? Kan dit door de wet worden aangetoond? De voorzitter zegt dat het een zaak is in het algemeen belang der volksgezond heid, en dat er een vaste orde moet w'ezen in deze zaak. Verbeeldt u eens als we besloten niet te keuren hetgeen wordt ingevoerd, en alle slagers gingen eens opeens alle vleesch aanvoeren uit een andere gemeente, dan liep het toch met de keuringsdienst geheel spaak. Bo vendien is het de plicht van den keur meester toe te 2ien dagelijks hoe het Vleesch zich in de ijskasten houdt en of het niet aan bederf onderhevig is. Het moet toch niet gaan met het vleesch gelijk laatst met die koopman in bloem kool, die er op stofte, dat hij hier zoo veel bedorven goed kon verkoopen. Ge lukkig heeft een ambtenaar van den keu ringsdienst uit Goes het zaakje toen opge knapt. De heer Moelker zegt thans aan de zijde van B. en W. te staan. Tot stem ming overgaande wordt met 7 tegen 4 stemmen besloten 't keuren van vleesch ook van buitenaf ingevoerd verplichtend te stellen. Van den heer E. ten Hove, voormalig onderwijzer der O.L. school is een verzoek ingekomen de door hem gegeven lessen, die later bleken voo: hem meer salaris te geVen, thans dit salaris als toeslag te mogen ontvan gen. De voorzitter stelt voor dit verzoek voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt besloten. Van den minister van onderwijs is bericht ingkomen dat het 7e leerjaar, eerst opgeheven, thans weer dient ingesteld te worden. Besloten wordt het aan A. te verbinden. Van G. Vis en A. Potter, pachters van perceelen visch- water, is het verzoek ingekomen hun de helft van de pacht te restitueeren, daar hunne visch door hen achter liggende pachters werd opgevangen en zij daar door geen visch mee kunnen bemach tigen. De heer Moelker 2egt dat die vroe ger niet bestond, doch gelooft dat het zoo is, en is er voor te vinden aanvan kelijk het verzoek te steunen uit bil lijkheidsoverweging. De heer Aertssens merkt op, dat de laatste verpachting stond in het teeken van opbieden, en de oude pachter moest er voor ruimen. Geeft men nu deze nieuwe pachter restitutie dan maakt dit tegenover den ouden pachter een min der gelukkig figuur. Bovendien belet men hem die men verdrongen heeft, nu mee te doen. De heer Singeriing vreest dat men door verlaging te geven een prece dent schept, dat weldra door meer ge gadigden zal worden nagestreefd, die de gemeentegoederen te duur in pacht heb ben. De heer Goossen bespreekt de ver pachting. Het was toen bieden, en nog eens bieden, en nu een ander de visch afvangt door fuiken te leggen, komt men bij den raad om ontheffing. Zeker zal de gemeente een precedent scheppen en daar hebben we later weer last van. De heer Moelker zegt dan voor te stel len dit jaar de pacht te laten betalen en dan opnieuw te verpachten. Doch dat ook hel gehcele vischwater aan een man, die dan zelf weer verpachten kan. Dit gaat buiten den raad om, en we be hoeven dan geen klachten meer in ont vangst te nemen. In stemming gebracht wordt dit voorstel met 7 stemmen aan genomen. Tegen de heeren Singeriing en Stoutjesdijk, buiten stemming de hee ren Quist cn Wagemaker. 