Zierikzeesche Nieuwsbode Woensdag 23 Mei 1923. zierikzeesche courant. Zeemilitie. Herhalingsoeleninnen in 1923. HINDERWET. binnenland. ABONNEMENT: Pry# per b maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Vereoh\Jnt Maandag. Woensdag en Vrijdag, Postcheque en Gironummer 99292 ADVERTENTIÊNi van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. Bi) oontraot belangrijke korting. 78ste JAARGANG. - No. 10980. InZf,ndlD* "f d'a d"* T,n nlt' Dir. I J. OE LOOZE Jr. Ulf(.-IMact. U. 1. KOSTE». yóir De BURGEMEESTER van Zikkiizib roept de in het verlofgangexsregister dezer ge meente ingeschreven zeemilicien-verlofgun- gers, hieronder vermeld, op om zich, ieder op den achter zjjn naam aangegeven dag, in werkeljjken dienst te begeven tot het vol brengen van den in art. 33 der Dienstplicht wet bedoelden dienst voor herhalingsoefe ningen. PaGÉ, JACOBUS ADRIANUS, lichting 1920, gemeente Zierikzee, 25 Juni 1923, Ma rinekazerne Amsterdam. FEIJEN,. REIN IER CORNELIS lichting 1920, gemeente Zierikzee, 25 Juni 1923, Ma rinekazerne Amsterdam. W\jzo en uur van opkomst. De opgeroepen verlofgangers moeten zorg dragen, dat zjj zich, ieder op den voor hem aangegeven dag, gekleed in hun bij vertrek met groot verlof medegenomen militaire kleedingstukken en voorzien van hun kooi- goederen, zoomede van hun zakboekje, aan melden op het schip, waarop zjj zullen wor den geoefend, en wel a. zjj, die verblijf houden in de plaats van opkomst, uiterlijk te 8 uur voormiddags; b. zjj, die verbljjf houden binnen 20 kilo meter van de plaats van opkomst, uiterljjk te 10 uur vooraiddags c. de overige verlofgangers voor zooveel zij binnen het Rijk verbluf houden, zoodra mogelijk na aankomst in ae plaats van opkomst, waarheen zjj zich met het eerstvertrekkend openbaar middel van versneld vervoer lang3 de op de vervoerbe- wijzen aangegeven route en met de op die bewijzen vermelde vervoermiddelen moeten begeven voor zooveel zjj buiten het Rjjk verbljjf houden, vóór 4 uur namiddags. Ziekte enz. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst mochten verkinderen, dient de verlofganger hiervan zoodra doenlijk door overlegging van een gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter gemeentesecretarie te doen blijken. Na zjjn herstel vervoegt hjj zich onverwijld aan boord van het Wachtschip te Willemsoord. Indien hij om een andere reden in de vol strekte onmogelijkheid mocht verkeeren om óp tijd opte komen, moet hjj zich eveneens naar dat Wachtschip begeven, zoodra hjj daartoe in staat is. Vervoer. De verlofgangers, die per spoor, tram of stoomboot moeten reizen of op de reis een of moer veren moeten passeeren en in wier zakboekje aanwezig zjjn de vereischte op wit papier gedrukte en met rooden inkt ingevulde vervoerbewjjzen on passagebiljetten, behoe ven zich vóór hun vertrek naar boord niet ter gemeentesecretarie aan te melden, doch kunnen zich rechtstreeks begeven naar het station of de aanlegplaats van. vertrekzjj stellen aldaar hun zakboekje ter hand aan den beambte, met de uitgifte van plaatsbe wijzen belast, of aan den veerman. De ver lofgangers behooren er aan te denken, dat hun het zakbookje wordt teruggegeven, als mede de strook van het vervoerbewjjs, aange zien deze strook hun gewoonlijk gedurende de reis moet dienen als plaatsbewijs. Verlofgangers, die niet in het bezit zjjn van een vervoerbewjjs