Zierikzeesche ANieuwsbode Honig's Pudaii abonnement: Vf'IJafl 8 Ju» 1923. zierikzeesche courant. advertentiêni EERSTE ^LAD. BUITEN LAND. BINNENLAND. Uit Stad en Provlnole GELD VERDIENT U SPIEGELS en LAMPEN HAAIJER - THOLEN. Vet Besluit Prü» per 8 maanden f 1,50, franco por poBt f 1,80. Voor hot buitonland por jaar f 10,—. Afzonderlijke nummeri 5 cont. VereohJJnt Maandag, Woensdag on Vrijdag, Postcheque en Gironummer 99292 van 1—8 regols 80 ets., van 4 regel» en daarboven 20 ota. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van ilt« gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Algemeen Overzicht. Voor de zooveelste maal na November 1918 zijn de heeren, die de Entente in elkaar hielpen timmeren of haar als erfe nis hadden te aanvaarden, het „roerend" oneens. De Ruhrkwestie wordt als oorzaak ge noemd, hoewel misschien ook andere fac toren het fundament der voorheen zoo hechte Entente ondermijnen. Engeland toonde van den beginne af aan weinig sympathie voor 't bezetten van 't Duitsche industriegebied, omdat het zeer waarschijnlijk toen reeds voorzag, dat de terugslag op den Engelschen han del niet zou uitblijven, wanneer de hart ader van Duitschland zooveel langzamer zou gaan kloppen. Het deed dan ook niet mee aan een bezettingsmanoeuvre, die tot allerlei onaangenaamheden heeft geleid en i. p. v. bespoediging van de schadever- goedingsgelden, de zaak meer achter dan vooruit bracht. Aan den vooravond van de hervatting der diplomatieke besprekingen hebben de persorganen aan beide zijden van 't Ka naal nog eens hun hart gelucht en tus- schen de regels door bekend gemaakt, dat „vriendschap maar een naam is", zooals Engeland's grootste tooneeldichter een maal heeft beweerd. Nu echter de diplomaten aan 't woord zijn, zwijgt de pers, omdat het Woord ge heim nu eenmaal in 't kader der diplo matie past. Daarom wordt de grootste stilzwijgendheid in acht genomen over den stand der besprekingen, teneinde te voor komen, dat door ongewenschte persuitin gen in dit zoo uiterst delicate moment, aldus Reuter, eenige invloed mocht worden geoefend. Men erkent in regeeringskringen, dat tie toestand gespannen is en dat het gaat om een beslissende phase in de Engelsch- Fransche betrekkingen, want blijkens uit latingen van Poincaré in den Franschen Senaat, moet en zal Frankrijk, allen ten spijt, met de dwangmaatregelen door gaan. Het zegevierende Frankrijk aldus de Fransche premier denkt er niet aan zijn overwinning prijs te geven en zal zijn wil laten gevoelen aan den over wonnene, die weigert zijn nederlaag te erkennen. Blijft men dus in Frankrijk de politiek van Poincaré steunen, dan is van de aan hangige besprekingen te Londen geen be vredigende oplossing te verwachten, die toch zoo dringend noodig is, wil het vroe ger of later in 't Ruhrgebied niet tot een volksoproer komen, dat door stroo men bloed zal worden gekeerd. Er is op dat gedeelte van den Duitschen bodem al genoeg bloed gevloeid. Geen week gaat voorbij of nieuwe aanslagen en fusillades worden gemeld, die de stemjning meer en meer verbittert. Zeer terecht schreef deze week 't groote Engelsche blad de „Observer", dat door de diverse aanslagen en daden van sabo tage de meest lage hartstochten van de menschen worden ontketend; geweld over en weer 'wtordt schering en inslag. Een franctireurs-oorlog met al zijn wreedheid en onmenschelijkheid wordt gevoerd. En het toenemen van deze wijze van strijd voeren aan Duitsche zijde, is wel het beste bewijs van de onmacht