Zierikzeesche Nieuwsbode ZOMNEMA1RE. ABONNEMENT: Prfgi per 8 maanden f 1,60, franco per poet f 1,80. Voor he» buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderïykr- nummers 5 cent Verschijnt Maandag Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer99298 WOeRS!^ 20 JUIlj 1923. ZIERIKZEESCHE COURANT, J** kmB AOVERTENTIÊN t van 18 regele 80 ots. van i regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór fi ure. ZU, die zich yan af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot l Juli a s. ver schijnende nummers GRATIS. In bovengenoemde gemeente wordt ▼oor ons blad een Overig oorrespon dent gevraagd, liefst iemand die in de gelegenheid is de vergaderingen Vin den gemeenteraad by te wonen. Zioh aan te melden bij de Redaotle. Gevonden voorwerpen Een koperen ring, een schoen, 2 brillen, een haarkam, een brooho, een tssohje, een portemonnaie, een band van een damesmantel, een motje, een sohool-etut. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. BUITENLAND. Uitbarsting tab de „Itna". In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft de Etna na heftige aardsohokken wederom gebraakt. Aan een kant van den vulkaan hebben zich vijf kraters gevormd, waaruit enorme massa's lava stroomen. Aan telegrammen, die de Vossischt Ztg. uit Italië heeft ontvangen, ontleenen wy nog het volgende: Den 18en Juni 12 uur 's middags: De lavastroom be weegt zich ter breedte van 300 M. in de richting van Linguaglosse snel voor waarts. Een uitweg is er niet meer. Soldaten, fascisten en brandweerlieden zijn op de plaats des onheils aangekomen en helpen de bevolking haar have en goed in veiligheid brengen. Er spelen zich hartroerende toonaaien af. De lava stroom verwoest het werk van vele ge- slachten. 1 nur 's middagsCatania Is door de nieuwe uitbarsting midden in den naoht gealarmeerd. De aanblik van de Etna, die plotseling in een gloeiend kolen bekken Is veranderd en van tijd tot t\jd een vreeselyk gedonder laat hooren. Is schrikwekkend. De tooneelen, die zieh in den nacht afspeelden, hadden tevens iets fantastisch. De vuurgloed wordt weerkaatst door het water van de golf van Catania. De oplaaiende vuurtongen maken de tooneelen nog huiveringwek kender. De vuurtongen vloeien langs de berg helling neer on de donder doet de bergen met hunne verspreid liggende boeren hoeven en pijnboaschen sidderen. De reeds uitgebraakte lavamassa'a zijn grooter dan die uit het jaar 1919. De krater heeft zich tussshen de Montana Rosaa en de Montana Bianehi gevormd. De lava stroomt in drie richtingenvan Linguaglosse, van de nederzetting van Vasto Tessanio en van de lava-afzetting van het jaar 1911. Het pijnbosoh en het dorp Castlglloni staan in vlammen. De schade ls geweldig groot. Mensa en Pressa worden door de lavastroom be dreigd. In alle dorpen heerscht een vreeselyke paniek. Half twee De lavastroom bevindt zich op 1 K.M. van Lingualosse. De uittocht van de bevolking uit deze plaats, waar 22000 menschen wonenis begonnen. Met alle mogelijke transportmiddelen voert de bevolkiDg hare have weg. De prefect van Catania heeft maatregelen getroffen, opdat de vlushtende bevolking hulp wordt gebracht en In Castlgnioni onderdak vindt. In alle steden van BiollJë zijn hulpbrigades georganiseerd. De bri gades uit Messina en Palermo zullen spoedig aankomen. Men vreest, dat on der den lavastroomdie boomen en hulzen heeft doen trillen, ook menschen