ÉsM^ienKzeescne m meuwsuoae ssss Agent van Politie, Ver.oM)nt M».nd.g Woen.dag "■«pp!»' - W w» W "W w w« w B« oontraot bal*ngr«ke korting. Postchèque en Gironummer 99292 Maandag 2 Juli 1923. zierikzeesche courant, gfc stsgyjt d"™"11- Te Zikkikzkk wordt ge- vraagd een 2e klasse, op een salaris van f 1100 tot f 1400, vrij kleeding en schoeisel, .vrij dokter en medicijnen ook voor het gezin, dooh wat betreft de kinderen tot hnn 16 jaar. 8ollicitatie8tnkken gericht aan den Burgemeester, vóór 10 Juli in te zenden aan den Commissaris van Politie, aan wiens bureau dagelijks gelegenheid bestaat zioh te preset teeren. Postkantoor te Zlorlkzoo. Lijst van onbestelbare en geweigerde brieven en briefkaarten, terug ontvangen in de 2e helft der maand Mei Brieven: 1. W. van Beveren, Brouwershaven; 2. J. van Don geBrouwershaven; 3. Frederlk Hendrikstr. Z175, Amsterdam; 4. B, H. Heuokeroth, Arnhem; 5. H. Nootenboom, Kanaalbrug, Amsterdam 6, A. G. Ribbens, Zierikzee; 7. Volks- bouw-MaatschappijAmsterdam. Nota. Aanbevolen wordt om 't adres van den afzender op de brieven en briefkaarten te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid kunnen worden teruggegeven. Voorts is het gewen scht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres, straat naam en huisnummer te voorzien. BUITENLAND. Kostschoolschandaal in België. Vorig© week heeft d© justitie zich in verband met verschalende klachten ge geven naar een particuliere kostschool te Ranst, nabij Antwerpen, ten e:nde aldaar een onderzoek in te stellen. Er werden toestanden ontdekt, schrijft de Tel., waar voor het woord „vreeselijk" te zWak is. In het gesticht, een gewoon boerenhuis, waar hoogstens vijftig kinderen een be hoorlijk onderkomen zouden kunnen vin den, waren meer dan honderd jongens van acht tot veertien jaar oud en een en kel meisje. Het zoogenaamde pensionaat verkeerde in een toestand van totale ver- waarioozing en vervuiling. Het voedsel, dat de kinderen ontvingen, was afschuwe lijk en ten eenenmale onvoldoende, maar het ergste was, dat vele kinderen, waar onder ook het meisje, klaagden 't slacht offer te zijn van onnoembare handel'ngen van de zijde van den d:recteur en een der zoogenaamde leeraars te zijn gewor den. Men vraagt zich af, hoe ouders hun kindieren aan dit gesticht konden toever trouwen. Maar de meeste dezer ongelukki- gen zijn zoontjes van ongetrouwde of hertrouwde moeders, arme verschoppelin gen. Zelfs is onder hen een oorlogswees. De beschuldigde ieeraar is gevankelijk naar Antwerpen gebracht. Barbaarsche toestanden. Zooals men weet is het in Amerika geoorloofd, dat veroordeelden aan mijn eigenaren in huur worden gegeven, ten einde in de mijnen werkzaamheden te verrichten. Nu was echter aan het licht gekomen, dat d22e veroordeelden op de meest onmenschelijke wijze werden be handeld. De huurlingen werden geslagen, gemarteld, en moesten zich als het ware doodwerken. Toen deze feiten bekend werden, is deze permissie in vele staten ingetrokken, zooals onlangs nog in Ge orgië. Alleen in den staat Alabama wor den de veroordeelden nog steeds verhuurd en ook daar is de behandeling van deze menschen in de mijnen meer dan schan delijk. Dezer dagen nu, zoo meldt de „Chiöago Tribune'' correspondent uit Montgomery, had een heftig debat plaats tusschen de voor- en tegenstanders van dezen maatregel. Politici verdedigen het verhuren