isMti Zierikzeesche wNieuwsbode sss™ Nederland in 25 jaren. lilil Jf Esn LEEUW". w CDRH.s I. KHIIf. ABONNEMENT: «a B. R|M ADVERTENTIÊNI Vertoont Maandag, Woenidag W B« oontraot belangrijke korting. Postcheque en Gironummer 99292 Woensdag 18 Juli 1923. zierikzeesche courant. "ZiïJ? BUITENLAND. Een kranige redding. Vermoedelijk door het inslaan van den bliksem ontstond Zaterdagmorgen vroeg brand in het gebouw van de „White Star- lijm" te Liverpool. De concierge, die met vrouw en dochter op de achtste ver dieping sliep, zag zich den weg door een vuurzee afgesneden. De hoogste lad der van de toegesnelde brandweer reikte niet verder dan 85 voet, tot een baloon dat nog een heel eind onder de slaap kamer van den concierge en zijn gezin lag. Twee brandwachts snelden de lad der op en baanden zich langs een stee- nen trap door rook en vlammen een weg tot een raam vlak onder dat der slaap kamer. Vandaar wierp een hunner den concierge een touw toe, dat deze vast maakte aan de meubelen in de slaap kamer en terwijl een der. brandweerman nen het touw strak hield, klom de an der er langs naar binnen. Langs een hel lend dak werden de vrouw en de doch ter en daarna ook de concierge in vei ligheid" gebracht door het onderste raam en vervolgens langs de trap naar de straat. Even voor de komst der dappere brandwachts had het gezin van den con cierge alle hoop opgegeven. Lloyiï George over Palestina. In zijn wekelijksch artikel in „Daily Telegraph" en „Daüy Chronicle" trekt de heer Lloyd George krachtig te velde tegen het anti-semitisme, dat hij onkruid noemt, groeiend in het moeras van den rassenhaat. Wil men, aldus betoogt de Britsche oud-premier verder, Palestina weer in een toestand brengen die ook maar bij benadering zijn vroegere wel vaart evenaart, dan moet men dit doen door Joden zich te doen vestigen op zijn grond. De toestand, waarin het land is gebracht door eeuwen van de meest ver woestende verdrukking ter wereld, is zoo danig, dat herstel alleen mogelijk is door een ras, dat bereid is, om gevoelsredenen voor dit doel offers te brengen en zich te getroosten. De kolonisatie van Joden is, naar de schrijver in herinnering brengt, feitelijk zeventig jaar geleden begonnen met de proefneming van Sir Mozes Montefiore in 1854 eveneens een oorlogsjaar. De Sultan had goede redenen om in dat jaar de Joden gun stig gezind te -zijn, evenals de geallieer den in 1917. Slaagt men er In van de „woestijn van Judea" een tuin te ma ken, dan zullen Arabieren en Joden ge lijkelijk in dien voorspoed deelen. Er zijn, naar de meening van Lloyd George, weinig landen in de wereld', die van hun mogelijkheden minder gemaakt hebben dan Palestina, waarmee hij doelt op de bijzondere aantrekkelijkheid voor den toe rist. Alleen de Joden kunnen het land Weer in zijn ouden roem herstellen. De Arabieren hebben noch de middelen, noch de energie, noch de ambitie om die taak te vervullen. Het Britsche Rijk heeft te veel lasten op zijn schouders om deze proefneming met succes door te voeren. Het Joodsehe ras, met zijn talent, zijn vindingrijkhéid. zijn vasthoudendheid en niet het minste zijn rijkdom, kan alleen deze taak vervullen. Aan het slot van zijn artikel legt de heer Lloyd George er den nadruk op dat de Joden niet meer vragen aan gelijke rechten in Pa lestina en er volstrekt geen Joodsehe oligarchie willen vestigen, welke den Ara- bischen inwoner zou brengen in een toe stand van knechtschap tegenover een be gunstigde Hebreeuwsche minderheid. Antl-Oorlogflog. De correspondent van de „Daily News" te'New-York seint, dat de Nationale Raad ter voorkoming van oorlog tegen 28 en 29 Juli over het geheele land betoogin gen heeft georganiseerd ten gunste van 1898—1923. III, Niemand ontkent meer, dat in econo misch opzicht' het bezit van koloniën voor Nederland van het grootste belang is. Deze overtuiging is in de kwarteeuw, die 'achter ons Hgt, inderdaad wel toegenomen. Wellicht