gas Zierikzeesche m Nieuwsbodes^— Herhalingsoefeningen Alle Hei/we gerechten ABONNEMENT: wtmm m ADVERTENT1ËN VerwhUnt M«,nd»g Wo.n»d«g WB BB vnvvlv B(J oontraot belangrUko korting. en VrUd»g. MflflllHnn 11 llini 1Q09 7IPR1K7FFQOHF milRANT 78ste JAABGANG. - No. 10938. bending «P don d«g ren uit- Postcheque en Qlronummer 99292 lYidüPi uuy II Jul)l lu£ü< ilElf ll\i EE5&OH fc. UÜUnAN Ii J, OE LOQZE Jr, Ülfj.-Ridicf M. J. KOSTEW. 6r nro' Postkantoor to Zlerlkzee. Lijst van onbestelbare en geweigerde brieven en briefkaarten, terug ontvangen in de 2e helft der maand Mei Brieven: 1. Mej. Maatje Haage, Hooldrift 49, Rotterdam 2. den heer Q. A. Gerven, St.-Lunawlnestr. 64, Schiedam3. den heer Paul Gljrath, poste-restantó, Haag; 4. Raad der gemeente Zierikzee; 5 Fritul. Gr. Perl (postlagernd), Halle/Saale. Nota. Aanbevolen wordt om 't adres van den afzender op de brieven en briefkaarten te vermelden, opdat deze b\j onbestelbaarheid kunnen worden teruggegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres, straat naam en huisnummer te voorzien. De GEMEENTE- ONTVANGEB van Zlerlkzee verzoekt, ter voor koming van kosten, betaling dér belasting op honden, vóór 17 Juni. De BURGEMEESTER van Zibwxzee roept Je in het verlofganger«regi»ter dezer gemeente i o geschreven verlof gan gers, hieronder vermeld by dezen op om in 1923, ieder voor het achter zijn naam aangegeven tjjdvak, krachtens art. 31 eerste lid, in verband met art. 33 der Dienstplichtwet (Staatsblad 1922, no, 43), voor herhalingsoefeningen In werkeiljken dienst te komen. Willem Jonker, lichting 1919, 7e Regiment Veld-Artillerie (le Schoolbatterjj), 2 Juli— 14, plaats van opkomst Bergen-op-Zoom Jan Baas, lichting 1919, Regiment Ve«ting- Artillerie, 15—27 October, plaats van op komst Utrecht. Omtrent wyze en uur van opkomst enz. wordt verwezen naar de publicatie aan het aanplak bord van het Stadhuis. Zierikzee, 11 Juni 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. ^BTNNTnlTÏÏDT" De SuikerprQaen. De minister van Arbeid heeft aan het hoofdbestuur der Ned. Ver. van Huisvrou wen naar aanleiding van het ingezonden adres inzake de hooge prijzen van suiker, o. a. medegedeeld, dat 't hem niet moge lijk is maatregelen te nemen om ,die jhooge prijzen tegen te gaan. Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer zijn ter vergadering bijeengeroepen tegen Dins dag 19 dezer, des avonds te halfnegen. Tweede Kamer. Zitting vctn Vrijdag 8 Juni. De Kamer zal Dinsdag om 1 uur in de afdeelingen bijeenkomen ter behan deling van het initiatief-ontwerp van me vrouw Bakker—Nort en van het adres van gelukwensch aan de Koningin met het regeeringsjttbileumDe openbare ver gadering zal te 2 uur aanvangen. Bij' het ontwerp tot wijziging Van; de Hoo- ger Onderwijswet (verhooging college-gel- den) protesteeren de heeren Van Rappard en Ouid bij de voortgezette algemeene beschouwingen tegen.de verzwaring Van de lasten voor de intellectueelen. De heer Visscher bestrijdt eveneens deze belemmering van toegang tot de schat kamer der wetenschap. Spr. zal tegen stemmen. Zoo ook de heer Vliegen, om dat volgens democratisch beginsel de stu die niet afhankelijk mag zijn van iemands inkomen. De heer van Wijnbergen steunt 't wets ontwerp. Reeds voor den oorlog waren de collegegelden te laag. Ook de heer Rutgers verdedigt 't ont- weTp. Spr. vraagt zich af of er hier te lande niet te veel personen de hooge school bezoeken. De heer van Ra veste ij n