Zierikzeesehe A Nieuwsbode abonnement: Woensdag 30 Mei 1923. zierikzeesche courant. advertentiën i ZO MERTIJ D. PrJJi per 8 maanden f 1,50, franoo per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 van 1—8 regels 60 ots., van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 78ste JAARGANG. - No. 10933. °p d«" d*« VU1 Mr. i J. DE LOOZE J(, Vlfe-Mut. N. J. KOSTE». ™r D« BURGEMEESTER van Zibrikbb maakt bekand, dat met ingang van Vrijdag l Juni a.s. de ZOMERTIJD zal worden ingevoerd.' Mitsdien moeten de klokken om 2 uur in den nacht van Donderdag 31 Mei op 1 Juni a.s. één uur vooruitgezet worden. De Burgemeester van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTETN VAN RENGERSKERKE. BUITENLAND. Ontploffing aan boord. Maandag maakten wij melding van een ontploffing aan boord van het Deenscha oorlogsschip ,,Geysir", waarbij een vijf tig man werden gewond. Uit nadere tele grammen in de Engelsehe bladen heeft zich het geval als volgt toegedragen. De „Geysir" zou een demonstratie geven met een modern apparaat tot het ontwikke len van rook, dat tijdans den oorlog werd gebruikt, doch bij de Deensche vloot nog niet was toegepast. Op het dek van de „Geysir" waren alle bevel voerende officieren van de schepen van manoeuvreshoudende vlootdivisie aan wezig, behalve kroonprins Frederik, die op een der torpedojagers als officier dient en op zijn scihip was achtergeble ven. Tijdens demonstratie ontpLofte het apparaat, waardoor vijftig personen werden gewond, van wie zestien ernstig. In hun pijn sprongen enkelen der gewonden te water, doch zij werden al len gered, met uitzondering van een ma troos. Onder die gewonden bevindt zich de bevelvoerende officier van de „Gey sir", kapitein Godfred Hansen, de beken de Noordpoolreiziger. De gewonden wer den in torpedojagers naar het dorp Vor- dingberg gebracht en vandaar naar het hospitaal. BINNENLAND. Rustende Burgerwacht. „Het Vad." maakt melding van de vol gende circulaire, die den inspecteur d'er Burgerwachten tot de burgemeesters heeft gericht „Het is. mij gebleken, dat het voor komt, dat bij! een burgerwacht de be langstelling in de oefeningen zoodanig is verminderd, dat van een geregelde oefe ning, met uitzondering (wellicht ten op zichte van enkele leden, geen sprake meer is, terwijl toch voor alle of voor het grootste deel der geoefende leden oéfe- mngsgelden worden gedeclareerd dan wel patronen voor schietoefeningen wor den aangevraagd. Ingevolge door mij ge dane voorstellen heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mij gemachtigd in een dergelijk geval de burgerwacht ambtshalve rustend te ver klaren dan wel de wapens te doen in nemen. Dit laatste zal alleen geschie den, indien op het behoud der wapens geen prijs meer wordt gesteld dan wel de toestanden in de gemeente het on- gewenscht maken de wapens in handen van een rustende burgerwacht te laten. „Uit den aard der zaak zal, voor dat een dergelijke beslissing wordt genomen, overleg worden gepleegd met het be stuur der betrokken burgerwacht en den burgemeester der gemeente". Herstol-Europa-Comité. Diep doordrongen van den ernst van den tegenwoordigen toestand van Europa, hebben ondergeteekenden zich vereenigd tot een Nederlandsch Comité ter Bevor dering van een Vreedzame Oplossing van het Vraagstuk van herstel en schadever goeding („Herstel-Europa-Comité"). Wij' hébben dit gedaan ïn de vaste overtuiging, dat ook de verhouding der volkeren door het reoht moet worden beheerseht en dat waar minnelijk