Zierikzeesche Nieuwsbode Vriidao 1 Juni 1992 zierikzeesche courant 7®ste -jaargang. - No. 10934. 0f den d»g m, VOORTZETTIHG STEEDS CBNTAHT. Kennisgeving. Paardenmarkt en Waekmarkt. ALGEMEENE OPNEMING DIENSTPLICHT. Algemeen Overzicht. ABONNEMENT: Pry« per 8 maanden f 1,60, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10, Afzonderlijke nummers 6 cent. Verschijnt Maandag Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 ADVERTENTIËN van 1—8 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Gif contraot belangrijke korting. VlIjUdy I JUIII I3ZJ. OUUKAIMT. b|! t j BE L00ZE Jr IJ!|{rR||||C, j t0SIEB g.y. voor 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. eerst^bladT b. H. IDELER, ZIERIKZEE. De BURGEMEÈSTER van Zierikzee brengt tor kennis van de Ingezetenen, dat er op MaAndag den 4 Juni a s., 's namiddags te 2 ujr, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende pun ten zullen worden behandeld: 1. Beëediging Raadslid. 2. Vaststelling notulen. 3. Ingekomen stukken en mededeelingen. 4. Wijziging instructie Gemeente-Ontvanger. 5. Subsidie over 1923 voor den Stoomboot- dienst Stavenisse—Zijpe. 6. Rekening en verantwoording uitgaven keuringsdienst over 1922. 7. Adres Kerkvoogden Ned. Herv. Kerk, be treffende aanplakborden in de Beurs (in vorige vergadering aangehouden). 8. Adres N. V. Zeeuwsehe Voeder-en Kunst- mesthandel v/h. S. en M. Boogerd, bij kantoor Zierikzee, betreffende verbod tot inrjjden van het slop nabij de houtloodsen aan den Provincialen weg. 9. Verzoek Correspondent ArDeidsbemidde- ling tot bet ontvangen eener gratificatie ad f 200,- over 1923. 10. Adres G. A Gasille e. a. aangaan op heffing verbod tot inryden ven d; Korte Sint-Janstraat met automobielen. 11. Vaststelling heffingspercentage plaatse lijke inkomstenbelasting. 12. Ontbinding Commissie van ad\ies inzake steunverleening. 13. Benoeming gedelegeerden in het Bestuur der Vereeniging Ambachtsschool voor Schouwen en Duiveland. 14. Comptabiliteitsbesluiten. Zierikzee, 31 Mei 1923. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat de Paarden markt in dit jaar zal gehouden worden aan de Balie, op Woensdag 6 Juni ek, en dat op dien dag tevens de gewone Marktdag zal gehouden worden, in plaats van op Donderdag daaraanvolgende. Zierikzee, 31 Mei 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd. A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zierikzee brengen ter kennis van belanghebbenden, dat in het tijdvak van 1—14 Juni a.s. van wege de gemeente eene zal worden gehouden van de WEGEN en VOETPADEN met de KUNSTWERKEN. Zierikzee, den 2 Juni 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Onderzoek van Verlofgangers. De BURGEMEESTER van Ziektezee maakt bekend, dat het jaarlijksch onderzoek van verlofgangers, bedoeld in art. 41, derde lid, der Dienstplichtwet, voor deze gemeente zal worden gehouden te Zierikzee in het Stad huis, op Woensdag 13 Juni 1923, des voor middags 10 uur. Aan het onderzoek moeten deelnemen de verlofgangers van do landmacht der lich tingen 1910, 1911 en 1912 (voormalige land weerlichtingen 1917, 1918a en 1918&), als mede de dienstplichtigen van de lichtingen 1911 en 1912, die een vrywillige verbintenis hebben aangegaan als verzorger bij den rjjkspostduivendienst. Aan het onderzoek behoeft niét te worden deelgenomen door de verlofgangers: a. die hun eerste oefening nog niet hebben volbracht b. die in het loopende jaar, vóór den dag, hierboven als dag van onderzoek aan gegeven. in werkelijken dienst zijn ge weest uit anderen hoofde dan bij wjjze vau straf c. die bestemd zyn om in het loopende jaar voor herhalingsoefeningen in werkeljjken dienst te komen d. die elders wonen dan in Nederland; e. die zich buitenslands bevinden ter uit oefening van de buitenlandsche zeevaart (hierunder niet begrepen de zeevisscherjj buitenslands). Voorts wordt de aandacht gevestigd op de volgende wetsbepalingen: 1. De verlofganger moet bij dit onderzoek verschjjnen in uniform gekleed en voorzien van alle tot zyn uitrusting behoorende goe- deion, voor zoover deze hem zijn uitgereikt of door hem zelf zyn aangeschaft. 