Zierikzeesche A Nieuwsbode abonnement: Woensdag 4 Juli 1923. zierikzeesche courant. advertentiên i DIENSTPLICHT. Nederland in 25 jaren. Pry» per B maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaab f 10,—, Afzonderlijke nummert 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag, Postcheque en Gironummer 99292 van 1—8 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. By contract belangryke korting. 78«te JAARGANG. - No. 10948. °p a»- Dlr. L J, DE LOOZE Jf, Ultc.-fM»cl. H. J. KOSTEN. e'v' TÓ<Jr 11 Gevonden voorwerpen: Een zilveren armband; een heerenhoed; een geldstuk; een pop; eenig kleingeld. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. Bekendmaking van uitspraken ln zake vrijstelling. De BURGEMEESTER van Zibkikz» brengt ter algemeene kennis, dat omtrent aanvragen om rrjjatelling van den dienstplicht betref fende de hieronder genoemde personen de uitspraken zijn geechied, als volgt: Lichting 1924. Wegens broederdienst voor goed vrijgesteld bij besluit van Ged. Staten van Zeeland, d.d. 22 Juni 1923, no. 196, 3e afd. Dienstplicht: 1. Anker, Willem 2. Goettsch, Dirk Louw- rens; S. Jonker, Anthonie; 4. van der Klooster, Arie Jan5. Leidekkers, Johannes 6. van Mourik, Willem; 7. Ornee, Dingeman Johan; 8. Vermeule, Anthonie; 9. Vingerhoed, An tonie 10. Wandel, Karei11. van der Westen, Adrianus; 12. van Westenbrugge, Marinas Johannes Cornells; 13. Wiebols, Johann Wilhelm. Lichting 1924 Wegens broederdienst voor- loopig vrijgesteld bij besluit van Ged. Staten van Zeeland, d.d. 22 Juni 1923, no. 196, 3e afd. Dienstplicht: 14. Gast, Roelof15. RoskamGerrit Jacobus16 Schut, Arnoldus. Tegen elke uitspraak kan binnen tien dagen na den dag dezer bekendmaking in beroep worden gekomen door a. den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoor diger door elk der overige voor deze ge meente voor dezelfde lichting ingeschreven personen of door diens wettigen vertegen woordiger. Het verzoekschrift, daartoe aan de Koningin te richten, moet met redenen agn omkleed en worden ingediend bg den burgemeester, ter secretarie dezer gemeente. De burge meester zorgt voor de doorzending van het verzoekschrift. Voor zooveel betreft uitsprakendoor Gedeputeerde Staten gedaan, kan bovendien de Commissaris der Koningin binnen den- zelden termgn by de Koningin in beroep komen. Ziirikzbb, 2 Juli 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYE8TETN VAN RENGERSKERKE. BUITENLAND. De presidentverkiezing ln Duitschland. Volgens den Beriijnschen correspondent van de „Chicago Tribune" zal de Duitsche ex-kroonprins zich candidaat stellen bij de aanstaande presidentsverkiezingen in Duitschland. Op aandrang van de vrien den van den ex-kroonprins hebben eenige polit'eke vereenigingen te Berlijn en Pots dam een verzoekschrift daartoe aan den Rijksdag gezonden met aanhalingen van de meeningen van eenige vooraanstaande juristen over de kwestie, of de ex-kroon prins candidaat kan worden gesteld. Zooals gezegd, wordt deze bewteging geruggesteund door een aantal vrienden van den ex-kroonprins in verschillende deelen van het land. Men gelooft, dat er in de Duitsche grondwet geen bepaling voorkomt, welke kan beletten, dat ook de ex-kroonprins zich bij de presidentsverkiezingen candi daat zal stellen. De eenige moeilijkheid, welke zou kunnen ontstaan is, dat de Duitsche regeering zou weigeren, haar toe stemming te verleenen naar Duitschland terug te keeren. Ook daarmede houdt de petitie aan den Rijksdag rekening. Ver klaard wordt daarin, dat er in het ver drag van Versailles geen enkele clausule voorkomt, welke den ex-kroonprins ver biedt, naar Duitschland terug te keeren. Ebert zal evenwel nog tot den herfst van het volgend jaar president blijven. De Duitsche presidentsverkiezingen zullen dan ongeveer samenvallen met de presi dentsverkiezingen in de Vereenigde Sta ten. Waarschijnlijk zal de ex-kroonprins, zoo het plan mocht doorgaan, n;et als candidaat van eenige partij optreden, doch als geheel onafhankelijke candidaat en dan vertrouwen, dat de sympathie, welke hij bij