Zierikzeesche A Nieuwsbode abonnement: Woensdag 27 Juni 1923. zierikzeesche courant. ®b8\t* ^vooif x advertentiën: PrJJi per 6 maanden f 1,60, franoo per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 6 eent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 van 1—8 regels 60 ots., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ots. p. regel. Bij contract belangrijke korting. NO. 10945. J^ftnding op den dag van alt- UDt-MKl. J. HOSTE*. ZU, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot t Jail a s. ver schijnende nummers GBATIS. BINNENL A N 57' De Kon. familie naar Engeland. Koning George en koningin Marie zullen zich Woensdagochtend naar het station Victoria te Londen begaven om koningin Wilhelmlna en prins Hendrik te begroeten, die zich naar Bydall Hall, Ambleside znllen begeven, waar zij voor nemens zij a verscheidene weken in vol komen incognito door te brengen. Nederland en België. Ter betaling van de Belgische schuld aan Nederland tot een bedrag van 631/, millloen gulden voor de kosten gemaakt wegens interneering van Belgisohe mili tairen tijdens den oorlog zal België 15 jaar lang jaarlijks f 4.400 000 storten (in twee halfjaarlijksche termijnen). De rente 1b bepaald op 4l/a pot. Ter betaling van de aohterstallige rente van 1 Jan. 1919 tot 1 Jan. 1923 is een som van 10 millloen gulden gestort. ZUverbons. De minister van financiën brengt ter algemeene kennis, dat de ingetrokken zllverbons van f 2,50 (model 1915), als mede do ingetrokken zllverbons van f 1 (model 1916), alsnog tot en met 31 December 1923 tor inwisseling kunnen worden aangeboden ten kantore van het agentschap van het ministerie van financiën te Amsterdam (Heerengraoht 344/46). Uit het bovenstaande blijkt, dat de gelegenheid tot Inwisseling niet meer wordt opengesteld ten aanzien van de ingetrokken zilverbons van f 1, f 2,50 en f 5 van den ouden vorm (model 1914) en dat op het oogenblik nog alleen ln omloop zijn de zllverbons van f 1 en f2,50 van het nieuwste type. Van de laatstbedoelde zllverbons, welke dus niet behoeven te worden ingewisseld, dragen de bons van f 1 do dagteekening van 1 Februari 1920, terwijl de bons van f2,50 zijn gsdagteekend 1 Juli 1918 of later. Het Kamerlid Braat. De heer A. Braat, lid van de Tweede Kamer, heeft naar de N. R. Crt. meldt, ontslag genomen als wethouder en als raadslid. Tweede Kamer. Zitting van Dintdag 24 Juni. Pensioenwetten voor de Land- en Zee macht De motie-Ter Hall (benoeming van een commissie van advies in zake den nood van oud-gepensionneerden) wordt verworpen met 52 tegen 29 stem men eveneens de motie-Dresselhuys (mededeeling van de motleven voor de afvloeiing aan de betrokkenen) met 51 tegen li stemmen. Hetzelfde lot treft met 52 tegen 29 stemmen de motie K. ter Laan (geheelo wachtgeldtijd ln aan merking voor den voor pensioen gel denden tijd)na bestrijding door don minister, die thans geen nieuw systeem wil aanvaarden. Het amendement van de commissie van rapporteurs (pensioenbijdrage voor militairen tot ten hoogste 3 pot. by kon besluit te regelen) wordt overgenomen, Het amondement-TIlanusom met vroeger direct of Indirect betaalde pen sioenbijdragen rekening te houden wordt verworpen met 49 tegen 33 stommon. Aan de orde is de stemming, over de motie van de heeren Ter Hall e.s., be treffende de benoeming van een com missie van advies terzake van in nood verkeerende oud-gepensionneerden, wel ke motie wordt verworpen met 52 te gen 29 stemmen. Tegen de rechterzijde en de heer Braat. Hierop