isMfiZierikzeesche wNieuwsbode rssas abonnement: i advertentiéni HINDERWET. buitenland. binnenland. Moffirs van Huidziekten. Verschijnt M.sndsg Woetisd.g wm «w w w-w BU «ontrMt belangrSke korUng. Postcheque en Gironummer 99292 Maandag 28 Mei 1923. zierikzeesche courant. 5** /s. "".TorT d"t""ü" WAAR SCHUW I N G. De COMMISSARIS VAN POLITIE te Schiedam, waarschuwt geen handelsrela ties aan te knoopen met H. J. L. PAD DENBURG, zich noemende grossier in koloniale waren, wasch- en poetsartikelen, enz., wonende Groote Markt 27 te Schie dam, alvorens inlichtingen te hebben in gewonnen bij eten Commissaris voornoemd, Hoofdbureau Lange Nieuwstraat 21. BURGEMEESTER »n WETHOUDERS van Zibkixzib, brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-sacretarie ter inzage ligt, hun tot Ged. Staten van Zeeland gericht verzoek met bjjlagen, om vergunning tot het uit breiden van de Gemeente-gasfabriek alhier, kadastr. bekand in sectie E, no. 524, waarin zullen worden geplaatst: a. In de machinekamer: Een gasmotor van 30 P. K.een dynamo, sterk 161/» K.. W. en een schakelbord met toebehooren b. In de stokerij Op een in te bouwen Gasoven een staande hoogedruk Stoomketel van 15 M". V. O. en een Elevator tot het opvoeren van steen kolen, in een voor langs de ovens beweeg bare laadmachine c. In de fabriek: De benoodigde electrische leidingen tot het ^overbrengen van electrische kracht en licht. Op Zaterdag 9 Juni a.s., des namid dags 2 uur, zal ten Stadhuize gelegenheid bestaan om bezwaréïl tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zjj, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Dt aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 aer Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELINO toe te lichten. Zibsikzes, 26 Mei 1928. Burgemeester en Wethoudere voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgem. F. NAEREBOUT, wnd. Secretaris. Een nalatenschap van S mill. pond. De „Evening News" bevat de volgen de wonderbaarlijke geschiedenis over een nalatenschap van verscheidene mil- lioenen ten gunste van een inwoner van Londen, die in vrij behoeftige omstandig heden verkeert. De man in kwestie is Capt. Harry Zeitun, 50 jaar oud, ont- ginner van petroleumbronnen, mijn-expert, koopman, wereldreiziger en oud!-officier van het Britsehe leger. De millioenen werden hem nagelaten door een dame, mrs. Davies, dochter van dr. Woods, den mill ionair, die Excelsior Springs in Missouri stichtte en acht jaar geleden stierf. Van hem erfde zijn doch ter ongeveer 3 millioen pond sterling. Ook kreeg zij het grootste deel van haar moeders fortuin, dat eveneens op vele millioenen wordt geschat. Den 8en Mei 1922 nu maakte mrs. Julia Davis, die toen in het Savoy Hotel te Londen woonde, haar testament en in dat testament werd haar toenmalige secretaris, capt. Zeitun, tot erfgenaam verklaard van al haar bezittingen in Amerika en Engeland. Haar echtgenoot kreeg niets. De man, die in Missouri woont, heeft thans voo- de rechtbank aldaar de rechtsgeldigheid van het testament betwist. De executeur- testamentair beweert evenwel, dat noch hij, noch zijn rechtsgeleerde raadsman eenige onrechtmatigheid in den laatsten wil zien, terwijl zij tevens beweren, dat „er niets aan te doen zal Zijn". Intus- schen blijft capt. Zeitun, die op bet oogenbilk in staat van faillissement ver keert, in het onzeke-e omtrent den hem toegedachten schat. Op welke wijze nu is hij in de gratie gekomen van