Zierikzeesche Nieuwsbode Uitverkoop HAAIJEH. abonnement: Maandag 25 Juni 1923. zierikzeesche courant. advertentiën binnenland. HAAIJER, Tholen. Pry» por 8 maanden fttLBO, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers t> cent. Versohynt Maandag. Woensdag en Vrijdag» Postcheque en Gironummer 99292 van 18 regels 60 et». van 4 regels en daarboven 20 ota. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. By oontraot belangryke korting 78ste JAARGANG. - No. 10944. ^«ndlng op den dag van uit Oir- J. DE LOME Jr. Mfc-Miri, U. J, I0STE», *"e vóór 11 ure. Zy, die zich van af heden op ona blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Jnll a.s. ver- aehljnende nummers GRATIS. Nederland en België. Het departement van bultenlandsohe zaken deelt mede dat tusschen de Bel gische en de Nederlandsohe regeeringen overeenstemming is verkregen over de wyze van terugbetaling van de kosten gemaakt wegens interneering van Bel gische militairen tydens de oorlog. Vererving van nalatenschappen. Ingediend Is een wetsontwerp, bepa lende, dat de testamentaire beschikkingen, gemaakt vóór de inwerkingtreding der wet van 17 Februari 1923, tot Welker her roeping of wijziging de maker na de in werkingtreding dier wet niet meer be voegd is, zal worden beoordeeld naar de wet, geldend ten tijde, dat die beschikkin gen zijn tot stand gebracht. De dubbele moord te Houtdorp De hoofddader van den dubbelen moord te Houtdorp, die zijn straf onderging in de strafgevangenis te Leeuwarden, is van daar ter verpleging overgebracht naar het Rijkskrankzinnigengesticht te Woensel bij Eindhoven. Eerste Kamer. (Vervolg zitting van Donderdag.) De heer van Embden stelt de vraag of voor de leden van Prov. Staten niet de gelegenheid kan worden geopend tot het schriftelijk uitbrengen van hun stem. De onvereenigbaar verklaarde combina tie van Statenlid en lid der Eerste Ka mer „als gekozene m de groep, waar toe de provincie behoort", acht spr. niet strijdig met de Grondwet. De heer Mendels betoogt, dat de re geling er niet fraaier op is geworden. Van handhaving van den stemplicht door boeten verwacht spr. niet veel. Men moet opvoedend te werk gaan en de belangstelling der groote massa's leven dig weten te maken voor de sociale en economische vraagstukken. Bovendien wil spr. de groote groep politiek on verschilligen niet dwingen om ter stem bus te gaan, aangezien daardoor het beeld der politieke verhoudingen onzui ver wordt gemaakt. I De Minister van Binnenl. Zaken zal het denkbeeld overwegen om voor d|e leden der Prov. Staten de mogelijkheid te openen hun stem schriftelijk in te zenden. Naar de werking van de stem plicht wordt een onderzoek ingesteld}. Spr. geeft toe, dat het onderhavige voor stel niet volmaakt is. doch de eischen aan 't ontwerp zijn zoo hoog. dat het bereiken van volmaaktheid uitgesloten schijnt. Het wetsontwerp wordt hierna z.h.s. aangenomen. Tweede Kamer. Vervolg zitting van Donderdag.) De heer Rutgers heeft tegen de nieu we lezing geen bezwaar. Wordt deze wet verworpen, dan blijft te huidige ongewenschte toestand bestaan, dat een wettelijke regeling geheel ontbreekt. De heer Nolens acht het thans voor gestelde aannemelijker. De Minister van Financiën meent, dat er geen tegenstrijdigheid bestaat tusschen deze regeling, welke een delegatie in houdt van een elgemeenen maatregel van bestuur en art. 97, alinea 2, van de Grondwet. De kwestie van de beroeps instanties staat daar volkomen buiten. Spr. ziet in dit voorstel dus geen ver boden delegatie en handhaaft dus den considerans. Overigens kan men de zaak ook bij algemeenen bestuursmaatregel zoo re gelen, dat Se persoonlijke omstandighe den tot tip zekere tot jia>sr recht komen, b.v. door de betrekkingen naar