der Duit sche regeering om) in het eigen land haar gezag te doen gelden over de voorstan ders van het actieve verzet en 't geweld als redmiddel uit den nood. De bezetters antwoorden met toenemende verscherping van flen dwang; het aantal doodvonnissen neemt schrikbarend toe; evenals in oor logstijd schijnt de waarde van een men- schenleven den markenkoers te volgen. Noodzakelijk is 't, dat er aan dit alles een einde komt; hoe eer hoe beter. De nu komende dagen zullen de beslissing brengen of Frankrijk zijn dwangpolitiek zal doorzetten, die vroeg of laat op een strijd moet uitloopen. Hopen we, dat het mogelijk zal blijken een allen verzoenende oplossing te vinden. De chaas in China. In antwoord op een desbetreffende vraag heeft Mc. Neill in het Engelsche La gerhuis verklaard, dat de regeertng ten volle de ongerustheid beseft, die in han delskringen door den tegenwoordigen toe stand in China wordt veroorzaakt. Betoo- gem zijn ontvangen van een groot aantal belangrijke handelslichamen, die den na druk legden op de ernstige bedreiging, die de tegenwoordige wanorde voor de Engelsche belangen vormt. De .Daily Tel." brengt in een artikel over de thans in China heerschende chao tische toestanden in herinnering, dat het nu al twee maanden geleden is, dat de bandieten den treinaanslag pleegden, waar bij een Britsch onderdaan werd vermoord en vijf anderen, die zich onder de 26 Europeanen en Amerikanen bevonden, ge vangen genomen werden. Onder de bui tenlanders in China heerschte algemeen de opvatting, dat hun regeeringen, deze wandaad moesten bestraffen. Onder deze omstandigheden heeft de Engelsche regeering het initiatief geno men en zich tot de andere betrokken regeeringen gewend met voorstellen, die er op berekend zijn verbetering in /den betreurenswaardigen toestand te bren gen, niet alleen in het belang van de En gelsche en andere buitenl. handelaren in China, doch ook in het belang van de Chineezen zelf. Een groote weldaad zou aan de Chineezen worden bewezen door iederen krachtdadigen steun van. het bui tenland, waardoor zij van de bestaande anarchie zouden worden bevrijd. De mo gendheden hebben zich door het ver drag van Washington plechtig verbonden op geen enkele wijze afbreuk te doen aan de souvereiniteit of de territoriale integriteit van China en iedere stap, waar toe de mogendheden thans gemeenschap pelijk zullen besluiten, zal strikt gehou den zijn aan deze bepaling. Emlgr&ile. In verband met de zeer vele verzoe ken om financiëelen steun voor emigra tie, maakt de directeur van het Infor matiebureau van de Nederl. Vereeniging „Landverhuizing" te 's-Gravenhage be kend, dat het beslist niet mogelijk is gra tis naar het overzeesche te reizen. De Vereeniging „Landverhuizing" kan geen finantiëeien steun verleenen en evenmin helpen door voorschotten. Het is dus vol komen nutteloos zich voor geldelijken steun tot de Vereeniging „Landverhui zing" te wenden. Zij, die emigreeren wil len, moeten in staab zijn zelf de reis kosten en hetgeen verder noodig is te betalen. Nadrukkelijk wordt ook gewaarschuwd tegen desertie van schepen of pogingen om op andere niet wettige wijze binnen te komen in de Ver. Staten van Amerika. Bij ontdekking, zij het ook later, loopt men groot gevaar voor ernstige moeilijk heden, terwijl gehuwden te wachten staat dat hun gezin den toegang- wordt ge weigerd. Eerste Kamerverkiezing. De R.