Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 14 Mei 1923. zierikzeesche courant. advertentiën: buitenland. binnen lan d. Pr^i por 6 maanden f 1,60, franco por poat ƒ1,80. Voor het buitonland por jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag Woensdag en Vrijdag. Postchèque en Gironummer 99292 78ste JAABGANG. - No Dir. J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Aifecl V van 1—8 rogels 60 ets., van l regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. 10927. lDZ®nding op den dag van uit J. I0STEI g*v* vóór ar#' Dit nummer bestaat uit S bladen. eerste"blad. De moord op Worowski. De moord op Worowski, den Russi- schen sow jetgezant te Rome," gedelegeer de der sowjet-regeering te Lausanne, heeft Donderdagavond 9 uur aldaar plaats gehad. Worowski zat met een medewerker van het Berlijnsche sowjet- gezantschap en diens secretaris in de eetzaal van het hotel „Cecil", toen een man op het gezelschap toekwam en 7 revolverschoten loste. Worowski werd onmiddellijk gedood. De beide overige personen werden zwaar gewond. De moordenaar, die onmiddellijk gearresteerd werd, bleek een gewezen Zwitsersch offi cier te zijn, Conradi genaamd. Hij was in den loop van den dag te Zurich aange komen. De man die 38 jaar oud is, zou vroeger als vrijwilliger in liet tsaristische leger hebben gediend. Nadat hij zijn daad had gepleegd, verklaarde Conradi, dat hij zich op de bolsjewisten wilde wreken, die zijn vader en eenige zijner bloedver wanten hebben vermoord. Op het oogenblik dat het drama zich afspeelde, was de eetzaal van het hotel Toen deze zich overtuigd zag, dat de dame geheel en al blank scheen, veran derde zijn houding geheel en werd de man heel vriendelijk. Deze ontmoeting mag heel interessant zijn, maar op dat oogenblik zal de En- gelsche dame toch wel sterk verlangd hebben naar haar „home" in „Old Eng land". Moord op een taxichauffeur. Woensdagnacht is te Londen onder vreemde omstandigheden een te Londen zeer populaire taxi-chauffeur, Jacob Dic kie genaamd, vermoord. De taxi bleef in een afgelegen straat plotseling ergens voor een huis staan, een aantal snel ach ter elkaar geloste revolverschoten wer den gehoord en toen men kwam kijken, wat er gaande was, vond men een ster venden chauffeur. Aangezien er voor zoo veel men weet geen enkele reden is om aan te nemen dat de moordenaar Dickie uit wraak, of een ander motief van dien aard, uit den weg heelt willen ruimen, denkt men aan de wanhoopsdaad van een inbreker, die bang was voor on opzettelijke uitlevering aan de politie. Men vermoedt n.l. dat de moordenaar een misdadiger is van het type dat een automobiel of taxi huurt om hem be hulpzaam te zijn bij inbraken in huizen in de voorsteden van Londen. Aangeno men wordt nu dat toen de taxi voor het bewuste huis stilhield, de /.'.hauffeur ge- vrijwel leeg. Er was niemand anders in de zaal dan de drie Russen en de i W€jgerd heeft om te wachten en om het J"J" 1a1' Ito rijgeltl heeit gevraagd. De moordenaar dader. Worowski, die reeds in 1917 als sowjetgezant te Stockholm vertoefde, was verleden jaar naar Rome gezonden. Bij het begin van de tweede conferentie van Lausanne begaf hij zich naar deze stad, waar hij later door Tsjitsjenn zou worden vervangen. Men weet, dat de conferentie op het standpunt stond, dat de Russen slechts aan de beraadslagingen zouden mogen deelnemen voor het geval het vraagstuk der Dardanellen nogmaals ter sprake zou iworden gebracht. Worowski besloot te wachten. De