Zierikzeesche Nieuwsbode 1.1. P s Slaapkamer Vrijdag 27 Juli 1923. zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. Algemeen Overzicht. buitenlamp." Firma BELDERQK VAN 800, II ABONNEMENT: Pry» per 8 maanden f 1,50, franco per poet ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar - 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrfjdag. Postchèque en Gironummer 99292 ADVERTENTIÊNi van 1—8 regels 60 ets. van i regels en daarboven 20 cla. per regel. Beolames 80 ets. p. regel By contract belangrijke korting 78ste JAABGANG. - No. 10958. InE<,ndlll« op don d»* Oir. A. J. OE LOOZE Jt. Ultc.-FMiet H. J. I0STEI. T04r 11 ur° Dit nammer bestaat alt 2 bladen. Dinsdag is dan te Lausanne het vre desverdrag tusschen Turkije en de ge allieerden geteekend. Even voor de eigen lijke plechtigheid hield de Zwitsersche bondspresident een reda, waarin hij ge waagde van da dankbaarheid van de we reld voor 't herstel van den vrede; des avonds luidden te Lausanne de kerkklok ken en werd geïllumineerd. Men was verheugd, dat na eindelooze discussies en het telkenmale stop Zetten van de onderhandelingen door onderlinge geschillen, de vrede tot stand kwazg. De vreugde in Turkije zelf was wel het grootst, want men heeft een moreele overwinning behaald. De zieke man" aan den Bosporus is gezonder dan ooit en 't Turksche Rijk versterkt uit zijn puin- fioopen verrezen, na zijn ineenstorting in 1918. Na Oct. 1918 leefde men onder de bepalingen van een in der haast gesloten wapenstilstand, die voorloopig de rust in den Levant zou brengen. Men had het te Parijs te voihandig met andere over wonnen volkeren. De „zieke man" kon immers wachten? Nu is wachten en uit stellen altijd de geliefkoosde tactiek ge weest vain alle Oosterlingen en de Tur ken hebban I.vrust maar niet stil gezeten om zich tegenover den buitenlandsohen vijand te organiseeren. In 1920 werd te Sèvres het Turk sche vredesverdrag geteekend, waarbij Turkije deerlijk geplunderd werd. Kort hierop begon Mustapha Kemal zijn suc cesvol len strijd' tegen de Grieken en han dig gebruik makend van de toenmalige verdeeldheid, welke vooral tusschen En geland en Frankrijk heerschte, kon Ke- mal, daar Turkije het verdrag van Sèvres niet had geratificeerd, zich als gelijk waardige partij tegenover de geallieerden doen gelden. In November van 't vorig jaar kwa men de gealliëerden en Turken te Lau sanne bijeen om een nieuwen vrede te sluiten. i Het resultaat der onderhandelingen is gew'eest, dat niet alleen van de mooie Sèvres-vaas slechts een beetje scherven over zijn, maar ook, dat de gehate Turk, die zooals het in 1918 luidde voor goed van den Europeeschen grond zou moeten verdwijnen, vaster dan voorheen in ons werelddeel geworteld is. Van de militaire contröle der zeeëng- ten is geen sprake meer, in Anatolië is hij weer volkomen heer en mees-er. hij is van "da capitulaties bevrijd, hij hoeft geen oorlogsvergoeding te betalen, zijn schulden kan hij afdoen in een voor hem zeer gunstige valuta en als hij zoo wat geld' mocht overhouden, kan hij dat be steden aan de vorming van een leger macht, 'waaromtrent geen beperkende be palingen hem meer belemmeren. Verjongd en versterkt, treedt de Turk te voorschijn tot groote ergernis van Engeland vooral, voor wie deze vrede een zeer bitteren bijsmaak moet heb ben. Het is d'e meest vernederende vrede, die Engeland ooit gesloten heeft, zei Lloyd George deze week, maar of hij zelf, indien hij nog het Engelsche staats schip had bestuurd, gunstiger voorwaar den zou hebben kunnen bedingen voor 't Vereenigd Koninkrijk, mag worden be twijfeld. Lloyd George orer den toestand. Lloyd George hoeft te Bristol voor een methodistenconferentie een rede gehou den, waarin hij zijn misnoegen uitsprak over den gang van zaken. De