-K. Statenclub in Zeeland heeft besloten candidaat te stellen voor de Eer ste Kamer de heeren E. B. Dumoleijn, notaris te Hontenisse en F. J. M. L. van Waesberghe, burgemeester van Hulst, bei den lid der Staten. Deze lijst zal worden verbonden met de R.-K. lijst in Noord- Brabant. De beide andere bij deze groep behoorende provincies Utrecht en Lim burg zullen ieder een afzonderlijke lijst indienen, die niet verbonden zullen wor den. ZIER1KZEE. De rijksklerk F. Dcoge, ter inspectie alhier, is met jngang van 7 Juli a.s. aangewezen voor de tijdelijke waarneming van het kantoor der invoer rechten en accijnzen te Budel (Station). NOORDGOUWE. Vergadering van den Raad dezer gemeente, op Dinsdag 3 Juli j.l. Alle leden zijn tegenwoordig. Voor zitter de burgemeester. Na goedkeuring der notulen komt aan de orde het ver zoek van dr. Huese tot aankoop van zijn woning. De voorzitter zegt, dat het dag. bestuur naar aanleiding van het in de vorige vergadering genomen besluit een conferentie heeft gehad met den betrokkene op Donderdag van de vorige week; in verband met het onderhoud stel len B. en W. voor aan J. F. O. Huese, arts in deze gemeente, onderhands te ver- koopen de woning, stal en erf, plaatse lijk gemerkt wijk A no. 67, voor de over eengekomen som van f8500, met bepa ling, dat hij een en ander aan zijn even- tueelen opvolger zal verkoopen of ver huren', terwijl zoo er dan geen medicus ter uitoefening van de particuliere prak tijk alhier komt wonen, de gemeente het recht heeft tot terugkoop voor f8500, verhoogd; met 2/3 der aangebrachte ver beteringen aan de woning. De koopsom kan dan door de gemeente beschikbaar worden gehouden. Met algemeene stem men wordt besloten tot verkoop. Op ver zoek van het bestuur der brandweer zal het ijzerwerk der brandspuit worden ge- menied en een slot worden gerepareerd of vernieuwd. Bij de rondvraag vraagt de heer Dalebout, wat met de honden van den dokter nu er een geit is doodge beten moet geschieden. De voorzitter zegt, dat daartegen niets is te doen; alleen kunnen gevaarlijke honden wor den gemuilkorfd. De heer van der Wek ken informeert naar den aanslag in het schoolgeld van Rijnberg. De voorzitter deelt mede, dat belanghebbenden kunnen reclameeren bij den Raad. Het blijkt tevens,, dat Rijnberg juist is aangeslagen. Hierna sluiting der vergadering. BRUINISSE. Op de gehouden zangwed strijd in de groote .„Doelenzaal" te Rot terdam, op 4 Juli, behaalde de Christel. Zangvereeniging „S. D. G." (Direct, dhr. H. G. v. d. Doel), de 3e prijs in de 1ste afdeeling, met 342 punten. Woensdagmiddag ontstond hier brand in een schuurtje achter een woning ;'n de Poststraat. Door spoedig toegesnelde hulp mocht het echter gelukken den brand te blussehen, zonder dat het noodig was de hulp der brandspuit in te roepen. Een varken, dat door de vlammen bedreigd werd, kon men nog tijdig redden. ST.-MAARTENSDIJK. De datum voor de feestelijke herdenking van 't Regeerings- jubileum van H. M. de Koningin is alhier bepaald op 31 Augustus. De feestviering zal bestaan in het houden van optochten, muziekuitvoeringen, en volksspelen, ter wijl het einde der festiviteiten zal wor den besloten met een groot schitterend vuurwerk. SCHERPENISSE. De collecte voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Ne derlanden, heeft alhier opgebracht f 11,38. OUD-VOSSEMEER. De autobus alhier, rijdende naar St.