Zierikzeesche 0 Nieuwsbode Bekendmaking. Woensdag 25 Juli 1923. zierikzeesche courant, „„'./S Nederland in 25 jaren. ABONNEMENT: PrU» p«r 8 maanden f 1,60, franco per post f 1,60. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. VersohiJnt Maandag Woensdag en VrUdag. Postcheque en Gironummer 99292 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZlssiKZBE maken bekenddat vanaf beden voor belangstellenden ter Secretaris dszsr gemeente is nedergelsgd, het tweeds gedeelte van hst Verslag van de Commissie tot onder zoek omtrent het bedrijf der Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij. Zibkikzee, den 23 Juli 1923. Burgemeester sa Wsthouders voornoemd, A. J. F. FOKKER TAN CRATESTETN TAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BUITENLAND." Poincaré waarschuwt voor Dultsch- laud's overmacht. Bij de onthulling van een oorlogsge- denkteeken, dit keer te Villecs Cotterets, heeft Poincaré, iTaac Havas meldt, eraan herinnerd, dat de Duitsche generale staf bij den terugtocht een stelselmatige ver woesting aanrichtte, terwijl hij erop wees, dat het herstelwerk ter hand werd geno men door de bevolking der betrokken gebieden. Hij weerlegde de uitlatingen van Lloyd George, welke onbillijke ver warring stichten en waarbij de vroegere Britsche premier het vermakelijk noemde, dat Frankrijk de verwoeste gebieden kon herstellen zooals het doet en dat het zich tevens kon beklagen over de geweldige uitgaven van de Duitsche regeering (ten behoeve van kanalenaanleg enz.) Duitsch- land, aldus Poincaré, waarvan geen huis vernield werd, herstelt, zooals Frankrijk doet. Duitschland verbetert zijn eigen fa brieken enz. ten koste van onze schuld vordering. Dat is misschien amusant voor •Lloyd George, maar bedroevend en on duldbaar voor Frankrijk. Indien onze vrienden eens het Ruhrgebied bezochten, zouden zij bi ter de werkelijke toekomstige gevaren begrijpen; zij zouden dan die ge weldige macht van Duitschland'8 industri- ëele kracht zien, welke het monopolie van 't nationale fortuin beheerscht, zich steeds uitbreidt en waardoor de Duitsche repu bliek wordt onderworpen aan een nieuwe kaste, even hoogmoedig als de vroegere die een volkomen sociale en economi sche overheersohing uitoefent en een na tuurlijke medeplichtjge is ran de milita ristische reactie. Ter bezwering van der gelijke gevaren moeten de geallieerden zich nauw1 aaneensluiten en zich niet op een dwaalspoor laten brengen door een bedriegelijk beeld van een verarmd Duitschland, dat voor immer onmachtig is. 'Een reis door het Ruhrgebied zo^i vol doende zijn om hun oogen te openen. Wij hopen, zoo besloot Poincaré, dat geen onzer vrienden zulk een enquête zal weigeren. Noch een finantieele studie noch een internationaal deskundig onder zoek, doch alleen het oordeél van het gezonde verstand is noodig. opdat nie: mand later het zal behoeven te betreuren Frankrijk's waarschuwingen in den wind te hebben geslagen. Na Otto Otto, Munter. Na Otto-Otto en Albert-Albertver schijnt thans een nieuw wonder aan den horizon, in den persoon van den Amer- kaan Charles Munter te Parijs. Munter is een man van middelbare lengte en een niet onverdienstelijke corpulentie, welke zijn vest strak spant. Door zijn schildpad- gerande brillenglazen schitteren een paar zwarte oogen. Hij lijkt in niets op den modernen kwakzalver. Hij vertoeft thans sinds -eenige dagen te Parijs en een verslaggever van de „Ma- tin" is hem eens bij zijn werk gaan be zoeken. Tegelijk met hem trad een oude man binnen, steunende op een stok, 't rechter been krom getrokken, en met verzwakte handen. Deze oude heeft reeds alle erva ren geneesheeren van de wereld tusschen New-York en Berlijn geraadpleegd, zonder dat iemand hem kon genezen. Munter doet 10957. KOSTEN. ADVERTENTlCNi van 18 regels 60 eis. van 4 regel i en daarboven 20 ots. per regel. Beelames 30 ots. p. regel. Bü contract belangrijke korting Inzending op den dag van nil gave vöór 11 ure. hem plaats nemen; hij legt zijn eene hand tegen het voorhoofd van den zieke en de andere in den nek, en blaast hem zachtjes op de oogen. Nu eens heft hij het hoofd van den patient op, of beweegt dit lichaamsdeel naar links of naar rechts, waarbij de gewrichten van den patient kraken en zijn aderen opzwellen. Bij tij den knijpt hij den zieke In de vingers of de knie, terwijl hij hem verzoekt diep adem te halen. Deze bewerking duurt 20 minuten. En de man, die nooit een oog dicht kon doen, daar hij zijn been niet kon uitstrekken, die niet schrijven kon, daar zijn verzwakte hand dienst weigerde, deze man opent thans zijn handen en strekt zijn been rechtuit. Zijn vroegere gebogen houding is verdwenen en hij staat recht op; zijn gelaat, tot nu toe steeds bloed loos, heeft een blos gekregen en ziet er verlevendigd uit. Kijkt u eens naar zijn hals zegt Mun ter precies de hals van een kind. Ik kijk altijd het eerste naar den hals. Daarna is de beurt aan een dame, die aan doofheid lijdt. De „wonderdokter" legt zijn hand op haar oogen, vat haar linkerarm en dezen gebruikende als „ge leidraad", zegt hij: Hoe heet u, dame? En het prompte antwoord luidt: Betty De geheele operatie duurde niet langer dan zes seconden. Op zijn vraag zegt de zoo juist genezen grijsaard: Het is wonderbaarlijk, maar ik ben benieuwd of het een duurzame ge nezing is. Doch dokter Munter, die zijn antwoord gehoord heeft zeide daarop: Wat u in uw knieën en uw handen hadt, heb ik weggenomen, zooals de wind de donkere wolkon van den hemel verjaagt. Daarna gaf dokter Munter een overzicht van zijn methode. Zoowel voor als na het eten warm water drinken. Vóóral diep adem halen. De ademhaling is de ware ge nezing. Alle pijnen, die wij hebben zetelen in 'de hersenen en het is dan ook vandaar uit, dat men ze verdrijven moet. Er is nog geen enkele patiënt geweest, die door mij niet werd genezen. Als de koning van Spanje het verlangt, zal ik zijn zoon ge nezen. Ken lyoclniurtU in FrankrUk. Een bericht uit Lyon aan de „Matin" maakt melding van een lyncb-drama, dat zich afgespeeld heeft in het departement Isère (Savoye). Op den avond van den 21en Juli zwier ven drie verdachte individuen om een een zaam gelegen boerderij In de buurt van Tramolé, bewoond door de familie Marti net Toen de zoons des huizes hem aan maanden het terrein te verlaten, namen er twee de vlucht^ de derde weigerde echter aan de sommatie gevolg te geven, waarop de Martinets hem aangrepen en op den grond wierpen. Plotseling trok de man echter een revolver en begon In 't wilde weg te vuren. De jongste Martinet werd doodelijk ge troffen, de oudste zwaar gewond. Een oom der Martinets wist den moordenaar eindelijk te overmeesteren, maar kon hem niet onttrekken aan de woede der toege stroomde dorpelingen, die hem met hunne stokken neersloegen en daarna op gruwe lijke wijze afmaakten. Op het vreeselijk