Zierikzeesche Nieuwsbode B. H. 1DELER, HêSfÉs" onzer UIIVERKOOP I. 1. P's ROMA-PUB ÏIÖNIG'S abonnement: Vrijdag 22 Juni 1923 zierikzeesche courant. k advertentiêni UITVERKOOP WAIZENA-PUDDINGEN DUPLO DUPLO DUPLO DUPLO Pit's per 6 maanden f 1,50, franco per port ƒ1,80. Voor het bnitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 oto. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting Inzending op den dag van uit gave vóór II ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. EERSTE BLADr spoort ons aan deze nog wat Toort te zetten. Ook tljdeas de verbouwing cal er gelegenheid gegeven worden, nog van de KOOPJES te PROFITEERED smaakt als room. Z|j, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot t Jolt a s. ver schonende nummers GRATIS. Algemeen bekende kuiali- teitaartikelen voor elke huishouding. OVERAL lil VEBKRyGBAAR.ÜI ka. om toch de uiterste offers te brengen voor de zelfstandigheid van het vader land die slechts door offers als nooit te voren zijn gebracht, kan worden te- houden. Tegenover de talloozen, die hun leven voor het vaderland gaven, hebcen de overlevenden den plicht, zich niet aan hun bezit vast te klampen en ai dus het land te gronde te richten. Of deze ernstige woorden echter weer klank zullen vinden bij hen, die Duitsch- land's leed kunnen helpen verzachten, moet worden afgewacht. BINNENLAND. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zikxikzbe maken bekend, dat bet veraoek van J. KORSTEN, handelaar in verfwaren en oliën te Zierikzee, om in het pereeel, kadastraal bekend in sectie B, Ne. 1975, een bergplaats voor petroleum en benzine te megen oprichten, deor hen ia ingewilligd. Ziibiu», 21 Juni 1123. Bvrgemeeater en Wethouders voerneemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN TAN RENGERSKERKE, Bnrgem. P. F. WITTÏRMAN3. Secretarie. Algemeen Overzicht. Bij al de rampen, die de heeren di plomaten in hun staatsmanswijsheid, over Italië hebben gebracht, komt thans de Natuur nog een handje helpen, door de vulkaan de Etna op het eiland Si cilië te laten ontwaken, die zijn ko kende lavastroomen giet over wegen en akkers en wiens zware aschregens alles tot var in den omtrek met een rouw floers overdekken. Mensehenlevens zjjin voorzoover bekend niet te betreu ren, maar de met noeste viijt door vo rige geslachten aangelegde wijngaarden en anderszins zijn vernietigd en 't laat zich begrijpen, dat vele landbouwers aan geen vluchten denken, totdat de onver biddelijk voorlschuivende lavastroom hun dwingt de boerderijen en akkers te ver laten om den dood door verbranding te ontgaan. Reeds zijn enkele steden en dorpen in de onmiddellijke nabijheid van den vulkaan gelegen door de kokende lava overdekt. De scènes, die zich aan de N.O. hel ling van den berg afspelen, doen den ken aan gedeelten uit Dante's „Inferno". Zware aschregens verduisteren de zon en overdekken de voortschuivende lava; de landlieden jammeren en "bidden te midden van d!en aschregen en door de zwavelgele rook slaat de sombere gloed van vlammen naar buiten, telkens op nieuw doodsangst en ontsteltenis bren gend onder de omwonende bevolking. Zes nieuwe kraters zijn aan 't werken. Van tijd tot tijd schudt de aarde; onder de voeten der menigte rommelen heftig de duistere machten, die het Siciliaansche Volk dood en ellende schijnen gezworen te hebben. De toestand in het Ruhrgebied is bui tengewoon gevaarlijk en in Duitsc'hland maakt over het algemeen een groote onrust en zenuwachtigheid zich van de bevolking meester door de catastrophale duikeling van de Mark. In plaats vao de veel bewogen gemoederen tot be daren te brengen, tracht men de ver schillende partijen tegen elkaar op te hitsen. De Pruissische minister van Bin nen!. Zaken, Severing, waarschuwde na drukkelijk in een rede, welke hij in den Pruissischen Landdag hield, tegen de prikkeling der volkshartstochten, waaraan de rechtsche en linksche bladen zich