velen tijdens den oorlog genoot, nog met geheel verflauwd is. Het recht zich voor het presidentschap camüdaat te stellen heeft de kroonprins wanneer de regeering geen bezwaren heeft, evengoed als iedere andere Duit- scher. Een gewone meerderheid van stem men zal reeds voldoende zijn om hem president te maken. Het behoeft geen nader betoog, dat een eventueele candidatuur van den ex-kroon prins vooral in het Zuiden van het land veel steun zou ondervinden, om nog niet eens te spreken van zekere kringen in het Noord-Oosten van Pruisen en te Ber lijn en Potsdam zelf. Maar anderzijds zullen de llnksche par tijen en het centrum natuurlijk een krach tige oppositie tegen zijn verkiezing aan voeren, omdat een dergelijke verkiezing natuurlijk de eerste stap zou zijn op den weg naar het herstel der Hohenzollerns op den troon. De Etai Volgens prof. Arcidiacano van het Ko ninklijk Italiaansch Zeevaartkundig Insti tuut, die een bezoek heeft gebracht aan den krater van den Etna, is de uitbarsting nog niet geheel geëindigd. Hij baseert deze uitspraak op het feit, dat nog steeds ont zaglijke wolken stoom uit den centralen krater opstijgen, die bezwangerd zijn met asch. Het was nog onmogelijk om d'cht tot den krater te naderen, in verband met den dichten aschregen, die vlak bij de opening van den krater valt. Ook in de omgeving van Ccrro, Monte- santo en Monterosso blijven de eruptieve verschijnselen aanhouden. Er wordt nog steeds onderaardsch gerommel gehoord, terwijl de nachten worden verlicht door de roode vuurstralen, dJe als bliksem schichten uit den krater opslaan. De lava cs nog niet geheel gestold en schurft nog zeer langzaam vooruit met een snelheid, die variëert tusschen en kele tientallen centimeters en tweehon derd meter per uur, al naar de bodem helt en de beletselen, welke de lava stroom tegen komt, hooger of lager zijn. Russische petroleum. In weerwil tan dei moeilijken toestand, waarin de Russische nijverheid op het oogenblik verkeert, noemt de productie der petroleum-industrie in Azerbeidzan voortdurend toe. De wijze, waarbij deze tak van bedrijf than3 van technische hulp middelen woror JworzieTi. ts mei onbe vredigend, dank zij den aanvoer van ma chinerieën en andere materialen uit het buitenland. De boringen breiden <a(ch ooft geleide lijk uiï, hetgeen is mogelijk geworden door de opening van eenige hulpfabrie- ken der Azneft. Waar op 1 October 1922 1183 bronnen geteld werden, was dit aan tal op 1 Juni j.l tot 1520 gestegen. De afvoer van de geproduceerde petroleum - producten gaat echter niet naar wensch. Als oorzaken daarvan kunnen genoemd worden: het gebrek aan transportbenoo- digheden en vooral aan geldmiddelen om dezen afvoer op ruime schaal te doen plaats hebben. Men vreest dat de onmo- lijkheid om de geproduceerde petroleum- producten te verzenden zal moeten leu- den tot het stopzetten van een aantal bronnen. Het blad wijst op de noodza kelijkheid, dat de Azerbeidzansche petro leum-industrie regelmatig en in voldoende mate voorzien wordt van het noodige bedrijfskapitaal, om haar in staat te stel len, de mogelijkheden van uitbreiding van de exploitatie te verwezenlijken. Vooral moet het volkscommissariaat van ver keerswezen zorg dragen voor een goed transport. t Koning Boris. Een speciale correspondent van de „Daily Chron." heeft een onderhoud ge had met koning Boris, den celebatairen vorst van Bulgarije. De correspondent ver telt in zijn blad, ojn. het volgende uit zijn onderhoud: Wij spraken over vele dingen, vele volken, over oorlog en vrede en over het verleden en de toekomst van het Bulgarenland. „Voor de meeste vorsten is het leven tegenwoordig als een film, zoo snel ko men en gaan de gebeurtenissen voorbij", merkte mij de koning op. Van denzelfden leeftijd a's de prins van Wales, schijnt de zware erfenis der monarchale verant woordelijkheid licht op 2ijn schouders te drukken. Koning Boris is een jonge man met een aangenaam gelaat en char mante manieren en van een innemenden eenvoud. De correspondent, die dan op de verlovingsgeruchten 2inspëeldc, kreeg