verminkte lijk werd een Duitsch ijzeren kruis gevonden, dat aantoohde, dat de moordenaar tijdens den oorlog in de vijandelijke legers had ge diend. Deze ontdekking deed de opgewon denheid der bevolking nog stijgenonmid dellijk werd een klopjacht georganiseerd en in den loop van den nacht werd een der beide vluchtelingen gevat; de derde wist te ontkomen, maar wordt nog steeds achtervolgd. Het bleek, dat de drie roo- vers van Oostenrijksche en Poolsche natio naliteit waren. Sedert eenigen tijd leefden zij in den omtrek van afpersingen en strooptochten. Aardbeving in Zuid-Cnllfornië Een aardbeving deed Zondagavond heel het Zuiden van Calii'ornië schudden, van Santa Barbara af tot San Diego en Oost waarts tot Arizona. De grootste schade werd aangericht te San Bernardina, waar groote stukken van de muren van de Hall of Record, waar de archieven worden be waard, naar beneden vielen. Het geheele gebouw stortte in. Een deel van het puin viel door het dak van een belendend huis, waar een bejaarde man doodelijk werd gewond. Vele muren van andere gebou wen in dezelfde stad scheurden. In en rondom Los Angeles bracht de aardbeving een ernstige paniek teweeg, vooral onder de patiënten der ziekenhuizen en onder de v eroordeelden in de gevangenissen. De materiëele schade is in deze plaats niet groot Te Hollywood werden vele inwo ners opgeschrikt, doordien electrische alarmbellen tegen inbraak gingen werken, terwijl de telefoonverbinding tijdelijk werd gestoord. In andere steden stortten muren in, vielen schoorsteenen naar be neden en werden electclsi ne draden afge broken, maar van persoonlijke ongelukken is niets bekend. Om 1 uur des nachtswerd te San- Bernardlno een tweede, maar lichtere aardschok waargenomen. BINNENLAND. Eerste Kamerverkiezing In de "Maandag gehouden ritting var. het Centraal Stembureau voor de ver kiezing van leden der Eerste Kamer zijn de ingediende lijsten voor de verkiezing op Vrijdag 27 Juli ajs. genummerd. Voor Zeeland is de nummering als volgt: 1. Chr. Hist. Unie (Sloteroakor de Bruijne); 2. Roomsch-Kath. (Dumoleijn); 4. Geref Staatspartij (v. d. Meulen); 5a. Vrijz. Dem (Schönfeldt); 5b. S.D.A P. (de Jonge) 7. Vrijheidsbond (de Muralt); 8. Anti- Rev. (de Veer). Int. Bakkerjj Tentoonstelling. In tegenwoordigheid van talrijke genoo- digden, gemeentelijke autoriteiten en ver tegenwoordigers van organisaties, werd Maandag in „Musls Sacrum" te Arnhem de Internationale Bakkerij-tentoonstelling (I.T.O.B.A.) officiéél geopend. De tentoon stelling, die ongeveer 120 inzendingen om vat, wordt gehouden in de zalen van Mu sis en In een houten gebouw, dat op het gazon naast Musis is verrezen. „liet Grijze Hula". Te Puttten o. d. Vel. is in de laatste maanden ten behoeve onzej oud-strijders een zeer belangrijk werk geschied. Daar verheft zich thans, aan den rand van het Putterbosch, een schoon gebouw', dat straks zijne deuren openen zal, om een 55-tal oud-militairen te ontvangen. In gericht als het is „naar de eischen des tijds", zullen zij er een goed tehuis en een vriendelijke behandeling vinden. Zoo zal in het leven van menigeen hunner een zonnestraal worden geworpen, waar naar zij tot heden tevergeefs hebben uitgezien. Teneinde alles behoorlijk te kunnen meubileeren. heeft het bestuur vergun ning verkregen tot het houden eener verloting. Uitgegeven worden 25000 lo ten, terwijl het aantal prijzen 500 is. Dus een mooie winstkans. Men