betoogt, dat ons Hooger Onderwijs eigenlijk kosteloos behoort te zijn, evenals het lager en mid delbaar onderwijs dit behoort te zijn. Het gevolg van dit ontwerp zal zijn, dat breede kringen van den middenstand e. a. van het Hooger Onderwijs Zullen worden uitgesloten. De minister betwist, dat dit ontwerp zou zijn ingediend onder pressie van den minister van financiën. Het heele kabinet en de geheele Kamer hebben den plicht te streven naar het herstel van het even wicht in de staatshuishouding. Tegenover de geuite vrees, dat de voorgestelde ver hooging van de collegegelden afbreuk zat doen aan de cultureele ontwikkeling, stelt spr. de sterke toeneming van het aantal studenten in de jaren 1918—1922. Spreker kan niet inzien, dat de verhooging van f 200 op f 300 te bezwaarlijk zou zijn. Waar het intellectueele peil van ons volk niet door dit wetsontwerp zal war den verminderd en door dit wetsontwerp de inkomsten zullen kunnen worden ver meerderd, heeft spr. deze gêlegenheid niet ongebruikt willen laten. Algemeen wordt in den lande bezuiniging gewenscht. Uit Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. De afdrukken van de ak ten betreffende de Drogerij en Malerij „De Kapel" te KapelJe (D.) zijn met de St.Crt. d.d. 7 Juni verzonden. Bij Kon. besluit van 6 dezer is tot 1 Juli 1924 benoemd tot lid van het Col lege voor de Visscherijen de heer P. A. de Jong, directeur van de Zeeuwsehe Oestermaatschappij Bona Fides te Tho'.en. Van de Nea. Kamer van Koophan del voor Zwitserlana te Zünch verscheen een handboek ter bevordering der Ne- derlandsch-Zwitsersche economische be trekkingen. In een 14-tal artikelen worden achter eenvolgens behandeld Nederland's Verte genwoordiging in Zwitserland; Geschiede nis en Constitutie; Toerisme; Kuur en Badplaatsen; Onderwijs; Rechtswezen; Nijverheid; Landbouw; Bank- en Finantje- wezen; Assurantiewezen; Tolwezen; Pos terijen; Rijnscheepvaart en Pers. Het handboek is verlucht met enkele fraaie foto's van dit mooie bergland, dat jaarlijks door duizenden vreemdelingen wordt bezocht. Van de N.V. tol exploitatie van Noordzeebaden en Wagenborg's passa giersdiensten te Delfzijl, ontvingen wij de Zomerdienstregeling voor die wadden eilanden vooral, welke in den loop der jaren als badplaats teteekenis hebben ge kregen. Gewezen wordt hierin op de gemak kelijke pasformaliteiten voor bootreizen naar de in de nabijheid liggende Duitsche badplaatsen. De met-gelikwideerde, maar sinds jaren „slapende" postduivenvereeniging, is dezer dagen nieuw leven ingeblazen. Woensdag a,s. beginnen de eerste wed vluchten. De jongste pluimveetentoonstel- ling bewees, dat hier mooie postduiven worden gehouden, maar nog niet ge noeg om een flinke postduivenvereeniging te organiseeren. We verwachten, dat vele ingezetenen, vooral de jongeren, aan deze, in Noord- Brabant geliefkoosde sport, zullen gaan deelnemen. In de Zaterdagmiddag gehouden ver gadering van de Kamer van Koophandel voor de Zeeuwiche eilanden te Middel burg waren 14 leden aanwezig. Behandeld wordt de ljjat van ingekomen stukken, die aan do leden ia toegezonden, met do adviezen van het bureau over ieder dezer stukken. Op de lijst kwam o.a. voor het rapport van den heor Stofkoper omtrent de door afgevaardigden van de kamer van koophandel met de direotie der spoorwegen gehouden oonferentle. De heer Jeronimus zegt dat de heer Kal if o.a. gezegd heeft dat het publiek zloh niet met het werk der spoorweg maatschappen heeft