ZwitserSqjie fascisten, die van meening waren, dat zijn verblijf in hun land overbodig was, verzochten hem heen te gaan. Worowski nam dit verzoek niet ernstig op en bleef te Lausanne. Worowski was ingenieur van beroep. Vóór den oorlog had hij te Stockholm een der grootste Duitsche indbstriëele ondernemingen vertegenwoordigd. Bij het begin van de revolutie was hij naar zijn vaderland teruggekeerd, waar hij weldra een belangrijke rol speelde zonder ech ter in het politieke leven op den voor grond te treden. Een vreoselUlc ongeluk. Een ontzettend auto-ongeluk heeft in den nacht van Dinsdag op Woensdag te Brussel plaats gehad. Een industriëel uit Leuven, die met zijn auto naar Brussel was gekomen en de dochters van twee zijner vrienden, een 24-jarig en 18-jarig meisje, in zijn wagen had meegenomen, wilde te middernacht naar Leuvert terug- keeren, na eerst de beide meisjes te heb ben thuisgebracht. In den stroomenden regen reed hij de Chaussée de Louvain op, toen plotseling bij de Boulevard Clo- vis de blijkbaar geheel doorweekte straat instortte en de auto in de diepte ver dween. Het was doodstil in de straat en niemand in de huizen bemerkte iets van het ongeluk. De inzittenden van een even later aanrijdende taxi .vermochten hulp te bieden. De bestuurder der auto en een van de beide meisjes konden nog juist aan het woest den kuil instroomende water Worden onttrokken. Het andere meisje verdween onder het slaken van jammerlijke kreten met de auto verder in de diepte. Den geheelen volgenden dag heeft men getracht de auto uit den kuil op te halen. Pas laat in den midd'ag slaagde men er in, terwijl het lijk van het meisje 's avonds gevonden werd. Onder de Kannibalen. Mej. Charlotte Cameron, een vrouwe lijke ontdekkingsreiziger, is te Londen teruggekeerd na een lange reis in de weinig bekende streken van de Stille Zuid zee. Mej. Cameron eischt voor zich het recht op, meer gereisd te hebben dan eenig levende vrouw. Sinds 1910 heeft zij 171.000 mijlen afgelegd. Haar jongste reis deed Zij door Ned.' Indië, Sarawak en vele, door Wilden be woonde, eilanden ten N. van Australië. Gedurende vele weken was zij de eenig- ste passagier op de gouvernementstoo- mers. Mej. Cameron heeft gezag onder de Zuidzeekanibalen. „Vele menschen zeggen aldus mej. C. in de „Daily Mail" dat kannibalen bijna niet bestaan. Op vele eilanden, welke ik bezocht, verklaarden de "inboorlingen zelf, dat zij menschsn- eters waren". Op zekeren dag werd mej. C. gevangen» genomen door een vijandige kannibalen stam. Ik werd voor hun opperhoofd geJ bracht, vertelde zij, en geplaatst te mid-' den van zijn onderhoorige hoofden, welke in een cirkel zaten voor den ingang van Zijn modderige hut. De geheele schaar van hovelingen staarden haar aan, terwijl zij met hun lippen smakten in 't voor uitzicht van het komende feest. De kanni- balenhoofdman verwonderde zich over de blankheid van haar huid. Zij was de eerste blanke vrouw welke hij ooit had gezien. Hij twijfelde er aan of de Engelsche dame heelemaal blank was en zij werd gevraagd haar schoenen en kousen te bewegen om het opperhoofd te overtuigen. had waarschijnlijk geen voldoende geld bij zich om het verschuldigde te be talen en stond er op dat de chauffeur zou wachten tot hij terug zou komen. Dickie heeft daarop waarschijnlijk ge dreigd de politie te roepen wanneer de passagier niet onmiddellijk betaalde. De moordenaar zou daardoor in een moei lijk parket zijn gekomen, omdat hij in brekerswerktuigen