Zierikzeesche A Nieuwsbode TIUL abonnement: Vrijdag 18 Mei 1923 zierikzeesche courant. EERSTE BLADT Algemeen Overzicht. -TABLETTEN Pry» per 8 maauüen f 1,60, franco per post f 1,80. Voor het baltenland per Jaar f 10, Afzonderlek© nummers 5 cent. Versotfijnt Maandag Woenadag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 ADVERTENTIËN a van 1—8 regels 60 ota., van 4 regels en daarboven 20 ota. per regel. Beolames 80 ota. p. regel. Bij contraot belangrijke korting. 78ste JAABttANG. - No. 10929. °r d»s ui«- Oir. J. DE LOOZE Jr. Ült|.-Wict. M. J. tOSIE». va<Sr m Dit nummer bestaat uit 8 bladen. Er is een nieuwe Duitsche nota op komst, welke Waarschijnlijk reeds morgen (Zaterdag) door dr. Cuno aan de betrok ken mogendheden zal worden gericht. In middels is men van de zijde der Duitsche regeering met de Engelsche in correspon dentie getreden over opheldering van en kele punten der Engelsche nota, voorna melijk over het bedrag en de garantie. De onderhandelingen zullen dus worden voortgezet, maar of ze kans van slagen zullen hebben, mag worden betwijfeld, daar Frankrijk onverzoenlijk schijnt. De oud-Minister Loucheur heeft dezer dagen in Parijs een rede gehouden, waar in hij o. m. betoogde, dat de linker-Rijn- oever niet onder Pruisische heerschappij mag blijven en het Rijnland onafhankelijk moet worden in een economisch en poli tiek verband met overig Duitschland, on der een contróle, waardoor het onmogelijk wordt militaire toebereidselen te treffen. Loucheur besloot met te zeggen, dat Frankrijk aan de Ruhr zal blijven, zoolang het geen waarborgen voor zijn veiligheid heeft gekregen! Hoewel de oud-minister slechts als privé persoon het woord voerde en niet namens de regeering, is deze uitspraak toch tee kenend voor den geest, welke zeer velen in Frankrijk beheerscht. Eerst heette het, dat het zwaar beproefde Frankrijk scha deloos gesteld diende te worden voor de ontzaglijke wonden, die het gedurende den oorlog van den invaller had ontvan gen en nu men op den weg schijnt, dat in een niet al .te verre toekomst de schade loosstellingskwestie wordt geregeld, heet het nu weer, dat Frankrijk niet uit het bezette gebied zal vertrekken, vooraleer het voldoende waarborgen heeft voor zijn veiligheid. t Was te voorzien, dat Frankrijk, een maal in het Ruhrgebied de industriëele hartader van Duitschland daaruit niet spoedig te verdrijven zou zijn, want een zoo schoone gelegenheid om den gehaten Pruis ook eens den hak van den over weldiger te laten voelen, zou zich nooit meer voor doen. Het directe resultaat is tot dusver vrijwel onbelangrijk geweest, het indirecte evenwel belangrijker, maar minder gewenscht, n.l. steeds toenemende verbittering tusschen de twee volken en 't Leggen der kiem voor een nieuwen oor log, die de Europeesche bezetting dreigt te verwoesten. In 't oosten is de kim nog altijd om floerst en geen licht vermag door te drin gen in de pikzwarte duisternis van Sovjet- Rusland. Uit dien onweerszwangeren he mel schieten zoo nu en dan rossige flitsen van godsdiensthaat, revolutiegeest en oor logsdreigementen. Met Polen vooral is de verhouding heel slecht. Eenige dagen ge leden heeft de dictator Trotsky, bij een revue over een sovjetlegerafdeeling, op die slechte verhouding gezinspeeld en o. a. met nadruk gewezen op het bezoek