volgt de stemming over de mo tie van de heeren Dresselhuijs c.a., be treffende mededeeling aan voor afvloei ing in aanmerking komende militairen van de motieven daartoe. De heer Schokking is overtuigd, dat de Minister de bestaande grieven ernstig zal onderzoeken, en waar verder niet is ge bleken, dat aanneming van de motie in derdaad In het belang van de betrok kenen zou Zijn, zullen spreker en de zij nen hun stem; dan ook niet aan de motie geven. De motie wordt daarop verwor pen met 51 tegen 31 stemmen. Tegen de rechterzijde en de heer Braat. Aan de orde komt vervolgens de voort zetting van de behandeling van de wets ontwerpen tot aanvulling en wijziging van de Pensioenwetten voor de land- en zee macht, gewijzigd en aangevuld bij de wet Van 19 Mei 1922. De heer K. ter Laan meent, dat in 2 niet voldoende rekening wordt ge houden met verkregen rechten, terwijl de Minister van Oorlog nog een nadere mededeeling doet omtrent het telegrafi sche bericht van op non-activiteitstellmg aan een hoofdofficier der cavalerie te Amersfoort. Bij art. 1, paragraaf 3, l'cht de heer K. ter Laan een amendement toe pim du-'delijk te doen uitkomen, dat ten aan z*en van voor pensioen geldenden tijd de geheele wachtgeldtijd 'n aanmerking komt, ongeacht of wachtgeld of penis!- oen als wachtgelden wordt genoten. De Minister van Oorlog acht dit hoogst bezwaarlijk. Het amendement wordt ver worpen met 52 tegen 29 stemmen. Bij 7 komt de heer K. ter Laan er tegen op, dat de premie, welke voor jaren in Indischen dienst doorgebracht, boven het pensioen wordt gegeven, thans slechts wordt toegekend aan militairen met een werkelijken diensttijd van 35 jaar, terwijl de regeering het verzoek afwijst om on derofficieren en minderen in dienst te houden totdat de diensttijd van 35 jaar bereikt i?. Spreker zou daarom wen- schen, dat de oude toestand werd her steld, dat Indische jaren voor pensioen dubbel tellen. De heer Dresselhuys meent, dat deze keerkringtoelage niet in het wtetsontwlerp thuis behoort, daar zij met de wachtgeld regeling niets te maken heeft. Bovendien :s tie Kamer technisch niet geschikt, over deze ingewikkelde kwestie te debattee- ren. Daarbij komt, dat c'e bezuiniging door de thans voorgestelde regeling be reikt, bitter weinig zal beteekenen. Het nadeelig verschil voor den betrokkene komt pas uit, wanneer hij den 46-jar:gen leeftijd nog niet heeft bereikt. Tegen dit systeem van regeling bestaan verder ver schillende bezwaren. 7 wordt aangenomen met 44 tegen 27 stemmen. Bi/ 9 licht de heer K. ter Laan een amendement toe, hetwelk beoogt te voor komen, dat een militair, die thans tot en met zijn 55e jaar aan korting wegens andere inkomsten wordt onderworpen, in een ongimstiger positie komt te verkee- ren dan iemand, die wegens „langdurigen dienst gepensionneerd is. De Min. van Oorlog ontraadt aan de Kamer ernstig aanneming van dit amen dement, dat bovendien technisch onjuist is. Het amendement wordt verworpen met 64 tegen 24 stemmen. Nadat de Minister van Marine een amen dement van den heer Deckers, betreffende veiligstelling van de jaren, die vóór 1 Juli 1923 dubbel tellen, heeft overgeno men, wordt het wetsontwerp tot aan vulling en wijziging van de Pensioenwet voor de landmacht aangenomen met 52 tegen 24 stemmen. Eveneens wordt, en wel zonder hoofdelijke stemming, aan genomen het wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van de Pensioenwet voor de zeemacht, met aanteekening, dat de soc.