woonplaats te s*plitsen. Spr. deelt nog mede, dat Indische ambtenaren niet on der dit ontwerp vallen. De beraadslagingen worden gesloten. Artikel 1 wordt aangenomen met 43 tegen 26 stemmen. Tegen de linkerzijde, behalve de heer Bierema en van rechts de heeren Krijger en de voorzitter. Bij art. 8 vraagt de heer Duijs waar om deze wet niet van toepassing is ojp hoofden der ministerieele departementen. De Minister zegt dat de Grondwet zelf reeds de kwestie voor die minis ters <r*egelt. De heer Duijs antwoordt, dat deze wet ook bepalingen inhoudt voor oud- Tweede Kamerleden, deze ontvangen hun pensioenen niet, als zij ambtenaars wor den. Geldt dit nu ook voor ministers Spr. betreurt dat deze opmerking, in de afdeelingen gemaakt, in het afdlee- lmgsVerslag niet tot haar recht is ge komen. De heer Dresselhuijs acht het onjuist, dat in dit ontwerp geen onderscheid wordt gemaakt tusschen de leden der rechterlijke macht, die voor hun leVen worden benoemd, en andere ambtena ren. De Minister heeft er hoegenaamd geen bezwaar tegen uit dit artikel te schrappen de woorden dat de wet niet voor de ministers geldt. Met de afzon derlijke positie der leden van de rech terlijke macht is wel degelijk in dit ontwerp gerekend. Over het door dhr. Duijs te berdie gebrachte nopens het afdeelingsverslag wordt even gediscussieerd. Bij de voortzetting der artikelsgewij- ze behandeling, dient dhr. Troelstra een amendement in op art. 9 B om de be doelde Kamerleden hun nonactiviteitstrac- tement te doen behouden voor den duur van hun Kamerlidmaatschap. Het amen dement wordt aangenomen met 49—12 stemmen. Bij art. 11 vraagt de heer van Schalk of de overgangsbepaling ook van toepas sing is op de op nonactiviteit gestelde onderwijzers die thans lid der Tweede Kamer zijn. De Minister zegt dat voor deze per sonen ook de garantie van art. 9b geldt. De tweede lezing van het wetsont werp wordt bepaald op as. Dinsdag bij den aanvang der vergadering. Bij het ontwerp van wet tot icijzl- ging van den dienstplicht, licht de heer K. ter Laan op art. 1 een amendement toe om den eersten oefentijd van de ca valerie op 12 maanden te stellen, p. v. 15 maanden. De Minister van Oorlog verklaarde het amendement onaannemelijk. Zitting van Vrijdag22 Juni. Bij de verslagen op verzoekschriften worden na verdedediging door de hee ren Brautigam en Duijmaer van Twist twee afwijkende conclusies betreffende de positie van het personeel op de recidings- booten en vergoeding van bedrijfsschade aan een landbouwer aangenomen. De adressen worden doorgezonden aan de regeering. Het amendement-K. ter Laan (verkor ting van den diensttijd voor de cavalerie tot 12 maanden) wordt verworpen met 54 tegen 22 stemmen. Het wetsontwerp tot wijziging van de Dienstplichtwet wordt aangenomen zon der stemming. Bij de wijziging van de Militaire wc- duwenwet dient de heer K. ter Laan een motie in om voor 1909 gepension- neerden in de militaire weduwenwet op te nemen. De heer Duymaer v. Twist bepleit opneming van echtgenooten in de Pen sioenwet voor militairen, die na opwacht- geldstelling gehuwd zijn. De minister zegt den heer Duymaer v. Twist overweging toe. De motie-ter Laan is onaanvaardbaar. De motie-ter Laan wordt verworpen met 47 tegen 26 stemmen. De heer K. ter Laan licht een amen dement toe voor de weduwe van een op wachtgeld gestelde militair als het huwelijk na de opwachtgeldstelling ge sloten is. De heer Duymaer v. Twist adviseert intrekking, daar de kwestie niet met een eenvoudig amendement geregeld kan worden. De minister van oorlog wijst erop. dat in de pensioenwetgeving plooien zul len moeten worden gladgestreken. Het amendement-ter Laan is onaannemelijk. De heer ter Laan repliceert en con stateert dat dit ontwerp