Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 20 Juli 1923. zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. Algemeen Overzicht. Klndervoeclsel jglHöïïig's nieuw! L 1 P's nieuw Prfjs per 6 maanden f 1,60, franco per poet fl,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijk© ntimmer# 6 oent. Verschijnt Maandag, Woenedag on Vrijdag. Postchèque en Gironummer 99292 ADVERTENTIÊNii van 18 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclame# 80 ots. p. regel. BU oontraot belangrijke korting. 78ste JAAKGANG. - No. 10955. op don d»f on to. A A DE LOOZE Jr. Ultt-Mttt. IJ. J, KOSTEN. ™r 11 Bit nummer bestaat uit 3 bladen. In ons vorig overzicht schreven we, dat ter conferentie van Lausanne volkomen overeenstemming was bereikt, maar nog dienzelfden dag bleek, dat voor de zoo- veelste maal een kink in de kabel was gekomen en op bruuske wijze de zitting was opgeheven. Niettegenstaande deze storende factor richtten de geallieerden bijna onmiddel lijk een nieuwe nota aan Ismed, waarin de deur tot verdere onderhandeling wa genwijd werd opengezet, hetgeen leidde tot spoedige oploss'ng der geheele kwestie en tot.... versterking van het Turksche prestige in 't Nabije Oosten. Dat overeenstemming eindelijk verkre gen is, is vrijwel geheel te danken aan nieuwe tegemoetkomingen der Geallieer den, die ten aanzien van de hangende con cessie-vraagstukken zich naar de weoschen van Angora schikten. Het eenige punt, waarop zij niet geheel toegegeven hebben, betreft de stationeering van geallieerde oorlogsschepen in de Turksche wateren. De Turken hebben ten slotte erin toege stemd, dat Engeland, Frankrijk en Italië ieder één kruiser en twee torpedobooten voor Konstantinopel mogen houden, tot dat de Dardaneilen-conventie in werking zal zijn getreden, doch in geen geval langer dan tot het einde van dit jaar. Met betrekking tot de concessies volgde een capitulatie der geallieerden in de drie gevallen, die tot het zoo bruuske afbre ken der besprekingen geleid hebben, na melijk de concessies Vickers Armstrong, de Fransche spoorweg-concessies en de Eng. petroleum-maatschappij. Bezwijkend voor den gemeenschappelijken aandrang van Turkije en Amerika hebben de Enge]- schen erin berust, dat in het vredesverdrag in het geheel niets over deze petroleum- concessie gezegd wordt. Evenals de Fran- schen inzake de betaling van de coupons der Ottomaansche Openbare schuld, zul len dë Engelschen inzake deze petroleum- concessie volstaan met een. verklaring dat zij hun rechten handhaven en desnoods de rechtmatige belangen hunner landge- nooten krachtig zullen verdedigen. Het valt niet te ontkennen, dat de Turk sche Halve Maan in den Levant meer inyloed heelt gekregen na den voor de Otieken zoo droevig géëindlgden krijg. Die «meerdere invloed op de Mohamme- daansche bevolking in Azië zal ook En geland ondervinden. De groote mogend- hedden er voor gezorgd, dat de Turk in Europa blijft. Op dankbaarheid daar voor zal men echter niet behoeven te rekenen. Hoe 't zij, Angora heeft gewonnen door haar politiek van uitstellen en op-de-lange- baan-schuiven. De onderteekening van het protocol zal Dinsdag 24 dezer plaats heb ben; tot het onderteekenen van de coven- tie inzake de zeeëngten is ook de Sovjet- regeering uitgenoodigd, die tevergeefs heeft getracht in het begin der vijandelijk heden de Sovjetster de plaats te laten in nemen van de Halve Maan, om haar invloed ook naar *t 2uiden uit te breiden en een opstand te verwekken onder de Islamitische