Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 11 Mei 1923. zierikzeesche courant. advertentiên EERSTE BLAD. buitenland. DUPLO DUPLO DUPLO DUPLO PrJJs per 6 maanden f 1.50, franco per poBt f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag Woensdag en Vrijdag» Postcheque en Gironummer 99292 van 18 regels 60 ota. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bty oontraot belangrijke korting. 78nte JAARGANG. - No. 10926. lE2°ndlE« °p dsn da* T»n Dir. A, J. DE LOOZE Jr. IMt-MS. J. ÏOSTEW. T00r 11 Dit nummer bestaat uit 9 bladen. Openbare Verpachting yan twee pereeelen gras- maaUng of etting. Voor den nog loopenden pachttijd welke eindigt op 11 November 1927, zullen door BURGEMEESTER en WET HOUDERS van Zikrikzbs openbaar worden verpaoht 1. De grasmaaiing of etting van de zgkantan van den Boerenweg tot aan den ingang van den Klerksweg, den Krommen Kooi weg tot aan Pikgat, en de beide Gastbuisdrevenzoover het grondgebied der gemeente strekt (Sectie C nos. 645 en 701 en Seatie D nos. 615 en 724) en 2. De grasmaaiing of etting van het verlaten gedeelte van den Krengeweg tegenover de hoeve, genaamd „De Zonnewgzer". Gegadigden gelieven hunne inschrjj- vingsblljetten bU den Burgemeester in te leveren vóór Donderdag, 17 Mei a.s. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Bnrgem. P. F. W1TTERMANS. Secrstaria. De treinroof in China. Uit de latere berichten ontvangen om trent den overval op een sneltrein Tient- sjin—Pukow (China) blijkt, dat de reizi gers, en in het bizonder de vrouwelijke passagiers, op zeer ruwe wijze werden behandeld. Een Reuter-telegram uit Tient- sjin meldt: Een aantal vreemdelingen, die ontsnapt waren, onder wie zich twee dames bevon den, kwam Maandag hier ter stede aan. De dames verklaarden aan den correspon dent van Reuter, dat zoowel haar echt- genooten, majoors van het Amerikaansche leger, weggevoerd waren. Zij verklaarden dat ide bandie:en den trein, vóórdat de ont sporing plaats had, beschoten en dat al de vensters met bijlen werden vernield. Toen de trein tot stilstand was gebracht, sprongen de bandieten er in en beroofden de passagiers van al hun kostbaarheden, waarbij zij de wagon tot drie maal toe doorzochten. Een vreemdeling werd ge dood. Ongeveer twee uur, nadat de ban dieten den trein hadden aangehouden, zoo vertelden de dames, werd er een fluitsig naal gegeven en de bandieten vertrokken met medeneming hunner gevangenen. Een paar vreemdelingen ontsnapten, door zich in het hooge gras te verbergen, doch meer dan twintig anderen werden medegevoerd, o. w. zes dames. De ontvoerde reizigers waren voor het meerendeel in nachtgewaad, zonder schoe nen, en men begrijpt, welk een vreeselijke beproeving het voor hen was, urenlang in de nachtelijke kilte te moeten mar- cheeren, opgejaagd en voortgedreven door ruwe bewakers. Een der ontsnapten, de heer Day, ver klaarde, dat ge gevangenen in verschil lende troepjes werden verdeeld en de heuvels werden ingedreven. De gehee e marsch was een nachtmerrie, zeide hij. De gevangenen mochten niet met elkaar spre ken, de achterblijvers werden met kolf slagen voortgejaagd. De hoofdman der bandieten verzocht den heer Day, een boodschap aan de troepen over te bren gen en er op aan te dringen dat zij zou den ophouden met vuren, daar de ge vangenen anders zouden worden doodge schoten. Men gelooft, dat er thans nog achttien vreemdelingen gevangen worden gehou den. Tot zoover het telegram uit Tientsjm. Dinsdag seinde Reuter uit Peking nog de volgende bizonderheden: „Uit de verhalen van eenigen der ont snapten blijkt, hoe beestachtig de ban dieten zijn opgetreden. Een uur lang vuur den zij als razenden op den trein, waar bij zij een duivelachtig gegil deden hoo- ren. Van een der reizigers werden de