zijn bedolven. Men zag vele gewonden, die in hospitalen der omliggende steden zijn gebracht. Het betreft hier menBchen, die door de vluohtende monsoheDmaBsa's onder den voet zijn geloopen. De dood van Stamboulllskl. Stambonliiski was een man van weinig algemeene ontwikkeling, doch met groote natuurlijke gaven. Als dorpsonderwijzer in zijn geboorteplaats Slawoltaa bemoeide hij zieh al jong met de politiek. HU werd lid van do boerenpartij en braoht het spoedig, door zyn organisatorische en redenaarsgaven, zoowel als door zyn onverschrokkenheid, tot leider en par lementslid. Toen koning Ferdinand in het begin van den oorlog, voordat Bul garije de zijde van Duitsohland en de Donaumonarohle koos, do leiders van de oppositie tot zioh riep om hun meening te hooren, waarschuwde Stambouliiski hem op ongezouten wijze voor zyn voor nemen, waarop Ferdinand hem toebeet: „Denk om uw hoofd"Btamboulliski antwoordde: „Om mijn hoofd behoeft u geen zorg te koesteren, pas maar op het uwe, als gij den oorlog verliest"! Bij zUn verlaten van het paleis nam de politie Stamboulllskl in hechtenisde rechtbank veroordeelde hem tot levens lange gevangenisstraf. Na zijn bevrijding b(j de „nationale ramp" van 1918, klom Stambouliiski spoedig op tot den post, dien hU nog geen elf dagen geleden bekleedde. Eerst werd hy minister in het coalitie-kabinet, dat by de ineenstorting de leiding der zaken op zich namin October 1919 formeerde hy zelf een ooalltle-kabinet uit de boerenparty, de aooialisten en de progressisten, spoedig (1 April 1920) ge volgd door een zuivere boeronregeoriog. Daarmee was Stambouliiski de dictator van zUn land geworden. Hoe hy daarby al te strak de tengels aanhaalde, zyn vroegere politieke tegenstanders fel ver volgde, waarby oorruptle van de zyde zyner aanhangers niet uitbleef en wet noch grondwet meer achtte, ls de laatste dagen door zyn tegenstanders meermalen uiteengezet. Op een zoo straf bewind kon de reactie niet uitblijven Op het toppunt van zyn maoht is hy ten val gebracht en nu, tien dagen later, heeft by den dood gevonden. Amerika moet ingrijpen. Kolonel House, de bekende vertrouwde en medewerker van oud-president Wilson, die gerulmen tijd zijn stem niet had doen hooren, heeft in het tydsohrlft Foreign Affairs een artikel geschreven, waarin hy voorspelt dat Amerika eerlang Europa te hulp zal komen. Het Ameri- kaausahe volk, zoo zegt hij, meent dat de republiek is ingesteld om een instrument te worden ter verbetering der mensoh- heid, en het zal niet tevreden zyn vóór dat de Ver. Staten de leiding en de verantwoordelijkheid voor werelds zaken op zich zullen hebben genomen naar verhouding van hun moreele, econo mische en politieke positie. Over het verdrag van Versailles zegt kolonel House dat, toen president Wilson uit Parys terugkeerde, 80 °/0 van het Ameri- kaansche volk voorstander was van een Volkenbond In eenigerlel vorm. Helaas had de Senaat de macht den president te dwingen te zwichten of hot verdrag niet bekrachtigd te zien. Hy weigerde toe te geven. De eenige manier om het sohadever- goedingsprobleem op te lossen is, volgens House, Frankryk waarborgen tegen een Dnitsohen aanval te verschaffen, en deze waarborgen vergezeld te doen gaan van een verzoek een bedrag vast te stellen dat Duitsohland kan betalen. Hy bepleit de demllitariseering van de zóne langs den Ryn en het verstrekken van eon waarborg aan Frankrijk, door Engeland en Italië, van denzelfden aard als Wilson en Lloyd George destyds in Parys aan boden. Tenslotte moot Dnitsohland tot den Volkenbond worden toegelaten. BINNENLAND. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westeiyk Noord-Brabant. Op Woensdag 13 Juni vergaderde de Kamer van Koophandel en Fabrieken voop Westelijk Noord-Brabant voor het eerst in het gebouw der Kamer te Breda. In zijn openingswoord waarin hij de leden welkom heette in het eigen huis vond de voorzitter gelegenheid erop te wijzen, dat de verwachtingen, die men van de georganiseerde Kamers van Koop handel heeft gehad, niet verwezenlijkt zijn, hetgeen vooral hierdoor komt dat de Kamers nog te weinig erkend wor den door de overheid. Het is vooral de taak der Kamers zich in het bijzonder toe te leggen op de behartrging van ge westelijke belangen en spr. hoopt, dat de Kamer dan goede diensten zal kun nen bewijzen aan handel en industrie. Vervolgens deelde de voorzitter mede, dat te Tholen eene bijeenkomst is ge houden van vertegenwoordigers van ver schillende lichamen, diö belang hebben bij de overbrugging van de Eendracht en den aanleg van een locaal-spoorweg op Tholen. Naar aanleiding hiervan werci over deze aangelegenheid van gedachten gewisseld, waarbij de wenschelijkheid der overbrugging van de Eendracht algemeen erkend werd a's in het belang van han del en industrie Ten slotïe wordt be sloten bij het gemeentebestuur van Tho len nadere gegevens, in het bijzonder be treffende de financieele zijde, te vragen en zoo de verkregen inlichtingen zulks wettigen een verzoek van dit gerneente- stuur tot het maken van een brug krach tig te steunen. Tot afgevaardigde der Kamer naar de Tentoonstelling van den Kring Tholen der Zeeuwsche Maatschap pij van Landbouw, werd benoemd dhr. G. Amsing Jr. te Tholen. Door belanghebbenden bij de verlich ting op de Ooster-Schelde is aan den Min. van Marine verzocht eenige licht boeien in de Ooster-Schelde te dtoem leggen, welk adres door de Kamer ge steund is. Door den Minister is geant woord, dat aan dit verzoek om de groote kosten en omdat het teveel een bij-1 zonder en lokaal belang betreft, geen gevolg kan worden gegeven. Bes'oten wordt over deze aangelegenheid nadere gegevens te verzamelen en aan de hand daarvan alsnog op inwilliging van dit verzoek aan te dringen. Tot leden der Commissie van beoor deeling voor de inyoerrechten, voor N. Brabant en Zeeland werden aangewe zen resp. de heeren J. Lijdsman te Breda (aftr.) en P. Loots te Vlissingen. De Indische leening te Londen. Naar het departement van koloniën mededeelt, is de 5 pet. leening van 6 millioen pond aterling voor Nederlandsch- Indië overvolteekend. TWEEDE KAMER. Zitting uan Dinsdag 19 Juni. Morgen zal in den voormiddag het gis teren door de regeering ingediende wets ontwerp tot steunverleening aan de Hanzecredietbank in de afdeeiingen wor den onderzocht. De Vrijdag door mr. Marchant bij gelegenheid van zijn inter pellatie over de bij Koninklijk besluit van 25 Mei j.l. getroffen salarisregeling voor leeraren bij het middelbaar en voor berei dend hooger onderwijs ingediende motie, waarbij den minister o. m. verzocht wordt bedoelde regeling alsnog in nadere over weging te nemen, werd heden verworpen met 49 tegen 34 stemmen (rechts tegen links). Tevoren had de heer Dresselhuys verklaard vóór en de heer Schokking ver klaard tegen de motie re zullen