-dem. fractie geacht wil worden te /rebben tegen gestemd. In behandeling komt het wetsontwerp Pensioenwet voor het reserve-personeel der landmacht en Pensioenwet voor per soneel der Koninklijke Marine. Hierop worden verschillende amendementen in gediend, waarover heden zal worden ge stemd. Z.h.s. wordt aangenomen het Wetsont werp tot onteigening ten behoeve van de instandhouding van een spoorverbin ding tusschen den Staatsspoorweg Sittard —Roermond en de grlnderij aan de Maas te Linne. Aan de orde Is het wetsontwerp tot Wijziging van de Wet van 24 Juni 1918 tot afsluiting en droogmaking van de Zui derzee (St.bl. no. 354). De heer Tilanus bepleit de belangen van de Zuiderzee-visschers, die om ar beid vragen. Laat de regeering met groote activiteit de plannen ontwerpen, opdat als de Marker en Volendammer visschers in October terugkomen, zij werk vinden. De heer Duymaer van Twist bepleit eveneens spoed met de werkverschaffing aan de Zu:derzeevisschers. De M:nister van Oorlog zal niet na laten, deze opmerkingen ter kennis van zijn ambtgenoot van waterstaat te bren gen. 't Wetsontwerp wordt aangenomen z. h. s. Uit Stad en Provlnoie. ZIEBIKZEE. De Minister van Water staat vertoeft in Zealand. Hij maakt vergezeld van den Commissaris der Koningin, leden van Ged. Staten en enkele andere autoriteiton een inspeotie- reis door onze provlnoie. Door Ged. Staten van Zeeland is de opening van de jaoht bepaald a. op Waterwild op Maandag 23 Jnli; b. op hazen en fazanten op Maandag 1 October; c. op alle overige klein wild op Maandag 17 September. De korte jacht zal geoorloofd z(jn dagelijks en de lange op Maandag, Woensdag en Zaterdag van Iedere week en op de vier werkdagen voorafgaande aan de sluiting der jacht. —I (Maandag 9 Juli a.s. bezoekt de Com missaris der Koningin de gemeenten Se- rooskerke, Noordwelle, Renesse, Haam stede en Kerkwerve. BROUWERSHAVEN. Zaterdagavond j.l. had alhier de ingebruikneming der nieuwgebouwde muziektent plaats. By monde van den voorzitter van het comité tot stichting dezer tent, den heer J. M. v. d. Bout, werd in welgekozen woorden de Ingezetenen en ookdenlet-ingszetenen dank gebracht voor de milde giften, waardoor het mogeiyk werd een reeds lang gekoesterde wensch ln vervulling te brengen. Voorts dankte h(j allen, die hun hulp by de uitvoering van het plan 'verleenden. Daar er nu een gelegenheid ls, waar muziek en zang zloh ln het openbaar kunnen laten hooren, hoopte hy dat een druk gebruik van de tent gemaakt zou worden Tevens droeg hy, namens het comité, dezo tent over aan het gemeentebestuur van Brouwershaven, den wensoh uitsprekende, dat de ge meente de tent goed zou onderhouden. De burgemeester dezer gemeente wees er o. a. op, dat deze tent een sieraad der gemeente is en ook als zoodanig behandeld moet worden en niet, zooals thans reeds is voorgekomen, dat de baldadigheid en vernielzucht der jeugd de handen er naar uitsteekt. By roept dan ook de medewerking van allan, v.n. van de ouders, in, dat zulks belet wordt; als hoofd van de politie zal hy ook zooveel mogelyk zorgen, dat de tent een sieraad biyfs. Verder ls het hem een genoegen deze tent van het comité over te nemen, al kan by dat thans ook slechts namens B en W. doen, dsn wensch uitsprekende, at de Baad spoedig tot aanvaarding dezer tent zal besluiten. Hierna neemt het muziekgezelschap Apollo" plaats op de teDt en spoedig laten de tonen der muziek zieh hooren over het Havenplein. Later op den avond laat zlsh ook nog het muziekgezelschap van Zonnomalre hooren. Deze feesteiyke plechtigheid eindigde met een lampion- optocht, voorafgegaan door het muziek gezelschap Apollo". ST.