in zijn bezit had en wist dat wanneer de politie kwam. hij zou worden opgesloten, gevisiteerd en beschuldigd van het bezit van inbrekers werktuigen, een misdrijf, waarop zeven jaar gevangenisstraf staat. Hij zou in zijn wanhoop naar zijn revolver hebben ge grepen en Dickie doodgeschoten en zich daarna uit de voeten hebben gemaakt. De moordenaar heeft in de taxi een ebbenhouten stok achtergelaten met een gouden knop en bij zjjn vlucht zijn revol ver op straat weggeworpen of verloren. Een onderzoek heeft vastgesteld, dat de chauffeur niet één, doch twee mannen heeft vervoerd en dat dezen, na den moord, elk in een andere richting zijn gevlucht. Men heeft reden te veronder stellen dat één hunner de leider is van een bekende bende inbrekers te Lon den, die reeds herhaaldelijk wegens in braak terecht heeft gestaan. Proces ora een fortuin. Voor de Tweede Kamer van de Pa- rijsche rechtbank dient thans een merk waardig proces, waarvan het onderwerp meer op dat eener sensationeele novelle, dan op een feit uit het dagelijksch leven gelijkt. In 1867 richtte een zekere dok ter Emile Preterre een tandheelkundige inrichting op, die hem een groot fortuin opbracht. Hij maakte kennis met een Engelsch meisje, dat te Parijs woonde, huwde dit en nam haar natuurlijk kind a's het zijne aan. Eenige jaren later echter kreeg het jonge vrouwtje een fi nancier lief. Zij ve-borg deze liefde voor haar man, totdat deze een kapitaaltje van 200,009 fr. op haar had vastgezet. Daar na verdween zij met haar minnaar en liet zich van hem scheiden. Toen Pre terre stierf liet hij drie millioen fres. aan „zijn teer beminde vrouw" achter, hetgeen nadrukkelijk in het testament stond vermeld. Na langdurige gerechtelijke debatten, waarin de raadsman van Preterre's fa milie er op aandrong het testament nie tig te verklaren, kwam de gescheiden vrouw toch in het bezit van het geheele fortuin. Haar minnaar legde er echter beslag op, en verspilde het aan liefda dige giften, terwijl hij zijn gezellin zeer krap hield. Toen hij stierf legateerde hij 2,500.000 fres. aan het Pasteur-Insti tuut. Mevrouw Preterre wist echter te be werken dat de laatste wil van haar vriend ongeldig werd verklaard, en het Pasteur- Instituut betaalde het legaat terug. Op dat oogenblik was mevrouw Pre terre zeer rijk. En zij besloot haar zoon met wien zij nooit iets te maken had Willen hebben, niet van haar fortuin te laten genieten. Zij gaf daarom alles aan liefdadigheid 'uit met uitzondering van een klein kapitaaltje om zelf in het leven te blijven. Toen zijn te slotte, vijftien jaar geleden, stierf, deed haar zoon alle pogingen om de vele giften, die zij hier en daar kwistig had uit gedeeld, weer terug te krijgen. Al die jaren is hij er mee doende en hij is thans 800,000 fres. op het spoor. Hij' doet pogingen om het geld teriig te krijgen en in dit verband zijn een aantal pro cessen aanhangig gemaakt. Maar het oor spronkelijke fortuin is in den loop der jaren zóó versnipperd, dat er weinig kans is dat hij het bedrag terug zal krijgen jubileumzegels van verschillende waarden uitgegeven worden. 