houdt dit verband met het feit, dat, 'practisch gesproken, ons koloniaal bezit zich in dien tijd heeft vergroot. Niet, dat nieuwe deelen aan Oost- of West-Indië zijn toegevoegd, maar dat gedeelte van Oost-Indië, waarover Nederland's invloed zich thans onmiddellijk uitstrekt, is aan merkelijk grooter dan het was in 1898. Tot op dat oogenWTlk had onze aandacht zich vooral gericht op Java. Wel had Van den Bosch reeds in het begin deT negentiende eeuw voor de ontwikkeling van Sumatra gepleit; was 'bij Baud eene voorbijgaande belangstelling gekoesterd voor Borneo; bij Rochussen voor Celebes, bij Lansberghe voor de Mólukken, maar desniettegenstaande bleven, de dusgenaam de Buitenbezittingen tot aan het einde der 19e eeuw voor een groot deel terra incognita voor de bemoeiingen van ons bestuur. Het is de groote verdienste van Van Heutsz geweest, dat hij, na Atjeh te hebben gepacificeerd, in een vijftal jaren Gouverneur-Generaalschap wist te volbrengen, dat vrijwel aan alle wenschen is uitvoering gegeven, die in den loop de toetreding van Amerika tot het inter nationale gerechtshof. Betoogingen voor een „anti-oorlog dag" worden op touw gezet in 36 staten en 18 landen in het buitenland. De Amerikaansche vredescom- missie, die den prijs van 100.000 dollar, door Edward Bok uitgeloofd, voor het beste plan ter bevordering van den we reldvrede moet toekennen, heeft onder de vele duizende voorstellen er ook een ontvangen van prof. Thomsom, die voor stelt, dat de Ver. Staten de oorlogsschul den zullen kwijtschelden aan de landen, die tot volledige ontwapening overgaan en dat de Ver. Staten gelijktijdig en in gelijke mate zullen ontwapenen als die naties, welke geen financiëele hulp van noode hebben. BINNENLAND. De Rijksmiddelen. De thans gepubliceerde maandstaat der rijksmiddelen over de maand Juni is wel iets minder slecht dan haar voor gangster, hoewel de opbrengst ruim; f 2 millioen ten achter blijft bij Juni 1922. In- tusschen bestaat er geen aanleiding te con- cludeeren, dat er een lichte verbetering gekomen is in den algem. toestand. Zegel en registratierechten hebben beide iets meer in de schatkist gebracht dan ver leden jaar. Een kleine vooruitgang valt voorts waar te nemen bij de dividend en tantièmebelasting, welke f 1,33 mil lioen opbracht tegen f 1,14 millioen het vorig jaar. Een belangrijke vermeerde ring geeft de personeele belasting te zien met een opbrengst van f 2,34 mil lioen tegen f 1,62 millioen verleden jaar. De wisselvallige successie-rechten hebben ruim 4 ton meer ingebracht dan in 1922. Voorts heeft de suikeraccijns ruim ge vloeid. Hij bracht f 3.09 millioen in de schatkist tegen f 2,68 millioen in 't vo rig jaar. De Inkomstenbelasting heebt daarente gen aanzienlijk langzamer gevloeid dan in 195g. Zij bracht slechts f 8,13 millioen in 's rijks schatkist, tegen f 11,24 mil lioen in Juni 1922. Zeer ongunstig zijn de cijfers der vermogensbelasting, die maar f 383.000 opleverde, tegen f 734,000 een jaar geleden. De accijnzen brachten meer op, behalve de suikeraccijns.. Een gestadige vermeer dering van het bierverbruik is duidelijk waarneembaar. De tabakaccijns bracht een kleinigheid meer op dan in 1922. Over de eerste zes maanden is men echter f If/a millioen bij de raming ten ach ter. De invoerrechten blijven zich sinds de bezetting van het Ruhrgebied in de dalende lijn bewegen. Van de. buiten gewone middelen brachten de leenings- opcenten f 8,20 millioen op, tegen f 9.92 millioen verleden jaar en in de eerste zes maanden f 56,64 tegen f 64,13 mil lioen. r Uit Stad en Provinole^ ZIER1KZEE. Bij Kon. besluit van 10 Juli is aangewezen tot ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kanton gerechten Zierikzee. Ttaolen en Bergen- op Zoom, ter standplaats Bergen op Zoom: mr. A. A. L. F. van Dullemen, thans ambtenaar van het openbaar mi nisterie bij genoemde kantongerechten, ter standplaats Zierikzee. Nogmaals