ringen van de vingers getrokken, zoodat zijn handen vrijwel gevild waren. Een paar dames werden met geweerkolven be werkt, bespuwd en in het gezicht gesla gen, ten einde te maken, dat zij gelijken tred hielden met de bandieten. Ten laatste zonken zij echter uitgeput ineen, waarna zij door de bandieten aan haar lot werden overgelaten. De beide vrouwen wisten daarna den spoorweg te bereiken en vei lig en wel te Tientsjin aan te komen. BINNENLAND. TWEEDE KAMER. Zitting van Woensdag 9 Mei. Bij1 een suppletoire ooriogsbegrooting kritiseert de heer Ter Hall het ontbieden van muziekkorpsen uit Breda en Amers foort naar Den Haag en Amsterdam bij het bezoek van den Zweedschen koning. Minister van Dijk zegt, dat dit noodig was, wegens onvoldoende bezetting van de andere korpsen. De heer Ter Laan licht een motie toe betreffende steunverleening aan mobilisa tie-slachtoffers. Hij acht den steun ingevolge de motie- Staalman onvoldoende en vraagt spoedig hulp voor de slachtoffers en weduwen en weezen. Het departement heeft*pas 500 van de 2000 aanvragen behandeld. De heer Duymaer van Twist vraagt een definitieve regeling voor de slachtof fers met periodieke uitkeering; eveneens de heer Tilanus. De heer Deckers wil uitkeering na het advies van de com- missie-Sc-heurer. De heer Zadelhof steunt het betoog van den heer Ter Laan. De heer Bulten steunt den heer Ter- Laan. Minister van Dijk acht de motie onaannemelijk, omdat alle afgekeurden niet voor steun in aanmerking kunnen ko men. De motie is verworpen met 41 te gen 20 stemmen. Aan de orde was daarna de deelne ming van Nederland aan den eoonomi sch'n en jtnancieelen wederopbouw van Oostenrijk. De heer Dresselhuijs zal zijn stem aan 't ontwerp geven, hoewel spr. bezwaren heeft. Hij meent dat wij een gevaarlijken weg betreden. Het eerste protocol gerandeert de on afhankelijkheid van Oostenrijk, maar ook onderwerpt dit Rijk zich aan de leiding van den Volkenbond. In protocol 2, ver bindt Nederland zich te zullen gedragen naar de beslissingen van den Volken bondsraad. Dit alles doen wij om de on- noozele 3 millioen gulden waarmede wij Oostenrijk willen helpen. Veel eenvoudiger kan een crediet wor den verleend, en toet-eding tot deze pro tocollen is daarbij volmaakt overbodig. Aldus wordt voorkomen dat wij in .n- ternationale moeilijkheden geraken. De heer H. Colijn sluit zich bij de opmerkingen van mr. Dresselhuijs aan. Spr. wijst op Zwitseriands houding, wel ke hem voorzichtiger en meer aanbe velenswaardiger voorkomt. Materieel wil spr. Oostenrijk gaarne te hulp komen. De soc.-dem. fractie zal, volgens de heer Troelstra, gaarne aan 't herstel van Oostenrijk medehelpen, ook om het eco nomische belang dat geheel Europa daar bij heeft. Spr. wijdt eenige woorden aan 't op treden van den Comm. generaal, mr. Zimmerman, wiens gestic niet overal met instemming is begroet. Spr. deelt de be zwaren van de vorige sprekers. De heer v. Ravesteijn protesteert tegen een zoo overhaaste behandeling van 't ontwerp. Spr. acht de combinatie van de crediet- verleening en de toetreding tot de pro tocollen onjuist. De heer Schokking, zich aansluitend bij de betoogen der heeren Dresselhuijs en Colijn, verklaart niet te gelooven dat de minister er in slagen zal, hem van i belang der aansluiting bij deze protocol len te overtuigen. Het droevig lot van Oostenrijk is, meent spr., goeddeels te wijten aan de verdeeling van het land en de bepalingen van St.