stemmen. Bij de behandeling van het wetsontwerp tot den spooraanleg Groningen-Slochteren -Weiwerk zegt minister Van Swaay aan den heer v. d. Waerden toe overweging van de verbetering der verkeersmoeilijk heden, door den spooraanleg ontstaan. Bij de interpellatie-Duys over de ziekte verzekering in verband met de herzie ning van de geheele sociale verzekering betoogt de heer Duys, dat minister Aal- berse herhaaldelijk excuses zocht tot uit stel van zijn beloften betreffende de in voering van de ziekteverzekering zonder vertraging. Zou deze .nu worden uitge steld omdat ze te kostbaar is voor de werkgevers in den malaisetijd Spr. wil den Minister bij de reorgani satie van de sociale verzekering steu nen, maar de Ziekteverzekering dient daarvan los gemaakt. Wil de Minister, die Ziekteverzekering niet tot stand laten ko men, laat hij het dan zeggen. Spr. stelt den Minister de volgende vragen: 1°. Is de Minister bereid aan de Kamer mede te deelen, op welk tijdstip onge veer de wetsontwerpen tot herziening der geheeie sociale verzekering de Kamer zul len hebben bereikt? 2°. Is de Minister niet van meening, dat het in het belang van een spoedige in voering eener Ziekteverzekering ge- wenscht is, deze los te maken van boven staande algeheele herziening? De Minister van Arbeid zegt, dat het hem niet duidelijk is geworden, waarom op dit oogenblik deze interpellatie wordt gehouden. De gestelde vragen hadden evengoed schriftelijk kunnen worden in gediend en het zijn beide vragen naar den bekenden weg. De heer Duys weet pre cies, wat het antwoord der regeering zal zijn, daar zij enkele weken geleden de zelfde vragen heeft beantwoord aan de overzijde van het Binnenhof. Op de rede van den heer Duys gaat spreker niet In. De heer Troelstra ziet de positie van den minister somber in, wanneer zal blij ken, dat hij inderdaad zijn groote plannen niet kan uitvoeren. Ul« Stad en Provincie ZIERIKZEE. Blijkens &en in dit num mer voorkomende advertentie, exposeert de firma Cahen te Bergen op Zoom ..op de komende Thoolsche Landbouwtentoon stelling Motor- en Regenkleeding.. Ter gelegenheid van de algemeene jaarvergadering van den Prov. Zeeuw- schen Bakkersbond, welke hier Dinsdag werd gehouden, werd door de Stoom- baschuilgeleifabriek „Zeelandia" aan de ruim 200 bezoekers in de sociëteit „Con cordia" een gratis lunch aangeboden. Nu lijkt dit op zich zelf beschouwd niets bijzonders. Doch de heer de Vries had voor deze speciale gelegenheid ve e din gen vervaardigd als schepen, wagens enz. enz., waarop de verschillende gerechten werden rondgediend in diverse verpak kingen der zeker overbekende ,,Zeelan- dia"-produeten, terwijl de tafelversiering eveneens geheel in 'tf „Zeelandia" teek en stond. Het keurig verzorgd menu, waar op de op te dienen gerechten, (welke den heer de V. alle eer aandeden), aan schouwelijk waren voorgesteld, paste in de stijl van de geheele lunch. ELLEMEET. Maandag had de net- dekker C. van den Hoek, wonende te Renesse, het ongeluk van het dak eener schuur te vallen. De ongelukkige werd per rijtuig huiswaarts gebracht. Het on geluk is echte- vrij goed afgeloopen, daar de spoedig ontboden dokter geen diepe verwondingen of inwendig ernstige kneuzingen heeft kunnen constateeren. BRUINISSE. Bij het onlangs gehouden examen voor kommies bij de Directe Be lastingen te Amsterdam, is geslaagd de heer Joh.s Olree, geboren alhier. ST.