rie voor bizonderheden achter staande advertentie. Uit Stad en Provlnole ZIERIKZEE. Bij Kon. besluit van 17 Juli is aan den heer C. W. Snijder, op rijn verzoek, met ingang van 20 Juli, eervol ontslag verleend uit zijn betrek king van kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Tholen, en Is benoemd met ingang van denzelfden datum, tot kan tonrechter-plaatsvervanger in het kanton. Tholen, A. van der Minne, ontvanger der registratie en domeinen te Thoien. Naar aanleiding van het door ons vermelde bericht, nopens de opheffing der Hanzebank alhier, deelen wij mede, dat nog eenmaal per week in 't zelfde gebouw zitdag zat worden gehouden. - „Kunst en Eer" geeft Donderdag avond 8V2 u- 'n uitvoering in de muziek tent en hoopt, dat het publiek met meer aandacht zal luisteren den vorige maal. Programma: 1. Afscheidsmarseh, P. A. Stenz; 2. Fantaisie „De Dollarprinzes". Leo Fall; 3. Ramilette de Espana Boléro, H. Maquet; 4. Hyméneé, wals, E. Wesly. - 5. Jubüeum-mzrsch. S. Vlessing; 6. ,Les Cloches de Cornevilie", fantaisie, R. Planquette; 7. Diamant Rose, valse Boston, G. Ailier; 8. Carmen, Grande fan taisie, G. Bizet. - Dinsdag vergaderde in haar dublo kaal (in de SOC. „Concordia") de onlangs hier opgerichte Amateur fotografenv?r- eenlging'. De voorzitter, de heer J. J. Cock, opende met een hartelijk woord van welkom deze bijeenkomst, waarna de heer H. A. J. Pieters, de notulen las, welke ongewijzigd werden goedgekeurd. Uit 'deze notulen bleek o.a., dat alleen volwassenen lid kunnen worden van deze vereeniging; het lidmaatschap kost f 6 per jaar. Penniagmeester is dr. de Ruij- ter. Het huishoudelijk Teglement werd voorgelezen en vastgesteld. Aangeraden ,werd het lijforgaan van dsn amateur- fotograaf „Focus" naarstig te lezen. Voor leden der vereeniging wordt een reduc tie op 't abonnementsgeld verleend. De leden kunnen schriftelijk vragen bij 't bestuur indienen over alles wat met fo tografie in verband staat. Door den voorzitter werd hieropt-een causerie gehouden over de verschillende systemen van camera's, na vooraf een korte uiteenzetting over de geschiedenis van de ontwikkeling van de camera te hebben gegeven. Verschillende systemen werden ter plaatse toegelicht door dhr. P. C. v. d. Valk en de werking verklaard. Dr. de Ruijter hield een causerie over optiek in verband met de camera. Spr. hoopte op volgende clubavonden over deze materie nog eens meer uitvoerig en in details terug te komen. Een drie-v tal prijzen, uitgeloofd door den heer v. d. Valk voor de best geslaagde foto die bij 't bestuur was ingeleverd, ter mededinging in den fotowedstrijd, wer den door den voorzitter, na een criti- sche beschouwing der ingezonden foto's, uitgereikt. Naast het clublokaal zal een onontbeerlijke „donkere kanier" worden ingericht. Drie nieuwe leden traden tot de vereeniging toe. We wekken hee! graag amateur-foto grafen, zoowel uit deze gemeente, als bui ten Zierikzee, op, lid te worden van deze vereeniging, die niet alleen door onderlinge samenwerking tracht amateur- fotografen verder in hun mooie liefheb berij te ontwikkelen, maar ook de kunst van fofcografeeren op een frooger peil tracht te brengen. OUD-VOSSEMEER. Een vrouw alhier, welke in 1921 beviel van een tweeling, schonk in 1922 een drieling het leven en dezer dagen weer een tweeling. De locomotief, welke alhier tijdelijk diensten bewees als hulpgemaal voor het Stoomgemaal „De drie groote