2. De verlofganger staat niet alleen ge durende den tjjd, dien het onderzoek duurt, maar ook voor zoolang hjj ter gelegenheid van het onderzoek in uniform gekleed is, onder de bevelen van de autoriteit, die het onderzoek houdtzoodatindien hjj onge regeldheden pleegt of zich aan een strafbaar feit schuldig maakt, hetzp bij het gaan naar de plaats, voor het ondersoek bestemd, hetzj gedurende het óndtrzoek of bp het naar hui» keeren, hjj te dier zake kan worden gestraft volgens het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de Krygstucht- 3. Een streng of een licht arrest van ten hoogste zes dagen het streng arrest te ondergaan in een daartoe bestemd vertrek of huis van bewaring, het licht arrest te ondergaan in een kazerne kan door den Districtscommandant worden opgelegd aan den verlofganger, die zonder geldige reden niet by het onderzoek verschünt of daarbjj verschenen zynde, zonder geldige reden niet voorzien i« van al de hiervoren bedoelde goederen. Onverminderd de genoemde straf kan de verlofganger, die zich schuldig maakt aan een der onder 3 genoemde feiten, of wiens goederen bjj het onderzoek bljjken niet in den vereischten staat te verkeeren, worden ver plicht om op een nader te bepalen tijd en plaats t9 verschjjnen of opnieuw te verschjj nen tot het ondergaan van een onderzode voor den Districtscommandant of den door dezen aangewezen officier. De verlofganger, die, opgeroepen voor dit onderzoek, daarbü zonder geldige reden niet verschijntof, daarbij verschenen zpnde, zonder geldige reden niet voorzien is van al de hiervoren vermelde goederen, of wiens goederen b{j dit onderzoek blijken niet in den vereischten staat te verkeeren, kan in werkelijken dienst worden geroepen voor den tpd van ten hoogste twee maanden. De duur van dezen werkelijken dienst wordt bepaald door den Minister van Oorlog. De verlofganger, die zieh niet onderwerpt aan een hem opgelegde straf, als onder 3 bedoeld, of niet volaott aan een oproeping voor den werkelijken dienst, kan o.a. dooi de marechaussee, de militairen der politie- troepen en alle verdere ambtenaren van rfjks- en gemeentepolitie aangehouden en naar de plaats van bestemming overgebracht worden. Jlovcndten stelt de verlofganger, die niet vol doet aan een oproeping voor den werkelijken dienstzich bloot aan bestraffing. Ingeval ziekte of gebreken de deelneming aan het onderzoek mochten verhinderen, dient daarvan zoodra mogelijk ter gemeente secretarie te worden overgelegd een gelega liseerde geneoskundige verklaring, welke op ongezogeld papier kan worden gesteld. De verlofganger, die wegens ziekte of om een andere reden in de volstrekte onmoge lijkheid verkeert om bjj het in Juni te houden onderzoek te verschijnen dan wel wegens woonplaatsverandering niet aan dat onderzoek heeft deelgenomenwordt door den districtscommandant verplicht het onder zoek in November of December te ondergaan. Aan den verlofganger kan op zyn daartoe aan den Districtscommandant te richten en met redenen omkleed verzoek worden ver gund het onderzoek in een andere gemeente binnen het district of in een gemeente in een ander district to ondergaan. Het ver zoekschrift moet tjjdig en gefrankeerd wor den toegezonden. Maakt een verlofganger, aan wien de vergunning is verleend om het onderzoek in een ander district te ondergaan, daarvan geen gebruik op den tjjd, door of vanwege den commandant van dit district bepaald, dan wordt de vergunning geacht niet te zijn verleend. Wenscht de verlofganger uitstel van het onderzoek tot in November of December, dan kan hij daartoe het verzoek doen aan den Districtscommandant. Zoo de aanvraag om zoodanig uitstel niet door tusschenkomsk