-Annaland en Stavenisse en verder weer te»ug naar onze ge meente om dan visa-versa Tholen—Ber- gen-op-Zoom te bezoeken, rijdt er se dert een week op los, tot gemak van de ingezetenen; de toekomst zal leeren of de onderneming levensvatbaarheid heeft. De heer W. A. van Nieuwenhuijzen heeft de benoeming tot lid van het Al gemeen Armbestuur te dezer plaatse aangenomen. VERKOOPINGEN, ENZ. ZIER1KZEE, 6 Juli. Heden werd al hier ten verzoeke van den curator in de gefailleerde nalatenschap van N. C. Timmerman, ten overstaan van notaris Biermasz, publiek verkocht: een woon huis en erf, aan de Hoofdpoortstr., wijk C no. 289, groot 1 are 26 centiaren, voor f 4175,—. AANBESTEDINGEN. Voor het verven van het post- en telegraafkantoor te Bruinisse was bij de herbesteding op Woensdag j.l. de minste inschrijver C. van Wouwe alhier, voor f 129,95; voor idem van de openb. school H. Deurloo van Oosterland, voor f 53. Bij de vorige aanbesteding, toen het werk niet werd gegund, was de minste inschrij ving voor het post- en telegraafkantoor f210 en voor de school f190. ZIER1KZEE. Het Dag. Bestuur van het Waterschap Schouwen heeft Donderdag jj. aanbesteed het herstellen en onder houden van heulen, bruggen en duikers, volgens Bestek no. 540. Inschrijvers wa ren voor het le perceel: J. Verboom, Serojskerkc, f 797; J. de Oude, Kerk- werve, f 692; W. J. Wijsman, Zierik- zee, f 673; 2e perceel. C. D. Ornée, Scharendijke, f 774; J. de Oude, Kerk- werve, f 755; J. Verboom, Serooskerke, f 675; W. J. Wijsman, Zierikzee, f 570; 3 perceel, C. D. Ornée, Scharendijke, f 200; J. de Oude, Kerkwerve, f 157. Gegund aan de laagste inschrijvers. Voor de leverantie van basalt volgens Bestek no. 541, waren inschrijvers: Hu- bcnet van Gooi, 's Hage, f 8800; Ki. Volker Fz., Sliedrecht, f 3375, alleen zuilenbasalt; C. H. van "Wijnen, Papen- drecht, f 7879; met voorwaarde; L. Nol san, Ter neuzen, f 8807,50, id.; C. van de Kreeke, Wolfaartsdijk, f 7733, id.; (niet gegund). KERKNIEUWS. Geref. Kerk. Beroepen: Te Groote Lindt (Zwijn- drecht), de heer J. Versteegt, leerend ouderling te Ouddorp (Z.-H.). Te Scherpenzeel (Geld.). K. van der Veen te Vreeswijk. Bedankt: Voor Kommerzijl, Z. Hoek te Zonnemaire. (Verbeterd Bericht.) TAN HEINDE EN VER, Een cycloon, vergezeld van hevige regens en hagelbuien heeft de Canadee- sche provincies Alberta en Saskatche wan geteisterd, waardoor groote schade aan den oogst is toegebracht. De „Leviathan", het grootste Ame- rikaansche schip, is voor zijn eerste reis vertrokken. Op de passagierslijst komen de namen van vele notabelen voor. De Spaansche Kamer heeft een com missie van 21 leden benoemd tot het in stellen van een onderzoek van de kwes tie der politieke verantwoordelijkheid voor den slechten gang van zaken in Marokko. De Amerikaansche leger- en vlootraad heeft besloten, het Congres een aanzien lijke verhooging te vragen van de credie- ten voor de luchtvloot. De expresstrein Leeds—Manchester is bij Huddersfield op een locomotief ge reden. De trein viel om; 6 personen wer den gedood en 7 gewond. Bij een bestijging van de Zugspitze in de Beiersche Alpen zijn vier toeristen neergestort en omgekomen. Drie lijken zijn geborgen, het vierde ligt in een rots kloof, die men nog niet heeft kunnen be reiken. Te Volkach in Beieren waren een molenaarsknecht en een slotemaker ver liefd op >.»etzelfde meisje. Zij besloten het ridderlijk op het pistool uit te vech ten. Er werden, zonder getuigen, 5 scho ten gewisseld; de slotemaker werd vijf maal getroffen en toen, minder ridder lijk, door zijn tegenstander afgemaakt. De schone Mühlerin zal nu geen van bei den toebehooren, want de overwinnaar heeft zich, toen de politie hem kwam halen, van kant gemaakt. De