over leg te kort schiet internationale ge schillen door de beslissing van onpar tijdige derden moeten worden beslecht. Meer dan ooit staat te vreezen, dat Europa bij gebrek aan ebne vreedzame oplossing verder en verder wegzinkt; het is de plicht van al'e volkeren mede te werken aan de beëindiging der geschil len, die reeds thans zóo groote moreele en materieele schade hebben veroorzaakt en die voor de toekomst de ernstigste be dreiging inhouden. Wij zullen voorlichting vragen aan de organisaties van kapitaal en arbeid en aan erkende deskundigen op economisch en volkenrechtelijk gebied omtrent de concrete maatregelen, welke kunnen wor den aanbevolen. Voor concrete plannen, niet voor een vagen wensch naar vrede moet de publieke opinie gewonnen wor den. Maar die concrete plannen zullen niet tot uitvoering kunnen komen, indien zij niet worden gedragen door den steun eener algemeene volksovertuiging. Helpt ons die vormen! Slechts indien een beter inzicht in deze vragen zich baanbreekt en, de verbittering plaats maakt voor een geest van verzoening, is een uitweg te vinden. Wij zijn er ons van bewust, dat Neder land alleen ten deze niets kan bereiken. Daarom zijn 'wij niet tot u gekomen met dezen oproep, voor wij ons hebben over tuigd, dat hij ook in andere landen weer klank zal vinden, (in de direct betrok ken landen in de allereerste plaats. Daar omtrent hebben wij thans zekerheid ver kregen. Wij weten, dat ook in de overige landen van Europa en in de Vereemgde Staten, een actie zal worden gevoerd, die in hooidzaak hetzelfde beoogt, als wij ons voorstellen, en die, evenals de onze, steun zoekt in de meest onderscheiden groepen van die samenleving. Eene centrale commissie, waarin ver schillende landen vertegenwoordigd zijn, zal trachten de samenwerking van allen, die ditzelfde doel nastreven, te organi- seeren. Wij hebben den grootst mogelij ken moreelen steun noodig, doch over over geldmiddelen moeten wij kunnen beschikken om onze taak te vervullen. Die taak ligt niet alleen in het eigen land. Onontbeerlijk is ook eene voortduren de intensieve samenwerking met gelijk gezinden, m de eerste plaats met de Co- mité's in de landen, die rechtstreeks be trokken zijn geweest in den oorlog en wier arbeid doordoor oneindig veel moei lijker is dan de onze. Het vraagstuk van den wederopbouw van Europa is voor de geheele Europee- sche samenleving, niet het minst voor ons land, van eminent belang. Wij vra gen dan ook uwe belangstelling en steun voor uw eigen zaak. Immers naarmate de ontwrichting van het economisch leven langer voortduurt, wordt de ontredde ring ook ten ontzent te grooter. Moge het Nederlandsche volk, door aan ons Comité bedragen toe te zenden, groot en klein, ons in staat stellen tot eene krachtige actie. Het Dagelijks Bestuur: dr. Ph. Kohn- stamm, Hoogleeraar Amsterdam, Voorzit ter. Mr. V. H. Rutgers, Lid der 2e Ka mer 's-Gravenhage, Onder-Voorzitter. Ir. G. L. Tegelberg, Amsterdam, Penning meester, J. Oudegeest, Secr. Intern. Ver bond van Vakvereenigingen, Amsterdam. Mr. Paul Scholten, Hoogleeraar Amster dam. P. J. S. Serrarens, Secr. Inten. Christelijk Vakverbond, Utrecht. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Hoogleeraar, Utrecht. H. L. F. J. Deelen, Keizers gracht 232, Amsterdam, Secretaris. yerder is dit manifest onderteekend door ruim 70 leden, o.W. verscheidene Kamerleden. Het Comité is voorloopig gevestigd Keizersgracht 232 I, Amsterdam, waar heen adhaesiebetuigingen kunnen worden gezonden. Bijdragen te zenden aan den penningmeester G. L. Tegelberg, de Ruy- terkadc 113 Amsterdam of te storten op diens Postgirorekening No. 103940. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 29 Mol. Regeling van werkzaamheden. De voorzitter deelt mede. dat de cen trale afdeeling heeft besloten Vrijdag a.s. te 11 uur verschillende wetsontwerpen In de afdeelingen te onderzoeken. Aldus wordt besloten. De openbare vergadering zal dan te half 2 aanvangen. Voorts zal de Kamer Dinsdag aaastaande te 1 uur in de afdeelingen bijeenkomen tot het on derzoeken van verschille«i(#2 ontwerpen, waaronder de Indische belastingvoorstel len. De heer Dresselhuijs verzet zich te- p.en de spoedbehandeling van de wijziging der Indische begrooting (Indische belas tingen), omdat de Kamer geen beslissing kan nemen over een zaak. waarvan zij niet voldoende op de hoogte is. De con cept-ordonnantie betreffende de aard-olie- belasting is niet aan de Kamer overge legd. l De voorzitter meent, dat de Kamer vol doende wordt ingelicht, daar het ontwerp met dan na het reces m openbare behan deling zal komen. De heer Dresselhuijs handhaaft zijfl meening en stelt voor niet tot het on derzoek in de afdeelingen over te gaan, alvorens het betreffende belangrijke stuk aan de Kamer is toegezonden. De voorzitter zegt te zullen voldoen aan den wensch van den heer Dressel huijs, zoodat het onderzoek niet zal plaats hebben, vóór de concept-ordonnantie aan de Kamer is medegedeeld. i Bij de Pensioenwet bepleit de 'heer Beumer behoud van de werkvrouwen in de pensioenregeling. De minister neemt het amendement-Ter Laan na redactiewijziging over. Uit Stad en Provincie ZIERIKZEE. Op ons, door goede ver bindingsmiddelen, niet verwend eiland, rijdt thans de eerste autobus, door den den heer L. M. Blom te Haamsted'e in exploitatie gebracht. Blijkens een, in ons Maandagnummer opgenomen, advertentie, rijdt deze auto bus van Burgh, Haamstede, Renesse, Noordwelle, Se roos kerke naar Zierikzee. Met het oog op marktdagen te Zierikzee. vertrekt de auto Donderdagsmorgens 9,45 uur uit 'bovengenoemde gemeenten naar hier. Wanneer de zonnige zomerdagen, wel ke thans nog op zich laten wachten, zul len aanbreken, dan gelooven wij', dat menigeen eens een ritje zal willen doen door Sehouwen's dreven naar het breede strand van Westen-Schouwen of Renesse. We wenséhen den ondernemer succes toe. Aan het verslag der vereenigimg „Onder!Hulpbetoon", uitgebracht in de op Vrijdag j.l. in 't hotel „Juliana" ge houden algemeene vergadering, is 't vol gende ontleend: De totale ontvangst over 1922, het 51e boekjaar, bedroeg f 1840,97, de totale uitgaaf f 2348.90, zoodat de rekening sluit met een te kort van f 507,93. Gewezen werd op de mogelijkheid, dat binnen afzfenbaren tijd, de vereeniging zal worden opgeheven, indien iedere re kening met een nadeelig saldo sluit. Mede oorzaak van de achteruitgang is de in den loop der jaren geheel veranderde tijd geest, de oprichting van ziekenkassen van vakvereenigingen en de wettelijke sociale maatregelen. Het ledental ging niet 9 achteruit en bedraagt thans nog 243. De aftredende commissaris, de heer J. Gros werd herkozen, terwijl in de plaats van den heer P. Anker Cz., welke omv gezondheidsredenen bedankte, als zooda nig werd gekozen de heer N. L. Brouwer. Wij herinneren onzen lezers er aan, dat met ingang van V-ijd^g 1 Juni a.s., de Zomertijd zal worden ingevoerd. STAVENISSE. In d« 1.1. Zaterdag al hier gehouden vergadering van Ingelan den van den polder Oud-Kempenshof- stede werd vastgesteld de rekening en Verantwoording over 1922-'23. De ont vangsten hadden bedragen 1 9951,45'' en de uitgaven f 9803,82'-, zoodat ze sloot met een saldo van t 147,63. Vastgesteld werd de begrooting voor 1923-'24, in ont vangst en uitgaaf op f 10740,59. Met al gemeene stemmen werd benoemd als ge zworene dhr. J. K. Droogendijk, die als zoodanig 1 Aug. as. periodiek moet af treden. L.l. Zaterdagmiddag vergaderde te Stherpenisse de afd. Tbolen en Sl.