Zierikzeesche A Nieuwsbode abonnement: Maandag 4 Juni 1923. zierikzeesche courant. ADVERTENTIËN: EERSTE BLAD. HariieniBg dtr lijst tan InkwartigiiBg Uit Stad en Provlnole. lijst is seo Iskksrnij advertentiën. Z Vrijdag 8 Juni hopen ODze ge- Coöperatieve Veiling te Zierikzee. Kruisbessenveiling. tAAnGEZICHTS* Prp®r 8 maanden f 1,60, franco per poet 1,80. Voor het buitenland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 6 cent. Verschijnt Maandag. Woensdag en Visdag. Postcheque en Gironummer 99292 van 1—8 regels 60 ots., van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. By contract belangrijke korting. 78ste JAARGANG. - No. 10935. founding op den dag van uit- Wr. 1 J. DE LOOZE Jr> Ultf.-Rrficf. M. J. KOSTEN. *ave we. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS tan ZisaizzBB maken bekend, dat op heden is aangeplakt en gedurende veertien dagen, van den 4 Juni tot den 18 Juni a.ster Gemeente-Secretarie voor een ieder ter inzage is gelegd de herziene ljjat, bevattende de namen der inwoners, die voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud aan krjjgs volk in aanmerking komen, met aanduiding van de mate waarin ieder hunner, naar ge lang van de beschikbare ruimte zjjner woning en van de gebouwen en getimmerten voor stalling bruikbaar, geacht wordt daariu te kunnen voorzien. Inlichtingen omtrent het indienen van bezwaren tegen de lijst, zijn ter Gemeente- Secretarie te bekomen ZiKKiKzu, den 4 Juni 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. ZIERIKZEE. Men deelt ons mede, dat tijdens de ook hier te houden jubileum- leesten „Oud-Zierikzee" zal worden op gebouwd van 27 tot en met 31 Augus tus as., dus korter dan waartoe eerst was besloten. I 5 Voor het fitters-examen. afgenomen door de vereeniging van gasfabrikanten te Amsterdam, is geslaagd J. Wanslnk te Zierikzee, die den cursus volgde gege ven door'den heer Baas aan 'de gas fabriek alhier. Biijkens een in dit nummer voor komende advertentie wordt Woensdag middag ter gelegenheidd der Zierikzee sche Paardenmarkt in den tuin van „Con cordia" een concert gegeven door het Harmoniegezelschap „Crescendo' van Dreisehor. Langs de beide Nobelstraten. Schuithaven, Mol, Havenplein en Kraan plein trekt het gezelschap naar den tuin der sociëteit, waar men vrij entrée heeft. BRUINISSE. In de Vrijdagavond gehou den vergadering van den gemeenteraad condoleerde de voorz., alvorens tot het lezen der notulen te doen overgaan, den heer W. van den Berg Dz. met 't verlies dat deze door den dood zijns vaders had i-e'.eden. De heer v. d. Berg dankte den burgemeester voor zijn sympathieke woorden. Alsnu werden de notulen ge lezen en goedgekeurd. De voorzitter deelt naar aanleiding daarvan mede, dat hij een onderhoud heeft gehad met L. de Ko ning, eigenaar der womng in het Braam- padje, in zake afsluiting van dit pad. Daar de Koning zich er tegen verzet, evenals enkele andere eigenaren van gronden, wordt besloten verder geen pogingen tot afsluiting te doen. Verder deelt de voor zitter mede, dat alle gekozen leden van den gemeenteraad hunne benoeming heb ben aangenomen. Ingekomen was: een 'door Ged. Staten goedgekeurd raadsbe sluit tot wijziging der begrooting 1922. Een brief van den Min. van Binnenl. Za ken en Landb., meldende, dat nog 14 dagen subsidie wordt verstrekt tot het einde dir werkzaamheden in de haven. Een brief van den voorz. van het hoofd stembureau, houdende toezending der af schriften van het proces-verbaal betrek king hebbende op de verkiezing van ge meenteraadsleden; een brie! van Ged. &t., waarbij wordt