maken wij onze lezers attent op de in dit nummer voorko mende advertentie „oproep van de Zie rikzeesche Oranje-Vereeniging" om met haar leden en allen, die wenschen mede te werken tot het welslagen van het a.s. feest, te vergaderen. HAAMSTEDE. Openbare vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Maandag 16 Juli j.l. Aanwezig alle leden. van de negentiende eeuw achtereenvol gens met betrekking tot de Buitenbezit tingen zijn geuit geworden. Wel was reeds enkele jaren tevoren eea aanvang gemankt met de uitbreiding van ons gezag over Djambi, Korindji en een gedeelte van Mid- den-Sumatra, maar naast de afwerking van hetgeen daar begonnen was, werd in de genoemde jaren het overig deel van het eiland in snelle opeenvolging onder direct gezag gebracht en onze invloed, waar die reeds bestond, krachtig ver sterkt. Op Bali, Soembnwa en alle meer Oostelijk gelegen grootere eilanden werd dit gezag afdoende bevestigd. Celebes werd in die jaren geheel onder btestuurs- invloed gebracht, het verwaarloosde deel der Molukken werd bedacht, op Ceram ons gezag bevestigd; daar en op Halma- heira de toestanden geordend. Op Bor neo werd1 aan een langdurig verzet in het midden des eilands een einde ge maakt, terwijl daarna in den algemeenen toestand in het Oostelijk deel van het eiland zeer veel verbetering werd ge bracht. En zelfs Nieuw-Guinea, tot voor kort bijna volslagen onbekend, werd aan alle zijden binnengedrongen en onder zocht. Wie herinnert zich niet de daar heen ondernomen wetenschappelijke ex pedities, die met zoo schitterenden uit slag werden bekroond! Niet alleen in dit opzicht is deze kwart eeuw voor Oost-Indië merkwaardig. Zij is het ook om de innerlijke stroomingen, die zich hebben kenbaar gemaakt. Immers, reeds van de jaren 1910 en daarna dateert de oprichting van de Sarekat Islam; thans Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd vastgesteld. Ingekomen is een schrijven van den gemeenteraad van Wijmbritseradeel (Fr.) inzake ad- haesiebetuiging om in het Wetboek van Strafrecht een bepaling op te nemen tegen het aanstootelijke vloeken; dit voorstel wordt verworpen met 4 tegen 3 stemmen. Op het verzoek der aangelan den van het Sluispad tot beschikbaarstel ling van 1/3 gedeelte en de kosten der verharding van dezen weg wordt met 6 tegen 1 stem gunstig beschikt. Beslo ten wordt het gemeentebestuur van Burgh te berichten, dat de'gemeente Haamstede bereid is haar aandeel beschikbaar te stellen in de kosten der verharding aan den Moerweg vanaf den Meeldijk tot aan de woning van M. Schoonaard. Over gelegd wordt de gemeenterekening over 1922 en benoemd worden tet nazien der rekening, de heeren C. Blom, J. den Boer en J. C. Vis. Den gemeenteveld wachter wbrdt een bedrag van f 60 toegekend voor vergoeding zijner tijde lijke woning. De geloofsbrieven der ge kozen raadsleden worden onderzocht, m orde bevonden en tot de toelating van allen besloten. Bij de rondvraag werd nog de aandacht gevestigd op het min der goede effenen der wegen en het snoeien van het houtgewas, waaromtrent getracht zal worden een nadere voorzie ning te krijgen. NIEUWERKERK. Maandag werd in de machinekamer van het Stoomgemaal van den Polder de Vier Bannen van Duive- land te Stevensluis in tegenwoordigheid van het voltallige Bestuur en vele In gelanden en enkele dames aan dhr. J. A. van Dijk, oud-machinist van het Stoom gemaal. op plechtige wijze uitgereikt de aan hem door Hare Majesteit dc Konin gin toegekende eere-medaille in zilver, verbonden aan de Oranje Nassau-orde. Nadat de heer van Dijk met zijn echt- genoote door den Ontvanger-Griffier in het versierde gebouw was binnengeleid, werd hem door den voorzitter, de heer Jac. Bouman, in hartelijke en waardee- rende woorden huldfc gebracht voor al hetgeen hij als machinist van af de op richting van het Stoomgemaal in het belang van den Polder heeft gedaan: Steeds was hij een voorbeeld van