ten antwoord: „Ik verzeker u, er is geen sprake van een gebroken hart of ver nevelden roman. De reden is meer pro zaïsch. Ik ben gehuwd aan mijn werk. De tijden zijn ernstig en mijn werk voor mijn land laat mij weinig tijd voor lief desromans. Gemiddeld ben ik volgens de bladen eens per maand verloofd. Deze mecledeelingen interesseeren me echter buitengewoon. Het koningschap ging hij voort, is evenwel geen sinecure en men aarzelt om in deze troebele tijden een levensgezellin te nemen, om een hoogge boren vrouw tot den troon uit te noo- digen. Wanneer ik geen koning was, zou ik journalist of buiterjandsch correspon dent willen zijn. (Of dat wel een sine cure is).. Het is een veel beter metier dan het koning-zijri'. Dan sprak de Koning over zijn volk en de toekomst van het land. Hij wees er op, hoe het land door twee oorlogen had geleden. Maar krachtig hebben de bewoners, die hij vooral de boeren als hardwerkend en patriottisch karak teriseerde, hun schouders onder het werk gezet. Wij hebten geen oorlogszuchtige bedoelingen en de tijd zal het leeren, dat deze woorden niet ijdel zijn of wat men noemt „bluf. Overigens is de koning zeer optimistisch over de toekomst. In de hoofdstad leeft hij een geïsoleerd le ven. Het meest voelt hij zich thuis onder de boeren, waar hij incognito de boerde rijen bezoekt, met de kinderen zich on derhoudt en menig bankbiljet in de han den der moeders achterlaat. BI NNENLAND. Opheffing van rechtbanken. In de Staatscourant van 30 Juni is afgekondigd de wet tot ontbinding der rechtbank te Zierikzee en die te Hee renveen. Het Roode Kruis. Het Dagelijksch bestuur van het Neder- landsch Roode Kruis heeft het voorne men, in de maand October van het jaar een groote actie op touw te zetten, om gelden te verzamelen voor zijn vredes werk. Meer bijzonder ligt het in de be doeling te trachten, leniging te brengen m den nood die tengevolge van velerlei omstandigheden m ons land geleden wordt. De samenstelling der Eerste Kamer. Naar het Corr.-bureau verneemt, is de nieuwe regeling voor de verkiezing van' de leden der Eerste Kamer, waaraan met grooten spoed door het departement van Binnenl. Zaken en Landbouw is gewerkt, thans geheel gereed. Wel heeft de onder- teekening van het desbetreffend K. B. ter u:tvoering van de gewijzigde Kieswet door het verblijf van de Koningin in Engeland eenige vertraging ondervonden, doch aan de commissarissen der Koningin zijn in voldoend aantal de verschillende formu lieren toegezonden, door de nieuwe rege ling vc-reischt. Deze formulieren moeten tijdig vóór 10 Juli, den dag der candidaat- stelling voor de Statenleden, beschikbaar te kunnpn stellen, terwijl tevens daarbij een circulaire is gevoegd met nadere in- L!chtingen voor de commissarissen der Konmgin. Bovendien zijn zij in kennis ge steld met den >nhoud van bet weldra in het Staatsblad te verwachten uitvoerings besluit. Landarbeiders naar Frankrijk. Van bevoegde zijde wordt meegedeeld, dat er nog steeds gelegenheid bestaai voor landarbeiders, die op de hoogte zijn met 1 andbouwwerk, ;n Frankrijk werk te verkrijgen. De arbeiders moeten bij voor keur kunnen melken of kunnen ploegen (met 3 paarden) of goed met paarden en landbouwmachines kunnen omgaan, zoo dat zij als voorman kunnen optreden en tevens landbouwmachines kunnen bedie nen. De beste plaats vinden zij, die met het landbouwbedrijf in zijn geheel bekend zijn. Thans is er ook gelegenheid voor plaatsing van arbeiders, die eenigszins be kend zijn met landbouw werk. Ook is er vraag naar arbeiders, bekend met den hooioogst (maaimachines, enz.) Het mini mum-loon in genoemde betrekkingen als landbouwersknecht of in tijdelijke be trekking als seizoen-arbeider bedraagt 200 tot 240 francs per maand met kost en huisvesting. Dikwijls is het loon aanzien lijk hooger. Ook kunnen eenige gezinnen van landarbeiders naar Frankrijk emi gree ren. In het laatst van Juli en in den loop van Augustus bestaat er gelegenheid voor groepen van personen, bekend met het maaien, binden, enz. van koren, in den graanoogst te