Polders", werd deze week naar het Veer vervoerd en wel met een tractor, wat heel wat belangstelling wekte. Door W. Douw werden bij zijn schuur J in de Molenstraat niet minder dan 5 bun- sings geschoten; een fijne opruiming, want de kippenhokken in de omgeving zuilen er wel bij varen. Zoauwscha Polder- on Waterschnpsbond. Zaterdag heeft te Wissenkerke de Zeeuwsehs Polder- en Waterschapsband vergaderd onder voorzitterschap van den heer mr. P. Dieleman. Aanwezig was ook de Comm. der Ko ningin, terwijl de heer A. v. d. Weijde, Ged. Staten vertegenwoordigde. De secretaris, mr. H. v. d. Beke Cal- lenfels, bracht het jaarverslag uit, waar uit blijkt dat in 1922 14 adviezen wer den gegeven, dat slechts 7 polders zich principieel bereid verklaarden tot coöpe ratieven aankoop van bazalt, maar dat daarvan slechts een rich met den laag- sten inschrijver in verbinding stelde. Be sprekingen werden gehouden met bestu ren der gemeenten en polders op Zuid- Beveland en in West-Zeeuwsch-Vlaande- ren over de mogelijkheid om het walsen van wegen óp coöperatieven grondslag te doen geschieden. Het aantal buitengewone leden steeg in dit jaar tot 59, dat der leden tot 97, De rekening sluit men een goed slot van f 291 (v. j. (f 226). Jaarverslag en rekening werden goedgekeurd. Vervol gens maakte ir. A. G. Verhoeven, inge nieur der Rijksdomeinen in Zeeland, eeni ge opmerkingen over dijksbouwr en land aanwinning in Zeeland. Na de vergadering werd een bezoek gebracht aan de dijksverdedigings- en nevenwerken van den Onrust- en Jaooba- polder. POST EN TELEGJUPHIE. Met ingang van 1 Augustus a.s. is de conducteur S. L. v. d. Velde van 't spoorwegpostkantoor no. 42 te Rotter dam verplaatst naar Zierfezee. VEKKOOPINGEN, ENZ. ZONNEMAIRE, 23 Juli. Ten overstaan van notaris Korteweg werd heden alhier in het openbaar voor den heer J. J. van der Bijl: tarwe verkocht voor f 140, (f 150, f 153 en f 156, Alles per gemet. OUWERKERK, 24 Juli. Heden werden alhier ten verzoeke van de erfgenamen van den heer W. Kuijper Hz., ten over staan van notaris Biermasz, publiek ver kocht, de volgende onroerende goede ren, gelegen onder de gemeente Ouwer- kerk: een woonhuis, landbouwschuur en verdere gebouwen, met erf en twee tui nen, samen groot 12 Aren 85 centiaren den hoop voor f 3965; toetreding f 90; Aan den Oost- en Sthooijersweg: on geveer 1 H.A. 40 A. 55 c.A. Bouwland f 1245; toebeding f 20. Ongeveer 1 H.A. 40 A. 25 -c.A. bouwland f 1230. Aan den Hoogenweg: 69 A. bouwland f 1197; toe- beding f 20. Aan den Boterhoekschen- weg: 75 A. 80 c.A. bouwland f 1150; toebeding f 33,80, 51 A. 17 c.A. bouw land f 1200; toebeding f 15. Aan den Groenenweg: 68 A. 20 c.A. Bouwland! f 1025; toebeding f 15. Aan den Stel weg: 1 H.'A. 42 A. 10 C.A. bouwland f 1185; toebeding f 32,48. Nabij den Vreedijk- schenweg: 1 H.A. 87 A. 95 c.A. Bouw land f 902; toebeding f 20,96. Aan den Ba3lpapen- en Bolderdijksohen weg: 1 H.A. 10 A. 30 c.A. Bouwland f 400; toe beding f 78,67; alles per 40 A. 33 ccA. Vruchten te velde als: Tarwe voor f 132, f 133, f .135, i 140, f 156, f 181 en 'f 185; gerst f 12Q, f 182 en f 133; haver f 36^ f 40, f 90 en f 100; erwten f 218, f 220 en f 227. I KERKWERVE, 23 Juli. De notaris H. J. van Nouhuijs te Zierikzee verkocht al hier op heden in het openbaar, de tot het faillissement van C. Hanse Mz. be- hoorende veldvruchten enz., als: suiker bieten voor f 162, f 163, f 185, f 104 en f 