-Phi- lipsland van het C.G. voor Kinderherstel- lings- en Vacantiekolonies. onder presi dium van dhr. Buijze. Uit het jaarverslag bleek, dat de afdeeling thans 220 leden telt en dat er het vorige jaar een pa tiëntje voor 10 weken is uitgezonden naar Oostvoorne, met de gunstigste resultaten. Als bestuursleden werden herbenoemd mej. K. Suurland cn de heeren F. W. O. Wiskerke, L. J. Heijboer en Buijze, terwijl in de vacature, ontstaan door het bedanken van mevr. Wagemaker, werd: benoemd mevr. dc Jong—Paardekooper Overman. De inkomsten hadden bedra gen f 381,925, en de uitgaven f 151,695, zoodat de rekening en verantwoording sloot met een sald"> van I 230,23. De plaats voor de volgende algemeene ver gadering zal door het bestuur bepaald worden. Dit jaar zal er zeker ook weer een patiëntje voor IQ. weken naar de Steeg gezonden worden. POORTVLIET. Dinsdag werd met 46 stemmen tot Waterbouwkundig Ambte naar bij het Waterschap „Poortvliet" te Poortvliet, benoemd de heer N. M. Steur van Kerkwerve. THOLEN. (Vervolg raadsuerslag.) Van mej. Poulusse is het verzoek ingekomen, haar eervol ontslag te verleenco als on derwijzeres aan de U. L. schooi tegen 15 Aug. a.s., wegens hare benoeming te Rotterdam. Het eervol ontslag wordt verleend. Dispensatie wordt verleend ten opzichte der bouwverordening; aan A. A. Kegge naar aanleiding van zijn verzoek om een huis te bouwen hooger dan 8 M. De schietvereeniging „Koningin Wil- helmina" vraagt een subsidie van f 75 per jaar. De voorzitter zegt dat B. en W. voorstellen het gevraagde bedrag als naar gewoonte te geven. De heer Sin- gerling verlangt stemming. Tegen stem den de heeren Singeriing, Stoutjesdijk Quist en Janse. Waterleiding. De voor zitter zegt dat van den raad van beheer der Waterleiding-Mpij. de voorwaarden verstrekt zijn waarop aan de burgerij wa ter zal worden geleverd. De heer Moelker zegt dat hem ge bleken is, dat de waterleiding heel wat op zal moeten brengen, wil deze ren dabel zijn. Hoe vroeger men aansluit hoe beter. Hoe meer waterverbruik hoe beter, kan hij er evenwel niet aan toe voegen. Want zooals het hier voorge steld wordt, gaat het over het huis oppervlak, en naar dit oppervlak zal men moeten betalen. Spr. wil voorloopig nog betwijfelen of dit de juiste weg is die hier ons wordt voorgelegd. Bij het gas verbruik hebben we het nieterstelsel en het verplichte gebruik. Met deze onder neming is 't juist andersom. Het ligt voor de hand dat een groot huis meer water zal verbruiken dan een klein huis. Doch spr. betwijfelt toch of de maatstof goed is. Voorwaarden. De heer Quist zegt, hoe is het met de verplichte aansluiting? Moet ieder aansluiten? En die niet wil kan die gedwongen worden? Slaat men dan maar een gat in den muur? Vol gens ingewonnen advies blijft ge er af We hebben nu al jaren hard voor ons brood gewerkt, moeten we nu hard gaan werken voor ons water? 