of passagebiljet, in gericht om daarop de reis te kunnen vol brengen dan wel van het veer of van de veren gebruik te maken, moeten zich op den laatsten werkdag vóór hun vertrek naar boord, des voormiddags tusschen 10 en 12 uur, ter gemeentesecretarie aanmelden, ton einde aldaar in het bezit te worden gesteld van de vereischte bescheiden. Het is noodig, zich ten minste een half uur vóór het vertrek van den trein, de tram of de stoomboot aan het station of de aan legplaats te bevinden. Do verlofgangers, die zich vier of meer uren vóór het tjjdstip van aanmelding op reis moeten begeven, genieten desgewenscht op de dagen der reis een daggeld van f0,25, ongeacht den rang dien zjj bekleeden. Zij, die aanspraak hebben op daggeld en dit wenschen te ontvangen, moeten het in ont vangst nemen ter gemeentesecretarie, den laatsten werkdag vóór het vertrek naar board. Bijzondere bepalingen. Hjj, die zonder geldige reden niet voldoet aan deze oproeping, kan o. a. door een amb tenaar van de rjjks- of gemeentepolitie, door de marechaussee of de militaire politie aan gehouden en naar boord gebracht worden ook kan hjj als deserteur worden behandeld. Hjj, die zonder geldige reden zich te laat aan boord aanmeldt, maakt zich strafschuldig. Vrijstelling. Geheele of gedeeltelijke vrijstelling van herhalingsoefeningen kan worden verleend aan hem 1. die gedurende zoodanigen tijd vrywillig in werkeljjken dienst is geweest, dat op grond van de door hem in dien tjjd ver kregen geoefendheid de herhalingsoefeningen voor hem niet of niet voor den vollen duur noodig worden geacht; 2. die tijdens den duur der herhalings oefeningen onmisbaar is voor zjjn ambt, be trekking of bedrjjf; 3. die kostwinner is voor personen als hierna onder „Vergoeding" bedoeld, tenzjj er meer reden is voor het toekennen van vergoeding aan deze personen; 4. die onmisb ar is voor de instandhou ding der middelen van bestaan van die per sonen; een en ander ter beoordeeling van den Minister van Marine. Wie op een van deze gronden voor vrij stelling in aanmerking wenscht te komen, behoort spoedig daartoe aanvraag te doen. De aanvraag moet worden gericht aan den Minister van Marine, doch kan worden in gediend by den burgemeester, die dan zorgt voor de opzending aan den Minister. Het verzoek kan op ongezegeld papier worden geechreren. Vergoeding. Indien ten gevolge van het verbljjf in werkelijken dienst van don opgeroepen ver lofganger voldoende middelen tot levens onderhoud ontbreken oP zouden komen te ontbreken aan sommige personen, dan kun nen deze personen in aanmerking komen voor een geldelijke vergoeding, zoo den ver lofganger wegens dienst belang geen vrü- stelling van herhalingsoefeningen wordt verleend. Deze personen zjjn a. de echtgenoote van don dienstplichtige; b. diens bloed- of aanverwanten in de rechte linie c. diens andere bloed- of aanverwanten in den tweeden graad d. diens pleegouders e. degenen, in wier onderhoud de dienst plichtige krachtens rechterlijk vonnis moet voorzien. Verdere inlichtingen hieromtrent kunnen ter gemeentesecretarie worden gevraagd. ZiE&ifzbb, 18 Mei 1923. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Zierikzee brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bjjlagen van Gebroeders VAN POPERING, Sigarenfabrikanten alhier om vergunning tot het plaatsen van een oven voor het drogen van sigaren, in het voor gedeelte van ijet perceel, staande op den hoek van de Breestraat en Krepelstraat, wjjk C, no. 304, kadastraal bekend in sectie B, no. 782. Op Dinsdag 5 Juni a.s., des namid dags 2 uur, zal ten Stadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verdoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zjj, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtiad zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 aer Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun betwaren MONDELING toe te lichten. Zierikzee, 22 Mei 1923. Burgemeester en Wethoudera voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer zijn ter hervatting van de werkzaamheden bij eengeroepen tegen Dinsdag 29 Mei, des avonds halfnegen. De Indische leening. Verschenen is de Memorie van Ant woord op het Voorloopig Verslag be treffende het aangaan van een Indische geldleening. Daarbij heeft de regeering bij Nota van Wijziging nader voorgesteld het lee- ningsbedrag, waarvoor machtiging wordt gevraagd, te beperken tot 300 milhoen. Men weet dat het oorspronkelijk in de bedoeling der regeering lag, een 400 mil- lioen-leening aan te gaan. De Fransche gezant in Zeeland. De heer Benoist komt Woensdagavond as. te Viissingen aan. Vrijdag is de ge zant de gast van de Zeeuwsche Land- bouwmaatschappij voor een bezoek aan Zuid-Beveland. waar te 's Heer Arends- kerke een echt Zecwsch Landbouwbe drijf wordt bezocht en vervolgens door het zuidelijk deel van het eiland naar Goes wordt gereden. Vopr den middag staan een bezoek aan den Wilhelmina- polder en aan een kweekerij te Kapelle op het programma. Censuur in 't Roergebied. Uit het door de Franschen bezette Duit- sche gebied worden hier te lande brieven ontvangen, gecensureerd als gedurende den oorlog. De Suikerprijs. De Ned. vereeniging van Huisvrouwen vraagt den Minister van Handel enz. ten spoedigste van overheidswege maatregelen te willen nemen tegen de prijsopdrijving van suiker, Welke ontstaat, doordat men gébruik maakt van de hooge noteeringen op de buitenlandsche, speciaal Ameri- kaansche markten. De voorraden suiker in de laatste campagne verwerkt de hier gebruikte suiker wordt niet van over zee ingevoerd zijn, aldus het verzoek, voor binnenlandsch verbruik alleszins vol doende en de kostprijs voor den handel laat een voldoende Winst over. De Zomertijd. Op de vragen van den heer Braat, be treffende den einddatum van den zomer tijd, heeft de minister van Binnenl. Zaken en Landbouw! het volgende geantwoord: Bij het stellen van den einddatum van den zomertijd valt, evenals bij de bepa ling van het aanvangstijdstip, in het be lang van het internationaal spoorwegver keer, zooveel mogelijk rekening te hou den met de maatregelen, ter zake van zomertijd getroffen in het buitenland, met name in België. Voor zoover bekend, is in België be doelde einddatum voor dit jaar nog niet vastgesteld. Uit dien hoofde bevat ook het Kon. besluit van 24 April 1923 te dier zake geen bepaling. De minister heeft de vereischte stappen gedaan om langs diplomatieken weg om trent den einddatum van den zomertijd, welke voor België zal gelden, inlichtingen te verkrijgen. In afwachting van die gegevens meent de minister zich vooralsnog te mogen ont houden van het uitspreken van een mee ning omtrent het tijdstip, dat als einde van den zomertijd hier te lande dit jaar ware in aanmerking