Zierikzeesche Nieuwsbode A. J. P's ROMA-PUDDING Vrijdag 15 Juni 1923. zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. smaakt als room. ABONNEMENT: Pr^i per maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag Woensdag en Vrijdag. Postchèque en Gironummer 99292 ADVERTENTIËNi van 1—8 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. por regel. Reclames 80 ets. p. roge'. BU contraot belangrijke korting. 78ste JAARGANG. - No. 10940. In2on,1'n« °p dm a»g v«n uit Dir. t J. Pt LOOZE Jr. Ultg.-flniact 9. 1. KOSTE*. ™r Dit nummer bestaat uit 2 bladen. ZQ, die zich van af hedeD op ons blad abonneeren, ont vangen de tot t Jolt a.s. ver- schijnende nummers GRATIS. Collecte voor het Fonds ter aanmoediging en ondersleu- van den gewapenden dienst In de Nederlanden. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzei maken bekenddat de gewone jaarlflkache collecte ten behoeve van bet Fonds ter aanmoediging en ondersteuniag van den gewapenden dienst in de Neder landen, in deze gemeente, aan de huizen der ingezetenen zal worden gehouden, op Woens dag 20 Juni a.s., aan te vangen 12 uur des middags. Zjj noodigen de ingezetenen uit, die vader- landsche instelling, die aan de algemeene hulp bjj voortduring dringend behoefte heeft, ook thans wederom krachtdadig te onder steunen, ten einde in de steeds stijgende uitkeeringea door het Finds aan de deel- gerechtigden te kunnen voorzien. Ziekikzeb, den 24 Juni 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BUITENLAND." De toestand in China. Ondanks het feit, dat er geen president en geen kabinet Ln Peking is, is de stad rustig. Eenige ex-ministers behandelen de staatszaken. De president is in het Chl- neesche kwartier van Tientsin aangeko men. Zijn treih is omringd door troepen, die hem gevangen houden, daar hij het ..residentszegel niet heeft overhandigd. De staatsgreep in BulgarU». De „Times'' meldt, dat er nog geen verder nieuws omtrent Stamboeliïski is. Hij schijnt nog steeds niet gevangen ge nomen te 2ijn. De ex-minister van Landbouw Obof, die door de boeren ontzet is uit het politiebureau te Plewna, is er in ge slaagd, den Donau te bereiken. Vrienden hebben ervoor gezorgd, dat daar een roeiboot te zijner teschikking was, waar mede hij den overkant bereikt heeft, zoo dat hij dus naar Roemenië ontsnapt is. De nieuwe premier heeft den corres pondent van de „Times" ontvangen- Daar in sommige diplomatieke kringen te So fia de indruk bestaat, dat de revolutie zal ontaarden in een militaire dictatuur vroeg hij aan den premier wat deze daarop te zeggen had. De premier gaf een absolute ontkenning. Hij zeide, dat de militaire en de burgerlijke partijen weliswaar te zamen den staatsgreep uit gevoerd hebben, maar dat de burgerij het land zal regeeren. Het verloop der ge beurtenissen zal bewijzen, zeide hij, dat ons kabinet, dat een lid van elk der burgerlijke partijen bevat geen oorlogs zuchtige bedoelingen heeft, maar vast besloten is een vredelievende politiek te voeren. Zankof verklaarde verder, dat het te vroeg was, om eenige positieve mededeeling te doen aangaande de poli tiek van zijn regeering betreffende een Bulgaarschen uitgang naar de Egeïsche Zee, maar hij noemde Stamboelilski's Dui ten] andsche politiek een fiasco. De ''Times"-correspondent zegt, dat zoowel onder de vreemdelingen a's onder de Bulgaren de indruk heerscht, dat Zan kof een man van sterk karakter en groote bekwaamheden is, en geenszins van p'.an schijnt, heit land door de militairen te laten regeeren. Daartegenover staat, dat de militairen 2ich door den coup d'état een zeer sterke positie hebben geschapen en dat de re geering zich waarschijnlijk niet zal kun nen permitteeren tegen hun wenschen in te handelen. Het „Berliner Tageblatt' verneemt nog omtrent den toestand in Bulgarije, dat de