-ANNALAND. De nieuwe autobus- dienst 2«l, naar verluidt, a.a. Vrijdag ge opend worden. 0UD-V08SEMEEB. Alhier ls overleden do heer M. A. Douw, die versohillende betrekkingen vervulde, o. a. gezworene van het waterschap óud Vossomeer en president-kerkvoogd by de Ned. Herv. Gem., welke betrekkingen by wegens leeftyd en ziekte niet meer vervulde jaren lang was hy ook zetter der directe belastingen. Nog steeds was hy lid van het weezen-armbostuor. Met de Z. L. M. op Tholen, Het opgaan naar een bijeenkomst van de Z.L.M., dit belangrijk instituut in onze provincie, is altijd voor ons. een der aangenaamste tochten als journalist om dat men vooraf weet, dat de ontvangst er goed zal zijn, dat er een opgewekte toon zal heerschen, kortom, dat het er best is. En waar dit jaar de kring Tholen gastheer is, en ook van de bewoners van dit eiland een groote roep van gast vrijheid uitgaat, zijn wij Dinsdag met goede verwachtingen naar dit eiland'over gestoken om voor den aanvang van de vergaderingen en leesten ons in "onze woonplaats te installeeren en eens pools-, hoogte te nemen, wat ons verder wachtte. Tegen zeven uur vereenigden zich de toen aanwezige leden van het dagelijksch en het hoofdbestuur en genoodigden bij het hotel „Het Hof van Holland" en trok men voorafgegaan door het Thoolsche muziekgezelschap naar het gemeentehuis, waar de officieele ontvangst door het dagelijksch bestuur der gemeente Thoj len plaats vond.CZM I- De voorzitter der Z.L.M., de heer mr. P. Dtclcman, beantwoordde de welkomst woorden en 2eide het een voorrecht voor de Z.L.M. is te vergaderen op Tholen en en ontvangen te worden door het be stuur der goede stad Tholen. Hel eiland is wel eens genoemd de sleutel van Zeeland, omdat men door Tholen het mystericuse eilandenrijk bin nenkwam. De postweg heet het nog, van Tholen naar Gorishoek. Spreker zou het eiland meer willen beschouwen als de Vestibule.of juister nog de rijkversierde rustieke hal van het groote landhuis, dat Zeeland heet. Spr. herinnerde aan den tijd, toen de tolgaarders van de grafe lijkheid hier tol inden, waaraan de naam der stad en van het eiland is ontleend. Verder wees de heer Dieleman op het schilderachtig stadhuis, de frissche nette stad, het trotscfae kerkgebouw en zeide, dat men nog eerbiedig een krans legt op het graf ven Graaf van Blois, den basterd. Wandelende door de stad, denkt men aan de beteekenis van haar voor den landbouw, zoo wel vroeger als nog heden. En al is Tholen niet meer de vierde stad der Provincie, in rang zelfs Vlissingen te bovengaande, en wordt niet meer a's in de middeleeuwen d(e uitrusting van een oorlogsvloot tegen de bewoners van de landen rond dc Oost zee van haar verlangd, nog noemt men haar met eere en de Z.L.M. hoopt dat de stad in groei en bloei mag toenemen. Spr. hoopt dat weldra een brug over de Eendracht zal worden gelegd en de gemeente daardoor tot veel grooteren bloei zal komen, want goede verkeers wegen zijn ook altijd voor den landbouw een rijken zegen. Herinnerende aan een spreuk in een gevelsteen van een vroe gere smederij te Tholen, eindigde spr. met een dronk in te stellen op het al oude Tholen, en zijn welvaart, zijn tol gaarden, spr. bedoelt zijn gemeentebe stuur in 't bijzonder. Vervolgens had in de raadzaal de ver gadering plaats van het Hoofdbestuur waarin als genoodigde aanwezig waren behalve het dagelijksch bestuur van Tho len, de heer