Zierikzeesche ffe Nieuwsbode abonnement: Maandag 23 Juli 1923. zierikzeesche courant. advertentiên i H H. CORRESPONDENTEN, Dienstplicht. Bekendmaking. Kennisgeving. over A. J. P's Roma-Pudding Db IbïiosIoop van ion huis. PrJJi per 8 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 van lr—8 regels 60 ets., van, 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 20- ots. p. regel Bij contract belangrijke korting 78ste JAABGANG. - No. 10956. Ending op don da* *«n uit Oir. k J, OF LOOZE Jr. Ultt-Mief, H. J. KOSTEN. *"e T<>l>r die ons opgaaf verstrekken der predikbeurten, gelleven er voor te zorgen, dat deze uiterlijk des Donderdags la ods bezit zjju en die geregeld te doen toekomen. DE BEDACX1E. Postkantoor te Zlerlkzee. Lijst van onbestelbare en geweigerde brieven en briefkaarten, terug ontvangen in de le helft der maand Juli: Brieven: 1. Geluk, Tuindorp. 2. Piet L., Rotter dam, Boezemkade. '6. Stola A., Bruinisse. Briefkaarten 4. Asseldonk vanKerkstraat 97 5. Houbllnk S. A., Utrecht, sship „Zee land". Nota. Aanbevolen wordt om 't adres van den afzender op de brieven en briefkaarten te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid kunnen worden teruggegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres, straat naam en huisnummer te voorzien. Bekendmaking van uitspraak la zake vrijstelling. Da BURGEMEESTER ran Zierixzii brengt ter algemeene kennis, dat bjj besluit van Heeren Gedeputeerde Staten Zeeland d.d 18 Juli 1923 No. 145, 3e afdeeling Dienstplicht, aan PETRUS JOHANNES PLAUM, dienst plichtige Tan de lichting 1923, voor goed vrijstelling van den dienstplicht is verleend, Wegens broederdienst. Omtrent beroep tegen doze uitspraak enz. wordt verwezen naar de publicatie aan het aanplakbord van het Stadhuis. Zurixzbx, den 21 en Juli 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTBTN VAN RENGERSKERKE. houden worden, waarin de navolgend», stuk ken zullen worden behandeld:. 1. Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Aanbieding rekening straatweg Zierikzee- Brouwershaven. 4. Rekening Burgerlijk Armbestuur 1922. 5. „Kunst en Eer" 1922. 6. Aanbieding Gemeenterekening enz. en rekening Gasfabriek 1922. 7. Reclame J. A. E Legemaate betreffend» vergunningsrecht. 8. Gemeentelijke vergoeding aan het Chris telijk Schoolbestuur (Art. 100 wet L O.) 9. Gemeentelijke vergoeding aan de Bijzon dere Schoolbesturen (Artt. 101 en 102 wet L.O.) 10. Vaststelling begrooting van den Keurings dienst 1924. 11. Verzoek A. J. van Djjk tot het verkrijgen van gemeentegrond in pacht. 12. Adres Visschersvereeniging ..Helpt elkan der" over vloedpalen enz. Nieuwe Haven. 18. Verzoek C. L. Haok tot eervol ontslag als onderwijzer aan de O. L. School A en als hoofd en onderwijzer van het Vervolgonderwijs. 14. Voorstel tot heffing van 15 opcenten op de dividend- en tantième-belasting. 15. Overdracht erfpacht-Westhavenhoofd van het Waterschap Schouwen aan A. den Boer. 16. Voorstel opheffing cursus Vervolgonder wijs. 17. Verzoek Eerste Zierikzeesch Mondharmo nicagezelschap om subsidie. 18. Schrijven Waterschap Schouwen betref fende wegenverharding, met voorstel van B. en W. 19. Onderzoek geloofsbrieven. Comptabiliteit'.besluit. Ziksikzu, den 23 Juli 1923. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTETN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZixaixzEE maken bekend, dat het uurwerk in den Raadhuistoren, wegens daaraan aan te brengen hertellingen, op Woensdag 25-, Donderdag 26 en Vrijdag 27 Juli at. bulten werking wordt gesteld. ZilRixzEK, den 23 Juli 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKB, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De BURGEMEESTER van Zierixzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Woensdag den 25 Juli as., 's namiddags te 2 uur, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge- de Woeste op den noodzakelijken terug keer tot de neutraliteitspolitiek, in een land dat, bewoond door twee heelemaal verschillende volkeren met verschillende neigingen en belangen, zich de weelde eener eenzijdige politiek op het gebied van buitenlandsche zaken niet kan ver oorloven. Indien België te gronde gaat dan zal de grootste schuld liggen aan Zijn eenzijdige buitenlandsche politiek van 1918—1923, die geen rekening heeft ge houden met het 2eer reëele bestaan van twee volkeren, in denzelfden staat, twee volkeren, waarvan het eene, het Vlaam- sche toch niet goedsmoeds zijn eigen doodakte kan onderschrijven. Een terugkeer tot de neutraliteitspoli tiek zou trouwens, in de huidige omstan digheden, niet eens meer zonder heftige schokken en erge crisis mogelijk zijn. België staat voor een moeilijk dilemma: volgt het land verder, door dik en dun, de politiek van Frankrijk, dan 2al het economisch -te gronde gaan. Wil het terug naar de neutraliteit een vrije, niet meer een opgelegde dan zal niemand nog die neutraliteit eenig vertrouwen kunnen schenken, indien het Vlaamscbe volk niet tot zijn recht komt en een groote mate van autonomie verkrijgt. BUITEN! AND. België'* moeilijkheden. Het weekblad tot verspreiding der Vlaamsch-nationale gedachte, .Vlaande ren", schrijft over de moeilijke positie van België op dit oogenb'.ik o.a.: „Groote zeer groote belangen staan op het spel sedert Engeland zijn Pilatus-politiek wiJ laten varen. De fatale loop der gebeurte nissen, waarover wij het in menig ar tikel hadden, is bezig zich te voltrek ken. Vlaanderen verraden en het licht- geloovige Vlaamsche volk een rad voor de oogen draaien, dat kan men misschien nog ongestoord een tijdje voortzetten. Maar kiezen tussehen de Fransche hege- moniepolitiek en de Engelsche even- wichtspolitiek, dat zal wel niet gaan zonder heftige tooncelen. Toch moet de keuze weldra geschieden". Van een Belgisch-patriotisch standpunt uit is het een buitengewoon onverant woordelijke daad geweest de neutraliteit van het land prijs te geven om een groot- sc-heepsche en dan nog eenzijdige bui tenlandsche politiek te voeren. Zij, die België op dit gevaarlijk pad hebben ge bracht zullen er de schuld van dragen dat het land eenmaal uiteenspat. Alleen als neutraal land kan België zich mis schien nog handhaven. De oude en sluwe Woeste heeft dit, na den oorlog, duidelijk ingezien, toen hij zeide: „La guerre est pour nous une parenthese. Continuons!" Hiermede doel- Uit Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. Vrijdagavond vergaderde ten huize van mej. de wed. Verwer „de Zierikzeesche Oranjeveceeniging" onder voorzitterschap van den heer J. A. Bier- masz. In korte trekken ging spr. ter inleiding de verrichtingen der vereeni- ging na, sinds het laatste feest op 13 Juli 1922, dat zoo