't Zal geen waar zijn, mijnheer de voorzitter. Groote hui zen, hoe grooter hoe meerder betalen, en vaak zien we dat een groot huis juist door weinig menschen bewoond wordt, en dat een groot huis volop verzamel plaatsen van water heeft. Spr. ziet er niets in, dit aangeboden si/steem goeó te keuren. De voorzitter zegt dat een arrest van den Hoogen Raad bevestigd heeft dat een dergelijke bepaling in een politieverordening van kracht is en uit gevoerd wordt. De heer Quist zegt dan wel geheel verkeerd te zijn ingelicht, Wat hij evenwel niet gelooft. Waarom hebt ge dan met de gasfabriek o:ok zoo met gedaan? De voorzitter zegt dat een waterleiding voor de volksgezondheid is, en dit is het gas niet. De heer Goos- sen zegt dat hij met het gesprokene van dhr. Moelker accoord kan gaan. Er is opgericht een N.V. van al de gemeenten op het eiland Tholen. Elke gemeente heeft naar haar zielental aandeelen ge nomen. De regeering heeft een groot deel van het geld verstrekt tegen een matig onder conditie dat binnen 5 jaar 90 °/o der bevolking die tot 15 M. van het buizennet afligt zal aansluiten. Over dit voorstel is hier gestemd. Ik geloof met algemeene stemmen. De heer Janssen: Neen, ik yras tegen. Nu begrijpt lede wel, aldus de heer Goossen. dat het Rijk dit alles met heeft gegeven, opdat we hier nu op 't laatst terug zouden trekken. Neen, we dienen coulant te blijven tegen over het Rijk. Het rijk zegt met 1 jaar; de dag van rente en allossing is daar. En de Alg. Rekenkamer vraagt: Waar is het bedrag? Voor dat feit komen wij dus te staan. En nu is er wel een -re servefonds; doch a!s dit zoolang ver minderd is. komt de tijd dat de water leiding zich zal moeten bedruipen. Nu zal ieder begrijpen dat als we geen aan sluitingen krijgen spoedig omhoog zit ten. Ook hij heeft bezwaar tegen de grootte der peroeelen en wijst op een strooibiljet, deze week verspreid, dat geen nader lichtpunt geeft, wel critjek. De Hoofdelijken Omslag van 1921 was f 50000 en nu dacht spreker, wie f 500 verdient, dat die f 10 betaalde; dit is 20 o'o die onder de 1 500 ook f 10, doch die daarboven gaat in volgorde telkens 'betalen. Dit was misschien nog niet zoo onbillijk dusdanige regeling te treffen. Doch daartegenover staan de on billijkheden van hen die niet te bereiken zijn, en die toch zouden moeten betalen. Zegt nu de waterleiding: Met dit sys teem kan ik er niet komen, dan getracht een hooger °/o te hebben. De beer Moel ker zegt dit stelsel ook niet te kunnen aanbevelen. De buitenstaander die geen genot heeft worden dan te zwaar belast. De heer Geluk zegt dat de verplichting van zooveel M3. beter is, dan wel het waterverbruik af te méten naar de wo ninggrootte. De heer Wagemaker 2egt dat het dan net gaat als met de gas fabriek. Als de hand er niet aangehou den wordt, loopt hel geheel mis. Bo vendien als er voor elk perceel een wa termeter gekocht moei worden, zal dit voor de Maatschappij een zeer groote uitgaaf worden. (De voorzitter vermaant het publiek zich stil te houden, anders zal hij de zaal laten ontruimen). De voor zitter zegt dat we op deze manier niets vorderen, en zegt dat hier de voorwaar den liggen die wij hebben le accepteeren. We kunnen "hier nog lang praten hoe of wat, doch zoo zal het moeten gelijk hier wordt voorgesteld. Enkel 'is le beslui ten of we de verplichte aansluiting zul len vastleggen in de verordening, zoo ja, dan zijn de aanlegkosten 2/3 der wer kelijke kosten. Dit is dus een voordéel. De heer Stoutjesdijk: Dan maar aanslui ten. De heer Goossen: Als we hier maar ja moeten zeggen, had men ook de be palingen wel tehuis kunnen