1 Van C. J. Kuiper Boone is een verzoek ingekomen om ontslag als klokkenist. B. en W. stellen voor het gevraagde eervol ontslag tegen 1 October te vecleenen. Een verzoek van K. Deurloo om vermin dering van huur voor zijn woning, zal de volgende zitting behandeld worden. In de vacature mej. Poulusse aan de U. L. O. School worden voorgedragen mej. van Vliet te Ierseke en J. Bierens te Tholen. De heer Geluk vraagt, of we niet beter doen die onderwijzeres niet te benoemen, daar het weer f2500 kost, en wat het handwerkvak betreft, dit zal toch wel zoo gesplitst kunnen worden, dat dit toch wel zal gehouden kunnen worden. Laat ons toch werkelijk een beetje meer zuinigheid gaan betrachten. De heer Moel ker zegt, dat het feite/ijk in 't voordeel is, dat we een onderwijzeres benoemen, daar de handwerken dan met een gedaan worden. De voorzitter zegt, dat als het aantal kinderen aan school A niet hoo- ger wordt dan zes, deze zaak met 1 Jan. 1924 afloopt. Zoodat er dan bij vacature geen verrekening mag plaats hebben. Be noemd wordt daarop mej. J. Bierens met 6 stemmen tegen 5 op mej. v. Vliet. De De heer Stoutjesdijk zegt de vergadering te moeten verlaten, daar hij naar het ziekenhuis moet. De voorzitter hoopt, dat God hem in dezen weg moge bewaren en sterken en wenscht hem een spoedig herstel toe. Al de leden nemen staande van het Vertrekkende lid afscheid. Een wijziging in de politie^verordening en in de bouwverordening wordt goedgekeurd. De voorzitter benoemt tot onderzoek der geloofsbrieven der nieuw gekozen leden leden een commissie, bestaande uit de heeren Moelker, Geluk en Aertssens. Na onderzoek keert de commissie terug en deelt de heer Moelker mede, dat er bij de commissie geen bezwaren bestaan, en zij mitsdien adviseert tot toelating, waar toe conform besloten wordt. De voor zitter zegt, dat het gelukt is eenige 7 (pCt leeningen te converseeren in 5 pCt. Dit? wordt algemeen goedgekeurd. De ge meenterekening over 1921-22 wordt in han den eener commissie gesteld, bestaande uit de heeren Moelker, Geluk en Aertsen. Besloten wordt de woning van W. van den Berg, Walstraat, onbewoonbaar te verklaren. De rondvraag levert niets op. De voorzitter zegt, dat hem verlof is verleend Van 24 Juli tot 20 Aug. en dat dhr. Goossen als looo-burgem. zal optre den. Daarna geheime zitting. Prov. Staten van Zeeland. Zitting van Vrijdag j.l. In de Vrijdag onder voorzitterschap van den Commissaris der Koningin, voortge zette Zomerzitting der Staten van Zee land, was de heer Van der Wart (c.-h.) afwezig. Na de stemming voor leden van de Eerste Kamer was aan de orde het voorstel tot verleenen van een crediet van ten hoogste f2500 aan de Zeeuwsche Verfritschend »n Verkwikkend A. J. P's Frambozensaus A. J, P's Grenadlnesaus smaakt als room. Puddingfubriek A. J. POLAK, Groningen Landbouwmaatschappij voor bevordering der paardenfokkerij. De heer Sonke achtte de bij de keurin gen beschikbaar gestelde medailles te mooi en stelde voor i 1000 te verleenen. Dit werd na eenige discussie met 30 tegen 11 stemmen verworpen en het voorstel van Ged. Stalen zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Aangenomen werd het voorstel van Ge- dep. Staten om af te wijzen het verzoek van de commissie van vakonderwijs, in gesteld door den Alg. Nederl. Politie bond, om subsidie voor de politieschool te Hilversum. Bij de behandeling van de rekening over 1921 werd opgemerkt, dat de subsi die van f 10.000 aan de vereeniging Het Groene Kruis niet is uitbetaald, en men vond, dat Ged. Staten in dezen de voor waarde van behoefte al te eng opvatten. Ged. Staten antwoorden hierop, dat slechts f 233,331/2 aan subsidie voor wijkverple ging is u;tgegeven, terwijl de rekening sloot met een goed slot van f 1232,57. Zij meenen dan ook door niet uitkeeren van de subsidie het besluit der Staten niet te eng hebben opgevat. De rekening werd vastgesteld in ontv. op f 2.406.202 en uitgaaf f 2.794.500, alzoo met een kwaad slot van i 388.308. Bij de algemeene beschouwingen over de begrooling 1924 stelde de heer Brand- sma (a.