goed slaagde en rele veerde tevens de tijdelijke fusie van „V. V. V." met de „O. V." tot het orgaipsee- ren van een feest ter gelegenheid van het 25-jarig regeeringsjubileum van H. M. de Koningin. Zooals men weet, zijn deze plannen den bodem ingeslagen doordat „V. V. V." zich terug trok; eenerzijds, omdat zij een groot flnanciëel risico voor feestelijk heden op eenigszins grootscbe schaal niet durfde te aanvaarden en in de tweede plaats, omdat door de gedurige achteruit zetting van Zierikzee, laatstelijk nog door opheffing der rechtbank, men van oor- deel was, dat er niet veel aanleiding bestond feest te vieren. De „O. V." be sloot evenwel een feest te organiseeren op den 31en Augustus, dat tevens als jubileumfeest is bedoeld. De voorzitter deelde mede, dat in afwijking van de gewone gang van zaken het be stuur gemeend had, niet met lijsten langs de deur te laten loopen om gelden voor 't faest in te zamelen. Men meende, dat ieder u!t eigen beweging iets moest bij dragen. Bij de boekhandelaars en sigaren winkeliers zuilen voor dit doel gedu rende 14 dagen lijsten ter teekening Worden gelegd. Men kan bij zijn vrijwillige gift bepalen voor welk doel men zijn geld wil geven, b.v. voor de armen, voor het kinderfeest, enz. Bij de bespreking van het feestprogram ma, werd o. m. medegedeeld, dat 's mor gens koraalmuziek zal gegeven worden, daarna wijdingsdiensten in de verschillen de kerken, kinderfeest, bloemencorso en tot slot vuurwerk. Tot voorzitter van het bloemencorso werd benoemd de heer J. H. Heimbach en tot secretaris de heer J. H. Ideler. Nog Werd besproken om des namiddags een ringrijderij met dog- carren e. d. te houden. Deze aangelegen heid zal later nog nader onder het oog worden gezien. Naar wij vernemen, wordt de Hanze- bank, instelTng van de „Hanze" in het bisdom Haarlem, in de Poststraat alhier, opgeheven. RENESSE. Het was indertijd een zeer goede gedachte en voorzeker een wijs besluit van de vroede vaderen dezer ge meente de vier afzichtelijke, opene, het ruime dorpsplein ontsierende aschbakken, die vaak bij duisternis gevaar opleverden en vaker nog bij een zwoele atmosfeer de reukorganen op een al te zware proef stelden, te doen verwijderen. Nu zou men zoo denken, dat het gemeentebestuur een paar aschbakken zou plaatsen b.v. aan een drietal achterwegen, om de onge rechtigheden daarin te doen verzamelen. O, neen! De ingezetenen moeten maar zien, waar ze met den rommel blijven! Wat zien we nu? Greppels en achter wegen liggen vol scherven glas en gebro ken aardewerk, oud roest, cartonnen doo- zen, wapperend behangselpapier en wat dies meer zij. Zelfs bevindt zich in het gangetje achter de woning van wed. Kap pers en J. Bienefelt, dus bijna in 't dorp, een formeele, onafgesloten groote asch- belt, versierd(?) met ingedeukte oude em mers, gebroken potten, versleten pannen, geëmailleerde ketels, overblijfsels van rot tende matten en vuile stinkende lappen. Op wie rust de plicht, dat die Augius- stal gereinigd wordt? ZONNEMAIRE. In het gemeentehuis al hier werd Vrijdag een vergadering gehou den van het bestuur en de ingelanden vah den polder Zonnemaire. De dijkgraaf, de heer F. v. d. Bout, herdacht in waardee- rende woorden den overleden ontvanger griffier, den heer C J. Hocke Hoogen- boom, die gedurende 33 jaren met toewij ding die betrekking had waargenomen. De overledene kwam tot deze betrekking in de plaats van zijn broeder en deze was in de plaats gekomen van zijn vader. De naam Hocke Hoogenboom is dus lan gen tijd bij het finantiëel beheer van dien polder verbonden geweest. Met alg. st. werd nu tot ontv.