wijlen mrs. Davies? „Het begon" al9 volgt: Ja nuari 1922 moest de kapitein te Rome wezen. Een van zijn besognes bracht hem daar. Hij: logeerde in hetzelfde hotel als het echtpaar Davies. Enkele dagen na zijn aankomst werd mrs. Davies ziek. De kapitein die een gedeelte van zijn opvoeding in Italië had genoten en Rome door en door kende, bood zijn diensten aan en hielp de zieke zoo goed mogelijk. Toen zij hersteld was. benoemde zij hem uit dankbaarheid tot haar particulieren secretaris. Na den terugkeer in Londen kwam er verkoeling tusschen man en vrouw, waaraan naar het scheen, de ka pitein niet onschuldig was. Daar ver anderde mrs. Davies dan ook haar tes tament; korten tijd daarop vertrok zij naar Amerika, kwam nog eenmaal in Londen terug, doch ontsloeg toen den kapitein als secretaris. Enkele dagen la ter hoorde deze, dat zijn weldoenster overleden was, en hem haar fortuin had nagelaten. Herstelleening voor Oostenrijk. Omtrent de Amerikaansche deelneming van de bankfirma J. Pierpont Morgan en andere bankiers voor een bedrag van 25 millioen dollar aan de Oostenrjjksehe herstelleening, groot 130 millioen dollar, meldt de New-Yorksche correspondent van de „Daily Telegraph" nog het volgende: In eert interview verklaarde Mr. Mor gan: Dit is de eerste stap naar het her stel van Centraal Europa en wel door sa menwerking van alle landen; wij zijn der halve van oordeel, dat de Amerikaansche markt eveneens deel moet nemen aan de pogingen om de voorwaarden voor de „Wereld-business" beter te maken. Dit is dan ook een van de voornaamste rede nen, waarom mijn firma zich voor deze leening heeft geïnteresseerd, welke hier begin Juni op de markt wordt gebracht, hoewel nog niet bekend is, tegen welken koers en op welke voorwaarden. Volgens vroegere berichten zal zij echter tegen een koers worden uitgegeven, welke den belegger 8 pCt. geeft. Het heeft eenige verrassing verwekt in Wallstreet, aldus vervolgt de correspondent, dat de Ame rikaansche bankiers vqgr zulk een be drag hebben ingeschreven, doch alge meen is men het er over eens, dat de leening gemakkelijk zal worden voltee- kend met Engeland en Frankrijk als ga ranten. Zij heeft hier buitengewone belangstel ling gewekt in dit land, vooral omdat zij een voorstel is van overwinnaars, die zich haasten hun verslagenen in den oor log weer op de been te helpen. Ook wordt zij beschouwd als een nieuw bewijs van den grooten en.nutti gen invloed van den Volkenbond, en zoo is zij meteen een nieuw en krachtig ar gument voor het groeiende aantal men- schen, die hier ijveren voor Amerika's toetreding tot die organisatie. Een zeemonster. Ten Zuiden van Miami in Florida is een vreemdsoortig zeemonster gevangen, dat op het oogenblik de gemoederen der Amerikaansche visch-experts en natuur onderzoekers in beroering brengt. De wa teren nondom Florida zijn bekend om de groote visschen, welke daarin voorko men. Vooral de tarpon, die wel een lengte van zes voet kan bereiken, wordt daar veelvuldig gevangen. Thans heeft men evenwel een zeemonster gevangen, dat nog niet in de een of andere klasse is ondergebracht. Personen, die het monster hebben ge zien, verklaren, dat het veel van een gewone visch weg heeft, doch dan een bizonder groote visch. De lengte van dit monster bedraagt 45 voet, de hoogte ervan vijf voet. Men schat het gewicht op niet minder dan 15 ton. In den enormen bek staan duizenden tanden. Op de schubben komen gekleurde vlekken voor. De