te bemoeleD, dit gaat eohter niet op, want al ls ook spr. gaarne baas In eigen zaak, hier geldt het een algemeen belang vooral nu ter kwader ure de staat garant werd voor een minimum dividend van de spoor wegen. De regeering kan nog veel te weinig aotief tegen de spoot wegen op treden. Spr. zou het rapport in de handen van de verkeerscommissie willen stellen De voorzitter zegt dat dit ook reeds de bedoeling van het bureau is en aldus wordt besloten. Van de directie van de Nederl. Spoor wegen was bericht ingekomen, dat ztf geen redenen aanwezig acht, het buurt verkeer, waarmede thans een proef wordt genomen, uit te breiden, doch dat wanneer de proef succes heeft, zal worden over wogen of het buurtverkeer ook op do Zeeuwsohe lijn zal worden ingevoerd. De heer Stofkoper deelde mede, dat h(j er ln bovenbedoelde vergadering ook op heeft gewezen, dat een elders genomen proef geen bewijs is, dat ook bier geen reden is om buurtverkeer in te voeren. De directie heeft er toen op gewezen, dat eene verhooging van 30 '/o vaii hot aantal reizigers noodlg is om het verlies van 25 °/0 door invoering van buurt verkeer te doen dekken. Maar toegezegd werd dat met do Zeeuwsohe belangen bijzonder rekening zal worden gehouden. De heer Masaeo meent dat het dan nog wel een paar jaar zal duren en dan zyn er zooveel autobussen, dat buurt verkeer niet meer noodlg is. De heer Stofkoper zegt dat de directie voor zulke motieven doof la en hU wyst naar het slot van zjjn rapport. De meening van de 16 afgevaardigden van de K. v. K. waszoekt het herstel van uw bedrijf niet ln hooger tarieven want g\j doodt den handel en het ver keer tracht het door uwe hooge tarieven verloren goederenvervoer hetgeen nn te water geschiedt te heroveren en het passagiersverkeer door lagere tarieven en degressle weer aan te moedigen. Gy zult dan voorloopig nog verlies hebben dooh het drukker gebruik maken van goederenvervoerders en reizigers van uwe spoorverbindingen zal geleidelijk uw budget in evenwicht brengen. Spr. meent dan ook, dat van verdere degresiie of verlaging van apoortarieven geen sprake zal zUn. Dit geldt ook voor tarieven van goederenvervoer tenzij een zeker vervoer wordt gega randeerd. Vastgésteld Werden de kiezerslijsten voor de leden van de Kamer, zij zullen van 1 Juli tot 14 Juli ter inzage liggen en kan voor laatstgenoemden datum tegen plaatsing of niet plaatsing op die lijsten worden geprotesteerd. Nog was aan de orde om voor kennis geving aan te nemen de motie van de Kamer van Eindhoven, uitsprekende de wenich de wijze van samenstelling der Kamers te veranderen. Hierbij kwamen ook ter tafel een schreven van de Kamer te Maastricht tegen aanneming van deze motie en een van den minister, die ver zoekt mededeellng van de beslissing der Kamer ten deze en een nlttreksel uit de notulen. De heer Jeronimus zegt, dat de minis ter dit blijkbaar van groot belangacht; men weet hoe spr. er over denkt. De gereorganiseerde Kamers doen niets meer dan de oude en dan moet men maar terugkeeren naar goedkoopere lichamen. Spr. wil uit de Kamer een afzonderlijke commissie benoemen jm na te gaan, wat verbeterd moet worden. De heer Massee wijst er op, dat de Kamers reeds een groote verbetering hebben ondergaan, nn er een billijker vertegenwoordiging ls, waarbij ook het platteland ls betrokken, al is er nog niet veel resultaat. Het voorstel wordt z.h.s; aangenomen. Nadat besloten was in* het vervolg weder Vrijdagavonds te