-r.) de volgende motie voor: de Prov. Staten geven Ged. Staten in over weging, den dienst met de openbare ver voermiddelen, welke door de provincie worden gesubsidieerd of geëxploiteerd, op de Zpndagen tot het allernoodzakelijkste te beperken. De heer Welleman hield een uitvoerige beschouwing, allereerst om aan te too- nen, dat z. i. de schriftelijke behandel'ng der voorstellen niet gaat, zooals zij gaan moet, de rapporteurs uit de afdeelingen maken er zich te gemakkelijk van af en ook Ged. Staten geven geen voldoende gemotiveerde beschouwingen over de op merkingen in de afdeel'ng. Met zijn beide geestverwanten diende spr. een motie in, waarin de Staten als hun meening uit spreken, dat een deugdelijke schriftelijk© behandeling der onderwerpen de mon delinge bespreking dient vooraf te gaan en zij als hun meening uit te spreken, dat dit het best is gewaarborgd bij richtige toepassing van het reglement van orde. Verder wees spr. er op, dat bij de samen stelling van Ged. Staten geen rekening is gehouden met de evenredige vertegen woordiging, doordat men de vrijz.-dem'. en S. D. A. P. geheel heeft genegeerd. Een V.-B.. werd opgenomen, omdat die toch wel geen roet in het eten zou gooien, maar aan meer dan 15.000 kiezers werd opzettelijk elke invloed op den dagelijk- schen gang van zaken onthouden. De heer Lindeijer (S.-D.), wees ook op de politieke beteekenis van de Prov. Sta ten, die zeer gering is. Men moet voor namelijk rekening houden met de belan gen der provincie en daarmede is bij de verkiezing Van Ged. Staten net vol doende rekening gehouden, door een 2- tal partijen uit te sluiten. Ged. Staten zouden sterker staan als zij heel de Sta ten achter zich hadden. Spr. meent, dat de Stk. Geref. Partij het zuiverst stand- - punt inneemt ten opzichte van de Zon dagsrust. Spr. is echter tegen nog meer beperking van den Zondagsdienst Spr. drong aan op een geregelde rechtsposi tie en georganiseerd overleg voor de amb tenaren der provincie. De heer Dusseldorp (C.-H.), zeide, dat altijd wel kleine groepen zullen worden uitgesloten van Ged. Staten. Spr. zal gaar ne de motie Brandsma steunen. De heer Vienings (R.-K.), achtte de mo- tie-Brandsma het opentrappen van een open deur. De R.-K. ^wallen ook wel eeni ge ontspanning geven. De heer van Nifttik (V.-D.) meent, dat de heer Brandsma een slechten dienst bewijst aan de zaak, die hij dienen wil, Want zijn standpunt is steeds door de Staten gehuldigd en Ged. Staten hebben zich daaraan gehouden. Voor de motie stemmen is een blijk geven niet op Ged. Staten te vertrouwen. De heer Brandsma verklaart volledig vertrouwen in Ged. Staten te hebben, hij wilde hen door zijn motie juist steunen. De heer v. d. Weijde (V.-B., lid van Ged. Staten), hecht geen waarde aan de belangstelling van de V.-D. in zijn partij, van de S.D.. A. P. weet men ten minste wat men aan hen heeft, maar van de vrijz.-dem. niet. De V.-B. is wel voor een beperkten Zondagsdienst, maar kan toch niet met de motie Brandsma mede gaan. De beer van Niftrik ze.gt, dat de heer Brandsma beter had moeten onderzoeken of er werkelijk nog beperking van den dienst mogelijk is. De motie-Brandsma wordt verworpen met 21 tegen 20 stemmen; met de link sche leden stemden tegen de katholieken Fruijtier, Waesberghe, Dumoulijn, van Rompu, Bouwman en Hendrikse. Vóór de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1