Russische politieke recherche is er na veel moeite in geslaagd Maria Be* uglaja, de vrouwelijke rooverhoofdman, in hechtenis te nemen, die 3 jaar lang het bevel heeft gevoerd over een bende van 350 man, die zij in 1919 in de steek van Krementsjoeg (Poltawa) gevormd had. Naar de „Prawda" meldt, heerscht er in het Russische gouvernement Pleskau zoo'n gebrek aan brood, dat de boeren hun jonge vee en kleeren tot eiken prijs verkoopen om aan koren te komen. Hier en daar treden honger-epidemiën op. VERSCHILLENDE BERICHTEN Verdronken. Bij het baden in zee is te Barlingen de 9-jarige B. Sch. Ver dronken. Met eenige vriendinnetjes had ze zich te water begeven, buiten het voor badplaats afgezette gedeelte. Bandieten. Te Oud-Gastel werden de twee bejaarde gebroeders v. d. KJ. door een drietal kerels, die zich, *s avonds laat door 't opensnijden van een ruit toegang verschaft hadden, op ernstige wijze in hun woning mishandeld. De ge broeders lagen reeds te bed. Een ged wee r, waarmede één van hen zich wilde verdedigen, werd meegenomen. Genees kundige hulp moest worden ingeroepen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Oude munten. Te N.oordwijkerhout vond zekeren Van den Berg bij het spit ten een groot aantal munten van jaar 1684. Zij bezitten waarschijnlijk een groote waarde. Een opzienbarende arrestatie. De ge- meente-politie te Oudewater heeft, naar het „Rott Hdbl." meldt, den gewezen pastoor der Oud-Katholieke gemeente, die verdacht wordt van een misdrijf tegen de zeden, gearresteerd op het moment, dat hij in een auto wdde stappen om de gemeente te veriaten. De burgemees ter van Oudewater gelastte, na den ar restant te hebben verhoord, diens over brenging naar Utrecht, waar hij voor- loopig in het Huis van Bewaring is op gesloten. TELEGRAMMEN* LONDEN (V.-D.) Te' gelegenheid van de Viering van den onafhankelijkheids dag te Chicago werd, een groot Vuur werk afgestoken. Hierbij had een ern stig ongeluk plaats. Twintig personen werden gedood en genrge honderden ge wond. SANTIAGO-CHILI (V.-D.) Meer dan 100.000 gevallen van griep of influenza worden hier gemeld, voornamelijk on der die armere bevolking. Het weer is hier buitengewoon koud. LONDEN (V.-D.) Een telegram uit Mon treal (Canada) meldt, dat de regeering met allen spoed meer troepen zendt naar Sydney, in 't Australische district Noord- Schotland, waar de toestand, tengevolge van een staking der mijnarbeiders en die der staalfabrieken zeer ernstig is geworden. j. i i De mijnen loopen onder water, daar do arbeiders ook weigeren de pompen, te bedienen. ROTTERDAM (V.-D.) In een Donder dagavond gehouden huishoudelijke verga dering van de Ned. Zeeliedenvereenjging „Eendracht", is met algemeene stemmen, besloten, dat de vereeniging zich zal aansluiten bij 't Ned. Syndicalistisch Vak verbond. BURGERLIJKE STANDEN. Over de maanden Mei en Juni. ST.-ANNNALAND. Geboren: Maria Anna, d. v. C. Burgers en L. Slager; Johannis Martinis, z. v. J. J. van der Klooster en M. Ligtendag; Adriaan, z. v. C. Westdorp en H. den Braber; Huberdina Wilhelmina, d. v. P. den Engelsman en A. van Vossen; Johannis Jacobus, z. v. S. Snoep en J. J. van Poortvliet; Adriana Cornelia, d. v. C. F. Dijke en "M. ScherpenissePieter, z. v. L. Paape en S. Rijnberg; Johanna Pieternella, d. v. M. J. den Haan en S. van den Boogaart; Jaeoba, d. v. J. Rijnberg en F. A. Burgers; Willem, z. v. J. Keur en CX de Witte; Marinus, z. v. C. J. Polderman en K. M. van der Vliet; Anthonia Hendrika, d. v. A. van der Meer