revolutie over de geheele lijn een succes is geweest. De nieuwe regeering is in bijna geheel Bulgarije erkend. Te Sofia is het leven weer normaal. De treinen rijden weer. De autoriteiten van het oude regime zijn overal afgezet en door nieuwe vervangen. Het bestuur is voorloopig onder militair toezicht ge plaatst. Stamboeliïski is nog niet ge arresteerd. De ministricelc crisis in België. De Senaat heeft het wetsontwerp-De Broqueville omtrent de Gentsche univer siteit verworpen. Het ministerie heeft in zijn geheel zijn ontslag aan den koning aangeboden. In politieke kringen verwacht men, dat Theunis de opdracht tot het vormen van het nieuwe kabinet zal aanvaarden, en dat Jaspar en Franch in allen gevalle deel uit zullen maken van het nieuwe kabinet-Theunis. Staking te Antwerpen. Bij een sleepdienstonderneming is een staking uitgebroken, waarvan men vreest, dat zij zich ook zal uitbreiden tot het personeel van andere sleepdiensten. Do aotlo In het Roergebied. Ken wapenstilstand mogelijk? De „Times"-correspondent te Parijs geeft een zeer optimistische beschouwing omtrent de ontwikkeling van den poli- tieken toestand. De informaties, welke hij van ofïicieele 2ijde gekregen heeft, en de veranderde toon ven de Fransche pers geven hem den indruk, dat men op weg is naar een oplossing van het schadeloos- stellingsprobleem. Te Parijs heerscht een algemeene verlichting naar aanleiding van de Britsche ontkenning van de z.g. be slissingen van het Britsche kabinet, welke gisteren in de Fransche dagbladen wer den vermeld. De correspondent voelt zich volkomen gerechtigd te voorspellen, dat het zeer waarschijnlijk is, dal er eenige vorm van compromis zal worden gevonden en dat een overeenkomst, hoewel zij wellicht nog ver af moge zijn, in uitzicht is. BINNENLAND. Slapte aan 'u ryksmunt. Verschillende leden van het personeel aan de rijksmunt te Utrecht zijn ontsla gen, daar de werkzaamheden zeer zijn ingekrompen, doordat ons land en Ned. Indië thans genoegzaam zilvergeld bezit ten. Het werk staat dan ook zoo goed als stil. Men is echter bezig te verkrijgen dat een hersmelting zal plaats vinden van het grove zilver, terwijl het niet onmoge lijk is, dat ook op andere wijze arbeid ge vonden wordt. Geen belasting op vrachtauto's. De Kroon heeft goedkeuring onthouden aan de verordeningen van Nijmegen en Arnhem, volgens welke eene belasting zou worden geheven op vrachtauto's. Intrekking wijziging Drankwet. In een brief aan den voorzitter der Eters/ite» Kamer deelt oe minister van jus titie mede, dat krachtens machtiging van de Koningin het bij de Eerste Kamer aan hangige wetsontwerp tot wijziging der artikelen 1, 34, 39 en 50 der Drankwet wordt ingetrokken. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 14 Juni. Na de behandeling in comité-generaal van het ontwerp-adres aan de Koningin ter gelegenheid van haar jubileum, wordt een voordracht voor de vacature Van raadsheer ln den Hoogen Raad opgemaakt. Als No. 1 wordt geplaatst, met 54 van de 83 stemmen, dr. J. van Gelein Vltrlnga, raadsheer bij het gerechtshof te 's-Graven- hage. Aan de orde is de eindstemming over het wetsontwerp tot wijziging der Hoo- ger Onderwijswet. Het wordt aangeno men met 42 tegen 32 stemmen. Vervolgens komt aan de orde de voort zetting van de behandeling van het wets ontwerp tot verhooging en aanvulling van 't 9e hoofdstuk der Staatsbegrooting over 1923 (overbrenging van diensttakken in verband met de opheffing van het depar tement van landbouw, nijverheid en han del. Dhr. Hermans betoogt, dat de adminis tratie der Staatsmijnen veel eenvoudiger ware in te richten. Naar hij heeft verno men, is, naast de drie directeuren, nog een bezuinigmgs-inspecteur aangesteld op hoog salaris. Dit lijkt hem een vreemde wijze van bezuiniging. Ook op technisch geb'ed is