een ingewik kelde materie regelt. Het amendement-ter Laan wordt ver worpen met 47—19 stemmen. Na overneming van amendementen der Comm. van Rapporteurs en intrekking van een amendement-Tilanus, wordt het wetsontwerp z.h.s. aangenomen. Aan de orde zijn hierop de wetsont werpen tot aanvulling en wijziging van de Pensioenwetten voor de land- en zee macht, gewijzigd en aangevuld bij do wet van 19 Mei 1922. De heer ter Hall wijst op den nood der oud-gepensionneerden. Hij dient een motie in, uitsprekende dat binnen den kortst mogielijken tijd aan de in nood verkeerende cud-gepensionneerden hulp moet worden verleend. De heer Tilanus ondersteunt die motje, evenals de heer K. ter Laan. De heer V. d. Bilt vestigt eveneens de aandacht op 't treurige lot der oud!- gepensïonneerden. I De heer Duijmaer van Twist vreest voor onvoldoende oorlogsorganisatie, om dat de afvloeiing het beroepskader te zeer aantast. De heer Dresselhuijs vestigt de aan dacht der ministers op de afvloeiing, die meermalen geschiedt op een wijze, we'ke niet door den beugel kan. Ook de heer Deckers vestigt hierop de aandacht. Wat de motie-ter Hall be treft, spr. acht het beter, dat het re- geeringsonderzoek wordt afgewacht. De minister van oorlog merkt op, dat het afvloeiingssysteem geen verband houdt met dit wetsontwerp. Voor mili taire ambtenaren is een speciale rang- sfihikkingsregeling getroffen. De getroffen maatregelen nopens de afvloeiing moesten worden genomen en de ontstemming is 't onvermijdelijke ge volg ervan. Spr. is van oordeel, dat de heer Duymaer van Twist de defensie zaken te donker inziet. De minister van marine herinnert er aan, dat de pensioensverruiming der oud- gepensionneerden een moeilijke zaak is. De beste opiosjsing zou zijn hulp van het pavt. initiatief. De regeering heeft zich in verbinding gesteld met „Ons Le ger" en „Onze Vloot". Dezie vereenigin- gen kunnen het niet stellen zonder hulp van regeeringswege. Hij raadt dhr. ter Hall aan zijn motie in te trekken. De heer Dresselhuijs is niet bevre digd door dc* mededeelingen van den minister. Hij dient een motie in om mi litairen, die voor afvloeiing in aanmer king komen, de gelegenheid te gevan de motieven te kennen en dienaangaande verweer te voeren. De heer ter Hall handhaaft zijn motie. De minister van oorlog acht de motie- Dresselhuijs onaanvaardbaar. De minister van marine zou 't betreu ren ais de motie-ter Hali werd aange nomen. Dinsdag wordt over de motie ge stemd. Uit Stad on Piovinoie. Mej. Chr. W. A. van den Berg, geboortig vair Bruinisse, thans werkzaam ais eerste verpleegster in het Israëli tisch Krankzinnigengesticht ,,'t Apel- doornsthe Bosch" is met ingang van 1 Sept. a.s. in die inrichting benoemd tot adjunct-hoofdverpleegster. Bij het laatst gehouden examen voor het Krankzinnigenwezen is geslaagd voor het 2e gedeelte mej. C. J. van den Berg. geb. van Bruinisse, werkzaam als leerling-verpleegster m het Provin ciaal Ziekenhuis nabij Santpoort HAAMSTEDE. In verband met de dit voorjaar plaats gehad hebbende oever- afschuiving werd Zaterdag j.l. aan het district Koudekerke door den aannemer J. W. Roelofs te Papendrecht met goed gevolg het eerste van de drie te zinken stukken aangebracht. RENESSE. De zonnige dag van gis teren lokte vele voetgangers, honderden fietsers, tientallen motoristen en vele automobilisten tot een bezoek aan duin en strand, 't Was evenwel geen weer om te baden of voetjes te wasschen. Een prettige wandel/ng langs het strand, een zich vermeien in hel duin, een ge nieten van een prachtig vergezicht over de groenende akkers en heerlijke toechages, was dezen dag zeker het doei der honderden bezoekers. Nu de zomer in het land schijnt te zijn zal zeker het bezoek aan duin en strand