te brengen. Wel kan hij de verzekering geven, dat, zoodra de noodige gegevens zullen zijn ontvangen, vaststelling van den einddatum zal wor den bevorderd. Uit Stad en Provinole ZIERIKZEE. De commies 2e klasse J. C. Maanvoogd Bergwerf, aan boord re cherchevaalt uig ..Zeehond", is met in gang van 1 Juni 1923 verplaatst naar Delfzijl. De commies 2e klasse J. Olree, aan boord van het recherche-vaartuig „Zeehond", is met ingang van 1 Juni 1923 verplaatst naar Den Helder, aan boord recherche-vaartuig „Zeemeeuw". De verplaatsing van den oommies te Water, A. Hartog naar Bierum is inge trokken en is hij met ingang van denzelf den datum verplaatst naar Hans weert aan boord „Albatros". De commies le klasse G. Dubbelt, machinist a/b. van het recherchevaartuig „Zeeland", is met ingang von 1 Juli a's zoodanig verplaatst naar Delfshaven a b. van het recherchevaartuig „Zeehond". De heer P. E. Moolenburgh van Stavenisse, gel». 5 Sept. 1872 en oud leerling der R.H.B.S. alhier, is tot re sident van Bali benoemd. De collecte inzake „hulp aan Duitschland" heeft, na aftrek der on kosten ad f 2,65. opgebracht f 510, ver der zijn eenige levensmiddelen en klee- dingsiukken ontvangen. De Commissaris der Koningin zal Maandag 28 Mei a.s. de gemeenten Brui- nisse, Dreischor, Nieuwer kerk, Ouwerkerk en Oosterland bezoeken. BROUWERSHAVEN. De uitslag der ver kiezing voor den gemeenteraad is als volgt: Aantal kiezers 698, uitgebrachte stemmen 638, van onwaarde 16, geldige stemmen 622, kiesdeeler 88°/7. Lijst I (A.-R.), C. W, den Boer 137 St., H. Ver- hoeff 2 st., Cornelis v. Wouwte 0 st., Jan Slager 3 st., B. van der Wal 4 St., B. v. Beveren 0 st., totaal 146 st. Gekozen C. W. den Boer en H. Verhoeff. Lijst II (V.-B.): N. van Sluis 143 st., C.s Gast 69 st., K. J. v. Schelven 46 st., M. Panne- koek ll st., Joh.a Huisman 22 St., J.s J.s Vink 7 st., Ph. v. d. Velde 4 st., W. v. Beveren Cz. 1 st., totaal 303 st. Gekozen N. v. Sluis, C.s Gast en K. J. v. Schelven. Lijst III (S. D. A. P.): A. Platteschorre, geb. v. Donge 107 st., P. Ringelberg 41 st., J. P. Priem 4 st., C. Freeke 3 st., J. Fase 17 st., Mar.s de Moor Mz. 0 st., J. v. Donge Lz. 1 st., totaal 173 stemmen. Gekozen zijn: A. Platteschorre, geb. v. Donge en P. Ringelberg. De verhouding Wordt dui» 2 A.vR.i 3 V.B. en 2 S. D. A. P., terwijl de uitslag in 1919 was 1 A.-R., 2 V.B., 3 S. D. A. P. en 1 neutraal. NOORDWELLE. Tot leden van den ge meenteraad zijn verkozen verklaard de heeren L. Blom, C. A. Boogerd, C. Elen- baas, K. Viergever, W. Boot, D. Hart en KI. van der Maas. ELLEMEET. De uitslag der gemeente raadsverkiezingen op Woensdag 16 Mei is als volgt: Uitgebrachte geldige stem men 244. Lijst 1, M. Capelle 18 st.; Lijst 2, M. de Glopper 48, J. Steur 19, P. Gast 39, J. van der Stolpe 13. A. Geleijnse 9, A. P. van der Weijde 46, M. den Boer 20, N. de Kater 12, J. Hanse Az. 9, A, Geelhoed 1, C. M. Kristelijn 10 stemmen. Gekozen de heeren M. de Glopper, J. Steur, P. Gast, J van der Stolpe, A. Geleijnse, allen aftr., A. P. van der Weijde, M. den Boer. ELKERZEE. Bij de Vrijdag gehouden stemming voor den gemeenteraad zijn uit gebracht 275 geldige stemmen. Daarvan verkregen T. J. van den Bout 59, C. Pad mos 43, J. de Vrieze 41, J. Kloet 23, J.b Spits 19, Joh. de Jonge 18, C. Hanson 17, L. Blom 31, N. van der Linde 8, J. Verjaal 7, J. van der Werf 4, Everwijn 3, J. van