Zierikzeesche éfe Nieuwsbode Ophoogenleeftijdgenezen. abonnement: Vrijdag 25 Mei 1923. zierikzeesche courant. advertentiëni ~ËÉRSTE BLADT Algemeen Overzicht. buitenland. binnenland. DUPLO DUPLO DUPLO DUPLO Pr|Js per B maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 6 cent. Verschijnt Maandag. Woensdag en Vrijdag, Postcheque en Gironummer 99292 78ste JAARGANG. - No. 10931. Dit. A J. DE LOOZE ir. Ulfc-IMicl. N J. KOSTEN. van 1—8 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolameg 80 ots. p. regel. By oontraot belangrijke korting. Inzending op den dag van nil- gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Engeland heeft weer een nieuwe pre mier gekregen in den man van Stanley Ba/dmfln, kanselier van de Britsche schat kist, die door den koning voor dit ambt Werd aangezocht, nadat Bonar Law om gezondsheidsredenen meende te moeten bedanken voor den hoogen, verantwoor delijken post van eerste minister van het Britsche rijk. Het heengaan van dezen bewindsman werd in Engeland zelf en ook in Europa met leedwezen vernomen. Gedurende de betrekkelijk korte waarfleming van zijn hoogen post heeft de afgetreden minister groote achting verworven door zijn poli tieke onkreukbaarheid dat zegt heel Wat en zijn zeldzame oprechtheid, die hem wars maakte van ijdele beloften en gezwollen taal. Ook de ex-premier Lloyd George heeft in een toespraak tot zijn kiezers in Wales sympathieke woorden gewijd aan 't heengaan van Bonar LaW. Hij oefende echter, in 't vervolg zijner rede, critiek uit op het regeeringswerk, Lloyd George verklaarde, dat geen enkele regeering in Engeland in zoo'n korten tijd zooveel fouten gemaakt had. Even eens keurde hij de zWakke behandeling van de Ruhr kwestie af en zeide, dat het Engelsch-Fransch verbond, dat de proef in den oorlog en van vier jaar vredespro- bloemen had doorstaan, in wezen niet meer bestond. De keuze voor Engelsch premier liep ditmaal in hoofdzaak tusschen Stanley Baldwin en Lord Curzion, de Britsche minister van buitenlandsche zaken, de twee belangrijkste figuren in 't kabinet- Bon ar LaW. Tegen het premierschap van Curzon ble ken overwegende bezwaren te bestaan en de koning benoemde den kanselier van de schatkist tot premier, die men prijst om zijn bekwaamheden en vooral om zijn met goed gevolg gevoerde onderhande lingen met Amerika over de schuldrege ling. In deze belangrijke en moeilijke kwes tie kwamen talenten aan 't licht, welke men mag verwachten vast een eersten minister van het Britsche Rijk. De vraag, die Uxnio Uc geiuocuaeu bezig houdt is: hoe zal de nieuwe regee ring en vooral de nieuiWe premier staan tegenover de groote internationale kwes ties Welke aan de orde zijn? Nu Curzon, de huidige minister van buitenlandsche zaken, zitting zal nemen in het nieuwte kabinet, mag men aan nemen, dat de tot nu toe gevolgde koers voorloopig Wel niet zal worden gewijzigd. De kwestie met Rusland zal dus door Lord Curzon verder afgewikkeld worden. Het Russische antwoord op de Britsche nota schijnt zeer tegemoetkomend, zoo dat ook hier weer het spreekwoord be- jWaarheid wordt ten opzichte der Rus sen veel geschreeuw en weinig wol. De meeste door Engeland gestelde eischen zouden ingewilligd zijn. In de visscherijkwestie zou door een conventie in afwachting van een definitieve rege ling het recht der Britsche treilers om buiten de driemijlsgrens te visschen, Wor den vastgesteld. Er Zou voorts schade vergoeding Worden gegeven aan de door de Sovjetregeering gevangen genomen En- gelschen en in de meest belangrijke kwes tie, n.l. de bolsjewistische propaganda in 't bizonder in Azië stelt Moskou onderhandelingen voor, waarvoor de heer Tsjitsjerin graag naar Londen zal komen. In het Rijnland is 't weer roerig; thans door een communistische agitatie, welke blijkbaar ten doel heeft de arbeiders- republiek aan de Ruhr uit te roepen. Te