Zierikzeesche Nieuwsbode GEOPEND. B. H. IDELER, verbouwing 1 I. P's abonnement: Vrijdag 13 Juli 1923. zierikzeesche courant. advertentién i EERSTE BLAD. binnenland. nieuw! Pr(J» per 8 maanden f 1,50, franoo per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. VersohiJnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 van 1—8 regels 60 ets., van A regels en daarboven 20 cjm. per regel. Beoismes 60 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 78ste JAABGANG. - No. 10952. lDzendlB« don d,ï Dir. J. DE LOOZE Jr. Ult(.-IMut. H. J. KOSTE». g"° Tadr Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Manufacturen, Zlerlkzee Mol 309. Gedurende de blijft de winkel voor den verkoop Algemeen Overzicht. Nu Grieken en Turken bet eindelijk eens zijn geworden en de gealliëerden eveneens genegen schijnen hun handtee- kening te plaatsen onder het vredèstrac- taat van Lausanne, schijnt voorloopig de rust in den Levant hersteld. Het groote struikelblok vormde ook hier de schuldkwestie, die heel moeilijk te regelen viel, daar Griekenland en Tur- keije met een berooide schatkist zitten. De Grieken weigerden schadevergoeding te geven voor de vernieling van honder den steden en dorpen, tijdens hun roem- loozen terugtocht op Smyrna nu ongeveer een jaar geleden. De Turken volhardden evenwel bij hun eisch, totdat van Griek- sche zijde het voorstel kwam de stad Karagatsj in Europa aan Turkije af te staan, indien Turkije zijn eisch tot scha devergoeding liet vallen. Hoewel dit voor stel geen geld in de lade bracht, ging Ismed met dit voorstel accoord. Was de kwestie tusschen Turk en Griek nu gere geld, minder vlug konden de gealliëerden met name Frankrijk, hun goedkeuring hechten aan de concept-voorwaarden en wel hierdoor, omdat lsmed geen opdracht had een schadeloosstelling goed te keu ren, waarbij werd bepaald, dat Turkije de oorlogsschadevergoeding in goud zou vol doen. Turkije was wel geneigd de schuld kwestie op te lossen, indien de geallieer den zich tevreden stelden met papieten franken, i. p. van gouden, hetgeen betee- kent, dat Turkije 23 millioen minder be taalt. Na lang confereeren schijnt eindelijk deze eisch toegewezen, waardoor de schuldbewijzen op de Ottomaansche bank, welke er veel in Frankrijk's bezit zijn, voor een groot deel waardeloos worden. Bij het Russische debacle van enkele jaren geleden, komt deze oplossing het nationaal bezit van Frankrijk niet verhoogen, hetgeen velen daar te lande niet gunstig stemt tegenover de huidige bewindhebbers. Bij de in het Engelsche Hoogerhuis ge houden algemeene besprekingen over het vloot- en luchtvaartprobleem, alsmede de kwestie van de marinebasis te Singapore, erkende de bekende staatsman lord Grey in een treffende redevoering, dat de En gelsche regeering geen andere keus had dan het luchtprogram te vergrooten, doch waarschuwde het Huis, dat een wedijver in bewapening een oorlog onvermijdelijk zou maken. Zal die ernstige waarschuwende stem van Lord Grey baten? We hopen het, maar vreezen van niet. Het luchtwapen, de groote oorlog heeft het bewezen, 's het oorlogsmater'aal der toekomst. De moderne draednoughts, de drijvende vest'ngen, beschermen Engeland wel voor aanvallen Van u't zee, maar de lucht boven het Vereenfgd Koninkrijk is onvoldoende beschermd tegen aanvallen door Vlieg machines e. d. Met bezorgdheid ziet men in Engeland naar de groote toerusting van