van veroordeelden, daar dit voor den staat een inkomen van circa 1 mil- lioen dollars be teekent, doch de vrou- wenkiesvereeniging, de kerken en bur ger-organisaties dringen er bij de wet gevende macht op aan, dat deze toe stemming zal worden ingetrokken daar die volgens hen een overblijfsel is van middeleeuwsche barbaarschheld. De mees te gevangenen worden in de kolenmijnen te werk gesteld en zijn verplicht dage lijks 10 ton kolen te leveren. Halen, zij dit cijfer niet, dan worden zij gestraft. Een wie zien na 37 jaar. Dezer dagen is voor de rechtbank te Lichfield (Eng.) een niet-alledaagsch echt- scherdingsproces gevoerd, schrijft de Daily Chronicle. Juffrouw Knight, Wonende te Shenetone, had n.l. een e!sch tot echt scheiding ingediend tegen haar man, Am- borse Kn'ght, te Bilstow. Beide partijen zijn meer dan 70 jaar oud. Zij trouwden •n 1876 te Wolverhampton en woonden later te Liverpool, waar hij een Iersche vrouw leerde kennen. De familie ging daarop naar Londen. Doch. Kn'ght drong er bij zijn vrouw op aan, dat zij haar vrienden en bekenden te Oxford moest gaan bezoeken. Toen zij terug kwam, vond zij het huis leeg en alles verkocht. Van haar man echter geen spoor. Dit is nu 37 jaar geleden. In al dien tijd heeft zij niets van hem vernomen en dacht, dat hij gestorven was. Drie maanden geleden echter vernam zij, dat hij te Walsall werkte en al dien tijd met een vrouw te Belfast had samengewoond, die thans de moeder is van zijn zes kinderen. Juffrouw Knight zag haar man na 37 jaren voor de rechtbank terug. De eisch der vrouw werd ingewilligd en de man veroordeeld-tot het betalen van een weke- lijksch bedrag van 10 sh!lling voor haar levensonderhoud. Nieuwe ram pen voor Italië? Te Londen heeft in de laatste maan den een amateur-astroloog naam gemaakt door zijn sensationeele voorspellingen om trent aardbevingen en atmosferische sto ringen. Ofschoon Wheeler, onder dien naam is hij bij den Burgerlijken Stand ingeschreven, dus beroemd is geworden, is zijn persoon zeli, ook in de Londen- sche wijk waar hij verblijf houdt, tame lijk onbekend, zoodat men nog lang moet zoeken, alvorens hem te hebben gevon den. Toch ondernemen in de laatste tij den tal van verslaggevers den moeilijken tocht. Wheeler is slechts een eenvoudige arbeider in een eboniet-fabriek. Men vroeg hem, de juistheid van zijn voorspellingen, die immers van zoo groot belang voor de menschheid zijn, te be wijzen. „Geef mij den tijd", antwoordde hij, „dan zal ik er over nadenken. Het betreft hier een ernstige zaak. Ik ben voor niemand bang en mijn voorspellin gen zijn gebaseerd op nauwkeurige sterre- kundige waarnemingen die ik doe met behulp van een instrument, dat ikzelf heb uitgevonden". Meer wilde de astro loog niet loslaten. Tot sjot evenwel nam hij nog een papier en een potlood en schreef enkelq woorden, reikte het papier over en ver dween. Op het papier las men „Italië, vier Juli, ernstige aardbeving". Een goede ge legenheid dus, de juistheid van Whee ler's voorspellingen te toetsen. Voor Italië zelf blijft het inmiddels te hopen, dat hij zich heeft vergist. BINNENLAND. Verbod tot Invoer van schoenwerk. De St.crt. bevat een Kon. besluit, waar bij is bepaald, dat de invoer van schoen werk is verboden, tenzij Wordt voldaan aan de voorwaarden, vastgesteld bij Kon. besluit van 25 dezer (St.bld. No. 298). Voorts wordt bekend gemaakt, dat