plichts betrachting en is deze onderscheiding, hem verleend, dan ook ten volle ver diend. Het deed hem, voorzitter, dan ook genoegen, deze medaille te mogen uit reiken en hoopte, dat deze nog vele jaren zijn borst zal mogen sieren. Door den heer C. van Westen Pr, oudste ge zworen, werd hulde gebracht aan de echtgenoote van den heer van Dijk, die m alles haar echtgenoot trouw ter zijde heeft gestaan, en werd haar als b.ijk van erkentelijkheid een bouquet aange boden. Daarna werd door den voorz.t- ter dc nieuw benoemde machinist, de heer J. J. van Dijk beëedigd en geïnstal leerd, waarbij den wenstii werd uitge sproken dat hij do voetsporen van zijn oom zal drukken, wat tot heil zal strek ken van den polder de Vier Banneni De heer van Dijk dankte dharop bestuur en Ingelanden voor de hem gebrachte hulde. Het is voor hem en zijn vrouw een onvergetelijken avond geweest. Ook de nieuwe machinist dankte het Bëstuur en Ingelanden voor het in hem gestelde vertrouwen en hoopte op dezelfde wijze de belangen van den polder te beharti gen als zijn oom heeft gedaan. Hiermede was de officieele huldiging geëindigd en bleef men nog geruimen tijd gezellig bijeen, waarbij nog vele waardeerende woorden tot den oud-machinist werden gesproken. SCHERPENISSE. Wegens te late in zen- ding van zijn geloofsbrieven werd de heer J. Oudesluis niet als raadslid in den nieu- S. I. genoemd, oorspronkelijk in wezen eene godsdienstige vereeniging, die de algemeene verheffing van het geestelijk en maatschappelijk leven der Inlandsche bevolking ten doel had. De vraag welke beteekenis aan de S#I. diende te worden toegekend, werd in den loop der eerste jaren verschillend beantwoord; er waren er, die van haar de aanwakkering tot een Inlandschen opstand vreesden; er waren er, die rustig en bedaard haar verschijnen beoordeelden. Bij het uitbreken van den oorlog in 1914, toen eenige ongerustheid bestond over de houding, door de Inland sche bevolking aan te nemen, bleek de laatste beoordeeling de juiste te zijn. Dat neemt niet weg, dat de ommekeer, die er daarna in de le'ding der S. I. is gekomen, er toe heeft geleid, dat zich in 1916, 1917 en volgende jaren verschillende groepen vormden in de Inlandsche bevolking, ge deeltelijk op polit:ek, gedeeltelijk op eco nomisch gebied, die wenschen van natio- nalistischen aard uitten. Het sterkst kwa men deze gevoelens tot uiting in 1918, toen in Indië 'bekend werd, wat ziCh hier te lande in de „week van Troelstra" af speelde. In Mei van 1918 was overgegaan tot de opening van den Volksraad, een ad- viseerend college, gedeeltelijk uit Euro- peesche, gedeeltelijk uit Inlandscher leden bestaande, een allereerst begin tot alge meen zelfbestuur, krachtens het ontwerp, door Minister de Waal Malefyt verdedigd. In den Volksraad verhieven z:ch dezelfde stemmen, als in de dusgenaamde Inland sche 'beweging waren waar te nemen. G. G. van Limburg Stirum, wiens beleid wen raad toegelaten en. zal in zijn plaats de heer D. K. Rijstenbil als opvolger worden aangewezen. RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 17 Juli. Door de Arron- dissements-Rechtbank is tegen C. I. L., 26 j„ veldarbeider, wonende te Nieu- werkerk en P. H., 27 j., veldarbeideï, wonende te Nieuwerkerk, beiden thans gedetineerd in het Huis van Bewaring, verleend rechtsingang met last tot in structie en bevel tot gevangenhouding wegens diefstal van rijwielen. Het drama t« Vnlkenswaard Voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch is Dinsdag voortgezet de behandeling yan de zaak tegen mevrouw De Smet, in verband met den moordaanslag op haar echtgenoot te Valkenswaard. Zoowel te gen haar als tegen Kerssemakers had het O.M. 15 jaar gevangenisstraf geëischt wegens poging tot moord. Het O. M. eischte tegen bekl. vijftien jaar gevange nisstraf wegens poging tot vergiftiging en medeplichtigheid aan poging tot moord. Beide beklaagden beschuldigden