bevolking tegen 't Britsche gezag. Uit Stad en Provlnole Z1ER1KZEE. Naar ons gemeld wordt, heeft de heer J. A. vnn Dijk alhier, van het bestuur en de ingelanden van den polder „De Vier Bannen van Duive- Iand', een fraai eikenhouten cilinder-bu reau ten geschenke ontvangen. Op een zilveren plaat, aan het front aangebracht, staat gegraveerd „1878—1923. Voor trou we plichtsbetrachting". Tot geagreerd klerk ten kantore van den secretaris-penningmeester van het bestuur der Visseherijen op de Schel de en Zeeuwsehe stroomen, standplaats Middedlburg, is benoemd de heer Mj P. Wiltenburg alhier. Wij vestigen de aandacht op de in dit nummer voorkomende advertentie der Sociëteit „Concordia", waarin een boot reis wordt aangekondigd naar Middel burg en Vlissingen. Het muziekgezelschap Kunst en Eer" zal de tocht ter op luistering medemaken. DUIVENDIJKE. Ook de heer G. den Boer heeft voor zijn benoeming als raads lid bedankt. Thans is de heer A. van der Schelde op de lijst de eerst a gewezene. ProT. Staten van Zeeland, i Zitting van Woensdag. In de Woensdagmorgen voortgezette vergadering zijn z.h.s. aangenomen de voorstellen tot aanhouding van de sub sidie-aanvrage voor restauratie van het kerkgebouw te Kapelle, tot afwijzing van de verzoeken om een aanvuïlingsbijdrage voor restauratie van de kerk te Nisse en den toren te Gapinge en tot ver- verleenen van een subsidie van f 2500 voor het herstel van de kerk te Kloos terzande. Ged. Staten hadden voorgesteld het verzoek van B. en W. van Vlissin gen om subsidie voor de restauratie van het voormalige beursgebouw aldaar af te wijzen, op grond dat het hier geen openbaar gebouw geldt en de voor dit doel uitgetrokken som niet meer toe reikend zal zijn. De heer van der Wart (c.-h.) stelde voor in afwachting dat door B. en W. meer gegevens konden worden verstrekt vooral over de vermoedelijke kosten, de zaak tot de najaarsvergadering aan te houden. Dit voorstel werd verworpen met 24 tegen f8 stemmen, waarop dat van Ged. Staten z.h.s. werd aangenomen. Aangenomen werd een wijziging in de voorwaarden voor subsidie-verleening aan de handelsscholen te Vlissingen, Middel burg, Goes en Hulst en wel zoo, dat het rijk 50 pet. der netto-uitgaven moet ge ven als subsidie. Overeenkomstig het voorstel van Ged. Staten werd besloten aan de op de rich ten N.V. ten doei hebbende de stichting en exploitatie van een drinkwaterleiding in Zeeuwsch-Vlaanderen een renteloos voorschot te verleenen van ten hoogste f 200.000 mits het rijk ook ten minste f 300.000 beschikbaar stelt. Ged. Staten hadden voorgesteld in het reglement op de wegen en voetpaden een wijziging te brengen, waardoor het verboden is met eenig voertuig zoodanige vrachten over de kunstwegen te ver voeren, dat de belasting van eenige as, uitgedrukt in kilogrammen, meer be draagt dan: voor 1 Januari 1934 140 maal, na '1 Jan. 1934 120 maal de to tale breedte der wielbanden van de aan de as bevestigde wielen, uitgedrukt in c'.M. Een amendement van den heer Koster om in plaats van 1934 te lezen 3944, werd veruiorpen met 25 tegen 17 stemmen, waarna het voorstel van Ged. Staten werd aangenomen met 28 tegen 13 stemmen. Ter goedkeuring werd aangeboden een nieuwe regeling te zamen met de Staten van Noord-Brabant ontworpen, van de ta rieven voor het overzetveer van Oud- op Nieuw-Vos meer, waardoor deze tarieven aanmerkelijk worden verhoogd. Het amendement van den heer Moelker om het tarief niet te wijzigen, werd aan genomen met 31 tegen 8 stemmen, waar