1>a toestand in den landbouw Aan het Voorloopig Verslag der Twee de Kamer nopens het wetsontwerp tot aanvulling en verhooging van de begroo ting van Binnenlandsche Zaken en Land bouw 1923, is het volgende ontleend: Verscheidene leden merkten op, dat niet duidelijk is, welk gedeelte van de kosten van het vroegere Departement van Land bouw thans ten laste van andere Depar tementen komt. Zij zouden daarom gaar ne vernemen, hoe groot de totale bezui niging is, die door de opheffing van dit Departement is verkregen? Gevraagd werd of de Minister reeds een beslissing heeft genomen in zake regeling van de bevoegd heid van gemeentebesturen tot belasting heffing van vliegende winkels. Eenige leden stelden de vraag of het niet gewenscht zou zijn, dat de verdediging van speciale landbóuwonderwerpen in het vervolg mede zou worden opgedragen aan een Regeeringscommissaris of aan een ambtenaar, meer in het bizonder met die onderwerpen bekend, nu de Grondwet daartoe na de laatste herziening de ge legenheid verschaft. Sommige leden zou den gaarne het oordeel der Regeering vernemen over de instelling van een Land bouwraad. Sommige leden hadden met bevreemding kennis genomen van de op vatting der Regeering in de Memorie van Toelichting tot het bnderhavige wetsont werp, dat de toestand van den land- en tuinbouw, hoewel zeer onzeker, in het algemeen genomen, nog niet van dien aard is, dat- van een crisistoestand kan worden gesproken, dank zij ook de over het geheel goede zaken, welke zijn voor afgegaan. Voorts vroeg men hoe de Minister denkt over het geven van toeslag bij export van tuinbouwproducten naar valutazwakke landen Gevraagd werd of de geruchten om trent een opheffing van den Rijkszuivel- inspectiedienst waarheid bevatten. Eenige leden waren niet bevredigd door het ant woord van den Minister in de Memorie van toelichting naar aanleiding van de opmerking, dat arbeiders, die krachtens de landarbciderswet met steun van de Regeering op een plaatsje zijn gekomen, in de tegenwoordige tijdsomstandigheden de renten niet kunnen beta'.en. Mocht de Regeering niet in de gelegenheid zijn, voor deze personen iets te doen, dan be hoort zij te overwegen, of wel op den bestaanden voet met de verleening van voorschotten behoort te worden voortge gaan. De B. T M. De directie van de Rotterd. Tramweg Mpij. heeft, blijkens haar verslag over 1922, het dividend vastgesteld op 31/» o/o (vorig jaar 3 o,'o). Zij deelt voorts in dat verslag o.a. mede, dat zoowel de tramwegen als stoomtootdiensten door concurrentie had den te lijden. Vooral tegen de steeds ta'rijker wordende automotieldiensten zullen maatregelen moeten worden ge troffen. Jachtachappnn. Binnenkort kan, naar de „Tel." ver neemt, de indiening verwacht worden van een wetsontwerp, beoogende het instellen van Jachtschappen. EEN AFDOEND MIDDEL TER GENEZING VAN HUIDZIEKTEN Het Middel D.D.D. ral de huidziekte genezen, die U het leven tot een last maakt. Die ondragelijke jeuken dar branden de gevoel gaat verdwijnen. Vefe zieken, die ten einde raad waren, zijn door D.D.D.' reeds genezen. Ook gij zult er baat bij vinden. Flacons f2 50 (proefflacon f0.75). Geneeskrachtige D.D.D- Zeep a fi.— Bij apothekers en drogisten. Jubileamztgelfl. Ter herinnering aan het Regeerings- jubileum van H.M. de Koningin zullen Uit Stad en Provlnole ZIERIKZEE. De minister van financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijksschatkist is ontvangen bij den in specteur der directe belastingen enz. te Zienkzee f 79,80, f 43,89, f 389,20 en f 674,84, wegens te weinig betaalde in komstenbelasting over 1915—1916, 1916— 1917, 1918—1919 en 1919—1920; f 345,80. ien f 594,22 als voren over 1918—1919 en 1919—1920; f 16,50, f 133,20 en f 135,75 wegens te weinig betaalde verdedigings belasting II over 1916—1917. 