Gelsenkirchen vooral en te Dort mund hebben bloedige botsingen plaats gehad, toen getracht werd de politie te ontwapenen en de bureaux te bezetten. Groote betoogingen werden gehouden om in de uitgebroken staking te volharden, totdat de sovjetster ook in Rijnland straks haar rossig licht zal uitstralen. Zoover is 't evenwel nog niet, maar deze bewe ging is toch niet gewenscht, ook omdat ze kan overslaan op de beproefde bevolking van vele gToote steden. De nieuwe daling van de mark en de daardoor veroorzaakte sprongsgewijze stijging van alle prijzen, heeft ook in Berlijn groote ontevreden heid en gisting verwiekt, waarvan de com munisten gretig gebruik hebben gemaakt. Duizenden Werkloozen liepen Donderdag te hoop en Werden opgeruid om de levensmiddelenzaken te plunderen en het raadhuis binnen te dringen. De politie Was even wiel met vrachtauto's spoedig ter plaatse en 't gelukte haar de betoogers uiteen te jagen en de raddraaiers te arres teeren. De laatste berichten melden, dat de Fransche minister-president Poincaré zijn ontslag bij Millerand heeft ingediend, het welk deze evenwel niet aanvaarde. Naar aanleiding van het besluit van het hoog gerechtshof, samengesteld uit leden van den Senaat, n.l. het zich onbevoegd ver klaren in de zaak Cachin c. s., riep Poin caré een ministerraad bijeen. Na beëindi ging begaf de premier zich naar 't Elysée, waar hij den president het ontslag van het Kabinet vroeg. Een toespraak van den Paue. De Pans heeft een geheim consistorie gehouden voor de benoeming van twee kardinalen en by die gelegenheid een toespraak gehouden, waarin hy o.m. wees op de donkere en dreigende wolken, welke zloh nog aan den horizon in het Nabye Oosten opstapelen. Hy wees op de onaantastbare rechten der katholie ken op de heilige plaatsen, op de ern stige en veelvuldige kwalen, waaraan Europa lydt en sprak zyn leedwezen uit over het feit, dat zoovele zonen der katholieke kerk verdeeld zyn door ver schillende opvattingen en tuasohen wie meenir gavers chillen heerschen over de interpretatie der onderscheidene ver dragen of omtrent de waardeering hunner reohten en de verplichtingen, welke daaruit voortvloeien. Het is onnoodlg, aldus de Paus, te zeggen, met welk een gevoel van Bmart wy de ontwikkeling dezer betreurenswaardige gebeurtenissen en de eindelooze verlenging van dezen smartelyken toestand volgen. Sprekende over Buelsnd verklaarde Z. H. het te betreuren, dat men, terwyl zyn gevolmachtigden onder de bevolking van 't hongergebied de gaven verdeel den, gezonden door vertegenwoordigers der goheele wereld, bedbnaren van den katholieken godsdienst tot wreede ge vangenisstraffen veroordeeld en een van hen ter dood gebracht heeft. De Paus verklaarde ten slotte, dat deze feiten het ter hand genomen liefdadigheids werk riet 2ullen doen eindigen, hetgeen er een bewys van is, hoezeer hy den vrede wen acht met de geheele wereld, met handhaving van alle katholieke rechten. De staklog in België. Men sohat het aantal spoorwegmannen dat door den nieuwen maatregel van den minister van nationale verdediging gemobiliseerd zal worden op oDgeveer 10.000, waardoor het totaal 16 50Ozal worden. Generaal Bernheim zal aan het hoofd der gemobiliseerden gesteldworden, opdat do militaire tucht streng gehand haafd biyve, daar men bevreesd Is voor een zskere mate van sabotage. In mili taire krlogon verzekert men, dat de re geering by oen verscherping van het conflict, alle dienstplichtigen van de be trokken diensten onder do wapsns zal roepen. In industrieele kringen keurt uxou, uuunu&B uo uuuurvonat'LTiiauouteli, de houding der regeeriDg goed. Men hoopt, dat het nationaal vakverbond door den stryd verhavend zal worden. Te Antwerpen zyn tal van booten, zonder gelost te zyn, weer vertrokken. Versohillende recderijen dlrlgeeren hun booten naar ADdere havens. Er zUn offi cieren naar