schuldig maken. Diepen indruk maakte de mededealing des ministers, dat een lid der rechtsche organisatie was aangewezen, hem (Seve ring) te vermoorden, wat echter door de zorgvuldige politiebewaking werd voor komen. Intusschen doet men van verantwoar- delijke Duitsche zijde al het mogelijke om de gemoederen tot rust en kalmte te brengen. De ernst van den toestand blijkt zeker ook wel uit de wanhoops kreet van den Pruisischen minister-pre sident Braun die in den Landdag op de bezittende volksklassen een beroep deed Lan ({arbeidersbond. Het hoofdbestuur van den modernen Landarbeidersbond heeft, door den ont- zettenden teruggang van het ledental, in grijpende bezuinigingsmaatregelen moeten nemen. Het ledental, dat In 1919 nog ongeveer 14000 bedroeg, daalde thans tot beneden 5000. Na gepleegd overleg met den Bonds raad, zijn door het hoofdbestuur met in gang van 1 Juli a.s. drie propagandisten ontslagen en worden opgeheven de pro- pagandistschappen in de provinciën Gro ningen, Noord-Holland en Zeeland. De Eerste Kamer terkleaJiigrii. De candidatenlijst der Chr. Hist.. Unie voor de verkiezing van leden der Eer ste Kamer van de Staten-Generaal, In de groep Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, is volgens de „Ned." door de Chr.-Hist. Statenleden der vier genoemde provinciën samengesteld als volgt: 'f. prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Utrecht; 2. prof. jhr. mr. B. C. de Savornin Loh- man, Utrecht; 3. Kr. Tlmmers, Klundert; 4. mr. dr. F. J. Frowein, Wittem; 5. mr. H. F. Lantsheer, Middelburg. Het dlenstwelgerlngsontwerp Aan het Voorlooplg Verslag der Eerste Kamer over het ontwerp van wet be treffende dienstweigering Is het volgende ontleend. Verschillende leden waren van meening dat dit ontwerp getuigt van de moeilijk heden, waarin men komt als men in groote beginselvraagstukken de onfeil baarheid niet van een leergezag, maar van elk individu gaat erkennen. Dat de Staat het geweten van zijn burgers eerbie digt, kan niet worden gelaakt, maar ook te dezen opzichte zijn grenzen. Deze grenzen worden in elk geval overschre den, waar zelfs gewetensbezwaren tegen de vervulling van militairen dienst „van welken aard ook" worden erkend. Deze leden meenden voorts, dat deze tijd, waar in velerlei symptomen van verslapping van tucht en moreel verval zijn \fraar te nemen, al heel slecht gekozen is om met zulk een maatregel te komen, die het gebrek aan tucht bevorderen zal. Om al deze redenen zouden deze leden In geen geval hun stem aan het ontwerp kunnen geven. Zij achtten het beter de Regeering te verzoeken het ontwerp terug te nemen ten einde zfch zelve een verwerping te besparen. Tweeds Kamer. Zitting van W-.ensclag 20 Juni. Na aanneming van het wetsontwerp tot toekenning van een renteloos voorschot van 1.4 milhoen aan de Kon. Luchtvaart Mpij. volgde een langdurige bespreking over het ontwerp tot uitvoering van art. 97 der Grondwet. Daarin wordt o.a. bepaald, dat het nonactiviteitstraktement van een ambte naar-Kamerlid plus de vijfduizend gulden van het Kamerlidmaatschap in totaal niet hooger mag zijn dan het salaris dat als ambtenaaar werd genoten, en voorts dat aan de regeering vrijwel uitsluitend de beslissing blijft over de vraag, of een ambtenaar op non-activiteit zal worden gesteld. Tegen dit laatste rees veel ver zet, omdat men er afhankelijkheid der gekozenen van de regeering van duchtte. De heer Troelstra diende derhalve motie in, waarin, op grond van dit be zwaar schorsing der verdere behandeling werd gevraagd, opdat minister De Geer zich nader zou kunnen beraden. Zitting van Donderdag 21 Juni. Bij de regeling van werkzaamheden stelt de voorzitter voor, de regeling van steun aan de Hametanken aan de agenda toe te voegen. De heeren Schaper en Marchant zijn er tegen, wegens de razendsnelle behan deling. De heeren Dresselhuys en Beumer gaan ermede accoord, wanneer de linlicbtingen van den