den vriend en bondgenoot aan de overzijde van het Kanaal op luchtvaartgebied. Engeland zal zeker niet achterblijven om ook zijn lucht eskaders te versterken en.... de oude weg is ingeslagen, die vóór 1914 bewandeld werd, nl. de onzalige wedstrijd van legers en vloten, die op een vreeselijken oorlog uitliep. Over de basis te Singapore sprekend, zeide de vredelievende Engelsche staats man o.a., dat de gebeurlijkheid, welke de regeering in gedachten hield, blijkbaar de mogelijkheid was van een oorlog in de toekomst hoe ver dan ook met Japan. Als zulk een gebeurlijkheid' moest worden overwogen, dan diende men te bedenken, dat zoodanig confict een ras senconflict zou zijn, waarbij Amerika, Zoowel als 't Britsche Rijk aan dezelf de zijde betrokken zouden worden. Hij trok het verstandige van de marinebasis te Singapore in twijfel, zoowel omdat deze waarschijnlijk ondoeltreffend zou zijn, als omdat zij nieuwe vloot wedijver in de Stille Zuidzee zou bevorderen en aldus het doel der conventie van Was hington zou verijdelen. De Engelsche regeering heeft Donder- derdag in het Lager- en Hoogerhuis een verklaring afgelegd nopens het Britsche standpunt inzake de schadevergoedings kwestie. Het hoofdthema was dat Enge land, Frankrijk opnieuw een kans wil ge ven om dc Entente te behouden. BUITENLAND. De moord op den Kgypttochen prins. Woensdag maakten wij melding van den moord in het Savoy-hötel op een Egyp- tischen prins, genaamd Fahmy bey, door zijn echtgenoote, een Fran^aise. Het paar was blijkens bizonderheden in de Engel sche bladen dezer dagen uit Parijs aan gekomen met een secretaris, een huis knecht en een meid. De moord had in den vroegen ochtend plaats kort nadat de prins en zijn vrouw naar hun kamers waren gegaan. Toen een der directeuren, die het schot had gehoord, de kamer binnenging, vond hij den prins met een kogel door het hoofd en in zijn nabijheid een Browning, terwijl in een der muren kogelgaten waren. Mevrouw Fahmy ver klaarde dat er een ongeluk was gebeurd. De prins werd overgebracht naar een hospitaal, waar hij spoedig overleed, me vrouw Fahmy werd naar Bowstreet ge bracht om haar een verklaring af te nemen. Zij bleef deze verklaring echter schuldig en gaf zich gedurende het geheele verhoor over aan haar tranen. De prins, die 's zomers veel te Parijs vertoefde was eerst zes maanden gehuwd. Hij behoorde tot de uitgaande wereld en stond te Londen in West End bekend als een liefhebber van dansen. De bezetting van het Ruhrgebied. Volgens een opgave van ingelichte zijde ligt in het Ruhrgebied thans na zes maanden bezetting een Fransch-Bel- gisch leger van 87.000 man van alle wa pens, n.I. 80.000 Franschen en 7000 Bel gen, m het oud-bezette gebied liggen 97.000 Franschen en 17.000 Belgen. Wij ders zijn 10.000 Franschen en 100 Bel gische spoorwegmannen naar het Ruhr gebied gezonden. Tot begin Juli verlo ren 92 personen tengevolge van de ter reur der bezettingstroepen het leven en werden 75.714 personen uit hun wonin gen verdreven, waarvan 71.145 uitgewe zen, voor het meerendeel staatsambtena ren en beambten. Van 11 Jan. tot 30 Juni hebben de Franschen en Belgen in totaal 478,000 ton steenkool en 515.000 ton cokes uit het Ruhrgebied weggevoerd, dat is on geveer het dubbele van hetgeen Duitsch- land gedurende de eerste tien dagen van Januari vrijwillig leverde. De nieuwe Eerste Kamer. Nu de oandidstenlysten zijn ingediend, terwijl de party-samenstelling van de Staten der provinciën bekend ls, kan er ook nu reeds uitgerekend worden hoe de uitslag der verkiezing zal z(jn, gesteld dat alle Statenleden opkomen, en dat ieder voor zijn partij stemt. De Mootb. heeft dat werk gedaan en kwam tot don volgenden uitslag. Groep I. (N.