-Germain. Moe ten wij nu dit verdrag mede ondertee kenen? Spr. wenscht allen moge'.ijken steun te verleenen, doch zonder ondfer- teekening van de protocollen. De minister van buitenlandsche zaken meent, dat men door aanneming van dit ontwerp, den voet niet zet op een weg, die men liever niet betreden wil. Als men nu "bezorgd is, vraagt spr., moet men dan niet bezorgd zijn over alle consequenties der toetreding tot den Vol kenbond? Het is een plan van dezen Bond, en door daarbuiten te b ijven des- avoueeren bij den Volkenbond, en laten de regeling in handen van diegenen, aan wie men 't juist liever niet wil over laten Juist het algemeene, Europeesche karakter en belang spreken daaruit. Zoo wel in 't belang van Oostenrijk als in dat van den Volkenbond acht spr. daar om aanvaarding van de protocollen ge- wenscht. Voor spr. is het groote belang van de zaak gelegen in de aldus ontstaande ver trouwenspositie van Oostenrijk, in het kader dezer garanties van Volkenbonds leden. Dat is ook voor dien Bond zelf van zooveel belang; zóó juist wordt vast gelegd dat die Bond, evenals wij, zonder politieke speculaties, helpen wil en kan. En de bevordering der ontwikkeling van den Volkenbond acht spr. den plicht van eiken staat en eiken burger. Laat men die ontwikkeling niet storen. De heeren Dresselhuijs, Colijn, Sehok- king en Troelstra zijn door 's ministers rede niet erg overtuigd. De heer Nolens redt den minister uit diens netelige positie. Spr. geeft de re geering in overweging, de zaak nog eens in beraad te nemen, te meer, daar 't doel zelf ieders sympathie heeft. Minister van Karnebeek vraagt daar om schorsing, waartoe besloten wordt. De Kamer gaat tot na Pinksteren uiteen. Uit Stad en Provinole. ZIERIKZEE. Donderdagavond is de uit voering der kinderdansen, onder leiding van mevr. Fokker, herhaald. Ook nu was de opvoering een groot succes! De smaakvolle, prachtige costuumpjes en de verschillende balletten boeiden de aanwezigen in hooge mate, evenals de keurige aankleeding van het tooneel In plaats van de zangnummers van den heer A. van den Houten, welke ditmaal uitvielen, vergastte mej. Berkhout uit Bre da de aanwezigen op eenige nummers op den vleugel. Zij bracht ten gehoore de le Arabesque van de Bussy en eene walz van Chopin. Beide stukken werden goed gevoeld en technisch goed doorwerkt voorgedragen. Zij konden echter het groot ste deejl van het publiek, voor het welk het motief wel wat zwaar was, niet vol doende boeien. Wij hopen mej. Berkhout nog eens terug te zien en dat zij dan daarmede eenigszins rekening zal houden bij de keuze der stukken. Door Ged. Staten is aan den heer C. van der Ploeg, kapitein en aan den heer C. J. van Wijck, agent bij den Prov. Oosterscheldedienst, met ingang van 14 Mei a.s. eervol ontslag verleend, met toe kenning van wachtgeld. In de Woensdagavond gehouden ver gadering van de afd. van den Vrijheids bond a hier, werden in 't bestuur gekozen de heeren mr. H.' Polvliet, A. W. de Vrieze, M. PoldernAus en mej. M. Huson. De voorzitter, de hfeer J. Enzlin, bedankte wegens gezondheidsredenen, terwijl mevr. Ochtman—v. Vuuren wegens drukke werk zaamheden ontslag 'nam. OUWERKERK. Ter gelegenheid van de gouden bruiloft van het echtpaar J. van Kooten bracht „Nieuw Leven' Woensdag een serenade. De krasse oudjes vonden deze attentie zeer aardig en schonken de vereeniging ten bewijze hunner tevreden heid een milde gift. BRUINISSE. In de Woensdagavond ge- houden raadsvergadering waren alle leden tegenwoordig. De notulen werden na voor lezing goedgekeurd. De voorzitter doet mededeeüng van de volgende ingekomen stukken. Een door Ged. Staten goedge keurd raadsbesluit betreffende het aan vaarden van een hypothecair crediet uit 's Rijks kas inzake woningbouw. Het ver slag der commissie tot wering van school verzuim; een verzoek van A. Zeedijk om afschrijving van een half jaar hondenbe lasting, wat wordt toegestaan; een brief van den Min. van Binnenl. Zaken en Land bouw, mededeelende, dat het subsidie voor de werkverschaffing is verhoogd met 5 pCt. der uitgekeerde loonen, ingaande 