van den Franschen maarschalk Foch ep de hulp, die Frankrijk meermalen aan Polen heeft verleend. De Polen, de naaste buren van de Sov jet-Russen, welke nabuurschap wij hen gaarne gunnen, zijn van hun kant verbeten op de communisten, wiens zegenrijk be stuur zij van nabij kennen en wellicht reeds aan den lijve hebben ondervonden door allerlei plagerijen en onaangenaam heden. Op 't oogenblik schijnt weer wat bizon- ders op til te zijn, want de buitenlandsche verloven van militieplichtigen zijn inge trokken, hetgeen op mobilisatie wijst. Tegen wïen is dezen maatregèl gericht? Het kan ook zijn dat de troepen bestemd zijn voor 't bezetten van de douanegrens te Danzig. De toestand door het verdrag van Versailles in N.-O. Duitschland ge schapen, is niet rooskleurig. In theorie kan men achter een conferentietafel wel landen verdeelen en volken bijeen voegen of van elkaar scheiden, maar in de prac- tijk gaat zulks niet zoo gemakkelij.k. In België schijnt de staking van het post-, telegraaf- en spoorwegpersoneel op. z'n laatste beenen te loopen, blijkens de laatst ingekomen berichten, welke mel den, dat de Belg. minister van spoorwegen verklaard heeft, „het stakende personeel binnen den kortst mogelijken tijd de vol doening te geven, die het verdient". De regeeringsverklaring beschouwt men alge meen als een wegbereider naar de be vrediging en oplossing van het conflict. BINNENLAND." De Rijksmiddelen. Ook de middelenstaat van 's Rijks schatkist over de maand April toont achteruitgang van de opbrengst dier mid delen aan, al is die vermindering geluk kig niét zoo groot als in Maart. Bij een vergelijking met het vorig jaar blijkt, dat de Inkomstenbelasting ruim 7 ton is achter gebleven. Het totaalcijfer is over April f 12.92 miilioen. Herhaal delijk is er op gewezen, dat het ruim vloeien der middelen, niettegenstaande de al dan niet gemotiveerde jammerklachten, eenmaal moest ophouden, omdat deze groote baten het gevolg waren van de invordering van groote achterstallige be dragen. De vermogensbelasting leverde f 1 miilioen minder op dan verleden jaar De dividend- en tantièmebelasting (bracht f 497.000 op tegen f 741,000 in '22. De accijns op t gedistilleerd leverde f 3,90 miilioen op, tegen f 4,87 miilioen in April 1922, terwijl de accijns op de Suiker f 3,24 opbracht tegen f 2,20 in '22. De invoerrechten gaan weder achter uit; de zegelrechten brachten iets meer op; de registratierechten Vertoonen een verderen teruggang. Aan buitengewone middelen ontving de schatkist f 23000 O.W.-belasting (v. j. f 1,78 miilioen), als mede f 11,59 opcenten ten bate van het Lfeeningsfonds (v. j. f 13,74 miilioen). In het geheel is sinds den aanvang des jaars f 194.06 miilioen ontvangen tegen f 200,24 miilioen, waarvan uit de gewone middelen f 142.17 (v. j. f 136,75) mii lioen, uit ae O.W.