-Brabant, Zeeland, Utreoht en Limburg): 9 B.-K., 1 A.-B., 1 Chr. Hist. 1 8.D.A.P., 1 V.B. Groep II. (Gelderland, Overüsel, Gro ningen en Drenthe): R.-K. 8, A.-R. 2, Chr. Hist. 2, V.B 2, S.D.A.P. 2. Vr}jz. 1, Plattelanders 1. Groep III. (N.-Holland en Friesland): B.-K. 3, A -B 2, Chr. Hist. 2, V.B. 1, 8D.A,P. 8, Vr(jz. Dem, 1. Groep IV. (Z.-Holland): R.-K. 3, A.B. 3, Chr Hlst. 2, V.B. 1, S.D A.P. 3. Het totaal resultaat zou dus z(jn: 18 B.K., 8 A.-R., 7 Chr. Hist (88 rechts); 2 Vrijz -Dem., 5 V.B, 9S.D.A.P., 1 Platte lander (17 links). EERSTE KAMER. Zitting uan Donderdag 12 Juli. Bij de regeling van de kosten van openbare verpachtingen en verkoopingen verdedigt, de heer de Veer handhaving van de strijkgelden. Spr. zal tegen het ontwerp stemmen. De heer Westerdijk verdedigt de af schaffing in overeenstemming met de rap porten der staatscommissies voor den landbouw en het paebtvraagstuk. De heeren van Hardenbroek, Blomjous, Smeenge en van Lanschot verklaren zich tegen het ontwerp, de heer van Embden voor, de heer Haf mans tegen. Minister Heemskerk verdedigt het ont werp, omdat de voordeelen van de af schaffing grooter zijn dan de nadeelen. Het ontwerp wordt verworpen met 29 tegen 5 stemmen. Het ontwerp tot onteigening voor den sluisbouw in de Nieuwe Meer wordt z.h. s. aangenomen. Eveneens het wetsontwerp tot uitvoe ring van art. 97 der grond.'wet, echter na ernstige bezwaren van de heeren van Hardenbroek, Verkouteren en de Gijse- laar tegen bevoordeeling van Tweede Kamer-leien dodj het amandejpent;Tr<fcl- stra. Bij het wetsontwerp betreffende de garanties vóór de middenstandsbedrijyen betuigt de heer Slingenberg instemming met het gewijzigde ontwerp. Hij bepleit deelneming in het eerste verlies door de A. C. B. De heer v. d. Lande bepleit aanneming, omdat niet alleen de middenstand wordt gebaat, maar ook een groot deel der maat schappij, die daar aan vast zit. De heer Blomjous betoogt, dat de re geering een bewuste welvaartspolitiek zal moeten gaan volgen en den staatsdienst inkrimpen. De heer Dobbel ma nn waarschuwt, waar men de Hanzebanken door dit wetsont werp niet wil bevoordeelen, nu niet in een ander uiterste te vervallen en de Han zebanken te benadeelen. De heer Slotemaker de Bruine zal vóór het ontwerp stemmen, ondanks de rede voeringen Van de heeren Van der Lande en Blomjous, die aan dit spec'aal ontwerp voor dit speciale geval een praecedent willen ontleenen voor steun aan ons gan- sche bedrijfsleven, ja voor wijziging van ons belastingstelsel en de Arbeidswet. De minister van fnanciën wijst op an dere landen, waar onvermogen om te betalen bij banken ook voorkomt, al heb ben die landen ook een andere handels- en belastingpolitiek. Hij beantwoordt daar na de sprekers, waarop het wetsontwerp z. h. s. wordt aangenomen. Bij het thans aan de orde zijnd wets ontwerp tot wijziging der Hoogeronder- wijswet betoogt de heer v. Embden, dat het belang van het universitair onderwijs voor de ontwikkeling van ons volk me debrengt, dat mindere gegoedheid van het volgen van dit onderwijs niet mag uitsluiten. „Ruim baan voor alle talen ten" dient de leus te zijn. Dit wetsont werp zondigt tegen het beginsel en hul digt daartegenover het conservatieve be ginsel dat er nu eenmaal standsverschil is en dit er steeds moet blijven. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Van Schouwen en Duive- land en Thoien gaan volgende week een 20-tal vrijwilligers hun tot weken ver korte diensttijd doorbrengen. Adn de examens voor het Bewijs van Voorgeoefendheid hebben in den afge- loopen cursus 104 Vrijwilligers deelge nomen, waarvan 92 het diploma behaal den, waardoor is bewezen, dat elke Land- stormcr die geregeld de oefeningen volgt en behoorlijk zijn best doet, ac# de eischen kan voldoen. De Chr. Zangver. .,De Lofstem" al hier, zal Maandagavond- half negen een uitvoering geven op de muziektent In het Havenpark. Het districts-huldigings-comité voor Schouwen-Duiveland deelt mede, dat het kwantum personen, welke deel wenschen te nemen aan de Nationale Huldebetoo- ging op den Dan! te Amsterdam, voor ons eiland reeds overschreden is. DUIVENDIJKE. Naar wij vernemen, heeft de heer K. van der Wekken zijn be noeming als Raadslid niet aangenomen. Zijn opvolger op de lijst is de heer G. den Boer. ONDERWIJS. Voor de betrekkmg van hoofd der Openbare Lagere School te Kerkwerve, hebben zich vijf sollicitanten aangemelt. BRUINISSE. Mej. A. C. de Koning al hier, leerares Middelbaar Onderwijs Boek houden is geslaagd bij het examen afge nomen door de vereeniging van leeraren voor het dipl&Tié handelscorresponden tie Nederlandsche taal en ook vOor het diploma handelscorrespondentie Duitse he taal. f STAVENISSE. Door den heer J. W. H. F. Buijze, sedert circa 47 jaar onder- Wijzer, waarvan 43 jaar alhier, is bij het bereiken van zieu .65rjarigen leeftijd tegen 1 Octobe' a.s. a.an den gemeente raad eervol ontslag aangevraagd als on derwijzer aan de gewone school en bij het vervolgonderwijs. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Polsbroek c-.a., E. V. J. Japchen te den Bommel. Te Lage Zwa- luwe, A. C. van Wijngaarden te Westmaas. - Te Bloemendaal, J. C. van Dijk te Den Haag. Aangenomen: Naar Middelharms, A. M. den Oudsten te Dinteloord. Bedankt: Voc Lettelbert, D. Sleme- link, cand1. te Groningen. Geref. Kerk. Beroepen: Te Oost- en West-Souburg, A. G. Wolff te Vreeland. VAN HEINDE EN VER, Te Lausanne is een nieuw geschil gerezen tusschen de Turken en de Ge allieerden, die elk twee oorlogsschepn in de Turksche wateren zullen houden, totdat tie overeenkomst nopens de zee engten in werking is getreden. De Tur ken hebben dit Stellig geweigerd. Ver moedelijk zal dit incident echter de on- derteekening van den vrede niet in ge vaar brengen. Bij de Italieansche regeering zijn 450,000 aanvragen ingekomen van lieden die vergunning vragen om naar de Ver. Staten te emigreeren. De sowjet-pers bericht, dat de ma laria te Moskou in onrustbarende mate toeneemt. Terwijl zich in Maart 381 ge vallen voordeden, was dit aantal voor April, Mei en cc eerste helft van Juni achtereenvolgens 1367, 2146, 2500. Ook in Zuid-Rusland, in het bijzonder in het district Mariopoi, wordt de bevolking door malaria geteisterd. In verscheidene deelen van Amerika stierven Dinsdag verscheidene menschen tengevolge van de groote hitte. Woens dagnacht woedde een onweer, dat in be paalde deelen des lands verademing bracht, doch ook aan verscheidene men- schen het