-PHIL1PSLAND. Maandag vergader de de gemeenteraad. Afwezig waren de heeren Boudeling, van Nieuwehhuijzen en Neele. Na de opening worden de no tulen voorgelezen en goedgekeurd. Daar na komen de ingekomen stukken in be handeling. Het politie-personeel had zijn dank betuigd voor een toegekende grati ficatie. Meegedeeld wordt het proces verbaal van kasopname. Er heeft wijzi ging plaats van de instructie van den gemeente-geneesheer. Men besluit adhae- sie te betuigen aan een motie van den Raad van Smilde om de heffing van de inkomstenbelasting te regelen naar 't ge- I middelde inkomen van 3 jaar. Eveneens wordt adhaesie betuigd aan een adres van de gemeente Wjjmbritseradeoi, waar in de Kroon gevraagd wordt het z.g.n. vioekverbod wettelijk te regelen. Verder wordt goedgevonden, dat aan den toren der Ned. Herv. gemeente de noodige herstelling gebeurt. Daar dhr. Willega bedankt had als lid der schattingscommissie, wordt in zijn plaats daartoe benoemd dhr. J. A. Stoïs. Komt aan de orde het adres inzake ver volgonderwijs. Allen zijn er voor, dat het gegeven wordt. Men stelt de vol gende voorwaarden, die slechts voor 1 jaar gelden: f 1 per lesuur; f 0,1)5 per lesuur voor 't hoofdschap; minimum aantal leerlingen; 10. Aan de hoofden van scholen zal gevraagd worden, of ze deze voorwaarden aannemen. Nadat in de begrooting over 1922 een kleine wijziging is aangebracht, worden de heeren van Strieo en Neele benoemd in de commissie, belast met het onder zoek der rekening en begrooting. Bij de rondvraag brengt de voorzitter de kwestie van het 7e leerjaar ter sprake. Allen zijn er tegen, uitgenomen dhr. van Strien. Daarna wordt de vergadering ge sloten. Tot ontv.-griffier van het waterschap „Nieuw-Rumolrt" is met ingang van 1 Juli a.s. benoemd de heer C. Ketei te Anna-Jacoba-Polder. ST.-ANNALAND. Vergadering van den raad der gemeente op Donderdag 14 Juni, des voormiddags te 10 ure (oude tijd), de openbare vergadering tegon te 11 ure. Alle 6 leden zijn aanwezig, voor zitter is de burgemeester. Na lezing worden de notulen goed gekeurd en voor kennisgeving aangeno men a. een brief van den heer C. van der Klundert. waarm hij den raad zijn dank betuigt voor de subsidie van f 500, hem toegestaan ten behoeve van zijn autobusdienst; t. een brief van van den heer J. van Luijk. onderwijzer, dat hij zijn benoeming tot lid van de commissie van loez«cht op het L.O. niet aanneemt; c. een bnef van dhr. J. M. Soetcrs van gelijke strekking; d. een brief van Ged. St., hcuaende goedkeuring van het besluit tot wijziging van de beg-oo- ting over '22; e. bel prooes-verbaai van opneming der kas bij den gemeente-ont vanger op 1 Juni, waarbij werkelijk aan wezig was, zooals behcorde, een som van f 11490,17s; f. een brief van dhr. L. J. Soeters met dankbetuiging aan den raad voor de verhooging van zijn sa laris als secretaris der commissie tot wering van schoolverzuim; g. een brief van Ged. Staten meldende dat de -ijks- vergoeding voor 't herhaiingsonderwijs over 1921 f 100 bedraagt; aan het hoof i ervan wordt, daar hij niet gelijktijd.g met een onderwijzer les gaf, geen uit- keenng gedaan. Bij punt a. deelde de voorzitter mee, van v. d. Klundert ver nomen te hebben, dat hij spoedig met de exploitatie van den autodienst denkt te beginnen. Vooraf wil hij aan de le den van den raad zijn wagen voor 16 personen vertoonan, en er een proefrit mee doen. Nu komt in behandeling een bnef