wel herhaald en groote r worden. DREISCHOR. Raadsvergadering gehou den op Vrijdagavond 22 Juni. Afwezig [de heeren Klompe, Docleman en de Vrieze. Na de opening tier vergadering voorlezing der notulen, welke na een kleine opmerking van den heer van Lan- geraad worden goedgekeurd. Besloten wordt de leening groot f 9000 destijds aangegaan voor aankoop van. de bur gemeesters woning af te lossen en de in middels ontvangen gelden van verkoop der genoemde woning, op de Boeren leenbank te brengen. Ingekomen is o.a. een schrijven van het Ministerie van O. K. W. tot bijdrage in de kosten van het middelbaar onderwijs naar gelang het aantal leerlingen die deze inrichtingen te Zienkzee bezoeken Hiertoe wordt z. hs. besloten. Het adres van den ge meenteraad van Sneek: de Godslaster lijke en ruwe ta3l in het openbaar te gen te gaan en strafbaar te stellen, wordt voor kennisgeving aangenomen. Ecne wij ziging van de begrooting over 1922, tot af- en overschrijving van verschillende posten; wordt goedgekeurd. Ingekomen is een adres der onderwijzeressen van de O.L. school de meerdere lesuren, voor de handwerken, beloond te krijgen. Dit wordt in handen van B. en W. gesteld. Een adres van W. A. de Vrieze om een strook grond m erfpacht aan de ge meente in vollen eigendom aan te koo- pen; wordt goedgekeurd. De rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1922, wordt na vooriezmg goedgekeurd. De geloofsbrieven van alle nieuwgekozen raadsleden worden door een oommissie, bestaande uit de heeren: M. v. Lange raad en J. W. v. d. Linde in orde be vonden en tot toelating der leden be sloten. By de rondvraag maakt de heer v. Langeraad aanmerking op de uitvoe ring van de bestrating op het haven terrein, zijnde het terrein eerst niet behoorlijk uitgespond en met zand ge vuld, zooals het raadsbesluit was. De voorzitter zal er den gemeenteopzichter over spreken. De heer P. v. d. Linde vraagt eetiige inlichtingen en bespreekt nogmaals de aflossing der geldleening. De heer de Waal informeert naar het leerlingenaantal der O.L. school en naar het aantal leerlingen der klassen. Hij} heeft klachten vernemen over het ver strekken van leermiddelen in de 4e klas se. De voorzitter 2al het onderzoeken. Daarna sluiting. STAVENISSE. Naar, zooals wel alge meen bekend mag worden verondersteld, a.s. Woensdagnamiddag ook onze ge meente vereerd zal worden met een be zoek van vele autoriteiten, o.a. de Minis ter van Binnenl. Zaken, de Commissaris der Koningin in Zeeland, de Fransche Ge zant en vele andere autoriteiten, op hun autotocht rondom het eiland Thólen, ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan der Zeeuwsche Mij. van Landbouw! en de daarmede gepaard gaande tentoonstelling op den volgenden dag te Tholen, hoopt men, dat ook alhier van vele woningen de nationale driekleur dien dag zal wap peren. POORTVLIET. Woensdag zijn bij den landbouwer C. van der Weele alhier, twee groote varkens overleden. Door den Rijks veearts wordt vermoed, dat deze zijn overleden tengevolge van longpest. Vrijdagavond werd alhier opgericht een Postduivenvereeniging „de Luchtpost". Een voorloopig bestuur werd gevormd. Belangstellenden in deze nieuwe tak van sport kunnen zich alsnog bij den secretaris J. E. Voshol opgeven. THOLEN. De hier te houden Land bouwtentoonstelling fcelooft schitterend te worden. Reeds is van de firma wed. Massee een keurige collectie landbouw werktuigen gearriveerd. Zaterdag arri veerde de firma Boeke en Huideko^per uit Haarlem per motor, met dezelfde uitstalling. Verwacht worden nog de fir ma's Brinkman Niemeijer uit Zutphen en Timmerman Verbeek uit Zierikzee. Het weder werkt thans geheel mede om de expositie te doen slagen. Vele inge zetenen zullen meedoen aan de