178; mangels voor f 21; erwten (schokkers) voor f 171, tarwe en erw ten voor f 155, f 126, f 135; erwten voor f 103; paardenboonen voor f 92; haver voor f 77; uien voor f 17Q Alles per gemet. i 1898—1923. IV. Hos heeft de oorlog niet geheel het beeld van onzen handel en nijverheid veranderd. Onze handel werd, tengevol ge van de maatregelen, door de oor logvoerenden voorgeschreven, onderwor pen aan tal van dwangbepalingen en kon, wat den aanvoer van producten van over zee en grondstoffen betreft, slechts wor den gevoerd dank zij de instelling der N. O. T., die als crisis-lichaam zeer hare buitengewone groote verdiensten heeft en buitengewoon nuttig, niet genoeg te waar- deeren werk heeft verricht. Voor die industrie leidde de oorlog tot de op richting van tal van nieuwe bedrijven; sommige, die practisch gebleken zijn ook na den oorlog levensvatbaarheid te be zitten, anderen daarentegen, die spoedig verdwenen. In 1917 werd de Jaarbeurs te Utrecht opgericht. Men gevoelde de behoefte om in eigen land te koopen wat men tevoren in het buitenland kociht, maar men was van wat het eigen land opleverde te weinig op de hoogte. De Jaarbeurs is gebleken geen crisislichaam te zijn. Dank zij medewerking van stad en land heeft zij1 zich ontwikkeld tot eene instelling, waarvan het blijvend ka rakter niet meer wordt bestreden. De eerste Jaarbeurs gaf van den eigenaardi- gen toestand, waarin handel en nijver heid hier te lande waren komen te ver- keeren, een duidelijk beeld. Naast groo te e n bekende ondernemingen zag men er tal van minderwaardige a. h. w*. tevo ren bestemd om te verdwijnen. De re- geeringsmaatregelen beheerschten geheel den handel; moesten deze beheerschen; de distributie van steeds meer artikelen weid ingevoerd. Na den oorlog koester de men aanvankelijk groote verwachtin gen, die ook uit de cijfers spreken. Im mers, de invoer m ons land, die in 1917 eene waarde van f 1082 en in 1918 eene van f 637 millioen had, nam in 1919 toe tot f 3296 millioen; de uitvoer bedroeg achtereenvolgens in die drie ja ren f i837, f 417 en f 1731 millioen. Uit deze cijfers blijkt ,Wel, dat de invoer aanmerkelijk grooter is geweest dan de uitvoer; Nederland heeft dit vertrouwen dat In de toekomst werd gesteld, duur moeten betalen. Tal van factoren, te veel om hier op te noemen en zeker om te demonstreeren, leidden tot eene ontred dering der economische toestanden als tevoren niet was te verwachten. Sedert in 1920 de malaise, vrij hevig en vrij plotseling is ingetreden, zijn een ieder de oogen opengegaan, maar helaas bij velen te laat; de debacles, vooral bij. de lichamen tijdens den oorlog opgericht of tijdens den oorlog op kunstmatige wijze uitgezet, zijn vele geweest; de groote beproefde instellingen hebben ech ter stand weten te houdea. In de cij fers van de emissies spiegelt zich deze gang van zaken mede af; werd toch in industrieele ondernemingen in 1920 aan aandeelen en obligaties uitgegeven f 125 millioen, in 1921 was dit f 631/2 millioen, in 1922 zelfs f 271/2 millioen. De cijfers voor bank- en crediet-instellingen wijzen op f 170 voor 1919, op 1871/2 voor 1920, op f3 voor 1921 en op f9 millioen voor 1922. Het aantal faillissementen, dat in 1919 1092 bedroeg, is in 1920 tot 1491, in 1921 tot 2364 en Ln 1922 tot 3403 ge stegen; de werkloosheid is op schrikba rende wijze toegenomen; het indexcijfer dat in 1913 5 bedroeg, was voor 1919 7,7, voor 1920 5,8 