groote oorlog is juist voorbij, maar er zijn in Europa meer mannen onder de wapenen dan voor den oorlog, ofschoon er 10 miliioen gedood zijn. De groote oorlog had den volken de nutteloosheid van ooriog moeten doen inzien, want de volken, die den strijd uitlokten, heb ben zichzelf de ernstigste beproevingen opgelegd. Toch vertrouwen de volken thans evenzieer op kracht. Men schijnt uit den oorlog niets an ders te hebben geleerd, dan dat de vei ligheid uitsluitend in kracht en steeds grooter kracht gelegen is. Dit is nood lottig voor de meerderheid. Duitschland heeft nooit de werkelijke moreele oor zaken van den oorlog willen erkennen, en het land dat het meest van de oor logsdwaasheden geleden heeft, heeft de les van den oorlog niet begrepen. Hetzelfde geldt voor andere landen De volken, die zwak waren voor den oorlog, beginnen sterk te worden en die kracht te gebruiken. De volken, die sterk waren voor den oorlog, willen opnieuw sterk worden en hun nederlaag wreken. De duivel speelt zijn vrooüjk spel weer met de zaken der menschen. BINNENLAND. De Konlnkiyko Familie. De Koningin en de Prinses Iteeren Dins dag met de gewone mailboot op Viissin- gen uit Engeland terug. De Prins komt reeds Zondag. Schroder contra Broekhui)*. De gewezen hoofdredacteur van „De Dag", de heer J. C. Schroder, wonende te Amsterdam, heeft den heer Broekhuijs gedagvaard om op 25 September as., des morgens 11.30 uur te verschijnen ter te rechtzitting van de rechtbank te Amster dam, ten einde te hooren eisch doen, dat gedaagde worde veroordeeld tot betaling van schadevergoeding en van waardever- klaring van een beslag onaer de Amster- damsehe Bank. Congres Kederl. Bakkersbond. Te Arnhem is het congres begonnen van den Neder! andschen Bakkersbond. Dinsdagavond werden het hoofdbestuur, de afgevaardigden en de afdeeling Arn hem van den Bond officieel in de raad zaal ten gemeentehuize ontvangen, waar de waarnemende burgemeester namens het gemeentebestuur een welkomstwoord sprak. Namens den Bond antwoordde de waar nemende voorzitter, die dankte voor deze ontvangst in de stad, welke daarbuiten nog steeds als luxe-stad wordt be schouwd. i Arnhem heeft zijn internationale bak kerij-tentoonstelling gekregen. Niemand weet over een maand meer wat I.T.O.B.A. beduidt, maar op het oogenblik is die lettergreep het code woord voor de „Internationale tentoon stelling op bakkerijgebied Arnhem". Alles wat thans met de bakkerij in nauw of in verwijderd verband staat, is deze week in Arnhem in hoog aanzien, en het bakkersbedrijf wordt meer gewaardeerd dan ooit te voren. De moderne bakkerij op de I.T.O.B.A. gedemonstreerd, in haar diverse manifestaties, werkt als een open baring voor velen. Dat het bakken van het dagelijksch brood zoo'n techniek ver- eischt, dat er zooveel aan vast zit, dat zullen velen niet hebben vermoed. De tentoonstelling mag er zijn. De bakkersovens, bakkerijmachines in alle vormen zijn zeer talrijk vertegen woordigd. Er is een compleet bakkersbe drijf in werking gesteld dot natuurlijk de groote attractie voor de bezoekers vormt. De vakwedstrijden voor broodbakkerij op deze tentoonstelling vinden het ge- heeie land door belangstelling. Uit alle streken zenden d* bakkers hun produc ten naar Arnhem ter keuring. In den tuin van Musis is daartoe een groote tent opgeslagen, waa- de jury dagelijks in de weer 'is om er de duizenden brooden aan een nauwgezet onderzoek te onder werpen. ï>a -teun aan IIanz- bunk debiteuren. Naar de Tel. verneemt, is de regeling der staatsgarantie ten behoeve van Han- zebank-debiteuren nog steeds niet tot stand gekomen en blijven de onderhande lingen tusschen regeering, Algem. Centr. Bankvereeniging en Nederl. Bank voort duren. Hangende deze besprekingen is noch door geld verst rekking, noch