5 Maart in plaats van 19 Maart. Ook deelt de voorzitter mede, dat subsidie is toege kend tot 20 April. Gevraagd is aan het Departement om nog 14 dagen verlenging er van. De werkverschaffing zal 11 Mei afge'.oopen zijn, in totaal is dan ongeveer f 3500 verwerkt. Een circulaire is ook ingekomen van Ged. Staten inzake de her ziening van de jaarwsdde der wethouders. Ged. Staten stellen voor die wedde voor deze gemeente te bepalen op f 135. Op voorstel van den heer Bolier wordt met 4 tegen 3 stemmen, die van de heeren Wemmers, Okkerse en van Meurs beslo ten Gedep. Staten te verzoeken de jaar wedde te bepalen op f 100. Verder stellen B. en W. voor om het gedeelte van den zoogenoemde kleinen havendam, 't welk door D. van Duivendijk moet worden inge nomen voor het vergrooten van zijn loods, aan den publieken dienst te onttrekken, waartoe zonder hoofdei, st. wordt beslo ten. Ingekomen was een adres van de Landbouwvereeniging alhier, houdende verzoek om de tarieven van het kaai-, haven- en weeggeld te verminderen voor verschillende landbouwproducten, in ver band met de lage prijzen daarvan. Aan het verzoek van adressante wordt voldaan en verschillende tarieven verminderd. Te vens wordt besloten het abonnement voor het havengeld te brengen van f 1 op f 0,80 per ton; alles ingaande 1 Sept. 1923. Ver der wordt de verordening op de heffing van plaatselijke inkomstenbelasting gewij zigd in dien zin, dat de aftrek voor nood zakelijk levensonderhoud voor 't hoofd van een gezin wordt bepaald op f 500 en voor elk belastingplichtig lid van het ge zin op f200. Het vermenigvuldigingscijfer voor de plaatselijke inkomstenbelasting voor 1923/24 wordt vastgesteld op H/2. Naar aanleiding van een missive van Ged. Staten wordt op voorstel van B. en W. eene wijziging aangebracht in de school geldverordening. Burg. en Weth. stellen den Raad voor eenige af- en overschrijvin gen in de begrooting voor 1922 te bewerk stelligen, waartoe z. h. s. wordt besloten. Op een verzoek van het bestuur der Biz. School wordt besloten over 1923 een voor schot ingevolge art. 101 der lager ondew. wet toe te kennen van f 500. Verder bie den B. en W. het Gemeenteverslag over 1922 aan. Ten slotte stellen B. en W. voor ter bestrijding der uitgaven voor het herbestraten van de Nieuw- en Noord straat, eene geldleening aan te gaan van f 2500, tegen ten hoogste 5Vc pCt., met jaarlijksche aflossingen van f 500. Hiertoe wordt z. h. s. besloten. Bij de rondvraag zegt de heer Bolier, dat eenige bewoners van de Nieuwstraat hebben geklaagd over de baldadigheden door de straatjeugd uit gevoerd in het zoogenoemd Braampadje. Wenschelijk is het, dat padje af te sluiten. De voorzitter zal met de eigenaars der aldaar liggende tuinen deze aangelegen heid bespreken. De heer Okkerse zou het wenschelijk achten om de pomp in het Schoolslop, welke blijkbaar niet meer te herstellen is, af te breken en een keel op .de welput te doen maken. Burg. en Weth. zullen een onderzoek instellen en met de wenschen van den heer Okkerse reke ning houden. Daarna werd de vergadering .gesloten. OUD-VOSMEER. Alhier werd Woens dag j.l. de gewone jaarvergadering ge houden van ingelanden van het Water schap Oud-Vosmeer. Na vaststelling van de verschillende rekeningen, kwamen aan de orde de bag-ootingen voor 1923-'24. Het dijkgeschot per hectare werd vast gesteld als volgt: Slabbetoorn f 40; Oud-Kijkuit f 26; Legu.it f 35; Vogelsang f 37; Hikke f 26,50; Kerke f 23,50 en Oud-Vosmeer f 25,50. terwijl van de 3 laatst vermelde polders nog f 6,50 per H.A. wordt gevorderd voor kosten stoom gemaal. De vroonen dragen bij f 13,50 per H.A. Een verzoek van de polders van Vrijberghe inzake bepaling wijze van bij drage in de suatiekosten werïl van de hand gewezen. Het