door het voorstel van Ged. Staten en de overige amendementen kwamen te ver vallen. Gedep. Staten hadden voorgesteld den veerdam te Kortgene te verhoogen, maar in verschillende adressen van inwoners en gemeentebesturen van Noord-Beveland was er op aangedrongen dit niet te doen, maar in stede daarvan de tarieven van het veer op Wolphaartsdijk te verlagen en den dienst uit te breiden. Na eenige discussie adviseerde de heer van Rompu namens Ged. Staten het stuk aan hun college te retourneeren, waartoe z. h. s. werd besloten. De voorwaarden voor het renteloos voorschot te verleenen aan de Zèeuwsch- Vlaamsche tramwegmaatschappij voor een lijn Hoofdplaat—Breskens, werd zoo ge wijzigd, dat de gelden bijeen moeten zijn vóór 1 Augustus 1924 en de exploitatie moet zijn aangevangen vóór 1 Aug. 1926. Een voorstel om opnieuw een subsidie toe te kennen van f 5000 voor een stoom- bootdienst tusschen Stavenisse eenerzijds en Zijpe en Anna-Jacoba-polder ander zijds, werd aangenomen met -de stem men der 3 Staatk. Geref. leden tegen, die hadden gewild, dat op Zondag en den eersten Kerstdag niet zou mogen wor den gevaren. Aan den heer J. C. Krijger te Goes werd een subsidie van f 2500 verleend voor een autodienst van Stavenisse op Tholen; aan de N.V. Autobusdienst Walcheren te Middelburg f 400, voor een dienst tus schen Middelburg en Grijpskerke, terwijl een voorstel om aan de Goesche rijtuig en automaatschappij geen subsidie te ge ven voor een dienst Goes—Wolphaarts- dijkscheveer werd aangehouden, opdat Ge- dep. Staten eens kunnen nagaan of het ook gewenscht is een andere regeling te treffen nu er een tweede dienst op deze lijn is gekomen, naast dien van den heer Krijger, die f1500 subsidie ontvangt. Aan de gemeente Clinge werd een ren teloos voorschot verleend voor wegsver- betering, hetgeen echter aan Veere werd geweigerd. Afgewezen werd het verzoek van het bestuur van den calamiteuzen polder Bors- sele om vrij verklaring. Ged. Staten stelden voor aan den heer J. Tenge te Amsterdam gedurende 3 jaar telken jare f3500 subsidie te geven voor het samenstellen van een beschrijving van den Waterstaatstoestand van Zeeland. Verschillende leden bestreden het voor stel met het oog op de kosten, en het werd verworpen met 18 tegen 16 st. Hierna werd de vergadering gesloten en de zitting verdaagd tot Vrijdag 27 dezer. o.a, geslaagd de heer P. J. Evertse, geb. te Kerkwerve, thans onderwijzer te Rot terdam. Bij het dezer dagen te Nijmegen gehouden examen voor dé hoofdakte slaagde o.a. de heer J. Stelwagen te Renkum, geb. van Oud-Vossemeer. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Rouveen (toez.) J. Rouge te Hoogbiokland. Te Schraard A. W. Feenstra te Oudenhoorn. Aangenomen: Naar Amsterdam, G. C. A. den Hertog te Diemen. Bedankt: Voor Amsterdam en Workum, G. de Vries te Stedum- 1 Geref. Kerk. Beroepen: Te Tholen, D. Ringnalda Jr. eand. te Den Haag. Aangenomen: Naar Kooten, H. Knoop te Schouwerzijl. Bedankt: Voor Schiplulden, Dr. D. J. van Katwijk te Zwammerdam. ONDERWIJS. SPORT. Aan de Middelbare Koloniale Land bouwschool te Deventer is o.a. zonder examen tot de tweede klasse toegela ten, de heer A. J... Bal te Zierikzee. De heer P. A. Waale, geb. te Nieuwer- kerk, die de vorige week slaagde voor het analisten-examen (le ged.) scheikun dige en klinische richting, aan den analis tencursus te Utrecht, is werkzaam ge steld als adj. assistent a.h. bureau v. d, Algem. Keuringsdienst der Nederl. Spoor- wegen aldaar. Bij het 19 dezer te Rotterdam