-belasting f 13,99 (v. j. t 22,62) miilioen en uit de Leenings- bpcenten f 37,90 (v'. j. f 40,87) miilioen. OflZd nationale -chuld. Onze nationale schuld bedroeg op 31 Dec. j.l. f 31801/2 miilioen (tegen 2940 miilioen in 1922 en tegen f 1154 milpoen vóór 1914). Het regeerlngsjubileum ran de Koningin. Pd minister van arbeid heeft naar aanleiding van een verzoek van het Na tionaal Comité tegen het alcoholisme, on der de aandacht van de gemeentebestu ren gebracht de vraag of het geen aan beveling verdient op de dagen van de viering van het 25-jarig regeeringsjubi- leum van de Koningin een tapverbod van sterken drank uit te vaardigen. De minister heeft de gemeentebesturen uitgenoodigd de wensche.ijkheid van zoo danig verbod te overwegen. Uit Stad en Provinoie. KERKWERVE. De uitslag der gemeen teraadsverkiezing alhier, op Woensdag jl. is a's volgt: Aantal kiezers 436. Uitge brachte geldige stemmen 378. Van on waarde 10. Lijst 1, J. F. Fondse 39; J. J. de Vlieger Hz., 2; lijst 2, chr.-hist., J. van Damme 17; Anth. Landman 5; P. de Vlieger 4; A. B. Jonker lijst 3, vrijz., M. J. der Weduwen 63; G. j. van der Cingel 60; H. Beije 10; M. M. Hanse 5; M. C. van der Linde 44; M. L. Hendrlkse P. J. van den Bos 3; lijst 4, a -r., H. Viergever 47; C. Boot Jz. 21; G. van der Sluis 39; S. bij de Vaate Bz. 6; C. van der Wekken Az. 10; L. van der Wekken Mz. 3; M. L. den Boer Gekozen de heeren J. F. Fondse, M. J. der Weduwen; G. J. van der Cingel (aftr.); H. Beije (aftr.); M. C van der Linde (aftr.); H. Viergever (aftr.) en G. van der Sluis (aftr.) HAAMSTEDE. In de laatst gehouden vergadering van het bestuur en inge landen van den polder Westerenban van Schouwen wees de voorzitter op een in de ..Zierikzeesche Nieuwsbode" voorko mend verslag vair de vergadering van hoofdingelanden van het waterschap Schouwen, waaruit bleek dat in de ver gadering te sprake was gebracht de mo gelijkheid van een minnelijke schikking in het aanhangige proces met dezen pol der. De voorzitter meent, dat tot een minnelijke schikking niet kan worden medegewerkt, doch acht het gewenscht, dat deze zaak nog eens onder het oog van ingelanden wordt gebracht, daar de meesten met de juiste toedracht niet of niet voldoende bekend zijn, hetgeen ook het geval schijnt te zijn met vele hoofdingelanden en ingelanden van het waterschap Schouwen. De voorzitter wijst er dan op, dat in 1908 de polderwaterleiding in den Wes- terenbanpolder is gedolven en op vol doende diepte gebracht, onder toezicht van den waterbouwkundig ambtenaar van Schouwen, P. Hanson. Bij deze bedelving werden de oude kokers vervangen door nieuwe cementkokers van 50 en 60 c.M. Tevens werden bij die gelegenheid, op het hooge gedeelte drie stuwen geplaatst, om het water, indien het nocdig was, op deze hooge gronden eenigszins vast te houden. In 1912 was deze water leiding, wegens de groote diepte, door afschuiving van kanten en door uitvloei- ingtffran zand, weder zoo ondiep gewor- dan, dat het water in het lage gedeelte van den polder te hoog stond. In 1913 werd nog getracht het water uit het lager gedeelte langs een anderen weg af te voeren, doch ook dit bracht geen afdoende verbetering aan. In 1912 kwam bij het bestuur van den polder een schrij ven in van dhr. Mulder, mét het verzoek aan het waterschap Schouwen aan t» vragen, om de peilsloot op Schouwen ten Noorden van zijn voormalige was- scherij te laten vervallen. Door deze peilsloot werd het water afgevoerd doof twee naast elkaar liggende kokers van 20 bij 20 c.M.; de waterleiding ten zui den van de waschinrichting ontving zijn water door een koker van 25 c.M., zoo dat deze peilsloot minder water door liet, dan die ten Noorden. Dit verzoek werd door Schouwen ingewilligd, en werd aan het Bestuur van den polder vergunning gegeven om