houden. Spr. is er evenwel voor dat we verplichte aansluiting verordenen, daar we tegenover het Rijk coulant moet blijven. De heer Quist vindt het systeem Goossen aan te bevelen. Dan moet Jac. Stoutjesdijk en M. Stoutjesdijk ook betalen. Zelf heb ik een groot huis met 200 ton water, doch als ik dan moet betalen dan al de bui tenstaanders ook. De heer Klompe: Een mooie stelregel. Alles maar op ons gooien. De heer Quist: Natuurlijk! Als ik, die geen gebrek aan water heb, gèdwongen (wordt, moet u ook betalen. De heer Wa gemaker zegt dat het thans te laat is. Wij zullen deze aanbieding dienen te aanvaarden. Tot stemming overgaande, stemmen de heeren Quist, Janssen, Deur- ïoo en Geluk tegen de voorstellen van den Raad van Beheer, zoodat het voor stel, waterverstrekking naar gelang der grootte van het perceel met 7 stemmen is aanvaard. Aan de orde is thans de veror dening tegen het vloeken. De heer Moel ker keurt het goed, doch betwijfelt of er geen moeilijkheden zullen opdagen. Men kan b.v. eens 'driftig worden, enz. De heer Wagemaker acht uitvoering der verordening goed. Doch we zullen dan meer politie moeten hebben. Vooral in de omgeving van zijn woning gebeuren des Zondags vooral rare tooneelen. Daar mag de polütie wel eens nader toezien. En deze kan toch niet overal tegellijk wezen. De heer Goossen is verheugd dat de vorige sprekers het vloekverbod toe juichen. Hij is ook voor handhaving der verordening, welke wordt goedgekeurd. Mededeeling geschiedt dat verhuurd is aan G. G. de Neve een perceel grond1 tot opstapeling van hout, gelegen in de Molenkom, voor f 16 per jaar. De heer Janssen vraagt inlichtingen omtrent de verzetting der schooluren. De voorzitter zegt, dqt gehoord de Inspecteur benevens de onderwijzers alle voor den nieuwen tijd waren en deze dus voor de school zal bestendigd: blijven. De heer Deurloj bespreekt een geval van een gasmeter, die niet goed functioneerde en die men niet Weghaalde, zoodoende geraken de menschen in moeilijkheden. De voorzit ter gelooft dat hij een geval zou kun nen meedeelen van een gasmeter dive goed functioneert, doch die nooit meer dan ongeveer 25 stuivers opbrengt. Ook dit is niet in den haak. De heer Klompe bespreekt de dam over de Vest. De voor zitter zegt dat zoodra A. Kegge gaat breken, de vrijkomende brikken aldaar zullen worden ingegraven. Daarna sluiting. Maandag j.l. werd alhier de algemeene vergadering van ingelanden van het waterschap „De Vrije Polders on der Tholen" gehouden. Aanwezig waren 57 van de 62 ingelanden. Na opening door den dijkgraaf, dhr. J. M. Wagemaker, lezing der notulen van de vergadering van 14 Nov. 1922, welke werden goedge keurd. Onder de ingekomen stukken be- hooren: proces-verbaal van kasopname, waaruit blijkt, dat in kas was f 10279,71; verzoek van een pachter van weiland om vermindering of gedeeltelijke kwijtschel ding van pacht. Na ampele bespreking werd dit verzoek met groote meerderj- heid verworpen. Het rapport der commis sie tot nazien der begrooting van 1922- 23 werd goedgekeurd. De begrooting voor 1924 werd vastgesteld in ontvang op f 20825,75, in uitgaaf op f 20470,78. Het dijkgeschot werd bepaald als volgt: Scha- kerloo f 27; Vijftienhonderd Gemeten f 18,50; Dalem f16; Nieuwtand fit; Puit f 5,50; Peuke f9 en Oud -Strijen f6,30, terwijl voor stoombemaling voor Schaker- loo f 4,50 en de overige polders f 8 wordt geheven. De voorz. zegt, dat hij veronderstelt, dat de meerderheid van het Bestuur voor wal sen is, weshalve hij voorstelt 