1918—1919 en 1919-1.920; f 120 en f 114,75 a's vo ren over 1918-1919 en 1919-1920; f 510 fcn f 1830 wegens te weinig tetaalde oor- logSwinstbelasting over 1916 en 1917; f 210 en f 1560 a's voren. Heden (Maandag) had te Westdorpe de officieele ingebruikstelling plaats van de Centrale voor Zeeuwsch-Vlaanderen, daar opgericht door de Prov. Zeeuwsche Eleetriciteitsmaatschappij en wel door den Commissaris der Koningin in Zeeland, den heer jhr. mr. J. W. Quarles van Uf- ford, in tegenwoordigheid van tal van genoodigden van den Raad van Commis sarissen der P.Z.E.M. In het gebouw der Centrale werden de gasten verwelkomd door den presi dent-commissaris der maatschappij, "dhr. J. A. van Rompu, die er aan herinnerde dat het nauwelijks een jaar geleden is, dat eenzelfde reis werd gemaakt voor de eerste steenlegging voor het gebouw en dat dit nu reeds al die inrichtingen bevat, welke noodig zijn, om het Neder- landsche, het Zeeuwsche deel van hel aloude Vlaanderen te voorzien van het licht en de kracht van den nieuwen, bij uitstek technischen tijd. Spr. riep alle aanwezigen hartelijk welkom, maar in het 'bijzonder den commissaris der Koningin, omdat hij uit diens aanwezigheid en zijn bereidverklaring, eenige woorden te spre ken, meent te mogen opmaken, dat de P.Z.E.M. ook in de toekomst op den steun van de Provinciale en de Gede puteerde staten zal mogen blijven reke nen. De commissaris der Koningin, hield een toespraak, waarin hij er vooral met klem op wees dat waar de provincie zich zeer groote offers getroostte voor de totstandkoming van de Centrale en het kabelnel, dc gemeentebesturen en par ticulieren ook allen k-achtigen steun moe ten geven aan de P.Z.E.M. om haar be drijf zoo rendabel mogelijk te maken. De lengte van het kabelnet bedraagt 70 KM., terwijl van het bovengrondsche net 28 K M. tot op heden is aangelegd. Spr. we%s ,e*r op, dat de levering van stroom, welke sede-t korten tijd plaats heeft, een keerpunt is voor de maat schappij. daar zij haar doel thans heeft bereikt, althans voor een aantal gemeen ten. Spr. wenscht commissarissen en di rectie daarmede geluk. Ook deelde de commissaris mede, dat Ged. Staten aan den raad van commissarissen gevraagd hebben na te doen gaan of eene leve ring van stroom uit deze centrale aan Zuid-Beveiand langs een kabel dwars door de Schelde mogelijk en wenschelijk kan zfjn. Spr. bracht vervolgens dank in de eerste plaats aan den directeur den heer Streefkerk den ingenieur den heer Everwijn, den bouwkundige der P. Z.E.M. den heer Keiler, voor hetgeen zij in het belang van de totstandkoming der centrale hebben verricht en prees de uitvoering van het werk door den heer Buitendijk, den aannemer, de N.V. Heem- af en de A.E.G. om oak een- woord van lof te doen hooren over den opzichter, en den architect. Met den wensch dat deze centrale de welvaart en den bloei van Zeeuwsch- Vlaanderen in hooge mate moge bevor deren, en dat geheel Zeeuwsch-Vlaande ren zich zal aansluiten, eindigde de Com missaris der Koningin. Voor het bewijs van voorge oefendheid, rechtgevend op 4 maanden verkorting van Eerste ocfeningstijd, slaag den: Jan van Poortvliet, M. C. v. d. Jagt, J. M. v. Dijke, A. van Rijen, W. J. Lindhout, allen te Oud-Vossemeer, M. C. Geuze te Poortvliet en C. J. Botbijl te Brouwershaven. BURGH. Naar wij vernemen zal binnen kort na bekomen vergunning van Ged. Staten, door den ondernemer L. M. Blom te Haamstede, een auto-omnibusdienst ge opend worden van Burgh naar Zienkzee met tusschengelegen gemeenten. Het ligt in de bedoeling 's morgens om half