den duiker ten Zuiden van de wasscherij te vervangen door een koker van 50 c.M.. zonder eeni ge verdere verplichting daaraan te ver binden. In 1914, werd de hulp ingeroe pen van den ingenieur K'oppert uit Zie- rikzee, die na bespreking van een drietal plannen adviseerde tot het plaatsen van een watermolen, hetgeen z.i. ook zeer voordeelig zou zijn voor;de hooger ge legen gronden in den polder. Het water kon over de in 1908 aangebrachte stuwen worden heengevoerd; zoodat het op de lagere gronden op behoorlijk peil gehou den kon worden en op de hoogere gron den ten allen tijde ongeveer 40 a 50 c.M. hooger. De molen werd geplaatst en in 1919 kwam van het waterschap Schouwen het bericht, dat er voortdu rend klachten inkwamen over te veel waterafvoer door den Banpolder; dat de polder minder water moest afvoeren en indien hieraan geen gevolg gegeven werd, de polder dan verplicht zou zijn hiervoor jaarlijks een zeker bedrag aan Schou wen te betalen, waartoe men echter de zen polder nooit -mn verplichten, met het oog op het historisch recht van' doortocht. In 1920 ontving da Westeren banpolder eene dagvaardiging, en werd daarin den polder ten laste gelegd, dat in 1914 ongevraagd een watermolen was geplaatst, dat toen al de aanwezige ko kers werden vervangen door kokers van 50 en 60 c.M., dat toen in de water leiding drie stuwen werden geplaatst, dat het water tusschen die stuwen hoog werd opgemalen en wanneer dan de wa terleiding tusschen die stuwen was vol- gemalen. deze stuwen tegelijk opgetrok ken werden, zoodat het water met groote kracht en snelheid op Schouwen at vloei de. Ook vermeldde de dagvaardiging, dat de toestand van de peilsloot in Schou wen, die het water van den Ban onl- ving, goed was, maar toch nu met vol doende bleek te zijn, zoodat een geheel nieuivc waterleiding moest worden ge maakt. De voorzitter wijst op de on waarheden in deze dagvaardiging. De bedoelde kokers en stuwen zijn reeds in 1908 aangebracht, terwijl de stuwen na het plaatsen van den mtflen niet meer zijn opgetrokken. Omtrent de toe stand van dc peilsloot op Schouwen zegt de hoofdingenieur van den Rijkswater staat, dat die toestand zeer onvoldoenae is, heeft vooral aan den Lagen Zoom een bodembreedte van 25 a 30 c.M., bovendien staan boomwortels en elzen tronken midden in de s'.oot, zoodat het water onmogelijk een goede doorstroo ming kan hebben. Wat de geheele nieuwe waterleiding betreft, de voorzitter vraagt aan het hoofdingeland van het waterschap Schouwen, dhr. L. L. Bolle, hem die waterleiding aan tc wijzen, waarop cfflV. Bolle antwoordt, 'dat hij dit niet kan, omdat die waterleiding er niet is. Hoog- •stens zijn aan de bestaande waterleiding onbeduidende kosten gemaakt. De voor zitter meent, dat straks bij het getui genverhoor, het leugenachtige van de be wering van Schouwen wel aan den dag moet komen. Met een heemraad van het Waterschap Schouwen heeft hij (voorzitter) nog kort geleden de geheele kwestie besproken en ontving hij de verklaring, dat hij, en zeker ook al zijn collega's, niet op de hoogte waren met den toestand, ook niet wat betreft de den Westerenbanpolder ten laste gelegde feiten. De voorzitter meent, dat het dan nu tijd wordt, dat de oogan van de heemraden van het water schap Schouwen eens open gaan, of dat anders ook de