Dommele 1 en Deist 1 st., zoodat verkozen zijn verklaard de heeren T. J. van den Bout, C. Padmos, J. de Vrieze, J.b Spits, L. Blom, J. Kloet en C, Hanson. OUWERKERK. Zaterdagavond werd bij gelegenheid van het le concert in dit seizoen van het muziekgezelschap „Nieuw Leven" de pas veroverde muziektent in gewijd. Hoewel het een gebruikte is, maakte zij, versierd met groen en bloe men, een aardigen indruk. De burge meester sprak bij die gelegenheid eenige hartelijke woorden en hoopte, dat deze muziektent maar eene voorloopige zou Zijn. Na den dank van den directeur volg de de uitvoering, die zeker goed geslaagd mag heeten. Van een geacht ingezetene ontving lust gezelschap een ruime gift, ter dekking van de kosten der tent. De op Vrijdag 18 dezer gehouden stemming voor leden van den gemeente raad had de volgende uitkomst: Lijst 1: W. Bolijn 102, C, Hendrikse 13, J. J. Gil- jamse 7, G. Goudzwaard 4, W. A. van den Bos 7, C. J. Smits 4, C. B. Boogerd 5 en C. Heule 1; Lijst 2a.: A. N. van Langeraad 57 en A. Bolijn 6; Lijst 2b: A. C. v. d. Have 31, K. van de Stolpe 24, M. Vijverberg 11, M. Goudzwaard 6, J. L. Kuijper 9, G. van der Heide 3, C. O. Romeijn M. Willemse 2; Lijst 3: P. Hoogerhuis 16; Lijst 4: Chr. Boogerd 37 en Chr. de Later Gekozen zijn W. Bolijn (aftr.), C. Hen drikse, J. J. Giljamse, A. N. van Lange raad (aftr.), A. C. v. d. Have (aftr.), K. van de Stolpe (aftr.) en Chr. Boogerd (aftr.). NIEUWERKERK. Aan den burgemeester dezer gemeente is door de damescommis sie, die zich heeft belast met de collecte ten bate der Duitsche kinderen, afgedra gen de som van een honderd drie en vijf tig gulden 67»/o cent (f 153,675). Het gure weder trotseerende heeft de commissie zich dapper van haar taak gekweten, met het schoone resultaat van zulk een belang rijke som voor het edele doel te hebben bijeengebracht. Vrijdag Werd in de openb. school op feestelijke "Wijze het 40-jarig jubileum van den onderwijzer, dhr. J. Smallegange gevierd. Door de schoolkinderen werden hem en zijn familie liederen toegezongen, nadat hij door het Hoofd der School was gehuldigd voor zijn ijver en toewij ding; namens 't dagel. bestuur, dat tegen woordig was, voerde de burgemeester het woord om de deugden en verdiensten van den jubilaris te schetsen. Vanwege het personeel Werd hem een mand met bloe men aangeboden; namens de burgerij bood de burgemeester hem een fraai schrijfbureau aan. De heer Smallegange dankte diep geroerd voor de overstelpende bewijzen van waardeering. Hij vroeg ver lof de kinderen te mogen tracteeren, Wat natuurlijk dankbaar werd aanvaard. De verschillende commissies, als schoolcom missie, oudercommissie, comnrssie tot we ring 'Man schoolverzuim, raadsleden, die alle tegenwoordig waren, werden uitge- noodigd ter receptie, waar men nog eeni- gen tijd met den jubilaris en zijn familie gezellig bijeen bleef en Waar nog menig hartelijk woord werd gesproken. Des avonds werd voor de woning van den heer Smallegange de gebruikelijke sere nade door het plaatselijk fanfarecorps ge bracht. BRUINISSE. Bij de Vrijdag gehouden stemming voor leden van den gemeente raad werden 1120 geldige stemmen uitge bracht. Hiervan verkregen: Lijst 1 ,Zee- liedenbond 99 st.; Lijst II (Chr.