Antwerpen gezonden ter encadrceriDg van de gemobiliseerde werklieden. De leiders van het vakver bond blyven zeggeD, dat zU goen algë- meene staking wenschen, maar dat zU zoo noodig de staking zullen afkondigen in do voornaamste centra als Antwerpen.. Charleroi, Bergen en Luik. Gompere over de Karopeescbe vakbeweging. In het byzonder in verband met een voorgenomen bezook van vertegenwoor digers van het Internationaal Verbond van Vakvereenlglngen aan Canada en da Vereenigde Scaten, om hot standpant hunner organisatie te propageeren, scbryft Gompers de president der Ame- rikaansche Federatie van don Arbold, in de American Fcdcrationiat een artikel, waarin hy betoogt dat de Europeesohe vak vereen Igingeo haar ,iame"-dogma's moeten prysgeven, die volgens hem niet thuis hooren in de vakbeweging, wan neer zy met de Am rikaanscbe arbeiders willen samenwerken. Een van de voor naamste punten van verschil is de kwestie van het verzet tegen den oorlog. .Of schoon de Amerikaan sche arbeiders scherp tegen den oorlog zyn", zegt Gompers, .weigeren zy toch zich ovor te geven aan drocmon van een moge- ïyk utopia of aan de hoop op een fan tastisch program tot het internationaal stopzetten van den ai beid op een van te voren overeengekomen sein." Hy erkent de mogeiykheld van een oorlog van zoodanig karakter, dat alle loon arbeiders overal zonden weigeren te vechten en munitie to vervaardigen. Ook acht hy het mogeiyk, dat er weer eens een oocfllot uitbreekt, geiyk de jongste oorlog ter vernietiging van het Keizersysteem of de politieke autocratie, waar by de weigering om er aan deel te nemen verraad zou beteokenen aan de zaak van de mensohelijke vrijheid en den vooruitgang der wereld. Gompers raadt de arbeiders van Europa aan, hun standpunt to wyzigen, dat de arbeiders een afxonderiyke groep in de wereld uitmaken en vijandig zyn aan alle andere groepen. Door ztyn makkers doodgekweld. De Amerikaansche bladen maken mel ding van een tragische geschiedenis, waardoor de geheimzlnnigo verdwijning van een zekeren Lelgbton Mount, een jong student aan de North Weetern- UDlversitelt te Chicago, ten deele wordt opgehelderd. De droeve historie werpt een vreemd licht op de studentenzeden In Amerika. Mount werd reeds sinds 22 September 1921 vermist. Op dien dag Mevr. E. SCHLATMAN, Singel 157, Amsterdam, schreef ons den SOsten Maart .Met niet al te voel vertrouwen pro beerde ik op aandringen van bekenden na vele andere middelen, ook het in den laatsten tyd op den voorgrond tredende TOGAL en zonder twyfel moet hot U als importeur genoegen doen te vernemen, dat niettegenstaande myn hoogen leeftyd, na het gebruik van zes fl.'sobjes, myn door rhenmatiek styf- geworden vingers weer buigzaam zyn en de py'nen zoo goed als geheel ver dwenen, terwijl een zich op myn knie bevindende rheumatiek-knobbcl ziender- oog kleiner wordt. U kunt verzekerd zyn dat ik na dit resultaat, ook al myn bekenden tot een zalfde proef zal aan sporen en teeken na deze vrywlllige tevredenheidsbetuigiDg met de meeste hoogachtiog". Dergeiyke ervaringen en nog ver rassender resultaten verkregen vele anderen, die TOGAL riet alleen ge bruikten tegen rhcumatlek. doch ook by zenuw- en hoofdpynen, verder influenza, griep en slapeloosheid, fly alle apothekers en drogisten verkrygbaar. was er oen formeele .veldslag" geleverd tussohen twee studentengroepen, n.l. de .ouden" en de .blauwen". Men stelde een onderzoek in de politie mengde zloh in de zaak, deed weken lang yverlge nasporlngen, maar te ver geefs. Nimmer zou het geheim dezer ver- dwyoing zyn opgehelderd, zoo niet do moeder van den stadent, geen rust heb bend over het lot van haar kind, de hoop was blijven koesteren, dat het mysterie toch nog eens tot klaarheid zou wordon gebracht Zy besteedde een fortuin aan de bezoldiging van particu liere detectives, daar zy aan een vaag verhaal over zelfmoord, dat de reotcr der universiteit haar met de gebrulkeiyke betuiging vau deelneming gezonden had, geen geloof hechtte. Haar rustelooze pogingen om het duis tere raadsel tot oplossing te brengen, worden kort geleden met zulk een uitslag bekroond, dat het niot langer mogeiyk was, om aan misdaad van derden te twyfelen. ZU vernam nameiyk, dat een - jwugv'U uv.j.