acht van Burgh te vertrekken. Nadere bizon- derheden zullen per advertentie bekend gemaakt worden. RENESSE. Zaterdag hielden de leden van het alhier bestaande zeer gunstig wer kende Kolenfonds de gewone jaarverga dering. Voorzitter de heer H. Weertman. De notulen werden gelezen en onveran derd goedgekeurd. Uit het verslag van den boekhouder bleek, dat de inkomsten over 1922 hebben bedragen f 4640,65 en de uitgaven hebbên beloopen f 4550,82. Alzoo een batig saldo van f 89,83. Het aantal aangevraagde H.L. brandstof be droeg 2071 H.L. kolen en pl.m. 23.000 stuks turven. De rekening werd nagezien en in orde bevonden. Aan de beurt van aftreden waren de heeren B. Geleijnse en G. v. Sluis. Beiden werden als be stuursleden herkozen. In de plaats van den heer H. Weertman, die bedankt heeft, werd in het bestuur gekozen de heer L. v. Splunder. Het salaris van den boek houder en van de commissarissen werd tot eenzelfde bedrag als vorige jaren vast gesteld. Verder werd besloten nog 100 zakken aan te schaffen als eigendom der vereeniging. 't Bestuur is als volgt samen gesteld: J. Braber Jz., voorz., B. Geleijnse, secretaris, M. de Roo, boekhouder, G. v. Sluis en L. v. Splunder, commissarissen. Toegetreden zijn 4 nieuwe leden, zoodat 't aantal leden thans bedraagt 112. Voorts werd nog bepaald, dat in den loop der maand Juli ieder lid schriftelijk zijn hoe veelheid brandstof kan aanvragen. NOORDGOUWE. Openbare vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Vrij dag 11 Mei j.l. Allen tegenwoordig. De notulen der vorige vergadeing werden na lering goedgekeurd. Mededeeling geschiedt dat de begrooting der gemeente voor 1923 alsmede een wijziging in die voor 1922 door Ged. Staten zijn goedgekeurd. Pro ces-verbaal van kasopname bij den ge meente-ontvanger, waaruit blijkt, dat in kas was en moest zijn f 14180,04. Het ver slag, de balans, enz. der Landarbeiders- vereeniging S. en D. zal met het gemeente verslag bij de leden rondgaan. Betreffende het adres der schapenhouders zegt de voorzitter, dat de politie-verordening reeds straf bedreigt tegen het zonder ge leide laten losloopen van honden. Aan het feit zal nog eens publiciteit worden gegeven. B. en W. stellen voor het ver zoek van den anti-vloekbond voor kennis geving aan te nemen wegens de onuitvoer baarheid van de handhaving van een even- tuëel verbod. Aldus wordt besloten. Over een concept-besluit van Ged. Staten tot herziening der jaarwedden van de wet houders wordt geen bespreking gevoerd, daar het geen bezuiniging geeft. Tot be taling van bijdragen aan andere gemeenten in de kosten van het bijz. lager onderwijs, wegens de laatste wijziging van art. 205 der L. O. Wet, enz. wordt de begrooting over 1922 gewijzigd. De aftredende leden van de schattingscommissie voor de Rijks inkomstenbelasting worden met algemeene stemmen herbenoemd. Ter tafel komt een voorstel van het dagelijksch bestuur tot het uitbreiden van het 'burgerL armbest. met 2 leden en derhalve dit bestuur te doen bestaan uit 5 leden. De Raad spreekt de wensche'.ijkheid uit, dat de burge meester ambtshalve lid en voorzitter is. Het betrekkelijk reglement wordt met algemeene stemmen gewijzigd. Bij de om vraag wordt door de heeren Dalebout en Ganzeman de afwatering op het dorp besproken. Ook het Stoofpadje d'ent her stelling, terwijl een paar doode boompjes dienen te worden opgeruimd. De voor zitter zegt toe dat het gemeentebestuur naar een en ander zal gaan kijken. Ter besparing van kosten en