Zierikzeesche Cfe Nieuwsbode abonnement: Woensdag 9 Mei 1923. zierikzeesche courant. advertentiên EERSTE BLAD. binnenl a nd. PrU» por 8 maanden f 1,60, franco por poat f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag Woensdag en Vrijdag. Postcheque en Gironummer 99292 van 18 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. BIJ contract belangrijke korting. NO. 10925. Inzondln^ op den dag van uit- Miel. H. J. I0SÏE». 'm ™r 11 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Nieuwe Indische leening. Ingediend is een wetsontwerp tot het aangaan van een nieuwe Indische leening van f 400 millioen ter dekking van vlot tende schuld van f 315 millioen en een vermoedelijk tekort over den geheelen Ind. dienst 1924 van f 85 millioen. De bedoeling is naar gelang der omstandigheden, hetzij in Nederland en Ned.-Indië, hetzij in het buitenland dan wel in beide, successievelijk tot plaatsing van gedeelten van het ge- heele bedirag wordt overgegaan. Nederland—Zwitserland. Tusschen de betrokken Spoorwegmaat schappijen hier te lande en in het buiten land zijn onderhandelingen hangende om voor den komenden zomer het verkeer Nederland—Zwitserland vice versa, gedu rende de bezetting van het Ruhrgebied, zoo goed mogelijk over andere routes te bewerkstelligen. Onder meer bestaat het voornemen in aansluiting aan bestaande nachttreinen tus schen Frankfurt a/M. eenerzijds en Basel en München anderzijds een nieuwen trein van Frankfurt naar Nederland en terug in te leggen. Verder worden onderhandelingen ge voerd over verbetering van het verkeer Nederland—Zwitserland over Brussel—Lu xemburg en Maastricht—Jemelle—Luxem burg door versnelling der bestaande ver bindingen en zoo mogelijk door het tot stand brengen van een nieuwe directe verbinding over een dezer routes, lloldert—Broekhuis. Naar aanleiding van 't opgenomen com muniqué omtrent onderhandelingen over verkoop van „De Telegraaf" aan den heer Broekhuys, geeft de heer Schroder het volgende communiqué: Deze verklaring is geheel bezijden de waarheid. In opdracht van den heer Hol- dert heb Ik mij, omstreeks 20 Januari, naar Zwitserland begeven, waar de heer Broek huys vertoefde ten einde dezen te bewegen „De Telegraaf'' en „De Courant" van den heer Holdert te koopen. Den 25en Januari had te Parijs in mijn tegenwoordigheid tusschen beide heeren een bespreking plaats, die tot geen resultaat leidde. Zoo is de gang van zaken geweest en niet an ders. IniuoooKcri KunUlioott Ov Ol.vv.lv ru,ê „De Telegraaf'* en „De Courant" haar verklaring. De koning T»n Noorwegen. De Koningin ziet tegen 5 Juni as. het officieele bezoek tegemoet van den Ko ning van Noorwegen. De Koning, die voornemens is, de reis per oorlogsschip te doen, zal dien dag te Amsterdam aan komen 'en op 7 Juni vertrekken. Workloozea De heer Braat, lid van de Tweede Ka mer, heeft aan den Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw gevraagd: Is het den Minister bekend, dat in Amsterdam vele duizenden gesteunde werkloozen zijn, en in de om Amsterdam liggende polders bui- tenlandsche arbeiders te werk gesteld moeten worden, omdat inlandsche werk krachten zich niet beschikbaar stellen? Is de minister bereid te bevorderen, dat in Amsterdam de steun aan werkloo zen ophoude, opdat zij het werk in de genoemde omgeving van die stad opzoe ken en aanpakken? De Zomertijd De heer Braat, lid van de Tweede Kamer heeft den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw de volgende vragen Kan de Minister mededeelen, waarom, in afwijking van de gewoonte, het Kon. besluit, waarbij de datum van invoering van den Zomertijd voor dit jaar is vast gesteld, geen einddatum noemt? Is de Minister bereid alsnog dezen eind datum te noemen? Meent ook de minister niet, dat de einddatum zoo vroeg mogelijk moet vallen, opdat de last van den zomertijd zoo kort mogelijk dure? Bopnikiog Invoer schoenwerk. Het Staatsblad No. 186 bevat de wet