Stevens, landbouwconsulent, v. d. Plassche, tuinbouwconsulent en Zwagerman, zuivelconsulent voor Zee land, terwijl later verscheen de heer I. G. J. Kakebeeke, inspecteur van den land bouw, Na vaststelling van de presentie lijst en de notulen der vergadering van komen stukken en mededeelingen. De voorzitter deelde mede, na in het ilgemeen verwezen -te hebben naar me dedeelingen in het orgaan, dat een on derzoek is ingesteld naar de bezwaren betreffende uitvoering van de vleesch- keuringswet. Het hoofdbezwaar is wel het oentraliseeren der noodslac-htingen. Het voorwaardelijk goedgekeurd vleesch wordt daardoor ver beneden de waarde verkocht. Dan kan langdurig transport heel wat last en schade veroorzaken. Over een en ander is gerapporteerd aan het K.N.I.C. Inzake de postbestelling leer de een onderzoek dat bijna* overal ook des Zaterdags twee bestellingen zijn. Ge wezen is op de wenschelijkheid overal een Zaterdagmiddagbestelling te hebben. Ook het opheffen van kleine postkan toren heeft de aandacht van het dag. bestuur. Er zijn pogingen aangewend om te komen tot het uitschrijven van een prijsvraag voor een bietenrooier. Mede werking is verkregen der centrale sui kermaatschappij en van verschillende coöperatieve suikerfabrieken, terwijl ook het werktuigeninstituut te Wageningen zijn medewerking toezegde. Twee nieuwe meisejscursussan werden geopend te Wol- fertsdijk en 's Heer-Arendskerke. De leerares mej. Lindenbergh gaat de maat schappij verlaten wegens huwelijk. Een nieuwe afdeeling werd opgericht te Kam perland met ongeveer 36 leden. Nog is een onderzoek ingesteld naar de vervoer kosten per spoor van verschillende land bouwproducten en benoodigdheden. Hier over is gerapporteerd aan het K.N.L.C. Woensdagmorgen te half tien werd in de sociëteit „Non Semper" de jaarverga dering gehouden, waarin de voorzitter, de aanwezigen welkom heette, o.w. de Commissaris der Koningin, jhr. mr. Quer ies van Ufoord, de leden van Gedepu teerde Staten, de heeren v. d. Weijde en van Rompu, het dagelijksch bestuur van Tholen, burgemeesters van ver schillende gemeenten op het eiland, de inspecteur van den landbouw en de an dere genoodigden, die ook reeds op de hoofdbestuursvergaderng waren. De voorzitter deelde mede, dat tot zijL grooten spijt bericht was ingekomen van den minister van binnenlandsche zaken en landbouw, jhr. mr. Ruijsch de Beren- brouck, dat hij verhinderd is zijn voor genomen bezoek aan de vergadering en tentoonstelling te brengen, daar door de behandeling der jachtwet in de eerste Kamer zijn tegenwoordTghe'd daar noo- d:g !s. Verder was o. a. bericht van ver hindering ingekomen van de heeren dr. P. van Hoek, directeur van den landbouw en dr. van de Sande, inspecteur van het landbouwonderwijs De voorzitter nam vervolgens 't woord voor zijn Historisch Overzicht, in verband met het 80-jarig bestaan der Maatschap pij. De heer mr. Dieleman heeft een zeer uitvoerig overzicht van af de oprichting der Maatschappij samengesteld, zoo uit voerig, dat hij geen voldoende tijd be schikbaar had het geheel voor te^ lezen. Daar de voorzitter echter zoo welwil lend was van het overzicht vooraf een afschrift aan ons te verstrekken, zijn wij thans in de gelegenheid hier een zeer kort uittreksel van te geven, want de plaatsruimte gebiedt ons, al is het over zicht geschreven op humoristische, aan het zakelijke geen afbreuk doende, wijze, en zou een groot uittreksel zeker veel meer in overeenstemming zijn met den arbeid aan en de belangrijkheid van het overzicht. De heer