-Hist. Par tij) 86 st; Lijst III (Anti-Rev.) 237 st.; Lijst IV (Geref. Staatspartij) 133 st.; Lijst V (Vrijz., „Burgerplicht") 565 st. Herkozen Werden de heeren J. C. Bolier en L. van Meurs; gekozen de heeren F. D. van Ves- sem en M. Vijverberg, allen vrijzinnig; herkozen de heeren Johs J. Wemmers en W. van den Berg Dz., beiden anti- rev.; gekozen de heer Joh. de Waal Cz., Geref. Staatspartij. Door het muziekgezelschap „Nu met Hope" werd bij enkele der gekozenen eene serenade gebracht, die veel volk lokte en in de gemeente veel levendigheid bracht ST.-FILIPSLAND. Als leden van den gemeenteraad zijn gekozen: P. J. de Ruij- ter (aftr.). A. W. Beurkens (aftr.)f A. M. van Dijke (aftr.), A. A. v. Nieuiwen- huijzen (aftr.), L. J. van Nieulwenhuij- zen, F. Schreuder, Th. A. Boudeling (aftr.). Niet herkozen werden: L. Neele en J. van Strien. THOLEN. De uitslag van de verkiezing voor den gemeenteraad alhier is als volgt: Uitgebracht 1300 stemmen, van onwaarde 45, kiesdeeler 112. Lijst-de Jong, Democr, Partij 58 st., niet gekozen. Lijst St.-Geref. Partij 157 st., gekozen P. Baaij en M. v. d. Weele. Lijst S. D. A. P. 132 st., ge kozen J. Overbeeke en C. Goedegebuure. Lijst Vr. A.-R. Partij 56 st., niet gekozen. Lijst Vr. Dem. Partij 76 st., niet gekozen. Lijst R.-K. Partij 109 st., gekozen Th. A. Aertssens (aftr.) Lijst Chr.-Hist. 237 stem men, gekozen J. Geluk (aftr.) en H. G. Deurloo (aftr.) Lijst Vrijheidsbond 290 st., gekozen J. M. Wagemaker, W- Moelker en D. Klompe, allen aftr. Lijst Anti-Rev. 120 st., gekozen H. Goossen (aftr.) De V.-B. verliezen 2 zetels, welke be zet worden door de S. D. A. P. De Anti- Rev. en Chr.-Hist. verliezen elk een zetel, Welke overgaan naar de St. Geref. Partij. De verhouding blijft als vroeger 6 Rechts en 5 Links. ONDERWIJS» De eind-examens der R. H. B. S. te Zierikzee, zullen 12, 13 en 14 Juli Worden afgenomen. Deskundigen, met Wier mede- Werking de examens zullen worden af genomen, zijn dr. F. Schuh, dr. G. Meijer, mr. H. P. Grobbee, dr. A. F. Krull en G. J. W. Oldeman. Voor het examen krankzinnigenver pleging (2de gedeelte) slaagden o.a. de dames L. Bal en M. Bal van Sirjans- land. KERKNIEUWS, Te Nieuw-Vennep, ft. A. Dönszelmann te VTorkum. Te Lettelbert, S. de Vries te Zevenhuizen (Gr.) Aangenomen: Naar Oosterwierum, A. Burger, em.-pred. t? Oegstgeest. Bedankt: Voor Oude-Tonge, J. H. van Padderiburgh te Elspeet. Voor Wijk bij Duurstede, J. M. -Lammers te Nun- speet. Voor Tienhoven (U.), H. W. Lovmk le Ge'selaar. ZIERIKZEE. Op 21 Me: j.l. was het 75 jaar geleden, dat de Nieuwe Kerk alhier plechtig werd ingewijd door ds. G. C. Droogleever Fortuijn, met eene rede over Psalm 26 vers 8a. Geref. Kerk. Beroepen: Te Nijemirdum, S. P. Ver meer, cand. te haa-lem. - Te Maas sluis (B.), F. W. H. Bramer te Hooge- veen. Aangenomen: Naar Hoogeveen, P. J. Lambooy, cand. te De Bilt. Bedankt: Voor Wanswerd, J. H. Kui per te Winsum (Fr.). Voor Boskoop, D. B. Hagenbeek te Vlaardingen, Voor Alblasserdam, J. A. Verhoog te Willem stad. Geref. Gem. Beroepen: Te Kampen en te Ridder kerk, J. Vreugdenhil te Borssele. Te 's Gravenhage, G. H. Kersten te lerseke. Bedankt: Voor Boskoop J. Fraanje te Barneveld. SCHERPENISSE. Vrijdagavond 6.30 uur ds. Fraanje van Barneveld. Ned. Kerr. Kerk. Beroepen: Te Delfshaven, dr. F. W. A. Kortf Jr. te Heemstede. Te Wor- kum, K. Hielkema te Kampen. Te Ooster-Nijkerk (Fr.), E. van Asch te Daarle. Te Zwammerdam, J. G. Hooyer te Rhenen. Te Uithuizermeeden (w.g,), A. Keuzenkamp, ev.