an derszins geanticipeerd op de te treffen overeenkomst en zijn alleen de voorloo- pige onderzoeken ingesteld, noodig om na het verkrijgen van overeenstemming tot credietverleening te kunnen overgaan. De aanvragen om credieten zijn vrij talrijk, ofschoon momenteel nog niet te overzien is of van de staatsgarantie tot de volle 4 miliioen zal worden gebruik gemaakt. Het bovenstaande, zoo merkt het blad hierbij op, werpt een eigenaardig licht op den haastigen spoed, waarmede het wetsontwerp erdoor is gejaagd. Wij wil len gaarne aannemen, dat het geval ur gent was, doch het is al zeer zonderling, dat ongeveer een maand na aanneming van het ontwerp door het Parlement de heeren in Den Haag nog aan het onder handelen zijn en urgentie dus alleen tegenover het parlement noodig ichten. Met dat al verliest de maatregel hoe lan ger hoe meer zijn practische beteekenis en blijft het effect zuiver psychologisch. Tegemoetkoming iu emigratinhosten. Naar „Voorwaarts" verneemt, heeft de minister van arbeid, handel en nijverheid aan het Drentsche Emigratie-Comité me degedeeld, bereid te zijn onder zekere voorwaarden aan de gemeentebesturen 50 pCt. (in een enkel geval zelfs 75 pCt.) te vergoeden van de kosten, die door de gemeenten gemaakt worden om aan per sonen, die door middel van het comité en de organen der openbare arbeidsbemid deling emigreeren, het benoodigde reis geld te veorleenen. Rol to dam's Burgervader. Mr. dr. J. Wijteme, burgemeester van Dordrecht, is aangezocht tot burgemees ter der gemeente Rotterdam. Uit Lüzern (Zwitserland) waar hij vertoefde, is te legrafisch bericht ontvangen, dat hij be reid is deze benoeming te aanvaarden. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Wij vestigen de aandacht op de in dit nummer voorkomende ad vertentie van de Kamer van Koophandel, waarin aan hen, die in het bizondefr be lang hebben bij verzending per luchtpost, wordt verzocht hiervan aan het Secretari aat der Kamer te doen blijken. De direc teur-generaal der P.T.T. heeft opgaaf van deze namen en adressen verzocht om te kunnen nagaan of de plaatsen van vesti- I ging der belanghebbenden zoodanig ten opzichte van de uitgangspunten der luchtpost (Amsterdam en Rotterdam) zijn gelegen, dat voor hen van deze verzen- dingswijze een aanmerkelijke bespoedi ging is te verwachten. Bij de provinciale „Zeelandia"-brood- wedstrijden op de I.T.O.B.A. te Arnhem, werden voor Zeeland o. a. een massief gouden medaille met oorkonde toegekend aan den heer C. de Vin te Oosterland en een bronzen medaille met oorkonde aan den heer C. J. J. Verton te Zierikzee. Door den Commissaris der Koningin is aan de heeren B. Gil jam te Ouwer- kerk en A. van Rooijea te St.-Philips- land, eervol ontslag verleend a's lid der gezondheidscommissie, zetel Zierikzee. Door een oud-Zierikzeeënaar wordt binnenkort een autobusdienst ingesteld van Burgh op Zijpe en tusschengelegen plaatsen. Bij den muziekt^gever M. J. H. Kesseis te Tilburg, 2ijn verschenen: Twee Nationale Feestmarschec, speciaal gecom poneerd vÖor uitvoeringen bij gelegen heid' der a.s. Jubileumieesten van H.M Koningin Wilhelmina. Ds titels zijn: „Hol land Jubelt" en „Neêr&nd en Oranje". Beide marschen zijn van tekst voorzien en kunnen derhalve uitgevoerd worden door muziekcorpsen met toevoeging van een aantal zangers (eventueel schoolkin deren). H.H. Directeuren van muziekcorpsen ontvangen op aanvraag gratis een parti tuur of dirigeerpartij, terwijl scholen van minvermogenden op aanvraag zooveel zangstemmen gratis ontvangen als men voor uitvoering noodig heeft De marschen zijn behalve vooï Harmo nie en Fanfare, ook voor piano uitgege ven. Het Trio van „Holland Jubelt" ïs afzonderlijk verschenen als: Ode aan 't Oranjehuis voor mannen- en gemengd koor, en is