leven kostte. Twaalf perso nen stierven tengevolge van de hitte, zeven werden door den bliksem getrof fen. De B-itsch-Indische Wetgevende Ver gadering heeft voorstellen tot het in vrijheid stellen van den nationalist Ganihi en enkele andere nationalisten verwor pen. In Galicië is een autobus van een 8 M. hoogen dijk naar beneden gestort, waardoo- 4 personen werden gedood, 4 zwaar en 7 licht werden gewond.' Bij een spoorwegongeluk te VLnti- leanca in Roemenië blijken 45 menschen gedood te zijn en 200 gewond. Er hebben zich afschuwelijke tooneelen afgespeeld. De Fransche minister van oorlog heeft de groote parade, die 14 Juli te Parijs zou worden gehouden afgelast. Naar te Weenen uit Moskou wordt gemeldt, heeft de „Tsjeka" een complot tegen de Sovjetregeering ontdekt, met Bela Kun en den militairen commandant van Petrograd aan het hoofd. Laatstge noemden zijn voortvluchtig. Met ingang van 15 Juli is voor het verkeer met Luxemburg alleen een be wijs van Nederlanderschap benoodigd. In den Hang te Rotterdam is de 60- jarige broodbezorger H. ten H. door de warmte bevangen. Hij zonk bewusteloos in elkaar en moest naar het ziekenhuis vervoerd worden. Bij aankomst bleek de man overleden. De 20-jarige H. de V. te Middelhar- nis, die Woensdag bewusteloos naast zijn fiets werd gevonden even buiten de ge meente, door een zonnesteek getroffen, :s aan de gevolgen overleden. Te Waspik (N.-Br.) is de landbou wer A. de B. door een zonnesteek getrof fen en aan de gevolgen daarvan over leden. In het Maasveld te Lithoyen (N.-B.) werden Woensdag drie maaiers door de groote hitte bevangen. Twee van hen zijn spoedig overleden, de derde is nog door spoedig ingeroepen doktershulp gered. Te Beijen is Woensdag de arbe'der G. J. V. in het hooiland aan de h'tte bezweken. Te Zaandam is de veehouder K. uit Oostzaan door de hitte bevangen en overleden. De 47-jarige J. L., grasmaaier te Poortugaal, is onder het werk bezweken van de hitte éh aan de gevolgen overleden. gi&CEILLJSC KIlKKKJHffcA Op hol. In Klundert sloeg, naar de „Msb." meldt, op den Schansdijk het paard van den landbouwer v. M., dat van een passeerenden wagen schrok, op hol. De 65-jarige voerman C. v. d. H. kreeg den wagen over het hoofd en was onmiddellijk dood. De „Voddebende"Dezer dagen heeft het parket uit Middelburg te St.-Jansteen een onderzoek ingesteld in verband met de talrijke inbraken die den laatsten tijd in het land van Hulst zijn gepleegd en waarvan de vermoedelijke daders, hetzij in Nederland, hetzij in Belg'ë In hechtenis zijn, behalve twee der hoofddaders, die naar Frankrijk zijn uitgeweken. De aan gehoudenen zijn lid van de beruchte Vod- r/ebende en in hun opslagplaats Donker hofstede zijn karrevrachten goed verza meld op de nachtelijke rooftochten in be slag genomen, evenals bij verschillende handlangers van den troep. Sedert de ben de achter slot zit, hoort men aan de grens in die omgeving niets meer van in braken, wel een bewijs, dat de goeden zijn geknipt. Schietpartij. Te Alteveer, gemeente Onstwedde, werd door een raam in een woning geschoten. Man, vrouw en kind werden getroffen doch geen hunner le vensgevaarlijk. Ontsnapt. Iemand, gedetineerd te Arn hem, had zich voor het Kantongerecht te Terborg te verantwoorden voor eenige overtredingen. Tot idit doel naar Ter- borg overgebracht, wist hij op' de terug reis, juist toen de trein zich in bewe ging