van 5 dezer, tot tijdelijke beperking van den invoer van schoenwerk. De wet is den invoer van schoenwerk. De wet treedt heden in werking en vervalt, naar men weet, met ingang van 1 Jan. 1924. Uit Stad en Provlnole. ZIER1KZEE. Door de aid. Zierikzee van den J.G.O.B. zal van af morgen (He melvaartsdag) tot den 2en Pinksterdag een Blauwe-ioeekactlo worden gevoerd door verkoop van het bekende Drankbe- strij dersfoloempje. De hier gevestigde pluimveevereeni- ging Excelsior", houdt dit jaar, blijkens de in dit nummer geplaatste adverten tie, weder een driedaagsche onderl. ten toonstelling in de sociëteit ,,Ons Genoe gen". De opening heeft plaats op Woens dag 6 Juni a.s. (Zierikzeesche Paarden markt) 's morgens 11 uur. (We komen hierop in ons volgend nummer nader terug). Tegen verlaagd tarief zal Donderdag avond jn de Concertzaal de uitvoering der verschillende kinderdansen worden her haald, onder leiding van mevr. Fokker, afgewisseld door het Zierikzeesch Strijk- orchest" (dir. A. v. d. Houten) en liederen gezongen door mevr. Fokker, mej. Koop man, begeleid op de piano door mevr. Korte weg. Waar de eerste uitvoering een groot succes is geweest, daar vertrouwen wij, dat velen Donderdagavond bij de tweede uitvoering tegenwoordig zullen zijn om de waarlijk schitterende danseresjes te kunnen bewonderen. Men zie de annonce in dit nummer. OUWERKERK. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Dinsdag 1 Mei. Afwezig de leden A. C. van dier Have, W. Bolijn «n A. J. Romeijn. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd vastgesteld. De volgende in gekomen stukken worden voor kennisge ving aangenomen; proces-verbaal van kas- opneming bij den gemeente-ontvanger, waaruit blijkt dat op 30 Maart in kas was f 12561,40Val beredeneerd verslag van hetgeen met betrekking tot verbete ring der volkshuisvesting in de gemeente gedurende 1922 is verricht; door Ged. Staten goedgekeurde wijzigingen der be grooting voor 1922 en 1923; afschrift van de rekening van den keuringskring Oos- terland over 1922; missive van den Com. der Koningin, waarbij goedgekeurd wor den teruggezonden de verorden'ng op de heffing eener plaatselijke inkomstenbelas, ting en de wijziging der Verordening tot heffing van keurloon; het verslag van de Commissie tot wering van schoolver zuim over 1922; het beredeneerd verslag van den toestand der gemeente, opge maakt door B. ,en W.; een adres van het Bestuur van den Bond tegen het schenden door het vloeken van Godis heiligen Naam, waarbij wordt verzocht om het vloeken en ijdel gebruik valn Gods heiligen Naam in woord en geschrift te verbieden op alle terreinen, waar de plaatselijke Overheid bevoegd is haar gezag te doen gelden. Aan A. C. Visser wordt overeenkom stig zijn verzoek ontheffing verleend van zijnen aanslag in de hondenbelasting voor Va jaar. Het hoofdbestuur van den Al- gemecnen Nederl. Politiebond verzoekt voor den gemeenteveldwachter premievrij pensioen of zoo dit niet mogelijk is, hem door salarisverhooging of het toekennen van eene gratificatie hierin tegemoet te komen. Adressant voert aan, dat de ge- bijdragen het meest ernstig wordt ge troffen, wijl hij, in tegenstelling met an dere ambtenaren der gemeente, geen an dere bron van inkomsten heeft dan zijne bezoldiging a'.s gemeenteveldwachter. De voorzitter stelt namens B. en W. voor, het adres voor kennisgeving aan te ne men. Den veldwachter uit te zonderen van) Hét verhaal der pensioensbijdragen mag niet. De heer Hoogerhuis is altijd nog voor vrijstelling van het heffen van premie voor eigen pensioen, de heer Boogerd eveneens. Na eenige bespreking stelt de heer Hoogerhuis voor om den gemeente veldwachter voor 1923 eene gratificatie toe te kennen van f 100. De heer van Langeraad verklaart daarmede te kun nen instemmen. Dit voorstel wordt daar na met algemeene stemmen aangenomen. Ged. Staten zenden een nadere rege ling van de jaarwedden der