teruggezonden het in ue vorige \ergadering genomen 'besluit tot 't aangaan van een geldleening van f 2500, met ver.roek de aflossing te stellen op ten minste f 500; een adres van Joh. Padmos Fz. en 250 anderen, verzoekende om de uren van aanvang en eindiging der schooltijden te verzetten, alsmede het luiden dor klok een uur later te doen plaats hebben in verband met de invoe ring van den Zomertijd. De voorz. deelt mede, dat het le verzoek niet bij den Raad thuis behoort, doch ingevolge art. 25 der Lag. Ond. Wet bij Burg. en Weth. Dit eolleqe heeft besloten, het hoofd der school gehoord, de schooltijden te bepalen evenals vorige jaren; wat het 2e verzoek betreft adviseeren B. en W. om er niet aan te voldoen, omdat deze gemeente een zeer gemengde bevolking heeft en det licht aanleiding tot verwar ring kan geven. De heer Bolier deelt mede, dat het voorstel in de Landbouwvereeni- ging voor ïamelijk gedaan is met het oog op de schooltijden; hij zegt, dat, als de Raad er niets pi ver te zeggen heeft, hij er opk maar niet veel van zal zeggen, maar hij zal dan toich voor het tweede gedeelte van het verzoek stemmen. Met 5 'tegen 2 stemmen, die van dhr. Okkerse en Bolier, wordt afwijzend op 't adres beschikt. Ingekomen is een verzoek van de biz. srhool om uitbetaling van een bedrag van f 2128,375, wegens meerdere werkzaamheden voor de verbouwing der biz. schooi. B. en W. stellen voor aan ddt verzoek te voldoen en voor die pos ten te leenen. De heer Bolier zegt, dat het meerdere werk hem zeer is tegenge vallen, en vraagt of er spms iets bizonders is aangebiacht. De voorz. antwoordt, dat er een wr terreservoir op de closetten is aangebracht, terwijl er een nieuw archief kamertje is gemaakt. De heer v. d. Berg zegt, dat de gemeenteraad de raming van kosten indirtijd, groot f 22000, heeft goed- u mits opge diend met A. J. P'e Frambozen-Saus, een halve liter van een pakje k 71/» ots. (Ingez. Med.) gekeurd en het werk was aanbesteed voor f 15000. Doch in het bestek was een post vergeten voor vergoeding der beide op richters, de heeren M. Krijger en G. Bo- lr'er Cz., resp. groot f 300 en f 600. De heer Bolier legt zich nu bij het meerdere be drag neer en hoopt, wat de spoelgele'ding betreft, dat B. en W. bij gelegenhe'd met voorstellen zullen komen om ook 'in de openbare school eene dergelijke 'nrifchting aan te brengen. Dit wordt aangenomen en de aanvrage van het Schoolbestuur .is daarmede goedgekeurd. Nog was inge komen een briefje van P. en L. van den Berge, waarin gevraagd werd om een tegemoetkoming in de kosten van het aan schaffen van een lijkwagen. De voorzitter deelt roede, dat deze zaak in 't college van B. en W. is besproken, doch dit vindt geen vrijmoedigheid den Raad voor te stellen daarop in te gaan; zij zijn tot de conclus'e gekomen, dat het veel beter is, dat de gemeente zelf een lijkwagen aan schaft. Na breedvoerige besprekingen van d;t punt besluit de Raad een lijkwagen aan te schaffen, een gebouwtje daarvoor te zetten op de Slachtplaats en daarvoor een geldleening aan te gaan van f 3000. B. en W. wordt opgedragen voor de u!t- voering van een en ander te zorgen. In verband daarmede wordt het :n de vorige vergadering genomen besluit tot het aangaan van een geldleen'ng van f 2500 en dat door Ged. St. ter wijziging was teruggezonden, ingetrokken en een nieuw besluit genomen. De leening wordt thans gesteld op f 8000 tegen ten hoogste 5i/s pCt., met jaarlijksche aflossing van ten minste f 500. Ingekomen Is ook een circulaire van den Min. van Onderwijs, K. en Wetensch., mededeelende, dat het