mr. W. v. Haastert, dat deze het plan tot dood schieten of vergiftigen heeft aangeraden. Mr. van Haastert ontkende zulks en zeide dat een vroeger gedetineerde aan den vader van Kerssemakers een oirtvluch- tingsplan heeft voorgesteld. E-n oneerlijke raadsman. Een 50-jarig advokaat, zonder beroep in den Haag, gedetineerd, was raadsman van een dame in een echtscheidingspro cedure. Als zoodanig had hij voor die dame drie malen een bedrag van f275 geïnd, welk bedrag door den echtgenoot maandelijks als onderhoudskosten moest worden uitbetaald. Dit geld werd door fen bekl. echter niet aan zijn cliënte af gedragen. De ambtenaar van het O. M' bij de Haagsche rechtbank eischte 1 jaar gevangenisstraf met aftrek der preven tieve hechtenis. VERKOOPENGEN, ENZ. OOSTERLAND, 17 Juli. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout te Renessc werden heden alhier publiek verkocht ten verzoeke van den heer A. Hage Jz.: een woonhuis met erf aan de Kerk straat voor f 1300. Door denzelfden notaris werd ten ver zoeke van den heër J. F. Fondse te Kerkwerve verkocht: een perceel Bouw land alhier, aan den Gondelweg, groot 38 A. 70 c.A., voor f 1275' per gemet. ONDERWIJL. Tot de eerste klasse der Rijks H.B.S. 5 j. c. te Zierikzee zijn toegelaten op verklaring van de hoofden van lagere scholen: G. J. Biom, C. G. Bouter, A. Buijze, F, Catshoek, M. Doeleman, A. C. Gelderman, A. J. de Kok, P. S. Krij ger. A. C Kruijtbosch, G. J. Lunenberg, L. G. L. H. Otten. T. M. Pile, G. H. Polvhet, M. E. Schürmann, K. L. H. Strubelt. allen te Z'crikzee van de M.U. L.O.-school te Zierikzee; D. H. C. Itt- mann te Brouwershaven en C. Klompe te Dreischor, beiden van de M;U.L.Ó.- school te Zierikzee; W. J. Kooman te Renesse, H1. J. Romeijn te Burgh, A. J. A. Bolijn, M*. C. de Koster en M. A. Swenne te Ou werkerk; M. J. W. van Putte en L. J. da Leur te Zonnemaire, J. J. A. Smallegange te Nieuwerkerk. Aan het toelatingsexamen op 16 en 17 Juli namen twee candidaten dieel, hier van slaagde: A. C. van der Vliet te Zierikzee van de M.U.L.O.-school te Zie rikzee. Bij de te Rosendaal gehouden exa mens voor het verkrijgen van 't prak- zich wel kenmerkend onderscheidde van dat van zijn voorganger, den heer Iden- burg, achtte 't noodzakelijk om aan deze stroomingen toe te geven; deed beloften tot herziening van de Indische Staatsin richting in democratischen zin, die door de regeering in het moederland niet ge heel werden bekrachtigd. De herziening der Indische staatsinrichting clan ook, thans aan de orde voor afwerking, be vredigt niet degenen, die autonomie van Nederlandsch-Indië op hare plaats ach ten. Daartegenover staan tal van kenners van het leven der Inlanders, die meenen dat Indië nog geenszins rijp is voor zelfbestuur; anderen weer die erop wij zen, dat de Inlandsche bevolking van ons uitgestrekt Oost-Indisch bezit geenszins een eenvormig bestanddeel uitmaakt en die pleiten voor eene Staatsinrichting naar collectiviteiten. Wat uit deze wisseling van meeningen zal te voorschijn komen, is moeilijk te zeggen. Wel staat vast, dat de dusgenaamde Inlandsche bewe ging een verschijnsel is geworden, waar mede rekening valt te houden. De radicale concentratie, die thans de extremistische elementen vereenigt. schijnt meer kwaad dan goed te doen; Boedi Oetomo, de vereeniging van Javaanschen adel, schijnt eene onverwachte zwenking naar links te maken. Dat eene zekere opleving van de nationale gedachte zich in Indië doet gevoelen, valt niet te weerspreken. In dit verband dient herinnerd, dat gedu rende deze kwarteeuw meermalen de wer.schelijkheid is betoogd, laatstelijk door G.G. Van Limburg Stirum zelf, dat Bonds-Caff- Restaurant A. N. W. B., SCHERPENISSE. ■V Gedurende de Zom»rm>anden worden diverse dranken door IJs koel en op goede temperatuur gehouden. tijk diploma „Mercurius" slaagde o.a. dhr. M. Reijnhoudt Jz. te Domburg, ge boren te Zierik2iee. Te Utrecht slaagde hij voor