600 M. te walsen in den polder Schakerloo. Met voorbeelden toont hij aan, dat de ge walste wegen de voordeeligste zijn. De heer W. Bierens bestrijdt dit en zegt,wan neer ze afgelost zijn, we opnieuw moeten gaan overwalsen. De voorzitter gelooft van niet, en bespreekt een gedeelte weg van af Strijenham naar Poortvliet, en zegt, dat dit veel meer gekost heeft en deze is niet gewalst. De heer C. Bierens zegt, dat deze cijfers niet juist zijn. Dit os alles gissing. Spr. houdt vol, dat Polders gelijk Schakerloo, die reeds meer dan zwaarbelast is, beter met macadam aan gelegd kunnen worden, zonder walsen. In stemming gebracht, verklaren 20 inge landen zich tegen walsen en 8 voor. De voorzitter wil thans een proef nemen met den 1500 gemetenpolder. Hiervoor verkla ren zich 18 vóór walsen en 15 tegen. De voorz. zegt, dat dan in de 1500 Gemeten polder het volgend jaar zal gewalst wor den en hoopt, dat de gemeente Tholen dan ook zal walsen. Dit is dan goedkooper voor ons met de kosten. De zeedijken en karrevelden zullen eerlang publiek ver pacht worden in perceelen en daarna ge combineerd voor den tijd van 7 jaar. In de nog niet afgewikkelde voorziening wa terbouwkundige werd besloten het rapport van den Raad van State af te wachten. Besloten werd het bestuur te machtigen, zoo de Raad van State den benoemde afwijst, opnieuw een vrije oproeping te doen op voorwaarde, dat sollicitanten vooraf gekeurd dienen te zijn. Een voor stel omtrent omslag voor stoombema ling voor Schakerloo en Oud-Strijen Wordt met meerderheid van stemmen aan genomen. De wijziging van het bizonder reglement werd bestreden door den heer N. v. d. Maas en met groote meerderheid verworpen. Macht'ging werd verleend zoo nood:g kasgeld op te nemen. De ontv.- griffier herinnert heeren ingelanden aan betaling van 't dijkgeschot. De voorzitter zegt, dat dit zeer billijk is, en dal het goed was interest te berekenen. POST EN TELEGRAPHIE. Bij Kon. besluit is, met ingang van 1 Juni 1923, benoemd tot directeur-gene raal der posterijen en telegrafie, de heer A. A. H. W. König, oud-minister van wa terstaat té 's-Gravenhage. RECHTZAKEN. Voor de rechtbank te Winschoten heeft Maandag terecht gestaan J. B.. 25 jaar, arbeider te Ommelanderwijk, gedetineerd wegens moord op den landbouwer Ba- reld Bakker aldaar. Het O.M. heeft op 2 Februari tegen beklaagde levenslange gevangenisstraf ge- eischt; de rechtbank heeft toen een on derzoek naar de geestvermogens van be klaagde gelast. Dr. S. van Mesdag acht hem toerekenbaar. Het O.M. handhaafde zijn eiseh. Niet aan do stembus gekomen. Voor het kantongerecht te Deventer zijn een 100 zaken behandeld tegen personen, die verleden jaar bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer niet aan de stemobs zijn verschenen. Zeventien beklaagden wa ren ter terechtzitting aanwezig. De 37-jarige vrouw H. verklaarde, niet van plan te zijn, haar eigen heerschers te kiezen. Mej. G. H. v. L. voelde niets voor „het stemmen, waar gekken en alles aan mee doen". Een ander beklaagde, candidaat van de rapalje-partij bij de laatste raadsverkiezin gen te Deventer, verklaarde, tegen iedere wet te zijn. Hij zei, een dag te willen gaan •zitten, om ook eens aan de staatsruif te knabbelen. A. J. P. <L L., inspecteur der belastingen, Weigerde te verklaren, of hij al dan niet gestemd had; hij zei, dat de ambtenaar, van het O. M. dal moet aanloonen. Tus- schen beide heeren ontstond een minder,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1