minister bijtijds wórden ver strekt. De heer van Vuuren Is er voor. Het voorstel van den voorzitter wordt aangenomen met 46 tegen 21 stemmen. Een voorstel van den heer K. ter Laan onj de militaire pensioenwetten niet vóór Dinsdag te behandelen, wordt ver worpen met 63 tegen 9 stemmen. Bij het wetsontwerp betreffende het samengaan ?an het kamerlidmaatschap met andere ambten vervalt de motie- Troelstra, wegens regeenngswijziging van art. 3. De heer Troelstra acht die wijziging onbevredigend, daar de regeering de be slissing houdt. De heer J. ter Laan betreurt het, dat willekeur niet wordt uitgesloten. Eerste Kamer. Zitting van Donderdag 21 Juni. Bij het ontwerp tot bepaling van de kosten, verbonden aan de u-et op het levensverzekeringsbedrijfmaakt de heer S. de Vries aanmerking op de veel te hooge salarissen van leden der verze keringskamer. De heer Hazevoel verdedigt het ont werp en acht de salarissen van de hoo- gere ambtenaren veel tc laag. Minister De Geer zegt, dat zonder deze salarissen de verzekeringskamer niet sa men te stellen is. De leden bekleeden een zeer bijzondere functi^, die niet te ver gelijken is met andere functies in staats dienst. Het ontwerp wordt.daarna zhs. aan genomen. Aan de orde is dan de wijziging van do Kieswet, Provinciale wet en GemeOnt?- wet. De heer De Vos van Steenwijk ziet geen betere oplossing, maar zijn stand punt tegenover de evenredige vertegen woordiging is bekend. De heer De Vlugt geeft aan de re- geenng ernstig in overweging, een voor stel voor te bereiden tot afschaffing van den stemplicht, die niet te handhaven is. De heer De Waal Malefijt ontwikkelt vele bezwaren tegen het ontwerp. Hij zal echter voor stemmen, omdat het hier geen Grondwetsherziening geldt. De heer Verkouteren wenscht vereen voudiging van de wet. opdat een niet- stemmer boete kan worden opgelegd. Een met-stemmer is gelijk aan een dienst weigeraar. Spreker wijst voorts op de gekke uitdrukking: Provinciale Wet naaml. vennootschap opzettelijk openbaar maken van een onware balans, veroor deeld is tot 8 maanden gevangenisstraf, met aftrek van een gedeelte van d voor- loopige hechtenis. De advocaat-generaal bij het hof elschte tegen beklaagde, die bijna 5 maanden in voorloop'ge hechtenis heeft gezeten, 4 maanden gevangenisstraf, zonder aftrek van de voorloopige hechte nis. Het hof bevestigde het vonnis van de rechtbank. De moord in de Boscbjes van Poot. Voor de Haagsche rechtbank is voort gezet de behandeling van de zaak van den moord m de Boschjes van Poot, wel ke behandeling ongeveer 7 weken gele den is geschorst. De zaak werd ook nu met gesloten deuren behandeld. Terecht stond de 37-jarige K. L., los werkman, wonende te 's-Gravenhage, thans gedetineerd. Het verwonde meisje was bij de zitting niet tegenwoordig. Al lereerst werd rapport uitgebracht door dr. Rosenstem, die een onderzoek naar beklaagde's geestvermogens heeft inge steld. In dit rapport werd o.m. vastge steld. dat de beklaagde de daad in een vlaag van waanzin moet hebben gepleegd. De ambtenaar van het O.M. eischte veroordeeling van beklaagde tot een ge vangenisstraf van 3 jaren. De verdediger zeide. dat beklaagde onmogelijk over zijn aanslag beging. Pleiter vroeg vrijspraak subsidiair clementie. 1 De uitspraak werd bepaald op Don derdag 28 Juni. V. ROSSEM's beste CURACAO Is lichte Pruim- en BookUbak. Is ongesan*d en geurig tab nature. Is verkrijgbaar k 12 ct. per Vs ons. (Ingez. med.) een vermeerdering van ruim 250,000 zie len beteekend. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Vlieland doet niet mee. Vlieland zal met meedoen aan de komende jubileum feesten, meldt het „Hbl." De burgemees ter schreef een vergadering uit, waarop bleek dat er ontevredenheid heerscht over de stiefmoederlijke behandeling welke deze gemeente van de regeering onder- vmtit- Een der aanwezigen verklaarde zinnen kan hebten Baschikt, toen hij den onomwonden, dal de Vlielanders weinig Uit Stad en Provincie VERKOOPINGEN, ENZ. BURGH. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout te Renesse, werden heden voor de erven van wijlen mej. de wed. W. Beije—de Vlieger publiek verkócht: Melkkoeien voor f 360 en f 435, een kalf- vaars voor f 351 2-jarige ossen voor f 303, f271, f356, f248, f281, f304, f288, f276, f256, f283, f252, f235, f 261, f242 en f258, l'/s-jarige ossen voor f168, f154, f165, f142, f 137, f196, ƒ161, f 153, f154, f149, f163, f146, f160, f158, f158, f165, f 18t, f126, f169, 1 Va-jarige vaarzen voor f168 en f160, een vaarskalf voor f114 en een sl erlje voor f78. ONDERWIJS. OUWERKERK. Dezer dagen slaagd': aan de universiteit tc Utrecht voor het Doctoraal examen Geneeskunde dhr. C Romeijn Jacz., geboortig van hier. VAN REENDE EN VEEL RENESSE. Bij M n. besl. is met ingang van 30 dezer de heer W. Wmkler te V anen belast met de waarneming van het kantoor der Dn bel. en acc. alhier, terwijl de heer H. Smekens, thans fun- geerend ontvanger, verplaatst fs naar In spectie 's Hertogenbosch. KERKWERVE. Naar wij vernemen, heeft de WelEerw. heer ds. J. W. Blan- kert ontslag aangevraagd als predikant en administrateur van de weezen-inrieh- tuig „Neerbosch". SIRJANSLAND. Bij het onlangs gehou den examen voor commies bij de belas tingen slaagde o.a. de heer .J Fluijlt Jz. a.hier. STAVENISSE. De rollede voor den gewapenden dienst heeft alhier f 10.01 opgebracht. 1 POORT VLIET. De collecte voor den gewapenden dienst heeft alhier opge bracht f 21,65. THOLEN. Op het terrein der tentoon stelling verrijzen thans de loodsen en bij komende gebouwen. Het geheel geeft reeds een goeden indruk. De secretaris der afdeeling alhier, de heer W. Klompe, is dag aan dag In de weer alles te regelen, zooals dit behoort. Donderdag was de auto-ondernemer de heer Krijger op het terrein aanwezig, vermoedelijk ter bespre king van de te houden dienst op de ko mende dagen. Moge het bovenal maar goed warm iWeder zijn. RECHTZAKEN. Onware balans. Het gerechtshof te Amsterdam heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen Th. H. J. N., oud-directeur van de Centrale Cre- diet- en Landbouwbank te Amersfoort, die door de rechtbank te Utrecht op 13. Maart wegens het als bestuurder van een Niettegenstaande het koude <en natte weer staan over het algemeen de gewtas- sen in Duitschland er goed voor. Men verwacht Wegens den invloed van de uit het hooge Noorden afzakkende ijsmassa's nog weinig verbetering in de algemeene weersgesteldheid. In het vroegere Duitsch-Oost-Afrika is een uitgestrekt goudland ontdekt, waar heen reeds talrijke goudzoekers vertrok ken zijn. 't Engelsch-Russische conflict schijnt geëindigd door aanneming van Curzons' nota door Moskou. De erupties van de Etna houden aan. De lavastroom, die nog in omvang en snelheid is toegenomen begint Lingua- glosse binnen te dnngen. De Pruisische Ministerpresident Braun, heeft in een uiteenzetting van de scha deloosstellingskwestie voor den Landdag gewezen op de noodzakelijkheid van groo- ter offervaardigheid bij het Duitsche volk. Uit Seattle (Alaska) wordt aan de „Echo de Paris" gemeld, dat op het oogen- blik in de Poolstreken van Alaska en Canada een betrekkelijk hooge tempera tuur heerscht. Boven de ijsvelden hangt tengevolge daarvan een dichte mist, ter wijl er regens voorkomen in streken, waar deze anders een zeldzaamheid zijn. De vulkaan Kilauea, de machtigste en verhevenste van alle vuurspuwende bergen der wereld en gelegen in de Stille Zuidzee, vertoont teekenen van aanstaan de uitbarsting. Groote hoeveelheden lava wellen in de groote kraters op. Een hevige orkaan heeft over cen traal Saskatchewan in Canada gewoed. De aangerichte verwoestingen zijn zieer belangrijk en berichten uit Toronto ge ven tal van details waaruit de hevig heid van den storm blijkt. 1 Uit Nieuw-Brunswijk komt het be richt van hevige boschtranden. waarvan de schade op een millioen pond ster ling werd geschat. 