werken. Deze arbeiders kun nen, zoo zij dit wenschen en dit geldt ook voor z.g. hooiers na het eindigen van het hooiseizoen en van den graanoogst werk vinden bij het aardappel- en bieten- rooien, enz. Hieromtrent zullen nog na dere inlichtingen worden verstrekt. Personen, die als landarbeider of als seizoen-arbeider in den landbouw in Frankrijk willen Werken, kunnen zich op geven bij de arbeidsbeurzen en bij de correspondenten der arbeidsbemiddeling in hun woonplaats, welke instellingen alle gewenschte inlichtingen kunnen verstrek ken. Eveneens worden inlichtingen ver strekt door den Rijksdienst der Werkloos heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (ministerie van arbeid, handel en nijver heid), Bezuidenhoutscheweg 30, te Den Haag. De aandacht van belangstellenden wordt er uitdrukkelijk op gevestigd, dat de aan vragen in de hierbedoelde betrekkingen door de bevoegde Fransche regeerings- bureaux aan den Rijksdienst voornoemd worden meegedeeld, zoodat er waarbor gen zijn, dat de personen, die in deze betrekkingen worden geplaatst, niet be hoeven te worden teleurgesteld, indien zij in staat zijn den aribeid naar behooren te verrichten. Kindertoeslag ingetrokken. De „Rsb." verneemt, dat volgens een besluit van den Ministerraad de kinder bijslag van het Rijkspersoneel, dat be zoldigd wordt overeenkomstig den plaat selijken loonstandaard, met ingang van deze week wordt' ingehouden. Uit Stad en Provinole. ZIERIKZEE. Bij Kon. besluit van 14 Mei is jhr. mr. Quarles van Ufford, Coramissarjs der Koningin in de provin cie Zeeland, tot groot-officier der Orde van de Kroon van België benoemd. Wij verwijzen onzen lezers naar een in dit nummer voorkomende annonce, waarin wordt bekend gemaakt, dat van Zierikzee uit iederen dag gelegenheid be staat door middel van Prov. boot en autobus, een uitstapje naar Domburg te maken. Van rijkswege is aan de hier be staande t.b.c.-vereeniging voor 't jaar 1923 een subsidie van f 1510,— verleend. Eerste uitvoering door het Harmonie- gezelschap „Kunst en. Eer", op Donder dag half negen in de muziektent op 't Havenplein. Programma: 1. De cavallerie komt, (marsch), A. Zwart; 2. La Mas cotte, fantaisie, J. Bouchel; 3. Humoristi sche Polka, Rob. Vollstedt;4. L'Amoureuse, wals, L. Golesteann. 5. Bonne Nou velle, marsch, G. Allier; 6. Ouverture, Berlin wie es weint und lacht, Conrade; 7. Les Mousquetraises au Courant, fan taisie, Steenebrugge; 8. Rachel Grande Valse, Langlois. ZONNEMAIRE. Vrijdag werd in 't café van Splunter eene elgemeene vergadering gehouden van ons ziekenfonds „Onderling Hulpbetoon". De heer A. Remecus werd benoemd tot penningmeester, als zijn pl. vervanger treedt op de heer Rijstenbil. Als commissaris werd benoemd de heer F. v. d. Bout. Reglementswijziging had plaats. Kostelooze verpleging in het zie kenhuis te Noordgouwe werd gebracht van 6 op 3 weken gedurende 1 jaar. Bij ziekte moet (binnen 3 dagen aangifte gedaan worden. OOSTERLAND. Openbare vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Vrij dag 29 Juni. Voorzitter de burgemeester. Alle leden aanwezig, behalve die heer van der Hulle. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedge keurd. Men besluit aan het gemeentebe stuur van Dreischor toe te kennen een jaarlijksche bijdrage van f 7,50 in de kosten van bcbakening van het Dijkwa- ter. De geloofsbrieven van de tot raadslid gekozen heeren de Weeze, van As, van Hoeve, Zeijler, de Vos en Hendrikse wor den onderzocht en in orde bevonden. Tot hunne toelating werd besloten. Op het verzoek van J. J. Mallander te Rot terdam om een jaarlijksche bijdrage van 1898-1923. I. Op 6 September 1923 2al het 25 jaar geleden zijn, dat Koningin Wilhelmina krachtens de betreffende bepalingen der Grondwet in de Nieuwe Kerk te Amster dam den eed op de Grondwet aflegde en daarmede de Regeering aanvaardde, die sedert den dood van haar vader in 1890, namens Haar door de Koningin-Regentes Emma was gevoerd. Het zijn voor Neder land 25 zeker niet onbelangrijke, ook niet onbewogen jaren geweest, die zijn voor bijgegaan. Men