Dieleman herinnert er ten eerste aan hoe in 1842 de maatschappelijke toe stand veel te wenschen overliet, de me nigvuldige regens van 1841 waren voor den landbouw nadeelig geweest; thans was men bekommerd door buitengewone hitte en droogte. De geringe oogst vulde de voorraadschuren niet ter helfte. Er heerschte op het platteland veel armoe de, inzonderheid onder den arbeidenden stand. Er werd echter ernstig naar ver betering gestreefd. Er bestonden destijds nog de in 1805 opgerichte Commissiën van Landbouw. Onder het tijdelijk voor zitterschap van den heer C. Vis was er een in Zeeland. Het was op zijn initiatief dat het kwam tot oprichting der Maat schappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland en het was 31 Aug. 1843 toen de Koninklijke sanctie werd verleend en de nieuwe Maatschappij rechtsgeldig was opgericht en erkend on der protectoraat van Z. M. Koning Wil lem II. In 1844 had de eerste algemeene vergadering plaats en toen telde de maat schappij 650 leden. De eerste penning meester was de heer Servaas Tak, de eerste secretaris de heer mr. W, Ph. Vis. Op 18 Juni 1844 had de eerste tentoon stelling plaats in den tuin van de socië teit St.-Joris te Middelburg. Toen men in 1845 te Goes vergaderde en een ten toonstelling hield, werd reeds op land- bouw-onderwijs aangedrongen en oplei ding van onderwijzers in landhuishoud kunde bepleit. Het was in dat jaar, dat Drente en Gelderland Zeeland bleken te willen volgen en de statuten der maat schappij aanvroegen. Ook in 1847 te Sluis werd wederom op vergrooting van den veestapel en op het noodige van landbouw onderwijs aangedrongen. In 1848 werd te Hulst reeds gewezen op de slechte suatie van O.-Zeeuwsch Vlaanderen; nu is dit nog niet veranderd en klaagt men nis: cu uc UIMUICO v*e-. Ycigaucnut van 12 April, waren aan de orde de mge- n08- Waarom vraagt de heer Di grijpt in ons land de regeering zoo zel den dn? Wat al millioenen guldens voor deel zou betere suatie in 80 jaar zoo'n vruchtbare streek hebben opgeleverd? Van volgende vergaderingen teekenen wij o. a., dat gewezen werd op de nood zakelijkheid om den zedelijken en mate- riëelen toestand van de arbeidersbevol king ten plattenlande te verbeteren. In Tholen kwam men het eerst in 1849 bij een, als daarop aanspraak hebbende we gens haar krachtdadig streven tot voor uitgang, toen was het pauperisme blijk baar ten top gestegen. In 1851 kwam Koning Willem III de tentoonstelling te Goes bezoeken en bood als herinnering een Engelschen volbloed hengst aan de Maatschappij ten geschenke aan. Dat jaar was de commissie van Landbouw( opgeheven, wat tot moeilijkheden aan leiding gaf. In 1852 kwam dit nog meer tot uiting, toen alleen door het krachtig optreden van de mannen uit Schouwen en Z.Vlaanderen voorkomen werd, dat de maatschappij werd- opgeheven. De eer ste voorzitter, de heer Vis, legde zijn be trekking neer, die al heeft hij wel niet be reikt, wat hij had gewiild, maar die toch inderdaad later dankbaar mocht terug zien op wat hij wrocht. In dezen tijd had de maatschappij stie ren, hengsten en werktuigen, overgeno men van de commissie van landbouw en aangevuld van de rente van het land bouwfonds. Als Was genoemde commissie opgeheven, de maatschappij blijft, wat zij op heden nog is een semi-officiëel lichaam, 't welk adviseerend optreedt in menig opzicht. Uit uittreksels der notulen van volgende vergaderingen de voorzitter liep ze alle door blijkt, dat men in de 50er jaren reeds spr2k over boek