eenzelfde diploma voor de Ver. van Leeraren. i Dhr. C. de Wilde te Oud-Vosse- meer slaagde dezer dagen voor het exa men boekhouden vanwege het Instituut „Mercurius" te Amsterdant* POST EN TELEGRAPHIE. Frankeerzegels met opdruk. Frankeerzegels van 1 ct. (rood) en 11/2 ct. en van 3, 5 (rood), 12i/2, 17i/2 en 221/2 cent, welke door wijziging der tarieven te veel in voorraad zijn of zijn ingetrokken, zijn van een opdruk ,2 ct.' respectievelijk „10 ct." voorzien en 'daar door gelijkwaardig aan de in gebruik zijnde frankeerzegels van 2 ct. en 10 ct. De hierbedoelde zegels met opdruk mogen alleen bij kleine hoeveelheden te gelijk worden verkocht. BOEKENNIEUWS ZIERIKZEE. Bij de firma S. Ochtman Zoon alhier is verschenen de 7e druk van het kolommenkasboek met inven taris ten behoeve van den landbouw. Het boek is samengesteld in overeenstemming met de conclusies, vastgesteld tusschen belasting-administratie en landbouworga nisaties, door den heer J. A. Stoop, vroe ger Inspecteur der Directe Belastingen alhier. 1 Dat nu reeds een 7e druk verschijnt pleit voor de practische bruikbaarheid van het kasboek. De „Stoop"-boeken zijn in de laatste jaren heel bekend gewor- ,den„ niet alleen op ons eiland, maar ook ver daarbuiten. De ook na den oorlog nog zwaar druk kende belastingen vorderen een nauw- keunge administratie van het landbouw bedrijf. Niet alleen dat een goede boek houding zijn nut afwerpt inzake de op gave der belasting, ook zal een ernstig landbouwer gedurig nauwlettend toszien op de uitgaven en inkomsten van zijn bedrijf en daardoor zich en de zijnen voor teleurstellingen behoeden. Nog te weinig dringt het door dat boekhouden noodzakelijk is. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Louis Couperus, de bekende letterkun dige, is te De Steeg bij Arnhem, ten gevolge van bloedvergiftiging overleden: In hem hebben da Ned. letteren een groot verlies geleden.' Tragisch is dit heengaan, daar hij eenige weken ge leden op zijn 60sten verjaardag nog door heel de Ned. pers is gehuldigd als een der uitnemendste litteratoren. Een eerste plaats verwierf hij zich als prozaschrijver, waarin hij zich een modern groot kunste naar toonde, vooral waar hij een wereld van decadente overbeschaving en zenuw verslappende weelde 'beschrijft in een. ver fijnde stijl. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te H-L-Ambacht (toez.), mr. J. F. Dijkstra, cand. te Den Haag. de Koningin Hare Koloniën zou bezoe ken; de verwezenlijking van dezen wensch is tot dusver op financieele bezwaren af gestuit 1 1 'j i Het economisch beeld, dat Ind'ië ver toont, is een geheel ander dan aan het begin dezer 25-jarige periode. Wel had men toen de eere-schuld-theorie van Van Deventer vrijwel aanvaard; men erkende, dat Indië niet meer mocht dienen als middel om aan het moederland groote batige saldi te bezorgen. Miaar er was nog geen eigen Indische financieele po litiek; deze is eerst later gekomen. En zelfs heeft "hel geduurd tot tijdens den oorlog, voordat de eerste eigen Indische leening overigens met succes werd' ge- emitteerd. De ontvangsten en uitgaven voor Indië die in 1900 resp. bijina f 152 en ruim f 146 millioen bedroegen, wa ren reeds in 1912 tot resp. f 270 cn f 269 millioen gestegen, maar bleven dus in evenwicht. Dit evenwicht van in komsten en uitgaven is in de periode dat G.G. van Limburg Stirum aan hec bewind was, sterk verbroken; de be grooting b.v. over 1920 liet een nadee- lig saldo van ruim f 150 millioen, die over 1921 van ruim! f 130 millioen. De schuld, ten name van Indië, is dan ook tot f 1200 millioen gestegen. De finan cieele toestand werd bij het aanvaar den van 't gouverneur-generaalschap door mr. Foek niet zonder zorg beschouwd; intusschen heeft zicb ook in Jndië het parool der bezuiniging doen hooren en schijnt men op den goeden weg om m 1925 een sluitend budget te krijgen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1