zou geneigd zijn te zeg gen, dat in deze kwarteeuw geheel nieuwe stroomingen zich hebben baan gebroken, zij het gelijk de tegenwoordige taak van het koningschap medebrengt met tengevolge van het optreden der Konin gin, maar met hare medewerking. De toe stand, gelijk wijl dien thans aan het einde dezer kwarteeuw zien, is economisch on gunstiger dan ooit tevoren; zeker ongun stiger dan in het begin, toen eigenlijk welvaart allerwegen heerschte. Noch het Nederlandsche volk, noch zijne Koningin zijn daaraan schuld; de oorlog is in alle zijne gevolgen ook over ons neutrale land heengegaan, en heeft daarin veel, enkele dingen zelfs onherstelbaar verwoest. Wij zijn geïsoleerd ln d-e wereld, al reeds dadelijk door den noodlottigen stand der valuta, maar ook tengevolge van politieke en economische gebeurtenissen. Aan den anderen kant kan getuigd worden, dat juist daardoor het besef is levendig ge worden, dat opnieuw, als in de jaren na 1839, alle krachten moeten worden ingespannen om" niet alleen vooruit te ko men, maar te behouden wat wij heb ben. Ondanks soms de schijn van het te gendeel wordt gewekt, is in het leven van het individu algemeen ernstig sprake van versobering; dezelfde leuze viert thans hoogtij in Rijks- en gemeente-ad ministratie, en, al verschilt men soms van meening omtrent de juiste wijze om die versobering té bereiken, in het wil len staat men eendrachtig. Intusschen is deze economisch ongunstige toestand wel de eenige vergelijking, die men tus schen de Regeermg van Koningin Wilhel mina en die van haar overgrootvader, Koning Willem I, kan maken; ging bij den ïaaiste het contact met het volk steeds meer verloren; stelde Koning Wil lem I zich ook op het staatsrechtelijk zeer betwistbare standpunt, dat alles wat hem in de Grondwet niet werd ontzegd, tot zijne rechten behoorde een voor beeld van meer zuivere constitutioneel e plichtsbetrachting dan onze Koningin zal moeilijk te vmdea zijn. In de rede, waarmede zij het Koning schap in 1898 aanvaardde, zeide zij ge lijk Willem III eens heeft getuigd „Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor Nederland doen'. Dat het moeilijker is in een tijd als deze dan in vroegere de cennia dat een vorst of vorstin voor een volk bepaald wat doet, is wel onweer sprekelijk; het constitutioneele koning schap moge naar het oordeel van som migen niets van zijne kracht hebben ver loren, het heeft ongetwijfeld veranderin gen ondergaan in de wijze, waarop het dient te worden uitgeoefend. Deze veran dering kenmerkt de kwarteeuw, die Ko ningin Wilhelmina aan het hoofd van haar volk heeft gestaan. In die kwart eeuw vallen de vie* bange oorlogsjaren, waarvan het niet overdreven .is te zeg gen, dat vorstin en volk nauwer aan ei kander voelden verbonden dan ooit te voren. De Kerstboodschap, die in een der eerste oorlogsjaren van de Konin gin uitging, moge een verrassing zijn ge weest, een ietwat vreemde plant op den Nederlandschen bodem gesproken heeft zij in elk geval tot velen van het Ne derlandsche volk. Koningin-Regentes Emma heeft hare dochter tijdens het regentschap van acht jaren opgevoed met elle de zorgen, aan de opvoeding cener Koningin verschul digd, maar ook in de belangstelling voor alles wat het openbare leven geldt. In die acht jaren is er geen provincie van het land geweest, geene zijde van het volksleven, waarin niet de Koningin en hare dochter door persoonlijke tegen woordigheid belangstelling toonden. Deze traditie heeft Koningin Wilhelmina voort gezet, slechts onderbroken door de oor logsjaren, toen langdurige afwezigheid van uit Den Haag moeilijk was, zoo moei lijk zelfs, dat de Koningin haar geliefd Het Loo niet kon bewonen en zich een landhuis bouwde onmiddellijk aan zee. Geen provincie van ons land, of de Ko ningin is er geweest; geene gebeurtenis vai overwegende beteekenis of Zij heeft eraan deelgenomen. Voor den handel: de opening van de eerste Jaarbeurs; voor het zich krachtig ontwikkelende Rotter dam: de oprichting van het nieuwe Stad huis; voor Groningin: de 250-jarige her denking