voorste'l van het be stuur inzake de uitvoering der Pensioen wet 1922 werd aangenomen; bijdrage en inkoopsommen komen ten bate van de kas van het waterschap. De pensioens grondslagen wedden vastgesteld. ONDERWIJL De tijdelijk onderwijzer K. de Labije, werkzaam aan de Chr. school te Zie- rikzee is 'thans voor vast aangesteld. LANDBOUW EN VEETEELT. RENESSE. Op de door de Prov. ver een gTn g tot Rundveeverbetering in Zee land gehouden keuring behaalde de 3- jarige stier „Hendrik" 5159 Stamboek van de Stierenvereemging a'hier een len prijs. De keuringscommissie toonde zich weder zeer tevreden over dezen prachtigen st.er en raadde de vereen-.ging ten sterkste aan hem nog eenige jaren aan te houden. (Nadruk verloden.) De Amnrikaaneche danswoede. In het land van slappe whiskey, Waar geen borrel wordt verkocht. En dus het verboden neutje, Om het zeerste wordt gezocht, In het land van wolkenkrabbers Werkt men voor een dans-record, Tot men, bij z*n laatsten fox-trott, Steppende begraven wordt Heele, halve, driekwart dwazen, Tollen dagen lang in 't rond. Met vaak bloedteloopen oogen, Schuim van waanzin om den mond! Onvervaarde muzikanten Gaan met idioten lach Aan kapot geblazen longen, Per orkest soms over stag 1 Ied're tijd heeft zoo z'n nonsens, Die ons kalmweg poetsen bakt, Ied're eeuw heeft haar geslachten Minstens twintig keer verlakt. Denk maar aan het bolsjewisme, Aan de Marken-zwendelarij, Aan de vrede van Versailles En de Broekhuys-gokkerij 1 Aan de brullende aanbidding Van 't befaamde bruine leer, Aan de meppers met de knuisten, Toet-Ank^Amen en zoo meer, Aan de vele wielerbanen, Waar een kromgebogen vent, Honderd vier-en-veertig uren Hijgend langs de planken rent 1 In het land van slappe whiskey. Waar nog geen Lausanne is, Dansen, dansbezeten dwazen, Weer een b^ok geschiedenis Maar het spottende Europa, Aan denj rand van z'n bankroet, Is vergeten, dat het jaren Zelf zoo'n doodendansje doet 111 Mei 1923. KROES. VAN HEINDE EN VER. Tengevolge van de stakingsbewe ging in België hebben verscheiden sche pen met hun lading de haven van Ant werpen verlaten. In het Britsche Hoogerhuis heeft men er op aangedrongen, dat Brittanmë zijn luchtvloot aanmerkelijk zal uitbreiden. Nieuwe onderhandelingen tusschen den Ierschen rebellenleider, de Va'era. en de regeering van den Ierschen Vrij staat, zijn mislukt. -- Het vonnis van den Fransthen krijgs raad te Werden tegen den bekenden Krupp von Bohlen, heeft in geheel Duitschland verontwaardiging en opwin ding veroorzaakt. De Duitsche bladen pu- bliceeren hevige protesten tegen het von nis. Ook de Rijksdag heeft geprotesteerd. De Engelsche souvereinen hebben Woensdag een bezoek gebracht aan den Paus; het onderhoud duurde een half uur. Curzon heeft den Britschen Verte genwoordiger te Moskou opgedragen met de geheele ^missie naar Engeland terug te keeren, wanneer de sovjet-regeering niet binnen tien dagen op de Engelsche nota heeft geantwoord of wanneer haar antwoord ten eenenmale onbevredigend is. De toestand in België, tengevolge van de staking van telegraaf-, telefoon- en spoorwegpersoneel is er niet beter op geworden. In Brussel en Antwerpen is de staking bijna algemeen. De Chineesche regeering heeft erin toegestemd den losprijs te betalen, dien de roovers vragen voor de vrijlating van de passagiers die bij den treinoverval als gevangenen waren weggevoerd. LunaCharsky, de Sovjet-commissar.s voor Onderwijs in Rusland, gewaagt in een rapport van de fatale achteruitgang Is V. ROSSEM's beste CDBACAO Is lichte Pruim- en Rooktabak. Ie ongesansd en geurig van nature. Is rerkrljgbaar A |2 ct. per V» ons. (Ingez. med.) van het onderwijs, la Lenin". Sinds 1922 is het aantal scholen en leerlingen, welke onderwijs wenschten te ontvangen, met duizenden