huid is drie duim dik. Bij opening van het dier vond men in zijn maag een inktvisch van 200 K.G., een andere groote visch van 700 K.G. en 250 K.G. koraaldieren. Ooggetuigen verklaren, dat het monster gemakkelijk 40 Jonassen had kunnen op slikken zonder in het minst last van indi gestie te krijgen. Deskundigen zijn van meening, dat het dier oorspronkelijk op meer dan 1500 meter beneden de opper vlakte der zee leefde, doch door een krachtigen opwaartschen stroom ls mee genomen, waarschijnlijk veroorzaakt door een vulkanische uitbarsting. Aangezien zijn vinnen beschadigd waren, moet het aan het dier onmogelijk zijn geweest, weer naar zijn woongebied terug te keeren. De Koningin naar Engeland. Het provinciale Engelsche weekblad „Westmoreland Gazette" meldt, dat Ko ningin Wilhelmina dezen zomer het ver maarde Engelsche merendistrict van West- moreland en Cumberland zal bezoeken en dat als verblijfplaats voor H.M. van eind Juni tot half Augustus Rydal Hall gehuurd is, welk historisch gebouw uit zicht 'biedt op het Rydalmeer. Het be zoek van H. M. zal strict privaat en in cognito zijn. Rydal Hall is gelegen in een zeer schoone landstreek. Het land goed heeft een zeer mooi begroeid park met cascaden. De stemplicht. Naar de „Nieuwe Arnh. Crt." verneemt zal ditmaal in alle gemeenten van ons land tegen de kiezers voor de gemeen teraadsverkiezing, die niet hun stemplicht hebben vervuld en geen geldige reden van verhindering kunnen, opgeven, een vervolging worden ingesteld. Wijziging der Woningwet. Ingediend is een wetsontwerp tot wij-' ziging van artikelen 34 en 38 der Woning wet. Aan de Memorie van Toelichting wordt ontleend, dat aan de bepalingen 1 der Woningwet de onderstelling ten grond slag ligt, dat de gemeenten de voor hare toepassing noodige gelden van het Rijk, in den vorm van voorschotten en bij dragen, zouden ontvangen. Voor zoover de gemeenten elders kapitaal kunnen krij gen, verdient het, ter vermindering van de lasten voor het Rijk, uiteraard alle aanbeveling, dat de toepassing van de bedoelde bepalingen zonder voorschotten uit 's Rijks kas geschiedt. Zoolang de ex ploitatie van woningen Zonder bijdragen nog niet sluitend kon worden gemaakt, heeft de gemeente evenwel belang er bij, niet elders dan bij het Rijk te leenen, om dat zij anders de bijdrage verbeurt. Dit geeft een ongewenschte prikkel om een beroep te doen op 't Staatscrediet. Wordt de mogelijkheid geopend, dat het Rijk alleen een bijdrage geeft, dan zal menige gemeente zonder schade zelf kunnen lee nen. De voorgestelde wijziging van art. 38 berust op deze gedachte. Leenen de gemeenten elders dan bij het Rijk en krijgen zij geen bijdrage van het Rijk, dan bestaat de tot dusver bestaande controle van Gedep. Staten. Door de voor gestelde aanvulling van art. 34 wordt het normale toezicht van Gedep. Staten her steld, voor zoover bij de toepassing van de bepalingen van 7 het Rijk geldelijk niet is betrokken. 