étalage- wedstrijd, terwijl de bewoners der Kerk straat reeds dagen aaneen hunne .ver siering hebben voorbereid. Ook het ter rein der tentoonstelling is reeds keurig in orde. Voor snelvervoer is in ruime mate voorzien: Moge het voor onze stad voor ieder onzer maar zonnig weer zijn. De landbouw heeft er tehoefte aan, en het zal bij gunstig weder voorzeker het feest zeer ten goede komen. LANDBOUW EN VEETEELT. Aan den vooravond der Thoolsche land- bouw-tentoonstelling, welke Woensdag en Donderdag a.s. nabij de stad Tholen ge houden wordt, zij nog 't een en ander medegedeeld, wat betrekking heeft op deze expositie. De gemeenschappelijke maaltijd vangt Woensdagavond 6.30 uur aan in „Non Semper", nadat te voren een rijtoer met auto's door het eiland heeft plaats gehad, waaraan 240 personen zullen deelnemen. Op den dag der tentoonstelling don derdag) zullen autobussen van de Kade (nog geen 100 M. van het Veer) rijden naar het terrein, hetwelk pl. m. 20 minuten buiten de kom der gemeente Tholen ligt, (aan den straatweg naar Poortvliet tus schen den Oudelandschen dijk en 't „Stee- nen Kruis"). De officiëele opening der tentoonstelling heeft- Donderdagmorgen 10 uur plaats door den Commissaris der Koningin. Stand van het vlas. De directeur-generaal van den Land bouw brengt ter kennis, dat blijkens een mededeeling, ontvangen van het minis terie van landbouw van het gouverne ment van Noord-Ierland, de daar te lande met vlas beteelde oppervlakte dit jaar naar schatting ongeveer 30 pCt. grooter is dan in 1922. Het gewas is over het algemeen geïond, maar in ver gelijking met normale jaren in groei 2 3 weken achterlijk in verband met de koude weersgesteldheid. De komende oogst zal wel niet on der het gemiddelde zijn, indien aange nomen wordt, dat het weer voortaan gunstig zal zijn voor het gewas. Blij kens ambtelijke gegevens, ontleend aan Fransche bescheiden, is de met vlas be teelde oppervlakte in Frankrijk sedert 1913 met ruim 50 pet. verminderd. De gemiddelde stand van het gewas in Frankrijk is vrij goed. ONDERWIJS. Voor het prop. examen electrotech- nisch ingenieur slaagde te Delft o. a. de heer J. C. Verton te Dreischor. Bij het dezer dagen te Arnhem afge nomen examen door leeraren van de Pit- manschool, slaagde o. a. voor Stenografie (diploma's A en B) en machineschrijven (met aanteekening), mej. C. M. Lag as te Zierikzee. Te Utrecht slaagde voor het doc toraal examen geneeskunde, de heer J. Vermet van Oud-Vosmeer. I POST EN TELKGRAPHIE. Min. de Geer heeft een voorstel inge diend tot wijziging van het wachtgeldbe- sluit, waardoor de ongelijkheid vervalt, dat de telegraafambtenaren, die op 65- jarigen leeftijd in aanmerking voor pensi oen kornet worden gepensionneerd, ter wijl hun collega's, de postambtenaren wachtgeld verkrijgen tot na het berei ken van den 65-jarigen leeftijd. maar Iedereen eet graag- ry»t of meelspijzen met A. J. P". Cltroen- Saua er over. Een halve liter eane van een pakje k 7'/, cent. Voor een goeden gang van zaken ia het aan te bevelen Uw inkoopen zooveel mogelyk te doen in den voormiddag of vroeg in den namiddag. Alle orders worden in volgorde uitgevoerd. De geheele voorraad wordt uitverkocht met 20-40 o/0 korting. ■Ba===^==B=^=-— z(jn 2e abonnementsconcert in de Nieuwe Kerk geven op Woensdag a.s., 's avonds half acht. 