ge houden examen voor de Hoofdaote i! Bij de van 10 tot en met 13 dezer te Nijmegen gehouden afstandsmarschen (200 KM.) uitgeschreven door den Ne- derlandschen Bond voor lichamelijke oefe ningen," behaalde dezer dagen dhr. W. L. Koppenhol, voorheen woonachtig te Poortvliet, thans maréchaussée te Steen bergen, het daaraan verbonden vergulde kruis. I A. Niffarth, in leven zijn. Zij wonen te Gladbach. Het aantal personen, dat gedurende de eerste helft van 1923 door automobie len of tengevolge van automobiel-onge lukken te New-York is gedood, bedroeg volgens de New-York Times 454, tegen 458 over denzelfden tijd in 1922. Naar uit Brussel wordt gemeld, is keizerin Charlotte, weduwe van keizer Ma- ximiliaan van Mexico, d;e den I9en Juni 1867 te Querataro vermoord werd, en zuster van den vorigea Belg'schen koning Leopold, ernstig ziek, zoodat men voor haar leven vreest. De keizerin is 93 jaar oud. Een vermakelijke gebeurtenis heeft zich Afgespeeld bij een zwemwedstrijd van een school te Windsor. Een tweeling moest kampen om den tweeden prijs en bereikte ongeveer gelijktijdig de eind streep. Toen was Leiden in last, want toen de jongens, die sprekend op elkaar geleken, op den wal stonden, wist nie mand met zekerheid te zeggen wie de winnaar was. Ten slotte maakten de broers het maar onder elkaar uit. In September wordt te Lausanne de moordzaak Worofski berecht. De Japansche bladen drukken hun verbazing en ongerustheid uit over de voorgestelde Engeisehe vlootbasis te Sin gapore. De Russische sovjetregeering stelt de boeren vrij van belastingopbrengst in natura. Sehooamoederltyke brief. Zeg kindje, nu je pa# getrouwd bent, DJen je to weten waar 't op staat, Ik zend je hierbij lDgeiloteD, Du# deze welgemeende raad Lees deze brief een# heel aandachtig, Leer 'em deanooda van buiten Toet, Dan weet je voor je heele leven, Hoe of je doen en hand'len moet. Ik weet bij eigen ondervinding, Al hapert 't zoo nu en dan, Hoe of men 't beate stelselmatig, De doorsnee-mannen temmen kan. Je vader heeft thuis niets te zeggen, Dat heb je zeker wel gemerkt, Die heeft zoo'n vjjf en twintig jaren, Op t(jd gezwegen en gewerkt 11 Wees zuinig op je nieuwe meubels, Je vader rookt nooit in 't salon, Die doet rijt jaar met z'n colbertje, En ik een jaar met mtfn japon. Die is het eens met m'n ideeën, De #port ala nutteloos gekleti, En gaat dui nooit, zoo 'a Zondagsmiddags, Naar d'oen of and're voetbalmatch. Toen jU nog klein was beste kindje, Roerd' ie geregeld in de pap, HU wasohte heel aandaohtig luiers, Dat deed ie zlndeiyk en knap. En ala je 's nachts maar even huilde, Waa le een brave kindermeid, HU droogde en poederde het kleintje, In zwUgende gehoorzaamheid. Ik heb hem opgekalefaterd, Tot wat je noemt een goeie sul, Z'n vrinden noemen hem een .dooie", Pantoffelheld en dwaze knul. Maar wat de men#ohen er van zeggen, Daarover maak lk me niet boos, M'n vent blyft trouw aan 't blauwe [knoopje. Je vader komt niet ln de 8oos 11 Alleen je snapt wel be#te kindje, Dat lk veel atryd voor jou voorzie, Jjp kent het klappen van de zweep niet Dit briefje Is maar theorie Alt ik het met m'n werk kan schikken, (Heb ik gelyk of geen gelUk?) Kom ik een veertien daag logeeren, En leer jou dan welde praktU'k f Juni 1923. KROES. (Alle rechten voorbehouden). VAN HEINDE EN YEBL In het Fransche-dorp Gorgue-Estai- res heeft een man in een vlaag van waan zin zijn vrouw1 en zijn dochtertje van vier jaar doodgeschoten en daarna de hand aan zich zelf geslagen. Een poos