van het merkwaardige beleg; voor Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen: het met ongekende geestdrift oiltvangen bezoek tijdens de Belgische pogingen tot losmaking van deze gebieden. Bijna jaar lijks werd de hoofdstad bezocht en vooral bij historische gelegenheden ontbrak de Koningin zelden of nimmer, getuige die onthulling van het standbeeld van De Ruyter, dat van Coen te Hoorn, de her denking van de inneming van Brielle. Verschillende vorstelijke bezoeken, het allereerst van den Duitschen Keizer, la ter van den Belgischen Koning en dien Fransehen President, laatstelijk van sou- vereinen uit het Noorden, heeft de "Ko ningin ontvangen en beantwoord; met belangstelling is Zij op alle dezen reizen gevolgd. In oorlogstijd leefde zij met de verrichtingen van lege»* en vloot mede; zij ondernam eene reis op eene onder zeeboot, zij inspecteerde tallooze malen de troepen en de grenzen, zij toonde ook belangstelling in de sociale voorzieningen. Het particuliere leven van de Konin gin is in deze kwarteeuw aan groote ver anderingen onderhevig geweest. In 1900 kwam hare verloving met Hertog Hen drik van Mecklenburg, in het begin van 1901 gevolgd door haar huwelijk; in 1909 werd eindelijk de lang verwachte b'ijde gebeurtenis een feit en Prinses Juliana geboren. Daaraan is, zoowel in 1902 als later, een ernstige ziekte van de Konin gin voorafgegaan; zoodanig, dat ernstige zorg alom heerschte. De herdenking van Brielle's inneming en het bezoek aan Groningen zijn de eerste gelegenheden ge weest, waarbij Prinses Juliana, die eigen lijk Prinses van Oranje is krachtens de Grondwet, zich mede in het openbaar heeft vertoond De positie van Nederland tegenover het buitenland is in deze kwarteeuw on getwijfeld zeer belangrijk geweest. Onze verhoudingen tot de landen m Europa en de overige werelddeelen, waarmede wij in verbinding staan, zijn over het algemeen vriendschappelijk geweest. In 1899 brak de Zuid-Afrikaansche oorlog uit; de Ne derlandsche sympathieën stonden onge twijfeld kon het ook anders aan de zijde van deze Republieken e" wij1 de den dit 'duidelijk bcmerken. Eene anti- Engelsche stemming heerschte hier te lan de, kwam zelfs in de Kamers meermalen tot uiting. Stappen echter tot interventie tusschen Engeland en Transvaal konden dezerzijds niet worden ondernomen, na dat Amerika een weigerend antwoord vanuit Londen had ontvangen. Wel ech ter handelden de Minister van Buiten- landsche Zaken en de Koningin naar het hart van alle Nederlanders, toen aan President Krüger, naar Porlugeesch grondgebied uitgeweken, de „Gelderland' werd ter beschikking gesteld om de reis naar Europa te maken; mei groote geest drift werd hij evenals later de Bóeren- Generaals hier te lande ontvangen en menige uiting van sympathie viel hem ten deel. Onze verhouding tot Engeland, in die jaren moeilijk, herstelde zich ge leidelijk; de resultaten daarvan zijn tij dens den grooten oorlog wel het duide lijkst gebleken. Tot conflicten met En geland kwam het niet; evenmin met Ja pan in 1904, toen in het hijzonder naar het Japansche oordeel in onze koloniën niet alle die maatregelen van neutraliteit waren genomen, die Japan blijkbaar had verwacht. Met Portugal hadden wij een incident betreffende den consul te Lo renzo Marquez; met Servië werden de betrekkingen een oogenblik verbroken na het eindigen van den oorlog; met Venu- zuela waren deze betrekkingen, tot twee malen toe, van ernstigen aard. Aller eerst in 1902, toen wij ons stelden aan de zijde van de overige mogendheden, die pretenties op Venezuela hadden; la ter in 1909 toen het bewind van den avontuurlijken President Castro zich in het bijzonder tegen ons richtte en de uitzending van een oorlogseskader nood zakelijk maakte. Zoowel in Venezuela als later in Mexico, toen industrieele 'belan gen dienden te worden beschermd, heeft dit optreden kunnen plaats hebben zonder dat Amerika zich genoodeaakt zag de Mcmroeleer in herinnering te brengen; het optreden was trouwens van 2uiver de-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1