van den gemeenteraad van Wijm- britseradeel met het verzoek adhaesie te betuigen aan het adres van dien raad aan H.M. de Koningin, waarin verzocht wordt in het wetboek van strafrecht een bepaling op te nemen, waarbi; het mis bruiken van Gods naam streng gestraft wordt. Daartoe wordt besloten. Om te voorzien in de vacature-Bruijnzael—van Dijke, beginnende 1 Juli as., is er een voordracht opgemaakt voor* onderwijze res, waarop voorkomen: 1. Mej. S. E. Versprille, tijdelijk- alhier, van Oostburg, 2. M. J. Legrand van Zuidzande en 3. L. Cornee van Middelburg. Met algemeene stemmen wordt na 1 benoemd, waar door de betrekking van tijdelijk onderwij zeres vacant komt. Het volgende punt der agenda betreft de uitvoering der vleesch- keuringswet. St.-Maartensdijk wil in het reglement enkele wijzigingen van geringe beteekenis aanbrengen. Na voorlezing door den voorzitter vraagt deze of er geen bezwaren zijn tegen die wijzigin gen. Niemand heeft ze, 't is ook in :t voordeel van onze gemeente dat de kos ten verbonden aan de keuringen van vee en Vieesth met meer berekend worden naar het aantal inwoners maar naar dat der keuringen. Nu de geloofsbrieven van alle 7 verkozen leden zijn ingekomen, stelt de voorzitter die tot onderzoek in handen van de heeren Eienbaas, Goede- gebuure en van Houdt. Nadat deze com missie van rapport de stukken in orde heeft bevonden, stelt ze voor alle le den toe te laten, waartoe door den raad besloten wordt. De waterleiding was het laatste punt der agenda waarover zioo- ais bleek reeds in de vóórvergadering was gesproken, 't Mag bij velen als be kend verondersteld worden, dat de re geering aan de gemeente het voor de waterleiding benoodigde kapitaal heeft verstrekt onder deze voorwaarde: de ge meenteraden zouden de aansluiting ver plichtend stellen, 't zij van meet af, 't zij over 5 jaar. 't Voorstel van B. en W. heeft dadelijke aansluiting ten doel. Bij de toelichting zegt de voor zitter. dat de raad een besluit van veel gewicht gaat nemen. Wordt het voor stel aangenomen dan genieten allen op de tarieven een reductie (verlaging) van 33 Wat anders f 15 Zou kosten, komt dan maar op f 10 te staan. De leiding is er nu eenmaal en 't zal het beste zijn dat de kosten gevonden wor den uit de waterpenningen. Dhr. Eien baas, bij algemeene aansluiting de zaak wel voor rendabel houdende, vreest er echter voor dat wel 40 o/0 der gezin nen zieh met zal aansluiten, ze zullen de kosten met kunnen betalen, gestel! al dat ze wel willen. Hij zou wel eens willen weten wat er gebeuren zal met hen, die aangesloten zijnde, ïn gebreke blijven om te betalen, waarop de voor zitter laat volgen dat bij wanbetaling de buizen worden afgesloten, wat dhr. Eienbaas doet zeggen, dat dezulken tus- sc'hen 2 vuren zitten: ze zijn aangesloten en omdat ze met betalen worden ze af gesloten. De volgende spr., de heer Goe- degebuure, die 't zooeven reeds gehad heeft over een blinddoek die aan de leden voorgebonden zou zijn toen dhr. Bterens nog burgemeester was en zijn vrees voor een nieuwen blinddoek had geuit, behandelt dingen, die den voor zitter doen zeggen dat de raad daar niets aan veranderen kan, deze kan alleen zeg gen: „we doen het of we doen het niet", waaraan weth. Polderman nog toevoegt dat de tarieven blijven zooals ze zijn vastgesteld. Nadat deze spreker te ken nen heeft gegeven dat hij de menschen nooit zal dwingen tot aansluiting, komt