hoofdingelanden zich eens met deZe zaak gaan bemoeien, om te voorkomen, dat het Dagelijksch Bestuur van Schouwen te veel gaat spelen met het geld van ingelanden van Schouwen. Nu wordt er door sommigen gejubeld, doch straks zal het spreekwoord gelden „wie het laatst lacht, lacht het best", want het recht is aan de zijde van den Westerenbanpolder. OOSTERLAND. Bij de verkiezing voor den gemeenteraad op Woensdag j.l. wer den uitgebracht op lijst la 96 stemmen; H. P. Hendrikse 41; A. de Visser 32; L. W. Boogert 20; J. H. Viergever 3; op lijst lb 198 stemmen; J. M. de Weeze 99; A. S. van Hoeve 95; M. C. v. Driel 1; M. Capelle 1; G. de Jonge 2; op lijst 2 139 stemmen; C. M. Zeyler 68; S. de Rijke 41; J. H. Flohil 17; P. M. Viergever 4; D. Fluit 9; op lijst 3 202 St.; F. v. d. Hulle 63; J. J. de Vod 129; H. v. d. Maas 10; op lijst 4 116 st.; M. van As 67; M. Bolle 38; Jacob Stouten Johz. 5; D. van Popering 6. De stand is nu 4 rechts tegen 3 links. De vrijheidsbond verloor een zetel en de C.-H. partij won een zetel. Gekozen zijn de heeren: H. P. Hendrikse; J. M. de Weeze; A. S. van Hoeve; C. M. Zeiler; F. v. d. Hulle; -J. J. de Vos en M. van As. ST.-MAARTENSDIJK. In de gehouden vergadering van ingelanden van 't Water schap en der verschillende polders we den vastgesteld de rekeningen over den afgeloopen dienst, als die van het Water schap: in ontvang op f 23592,95, in uitgaaf op f 22008.085, goed slot f 1584,865; der 4 Polders in ontvang op f 65823.065, in uitg. op f 47005,335, goed slot f18817,73; «en Polder Oncleland: in ontvang op f 2253,87, in uitgaaf op f245,655, goed slot f 2008,215 den Polder Noord: in ontvang op f 4500, in uitg. op f 2005,195, goed slot f2494,805; den Polder Havensoord: in ontvang op f 24,045, in uitgaaf op nihil, goed slot f 24,045; de Polders Groote en Kleine Landekens en Pluimpot: in ontvang op f 35,835, in uitgaaf op nihil, goed slot f 35,835; den polder Slabbecoorne: in ontvang op f 1865,—, in uitgaaf op f 1063,545, goed slot f 801 545; den Polder Molen: in ontv, op f 2805, in uitgaaf op f 2391,66, goed slot f413,34. De begrootingen werden vastgesteld in ontv. en uitg. op: Waterschap f 22775,34, 4 Polders f 35119,74, Oudeland f2426,835, Noord f 4261,985, Ravensoord f24,045, Gr. en KI. Landekens en Pluimpot f 35,835, Slabbecoorne f 1000, Molen f 2919,25. Het dijkgeschot voor den dienst 1923/24 bedraagt per H.A. voor: Oudeland f 24, Noord f 26,50, Ravens oord f 13, Uiterstnieuwland f 23, Middel land f 23, Gr. en Kl. Landekens en Pluim pot f 13, Slabbecoorne f27, Molen f28, Vroonlanden Waterschap f 2,85, Vroonlan den 4 polders f 9. Goedgekeurd werd, dat de watergang onder den Molendijk door de gemeente wordt overbrugd, terwijl geen bezwaren bestaan tegen vervallenverklaring van een gedeelte der waterleiding en demping. Betrekkelijk uitvoering der Pensioenwet 1922, wordt goedkeuring verleend aan het adres van het bestuur aan H. M. de Konin gin om onttrekking aan- of ontheffing van artikel 160 dier wet, voor de tegenwoor dige ambtenaren. Een voorstel om de jaar- lijksche commissie van onderzoek der ad ministratie om te zetten in een 5 jaarlijk- sche wordt verworpen. Een voorstel van den heer Nelisse om de schoonmaak der waterleidingen weder te brengen ten laste van eigenaars of ge bruikers der landerijen wordt na