voor den oorlog was de man wegens gees tesstoornis in een inrichting geplaatst, waaruit hij schijnbaar geheel genezen was ontslagen. Volgens berichten uit Boedapest toont de berg Krajaman, nabij de ge meente Dormawatra in het oude kroon land Boekowina vulkanische verschijnse len; gaswolken stijgen uit den berg op. Men vermoedt, dat dit gebied in zeer oude tijden vulkanisch is geweest. De be volking verkeert dn groote ongerustheid. Na den oorlog is, evenals elders, het aantal echtscheidingen in Frankrijk on rustbarend toegenomen. Uit de statistieken blijkt, dat in gezinnen zonder kinderen de echtscheidingen talrijker zijn. In verschillende Spaansche steden staakt het personeel der diverse banken. Men verwacht ingrijpen der regeeing, daar de staking het economische leven ernstig schaadt. Te Keulen werd deze week dent koopman Guido Niffarth een dochtertje geboren, waarvan behalve de moeder, ook de grootmoeder overgrootmoeder en de nog 95-jarlge over-overgrootmoeder, wed. moet aan hooge eischen vol doen. Het moet zuiverr licht verteerbaar en toch voedzaam zijn. Deze drie eigenschappen zijn op gelukkige wijze ver- eenigd in Houig's Maizena. Let op dc sl uitzcgels als bewijs van echtheid. VERSCHILLENDE BERICFTm Op hol. Donderdagmorgen liep de 9- jarige B. van der Z. te Spijkenisse al spelende tusschen de paarden van een voorbijkomenden wagen met het gevolg, dat hij op de strengen achter de paar den viel. Hierdoor sloegen de paarden op hol. De jongen werd eenige meters meegesleurd met het gevolg dat hij zware* hoofdwonden opliep 'en de dood onmid dellijk intrad. De berijder L. viel van den wagen, zonder zich te bezfeeren^ Tragisch. Naar het Zusterhuis te West woud werd van elders een zuster over geplaatst, die nu in de gelegenheid was een bezoek te brengen bij oude kennis sen te Hoogkerspel. die zij in 25 jaar niet gezien had. Het weerzien schokte de zoster zoo hevig, dat zïj zich bijna onmiddellijk onwel voelde en kort daar na overleed. <Te Voorschoten vertoefde de familie B. uit Delft in den speeltuin aan de Kniplaan. Toen mevr. B. met haar jong- sten zoon wilde schommelen, viel ze van den schommel af en brak den hals wervel. 4 Door een hond gered. Dezer dagen werd de brievenbesteller v. O. te Rijs wijk door het aanhoudend blaffen van zijn hond opmerkzaam gemaakt, dat er iets bijzonders was. Naar den vijver in het Rijswijksche bosch op het geluid afgaande, bleek hem, dat er een kind in het water iag. Een 13-jarige jongen uit Den Haag 'was met eenfge zusjes en broertjes aan 't spelen gegaan en had een broertje van 1 '/e Jaar uit het oog verloren, die zoodoende in den vij ver was geraakt. Gelukkig kon het kind na de waarschuwing van den hond door den besteller gered worden. Moeder en dochter verdronken. Vrouw W., inwonende bij haar moeder op de Vossenbrink te Delden ging, vergezeld van haar 2-jarig dochtertje, waschwater halen uit het bassin van de ijsbaan, dat op pl.ln. 500 M. afstand van haar wo ning gelegen was. Toen zij na geruimen tijd nog niet was teruggekeerd, aldus de „Msb", ging haar broer op verken ning uit en vond moeder en kind drij vende in heil diepe bassin. Vermoede lijk was het kind aan den waterkant uitgegleden en in het water gevallen, waarna de moeder het nasprong om het te redden, met het noodlottig gevolg dat beiden verdronken. Hevige brand. Een felle brand -legde Woensdagavond binnen een half uur de groote garage van den heer Van Set ten aan den Kampweg te Doorn met smederij, winkel- en woonhuis in dë