1 Uit Stad en Provfnole ZIERIKZEE. Zaterdagmiddag hield ten huize van mej. de wed. Ver wee de Onderl. Veeverzekering-Mij „Draagt Ei kanders Lasten" haar algemeene verga dering. De voorzitter, de beer J. C. v. d. Maas, opende deze niet druk bezochte vergade ring, waarop de secretaris, de heer J. W. v. Oeveren, de notulen las, welke onder dankbetuiging werden vastgesteld. Daarna was de behandeling der reke ning aan de .orde. Een commissie, bestaande uit de heeren C. Steendijk en W. Kuijper, welke deze rekening had nagezien, verklaarde ze voor accoord. De rekening sluit in ontvang en uitgaaf met een bedrag van f 41947,45. Het re servefonds bedraagt f 10098,43. Hierna bracht de secretaris verslag uit over het afgeloopen verzekeringsjaar 1922 -23. Uit dat verslag bleek niet alleen de geweldige daling der waarde van de paar den, maar ook de meer dan gewone ver liezen bij deze dieren, zoodat de Rijks veeartsenijschool te Utrecht verschillende ziektegevallen op 's Rijks kosten heeft behandeld. De algemeene gezbndheidstoe- stand van den veestapel is niettemin be vredigend. Het ledental bleef stationnair. Gewag werd vooral gemaakt van het zeer geslonken verzekerd kapitaal voor de paarden. Het verzekerd kapitaal is met een half millioen verminderd, dat voor rundvee in verhouding minder gedaald. Aan verzekeringen werd over het afge loopen vereenigmgsjaar f 37000 uitge keerd. De voorzitter dankte den "secretaris voor zijn helder en gedetailleerd verslag. Aan de orde was daarna de verkiezing voor leden van het bestuur. De heer Flo- hil wenschte niet meer in aanmerking te komen. De voorzitter moest dit zeer tot zijn leedwezen mededeelen, maar de reden van ontslagname, wegens ouderdom, billijken. Spr. dankte het aftredend be stuurslid voor 't geen hij voor de ver- ceniging had gedaan en voor zijn pret tige medewerking. Spr. hoopte, dat de op volger van den heer F. diens voetsporen mocht drukken en dezelfde belangstelling toonen. (Applaus). De heer Flohil dankte den voorzitter en leden voor 't vertouwen hem gedurende zoo vele jaren geschonken. Met leedwezen zegde hij vooral deze be trekking vaarwel, doch met het oog op zijn gevorderden leeftijd meende hij het bijltje er bij neer te moeten leggen. Herkozen werden de bestuursleden C. van Schelven, C. Steendijk en W. Kuijper en gekozen in de vacature-Flohil, de heer P. Viergever en tot diens plaatsvervanger, de heer J. Flohil. Bij de omvraag werden enkele interne aangelegenheden besproken en een ver zekeringskwestie opgelost. Door het hoofdstembureau van leden van de Prov. Staten van Zeeland is als opvolger van wijlen den heer C. A. Gunst, tot lid van de Staten voor het loopend zittingsjaar aangewezen de heer P. Vo gelaar te St.-Philfpsland. Het zal zeker wel niet ondienstig zijn, den handelaars in tabak en sigaren in herinnering te brengen, dat, ingevolge art. 15 van de tabakswet met ingang van Juni het vergunningsrecht opnieqw be taald dient te worden ter voorkoming van moeilijkheden. NOORDGOUWE. De collecte tot leni ging van den Nood in Duitschland heeft in deze gemeente opgebracht de som van f 52,85. Woensdagavond werd bij Coomans de aangekondigde lezing over de nieu we inrichting aan het Ziekenhuis alhier ge even. Op een vlotte en bevattelijke wijze werd aan de hand van op het doek geprojecteerde beelden door dr. Huese het belang aangetoond, hetwelk aan de nieuwe vinding is gelegen. Tal van ziek ten kunnen nu door een enkele foto onmiddellijk Worden vastgesteld, terwijl voorheen daarnaar lang moest worden gevischt. De heer Vijverberg verleende met een cameTa zijn gewaardeerde dien sten. De zaal was goed bezet. Tot stij ving van de financiën van het Groene Kruis werd een collecte gehouden onder de aanwezigen. Aan het slot van den avond bracht ds. v. Grïethuijsen den dank der aanwezigen aan dr. Huese over voor zijn leerrijke voordracht. DREISCHOR. Vrijdag j.l. ontsliep hier op hoogen leeftijd de heer C. v. Bloois Jz. Met