aan het departement van arbeid, handel en nijverhedd, als onderdeel der afdeeling handel en nijverheid, tijdelijk is verbonden een schoenenkantoor. De chef van het schoenenkantoor is ge machtigd tot het afgeven van vergunnin gen voor invoer. De voor de aanvrage benoodigde for mulieren, met toelichting, zijn voor be langhebbenden aan bovengenoemd adres, zoomede bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken, gratis verkrijgbaar. De NederJ. Spoorwegen. De uitkomsten der Ned. Spoorwegen over 1922 zijn weinig beter dan die over 1921. Toen was er een tekort van ru'm f 30 millioen, in 1922 een tekort van ruim f 28 millioen. De opbrengsten uit 't reizigersverkeer bedroegen ruim f 3 millioen minder dan in 1921| die van het goederenvervoer ruim f 14 millioen minder dan in 1921. Een tariefsverlaging zal,.naar het oor deel der directie niet bijdragen dit tekort te doen verdwijnen. Wel zou het vervoer dan toenemen, doch dit is niet voldoende. Ook de netto-opbrengst moet vermeerde ren. Ter verminderng van exploitatie kosten werden verschillende maatregelen genomen, zoowel ten aanz'en van het per soneel als het materiaal, waardoor 'n 3511 gevallen in een vacature met behoefde te worden voorzien. De exploitat:ekosten verminderden in hun geheel met ruim f21 millioen. Een groot aanfal in voorbereiding zijnde werken Werd opgeschort en aan de re geering werd voorgesteld nadeelige lijnen aan te koopen of te naasten. Op 1 Jan. 1923 werd het personeel gekort in 't pensioen. Hoewel de ontvangsten in 1923 de ui gaven wel niet zullen dekken, g:ng de directie toch in de richting van tariefsver laging ter bestrijding der autobus-con- ,currentie, welke echter n'et bijdragen tot bbdrijfsuïtkomstverbeterlng. De ontvang sten bleven dit jaar weer ten achter bij die van 't vorige jaar, ook door de bezet ting van 't Roergebied, zoodat, ook door prijsverhooging van brandstoffen en ma teriaal de toekomst er weinig hoopvol uitziet. De A. N. W. B. Gisteren Zondag was het 40 jaar geleden dat te Utrecht werd opgericht De Ned. Vélocipédisten-Bond, welke bond langzamerhand groote uitbreiding kreeg en nu algemeen bekend is als de A. N. W. B. „Alg. Ned. Wielrijders 6omd", die op 't oogenblik ruim 63000 leden telt. Het bekende bondsorgaan „De Kampioen" is algemeen bekend en steunt de A. N. W. B. krachtdadig. Het nieuwe Erfrecht. 12 Augustus komt de nieuwe wet in werking. Wat gebeurt er dan? Hoe wordt er dan „georven" Wij weten het niet, zeggen verscheidene notarissen. Wij kun nen de wet niet begrijpen. Hoe moet „een gewoon mensoh" haar dan begrij pen Notaris van der Moer te Ter- neuzen spreekt onverbloemd van „een van de grootste wetgeversprullen, waarmee men ons in de laatste 30 jaren heeft ver blijd". Notaris mr. Libourel te Delft, 2egt ontzet: „De inwerkingtreding van de nieu we bepalingen omtrent erfopvolging wordt op de notariskantoren met schrik tegemoet gezien". En het „Weekblad voor Privaatrecht" heeft a' sinds enkele we ken een afzonder'ijke rubriek opgeno men onder het opschrift: „De puzzles van het nieuwe erfrecht". Notaris van der Moer bovengenoemd roept uit: De belan gen van bijna èlle burgers, meerderjari gen zoowel als minderjarigen, zijn ""bij deze wet betrokken. En wij, notarissen, weten in sommige gevallen werkelijk met welk advies aan cliënten te geven. Het is een wanhopige geschiedenis. Wij moe ten