ruime bespreking door dezen weder ingetrokken. In een volgende vergadering zal worden behandeld het punt: „Waterafvoer, speci aal het proclameeren van nieuwe en het vervallen van gedeelten watergangen. In de Woensdag gehouden vergade ring van ingelanden van den Muijepolder werd de rekening over 1922/23 vastge; steld in ontvang op f 9609.435, in uitgaaf op f4365,07, goed slot f 5244,365. De begrooting voor 1923/24 werd vast gesteld in ontvang en uitgaaf op f 8973,14. In de plaats van den heer J. C. Wester weel, die me(t 1 Augustus a.s. aan de beurt van aftreding is als Gezworene, wordt op de aanbeveling gesteld als: le candi- daat de heer G. J. de Wilde, 2e candidaat de heer P. Quaak, 3e cahdidaat de heer J. C. Westerweel. Aan het s!ot der vergadering werden door den voorz. waardeerende woorden gesproken tot den heer Westerweel, die zoo langen diensttijd achter den rug heeft en die steeds de belangen van den polder met hart en ziel voorstond. LANDBOUW EN VEETEELT. Onzo goitonteeit. Onze geitenteelt begint in 't buiten land de aandacht te trekken. Uit Canada en Zuid-Amerika komt vraag naar de Hollandsohe geiten. Uit West-Noord-Bra bant zijn geiten vervoerd n3ar Ned. Indië en volgens mededeelingen hebben za zibh weten aan te passen aan klimaat en voedsel. Ook naar West-Indië zijn uit Zeeland een achttal goedgekeurde geiten vervoerd, waarvan nog afgewacht moet worden of daar even gunstige resul taten zullen verkregen worden. AANBESTEDINGEN. 8T-ANNaLaND Op 16 Mei werd door de coöperatieve kolenvereeniging „Ons Belang" aanbesteedde leveriDg van 130 ton of meer Bchotaehe stukkolen, 60 k 70 pCt. grof, fra« co voor den wal. Ingeleverd werden 18 irnchry vingsbil- jetten. De hoogste inschryver was de Relg-Nederl. Handelsmaatschappij te Rotterdam voor f 22,72* per ton, de laagste de firma Masion en Zonen te Dordrecht, voor f 19 50 per ton, aan wie de levering is gegund. VAN HEINDE EN VER. Lord Carnarvon, de bekende Egyp toloog, laat blijkens het d«zpr dagen geregistreerde testament 400,000 pond sterling na. By een brand in een woonhuis te Muri (Zwitserland) zyn 4 kinderen van twee tot zes jaar in de vlammen om gekomen. In een opslagplaats te Parya zyn duizenden vaten alcohol en wya door brand verloren gegaan. Poinc*ré verklaarde ln de Kamer commissies voor floanciën en buiteul., zaken, dat de inkomsten uit de Ruhr- bezetting de uitgaven dekken en dat er evenveel steenkool en cokes geleverd wordt als vóór de bezetting. TELEGRAMMEN, SJANGHAI. (V.DHier is de voor- looplge bevestiging ODtvang'n van het bericht, dat de trelnbandieten, drie van hun Chineesohe gevangenen hebben gedood, door hen van de berg'en af te werpen. Deze 3 gedoode personen waren eenige weken geleden gevangengenomen. Zy werden gedood, omdat het geëisohte losgeld niet werd betaald. PEKING. (V.D.) Do Franschman Ba- rule, een der door de bandieten gevan gengenomen vreemdelingen, is op eere woord vrijgelaten en is met <de eischen werken onover troffen tegen Bhcumatlek I Hoofdpijn Jicht Ischias Zenuwpijnen Influenza Geen schadelijke nawerkingen. Sterk het urine-zuur afscheidend, gaat het direct naar de bron van de pyn. Men gevoelt dadelyk de pyostilleDde werking Ook Blapejoosheid wordt met TOG AL bestreden. In alle apotheken en drogisterijen k f 0.80 en f 2.— verkrygb. Imp. A. J. AMEYE, Prinsengr. 