hem is eén man uit ons midden heengegaan, van groote werkkracht en volharding. Op het gebied van handel, landbouw en vlasserij, was zijn naam op ons eiland en''zelfs ver daar buiten alom bekend. Nooit ontmoedigd door 't falen van zijn proeven meestal ten koste van eigen beurs ging hij vast op zijn doel af, zeker dit te bereiken. Baanbreker op het gebied van kunstmestgebruik, drai nage, vlasrooterij en bewerking, het in voeren en gebruik van klaverruiters, de vlaszWingelmolen enz. Hij had ruim 30 jaren den alleenverkoop voor de bekende fabriek „CaJvé" te Delft. Hij werd van klein- tot groothandelaar, van klein- tot grootlandbouwer. Helaas, hij heeft den eersten oogst van zijn nieuwe boerderij niet meer mogen aanschouwen. Zijn on vermoeid streven zij een richtsnoer voor het nageslacht, zijn nagedachtenis tot eere. ST.-MAARTENSDIJK. Bij de op 23 Me: j.l. gehouden stemming voor den Ge meenteraad werden uitgebracht 1177 stem men, waarvan 57 van onwaarde. Alge meene kiesdeeler was dus 160. Uitgebracht werden op lijst 1, 136 stemmen, toege wezen 1 overschotzetel, gekozen de heer A. Vroegop (aftr.) Op lijst no. 2, 192 st., toegewezen diréct 1 zetel; gekozen dhr. M. P. Groenewege (aftr.). Op lijst no. 3, 187 st., toegewezen direct 1 zetel, geko zen de heer W. M. Kloet. Op lijst na. 4, 207 st., toegewezen direct 1 zetel en 1 overschotzetel, omdat op lijst no. 5 slechts één persoon candidaat was gesteld. Ge kozen de heeren M. L. Koopman Jz. (aftr.) en C. Priem Iz. Lijst no. 5, 216 st., geko zen de heer C M. Quakkelaar (aftr.) Lijst no. 6, 182 st., toegewezen direct 1 zetel, gekozen de heer A. L. Hage (aftr.) De heer P. Gaakeer wenschte niet meer in aanmerking te komen, terwijl de heer A. C. de Graaf niet herkozen werd. De samenstelling van den Raad wordt thans als volgt: de heeren A. Vroegop, A. L. Hage en C. M. Quakkelaar links, en de heeren M. P. Groenewege, W. M. Kloet. M. L. Koopman en C. Priem, rechts. OUD-VOSSEMEER. Heel wat ongewone drukte heerschte er Vrijdag en Zaterdag j.l. in ons dorp, want de georganiseer- den in dén R.-K. en in den Chr. Arbei dersbond hadden besloten te staken, om dat de werkgevers niet wilden voldoen aan hun verzoek tot regeling van het loon, zooals zij dat gaarne zagen be taald. Waar de werkgevers hun stand punt niet wilden verlaten, was het eenige middel: staken. Slechts weinigen zetten dan ook Vrijdag het werk voort en deze werden cmk weldra overreed om "de zijde van de stakende arbeiders te kiezen, zoo dat Zaterdag zoo goed als niet gewerkt werd. De leiders van de arbeiders wisten op waardige wijze de stakers in de juiste richting te houden, zoodat tot heden geen bijzonderheden vallen te melden. Juist het taktvol optreden kan m déze veel doen. Het is te hopen, dat spoedig het loongeschil kan bijgelegd worden en het werk weer opgevat, wat niet anders dan in aller belang kan geacht worden. Zater dagmiddag was de toestand nog de zelfde. THOLEN. Openbare gemeenteraadsver gadering, gehouden Woensdag 23 Mei. Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de burgemeester. Na opening vaststelling der notulen. Onder de ingekomen stukken be- hooren: missive van den minister van ar beid, waarin deze vraagt of de raad het besluit betreffende de rooilijn niet kan herroepen, daar de motieven hiertoe geleid Z.Ex. niet voldoende grond geven in het aangenomen voorstel te berusten. Mocht de raad op de aangevoerde gron den de rooilijn bestendigen, dan is de mogelijkheid niet uitgesloten dat de Mi nister dit raadsbesluit ter vernietiging zal voordragen. De heer Moelker zegt dat we hier te doen hebben met invloed van bovenaf. B. en W. hebben de zaak in 1906 wel overwogen, en hetgeen thans door Ged. St. gezegd wordt, nl. dat deze omgeving nooit veel zal veranderen, be rust op een vermoeden. Wie had ge dacht dat er thans een Molenvlietsche straat zou zijn. en dat daar reeds een geheel complex huizen zou gebouwd worden? De zaak staat thans zoo, dat als een hoogere macht ons deze zaak oplegt, we van zelf genoegen zullen moe ten nemen. Doch zoolang dit niet ge schiedt, blijft ondergeteekende bij zijn voorstel. De heer Wagemaker is het met den vorigen spreker eens. Alleen wil hij er op wijzen, dat hie gesproken wordt over havenplannen, doch dit is veel later het geval. Ged. Staten, hebben ons in hun eerste schrijven bericht dat we goed gedaan hebben de rooilijn te handhaven, doch thans krijgen we als het ware een zachte wenk om de rooilijn los te laten. Dit vindt spr. al heel vreemd. Boven dien is de weg die met dit verzoek be wandeld wordt ook vreemd. De ge wone weg is, via Ged. Staten. Neemt men daarmede geen genoegen, dan gaat men naar de Kroon, en in deze beslis sing hebben wij te berusten. De heer Moelker zegt van de veran dering van het Ged. College niets af te Weten. De heeren Klompe en Stoutjes- dijk persisteeren bij het vorig besluit. De heer Goossen zegt dat de motieven die door de heeren Moelker en Wage maker naar voren gebracht zijn, al heel mager zijn, en totaal geen steek houden. De heeren respecteeren de raads leden van 1906. Spr. doet dit evengoed. Er is ook alle reden voor. De toestand1 was daar toen zeer verward. Maar tus- 'schen 1906 en 1923 ligt een groot ver schil. Overal in de gemeente veranderden toestanden. Maar hier is alles precies hetzelfde. Dezelfde huisjes staan er van 1906; hetzelfde straatje en diezelfde re genbak, die de overname van het straatje Wie kent ze niet in zyn omgeving, de lijders aan huidziekte Geen oogen blik zitten ze stil, dan jeuken ze zich hier, dan daar. Een kalm gesprek kunt ge niet met hen voeren, ze zy'Q onge durig en prikkelbaar. Geen wonder. Stelt gy u zelf maar eens voor, dat gy geen enkelen nacht geregeld doorslaapt, en dat de jeuk u uren wakker houdt, alvorens een korte slaap zich over u ontfermt. Zoudt gij dan altijd welge moed zyn en goed te spreken? Welnu, wijst dezen zieken (want ziek zyn ze) erop, dat er een middel is, dat hen kan helpen. Het is het vloeibare D D. D. geneesmiddel, dat duizenden reeds ver lichting van hun kwaal heeft gebracht. Rust niet, alvorens zy er een proef mee hebben genomen. Weest er zeker van, z(j zullen u dankbaar z(jn voor uwen raad. Wat den prys betreft, deze is matig en D. D. D. is in elke apotheek of drogisterij te verkrygen. (Adv.) belemmert. Mij dunkt dit is wel een gron dig motief dat we hier hebben, een doode toestand. Of nu die rooiltijn er is of niet, dit helpt de toestand daar nooit veranderen. Zoodoende kan het al gemeen verkeer nooit door die straatjes gelegd worden. Waarom met? Wel ten einde van filet straatje komt men in de wandeling. Spr. zal zich steeds met hand en tand verzetten tegen het openstellen der wandeling voor het algemeen ver keer. Elke rooilijn heeft zijn bijzondere waarde. Doch deze heeft nooit eenige waarde gehad in is alleen gemaakt voor de wanordelijke bouworde die er des tijds heerschte. De heer