de toestand nog niet veel beter en zijn volgens spr. nog verscheidene ver beteringen aan te brengen. De heer Bongaerts zegt, dat de heer Hermans zich op geruchten heeft beroe pen. De Minister van Waterstaat wijst den heer Vliegen er op, dat de arbeidsvraag stukken in de contactcommissie behan deld worden en niet in den Mijnraad. Deze laatste moet uit deskundige mannen be staan en het zou verderfelijk zijn de poli tiek daarin te brengen. Bij art. 273 zegt de heer Braut'gam bij deze begroot'ng niet m algemeene be schouwingen over het scheepvaartvraag- stuk te zullen treden. Spr. wenscht echtei enkele speciale opmerkingen te maken. Hij komt op tegen de verhooging der exa mengelden voor de mach'nisten-examens. De minister zegt nu, dat dese gelden niet kunnen worden gemist. Maar uit deze verhooging van examengelden vloeit slechts een verruiming van inkomsten voor den staat van f 6700 voort. Veel beter ware het de kosten van het voorloopig diplo ma gelijk te stellen aan die van het diplo ma A. Hoe staat het verder met de invoe ring der nieuwe schipperswet? De Min. noemt de kosten een bezwaar, speciaal voor de visscherij. Maar thans neemt slechts een betrekkelijk gering getal vis- schersschepen aan het bedrijf deel en daarvoor is toch wel het noodige gediplo meerde personeel te vinden. In elk geval mag men toch de uitvoering dier wet voor de koopvaardij niet achterwege laten, omdat de visscherij het niet kan dragen. De Minister wijst den heer Brautigam er op, dat de examens ontzaglijk veel geld kosten. Wat de Schipperswet betreft, ligt de groote moeilijkheid hierin, dat we, sinds deze tot stand kwam, in een econo misch veel moeilijker positie zijn geraakL De nood van de kleine scheepvaart mag niet worden onderschat. Er wordt thans geconfereerd over de vraag, of de eischen der scheepsofficieren in verband met de nieuwe wet te dragen zullen zijn voor de reederijen. Komt men tot overeenstem ming, dan zal spr. niet aarzelen, de wet in te voeren. Spr. doet voortdurend pogin gen, om in de examencommissies mannen van het onderwijs te krijgen. Met de ove rige opmerkingen zal spr. rekening hou den. De heer Brautigam repliceert. Het wetsontw1. wordt aangenomen z. h. s. Uit Stad en Provfnoie. ZIER1KZEE. Aan me.j M. R. E. J. Peeters is op verzoek eervol ontslag ver leend als leerares In de Fngelsche taa en letterkunde aan de Rijks Hoogere Burgerschool, alhier. Donderdagmiddag had het zoontje van L. L. het ongeluk can pan kokend vet om te gooien, waart-oor het hevige brandwonden aan gezicht en armen be kwam. Het is heden 30 jaar geleden dat onze geachte stadgenoot, de heer H. J. van Nouhuys, werd benoemd tot notaris te Brouwershaven, welke standplaats la ter is opgeheven. Sedert 6 April 1901 is de jubilaris notaris te Zierikzee. Door het hoofdconsulaat van den A. N. W. B. wordt medegedeeld, dat „Zee, Bosch en Duin" te Haamstede tot bondshótel is aangesteld. De Ministers van Arbeid en Finan ciën zijn bereid een wetsontwerp in te dienen, om een risico-garantie te verlee- nen aan een naam!, vennootschap, die Zeeuwsch-Vlaanderen van drinkwater zal voorzien, hierin bestaande, dat, indien het reservefonds ontijdig mocht zijn uitge put, het rijk door het verleenen van een renteloos voorschot van f 300,000 een nieuw reservefonds helpt vormen, indien ook de provincie Zeeland tot gelijk doel f 200.000 bijdraagt. WESTEN-SCHOUWEN. Donde-oag- avond 11 uur strandde voor den licht toren van Ouddorp het Duitsche stoom schip „Bille", van Esbjern, bestemd voor Antwerpen en geladen met 326 stuks koeien. De reddingsbooten van Burghsluis en Brouwershaven, welke kort na de stran ding uitvoeren, bevinden zich thans nog buiten, doch zullen wel geen hulp ver leend behoeven te hebben. Het schip n.l. is vlotgekomen en heeft hedenmorgen op de reede van