1113, A'dam. der bandieten voor 't terugtrekken van de troepen te Shantoeng aangekomen. Verwaobt wordt, dat hij beden n*ar het hoofdkwartier der bandieten zal terug- keeren. Financieel Nieuws. Bear* Ta* Amsterdam. 17 Mei. STAAT8LEENINGEN. NEDERLAND. V.K. Heden N.W. 8. obl. 1922 f 100 6 104% 104»/, N.W. 8. obl. 1922 - 500 6 103' 103% N.W. S. obl. 1922 - 1000 6 102%, ioi'«/,e N.W. 8. obl. 1922 - 2500 6 101% 101% N.W. 8. obl.fc 1922- 500 6 102 102 N.W. 8. obl.6 1922-1000 6 102'/lfl 101 N.W. 8. obl.ö 1922- 2500 6 101«/8 l0l8/« N.W. 8. obl.al923- 500 6 101% 101% N.W. 8. obl.ol923- 1000 6 102 101»/16 N.W. 8. obl. 1918 - 100 5 86»%, 96'%, N.W. 8. obl. 1918 - 500 6 95'%, 95'»/,e N.W. 8. obl. 1918 - 1000 5 93»/,, 93 N.W. 8. obl. 1919 - 100 5 97 9774 N.W. 8. obl. 1919 - 500 5 96% 86 N.W. 8. obl. 1919 - 1000 5 97 96% N.W. 8. obl. 1916- 100 47, 91V, 91%, N.W. 8. obl. 1918 - 500 47, 9178 91%e N.W. S. obl. 1916 - 1000 47, 917/, 92YW N.W. 8. obl. 1917 - 100 4% 89 897x, N.W. 8. obl. 1917 - 500 4 88% 887, N.W. 8. obl. 1917 - 1000 47, 88 88% N.W. 8. obl. 1918 - 100 4 88'%, N.W. 8. obl. 1916 - 500 4 85'/,, 87 N.W. 8. obl. 1916 - 1000 4 84% 85 N.W. 8. obi. 1911 - 1000 87, N W. 8. obl. - 1000 3 667, 66 V4 N W. 8. oort.v.Ins- 1000 8 667, 667, N.W. 8. oert. - 1000 2 7, 56 5516/is BULGARIJE. Hypoth. Leen 1892 6 Tabaktloening 1902 5 25 24 Zegolleening 1904 5 25257, Bel. vr. goud-obl. 1907 47, 18 18% PETR.-ONDERNEMJNGEN Kon. Ned. Petr. f 1000 A. 372 3767, Kon. Petr. f 100 O. A. 3797, 3807, Kon. Ned. Pour. C. v. A. 3797, 380 Dollars (bank) f 2.55-f 2.56Marker, (gr (10.000) f 0.57'-f 1,50 ld. (r.) f0,57»-f 1,50; Kronen (10.0(;0) f 0,35-f 0,45; Eng. bank papier f 11 80—f 11,82»; Fransoh bank papier f 16 97» f 17,12»; Belg. bankpapier f 14.60—f 1475. BURGERLIJKE STANDEN. Over de maand April. POORTVLIET. Geboren: Jacoba Wil- helmina, d. van Pieter Adriaan Potter en Catharina Moeliker; Geertje, cl. van Jan Marinus van Bemden en Paulina Maria den Braber. Gehuwd: Jacobus Abraham Hage, 21 j. jm., en Jacoba Elenbaas, 18 j. jd. RnrgerJyke Stand Tan Zderikzee* G e b 0 r e n 1 13 Mei. Marinus Pieter, zoon van Pieter Tromper en Klazina Magdalena Bakker. 14 c Roeland, zoon van Eliza Saman en Jacoba Geertje de Witte. 14 Maria, dochter van Giljütn Bil en Jacoba Olree. 14 Jacobus, zoon van Reinier Pieter Hoogerheijde en Pieternellla van der Hulle. 15 n Jacob, zoon van Cornelis van der Have en Louwrina Lievense. 16 Antonia Catharina Geertruida, doch ter van Carolus van Loon en Eliza beth Goverdina Njjsse. 17 Jan Marinus, zoon van Leendert Berrevoets en Dina Bodbijl. Gehuwd! 16 Mei. Leendort van der Byl, jm., 27 j. en Dirkje Pieternella de Vos, jd 26 j. 16 Bartel Marinus van Strien jm., 24 j. en Pieternella de Ronde, j.d., 26 j. 16 Marinus Saa.an, jm., 26 j en Pie ternella Hendiika Maas, j.d., 28 j. Overleden! 17 Mei. Levenlooze dochter van Pieter Jo hannes van der Doe en Maria Cor nelia Verkamman. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, jïnedegedeoïd door het Kon. Ned. Meteor. Institnnt te De Blldt, near waarnemingen verrleht ln den «nrr^n van 18 Mei: Hoogste barometevst. 768 1 te Biarritz. Laagste 747,3 te Roest. verwacht tot den avond 19 Mei: meest matige noordwestelijke tot zuid-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1