ons zonder eenig voorbehoud vereeni gen met de motie van den Ring 's Gra- venhage van de Broederschap van Nota rissen en van de Afdeeling Zuid-Holland van de Broederschap van Candidaat-No- tarissen. Deze wet kan eerst worden in gevoerd nadat ze grondig is herzien. Want ze zou inderdaad, zooals de motie zegt, verwarring, stelselloosheid en rechtsonzekerheid scheppen. In hooge ma te, mag men er wel bijvoegen en als de minister van justitie zich eens een paar uur wil verdiepen in de lectuur betref fende de wet, zal hij dat on mid del ijk inzien". De droogmaking der Zuiderzee. In het wetsontwerp ter u'tvoering van ,art. 2 der wet van 14 Juni 1918 betreffende de drooglegging der Zuiderzee is o. a. be paald, dat voorzieningen moeten worden getroffen ten e'nde het voor bestaande duurzame verded:gingss tellingen benoo- d'gde inundatiewater te kunnen betrekken u!t de Noordzee bij IJmuiden. Deze voorreningen zullen moeten be staan in: 1°. het maken van ruime doorstroo- mingsopeningen in de bestaande en nog te bouwen schutsluizen te .IJmuiden, tot inlating van zeewater; 2°. het verruimen van het Noordzee- k anaal en van het IJ ter verkrijging van een doorstroomingsprofiel; 3°. het vervangen der afslu'ting van het IJ bij' Schellïngwoude door een fr'euwe afsluiting beoosten het lort Pam pus en bewesten het ontworpen fort „Coe- hoorn" bij Mulderberg, met daarin gelegen schut- en uitwateringssluizen ter verbin ding van het te vormen IJ-meer met het overige deel der af te sluiten Zuiderzee. 4°. het brengen van verbeteringen fn den aanvoer- van Jnundat'ewater naar het noordfront der Stelling Amsterdam. Volgens art. 5 van het wetsontwerp zullen bovengenoemde voorzieningen vol tooid moeten zijn vóórdat de afsluiting der Zuiderzee geheel gereed zal zijn. In verband met genoemd wetsontwerp heelt een staatscommissie een rapport uit gebracht over de door haar voorgestelde werken. De kosten van de nieuwe afsluiting, met de sluizen en de overige werken zijn, naar de eenheidsprijzen van Novem ber 1921, geraamd op 23 millioen gulden, waarvan 3 millioen voor het opruimen het Oranjesluizen en van het stoomge maal te Schellïngwoude, alsmede voor het baggeren van een vaargeul van Am sterdam door het IJ-meer. De tijd van uitvoering van het geheele werk is ge raamd op 7 jaar. Paspoorten en Pasvisa Voor Nederlanders, die een zaken- of vacantiereis gaan ondernemen, zijn de volgende gegevens omtrent paspoorten en pasvisa van belang. Het paspoort ver- eischt géén visum in de landen: België, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, Span je, Italië, Luxemburg. Zwitserland, Groot Brittannië en Ierland en IJsland. Voor België is ook een bewijs van Nederlan derschap toegestaan. Voor Duitschland kost een gewoon visuml f 9; kinderen bo ven de 15 jaar moeten een afzonderlijk visum hebtcn. Voor een doorreis dtoor Duitschland wordt een visum van f 9 vereischt. In Beieren is bovendien een toelatingsbewijs noodig. De prijzen der pasvisa zijn voorts voor: Uostennj« 1 6, terwijl eveneens familiepaspoorten voor ouders met kinders beneden 15 jaar gel dig zijn; Tsjeeho-Slowakije f 6, familie- paspoorten moeten eveneens foto en handteekening van de echtgenoot© dra gen. Uit Stad en Provlnoie. - ZIERIKZEE. De agent van politie, A. J. Hordijk alhier, is benoemd tot ge meente-veldwachter te Laren (N.