^uiu.fiuicoi, Tl®». by da plaats waar de .veldslag" tusschen de studenten geleverd was, een stnk monscheiyk been gevonden bad, benevens een gesp van een gordelriem met de letters L. M. er op. Zy vorwittigdo do politie, die onmld- deliyk een onderzoek instelde en ecnige uren later bet geraamte van Lelghton Mount ontdekte. Dat het diens geraamte werkeiyk was, werd bewezen door de verklaringen van een dentist, dleinder- tyd het gebit van den later vermoorden student behandeld had en zekere details dier behandeling thans nog by don vor- slagene kon waarnemen. Daarna begonnen zloh de aanwyzin gen, die het karakter der misdaad ont sluierden, hoe langer hoe meer op te hoopen. Het geraamte werd onder oen grooten hoop Bteenen gevonden, die meer dan een ton woog. Er waren dus meerdere personen noodfg geweest om het iyk weg te moffelen. De beenderen waren doortrokken met een chemische substantie, die het vleesch had doen verteren, zooder dat er zloh echter een lykenlncht verspreidde. Wie had dit chemisch middel gebruikt? Wie had het uitgadaeht en voor dit speciale geval toegepast? Op het geraamte vond men nog na genoeg verteerde stukken touw, terwijl de beenderen der polsen gebroken waren. Er kwam nog meer aan het licht. Een visscher, die gezien had hoe men den student Mount mishandeld had kwam zloh aanmelden. Hy verklaarde er van getuige te *yn geweest, toen men den jongen ia het water had, ondergedompeld en boe men zyn mond vol zand gestopt had om zyn kreten te Bmoren. De visscher had twee jaar lang ge zwegen, omdat by den dag na de mis daad bezoek had gehad van eenige stndenten, die hem waren komen ver klaren, dat zoo hy niet zweeg, zyn leven niet moer veilig was. By het politle-onderzoek In 1921 had één der getnlgen, de student Perslnger, verklaard, dat men hem een behande ling, geiyk door den vissoher was be schreven, voor wat Mount betrof, had doen ondergaan. Maar Perslnger had zyn verklaring teruggetrokken. Thans op nieuw door de politie gehoord, ging hy verder en verklaarde pertinent ge logen te hebben. De politie meent echter, dat zyn eerste verklaring juist was, zyn tweede echter onwaar. De moord op den taxichauffeur. Dezer dagen maakten wij melding van een moord in een van Londens buiten- wijken. In den laten avond gepleegd op een taxichauffeur, genaamd Jacob Dickie. De politie concludeerde uit een revolver, een breekijzer en een stok met gouden knop, die de moordenaar bij zijn vlucht bad achtergelaten, dat zij te doen bad met een of anderen inbreker, die door den taxichauffeur, die niet geneigd was op betaling van den rit te wachten tot het schouwe individu later terug zou ko men, in de uitvoering van zijn plannen gedwarsboomd was. De politie verschafte intusschen aan de Londensche dagbladen foto's van den gevonden wandelstok, die in het handvat een opening had voor een zilveren of gouden potlood. Dank zij deze foto's is zij er in geslaagd, spoe dig de hand te leggen op den moorde naar. Het bleek een rondschuimend Schot, een zekere Alexander Campbell Mason, een 22-jarig ongunstig uitziend avontu rier, die naar Londen was gekomen om daar een zekere ..Fiuffie" op te sporen. Hij bezat geen cent en liet zich een paar dagen onderhouden door een paar vrien den, die hij had opgezocht. Hij had hun aï een paar keer gesproken over zijn plan om taxichauffeurs uit hun taxi te zetten en hen van hun gelden te be- rooven. Op den avond van den moord ging hij, nadat een poging om van „-.Fiuf fie" geld los