Brouwershaven het anker uitgeworpen. Vermoedelijk is aan het schip niets beschadigd en heeft het slechts 3 ankers en 120 vadem ketting verspeeld. BURGH. Woensdag jj. werd door de Chr. Meisjesvereeniging „Tryfosa" met toestemming van B. en W. een bazar ge houden, die zich tot in den laten avond in een zeer druk bezoek mocht verheu gen. De verschillende handwerken enz. gingen vlug van de hand. Een fraaie sprei werd verloot, terwijl een pop in Zuid-Be- velandsch costuum, welker naam niemand heeft geraden, niet kon worden toege wezen. De netto-opbrengst zal besteed worden, resp. voor de vereeniging „Kin- derzorg", de diaconie der Ned. Herv. Kerk en' een te stichten fonds voor ver warming der kerk. STAVENISSE. Iu de Donderdagavond alhier gehouden vergadering van inge landen van den nieuwen polder (annex Stavenisse) werd vastgesteld de rekening en verantwoording over 1922-'23. De ontvangsten waren f 5307,76 en de uit gaven f 3705,28'». De begroting voor het nieuwe dienstjaar werd in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op f 5785,35. net dijk- geschot werd, evenals het vorige jaar bepaald op f 30 per H.A. Op de aan bevelingslijst voor een gezworene, we gens periodieke aftreding van den heer Anth. Stoutjesdijk, werden resp. geplaatst de heeren Anth. Stoutjesdijk Abr. v. d. Slikke en C. L. Potappcel Lz., allen al hier. Verder werd besloten om op de jaarwedden der ambtenaren, in dienst van den polder, 5 o/0 te verhalen voor het weduwen- en weczenfonds. THOLEN. Blijkens een in dit nummer voorkomend voorloopig bericht, gaat de zaak van den heer M. M. C. Haaijer binnenkort in andere handen over. Naar wij vernemen, zal de heer Haaijer zich thans in het bizonder gaan toeleggen op den groothandel in Rijwielen, naaimachines cn waschmachines, waardoor dus de in 1872 door wijlen zijn vader A. J. Haaijer opgerichte zaak in andere banen wordt geleid. Wij wenschen den ondernemer met zijn nieuwe zaak veel sucoes toe. MIDDELBURG. De heer Mr. A. A. de Veer, die bij de verkiezing van ledten der Prov. Staten gekozen werd als no. 1 van de A.-R. lijst in den kieskring Middelburg, heeft voor de benoeming be dankt. Zijn opvolger op de lijst is de heer J. H. Gesduere te Grijpskerke, thans ook lid der Staten. -- Aan de pandbrief houders van de Algemeene Maatschappij tot beleenen en aankoopen met vruchtgebruik of perio dieke uitkeeringen belaste waarden in liquidatie te Middelburg wordt medege deeld, dat op 2 Juli kan worden uitge keerd op tie tot 1 Juli 1923 vervallen coupons en dat op de pandbrieven zelve ook dien dag 5 o/o kan worden afbe taald. In hoeverre later nog verdere be- j talingen zullen kufynen volgen, is voors- hands niet te zeggen. Samenstelling ran Gedep. Staten ?an Zeeland Naar wij vernemen zijn de Anti-Rev., Chr.-Hist. en Staatkundige Geref. Staten- clubs van Zeeland, na langdurige bespre king tot overeenstemming gekomen over de samenstelling van de Ged. Staten. In band met de R.K. Statenclub zullen door deze 4 partijen aangewezen worden a's leden: de heeren mr. P. Dieleman (aftr.) en dr. P. Merckens, anti-rev.; mr. R. van Dusseldorp, Chr.-Hist.; P. F. Fruij- tier en J. A. van Rompu, (aftr.) R.K., en A. v. d. Weijde, (aftr.), Vrijheids- bonder. LAJïDBOUW EN VEETEELT. DREISCHOR. Dinsdag j.l. werd hier vanwege de P. V. geitenkeuring gehou den. Twee exemplaren werden in het Prov. Stamboek ingeschreven. In acht genomen het groote ledenaantal en gei tental in onze gemeente was de keu ring schaarsch bezocht. Is het niet te betreuren dat voor het opkomen ter keu ring premie moet worden gesteld in den vorm van verloting van geld en zooveel leden wegblijven met hun geit, nu zij eenmaal een goede geit hébben, die ze ontegenzeggelijk aan de vereeniging en haar betnoeiïng te danken hebben AANBESTEDINGEN. ZIERIKZEE, 14 