vergaderen werd overgegaan tot de rondvraag. De heer Anker zegt, dat geen belas ting zoo erg is als de zakelijke belasting op het bedrijf. Zy is ontstaan door den aandrang der gemeente, om te geraken tot uitbreiding van haar belastinggebied. Er is een groote ongelijkheid geschapen tusachen de gemeenten die ze wèl, en die welke de belasting niét Invoerden. Vooral te Vllsslngen ondervinden groote bedrijven veel last van deze belasting ten opzichte der concurrentie tegen binnen- en buitenland. Spr. zou het bureau willen verzoeken te trachten die belasting te doen ver dwijnen. De Voorzitter zegt, dat 't burean van een en ander gaarne nader kennis zal nemen. Nog werd door den heer Jeronimus ais wenschelyk genoemd het vroeger vertrekken der laatste boot nlt Zierikzee, opdat men dan nog West Zeeuwsch- Vlaanderen kan bereiken, terwtyl hij aan den Minister van Waterstaat zon willen vragen of de boemeltreinen op de Zeeuw sehe lijn nu nog niet weer in 2 uur van Vlissiogen naar Roosendaal kuonen rijden als voor den oorlog; nu doen zij er 2»/i uur over. De heer Enzlln meende, dat de Prov. boot niet laat genoeg kan vertrekken als men de aansluiting met Holland nog maar haalt. BURGH. In de laatst verschenen 4e aflevering der „Mededeehnga^i uit 's Rijks Museum van Oudheden te Leiden" komt van de hand van onzen dorpsgenoot dhr. J. A. Hubrcgtse een vrij uitgebreide ver handeling voor met fotografiën en kaartje van de Frankische nederzettingen in de duinen van Schouwen. De heer Hubregtse, die na den Septemberstorm van 1911 aan het strand van Westelijk Schouwen eenige oude munten vond. heeft vanaf dien tijd onvermoeid nasporingen gedaan op het strand en in de duinen en in dit bijna 12-jarig tijdvak een duidelijk ovczicht verkregen van den omvang en den duur der vestigingen in de duinen, zoowel Ger- maansche - ais latere, doch in 't bijzonder van die, gedurende het tijdvak der 8e 11e eeuw. Genoemde heer heeft m den loop der jaren een verzameling van murf* ten, bronzen voorwerpen, aardewerk enz. uit dit tijdvak verweven, die menig oud heidkenner hem benijden zal. Verder heeft hij, gesteund door zijn uitgebreide ken nis der ceramiek uit de duinen, van de gelegenheid gebruik gemaakt zjjn onder zoek uit te breiden tot' versltiiUërtde vluchtheuvels op Schouwen, zoodat men mettertijd grootere Zekerheid zal ver krijgen omtrent de bewoning van het la gere gedeelte van Schouwen achter de duinen. Wij wensehen den ijverigen on derzoeker van harte sutfees bij zijn arbeid. DUIVENDIJKE. Door den gemeenteraad is met algemeene (7) stemmen tot hoofd der school benoemd de heer A. van Too- ren te Oud-Vossemeer. STAVENISSE. Vrijdagavond 1.1. verga derde alhier de Boerenleenbank. Ais lid van het bestuur en als lid van den Raad van toezicht werden herkozen resp. de heeren J. van Putte en L. G. Tuijnman. Besloten werd het salaris van den kassier niet te verhoogen, maar voor hem een borgstelling van f 10.000 te sluiten. Aan het jaarverslag over 1922 ontleenen we het volgende: op 31 Dec. 1921 was er aan spaargeld ingebracht f 192231,19r'. In 1922 vermeerderde het met f 95612,70, ter wijl er terugbetaald werd f99147,16, zoo dat er op 31 Dec. 1.1- aan spaarpennin gen een schuld was van f 188696,735. Voor zooverre deze gelden niet dienen moesten tot voorschotten aan de leden, werden zij gedeponeerd bij de Cêntraie Bank te Utrecht. Het totaal der verleende voor schotten was bij het begin van het jaar f 159777,55. In 1922 