houden, jachtwet, pachtcontraet, zooals op heden. In 1856 kwam men ten tweeden male te Tholen bijeen, waarbij de af deeling een strop had, omdat er 36 aan liet diner deelnemenden niet betaalden. Er werd toen bezwaar gemaakt tegen het deelnemen van iemand van buiten Zeeland aan het diner. Het einde van de 50tiger jaren brengen weer moeilijkheden, de heer mr. van der Lek de Cleroq, die in 1852 den hieer Vis was opgevolgd, legt in 1859 't voor zitterschap neer, terwijl ook de heer W. Ph. Vis, de 1ste secretaris het werk neer legde. De 3de voorzitter werd mr. C. A. Fokker, terwijl de heer Servaas Tak ge durende een half jaar het secretariaat waarnam, om hei toen over te dragen aan den heer jhr. I-L van Reigersberg Ver- sluijs, die het tot eind 1861 bekleedde. Onder de strenge en krachtige leiding van mr. Fokker was het vooral de af deeling Hulst, die leven in de maatschappij bracht, en de heer Fokker, die 't voor zitterschap slechts voor 3 jaar had aan vaard, heeft werkelijk in die 3 jaar den wagen wederom in het goede spoor ge bracht, de belangstelling nam toe. In 1862 ging de heer Fokker weg en Werd op gevolgd door mr. C. J. Picke. De secre taris Versluijs nam ontslag en werd op gevolgd door den heer jhr. A. Teding van Berkhout. Ook de heer Servaas Tak, die van af de oprichting der maatschappij penningmeester was en de financiën ge trouw en met succes beheerde, trad af en werd opgevolgd door den heer M. Volkrijk Liebert, die gedurende 27 jaar tot aan zijn overlijden in Maart 1839 deze betrekking bekleedde, toen hij her dacht werd met het bet typische woord: De braven sterven niet. Het was in de jaren, dat mr. Picke, die tot 1860 bleef, voorzitter was, dat o. a. de kunst meststoffen in den handel kwamen en de suikerbietencultuur het eerst van zich liet spreken. De heer Picke trad af, omdat hij Minister van Justitie werd, al Was het maar voor enkele weken, en werd opgevolgd door jhr. mr. C. van Citters, die aanvankelijk voor een jaar aannam, maar hij blijft tot 1875, ter zijde gestaan door den heer Picke als vice-voorzitter. In de eerste jaren van het voorzitterschap van jhr. van Citters had men benarde tijden, o. a. door de veepest die heerschte, door cholera en door kwaden roes bij de paarden. Nadat in 1867 de eerste ver gadering en tentoonstelling op Noord-Be veland werden gehouden, kWam in 1868 Tholen weer aan de beurt, wlaar de 25ste algemeene 1 vergadering werd gehouden, het ledental bedroeg toen 1187. In 1869 was er een zeer belangrijke tentoonstel ling te Middelburg en was men vol ilu- sies in verband met de gereed gekomen spoorweg en de toekomstige verbinding van Vlissingen of Middelburg (dat was nog niet vast) met Londen. Walcheren zou Londen's moestuin worden. Er werd toen zelfs gesproken over eene verbin ding van Vlissingen met Amerika. In de najaarsvergadering werd met algemeene stemmen besloten als wensch te kennen gegeven, dat eigenaren van een jacht het recht zouden verkrijgen daarin zonder jaehtacte te jagen en te mogen la ten jagen wanneer zij' willen. Zeker een zeer radicale maatregel. Van 1870 tot 1877 kenmerkte de economische toe stand zich door steeds toenemende bloei, daarna kwam er een plotselinge daling vooral door de mededinging van Ame rika. In 1870 ging de heer jhr. Teding van Berkhout als secretaris heen, opge volgd voor slechts een paar maanden door den heer F. D. Sprenger, die gekozen werd. Toen ook de heer J. J. H. Dooren- bos werd aanbevolen, die men minder

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1