-H.) Donderdagavond j.l. waren de com missarissen der Nutsbibliotheek bijeen om de belangen der bibliotheek en daarmede tevens de belangen der lezers te bespre ken. Wij ontkenen aan deze bijeenkomst het volgende: In de eerste en belangrijk ste plaats: de bibliotheek verkeert in een zeer gezonden toestand. Dank zij de sub- sidie's van het hoofdbestuur en van het departement kon de commissie verleden jaar veel nieuwe boeken aanschaffen en de bibliotheek belangrijk verbeteren. Even wel, Iwanneer niet zoo'n groot aantal gul denslezers zich had aangemeld, zou de uitbreiding en verbetering op veel min der groote schaal hebben plaats gehad. De bibliotheek, die in den afgeloopen win ter aan 362 personen boeken uitleende, neemt thans een plaats van beteeken's in ons stadsleven in. De waardeering bij het publiek klimt van jaar tot jaar. Regel matig worden de schenkingen van boe ken grooter in aantal en beter van gehalte. Vooral nieuwe romans in de vier moderne talen en jeugdlectuur zijn de commissie zeer welkom. Dat de commissie steeds het oog gericht houdt op nieuwen toe voer is heel begrijpelijk, wanneer men weet, dat in den afgeloopen winter bijna 6000 boeken zijn uitgeleend. Vele van deze boeken zijn 20 en meermalen gevraagd met het onvermijdelijke gevolg, dat ze veel lijden en ten slotte vernieuwd moe ten worden. Hoewel de proef met de prijsvraag niet boven verwachting is ge slaagd, heeft zij, -r- de commissie toch reden gegeven om in het a.s. seizoen opnieuw een prijsvraag uit te schrijven. Deze keer heeft mej. M. Huson den uitge loofden prijs gewonnen. Het doel van gemelde prijsvraag is niet alleen tot lezen op te wekken, maar de lezers er toe te bréngen, zoo te lezen, dat zij later in een kort opstel, duidelijk den inhoud van het boek kunnen weergeven. Thans beijvert de commissie zich met het aankoopen van nieuwe boeken. Zij zou het zeer op prijs stellen, wanneer milde gevers, die een of meerdere exem plaren romans, kinderboeken, tijdschrif ten, enz. zouden willen afstaan, van hun voornemen den penningmeester, den heer J. H. Heimbach, thans reeds kennis wil den geven. De boeken enz. worden dan, indien gewenscht, spoedig afgehaald en in de boekenlijst voor het a.s. seizoen op genomen. Verleden jaar moesten verschei dene mooie cadëaux een jaar blijven lig gen, doordat ze te laat werden aange boden. Door eenige personen wordt alhier, vermoedelijk met ingang van a.s. Zater dag, een autobusdienst geopend van Zie rikzee op Zijpe en tusschengelegen plaat sen. De autobus, die 24 personen kan be vatten, stopt o.a. te Oosterland op 't Marktplein en bij de Leuvenput en te Bruinisse op 't dorp. 't Ware zeer zeker gewenscht, dat de heeren ondernemers hun diensten zoodanig vaststelden, dat via Zierikzee aansluiting werd verkregen op de in Schouwen gelegen plaatsen die door de autobus van dhr. Blom worden aange daan. Woensdag denken de ondernemers een proefrit te houden. Zaterdagavond vergaderden de be sturen der gecombineerde vereenigingen „OranjevereenigLng" en „Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer" in de Sociëteit „.Concord'a". Na opeiv'ng en voorlez'ng der notulen, deelde een der heeren, welke zitting had in de commissie voor „Oud-Zierickzee", mede, dat er n:et genoeg deelname is tot bebouwing van het Havenplein met „Oud- Zier'ckzee", weshalve hij voorstelde dit plan op te geven, waartoe conform be sloten werd. De voorzitter