werd verstrekt f28854,50 en terugbetaald f48329,91, zoo dat het totaal der voorschotten op 31 December 1.1. was f 140302,14. In loopende rekening werd aan de leden uitgegeven f 128802,76,^,. Daarvan werd terugbetaald door de leden f 14582,30, zoodat de leden nog schuldig waren f 114220,46r\ In loo pende rekening met de Centrale was er een schuld van f 157705,89. Hierop werd terugbetaald f 70000, zoodat het saldo- schuld aan de Centrale bedroeg f87705,89. Er waren op 31 Deo. 1.1- uitgegeven 317 spaarbankboekjes, met 259 inlagen en 235 terugbetalingen in 1922. De rente der spaargelden bleef 4 pCt. en die der voor schotten 5Va pCt. Totaal werd in 1922 een winst gemaakt van f 2172,49f' en dit, gevoegd bij het reservefonds, doet het stijgen tot f9380,36. Het aantal leden is 162. Aan de Z. L. M. wordt ter gelegen heid van de a.s. tentoonstelling te Tholen f 25 gegeven. Als afgevaardigde naar de algemeene vergadering te Utrecht op 12 Juni a.s. (25-jarig bestaan der Raffeijssen- bank) zijn aangewezen de heeren H. J. Dorst en M. P. Tazelaar (één op kosten der kas). De vergadering werd gepresi deerd door den directeur, dhr. H. J. Dorst, bij ontstentenis van den voorz., dhr. L. G. Tuijnman. SCHERPENISSE. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Donderdag 7 Juni. Afwezig wethouder M. A. Kievit. De notulen der vorige vergadering wor den voorgelezen en onveranderd vastge steld. Ingekomen stukken: de verlenging van de ontruimingstermijn van de onbe- woonbaarverklaarde woning van de wed. P. Suurland; proces-verbaal van kasop- neming bij den gemeente-ontvanger op 29 Mei. In kas was en moest zijn aan contanten en geldswaardige papieren f 6695,26. Naar aanleiding van een missive van Ged. Staten wordt de verordening betreffende de heffing van schoolgeld vastgesteld overeenkomstig de nieuwe be palingen van de lager onderwijswet. Op de ingekomen bezwaarschriften van ae heeren C. J. Knijf en A. L. Groenewege om vermindering van vergunningsrecht wordt afwijzend beschikt. De begrooting voor 1923 wordt gewijzigd met een ver meerdering van f 951,50 in ontvang en uitgaaf. Over de post van onvoorziene uitgaven voor 1922 wordt beschikt tot een bedrag van f 16,65. Met algemeene stemmen wordt besloten de betrekking van marktmeester op te heffen en aan den heer P. Jobse als zoodanig eervol ontslag te verleenen. Tenslotte deelt de voorzitter mede, dat de bijeenkomst in zake de spoorwegaanleg te Tholen zal plaats hebben. THOLEN. Vrijdagmiddag werd, zooals reeds gemeld, te Tholen een bijeenkomst gehouden, uitgaande van het spoorweg comité Tholen—Westelijk Noord-Brabant, dat wilde trachten deze zaak weder in de belangstelling van de betrokkenen te doen opleven. Er waren, volgens de M. Crt., o. m. aanwezig de Commissaris der Koningin in onze Provincie, een ver tegenwoordiger van den Minister van Fi- nantiën, het lid van Ged. Staten, de heer van Rompu, jhr. J. van Vredenburgh, de heer Kalff, directeur Ned. Spoorwegen, burgemeesters en andere gemeentelijke autoriteiten, de voorzitter en eenige leden van de Kamer van Koophandel voor West N.