aandeel van de gemeente in de kosten van de Rijks Hoogere Burgerschool te Zierikzee van 1 Sept—31 Dec. 1922 be draagt f 745,43. De voorz. stelt voor dit vooralsnog nog niet te betalen jn verband met den ongunstigen finantiëelen toestand der gemeente en den zwaren last, die tengevolge dier wet aan de gemeente wordt opgelegd. Het voorstel wordt aan genomen. Een adres van den gemeente raad van Smilde inzake de heffing van inkomstenbelasting over meerdere jaren, wordt voor kennisgeving aangenomen. Ook is ingekomen een verzoek van den Bond tegen het schenden door het vloe ken, van Gods Heiligen Naam, houdende verzoek om regelingen te treffen, waarbij het vloeken en het ijdel gebruik van Gods Heiligen Naam in woord en geschrift wordt verboden op alle terreinen, waar de plaatselijke overheid bevoegd is haar gezag te doen gelden. B. en W., hoezeer overtuigd, dat het vloeken een ernstig kwaad is, meenen toch geen voorstel aan den Raad te moeten doen om de politie verordening in verband daarmede te wij zigen, omdat 't kwaad toch niet daar door is tegen te gaan en het beter is, dat deze zaak van Rijkswege wordt geregeld. De heer Bolier kan zich daarmede vereeni gen, omdat het zijns inziens niet noodig is in deze gemeente daarvoor maatregelen te nemen. De heer van den Berg is het daarmede eens, doch uit een oogpunt van beginsel zou hij het college in overwe ging willen geven de noodige maatregelen te nemen, welke leiden tot eene wijziging der politie-verordening op dat punt, en licht een en ander uitvoerig toe. De hee ren Wemmers en Hoogerheide sluiten zich daarbij aan. De heer Bolier bespreekt de moeilijkheden, die de uitvoering van zoo danig verbod kan geven, terwijl ten slotte de voorz. zegt, dat hij wel is waar staat aan de zijde van de heeren, die het voor stel doen, maar deze moeten zich niet ontveinzen de groote moeilijkheden van de toepassing in dergelijke zaak. Ten slotte wordt met algemeene stemmen be sloten het college in overweging te geven de noodige wijziging daarvoor aan te brengen. Een circulaire van den Min. van Arbeid in zake tapverbod bij eventueele feestviering bij het a.s. jubilé van Hare Majesteit wordt voor kennisgeving aan genomen. Voorts stellen B. en W. voor in verband met de genomen besluiten in zake de geldleening, de betaling van het meerdere werk en het aanschaffen van de lijkkoets, de begrooting 1923 te Wijzigen, wat wordt aangenomen. Ook wordt met algemeene stemmen besloten tot het aanvragen van concessie van een gedeelte der slikken tusschen de dijk- paien 33 en 34 voor mosselcultuur. De hoofdingenieur Wil een proef laten nemen om die mosselverwaterplaats in gebruik te stellen, waarop dan de gemeente bij verkrijging der concessie toezicht houdt. De voorz. deelt mede, dat j.l. Maandag de Commissaris der Koningin de gemeente heeft bezocht. Deze sprak zijne groote tevredenheid uit over het 'bestuur en de inrichting der administrate. Bij de rond vraag zegt de heer Hoogerheide, dat het WenschelijK is, nog een leuning te laten maken bij een der trappen aan den dijk. Dit wordt goedgevonden, waarna de ver gadering wordt gesloten. OUD-VOSSEMEER. De hevige regenval en de vervanging van den ouden stoom ketel van het stoomgemaal „De Drie groote Polders", waeraan men nog werkt te Oud-Vossemeer. met de tij delijke noodbemaling. hebben veroorzaakt, dat de waterstand in de polders Broek en Rooland onder Tholen, die in nor male omstandigheden over Vossemeer sueeren, treurig is, e n de eerste dagen ook geen kans bestaat van het water verlost te worden. Het Bestuur der Pol ders heeft zich