geschikt voor iedere uitvoe ring waarop men aan het nationaliteits gevoel wil uiting geven. H.H. Directeuren van zanggezelschappen ontvangen eveneens op aanvraag gratis een partituur. SEROOSKERKE. Openbare vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Vrij dag 20 Juli j.l. Afwezig de heer K ompe; 1 vacature. Voorzitter de burgemeester. Na opening voorlezing der notulen, die onveranderd worden vastgesteld. Tot de ingekomen stukken behooren: le. een schrijven van de gem. Zierikzee, waarin wordt bericht, dat door Serooskerke f 83,30 moet worden bijgedragen aan de Ambachtsschool, omdat hiervan door 1 leerlinj» uit deze gemeente wordt ge bruik gemaakt. De voorzitter zegt dat het wettelijk verplichtend is, dat de kos ten worden betaald. Besloten wordt t.z.t hieraan te voldoen. 2e. missive Ged. Sta ten, waarin wordt medegedeeld, dat de jaarwedde van den gemeente-ontvanger van af 1 Jan. '23 is vastgesteld op f750 per jaar (nu f550). 3e Rekening 1922 Ge zondheidscommissie te Z.zee (nu f 550) waaruit blijkt, dat de ink. zijn f2257,68, uitgaven f 1472,77, goed slot f 784.905. Ook is ingekomen de begrooting over '23 der zelfde commissie, waarin de bij drage voor deze gemeente wordt be paald op f 9,59. 4e. Brief van hel wa terschap Schouwen, waarin wordt me degedeeld clal tegen het berijden van het havendijkje geen bezwaar is, mits voor verharding met steenslag wordt ge zorgd; alsmede van Ged. St. over dezelf de kwestie, waarin dezeltde bepalingen zijn neergelegd, onder beding, dat alles geschiedt ten genoege van het Water schap Schouwen. De voorzitter zegt, dat door den Havenopwchter, de opritten enz. zullen worden uitgemeten, waarop B. en W. op een nader vast te stellen dag, de opmetingen zullen gaan bezichti gen, en zoo mogelijk, nog voor de a.s. bietencampagne, uit laten voeren. De geloofsbrieven der gekozen raadsleden worden onderzocht en in orde bevon den door een oommissie, bestaande uit de heeren Goemans en Legem§te. Tot de toelating van allen wordt besloten. De voorzitter zegt, dat enkele boo- men vrij zeker zijn aangetast met de iepenspintkever, en dat voorzoover hij heeft kunnen vernemen hiertegen nog geen bestrijdingsmiddel bestaat. Be sloten wordt het nog eenigen tijd aan te zien, en dan van den winter de hoo rnen te rooien. De voorzitter heeft een onderzoek ingesteld naar de torenspits, of met bewerking van binnen, ver betering kan worden aangebracht. Van deskundige zijde wordt beweerd, dat een stelling moet worden aangebracht, om te herstellen. Dit wordt aangehouden tot een volgende vergadering, alsmede de verbetering van het voetpad naar het Mooi wegje. Hierna volgt aanbieding der gemeenterekening dienst 1922, waaruit blijkt dat de ink. bedragen f 19980,65Va» 'de ui tg. f 18949,961/2, goed slot f 1030.65 Een commissie uit den raad, bestaande uit de heeren Goemans, Klompe en Oosse wordt benoemd om de rekening na te zien. Ten aanzien der kwestie van de verharding der wegen, heeft het water schap Schouwen een schrijven gerifcht aan alle gemeenten, behelzende dat door hun f 6000 beschikbaar w*ordt gesteld voor verharding der wegen, waarbij wordt bepaald, dat als in een gemeente tot verharding wordt overgegaan, door de gemeente t/3, door de aangelanden 1/3 en het waterschap ook 1/3 moet wor den bijgedragen. Door de aangelanden van den Mooi weg is een bijeenkomst gehouden om tot verharding te komen. Een verzoek, hiertoe is ingekomen, om ook 1/3 bij te dragen. Becijferd wordt, dat de bijdrage ten hoogste f 360 kern beloopen. Na eenige besprekingen wordt met algemeene stemmen besloten Vs *°e te staan. Bij de omvraag bespreekt weth. Moelker het probeeren der brandspuit. De voorzitter zegt, dit met den brand meester te bespreken; waarbij de raad goedvindt, dat ditmaal 1 ploeg Wbrdt