dezer vergadering was van oordeel het feest n'et op abnormale wijze te vieren, maar eenvoudig op 31 Augustus a.s. een heel besche'den feest dag te houden, b.v. door des morgens koraalmuziek te geven, schoolfeestje e. d. Spr. meende, dat Zierikzee ook niet veel reden heeft feest te vieren, wanneer men bedenkt hoe het langzamerhand onttakeld wordt. Een der aanwezigen stelde voor heele- maal geen feest te vieren, waarbij hij vooral liet u'tkomen, dat dit idéé, als pro test bedoeld, niet gaat tegen onze Konin gin. Meerdere heeren sloten zich hierbij aan en het voorstel de combinatie Oranje- vereeniging en Ver. voor Vreemdelingen verkeer te ontbinden, werd met groote meerderhe'd aangenomen. Uit den boezem der vergadering werd naar voren gebracht, dat Z:erikzee in den loop der jaren veel fs ontnomen, wat het tot plaats van eemge beteeken?s stem pelde. De opheffing der rechtbank bracht de laatste groote stoot toe aan ons stief moederlijk bedeeld eiland, dat aan goede verkeersmiddelen is gespeend, een goede drinkwatervoorziening in een verre toe komst ziet, evenals de electrificatie. Aangedrongen werd, door geen feest te vieren, te protesteeren tegen de schro melijke achteruitzetting van Schouwen— Duiveland. Men wenschte de kwalificatie „belastingvee" te ontgaan. Bij dit idéé sloot die grootste meerderheid der verga dering zich aan. Er zullen dus hier geen jubileumfeesten worden georganiseerd in grooten stijl. De hier bestaande „Oranjevereeniging" zal een heel beschectden Koninginnefeest op 31 Augustus organiseeren in den trant als wij dat dien dag gewoon zijn. Bij Kon. besluit van 18 Juni No. 18 •s aan den heer J. A. v. Dijk, gepension- neerd machinist van het Stoomgemaal „de Vier Bannen van Duiveland" te Nieuwer- kerk, de eere-medaille in zilver verleend, verbonden aan de Oranje-Nassau-orde. Dinsdagmorgen 1.1. om 6 uur ver trok met de tram, de Vrijwillige Land storm van Schouwen en Duiveland on der leiding van den serg.-maj. Kok naar Bergen-op-Zoom, om op de Woensdrec'ht- sche heide onder leiding van den luite nant Koevoets met de landstormers uit het eiland Tholen, Voor 3 dagen een kamp te betrekken. Een gedeelte werd ondergebracht in een loods, de overigen in tenten. Allen namen vrijwillig aan de kampoefening deel. Voor een goede keu ken en cantine was gezorgd. Mooie oefe ningen, waaronder een avondoefening in de loopgraven met het 3e Reg. Infante rie, werden gehouden. In de vrije uren werd voor ontspanning gezorgd. Woens dagavond werd in het kamp door de „Jong-Sludentenclub,, uit Bergen-op-Zoom een vrij groot variëteitenprogramma aangeboden, wat zeer in den smaak viel. Donderdagmiddag werd het kamp weder verlaten met een aangename berinnering aan de prachtige bosschen en aan den tijd daar doorgebracht. De tram bracht allen weer huiswaarts. Op de Prov. Schietwedstrijd van de vereeniging „Volksweerbaarheid' en van den Bijz. Vrijw. Landstorm, gehouden op 26—27 en 28 Juni *23 op de schietbanen te Oost- en West-Souburg, vermeesterde onze stadgènoot dhr. J. B. M. den Boer met 46 punten (ma-gakorps) de 2e prijs een verguld zilveren Herinneringsmedailie. De vereeniging Sanatorium „Zeeland* heeft zich tot Provinciale Staten dezer provincie gewend om borgstelling voor rente en aflossing van het benoodigde oprichtingskapitaal. De bouwkosten voor een op te richten sanatorium bedragen f 300000. Het bestuur