tot dat van het water schap Poortvliet gewend, om te hulp te komen en men is zoo welwillend ge weest die te verleenen, zoodat sedert Zaterdag j.l. het water lost op Poort vliet. Oorspronkelijk sueerden deze polders op de Krabbekreek, waarvoor een sluts lag bij de tegenwoordige hoeve „De Crabbe"; in 1670 kwam de loozing tot stand op de polders Vijftienhonderd Ge meten onder Tholen, wat niet voldeed: In 1683 reeds kreeg men suatie op den polder Hikke. over d>Vossemeersche gronden, die. onder beperkende bepa lingen ingevoerd, ook al spoedig eindigde en men 'Poortvliet verzocht zich te ont fermen, waarvoor in 1699 een sluis werd gebouwd bij de hoeve Rozenveld, thans Nattenbek geheeten Nog, hoewel het nu twee eeuwen stand hield, waren inge landen met voldaan en in 1900 kwam een pompgemaal tol stand dat n et vol deed en op een andere plaats kwam; nu werd voor dat gemaal een steenen duiker in den Broeksthen dijk ge maakt, zoodat weer op 'Vossemeer kon gesueerd worden. In 1906 hieïd men op met dit contrifugaal pompgemaal te wer ken, het werd voor oud-roest verkocht en het gebouw afgebroken. De suatie, sedert *1902 dus weer op Vossemeer ge bracht, volgens contract met dat wa terschap bleef nu bestaan. De oude sluis bij de hoeve Nattenbek m 1699 gesticht, bleef tot op "den huldigen dag bestaan, maar was geheel afgesloten. Nu werd Zaterdag deze sluiting verbroken en kon men weer op Poortvliet gaan lossen, onder gunstige conditie, natuurlijk slechts tijdelijk. Verschillende ongunstige omstandighe den, o.m. de lage ligging der gronden in beide polders, en de voortdurende op- slibbing van de gronden buitendijks, ver oorzaakten, dat de suatie-geschiedcnis van deze twee po'ders een reeks van jam merklachten van ingelanden heeft doen hooren. Opgemerkt zij nog. dat Rooland eerst bedijkt werd en toen een sluis lag in den Bieslandschcn dijk. die Rooland van den Broek scheidt en de plaats waar dit in 1411 geschiedde nog steeds de Sluishoek wordt genoemd. SPORT. ZIERIKZEE, 3 Juni. Uitslag voetbal wedstrijden D. V. O. IV—H. M S. 10—1; D.V.O. IV-V. I.O.S. 4-0. D.V.O. II—E. M. M. I 1-1. Aan E M. H I als uitgenoodigde werd de medaille uitgereikt. VAN REENDE KN VER. De politie te Eschweller heeft een bende van vijf jongelui aangehouden, die zich aan rooverijen hebben schuldig ge maakt. Zij waren gekleed in uniformen van Belgische officieren en soldaten, ge wapend met pistolen en karabijnen en deden aanvallen op afgelegen boerderijen. Zij hebbert zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweldpleging: 27 gevallen daarvan worden hun ten laste gelegd. Hun met diefstallen verkregen actief be droeg 100 millioen. Het dal van Ossola (Ital.) is door een cycloon verwoest. De Simplonlijn is hierdoor versperd. Sedert 1 October 1922 hebben 36.255 personen den Oostenrijkschen staatsdienst verlaten, waarvan 12.391 staatsambtenaren en 23.864 ambtenaren der staatsbedrijven. j De Russische Sovjet-autoriteiten in Siberië hebben een Japansch visschers- vaartuig in beslag genomen en de beman- mng van 72 koppen gevangen gezet we gens het uitoefenen van de vischvangst binnen de zeven mijlsgrens. Overstroomingen in 't dal van de Sesia (It.) hebben ernstige schade toege bracht. 6 personen zijn omgekomen. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Kras. Naar de Th. Crt. verneemt, deed dezer dagen te St.