-griffier benoemd dhr. M. P. Hocke te Zonnemaire, die deze benoeming aannam. U:t de rekening des polders dienst 1922/23 blijkt, dat ;s ontvan gen f 5760,38 en uitgegeven f 3606,05, slui tende met een goed slot van f 2154,: De basaltslag voor den onderhoud der wegen zal worden geleverd door de fir ma Bilzen te Breda voor 13,70 per ton, franco vóór den wal. Er wordt gehoopt, dat deze nog voor den oogst zal aanko men. OOSTERLAND. Besloten werd in een Zaterdag alhier gehouden vergadering van ingezetenen dezer gemeente, het a.s. jub: leumfeest van H. M. de Koningin te her denken op 4 Sept. a.s. De daarvoor aan gewezen commissie zal weldra haar taak met het inzamelen van gelden beginnen en voor de verdere voorbereidingen zorg dragen. Verfriaschend an Verkwikkend A. J. P's Frambozensaus A. J. P's Grenadfnesaus smaakt als room. PnddingfabrlekA. J POLAK, Groningen THOLEN. Op onverklaarbare wijze zijn hier de laatste weken bij verschillende kippenhouders de kuikens weggehaald. Het gezamenlijk getal loopt zelfs nu al tot over de 100. Men mist totaal elk spoor van ongedierte dat zich zou schul dig maken aan de zaak, zoodat het ver moeden bestaat dat ze worden wegge haald door menschenhanden. De politie is met één en ander reeds in kennis gesteld, en deze doet thans ijverig on derzoek. Er schijnt in deze gemeente geen animo te bestaan voor een huldigingsfeest. Eenerzijds hoort men over den nood der tijden spreken, anderzijds dat, indien men feest viert, ook binnen enkele we ken de jaarlijksehe kermis weer zfijn offers zou vragen. Hoe het ook zij, men heeft reeds tweemaal vergaderd zonder resultaat. ONDERWLte. Aan de Rijks H. B. S., 5-j. c., te Zie rikzee, zijn bevorderdtot de 2de klasse: J. D. P. van de Griend, W. K. Berkhout, C. J- van de Linde, L. M. S. Leijdekker, J. C. Verhage, S. M. van Oeveren, J. Coumou, P. L. Dorreman, F. C. Hanse, S. Rosmolen, A. Hartog, H. H. Wiebols, K. M. C, Zevenboom, M. J. F. Koopman, J. N. Evertse, C. J. C. van der Eist, E. J. de Oude, A. M. de Rijke, W. A. Vijver berg, R. W. Steur, D. H. J. Rome ij n. J. E. Vijverberg, H. A. E. van Griethuijsen, J. W. van Wegtenbrugge, J. J. Leendertse, P. J. Vink, L. van der Linde, D. Goud zwaard, F. H. A Geven, H. J. A. Blom, C. M. Groenewoud, L. J. v. Wouwe, P. van de Kreeke en W. C. P. den Boer. Afgewezen: 9 leerlingen. Tot de 3de klasse: A. D. Constandse, A. van Gastel, J. J. Matthijsse, J. K. Dale bout, H. J- van der Klooster, T. M. de Potter, M. M. Konijnendijk, D. Olree, P. G. M. van der Valk, A. C. Kloote, J. Bouter, C. Hage, A. P. Geluk, P. A. de Koster, H. A. Franken, M. Ridderhof, C. J. Klompe, J. H. Franken, J. M. Meijer, S. S. van Griethuijsen, J. Th. van der Eist, J. E. F. Otten, M. C. Kruijtbosch, L. S. H. D. A. Triezenberg, J. M. Vijver berg, J. Verstelle, W. A. H. Jongmans, J. J. Dogger, M. J. van der Weele, J- J. Boogaard, N. Dalebout en J. Th. Brou wer. Afgewezen: 9 leerlingen. Tot de 4de klasse: G. Vorstheuvel La- brand, J. H. Mossel, K. C. Constandse, L. C. Jaoobi, S. de Moor, J. C. Hoogerhe'de, J. van