1 De ontzaglijke hitte heeft in de stad New-York aen dood veroorzaakt van 5 menschen; 20 anderen zijn op straat flauw gevallen. Berichten uit Ohio melden, dat 20 menschen gestorven zijn tengevolge van de hitte gedurende de laatste 3 dagen. In Chicago heeft de hitte 15 sterfgevallen veroorzaakt, te Boston en Philadelphia 5. De Reichsposl vermeldt de voor loopige gegevens van de laatste volks telling, waaruit blijkt, dat geheel Oos tenrijk 6,535,385 inwoners heeft, waar van 6,158,146 onderdenen, hetgeen in vergelijking met 1920, behalve het on- dertusschen erbij gekomen Burgenland reden tot dankbaarheid hebben. Klarings- dienst wegZeevaartschool weg postkantoor wegloodswezen weg l' Volgens dezen spreker strekt de belang stelling der regeer)ng voor Vlieland zich hoogstens uit tot het fort en de bur gerwacht. Deze oppositioneele wijze van woord voering 'bleef niet onbestreden maar toch is het slot geweest, dat men op het Vjie geen feestelijkheden zal houaen en alléén geld zal inzamelen voor het na tionale huldeblijk. Een oud paarTe Haarlem zijn on dertrouwd Jacob Schuiten, oud 80 jaar, en Sara Zwemmer. 79 jaar. Schuiten trouwt voor de vierde maal. Zijn derde vrouw stierf m Februari van het vorige jaar. De bruid is sedert tien jaren we duwe. De Landarbeidersstaking op Oost-Flak- Kee. In Oude Tonge neemt de staking der landarbeiders een meer ernst'g karak ter aan, schrijft de Tel. Op enkele plaat sen zijn de stakers tot handtastelijkheden overgegaan. De laatste nachten werden bij sommige landbouwers de ruilen \nge- gooid en de stoepen voor de woningen met koolteer besmeerd. Het hoofd der politie is tot krachtiger maatregelen over gegaan. Er zijn nog een twintig man rijkspolitie ter assistentie aangekomen. Sommige wegen zijn afgezet, terwijl er een proclamatie is gepubliceerd, waarbij verboden wordt op de publieke wegen samenscholingen te houden van meer dan twee personen. Er wordt gevreesd, dat, ind'eti het ge schil niet spoedig 'wordt bijgelegd, het zal komen tot zeer ernstige incidenten. De zeis in cere. Door den aanhoudenden regen zijn vele hooilanden fn Friesland zoo drassig, dat de paarden er niet ver- keeren kunnen, om de maaimechines te trekken. Het gras wordt nu met de zeis door maaiers gemaaid, wat veel langzamer gaat. Doch menig arbeider krijgt er werk door. Ongeval bischijfschieten. Op Heu- men's Oord onder Nijmegen is bij het schijfschieten eén 24-jarig ongehuwd ser geant, van het 11e regiment infanterie, door een kogel even boven het hart getroffen en in bèdenkeJijken toestand naar het militair hospitaal getranspor teerd. Onder de wielen. Een remmer bij het zandvervoer te Arnhem, die op den Ro- sendaalschen weg op een vrachtauto van Van Gend Loos wilde springen, ïs daarbij gevallen en onder de wagen te rechtgekomen. Een der wielen ging hem over de borst. In het gemeentezieken huis overleed hij spoedig. Baggermachine gezonken. Op het Hee- germeer (Fr.) is de baggermachine van de Gebr. Krikke uit Heerenveen gezon ken. Een der werklieden, de 26-jange A. v. d. Reijt, uit Heerenveen, verdronk. Twee anderen werden met moeite gered. Burgerlijke Stand van Zierikzee, Geboren! 20 Juni" Wilhelmina Cornelia, dochter ran Johannes Marinus Dekker en Jo hanna Marina Flikweett. Ge h n w d 80 Juni. Frans ran der Werf, j.m., 34 j. en Adriana Okkeree, j.d., 33 j. TRLK9RAF180H WRERBRRICST, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteer. Instituut te DoBlldt, naar waarnemingen Tsrrioht in des saorgsn ran 2" Janl: Hoogst©barometeret. 773.7 te Valentie. Laagrte 745,0 teBtensele. Terwaeht tot den «vond van 23 Juni meest matige westelijke tot noordweste lijke wind zwaar bewolkt of betrokken, in het ztiden weinig of geen regen, in het noerden meer kans op regen, zelfde temperatuur. Fietsen (ieht opi V» 22"-28 Juni van 9,51 nm. tot 4,12 vm.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1