vraagt voor de an nuïteiten een rente van 51/2 voor een tijd van 60 jaar, terwijl de jaarlijk- sche garantie f 17200 zou beloopen. Resumeerende verzoekt het bestuur dringend dc noodige garantie tot een be drag van f 17200 te willen verleenen. Verschenen is hel verslag der Zuid- Hoil. Mpij. tot redding van schipbreuk 2- lingen ie Rotterdam over 1922. De staat van inkomsten en uitgaven vermeldt o.a. een nadeelig saldo van f 3919,26i/2. NOORDGOUWE. Als bijzonderheid wordt vaak vermeld dat ia Februari of Haart Meikevers zijn gezien, die dan natuurlijk uit den grond bfj het spitten te voorschijn kwamen, maar wy zagen Zaterdag j.l. 30 Juni alhier een exemplaar gewoon in een wilgenboom als In Mei. Ook een anachronisme STAVENISSE. Zaterdagmorgen verga derde te Scherpemsse de afdeeling "Tho len" van hét N. O. G. De opkomst was zeer goed. Als 2e secretaris werd be noemd de heer F. van Roozendaal (St.- Maartehsdijk), als afgevaardigde naar de Alg. Verg. te Rotterdam, de heer M. C. Oudesluijs (Scherpemsse)tot voor zitter de heer J. W. H'. F. Buijze; tot bestuurslid de heer J. A. Beneker en als oorrespondenten voor het weezen- fonds Mej. K. Suurland (de laatste drie te Stavenisse). Bepaald werd, dat de con tributie in het vervolg in twee half- jaarlijksche termijnen zal betaald wor den. Bij monde van den heer Buijze werd de heer A. v. Tooren, wegens zijn a.s. vertrek uit de afdeeling, door zijn be noeming ais hoofd der school te Du.- vendijke, een hartelijk woord van dank toegesproken voor wat hij voor de af deeling is geweest en werden door spre ker, namens de afdee'ing "Tholen', voor hem en de zijnen de beste wenschen in zijn nieuwe standplaats geuit, Prov. Staten van Zeeland. De zomerzltting der 8taten van Zeeland wordt geopend Dinsdagavond half aebt. RECHTZAKEN. Het lijk ln de auto. Door twee jongelieden werd het vorig jaar een meisje van Amsterdam naar Den Haag vervoerd, dat bij aankomst aldaar was overleden. Het bleek dat de dood was veroorzaakt door handelingen ge noemd in art. 251bis Wetboek van Straf recht. Daarvoor werden wegens het ple gen van het feit door de rechtbank ver oordeeld een kraamverzorgster te Am1- sterdam tot een jaar en zes maanden ge vangenisstraf met aftrek van het voor arrest en tot dezelfde straf de bewoon ster van het perceel, waar gelegenheid werd gegeven tot het plegen van het feit. VERKOOPINGEN, ENZ. BROUWERSHAVEN, 29 Juni. Ten over staan van notaris Korteweg werd heden alhier 111 het openbaar verkocht: Hooi- gras voor f28, f 18 en f26,50; Nagras voor f 43,50, f 20 en f 5. Alles pér geniet. AANBESTEDINGEN. BRUINISSE. Door de Landbouwver- een'ging „Landbouwbelang" alhier werd aanbesteed zwavelv. amm. 2OV2 pCt., te leveren 10—20 Maart 1924. Ingeschreven werd door L. Schilperoort, Bruinisse, voor f 17,98; H. Kooman, Dlrksland, f 17,87; P. J. Ti'mmers, Poortugaal, f 17,65; C. Boo- gerd, Z'erikzee, f 17,48; Centraal-Bureau Rotterdam, f 17,34; Joh. v. d. Berge, Bnr- n'sse, f 17,14, wien de levering is opge dragen. De partij ;s groot 550 balen a 100 K.G. POST EN TELEGRAPHIE. STAVENISSE. Op een daartoe gedaan verzoek is vanwege den Direoteur- Generaal der Posterijen en Telegrafie bericht ontvangen, dat de katoorhouder alhier zich bereid beeft verklaard om ook in het tijdvak van 8—8,80 v.m. telefoongesprekken te behandelen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1