Staalen, J. M. Bal, D. D. Jumelet en P. C. Appels. Afgewezen: zes leerlingen. Tol de 5de klasse: J. de Leur, C. J. Storm, J. P. C. Boot, H. W. Waardenburg, G. Bouter en J. L. van der Velde. Afgewezen: één leerling. Het huis aan den Mol, Wijk A 309, oud tijds geheeten „het Gulden vlies". Reeds meermalen hébben we in d!t blad van een of ander oud gebouw de nog op te diepen lotgevallen medegedeeld en toen we dezer dagen de verbouwing van de onderpui van het hirs aan den Mol, wijk A 309, zagen, gevoelden wij begeerte den levensloop ook van dit perceel na te gaan. De kloeke hooge gevel van (helaas ge- verfden) rooden baksteen en banden zand steen, met de laat-gothische vork-ankers, wijst op een bouwtijd, die tegen of in het midden der 16e eeuw mag gesteld worden. Hoe zag dit deel der Haven, toen, naar de eigenaardige drukte, die de versche ping van bieren hier teweeg bracht, mees tal „de bierplate" genoemd, er destijds uit? Naast het toen nog nieuwe (:mmers in 1524 tot 1526 gebouwde) 's-Graven- steen, zullen een rij van meest houten gevels aan de huizenreeks aldaar te zien geweest zijn. Wellicht was toen de zand- steenen gevel van het huis A 312 kort ge leden opgetrokken, maar het huis A 310 (nu van dhr. Meuwese) bezat nog (tot 1760) een hoogen houten gevel. Reeds vroeg werden bepalingen tegen het ma ken van dergelijke gevels uitgevaard'gd, daar de brandbaarheid ervan een groot gevaar bleef. Vernieuwingen van ©enigen omvang werden dan ook bezwaarlijk toe gestaan en later aan het vervangen van houten door steenen gevels gunstige voor waarden verbonden, zooals vrijdom van huisschatting gedurende zeker aantal jaren. Ongetwijfeld zal de gevel van het huis A 309 (welks eigenaar de heer F. A. P. Ideler, nu de onderpui laat verbeteren), toen hij omstreeks 1550 werd opgetrok ken, de opvolger geweest zijn van een houten gevel. Om van vermoedelijke Vorige eigenaars op het eind der 15e eeuw te zwijgen, ver melden wij, dat het huis, dat in 1543 be hoorde en bewoond werd door Corn el is Adriaan Jan Meeusz„ toen reeds heette „het Gulden Vlies", een naam die oudtijds meermalen op geveisteenen van laken winkels en andere huizen voorkwam en, zooals bekend mag verondersteld wor den, herinnerde aan het verhaal uit de Grieksche mythologie betreffende den tocht van Jason naar Colchis om daar het gouden of gulden vacht of vlies te halen. Niet lang na 1643 moet de apotheker Rombout Michielsz. Cools of Coels, die een zwager was van bovengenoemden eigenaar, het huis „het Gulden Vlies" ge kocht hebben, en, daar hij zeer gegoed was, vermoeden wij, dat hij den tegen- woordigen gevel aan zijn woning heeft laten bouwen. Rombout Coels woonde tevoren in het door hem omstreeks 1530 uit den insol- venten Jjioedel van Ja° Gillis Wisse van der Lisse gekochte huis naast 's-Graven- steen (nu A 313), dat wel door hem, wegens zijn bedrijf van apotheker, „den Gulden Mortier" werd genoemd en waar in later zijn zoon, de schepen en raad Michiel Coels of Cools (overl. 