Juni. Waterschap Schouwen. Herstellen en onderhouden van de Havenhoofden van Zierikzee vol gens Bestek no. 533: le perceel, L. Beije te Zierikzee, f 429; C. Berrevoets Az. te Zierikzee, f 395; 2e perceel, W. J. Wijsman, Zierikzee, f 1530; Johs van Almkerk, id., f 1181; P. B. v. Veltnoven, id., f 1170; Jac.s Be-revoets, id., f 900. Gegund aan de laagste inschrijvers. KERKNIEUWE Ned. Herv. Kerk. ZIERIKZEE. In de Woensdag gehouden vergadering van kerkvoogden en notabe len is besloten tot invoering van het pas sief en actief vrouwenkiesrecht met in gang van 1 Jan. 1924. VAN HEINDE EN VEE. Het Italiaansche parlement heeft een wet aangenomen tot bescherming van vogels. De Morning Post voorziet, dat het tot een onderhoud tusschen Baldwin en Poincaré zal komen, alvorens Engeland eene beslissing neemt ten aanzien van de schadevergoedingskwestie. In de bosschen van Nieuw-Bmns- wijk heeft een brand gewoed, die het bosch over een uitgestrektheid van 9 mijl heeft verwoest. Vele huizen en sport parken zijn vernield. De materieele scha de is zeer groot. Het stadje Tulsa in Oklahoma is door grooten was van den Arkansas ge heel overstroomd, waardoor vierduizend personen dakloos zijn geworden. Het water is nog steeds wassende. - Generaal Szep Tycki is tot Poolsch minister van oorlog benoemd. In verband met de ontevredenheid over het tegenwoordige régime hebben alle Christelijke en Mohammedaansche le den van den onlangs benoemden advi- seerenden Raad van Palestina hun ont slag genomen. Bij Herno (D.) 1b weder een Franaoh soldaat, die daar op waoht stond, dood gesohoten. Rusland weigert deel te nemen aan do behandeling der quaostle van Oost-Karelië door het Perm. Hof van Internationale Justitie te Den Haag. Bij een brand ln het Highbury ziekenhuis te Birmingham vonden twee patiënten den dood in de vlammen. Vier anderen werden gewond. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie). Copy wordt niet teruggeeonden. Haamstede, 14 Juni 1923. \Mijnheev dv Redacteur Verzoeke beleefd onderstaande m *uw veelgelezen fcad te willen plaatsen; bij voorbaat onzen hartelijken dank. Daar reeds velen gelezen 2ullen hebben over den hongersnood en ellende, die er in het Ruhrgebied heerscht, en waar vooral de kinderen erg door moeten lijden, zal er bij velen misschien het verlangen op komen om te helpen waar maar eenigs- zins mogelijk is. Nu heeft er zich te Haamstede een Commissie gevormd met het doel die arme kinderen voor drie maanden hier te laten komen, en dan bij verschillende ingezetenen onder te bren gen. Ouders denk eens a'.s uw kinderen honger en gebrek hadden, wat zoudt ook gij dankbaar zijn als er hulp op kwam dagen. Ieder helpe waar te helpen valt en neme een kind voor drie maanden. Zij, die voor bovenstaande iets gevoe len, worden beleefd verzocht zich bij een der Commissieleden te vervoegen om in lichtingen die gaarne worden verstrekt. De Commissie S. DEN HAAN. J. v. GALEN. W. v. d. BERGE. VERSCHILLENDE BERICHTEN» jEen buurtgevechtTe Steenderen (N.-B.) geraakte een geheele buurt in twist en vervolgens in gevecht, waaraan mannen, vrouwen en kinderen deelnamen. Een jon gen werd met een hakker ernstig aan den schouder gewond, terwijl een vrouw zoo danig tegen den buik werd gestooten, dat geneeskundige hulp noodig bleek. Een moderne watergeus. Op de Zuider zee voer een visscher uit Volendam met zijn vaartuig in de netten van een Urker, die, hoewel de Volendammer "wilde ver goeden, zóó woedend werd, dat hij met volle zeilen den Volendammer ramde en met een bijl gewapend als een "watergeus op het schip van den inwoner van Volen dam sprong, die een goed heenkomen zocht in 't roefje. Hierna ging de driftige Urker weer op zijn eigen vaartuig over. GcJieugenloozc meisjes. Sinds Maandag :s de politie te Canterbury (Eng.) tot dusver zonder