van de gemeentesecretarie wordt ingediend, moet zjj gefrankeerd aan den Districtscom mandant worden toegezonden. Zierikzee, 31 Mei 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE. organiseeren, waar 5 landen vertegen woordigd zullen zijn en waar de Brit- sche afgevaardigden, volgens de Evening Standaard, de volgende voorstellen zullen doen: een moratorium voor Duitschland voor een overeengekomen aantal jaren; vaststelling- van een schadevergoedings som, die Duitschland binnen een redelijk aantal jaren kan betalen zonder nadeel te berokkenen aan den handel der gealli eerde landen, en een intern, leening aan Duitschland, benevens een waarborg voor interest en amortisatie. De zakenmenschen zullen dus de teu gels der diplomaten overnemen en de allermoeilijkste zaak, die 't Europeesche vasteland gespannen Houdt en dringend oplossing eischt, wil ons werelddeel niet geheel en al ten onder gaan de scha- devergoedingskwestie trachten tot een goed einde te voeren. I Veel hoop hebben w niet, dat het deze commissie gelukken zal de zaak in 't reine te brengen, want de heeren diplomaten met Poincaré aan de spits zullen zich deze kluif niet laten af nemen. Ook hier zal 't weer wel gelden: inbreuk op 't ver drag van Versailles, kan Frankrijk onmo gelijk toestaan, etc., etc. Hopen we, dat onze beschouwingen te pessimistisch zullen blijken en eindelijk de kwestie der vergoedingen eens voor goed zal worden geregeld. De Iersche kwestie, die vele jaren de gansche Europeesche pers onveilig heeft gemaakt, schijnt voor goed uit, nu de Valera zijn getrouwen bij manifest heeft bekend gemaakt, dat verderen tegenstand vruchteloos is en de wapens uit liefde voor 't groene Erin dienen te worden neergelegd, hetgeen korter gezegd, betee- kent: „Wij geven het op!" Daarmede is een strijdperiode van zeven eeuwen geëindigd, waarbij vooral in den laatsten tijd ontzaglijk veel burgerbloed is gevloeid. Ierland is geworden door voort durende actie een dominion, een zich zelf besturende kolonie van 't Britsche Rijk. Den 6en December 1921 werd het tractaat, waarbij dit werd bepaald, door Engeland geteekend. Nog ruim anderhalf jaar dus heeft 't geduurd, vooraleer het verzet tegen dezen nieuwen regeerings- vorm den kop was ingedrukt. In dien betrekkelijk korten tijd vielen velen van Ierland's beste zonen voor de nieuwe orde van zaken, welke zij het geschiktst achtten voor de rust en de welvaart van hun geboortegrond. De Valera zag door zijn onverzoenlijk heid het getal zijnpr aanhangers voort durend kleiner worden, vooral ook toen de stTijd zich verplaatste naar 't platte land, waar de boerenbevolking *t gelag moest betalen. Met kracht trad de regee ring van den Vrijstaat tegen de rebellen op„ die zich in de bergen verscholen, maar ten slotte werd 't hun ook daar te warm, waarop algeheele capitulatie volgde.1 De toestand in Rijnland, vooral in hot Roergebied is gunstiger geworden, daar van een algeheele staking niets kwam en slechts in een tweetal steden communisti sche uitspattingen plaats grepen. Normaal is de toestand evenwel niet. Ook in onbe zet Duitschland rommelt het aanhoudend, evenals in een vulkaan aan den voor avond van een uitbarsting. Overal roeren zich de communisten, die blijkbaar in navolging van ,,'t grosze Va- terland Rusland", eens een revolutie in grooten stijl wenschen op touw te zetten, maar gelukkig wil de overgroote meer derheid der Duitsche bevolking dit soort heilstaat niet. Het gaat met de Duitsche mark snel bergafwaarts Ze staat feitelijk nog lager dan de Oostenrijksche kroon. De laatste «ns bekende beursnoteering geeft aan, dat men voor 1 cent thans 300 marken krijgt, terwijl voorheen de om rekeningskoers voor de Mark 60 cents was. De bezitters van deze papiertjes mogen dit niet aangenaam vinden, nog veel erger staat het er hierdoor in 't Duitsche Rijk zelf voor, waar de prijzen abnormaal de hoogte