1581) heeft gewoond. Bijna alle huizen hadden meest naar geveisteenen namen. Zoo vond men, althans in de eerste helft der 16e eeuw in de door ons aangeduide huizenrij „de Gul den Mortier" naast het Steen, dan „het Gulden Vlies", vervolgens „de Pauwe" (A 308), daarnaast „de Gulden Draeck" en een of twee huizen verder de apotheek „de Eenhoorn". Toen Rombout Coels tegen het mid den der 16e eeuw „het Gulden Vlies" be trok, werd natuurlijk daarheen ook de apotheek overgebracht en men kan zich dezen winkel destijds voorstellen, op tra- ditioneele wijze versierd met een aan den zolder hangenden gedroogden krokodil of hagedis, overblijfselen van een zaagvisch, hertenhoornen en voor de vensters altijd groene planten als zinnebeelden des levens. Coels, die reeds iy 1512 te Zierikzee woonde, in 1516 poorter onzer stad werd en uit Mechelen geboortig was, was zeer gegoed en bezat wegens zijne eerste vrouw ook landerijen in Schouwen en elders. Hij overleed in dit huls in Januari 1554 en zijne weduwe Maria Adriaan Jan Meeusdr. bleef het nog enkele jaren be wonen, toen zij het op 19 April 1560 voor f 1700,50 verkocht aan Comelis Comelisz. Cooper (eene familie, die als regentenge slacht in de 17e eeuw uitstierf). Ter onder scheiding van dengelijknamigen jonge ren broeder Cornelis, werd eerstgenoemde Ouwe Cooper en laatstgenoemde Jonge Cooper geheeten. Cornelis Cornelisz. Ouwe Cooper stierf in „het Gulden Vlies" den 24 Juli 1572, in een roerigen tijd, veert'en dagen vóór het overgaan der stad aan den Prins. Naar oud gebruik Werd bij zijn uitvaart eene bedeeling aan de armen gedaan en we weten uit de boedelreken'ng dat er toen 1517 brooden van li/2 groot het stuk (33/i cent) werden uitgedeeld en tarwe aan hel Gasthuis en Heilige Geesthuis gegeven is. De jongere broeder Cornelis Comel's Jonge Cooper kocht toen „het Gulden Vlies" en betrok het tot zijn» overlijden in 1603. ijj Spoedig daarop moet het huis gekocht en betrokken zijn door den lakenkoopman Willem Cornelisz. de Keijser, die destijds op den Dam woonde. Deze, die ook ge fortuneerd en de stamvader der in de 18e eeuw uitgestorven regentenfamilie de Keijser was, overleed in het Gulden Vlies" den 23 December 1645, terwijl zijne we duwe Cornelia Hollaer, eene dochter van den vice-admiraal Leenaert Dirksz. Hol laer, den lakenwinkel voortzette en 13 December 1647 in dit huis overleed. Bij de deeling der nalatenschap werd het huis voor f 4200 toegewezen aan een der dochters Adriana de Keijser (overl. 20 Aug. 1668), gehuwd met Cornelis Poppe (overl. 21 Juni 1667). Zij 'betrokken zelf het huis niet, maar verhuurden het. Zoo Was o. a. tot 1667 'bewoner de notaris Pieter Boeije en in 1668 Cunera Mogge, weduwe van Jan van Alphen. Na den dood der eigenaars Poppe—de Keijser hebben hunne 5 kinderen het huis verkocht en vinden wij er in gevestigd Mr, Cornelis de W'tte van Eikerzee, die raad van Zierikzee was van 1658 tot 1667 en baljuw van 1667 tot 1693. Diens nako melingen en erven hebben het hu!s nog tot 1819 bezeten. Mr. Cornelis de Witte van Eikerzee overleed in „het Gulden Vlies" den 20 October 1693 en zijn zoon Mr. Laurens de Witte van Eikerzee werd toen e'genaar en bewoner, tot hij er 11 Maart 1727 in overleed en zijn weduwe Theodora de Jonge den 15 Dec. 1734. Het huis is toen als onverdeeld bezit tot het genoem de jaar 1819 eigendom zijner erven ge bleven. De famiTe de Witte was te Zierikzee reeds in het eind der 14e of het begin der 15e eeuw bekend. Van de twee zoons van Witte Jacbb Wittesse en Catharina Gilles Wolfertse, genaamd Jacob en Pie ter, stammen de twee takken af, waar van de eene zich noemde de Witte van Haamstede en de andere de