zette, uit de coupé te springen en te ontkomen. Alle naspeuringen bleven tot nu toe zonder resultaat. De ivarnrte. Beyangen door de warmte stortte een stróodekker te Aardeniburg van het dak eener graanschuur. De man werd dood opgenomen. In een hooiland aan den lJssel, onder Zalk, tusschen Zwolle en Kampen is een arbeider uit Nieuwleusen Dinsdag avond door een zonnesteek gedood, Te Elshout bij Waalwijk is de land- NIEUW! met heerlijke gelei. Een sieraad der Tafel Klndervoedsel moet aan hooge eischen vol doen. Het moet zuiver, licht verteerbaar en toch voedzaam zijn. Deze drie eigenschappen zijn op gelukkige wijze ver- eenigd in Honig's Maïzena. Let op de sluitzegels als bewijs van echtheid. ^Maizeaa bouwer J. van E., die bezig was met het hooien, door een zonnesteek getrof fen en kort daarop aan de gevolgen overleden. Te Wognum is Dinsdagavond de hooier Jb. Veeken door een zonnesteek getroffen. Hij overleed spoedig daarna. De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst te Botterdam is Donderdag meer dan dertig keer uitgereden voor gevallen, waarin mensohen door de warmte be vangen waren. Na wassohlng met eau de cologne gelukte het telkens de zieken weer b(j te brengen. Van den Kraliogsohen weg heeft de Gem. Geneeskundige Dienst gehaald den 23 jarigen G. A. Deze man waB door een zonnesteek getroffen. De auto van den dierst heeft hein naar het ziekenhuis Bergweg gebracht, waar h(j een uur na opneming is overleden. Voorts ls ln het ziekenhuis Cooisingel opgenomen de f 8-jarige A. den O., die door de warmte bevangen was. De toestand van degen man is ernstig. Te Lichtenvoorde is de groente handelaar W. door een zonnesteek getrof fen en bewusteloos op zyu kar gevonden. Z(jn toestand is bedenkelijk. J. A. V. E., arbeider bij de Nederl. Spoorwegen te Hilversum, is door de warmte bewusteloos geworden. Hy ls in het ziekenhuis overleden. De 20-jarige v. d. N. te Middelharnis is tengevolge van de hitte bezweken. De 47-jarige hooier v. d. M. te Nieuwobrug is tengevolge van de hitte overleden. Te NoordFÜk is de 30-jarige land arbeider H. uit Katwjjk tengevolge van do hitte overleden. Te Bynsbarg is do landarbeider W. H. tengevolge van de hitte bezweken. Te Blyham is do landarbeider G. B. by het g^asm^slen bezweken tengevolge van de hitte. Bff 't ewemnun verdronken. Te Wep- terlee by Winsohoten is de 23-jarige eementwerkor K. by het baden ver dronken. Woensdagavond is de timmerman W. A. te Hillegom b(j het baden ln een tuin sloot verdronken. In de Waalhaven te Rotterdam is bij het zwemmen een jongraensch van ongeveer 20 jaar verdronken. In de bad- en zweminricht'ng aan den Vossegatschen dijk te Utrecht :'s de 23-jarige B. uit de Bekkerstraat aldaar bij het zwemmen verdronken. Onder Neerbosch is Woensdag de 24-jarige M. V. bij het zwemmen in een vak van het in aanleg zijnde Maas- Waalkanaal verdronken. SURSTBEBICHTENo ZIERIKZEE, 12 Juli. Hooi per 1000 K.G. f20—f25. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned, Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 13 Juli^ Hoogste barometerst. 770.0 te Neufahr- wasser. Laagste 755.5 te Seydesfjord. Verwacht tot den avond van 14 Juli: meest zwakke veranderlijke wind, licht tot half bewolkt, droog warm weer be houdens kans op onweer. Fietsers licht opi Van 13 tot 14 Juli van 9,46 run. tot 4,26 v.m. t fj

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1