wethouders; besloten wordt te berichten, dat de raad zich daarmede kan vereenigen. Besloten wordt tot wijziging der begrooting voor 1922. De verordening op de heffing van haven- en kadegeld, waarvan de goed keuring loopt tot 1 Augustus 1923, wordt opnieuw vastgesteld. Het havengeld wordt daarin verhoogd van 5 tot 71/2 cent per ton en het kadegeld voor suikerbieten teruggebracht van 15 tot 12 cent per 1000 k.g. Tot leden van de schattings commissie voor de rijksinkomstenbelasting worden herbenoemd de heeren G. L. Klompe, A. C. van der Have, A. J. Ro meijn en P. Hoogerhuis. De voorzitter stelt namens B. en W. voor om het ver- menigvuldigingscijfer der plaatselijke in komstenbelasting voor 1923-'24 te bepa len op één. Daartoe wordt besloten. Be sloten wordt aan het muziekgezelschap toestemming te verleenen tot het plaatsen van een muziektent in de kom. Bij de rondvraag deelt de heer van Langeraad mede, dat hij op de laatste vergadering van den polder Oosterland heeft ver zocht om te Viane wat meer te spuien. De dijkgraaf verklaarde toen, met den burgemeester van Ouwerkerk te Viane te zijn geweest, waar deze hem had ge zegd, dat alles keurig in orde was. Spr. sloeg daar dus een mal figuur. De voor zitter deelt mede, dat hij met den dijk graaf absoluut niet te Viane is geweest. Hierna sluiting. OOSTERLAND. Het centraal stembu reau nummerde de lijsten van candidaten voor den gemeenteraad als volgt: lijst la, Christ -Hist.; lb. A.-R.; '2. Vrijheidsf- bond; 3. Volkspartij; 4. Ger. Staatspartij, BRUINISSE. De uitgave van den heer Van der Wal, uitgever en boekhande laar alhier, „Luther, onze huisvriendf' is vereerd met de inteekening van H.M. de Koningin-Moeder. - Bij de loting voor de volgorde der lijsten voor de 18 Mei te houden stemming voor den gemeenteraad werd' 1. de lijst van den Zeeliedenbond; 2. de Christelijk- Historische lijst; 3. de Anti-Rev. lijst; 4. de lijst der Geref. Staatspartij; 5. de lijst der Vrijzinnigen (Burgerplicht). POORTVLIET. Openbare vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Dinsdag 1 Mei j.l. Voorzitter de heer P. van Rees, burgemeester. Tegenwoor dig 6 leden; afwezig de heer Chr. P. van der Slikke. De notulen van de vo rige vergadering worden na voorlezing goedgekeurd, nadat op verzoek van den heer J. M. van Sorge daarin een kleine wijziging was aangebracht. De voorzitter deelt mede, dat ingekomen zijn de navol gende stukken: een schrijven van Gedep. Staten, waarin medegedeeld wordt het K. B. tot goedkeuring van de raadsbeslui ten, waarbij de heffing van opcenten op de vermogens- en de personeele belasting wordt afgeschaft; een missive van het waterschap Poortvliet, betreffende den slechten toestand van den Zuid-Achter weg van af de Rijks Straatweg tot aan de bizondere school, en waarin medege deeld wordt, dat, indien het gemeente bestuur tot bestrating van genoemd ge deelte wil over gaan, geen bezwaar be staat bij het waterschap. De voorzitter zegt, dat tot bestrating van dit gedeelte zal worden overgegaan; een circulaire van Gedep. Staten betreffende herziening der jaarwedden van de wethouders. Volgens de in die circulaire vervatte classificatie zou de jaarwedde voor deze gemeente worden teruggebracht van f 135 tot f 100. Bij den Raad bestond hiertegen geen be zwaar. Naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten en het Weezen-Armbe stuur alhier, wordt de rente ad 6 pCt. van het geleend kapitaal, groot f5000, teruggebracht tot 5 pCt. 