en voor 1921 9, ter- terwijl het voor 1922 weJ niet beter zal zijn. Met handel- en nijverheid is het bank en geldwezen nauw verbonden. Dit be leefde in zekeren zin een merkwaardige evolutie gedurende den oorlog, voortko mende in de eerste plaats wel uit de geheel nieuwe functie, die de Néder- landsehe Bank «zich zag toegedacht. De taak van eene circulatiebank als de Ne- derlandsche Bank is de schepping van gelden, het verleenen van crediet is hier toe middel. De taak der banken daaren tegen is het verleenen van ere die ten, het scheppen van geld is het gevolg daar van. De circulatiebank is, tengevolge van de leiding, die «ij in het financiewezen gedurende en na den oorlog heeft moe ten nemen, thans meer opperste bankier dan verzorger van het geldwezen gewor den. Nederland is practisch, evenzeer trouwens als Indië, van den gouden stan daard afgedwaald; dat bij het uitbreken van den oorlog ons crediet ongeschokt bleef, danken Wij ongetwijfeld naast Mi- nistér Treub aan twee op den voorgrond tredende mannen in ons financieel le ven: Van Aalst en Vissering. Thans neemt de vraag of de Nederlandsche gulden veilig kan worden gerekend, m.a.'W. of onze valuta den weg van België en Frank rijk zal volgen, een eerste plaats in de overwegingen der financiers in; die vei ligstelling schijnt, vooral gezien de be- zuinigingspolitiek van de regeering, groo- tendeels verzekerd. Merkwaardig was de ze kwarteeuw voor het bankwezen ook daarom, Wijl zich daarin in steeds ster ker mate de neiging naar concentratie deed gevoelen. Zij nam omstreeks 1911 met de stichting der Rotterdamsche Bank- j vereeniging onder leiding van den heer Westerman een aanvang; steeds meer 1 kleinere banken werden opgelost in en- i kele grooterc of door deze in eene nau- i we belangengemeenschap opgenomen. De j vier groote banken zijn thans de Rot- i terdamsche Bankvereeniging (met de Na- i tionale Bankvereeniging), de Twentsche Bank, de Amsterdamsche Bank en de Nederlandsche Handelmaatschappij. Was het kapitaal van de groepen, thans tot de Amsterdamsche Bank behoorende, in 1911 'f 121/2» in 1920 bedroeg dit f,50 millioen. Bij de Nederlandsche Handels maatschappij waren deze cijfers resp. f 45 en f IOI1/2. 'bij de Rotterdamsche Bankvereeniging f 15 en f 1391/2» de Twentsche Banl^ f 22 en f 521/2 millioen; het totaal van de groote banken steeg van f 1071/2 in 1911 tot f 393 millioen in 1920. Schokken heeft, in deze 25-jarige periode de Nederlandsche effectenmarkt, die in Amsterdam eene zeer belangrijke beurs heeft, meer dan eens doorstaan; iwij herinneren slechts aan de Amerikaan- scJhe debacle van 1907, wij herinneren aan den schok bij het uitbreken van den oorlog, toen de beurs gedurende maanden gesloten bleef en eene nieuwe Beurswet werd uitgevaardigd. Wij her inneren aan de geweldige schommeling in koersen, zelf in de meest betroufw^ bare aandeelen te constateeren. Eene belangrijke uitbreiding heeft de scheepvaart in deze 25 jaar verkregen. Het bleek wel hieruit, dat terwijl in 1897 de totaal tonnenmaat van de voor naamste Nederlandsche reedërijen 236,960 bedroeg, deze in 1917 reeds tot 1.528,625 w'as toegenomen; in 1922 tot 2.353,520. Zoowel de Holland-Amerikalijn als de „Nederland" en de Rotterdamsche Lloyd breidden haar bedrijf uit; zulks met steeds grootere schepen, aan steeds groo ter eischen voldoende. De Koninklijke

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1