Moelker wil wij zen waar hier door dhr. Goossen wordt afgeweken hoe deze gedaan heeft tegen over dhr. van der Stel. Deze kon geen duim grond krijgen. En nu vraag ik of dit recht is? En wat het niet eigendom der gemeente over het straatje betreft, dit ligt aan W. Avegart, die niet tot accoord met ons kan komen door ^en bewusten regenbak. Het gaat hier niet tegen de R.K. kerk of wie ook. Enkel het recht en de te verwachten inciden ten als we toegeven. De heer Wagema ker zegt dat het ook bij hem niet gaat tegen de kerk. Doch spr. herhaalt dJat het kerkbestuur niet de gewone weg be wandeld heeft; doch regelrecht naar den minister gegaan is. De heer Aertssen zegt 't met den heer Goossen eens te zijn. De heer Goossen zegt dat het aan gevoerde door dhr. Moelker omtrent dhr. Bal dan toch zeker geheel anders is. Het is daar een algemeen belang, één der drukste verkeerpunten van Tholen. Hij w'as destijds loco-burg. en heeft met de Bouwverordening in de hand gestaan om de zaak uit te leggen. En v. d. Stel zou dit en dat, doch het einde is ge weest dat hij den raad van B. en W. op volgde. Daar op dat punt mag geen duim toegegeven worden, daar de gemeente overal op de hoeken er op uit is ver ruiming te krijgen. Doch de hier be sproken rooilijn is van geen nut en voor mij waardeloos. Zoo ligt er ook een rooilijn over de reeks huizen van van Es tol aan de Nationale Bank. Wil dje raad besluiten tot opheffing, gaarne zal spr. er toe medewerken. Want ook deze rooilijn komt nooit tot eenig nut. Iets anders is het als de rooilijn besproken moeSt worden door den tuin van dhr. Lunnenberg. Mocht m deze grond ver andering te brengen zijn. gaarne zou spr. mee werken om aldaar ruimer straat te krijgen, De heer Geluk bespreekt het schrijven van den Minister en Vreest moeilijkheden. Hij kan er zijn stem niet aan geven, daar de anderen ook zul len komen en wat dan? De voorzitter wil in het kort memoreeren het idee van de meerderheid van B. en W. Deze gronden hun medewerking op de omstandigheid, dat de grond aldaar nu 17 jaar gelegen heeft en de raad er telkenmale het recht over had deze grond te onteigenen. Doch die gedachte is nooit opgekomen. Waar om? Omdat nog nooit door eenig bur ger gevraagd is aldaar te bouwen. Dit is het motief dat »bij B. en W. heeft voorgezeten om deze rooilijn als van geen waarde te beschouwen., zooals te recht door weth. Goossen is meegedeeld. Tot stemming overgaande stemmen de heeren Goossen en Aertssen voor, de 9 overige raadsleden tegen. De voorzitter deelt mede, dat de kans bestaat de mi nister het genomen raadsbesluit ter ver nietiging zal voordragen. (Wordt vervolgd.) De Frnnsche Gezant in Zeeland. De tocht door den Franschen gezant, den heer Charles Benoist, de laatste drie dagen der vorige week door Zeeland althans door een deel daarvan, gemaakt, mag in alle opzichten geslaagd worden geheeten, ten eerste omdat dé gezant groote belangstelling toonde, voor wat hem getoond werd, maar ook door de goede regeling van het programma. Den laatsten dag "(Zaterdag) werd o.a. een bezoek gebracht aan het stadhuis le Viissingen, waar B. en W. den hoogen gast officieel ontvingen. Verder w er dien bezocht het standbeeld van de Ruijter en de Zeevaartschool, w'aarna de gezant de gast was van de marineofficie-en. De dag en daarmede de geheele todht werd besloten mejt een dloor het ge meentebestuur aangeboden diner in het

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1