Witte van Eikerzee, wegens de door hen gekochte ambachtsheerlijkheden van dien naam. De tak van Haamstede meende door aanhuwelijkingen voornamer te zijn dan die van Elkèrzee, ging in zijn zelfverhef fing zoover, zelfs de verwantschap ipet laatstgenoemden te ontkennen, en liet het voorkomen of hij zich de vriendschap van dezen liet welgevallen, omdat die het zocht. De geleerde Zeeuwsche oud heidkenner Mr. Jacob Verheije van Cit- ters, gehuwd met Anna Jacoba de Witte van Eikerzee, diende daarop van ant woord, wees er op, dat de tak van Haam stede vóór de oprichting der Republiek lang 's Konings partij lveld, zich door Fransche Koningen 1-jet adelen, „ja* met „in de groote wereld te briljeeren een „andermans geld zoek maakte. Staten- „notulen 1641, fol. 212", terwijl „zij, am- „bachtsheeren van Eikerzee, stilte en rust „bij hunne stedelijke haardsteden zogten „en in nederigheid en eenvoudigheid „hunne dagen sleeten; desniettemin onder „hunne stadsgenoten als lieden uit een „oud regeeringsgeslagt afkomstig versle- „ten wierden". Na het overlijden van Mr. Laurens de Witte van Eikerzee, vorengenoemd, in 1731 en van zijne weduwe in 1784, werd het huis door de kinderen bewoond, zoo b.v. laatstelijk door den oud-rekenmeester van Zeeland, Mr. Cornelis de Witte, die er sedert 1754 bewoner van was en in Maart 1783 als ongehuwd 82-jarig man er uit begraven werd. Daarna werd 't ruime heerenhuis verhuurd, eerst, van 1784 tot 1793, aan Mr. Willem Adriaan de Jonge, vervolgens van 1793 tot 1805 aan Mr. Ma- rinus Mogge Pous, van 1805 tot 1806 aan den zeehandelaar William Cullen, van 1806 tot 1810 aan Ds. Reinier Sweigholt en sedert 1810 aan Mr. Johan Cornelis Kroef, eerst baljuw, later Officier van Justitie alhier. Zijjie echtgenoote Petroneüa Su sanna de Timmerman kocht in 1819 het huis van de erven de Witte van Eikerzee. Mr. Kroef overleed in deze woning 10 Januari 1833 en zijne weduwe verkocht daarop het huis aan den chirurgijn Hen drik Leendert van Duijl, die .van 1833 tot 1841 bewoner was. Nadat deze verhuisd was, werd het ge bouw gekocht door de (in A 310) naast- Wonende schatrijke juffrouw Adriana Dek ker, die, als ongehuwd zijnde, aan beide groote huizen zeker woningruimte genoeg had. Mejuffrouw Dekker overleed 7 Juni 1864 en in 1866 werd het perceel A 309 gekocht door den heer Jan Voorbeijtel, wiens zoon, Adriaan Voorbeijtel er een schrijnwerkerszaak en meubelwinkel :n vestigde. In 1869 nam hij het huis van zijn vader over en vertrok in 1881 uit onze gemeente. Alstoen werd bewoner en eigenaar de heer Bernard Hednrich Ideler die in het perceel eene zaak in manufac turen vestigde en 21 Maart 1919 overleden is. Tegenwoordige bewoner en eigenaar is de heer Franciscus August Petrus Ideler, die de zaak zijns vaders voortzet en de noodzakelijke vernieuwing der onderpui deed aanbrengen, Welke ons aanleiding gaf eenige herinneringen aan dit huis te berde te brengen. Moge het laatstgenoemden bewoner In zijne zaak goed gaan en de winkel aan den Mol, genaamd „het Gulden Vlies", onder den naam van wijlen B. H. Ideler, de oude reputatie handhaven en nog lang de plaats zijn, waar, evenals in de 17e eeuw, manufacturen en kleedingstoffen worden verkocht Ziehier de levensloop van een huls en de kringloop der geschieden!*.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1