-Philipsland de 80- jarige W. M. bij den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand nog aangifte van de geboorte van een zoon Zijn vrouw is 36 jaar oud. De Bag" van Brofikhufjs. Naar de „Voorwaarts" te Rotterdam bericht, zal „De Dag" vooralsnog niet als Dagblad verschijnen, maar als twee maal per week verschijnend blad, zulks in ver band met technische moeilijkhedën. Het zal nog 6 a 8 maanden duren voor de drukkerij, die het dagblad moet druk ken, gereed is en vóór dus het dagblad met ochtend- en avondeditie kan ver schijnen. Beter laat dan nooit. Een jongeling te Dantumadeel bijna acht weken als soldaat in dienst, heeft thans bericht ge kregen dat hij vrijgesteld is wegens....... broederdienst. Een wel wat late ontdek king f Met de noorderzon vertrokken. Uit Hilligersberg is verdwenen de kassier van de Centrale Boerenleenbank, J. L. Huyzer, het hoofd van de school uit het onder die gemeente ressorteerende ge hucht Terbregge. De politie heeft de zaak in onderzoek. Welk bedrag uit de kas van de bank zoek is, is nog niet uit gemaakt. De Rotterdamsche Rechtbank sprak Vrijdag zijn faillissement uit. Afschuwelijk. Een 17-jarig meisje uit Oud-Alblas is Donderdag op klaarlichten dag aan de Zijde, een weg van N.-Lek- kerland naar Oud-Albas. aangerand. Men vond haar, naast haar vermelde fiets, bewusteloos aan den weg liggen Van den dader geen spoor. Landarbeidersstaking. Op geheel Oost- Flakkee, omvattende de gemeenten Oolt- gensplaat. den Bommel. Achthuizen en Oude-Tonge, zijn vorige week. aldus de „Tel.", alle landarbeiders in staking ge gaan. Niet minder dan 10 leiders uit de moderne en Roomsch-Kath. bonden van landarbeidersvereenigingen zijn te Oude- Tonge gearriveerd om de leiding der sta king op zich te nemen. In één der ho tels aldaar is het stakingscomité geves tigd. De R.-Kath. en de moderne land- arbeidersorgamsaties hebben tot samen werking besloten Als oorzaak wordt ge noemd. dat de landbouwers weigeren, hun in dit voorjaar gedane toezegging na te komen. De patroons zijn besloten hun aarbod tot het uiterste te handhaven (f 2,30 per dag. werkdag 8l/2 uur). De stakers trachten hun actie uit te brei den over geheel Flakkee. Burgemeester failliet. De burgemeester van Maasdam is door de arrondissements rechtbank te Dordrecht failliet verklaard. TELEGRAMMEN. DEN HAAG. Naat trjj rernemeB, heb ban do Koningin on de Prins aan prof. J. C. van Eordo, hoogleoraar aan de Gemeentelijke Universleteit te Amster dam, verzocht voor de Prinses een cursus te houden ln kennis dor Koloniën. Prof. van Eerde heeft zich hiertoe bereid verklaard en zal met dezen cursus san- var gen na do groote vaoantle. MARKTBERICHTEN. ROTTERDAM, 4 Juni. GRANEN. Bui- tcnl. kalm. Meel f 17. Maïs f213 f215. Haver f 11 f 11,25. Zaden. Karwijzaad f 1,50 f 1,60. Kanariezaad f 15 f 16. Maanzaad f 44 f46. Mosterdzaad, br. f 40 a f42, jgeel f30 a f33. Boekweit t 16,50 p. 100 K.G. Ajuin, Egyptisch f5,85 f 6 per 50 K.G., tamelijken aanvoer. Aardappelen. Zeeuwsche Eigenheimers f 1 f 1,30, dito bonte f S|,20 f 3,75, dito blauwe f 3,20 f3,75, bravo's fl,80 a f2,60, Red-Star f 1,20 fl.60; Brielsche Eigenheimers f 1,30 a f 1,60; Malta-Spnngs 121/2! 14 et. per K.G. Vlas. Aanvoer 4300 KG. blauw, f 1,10 a f 1,60; 8000 K.G. Gro ninger f 1,20 a f 1,60; 3200 K.G. wit Ï1 a f 1,25; 7300 K.G. geel, f 1,20 1.70; 200 K.G. dauwrood f 1,10 a f 1,35. VEE. Aanvoer 434 runderen, le kw. f 1,176 e f 1,225, 2e f1,10 f 1,15, 3e f0,95 a f 1; 290 kalveren, le kw. f 1,55 a f 1,75, 2e f 1,10 f 1,30, 3e f 0,80 fl. Handel redelijk; 252 schapen of lammeren, le kw1. f 0,85 f 0,95, 2e f 0,65 f0,75, 3e f 0,55, lammeren f 0,70 f 1,05, handel matig; 688 varkens, lekw. f0,82 a f 0,85,2e f 0,76 f 0,80, 3e f 0,70 a f 0,74, lichte f 0.78 a f 0,84, handel redelijk. GRANEN. Binnenl. Gerst f 11 a f 11,50; Haver f 11 a f 11,50; Erwten, groene f 19 f 22, overigens onveranderd. Coöperatieve Veiling Zleriksee. Veiling van Zaterdag 2 Juni. Aardappels 31/2—4 ct.; per kilo; as perges 47—50 ct.; per bos; bouquetten 17 ct. per stuk. I TSL3BGR4VI8CH W8BBBRB10HT, medegedeeld deor het Kor. Nod. Msteor. Instituut tDe Bilde, naar waarnemingen ▼arrlebï in den merges vAn 4 Juni: Hoogste bArometerst. 