ingaan, wat weer grooter ver bittering te weeg brengt onder de zwaar beproefde bevolking. De met zooveel op hef verkondigde steunaetie tot stabilari- seering van de Mark is mislukt. Thans zijn eenige financiers naar Lon den getrokken om daar de voelhoorns eens uit te steken in financiëeie en in- dustriëeie kringen, om te weten te ko men wat men aan de overzijde van het Kanaal van de Duitsche prestaties voor de schadevergoedingen verwacht. Als ge volg van de besprekingen koestert mT# schien 't Engelsche zakenleven practische belangstelling in bovengenoemde kwestie. Men schijnt een internationale conferen tie van zakenlieden te Londen te willen BUITENLAND. Knn merkwaardige oorlogsgedenkplnat. De „Manchester Guardian" reproduceert een oorlogsgedenkplaat, welke de univer siteit van Leeds dezer dagen in één harer buitenmuren zal aanbrengen ter nage dachtenis aan in den oorlog gevallen stu denten, die de colleges van de universi teit hebben gevolgd. Deze gedenkplaat wijkt als oorlogsgedenkteeken sterk af van het gebruikelijke model en heeft daar door aanleiding gegeven tot veel critiek. De gedenkplaat beeldt de Christusfiguur uit, die met een zevenstaartige zweep de geldwisselaars uit den tempel jaagt. De geldwisselaars werden voorgesteld door de mannen met hooge hoeden en pand jassen, van wie één het embleem mede- voert van een lommeedbaas en een an dere boeken, die „L s. d." (pondsterling, shilling, penny) gemerkt zijn. De aan een brief van Jacobus ontleende Latijnsche inscriptie luidt: „Welaan, nu rijken, Weent en huilt over uw ellenden die over u komen. Uw rijkdom is verrot" De artistieke waarde nu van de plaat wordt in twijfel getrokken, haar ge schiktheid als oorlogsgedenkteeken be twist en haar symbolische beteekenis af gekeurd door de... lommerdbazen van Leeds als een beleediging voor hun be drijf. De heer Gill, de ontwerper van de ge denkplaat, verdedigt zijn schepping echter krachtig tegen zijn aanvallers! Hij ver klaart, dat zij den eeuwigen oorlog tus- schen het recht en de hebzucht voorstelt, een oorlog door Christus begonnen en welke ook den jongsten oorlog heeft ge kenmerkt. Zijn tegenstanders beweren ech ter, dat de oorlog niet in het bizonder tegen hebzucht en misbruikte rijkdom was gericht en dat daarom de plaat ongeschikt is als oorlogsgedenkteeken. De vice-reetor van de universiteit, die den heer Gill heeft verzocht een oorlogsgedenkplaat te ma ken, neemt geheel de verantwoordelijk heid voor het symbool op zich door te verklaren, dat met het uitdrijven van de geldwisselaars uit den tempel niet bedoeld wordt eerlijke handel te veroordeelen, doch bedoeld wordt te zeggen, dat hei lige dingen VTij moeten blijven over de gedachte aan geld. Groot-Brittannië. zoo zegt hij, heeft de wapens opgenomen om dat een land onder schending van een ver drag ten onrechte was aangevallen en dat degenen, die bij de verdediging van de aldus aangerande rechten waren ge vallen, hun leven voor een heilige zaak hadden gegeven. Stndentrnraisdsden to Chicago Enkele dagen geleden deelden wij mede, op welk een tragische wijze een student van de universiteit te Chicago na een gevecht tusschen de „blauwen" en de „ouden" om het leven was gekomen. Hoe langer het onderzoek duurt, des te meer bizonderheden ook omtrent andere slacht offers er aan het licht komen. Volgens de jongste publicaties over deze afschuwelijkheden zijn de omstandigheden waaronder de dood van den student Mount plaats vond, nog niet geheel vast gesteld. Thans worden ook ernstige ver denkingen gekoesterd tegen den Directeur der universiteit, een methodistisch geeste lijke. Zoodra Mount na het nachtelijk ge vecht was verdwenen, gingen drie studen ten rondom de universiteit op onderzoek uit. De directeur deed hen in zijn bureau komen en gelastte hun officiéél hun onder zoek te staken. De directeur ontkent dit feit. Overigens heeft de moeder van den