-Brabant, tal van waterschapsbesturen. De voorzitter, de heer Laane, opende met een woord van welkom en deed mededeeling, dat van eenige Kamerleden bericht van verhindering was ingekomen, evenals van het lid van de Prov. Staten dhr. W. Woelkor. De heer dr. Jenny Wey- erman zette uiteen de groote belangen die het eiland Tholen, vooral met het oog op zijn landbouw heeft bij het tot standkomen van een spoor en wekte den aanwezigen op om zi h uit te spreken voor het weder opnemen dezer plannen. De heer J. A. Snijder, secretaris van het spoorcomité, zette naast de economische, de groole belangen uiteen voor het gemak kelijker maken van het bezoeken van on derwijsinrichtingen. De Commissaris der Koningin wees er in hel kort op, dat Z. I. ook de Staten bij een subsidieaanvrage de belangen van Tholen wel zouden wil len behartigen. Voorts voerde het woord jhr. J. van Vredenburch, burgemeester van- Rees, wethouder Goossen, burgemeesters Pol derman en Diepenhorst, wethouder Wa- gemaker, burgemeester Snijders, de eene onder mededeeling, dat zij hun medewer king Zuilen kunnen verleenen, de anderen zeggende, dat er weinig lust is om onder de huidige omstandigheden mede te wer ken. De heer Welleman van Krabbendijke deelde als voorzitter van de suikerfabriek „De Zeeland" sprekende, mede, dat deze haar indertijd gedaan aanbod van grooten financiëelen steun thans niet in dezen vorm zou kunnen handhaven. Weth. Verlinden uit Bergen-op-Zoom, deelde mede dat zijn gemeente*met be langstelling de plannen volgt. De heer van der Meulen, afgevaardigde van den Minister van Financiën meende, dat de regeering deze plannen wèl zou willen steunen door Va der loosten b'ij te dragen, terwijl bij monde van den heer Kalff, directeur der Ned. Spoorwegen, werd gezegd, dat deze de exploitatie wel op zich zullen nemen, als de spoorweg gereed as. De heer Smagghe, voorzitter van de Kamer van Koophandel wees op het havenbezit van eiland Tholen, wijl bekend geacht mag worden, dat vervoer per scheepsgelegenheid voordeel iger is dan per es, in de eerste plaats js de bouW van een brug het meest gewenscht. De heer Weyerman beantwoordde de versch'llende sprekers, en hoopte dat uit -deze bespreking zou volgen het weder opnemen van het spoorplan. enz., eet leder met graagte met A, J. P's Grenadine-Saus er over. Een halve liter geeft een pakje van 7l/% ct. De heer La arte sloot daarna de bijéén komst met een WooM van dank voor de belangstelling. i RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 9 Juni 1923. Door den Kantonrechter zijn op 6 Juni j.l. veroor deeld wegens; Overtreding van de Mo tor- en Rijwlelwet: J. de L., 17 j., zon der beroep te Zonnemaire, f 1 b. s. 1 w. t.s,; G. B., 17 j., melkrijder te Haam stede, f 2 bi s. 1 w. t.s.; J. S-, 17 j.» vrachtrijdersknecht te Bruimsse, f 1 b. S. 1 w. t.s.; P. J. R., 31 chauffeur te Zierikzee, bij vest., f 3 'bi s. 3 d. h', S. P. W., 20 timmermanskriècht te Zie rikzee, bij verSt;., f 1 fcl. s. 1 d. h.; W. B., 38 j., brieventeotelle- te Ouwerkerk, bij verst., f 1 b. s. 1 d. h.; J- B., 31 j., land'b.knecht te Zierikzee, 'bij verst., 1 b). s. 1 d, h.M. van den H., 21 j., dienstbode te Zierikzee, bij verst., f 1 b. s. 1 d. h.; J.a van der Ml., 20 j., arbeidster te Oosterland. bij verst., f 1 b. s. 1 d. h. em f 10 b'. s. 10 d. h.j A.a J.a F., 19 j.„ dienstbode te St.