te krijgen was mislukt, uit, met de handschoenen en den stok-met- den-gouden-knop van zijn vriend James Vivian, en verder met een van anderen vriend gekregen revolver en het breek ijzer. Den morgen na den moord bracht Vivian Mason een bezoek en vertelde hem van den door de kranten gemelden moord op Dickie. Mason deed toen een omstan dig verhaal van den moord en verklaarde dat hij bij een vinnige worsteling ten slotte het hoofd van Dickie tusschen zijn knieën had gekregen en zeven schoten op hem had gelost en deed ook de ver trouwelijke mededeelmg, dat het niet den eersten keer was dat hij iemand had doodgeschoten. Een schaakspel met levende stukken. Te Compiègne is Zondag, ter gelegen heid van het jaarlijksch feest van de „Muguet" (lelietje van delen) een schaak spel met levende stukken gespeeld. Niet minder dan honderd tachtig personen na men er aan deel, in costuums uit de 15e eeuw. Het schaakbord was meer dan 150 vierkante Meter groot en werd gevormd door een grasveld buiten de stad De pionnen namen, te voet, hun ge wone plaatsen in. De koningen en de koninginnen waren te paard evenals de kasteelen (vertegenwoordigd door ridders met een toren op de kam van hun helm) en natuurlijk ook de ..cavaliers" (paar- het schaakbord bevonden zich ver scheiden personen: volgelingen, vaandrigs met witte of blauwe vaandels, gewapen- den enz. Dc partij werd door twee hee- ren gespeeld. Zoodra een zet aangege ven was, bracht een page een boodschap aan den spelleider, die te paard zat en de stukken deed bewegen. Als een koning of koningin verplaatst werd. klonken trompetten en werden saluten gewisseld; als een stuk genomen werd^ kwamen ge wapende lieden die bij het schaakbord opgesteld stonden om de genomen ^tuk ken" weg te voeren. Na een twintigtal zetten was de partij afgeloopen. „Remise", kondigde de lei der aan. De beide kampen brachten el kaar den groet en in optocht gingen, te midden van de toejuichingen der talrijke toeschouwers, de stukken naar Compiègne terug. Ken nieuw Duitsch betalingsplnn. Naar van bevoegde zijde wordt mede gedeeld, heeft de Duitsche minister Her mes een nieuw plan tot regeling van de herstelquaestie aan zijn medeministers ter bestudeering voorgelegd. Hermes gaat hierbij uit van een be drag van 50 milliard goudmark, dat over een periode van 35 jaar betaald zal wor den. Voor de eerste vijf jaar verlangt hij echter een moratorium. Na afloop van dezeto termijn zal Duitschland een be drag van vijf milliard betalen en ver volgens jaarlijks een milliard plus in terest. Na tien jaar zullen de jaarlijksche betalingen stijgen tot 1milliard plus interest, zoodat na alloop van 35 jaar Duitschland in totaal 50 milliard met in begrip van interest zal hebben betaald. Opnieuw wordt voorgesteld eventueel hoogere betalingen doo" een commissie van deskundigen te doen vaststellen, waarbij Hermes geen bezwaar schijnt te maken tegen de Commissie van Herstel, mits daarin Engelsthe, Ilaliaansche. Ja- pansche en Amerikaansche vertegenwoor digers zitting zullen hebben. Van een in ternationale leening is ditmaal geen sprake. Wel worden eenige waarborgen aangeboden in den vorm van een tabaks en alkohol-monopolie. De voorzitter der Eerste Kamer. De voorzitter der Eerste Kamer, ge neraal baron van Voorst tot Voorst, is weer geheel hersteld en hoopt, naar de „Rolt." meldt, de volgendie week het presidium der Eerste Kamer waar té nemen. Tweede Kamer. Vervol ff zitting van Donderdag 24 Mei. De Minister van Oorlog heeft ernstige bedenkingen tegen de conclusie der com missie ad hoe, welke eenzijdig was samen gesteld, maar 3 onpartijdige deskundigen bevatte. Spr. vraagt zich af of de commissie Is v. ROSSEM's beste CURACAO Is lichte Pr alm- en Rooktabak. Is ongesausd en geurig Tan nature. Is TerkrUgbaur A 12 et. per ons. (Ingez. med.) ad hoe Wel voldoende rekening er mede heeft