't Mag voor hen, die deze uit voeringen steeds trouw bywonen, niet noodig zyn een woord van aanbeveling te vermelden, doch 't getal belangstel lenden is wel wat klein te noemen. Aangezien wordt beweerd, dat de entréeprys gewoonlyk zoo is gesteld, dat het voor velen niet toegankelijk is, is de heer K. op de gelukkige gedachte gekomen, ditmaal iedereen te kunnen laten genieten, door voor die velen den entréeprys te wyz'gén. Waar we nu weten, dat er voor den concertgever moed noodig is solisten nit Keulen te laten komen, daar kan het niet anders, of ditmaal, vooral met het oog op de vele te verwachten kleine burgers, zal a.s Woensdag een groote schare de kerk vullen. De advertentie luidt, laatste concert, d w z. voor dit seizoen. Laten wy daarbij den wensch uitspreken, dat a s. Woens dag dan ook de opkomst voldoende mag zyn, opdat het in werkelijkheid niet de allerlaatste maal is, om van dergelijke goede muziek te proflteeren, want dan zal, helaas, ook gezegd moeten worden: de rechtbank, de zomereo&certen van ,Nut en Genoegen" en de kerkconoerten te Zierikzee, ze behooren allen tot het verleden. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Garderen E. V. J. Jap- chen te Hei-en Boeloop. Te Goudriaan en Ottoland J. Ron ge te Hoogblokland, i Geref. Kerk. Beroepen te Brlelle P. v. d. Spek, eand. te Voorburg. Bedankt: Voor Emmercompasouum J. E. Vonkenberg, em.-pred. te Amersfoort. Voor Twtfzel (Fr.) J. Donner, cand. te Goes. Geref. Gem. BeroepenTe Rotterdam H. Kieviet te Veenendaal. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN fiiykens in dit nummer voorkomende advertentie zal de heer 8. Klimmerboom VAN HEINDE EN VER. Uit Belgrado wordt gemeld, dat in Albanië weer eens revolutie is uitge broken. De regeering van Angora zou beslo ten hebben alje Russische bolsjewiki uit Konstantinopel te verdrijven. Vooral de Oostelijke Amerikaansche Staten hebben veel van de ontzaglijke hitte te lijden. Scholen, fabrieken en vele kan toren zijn gesloten. Duizenden vrouwen en kinderen slapen aan het zeestrand. Rusland denkt dit jaar 21/2 millioen ton graan uit te voeren. De Australische Arbeiderspartij schijnt een buitenl. politiek te willen voeren met als einddoel „los van Engeland". De Eng. Minister van openbare ge zondheid zal een nieuw Wetsontwerp in dienen nopens te treffen maatregelen tegen rookverspreiding door fabrieken en andere groote instellingen. De werkeloosheid in Oostenrijk is iaan 't afnemen. In Amerika is een nieuw soort kruit uitgevonden, dat, behalve rook- en vlam- loos is, bestand is tegen vocht. Volgens een bericht uit Berlijn aan de „Daily Mail" is mej. Broessilof, dochter van den bekenden Russischen generaal, te Moskou door de bolsjew'ki doodgescho ten. Zij was ter dood veroordeeld wegens 't verbergen van kerkelijke kostbaarheden, om ze aan de opvordering door de bolsje wiki te onttrekken. Volgens officiëele berichten uit Mos kou, te Riga ontvangen, zou er in de gou vernementen Zaritsin en Saratof ppnieuw hongersnood heerschen. Het „Giornale di Roma" verneemt, dat de lava-stroom der Etna, die Lingua Glossa bedreigde een ander dal is inge vloeid. De itlitbarsting schijnt in kracht af te nemen. De hoop»bij omwonenden begint te herleven. De schade wordt ge schat op 70.000.000 Lire. De Italiaansche regeering heeft ver klaard, dat zij de aangeboden buitenland- sche bijdragen voor de slachtoffers van de uitbarsting van de Etna moet weigeren. Italië zal alleen de schade dragen. Uit Sofia wordt aan de „Times" ge meld, dat 3 voormalige agrarische minis ters, die in den aanvang van dit jaar uit het kabdnet-Stamboeliski traden, zijn ge arresteerd. De grootste houtzagerij ter wereld te Kastet in de nabijheid van Gefle is door een groote brand vernield. De scha de wordt geraamd op 8 millioen kronen. Uit Sofia wordt gemeld, dat het bericht over de verloving Van koning Boris met prinses Uena van Rumenië on juist is. Koningin Victoria van Zweden is te Baden geopereerd. Zij leed den geheelen zomer aan een zware hoest en men heeft nu een der amandels weggenomen. De koningin is thans langzaam herstellende.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1