wegens den lan gen zit, zal het a.s. stembureau op den middag worden afgelost. Nadat nog een geheime vergadering heeft plaats gehad, wordt de vergadering gesloten. De lijsten van candidaten voor den gemeenteraad, waarvoor de stemming ge schiedt op 16 dezer, zijn door het céntr. stembureau bij loting als volgt genum merd: 1. lijst Schikker; 2. lijst v. d. Wek ken; 3. lijst Dalebout en 4 lijst Ganzeman. NIEUWERKERK. Tegen Vrijdagavond was op uitnoodiging per advertentie in de Nieuwsbode een vergadering in de Meetaal opgeroepen om plannen fe be spreken voo- een feestviering ter ge legenheid van het 25-jarig regeeringsju- bileum van H.M. de Koningin. Hoewel de belangstelling blijkens de geringe op komst niet groot is, werd op aandrang der aanwezigen overgegaan tot het ver kiezen van een voorloopig comité. Tot leden daarvan werden met overgroote meerderheid gekozen de heeren F. C. Bouman, A. J. v. d. Stolpe, H. A. Paul sen, G. J. v. Bendegom, A. v. d. Berg, H. C. v. d. Zande en J. Lensom. 't Is te hopen, dat de verdere 'pogingen om hier meer een echt nationaal feest te organiseeren, met goeden uitslag be kroond moge worden opdat Nieuwer- kerk niet achter Uijve in huldebetoon. BRUINISSE. In het hotel „Het Veerhui" werd Zaterdagavond een vergadering ge houden van de Vereeniging Algemeen Schippers- en Visschersbelang". Na voor lezing der notulen, die onveranderd goed gekeurd werden, deelt de voorz., de heer Vijverberg, mede, dat naar hem verstrekte mededeelingen het mobiele stelsel, hoewel er voorloopig van invoering geen sprake is, toch nog niet geheel van de baan is. Ook zegt hij, dat is ingekomen een be richt, dat de pachtsommen over 1921— en '22—23 worden ingevorderd voor 1/4 gedeelte, mits de verschuldigde achter stand van vorige jaren is aangezuiverd; dat de pachters, die op 16 Mei '23 nalatig zijn in 't betalen van den achterstand uit de pacht hunner perceelen zullen wor den ontslagen, terwijl zij, die vóór dien tijd hunne oude schuld geheel zullen heb- „ben betaald voor het te betalen 1/4 ge deelte der pachtsommen over de twee laatste jaren uitstel verkrijgen zonder bij- berekening van interest tot den len Nov. 1923. Van den heer U. F. Stobbelaere te Yerseke was een schrijven ontvangen, dat hij alhier een lezing zou wenschen te houden voor „Algemeen Schippers- en Visschersbelang" in een vergadering ook toegankelijk voor niet-leden. Het onder werp zijner rede zou zijn: „Een en ander over de Visscherij in Nederland". Hem was medegedeeld, dat 12 Mei een verga dering zou worden gehouden en dat hem na afloop daarna gelegenheid zou worden gegeven zijne voordracht te houden. De heer Stobbelaere schreef echter, dat de tijd na afloop der vergadering te kort was en hij daarom liever op een anderen avond kwam. Hem zal geschreven wor den, dat op 19 Mei gelegenheid zal zijn om voor de schippers op te treden. Ook deelt de voorzitter mede, dat op een verzoek om meer ruimte voor de mossel booten te Rotterdam, bericht is ontvan gen, dat verbetering te dien opzichte in onderzoek is genomen. Ingekomen was een schriftelijk verzoek van 5 leden, ge richt tot het bestuur om het huishoudelijk reglement te wijzigen en te besluiten die leden, welke tevens lid zijn van de zuster- vereeniging te royeeren. Het was toch volgens die leden gebleken, dat zulks ten nadeele strekte van „Schippers- en Vis schersbelang". Op voorstel van een der leden werd echter om billijkheidsredenen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1