-pred. te Ëmmen. LANDBOUW EN VEETEELT. Op een dezer dagen te Goes in hótel „Centraal" gehouden vergadering van af gevaardigden van de bestaande Bonden van Paardenfokkers, Welke vergadering 'werd bijgewoond door den voorzitter en secretaris der afd. Zeeland van het Ned. Paardenstamboek, werd unaniem besloten met een attractie op de a.s. te houden tentoonstelling in den Haag uit te komen. Door den heer Hanken werd duidelijk in het licht gesteld, dat deze beweging niet van de afdeeling moest uitgaan, maar wel degelijk van de bestaande bonden. Ter verdere afwikkeling van deze plan nen zal 6 Juni wederom een vergadering Worden gehouden met twee afgevaardig den van leder der 8 bestaande bonden In deze provincie. De bedoeling :s in hoofdzaak Zeeland bizonder te doen uit komen in den Haag en in Zeeland meer belangstelling te wekken voor deze ten toonstelling. De Thoolsche tentoonstelling. De Zeeuwische Landbouwtentoonstelling wordt, zooals bekend, dit jaar gehouden op Donderdag 28 Juni e.k. en wel nabij de stad Tholen, op een weide tusschen den Oudolandschen dijk en het Steenen- kruis, aan den straatweg naar Poortvliet. Aan de eigenlijke tentoonstelling gaat de algemeene vergadering der Z. L. M. voor af, welke 27 Juni in de sociëteit „Non Semper" plaats heeft en waar de alge meene voorzitter, mr. P. Dieleman, een historisch overzicht hoopt te geven over het 80-jarig bestaan der Z. L. M., terwijl volgens het „Z. L." de heer J. C. Dorst, cultuur consulent der Friesche Landbouw-Mij. zal spreken over „De aardappelcultuur in de Friesche kleibou w- streek". Dienzelfden dag Wordt des namiddags een rijtoer door het eiland Tholen ge houden. Van de stad Tholen naar het terrein zullen verschillende autobussen rijden, ter- Wijl het fanfarecorps „Conoordia" een fes tival zal organiseeren. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Zoo langzamerhand is er in ons stadje gelukkig meer belangstelling op te mer ken in het bijwonen van muziekuitvoe ringen. Groot is het aantal van goede concerten echter met. doch dit hangt ook al weer af van het aantal bezoe kers. Hoe het ook zij, de heer Klimmer- boom mag zeker een woord van dank niet worden onthouden, voor zijn ijver om maar steeds door te gaan, op eigen initiatief concerten te organiseeren, zoo ais 10 Januari j.l. in de Concertzaal cn nu weer in de Nieuwe Kerk. Volgens achterstaande advertentie krijgen we op Woensdag 30 Mei, het eerste der 2 con certen, 'wederom onze welbekende zan ger en vroegere stadgenoot, Üe heer Jac. van Kempen uit Bloemendaal te hooren, die zeker geen nadere omschrijving van zijn schoon stemgeluid, en aanbeveling a's zanger noodig heeft. Alleen zij opgemerkt dat ditmaal veel Hollandsch zal worden gezongen. Hij brengt mede, den in Haarlem gevierden Barilonzanger, den heer F. Hin uit Haar lem, om te zamen zieer schoone duelten voor te dragen. Voor het orgel zijn de nieuwste composities gekozen, waaron der ook koraal en marsch uit „de Mees terzangers" van R. Wagner voorkomt. Verwacht wordt, dat velen van deze uit voering gebruik zullen maken, opdat de 2e, op Woensdag 27 Juni, met mede werking van mevr. Klimmerboom en de heer Carl Schaper, solo-violoncellist, bei den uit Keulen, ook zal kunnen door gaan. RECHTZAKEN. Te 's-Gravenhage is op 76-jarigen leef tijd overleden jhr. mr. J. Schuurbeqqe

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1