asch. De brand liet zich zeer dreigend aanzien, zoodat onmiddellijk de tentie van de Utreclfsche brandweer werd ingeroepen. Toen deze ter plaatse ver scheen was het gevaar reeds bezworen, doordat de plaatselijke brandweer over voldoende b'usschingsmateriaal beschikte aangevuld met het brandweermateriaal van den ex-keizer. Dertien automobielen "Waarbij Zeer mooie exemplaren, gingen in de vlammen op, benevens een'groote voorraad rijwielen, motorrijwielen, ban den, benzine en materialen. De brand' was ontstaan toen twee knechts bezig waren benzine af te tappen. Verzekering dekt onvoldoende de schade, die ge taxeerd wordt op 75 mille. Ongelukken kwamen niet voor. Op hoi. Het paard van den landbouwer S. uit De Lutte, sloeg op den Bentheimer- straatweg. te Oldenzaal op hol. S. viel van den wagen, en kwam met het hoofd onder de wielen. De ontboden genees heer kon slechts den dood constateeren. S. was weduwnaar met vijf kinderen. Overreden. Te Beemster is de 14-jaf'ge uit de Rijp, d!e naast de langs den met heerlijke gelei. Een sieraad der Tafel weg passeerenden trein van de Tweede Noord-Holl. tram fietste, vlak voor de ;machine op de rails gevallen. Hij kreeg de locomotief over 't lichaam en was onmiddellijk dood. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie). Copy wordt niet teruggezonden, OPROEP. De Kon. Ned. Vereeniglng ,Ons Leger" heeft het voornemen, ter gele genheid van het a s. Regeerlngsjubileutn ▼an H.M. de Koningin, aan, fn behoef tige omstandigheden verhoerende, Rid der# ln de Militaire Willemsorde eene geldeiyke ondersteuning nit te reiken. Waar het Rier eenige mannen geldt, die zloh in het belang van het Vader land op buitengewone wUze hebben onderecheiden en thans vrijwel onver zorgd, een moeilUk bestaan lelden, doet ,Ons Leger" langs dezen weg een beroep op allen, die dit plan wensehen te stcunon. Moehten vele laodgenooten hiertoe be reid gevonden worden"BU ondergetee- kende zal elke gift met grooten-dank. ln ontvangst worden genomen. J. VAN DE WALL, Reeretaris Kon- Ned. Ver. ,Ons Leger". Korte Winstraat 8,.Rotterdam. Burgerlijk© Stand van Zierlkiee. Q-e bor«m 14 Juli.-Andrie» Cornelia, soon van G. van der. Linde en J. S- Döoge. G e hu w d 18 Juli. Johannes Hollebeek, 25 j.,, j.i*. »n Jacoba Martina Lindhout, 22 j., j.d. öv it be d-e ni 14 Juli. Hendrika Stoutjesdjjk, 11 maanden. 17 Jacomjjntje van Strien, 84 j., wed. van A. E. Berrevoets. MARKTBERICHTEN. ZIERIKZEE, 19 Juli. Aardappelen per 70 kJg.: vroege f 3; Hooi per 1000 k.g f 20—f 28. ST.-,MAARTENSDIJK, 19 Juli. Tarwe f 12,50—f 13; rogge f 10—f 10,50; ha ver f 10—f 10,50; bruine boonen f 12 f 15; per 100 klg.; aardappelen f 2 f 2,50 per 70 k.g.; boter f 0,90—f 1 per Va k.g.; eieren f 4—f 4,50 per 100 stuks. Coöperatieve Telling Zierlkaee. Velling van 19 Juli. GROOTE VEILING. KIPBIEREN l 4,90. Dito Barnevelders f 5,20. KL6INC VEILING. KIPEIEREN f 5,- U 5,40. Dito kleine f 4,80 k f 5,—. EENDENEIEREN f 5,70 k f 6,—. KALKOENEIEREN f 7,75 h f 8,-. alles per 100 stuks. Aanvoer 4480 stuks eieren. BOTER f 0,96 k f 1,15. Aanvoer 231 pond. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, mëdegeöefeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 20 Juli. Hoogste barometerst. 770.4 te St.-Matthieu Laagste 735.0 te Seydisfjord- Verwatht tot den avond van 21 Juli: meest matige «uid westelijke tot weste lijken wind, zwaar bewolkt of betrok ken, weinig of geen neerslag, zelfde temperatuur. ,i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1