opgeroepen. SEROOSKERKE. Voor de betrekking van Wijkverpleegster voor de 3 gemeen ten, Renesse, Noordwelle en Serooskerke, heeft zich één sollicitante aangemeld. De bedoeling der Groenekruisvereenigmg was, dat met 1 Juli jJ. deze betrekking zou zijn vervuld, doch dit is niet gelukt, tenge volge der geringe aanmelding. Zoo deze sollicitante zal worden benoemd, zal zij uiterlijk 1 Dec. as. in dienst treden. RENESSE. De kermis behoort weer tot het verledene. Prachtig weer begunstig de het bezoek; van heinde en verre was een groote menigte toegestroomd. Renesse kermis is en blijft wel een der beste en meest bezochte van Schouwen. Kramers en houders van tenten en ne ringdoenden mochten, evenals vorige ja ren, weinig merken van de bezuinigings- baeterie, die nochtans overal en in alles haar invloed doet gelden. De firma Joh. Bakker, die haar net ingerichte tent we der had opgeslagen kon zich met de kermis verheugen in een druk bezoek. De Directie had voor mooie pakkende stukken ter opvoering gezorgd. Met het opvoeren der goedverzorgde dramas heeft zij dan ook haar ouden roem ge handhaafd. De Directie beschikt over zeer goede krachten. De opvoering van „La femme X" liet zeer weinig te wenschen over. „Rose Michel", ofschoon minder pakkend dan het eerstgenoemde, droeg de goedkeu ring van de talrijke aanwezigen weg. „Mathilde", een tooneelspel waarin door een greep uit het leven de Liefde en de Plicnt van het vrouwenhart op 200 uitnemende wijze werden vertolkt, was wel het meest pakkende en te waardeeren spel. Wij zouden te kort doc-n aan anderen wanneer we namen noemden van hen die de hoofdrollen ver vulden. Het mooie samenspel, vormde een goed geheel. Het wil ons voorko men, dal wanneer eerstdaags de firma Joh. Bakker haar tent za! opslaan te Brouwershaven en zij dezelfde stukken opvoert als te Renesse, het publiek niei zal aarzelen de opvoeringen bij te wo nen. De firma geeft iets goeds en nuttigs voor hoofd en hart. Door Burg. en Weth. onzer gemeente is aan de firma Bak ker toegestaan heden '(Zaterdagavond) een opvoering te geven van „De koop man van Venetië". (Zie advertentie. SCHARENDIJKE. Door het op hol gaan van het paard sloeg hier de koets van den landbouwer B. d. V. van Duivendijke om ver. De inzittenden kwamen met grooten schrik en eenige kneuzingen vrij, terwijl de koets eenige materiëele schade be- kwam. '_Ul' DUIVENDIJKE. Bij het te Arnhem ge houden examen voor bedrijfsleider is ge slaagd de heer J. F. Jonker te Lonneker, geboren alhier. BRUINISSSE. Van een TOOSselschipper uit deze gemeente, die, met zijn vaar tuig geladen met mosselen te Brussel lag, heeft men de mosselen met petroleum overgoten, zoodat zij onverkoopbaar wa ren. De dader is onbekend. ST.-PHILIPSLAND. Dinsdag kwam de Raad dezer gemeente bijeen. De zitting werd door allen bijgewoond, behalve door wethouder de Ruijter, die gemeld had verhinderd te zijn. De opening en de notulen waren als naar gewoonte. Inge komen waren de volgende stukken. Goed keuring door Ged. Staten van een wijzi ging in de begrooting. Kennisgeving van het vaststellen der jaarwedde voor den gemeente-ontvanger. Wijzvging in de con cessie-voorwaarden voor het leggen van buizen voor de waterleiding door de Mij. N.W.