verslagene verklaard, dat zij den directeur had gevraagd in de woningen der studen ten een onderzoek in te stellen, maar dat hij zulks formeel weigerde. In ons vorig bericht maakten wij ook melding van de tegenstrijdige .verklarin gen van een der door het gerecht onder vraagde studenten. Na een kruisverhoor van twee uur was de rechtbank zoover, dat zij een tweede misdaad op het spoor was. De toedracht van den 2en moord is aldus: Na de verdwijning van Mount, hebben de „blauwen" den voorzitter der „ouden" in het Michiganmeer geworpen, na hem de armen en voeten te hebben gebonden. Om zich te wreken, besloten de „ouden" een „blauwen" te verdrinken. Maar de „blauwen" wisten door een in discretie, wat er werd voorbereid. Een jacht naar den schuldige werd gefor- .meerd. Deze ontsnapte in een automo biel, maar werd weldra gevolgd door een aantal „blauwen" in drie automobielen. Het eindresultaat was een vreeselijke bot sing, daar een der „blauwe" automobie len dwars op den weg Wérd geplaatst, met het gevolg, dat de auto der „ouden" er boven op reed. Een der „ouden" werd gedood, een andere gewond. Den volgen den morgen deelde de directeur mede, dat het ongeluk te wijten was aan de onvoorzichtigheid van den gedoode (die zich niet meer kon verdedigen). Heftige debtllan in do BeJg. Kamer. De bespreking van de begrooting van landsverdediging in de Belgische Kamer, gaf aanleiding tot heftig debat over de door Devèze voorgestelde verlenging van den diensttijd met vier maanden, tot 14, 16 en 17 maanden voor de verschillende wapens. Devèze argumenteerde niet heel sterk. Daarbij kwam, dat de socialisten behalve door het voorstel zelf, zeer geprikkeld waren door het feit, dat de Koning met zijn bef aamden brief deze verlenging van diensttijd als het ware aan het parlement opdringt. Het amendement in kwestie luidt als volgt: Zoolang 't leger buiten 's lands grondgebied een zending van bewaking of van bezetting moet vervullen, welke zending door de jaarklassen van den nor malen actieven dienst wordt uitgevoerd, kan de regeering den bij deze wet voor- zienen actieven diensttijd verlengen ge durende ten hoogste vier maanden". Dat wil in andere woorden zeggen, dat deze verlenging niet een voorloopige, doch een definitieve maatregel is, want de be zetting van de Rijnprovincies, die volgens het tractaat van Versailles 15 jaar mag duren, zou nog wel eens een staartje kunnen krijgen. Gezien het optreden van België, dat door verschillende daden na den oorlog de vroeger algemeen in het buitenland verworven sympathie vrijwel verspeeld heeft, mag men van dit voorstel dus wel spreken als van een zuiver militairistischen zet. Na een reeks heftige scènes van de socialisten onder leiding van Vander- velde tegen de regeering, riep laatstge noemde ten slotte in uiterste verontwaar diging uit, dat de regeering zich in haar militaire politiek laat inspireeren door ar tikelen in zekere Belgische pers, die haar instructies uit Parijs krijgt. Devèze pro testeerde tegen deze bewering van den socialistischen leider, doch zijn woorden gingen in het lawaai verloren. Op de diplomatieke tribune heeft de militaire attaché van Frankrijk geheel deze zitting met de grootste belangstel ling gevolgd. De vergadering eindigde op een verzoek van den frontafgevaardigde Declercq om inlichtingen, welke de mo tieven zijn die den koning genoopt heb ben zijn fameuzen brief aan Devèze te Tegen Rheumatlek, Hoofd- en Zenuwpijnen, Influenza en dergelijkea werkt Togal onnovertrof- fen. Door de verrassende, goede resul taten met Togal verkregen, heeft dit praeparaat zich een algemeene bekend heid verworven. Togal is naar de nieuwste begrippen samengesteld, en daar het sterk het urinezuur afscheidt, gaat het direct naar de bron der pijnen. Geen schadelijke nawerking- Ben uitste kend hulpmiddel tegen verkoudheden, hoofdpijn, rheumatiek, jicht, ischias, spit, influenza en