en M. A. Scheermeijer; Adriaan Johannis, Z. v. M. Rijnberg en J. Goedegebuure. Gehuwd: Leendert Kaashoek, 24 j., j.m. en Elizabeth Maatje Mosselman, 18 j„ j.d.; Adriaan Scherpenisse, 21 j., j.m. en Pieternella Scherpenisse, 21 j., j.d.; Wil lem van der Male, 30 j., j.m. en Adriana van Schouwen, 20 j., j.d.; Cornelïs Vroeg- op, 21 j., j.m'. van Oud-Vossemeer en Cathartna Westdorp, 19 j., j.d. Overleden: Jan, 12 d., z. v. J. Gunst en J. van Schouwen; Maatje Elizabeth Dake, 33 j„ vrouw van Cornelis Abraham Feijtel; Martina Jacomina Suurland, 71 j., vrouw van Jacobus Adriaan Geluk; Pieter Hage, 86 j., wedn. van Jacobs Helena Mol. Levenloos aangegeven een zoon van J. P. Ligtendag en M. J. v. d. Slikke. Over de maand Juni. OUD-VOSSEMEER. Geboren: Hubertus Marinus, z. v. G. J. de Wildé en J. W. Geluk; Johanna Adriana, d. v. N. C. van de Merbel en J. M. Lindhout; Elizabeth Neeltje, d. V. A. C. Faasse en C. Rijsten- bil (té St.-Philipsland)Wilhelmina Janna, d. v. A. M. Lindhout en J. de Weijze; Pieter Michlel, z. v. A. Pipping en G. al» U nu nog gebruik maakt van de gelegenheid. Deze week worden alle uitverkocht. In Linnenkasten en Stoelen speciale aanbieding. vanUwmaaltijdzij steeds een Honig's Pudding. Door zijn fabriceering met Honig's Maizena algemeen erkend als de fijnste. soen en A. C. Slootmaker; Jan, z. v. J. Stormezand en E. den Engelsman. Overleden: Maria de Haas, 82 j., wed. v. B. Daane; M. A. Douw, 76 j„ echtgen. van W. E. Notenboom. Levenloos aangegeven een kind van W. M. van Dijke en J. P. den Haan. Burgerlijke Stand van Zierlknee. Geboren! 2 Juli. Janna, dochter van Johannes den Boer en Elizabeth Goudzwaard. 4 Samuel, zoon van Hendrik de Vlie ger en Adriana Paulina van der Klooster. 4 Leo Eduard, zoon van Adriaan Peute en Maria Regina Wetting. 5 Adriana Ester, dochter van Jan Schot en Janna Hendrina Stoel. Overleden) 1 Juli. Maria Kempeneers, 68 j., echtgen. ran Johannes Scherpenisse. 2 Hendrik Adriaan van Dijke, 37 j., echtgen. van Leendrina Lemson. ZEETIJDINGEN. ZIERIKZEE, 3 Juli. Ingeklaard: Zeil schip „Davenport", kapt. Th. Strange, met gietcokers van Huil naar Ouddorp; zeil schip „Aubreij", kapt. H. Sellen, ledig van Faversham naar Ierseke. 4 Juli. Ingeklaard: Zeilsch:p „Re- doubstable", kapt. H. Robertson, met gas- cokes van Londen naar Rotterdam. M4RKTBKRÏCRTKN ST.-MAARTENSDIJK, 5 Juli. Tarwe f 14 a f 14,75, Riogigjï1 f 10 a f IK. Haver" f Tl f 11,25, Erwten 120 f22, Bruine Boonen f 14 f 16, per 100 K.G.; Aardappelen f 1,50 a 1' 2,50 per 70 K.G.; Boter f0,85- f 0,95 per 1/2 K-G.Eieren f 4,50—f 5,50 per 100 stuks. Coöperatieve Telling Zierlksee. Veiling van 5 Juli. GROOTE VEILING. KIPEIEBEN t 4,80. Dito Barnevelder» f 5,60. KLEINE VEILING. KIPEIEREN f 5,— A f 5,10. Dito kleine f 4,70 A f 5,—. EENDENEIEREN f 5,40 A f 6,20. Dito kleine f 4,90. KALKOENEIEREN f 7,— A f 8,—. GANZENEIEREN f 18,—. alle» per 100 ituk». Aanvoer 6050 «tok» eieren. BOTER f 0,94 A f 0,97. Idem 2e toort f 0,73 A f 0,80. Aanvoer 282 pond. Veiling van 4 Juli. Zwarte Bessen f 47,—. i TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Hoteor. Inrtltuut te De Bildt, naar waarnemingen verricht In den morgen van 6 Juli: Hoogitobarometerit. 772,5 te Neufarh- wa»»er. Laagste 761,9 te St.-Mathieu. Verwaobt tot den avond van 7 Juli: zwakke tot matige noordoostelijke tot oostelijke wind, heldor tot llobt bewolkt, droog warm weer. Kletsers licht op i Van 6—7 Jnli van 9,51 nm. tot 4,18

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1