-Brabant. Deze wijziging had be trekking op de regeling van de maxi mum-prijzen in verband met de huurwaar de der gebouwen. De termijn voor 't land- bouwrverlof werd bepaald op de eerste 4 weken na de zomervacantie. Verder wordt toegestaan voor de Iractatie van de schoolkinderen bij gelegenheid van het Regeeringsjubileum f 1 per kind te be steden. Naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten en van den Minister van Binnenl. Zaken, waarin verzocht werd het verlaagde tarief der kade en havengelden in te trekken, ontstaat een levendig debat. De heer v. Nieuwenhuijzen is de eerste tegenstander, voorn, omdat op slechts en kele landbouwers uit den Oudenpolder en den Henriëtte-polder dei te last drukt. Wethouder van Dijke drukt zijn spijt uit over het ingekomen verzoe k. Dit :s een gevolg van het protest va n den burge meester bij Ged. Staten. Deze zegt, dat hij niet anders kon handeion, omdat z. i. anders de uitgaven aan de haven de in komsten zouden overtreffen. De heer Bou- deling komt het schrijven niet vreemd voor. Eindelijk wordt er 1 over gestemd. Mjat 4 tegen 2 st. besluit de Raad 't tarief in te trekken. Tegen war en de heeren v. Dijke en v. Nieuwenhuij; ren. Nu wordt overgegaan tot de rekeni og over 1922. Harlug[)laals. Middelburg. Ameublement. Uitgevoerd in cederhout. Eigen fabrikaat. Vraagt foto. als andijvie, postelein, sloof- sla, kool, enz. bindt men het gemakkelijkst met Honig's Maizcna. Zuiver en fijn van smaak. Let op de sluitregels als bewijs van echtheid. NIEUW! NIEUW! mot hoorlljke Qoiel. Een eieraad der Tafel De oommissie, bestaande uit de heeren Neele en van Strien, brengt haar rapport uit, waaruit blijkt, dat alles in orde is. Daarna wordt de rekening voorloopig vastgesteld met een bedrag voor ontvang sten van f 100.006,535 en voor uitgaven van f 102.424,32, dus met een nadeelig slot van f 2417,78. De geloofsbrieven der nieuw- gekozen raadsleden worden nagezien en in orde bevonden, zoodat tot toelating besloten wordt. Daar dhr. J. A. Stols voor zijn benoeming tot lid van de schatt'ngs- commissie bedankt had, werd in zijn plaats gekozen dhr. J. J. van Nieuwenhuizen. Van de rondvraag wordt het eerst ge bruik gemaakt door dhr. L. Neele, die informeert naar het leggen van 't straatje in het Karrcveld. De voorzitter zegt, dat het polderbestuur bezwaar maakt tegen het plaatsen van paaltjes. Hierdoor is het werk nog tegengehouden. Dhr. v. Nieu- wenhuijzen merkt op, dat er veel te veel grint in de Voorstraat gebracht is, die men beter op den Oostdijk had kunnen uit strooien. Hierna sluiting. Eerste Kamerverkiezing. In de heden Vrijdag gehouden zit ting der Prov. Staten van Zeeland had voor 't eerst volgens de Evenredige Ver tegenwoordiging de verkiezing plaats voor ieden der Eerste Kamer. Geheel volgens de candidatenlijst werden uitgebracht op lijst 1 (C.-H.) 6 st.; lijst 2 (R.-K.) 8; lijst 4 (Geref. Staatsp.) 3 st.; lijst 5a (V.-D.) 2; lijst 5b (S. D. A. P.) 5; lijst 7 (V.-B.) 8; lijst 8 (A.-R.) 9 stemmen. Eén C.-H. was afwezig. LANDBOUW EN VEETEELT. Stand der lanflboüwghwasspn. Uit het gepubliceerde overzicht van den stand der landbouwgewassen blijkt, dat de met granen bezette oppervlakte Weinig met die van 1922 verschilt. Van de peulvruchten is de oppervlakte, be- teeïd met veld- en stamboonen, afgeno men, terwijl die voor erwten bijna 2500 H.A. grooter is dan het vorige jaar. Van sommige handelsgewassen is de uitbrei ding der teelt van belang; dit geldt in het 'bijzonder ven koolzaad, karwijzaad en blauwmaanzaad. Tengevolge der slechte resultaten in 1922 met den verbouw' van aardappelen verkregen, is de teelt van dit gewas aan zienlijk ingekrompen; de met consump tie-aardappelen bezette oppervlakte nam met 33.000 H.A. of 20 o/0 af. De teelt van suikerbieten steeg daarentegen met 11:270 H.A. De maand Juni stoot zich bij de Meimaand aan met een lage tempe ratuur. De maand was nog veel kouder dan Juni 1916 (de koudste maand sinds 1849). Van 1 tot 18 Juli was de dagelijksohe maximumtemperatuur gemiddeld 5 gjr. en het minimum' 2 a 3 gr. boven normaal; van 6 tot 14 Juli was het maximum meestal boven 30 gr. en dikwijls nabij 35 gr. Het was. behoudens het onweder met zwaren regenval op den 15den, meestal droog weder met veel zonne-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1