allerlei pijnen. De directe pijnstillende werking van Togal maakt het tot een waardevol middel tegen sla peloosheid. In alle apotheken en dro gisten a f 0,80 en f 2,— verkrijgbaar. Imp. A. J. Ameye, Prinsengracht 1113, Amsterdam. schrijven en met welk recht Z, M. het parlement in een delicate kwestie els deze wil beïnvloeden. BINNENLAND. Eerste Kamer. Vervolg zitting van Donderdag. De heer Douwes repliceert, evenala de heer Mendels. De minister dupliceert, waarna de beraadslagingen worden ge sloten. Het wetsontwerp tot wijziging van de Huurwetten wordt aangenomen met 23 tegen 6 stemmen. 'Zonder dis cussie of hoofdelijke stemming worden een aantal kleine wetsontwerpen aan genomen, o.a. Ook de Indische leening. Tweede Kamer. Vervolg zitting tan Donderdag. Voortgegaan wordt met de behande ling der suppl. landbouwfregrooting. De heer Bulten spreekt over het land bouwonderwijs, dat veel te veel aan be zuiniging wordt onderworpen. De heer van Voo-st tol Voorst con stateert, dat verschillende uitgaven in het belang van den landbouw zijn ver minderd of ingetrokken, hetgeen spr. betreurt. Hij doelt op de ontginning van woeste gronden. Rijksland- en tuinbouw scholen kunnen z.i. eenvoudiger worden georganiseerd. De heer Deckers spreekt over de moeilijkheden waarmede land- en tuin bouw te worstelen hebben. De heer Oud maekt eenige opmer kingen over de door de regeer.ng aan genomen houding ten aanzien van den nood cler tuinbouwe-s. Spr. heeft den indruk gekregen, dat de regeering zich aan deze categorie niet veel gelejgjen heeft laten liggen. De heer de Boer bespreekt het vraag stuk van den zomertijd. Door de ge voerde actie is er tusschen de bewo ners van steden en platteland een diepe klove ontstaan. Hij wijst voorts op de inkrimping van den postdienst ten platte- lande. Spr. gevoelt weinig voor emi gratie naar Canada, beter ware het stich ten van boerderijen op bepaalde woeste gronden met staatssteun. De heer Bakker bespreekt de Land- arbeiderswet. Spr. betreurt het, dat er nog altijd gemeentebesturen zijn, die wei geren hun medewerking te verleenen bij T uitvoeren dezer wet. Door de tegenwerking der gemeente besturen kunnen de vcreenigmgen ge dwongen worden om te liquideeren. Dit komt reeds voor bij de vereenigiogen, krachtens de Landarbeiderswet werken de op Schouwen en Duiveland, als ge volg van de Weigering van de gemeen ten Nieuwerkerk en Zonnemaire, om mede te werken tot het verleenen van voorschol of tot het bezwaren der voor f 18,000 gekochte panden met hypotheek. De regeering behoede deze vereeniging voor ondergang. De heer Kersten wijst op de moei lijkheden in den landbouw. Ook de land arbeiders Jijden thans onder de mala.se. Spr. maant tot voorzichtigheid ten aan zien van emigratie naar Canada; de Ver Staten geven betere bestaanszekerheid. De mmister betoogt, dat door ophef fing van het landbouwdepartement f 100 duizend bespaard wordt; daarnaast komt de opheffing van kantoorruimte etc., wel ke een kapitaalswaarde van ten minste f 250,000 vertegenwoordigen. Vitale land bouwbelangen zijn daardoor niet aange rand, De landboulHÉultaten uitvoerig be- sprekendMcomt déjninister tot de con clusie, dat men n«|tfan een landbouw crisis mag SprekenXSgr. ontkent niet dat de toestand zich^Hfellijk en donker doet inzien. Wat de WÉbouwarbeiders- wet betreft, dat an«jjidaarvoor in sommige provincies -iRet daar aan kan de minister niets^ Verder deelde de minister de Rijkslandbouwproefstabons^ len worden opgeheven. Gaarne^ het denkbeeld overwegen op. d? bouwwinterscholen cursussen te latei ven in het Fransch en Engelsch. Op gebied der emigratie naar Frankrijk door de regeering iets te doen. Uit Stad en Provinole. ZIERIKZEE. Op de kleine bovenzaal van 't Huis van Nassau vergaderden Don derdagavond de besturen der Oranje - vereeniging en V. V. V., met het doel de v

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1