-Phi- lipsland, bij vers^.. f 1 tl, s. 1 d. K.; J. van D., 28 j., landbouwer te Oosterland, bij verst, f 3 tl. s. 3 d. h.; J. van der R., 27 j., arbeide" te Oosterland, fcüjl verst., f 2 b. s. 2 d. h.; K. H., 22 j., arbeider te Oosterland, fcïj verst., f 2 'b. s. 2 dl h. eni f 15 b. s. 15 d. h.; H. R., 19 j., graanhandelaar te Ouwerkerk, bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; zonder daar toe gerechtigd te zijn loopen over grona, waarvan de toegang op eene voor hem blijkbare wijze is verboden door den rechthebbende: P. S., 15 j., veldarbeider te Ouwerkerk, zonder toepassing van eenige straf teruggegeven aan de ouders: C. H.. 17 j., veldarbeider te Oosterland, f 2 jb. s. 1 W. Ls.; T. W. van der H., 15 j-, veldarbeider te Oosterland, teruggave aan de ouders zonder toepassing van eenige straf; J. S., 16 j., veldarbeider te Ooster land!, f 2 b. s. 1 w. t.s.; M. J. L., 17 j., veldarbeider te Oosterland, f 2 b. s. 1 w. t.s.; M. J. V., 20 landarbeider te Oosterland^ 4 b. s. 4 d. h.; J. van P., 19 j., veldarbeider te Oosflftand, f 2 (b. s. 2 d. h.; P.'S, 18 j., vakarbeider te Oosterland, f 2 b>. s. 2 d.S P. S., 21 j., veldarbeider te OosterlaTO, f 2 Ifci. s. 2 d. h.; A. J., 25 j., veldarbeider te Burgh, !f! 2 bi s. 2 d. h.j'P. B.. 57 j., arbeider te BurgW, f 2 bi s. 2 d'. h.; Overtreding van de Jachtwet: C. K., 16 j., arbeider te Zierikzee, f 3 bi s. 1' w. t.s.; I. L. van A., 21 j., arbeider te^mmemaire, f 2 b., s. 2 d. h.; P. N., lW^ferbeider te Zonnemair#, f 2 b. s. 2 A. D., 21 j., arbeider te Oosterland, f 3 fcl. s. 3 d. h.; J. J- van der B>., 48 j., landbou wer tc Zonnemaire, bij verstf 20 'b. s. 20 d. h., met verbeurtverklariftg van de inbeslaggenomen eieren; Overtreding van de Vogelwet 1912: A. G., arbeider te Burgh, f 3 b. s. 3 d. h., met verbeurt- verklaring van de inbeslaggenomen eieren; L. van der Z., 48 j., landbouwer te Burgh, bij verst., f 10 'b. s. 10 d. h., mét be vel uitlevering van het ei, s. 5 cent of 1 d. h.; Overtreding van de VisscherijWet: J. S., 45 j., visscher te Zierikzee, bij1 'versk, f 2 b. s. 2 d. h„ met teruggave van het nel; C. J. de H. Mz., 21 j„ ar beider te Nleuwerkerk, bij verst., f 1 b(., js. 1 d. h.; Zonder daartoe gerechtigd te zijn, loopén op bézaaidèn grond: C. K., 16 j., arbeider te Zierikzee, f 2 b'. s. 1 w. t.s.; Overtredfrig wegenreglement voor- de Prov. Zeeland: F. H. F., 42 j land bouwer te Oosterland, f 20 fcl s. 20 d. h.; Als winkelhordende opkóóper met aanteekening houden van de door hem ge kochte goederen in een dobrtoopend re gister: J. K., 63 j., koopman te Zierik zee, bij verst, f 10 fcl. s. 10 d. hl Vrijgesproken: A. G-, 65 j., arbeider te Bu/gh; A. van der H., 29 arbeider te Oosterland. Voor de Dordtsche rechtbank hebben Vrijdag terecht gestaan de 38-jarige chauffeur A. J. D„ de 28-jarige stoker A. v. T. en de 29-jarige stoker G. J. v. K., alle drie uit Rotterdam en in voor- loopige hechtenis. Zij zijn beschuldigd van diefstal met inbraak en bedreiging, en aan D. is bovendien poging tot doodslag ten laSte gelegd. Beklaagden hebben in aen nacht van 13 op 14 April ingebroken in de woning van Pieter de Groot, onder Heinenoord; het te bed liggende echtpaar hebben zij onder bedreiging met een revolver en met een gummistok, gedwongen mee te dee- len, waar het geld geborgen was, maar zij'zijn toen in de eerste uitvoering van hun plan verhinderd door buiten de wo ning gemaakt alarm. Aan D. is bovendien ten laste gelegd, dat hij, toen de onbezoldigde rijksveld wachter W. H. H. (een Rotterdamsch po litieagent, die op bezoek te Heinenoord was), drie schoten in de rechterhand en een in den linkerschouder kreeg. Uit het verhoor van den deskundige bleek, dat de kogels in den revolver opzettelijk waren gekerfd on\ ze grooter verwoestingsver mogen te geven. De beklaagden hebben het hun ten laste gelegde bekend, alleen ontkende D. den

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1