gehouden, dat er drie vragen zijn, n.L of er causaal verband bestaat tus schen den hoogen Waterstand en de inun datiemaatregelen, of er causaal verband bestaat tusschen den hoogen waterstand en de plantensterfte en, zoo deze beide vragen bevestigend 'worden beantwoord, hoe groot de toegebrachte schade is. Trouwens er zijn nog andere factoren, die tot kwijning van de planten kunnen hebben geleid, met name het gebrek aan meststoffen en arbeidskrachten in de oor logsjaren. De zaak is thans voldoende onderzocht door allerlei commissies, die hebben uit gemaakt, dat er geen causaal verband bestaat tusschen den hoogen waterstand en de inundatie. De heer de Wilde, voorzitter der com missie, repliceert. De heer Lovink merkt op, dat-schade is veroorzaakt door 't verzuren van den bodem. De gewijzigde conclusie, om- in overleg met belangstellenden zich op nieuw te doen voorlichten omtrent de feilen en de billijkheid, alvorens tot een beslissing over te gaan, wordt aangeno men. Aan de orde is daarna het wetsontwerp tot Wijziging der Pensioenwet. Bij de algemeene beraadslagingen her innert mej. Westerman eraan, dat de mi nister heeft afgezien van het vorderen van een inkoopsom voor vrouwelijke amb tenaren ten behoeve van een weduwen- en weezenpensioen. Het gaat niet aan van die ambtenares sen premiën te vorderen voor een we- duwenpensioen. zend personeel bij het lager onderwijs, dat verklaart niet deelgerechtigd te willen zijn in het weduwen- en weezenfonds, althans een lagere premie te laten betalen. De heer J. ter Laan vraagt zich af of het 'wel goed j is, dat de minister zoo kort na de inwerkingtreding van de Pen sioenwet reeds met een herziening komt, die zeer bedenkelijk in 't ambtenaarsrecht ingrijpt, o. a. voor het lage en tijdelijke personeel. Het uitgangspunt van den mi nister kan spr. niet bekoren. De heer Ketelaar sluit zich bij de ge maakte opmerkingen aan. De heer Ger hard bespreekt de hooge tarieven. De Minister van Financiën zal reke ning houden met wat de laatste spr. be toogde. Wat de kracht betreft, dat aan verschillende categorieën pensioenlasten worden opgelegd ofschoon zij geen lusten van deze regeling kunnen plukken, ant- twoordt spr., dat de pensioenslast een collectieve last is, aan alle ambtenaren opgelegd. De pensioenskorting is weder ingevoerd onder den druk van den nood der tijden, bij de daling van het index cijfer. Het ging niet aan de vrouwen daarvan vrij te stellen. Nu vraagt men voor de vrouwen een klein soulaas. Maar- dan zou de premie weer moeten worden verhoogd, tolt 6 a (6(1/2 pCt- voor de andere ambtenaren. De tarieven zijn vastgesteld naar wiskundige gegevens zonder eenige tendenz. De achterstand, waarover de Pen sioenraad thans klaagt, zal binnenkort worden ingehaald. 1 Daarna volgt artikelsgewijze behan deling. Dinsdag voortzetting. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. De Afdeeltng „Zierikzee" van het Instituut der Vooroefeningen, zal van 26 t m. 28 Juni a.s. een kamp betrekken op de Woensdreohtsohe helde naby Bergen op-Zoom. Schaakclub Zierikzee. De wisaelbeker, door de heeren Blom en Helmbach beschikbaar gesteld en in 1920 en '21 gewonnen door den heer J. Bongertman en in 1922 door den heer Job. v. Ballegooyen, is thans voor de derde maal gewonnen door den heer Bongertman en daardoor zyn eigendom geworden. De volledige uitslag van de wed strijden, welke nog niet geheel geëindigd zyn, volgt. Zeeuwsche zangers In Engeland. Het Zuid Bevelandach gemengd koor is gedurende de belde Pinksterdagen en ook reeds Zaterdag in Folkestone geweest. Daar heeft het koor, gekleed in oud en nieuw Zuid-Bevolandsoh coa- tuum, drie druk bezoohte uitvoeringen gegeven en daarbij groot sucoes gehad. „Het Groene Kruis". In het Schuttershof te Middelburg is deze week de jaarvergadering van de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1