dhr. van Houdt aan 't woord. Hij zegt veel nagedacht te hebten over deze zaak en is a's gevolg daarvan tot de con clusie gekomen dat het de voorkeur ver dient de menschen in deze vrij te laten, vrijheid weegt bjj hem het zwaarst. De laatste spreker, dhr. Heijboer is ook te gen verplichte aansluiting, zooals hij ook reeds in de voorvergadering te kennen heeft gegeven. Zooais 't weer in de laatste dagen was, zal oe animo tot aan sluiten niet groot zijn, komt er echter een periode van droogte, dan zal de lust wel toenemen, maar in ieder geval wil hij de menschen niet dwingen. Het voor stel van B- en W. wordt nu in stem ming gebracht eu verworpen met 4 te gen 2 stemmen, die der beide wethou ders. Daarna sluitirtg. ST.-ANNALAND. Dinsdagmiddag kwam hier voor het eerst de autobus aan, die veel bekijks vond. De leden van den ge meenteraad zijn op verzoek van den on dernemer er een proefrit mede gaan ma ken. POORTVLIET. Benoemd met Ingang van 1 Juli a.s. tot tijdelijk hchtwachter van het kustlicht te Nieuw-Strijen- de machinist J. Gerling, in verband met het op dien datum eervol ontslag van den heer W. A. van de Velde. OUD-VOSSEMEER. De heer C. v. Dijke Wiz. a'hier, geslaagd voor Rijks-ambtenaar, wordt met 1 Juli a.s. als zoodanig aan gesteld met standplaats Rucphen. Van wege de N. V. Waterleiding wier den enkele woningen opgenomen als type voor het tarief, wisselende tusschen f30 en f 80daar de Raad de verplichte aan sluiting afwees, zouden deze bedragen Vs deel minder zijn. Een en ander houdt verband met de oppervlakte. Er zijn groote gebouwen, waarvoor afzonderlijke overeenkomsten kunnen gesloten worden. De Prov. Stoombootdienst- De stoombootdienst op de Ooster- SChelde vervoerde in 1922 21380 eerste en 25056 tweede klasse passagiers, met rèsp. f 85876,89s en f 28267,811/2 op brengst. Samen met opbrengst van goe derenvervoer enz. was de opbrengst f 78852,81, daarbij de ontvangsten van den postdienst enzi is f 82,320,57. De uït- uitgaven voor dezen dienst waren f 140,327,535, alzoo een kwaad slot van f 58,006,965. In verband met de ophef fing van den dienst Wolphaartsdijksche Veer—Middelburg, wordt thans geraamd een ontvangst van f 62000 en een uit gaaf van f 92000. alzoo een tekort van f 30.000. RECHTZAKEN. Overtreding der loterij wet. De Hooge Raad verwierp 't cassatie beroep ran J. L 8. to Rotterdam tegen het vonnis van de rechtbank aldaar, waarby hy met vernietiging van 't vrijsprekend vonnis van het Botter- damBche kantongerecht is veroordeeld tot f 100 boete of 14 dagen hechtenis ter zake overtreding van de loterywet. AANBESTEDINGEN. Het maken van werken tot vernieu wing van Marinedam No, 1 aan het Noor- derstrand te Renesse is opgedragen aan den heer C. v. d. Klippe, aannemer te Oosterland. LANDBOUW EN VEETEELT. De uilslag van de door den Bond van Paardenfokkers op Schouwen—Duiveland, op 18 Juni te Zierikzee gehouden keurin gen is als volgt: Merrieveulens1. Ie prijs Kora van Groenhil, van S. J. Gast, Duivendijke; 2. 2e pr. Mirza de Buys, van M. J- Klompe, Bruinisse; 3. 2e pr. Elegante de Zig-Zag, van W. ten Haaf Hz., Zierikzee; 4. 2e pr. Fine de Bantum, van J. J. Geluk, Schuddebeucs; 5. 2e pr. Nelly, van J. N. Bouman, Nieuwerkerk; 6. 2e pr. Dora, van J. C. Hanse, Sirjansland; 7. 3e prijs, Florh de Bantum, van J. J. Geluk, Schuddebeurs; 8. 3e pr. Flora van Tem-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1