succes, bezig geweest te probeeren de identiteit vast te stellen van een me'sje, dat men op den weg naar Chartham, even buJten Canterbury heeft aangetroffen. Ze schijnt haar ge heugen totaal kwijt te zijn en men heeft voor haar 'dentiteit geen anderen houvast dan een klem foto'tje, waaróp zij of misschien is 't zelfs haar zuster als padvindster staat afgebeeld en waarop een naam staat, waarmee men het meisje herhaaldelijk heeft toegesproken zonder dat ze er ook maar even op reageerde. Te Raamsgate beleeft men een gelijk soortig geval. Alleen weet men daar, wie de juffrouw in kwestie is. Daar vond men n.l. een Londensch meisje, dat eerst kort in een hótel werkzaam wtas, wezenloos over den weg loopen. Ze bleek zich al evenmin iets te herinneren. Het arme kind is in een ziekenhuis opgenomen. De begrafenis van Pierre Luti. In den naoht van Donderdag op Vrijdag Is het lichaam van Pierre Loti per trein van Hendaya naar Bordeaux vervoerd. Van daar wordt het Zaterdag om 1 nar per automobiel naar Roohefort gebracht. Het verdere transport geschiedt te water tot BayArdville, vanwaar weder een auto mobiel 't stoffelijk overschot naar Saint Pierre overbrengt. Ingevolge den ultdrukkelljken wil van den overledene, zal de teraardebestelling plaats hebben zonder redevoeringen en zonder bloemen en kransen. De begrafenis zal geschieden op staats kosten, do minister van onderwas Léon Bérard zal de regeeriog vertegenwoor digen. i Nalatenschap Sarah Bernhardt. Den twoeden veilingadag van Sarah Bern- hardt's nalatenschap kwamen de schil derijen onder den hamer. De oolleotie der kunstenares bevatte geen meester werken, maar meest geschenken van schilderende vrienden on vereerders. De hoogste prijs werd besteed voor een schilderijtje van Lacroix, een Port Italien, dat 7500 fr. opbracht. De kleine beeld houwwerken, door Sarah Bernhardt ge maakt: een doodenmasker van Jacques Damal», de buste van Régina Bernhardt en een groep Après la tempête, alle ln marmer, werden verkooht voor onder- scheidelyk 500, 1400 en 5100 fr. Veel belangstelling was er voor de portretten der overledene in haar be roemde rollen; een groot deel ervan word gekocht door een Amerlkaansoh liefhebber. Een bekend Parysoh acteur, Max Dearley, kocht 't portret dat Walter Bpindler in 1894 van Sarah Bernhardt maakte; het werd ingezet voor f 1000 fr. en opgeboden tot 5100. De veiling wordt nog voortgezet. Zij willen hun borreltje niet missen. De helft van de leden der bemaaDlng van het Fransche stoomschip „La Franoe" heeft den kapitein medegedeeld, dat zij de volgende reis naar de Vereenigde Staten niet znllen medemaken, indien de drankwet wordt toegepast. De slechtste roman. La Parole Libre heeft een nieuwen, origineelen llterairen prijs ingesteld, nil. voor den slechtsten roman. De leeftijd van den menscli. Dr. Leonard Wiljiams, een bekend arts te Londen, heeft dezer dagen in een voordracht, welke hij voor de „Aldwyck Club'1 hield, ver klaard, dat de meening, die onder het gr co te publiek van den gemiddelden leef tijd van den mensch heerscht, niet juist is. Dr. Williams betoogde, volgens de „Daily Mail", dat, indien de mensch alle wetten, welke de gezondheidsleer voor schrijft, strikt in acht neemt, er geen reden is, waarom hij niet 120 140 jaar zou kunnen worden. Hij voerde hiervoor verschillende bewijzen, aan de dierenwe reld ontleend, aan. Zoo wees dr. Williams er o. a. op, dat, indien de gemiddelde ouderdom, welken dieren bereiken, in ver band met den tijd, dien de dieren noodig hebben om tot rijpheid te komen, wordt vergeleken met dezelfde factoren bij den mensch, deze in een ongunstige positie verkeert. M. a. w.: in verband met den tijd, die verstrijkt alvorens de mensch volwassen is, moest in vergelijking met

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1