766,0 te SeydlsQord en Vaientia. LAAgsU v 747,5 te HaparAndA. Verwacht tot dea avond van 5 Juni: meest matige noordoostelijke tot noord westelijke wind, zwaar bewolkt of be trokken, regenbuien, zelfde temperatuur. Fietsers licht op t Van 4—5 Juni van 9,40 nm. tot 2,16 vm. CORRESPONDENTIE. GEBOREN: JOHANNA W1LHELM1NA, Bodhter van W. C. DE VOS en E. K. DE VOS- HOOGENBOOM. Zierikzee, 3 Juni 1923. 1 Ter voorkoming van oponthoud of vergissingen, gelieve men het voor ons blad bestemde als volgt te adresseeren: Ingekomen stukken aan den Redacteur (persoonlek adres). Nieuwstijdingen en voorts alles wat den inhond der Courant betreft: aan de Redactie Advertentiën en Abonnements-opgaven: aan de Administratie. Postwissels: aan de Directie (zonder persoonlijk adros), met dringend verzoek om korteiyk aan te duldenP Voor Abon nement" of .Voor Advertentie". 1883. EBEN HAËZER. 1923, 1 Z 2oo de Heere wil en zij lev^n x hopen onze geliefde Ouders, Be- huwd- en Grootouders: J BOUDKWIJN GOEDEGEBURE en J 5 CORNELIA HAAIJMAN, op Vrijdag 8 Juni a.s., hunne *0 jarige Echt vereeniging te her- J denken. Dat zij nog lang gespaard mogen bljjven is do wenseh van Hunne dankbare Kinderen, J Behuwd- en Kleinkinderen en Verloofde. Ziebikzee. 4 Juni 1923. liefde Ouders, Behuwd- en Groot- Z oudersJ TONA PIETERNELLA VIERGEVER, buune 35 jarige Echtvereenlglng te herdenken. J Zierikzee, 4 Juni 1923. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. ueuuwa- en lueinKinaeren. Heden overleed, tot ons aller diepe droefheid, na een kortstondig doch geduldig l^den, onze eenigst geliefde Doohter en Zuster, JANNA, ln den krachtvollen leeftijd van 19 jaar en ruim 8 maanden. Zwaar valt ons dit zoo treffend verlies. OoSTKRLAND, 2 Juni 1923. C. TIMMERMAN. A. TIMMERMAN—Hkubobr. A. TIMMERMAN. L. TIMMERMAN-Stkenfoortb Md. en Kind. P. TIMMERMAN. ADR. TIMMERMAN—Dalebodt en Kioderen. A. STEENPOORTE (Verloofde). Onzen hartelijken dank aan allen, zoo wel van hier als van elders die blijken van belangstelling gaven op 28 Mei j.l. Zierikzee, Kerkplein no. 421. W. DE WILDE-DE WITTE. C. DE WILDE Az. Voor de op 1 dezer ontvangen geluk- wenschen zeggen wij hartelijk dank. Zierikzee, 4 Juni 1923. J. A. VAN DIJK en Echlgenoole. Voor de vele belangstelling, bij ons Huwelijk ondervonden, betuigen wij en de wederzijdsche Familie, onzen hartelij ken dank. M. NIEUWEBOER en Echtgenoote. Voor het vertrouwen, gestipt op LUST V, in mijn wedergeboorte als vernieuwd Raadslid, uit ik dank. J. VAN DER KWAST. DAM K BETUIG I N G. Hiermede betuigen wij allen onzen tutelge meenden dank aan de Heeren Docto ren HUESE en VAN ECK voor hun goed geslaagde operatie aan Man en Vader, JAN VAN KLOOSTER, alsmede aan de Zusters van het Ziekenhuis aldaar, voor hun liefderijke verpleging aan v. KLOOS TER voornoemd.' Namens de Familie, K. VAN KLOOSTER. j Dreischor. MT De Bnndslagert) Balie Is door omstandigheden tot en met D0NDEBDA6 a.s. gesloten. De veiling hiervan zal plaats hebben op Woensdag 6 Juni, t nnr (n. t.) Opgaven worden Ingewacht vóór 12 unr, HKT BESTÜDB. pijn. Kies - en Oorpijn Gebruik* 5ArtAPERin-TABLtnEH

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1