verminderd. Leeszalen en bibliotheken gaan staag achteruit. In Londen zijn 4000 doofstommen en 400 stakkerds die doofstom en blind zijn. Door de Russische bolsjewisten is aan de kust van Lapland wederom een Engelsche trawler aangehouden en op gebracht. De Franscbe Kamer heeft een wets ontwerp aangenomen, waar by de wet van 5 Maart 1911 wordt afgeschaft en aan den ministerraad de bevoegdheid wordt toegekend, den zom«rty<i by decreet in te voeren. PolDcaré had tevoren verklaard, de verantwoordelyk- held, voortvloeiende uit 't wetsontwerp, te aanvaarden. Aan boord van den Italiaan schen torpedojager „Basslni", liggende te Ta rente, sprong een projectiel, waardoor 3 personen werden gedood en 10 ernstig gewond. De Etna komt steeds meer in werking. Op de oostelyke helling heeft zioh een nieuwen krater gevormd. Uit den ouden krater sty gen vlammen om hoog; de aschregen 1b hevig. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Veelbelovend. De 8-jarige F. te Leiden, die zich al herhaaldelijk aan inbraken heeft schuldig gemaakt en de vorige week, nadat hij weer een inbraak had gepleegd, werd opgesloten, daarna weer in vrijheid is gesteld, heeft weer ingebroken. Hij heeft een raam van een woning opengeschoven, is toen naar binnen geklommen en heeft uit een kast geld gestolen. De jongen is thans naar Den Haag vervoerd en ter be schikking van den officier van justitie ge steld. De Spaansche schatgraver. Het aantal keeren, dat in de dagbladen werd gewaar schuwd tegen de Spaansche schatgravers is legio. En dat er desniettemin twee per sonen zijn ingevlogen, kan niet anders dan hooge verwondering baren. Dat de brieven bij honderdtallen worden rond gestuurd, spreekt vanzelf. Een dezer brie ven bereikte een handelaar in bouwmate rialen te Buinerveen. Hier werd de gewone voorstelling van zaken gegeven: een ver mogende Spanjaard was in gijzeling ge steld wegens la'llissement. Zijn koffers waarin zich waardevolle papieren o.a. drie chèques voor een bedrag van f 450.000 bevonden, stonden in de gevangenis. Wanneer de betrokken aannemer er eenig geld voor over had, zou het beslag op de koffers Opgeheven worden, voor welke assistentie de arrestant f 150.000 over had. De aannemer, zoo meldt de „Tel." wist een vriand over te halen met hem mee te gaan naar Madrid. In Brussel gingen zij een vriend opzoeken en inviteerden hem mede te gaan naar Spanje ten einde daar als tolk op te treden. Met z'n drieën zetten zij de reis voort. In Madrid wacht ten ze eenige dagen en toen verscheen de cipier van de gevangenis. Na eenig praten betaalden de aannemer en zijn Holland- schen vriend hem 12000 peseta's, waarna de cipier zeide de zegels der koffers te zullen verbreken. Na eenigen tijd kwam de bewaarder terug en overhandigde hun drie cheques. Zeer verheugd keerden c'e Hollanders terug en- waanden zich reeds rijk. In Amsterdam aangekomen begaven ze zich naar een bank op de Heerengracht en vroegen welke waarde een der cheques had. De bediende dacht met een poging tot oplichting te doen te hebben en belde de politie op. Spoedig verscheen, een inspecteur, die het tweetal meenam en verhoorde. De heeren keken zeer ver wonderd op, toen ze hoorden, dat ze slachtoffers geworden waren van den be kenden Spaanschen schatgraver. Ongeveer achtduizend gulden lichter keerden de beide domooren naar het Noorden terug. CORRESPONDENTIE. Eenige ingezonden stukken moesten tot een volgend nummer blijven overstaan. De Redactie. BnrgerlRke Stand van Zlerikzee. G e b o r e n i 3 Mei. René Fredericus, zoon vsn Theo- philus Blommaert en Theodora Gerarda Kramer. 7 Izak Jan, zoon van Willem Roskaiu en Paulina Quist 9 Adriaantje, dochter van Karei Fondse en Neeltje den Boer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1