's jaars; een ver zoekschrift van het Groene Kruis alhier om een jaarlijksche bijdrage ad f 500 in het salaris van de eventueel aan te stellen wijkverpleegster, wordt aangehouden tot een latere vergadering; een schrijven van het raadslid, dhr. E. Uijl om art. 122 der algemeene politle-verordening zoodanig te wijzigen, dat de bevoegdheid tot het geven van vergunning voor dansmuziek berust bij den raad en niet meer bij den burgemeester. De heer Uijl trekt dit schrijven in, nadat de voorzitter hem een en ander heeft verduidelijkt; een ontwerp gemeenschappelijke regeling tot uitvoering der Vleeschkeu rings wet wordt goedgekeurd; een verzoekschrift van het bestuur van den bond tegen het schenden óm een regeling v.fin .God* heiligen naam vloeken en ijdel gebruik van Gods heiligen naam in woord en geschrift wordt ver boden op alle terreinen, waar de plaatse lijke overheid bevoegd is haar gezag te doen gelden. Een door B. en W. in dien geest ontworpen regeling wordt aange nomen; een circulaire van Ged. Staten waarin gewezen wordt op de gewijzigde artt. 62 en 66 der L.O.-wet 1920 en waar bij tevens verzocht wordt de bestaande verordening tot heffing van schoolgeld daarmede in overeenstemming te bren gen. Hieraan wordt voldaan. Vervolgens wordt door den voorzitter ter tafel ge bracht een ontwerp-verordening tot wij ziging en aanvulling van de Algemeene Politieverordening in dien zin, dat het verboden is sterken drank en andere alco holhoudende dranken te verkoopen op al gemeene erkende christelijke feestdagen, Oudejaars- en Nieuwjaarsdag, dagen waarop openbare volksfeesten worden ge houden, den dag waarop de loting voor dienstplicht plaats heeft, en op de uren gedurende welke een muziek-, zang- of andere uitvoering wordt gegeven in een koffie- of bierhuls of tapperij. De heeren E. van der Slikke, M. J. de Graaff en J. Elenbaas vinden deze bepalingen van te ingrijpenden aard. De voorzitter ver dedigt zijn ingediend ontwerp. Op voor stel van den heer M. K. Krijger wordt deze regeling aangehouden tot een vol gende vergadering. Daarna wordt een wijziging gebracht in de instructie van den gemeente-ontvan ger tot het intrekken van kasgeld. Ver der worden de volgende besluiten geno men: aan den heer C. Hollestelle eervol ontslag te verleenen als tijdelijk gemeen tearchivaris, met ingang van 1 Juli 1923; opheffing van de cursussen voor ver volgonderwijs en Fransche lessen; aan wijzing van een standplaats voor woon wagens. Vervolgens worden tot schatter voor de Rijksinkomstenbelasting benoemd de heeren E. van der Slikke, Chr. P. van der Slikke, J. Elenbaas en M. K. Krij ger. Voorts wordt besloten het verme- nigvuldigcijfer voor de gemeentelijke in komstenbelasting voor het dienstjaar 1923 —1924 vast te stellen op 1,3. Thans wordt in behandeling genomen een schrijven van de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk, waarin wordt te kennen gegeven, dat de kerkvoogdij en notabelen zich kunnen neerleggen, dat de begrafenisrechten ge heel voor de burgerlijke gemeente wor den gereserveerd, zoodat in het vervolg niet meer de helft van die rechten aan de kerk wordt uitgekeerd. De kerk echter in het vervolg voor het gebruik en be- loopen van kerkelijke grond en terrein en voorts voor het bewaren van, de lijk baar en het lijkkleed een vast bedrag van f45 per jaar; een en ander neer te leggen in de overeenkomst, die altijd durend is. Tusschen den voorzitter en den heer J. Elenbaas ontspon een discussie over het laten vervallen van de uitkeering der begrafenisrechten aan de kerk, waarbij de heer Elenbaas zich deed kennen als een tegenstander dier vervalling. Ten slotte werd met vijf tegen één stem die van den heer van Sorge, aangenomen het bedrag, hetwelk door de Kerk als vergoeding voor het gebruik van een en ander wordt geëischt. De heer van Sorge stemde tegen, omdat naar zijn meening het niet in het belang der gemeente is, dat die overeenkomst eeuwig durend is. Wegens het vergevorderd uur wordt de vergadering geschorst. OUD-VOSSEMEER. Werd melding ge maakt van het plotseling overlijden van den heer C. A. Gunst, niet minder tref fend geval deed zich Zondagavond a'.hier voor. De heer Ph. L. Bevelander keerde 's avonds terug Van een familiebezoek in Tholen, werd onder weg plotseling onwel en overleed juist toen geneeskun dige hulp kwam. De overledene was de oprichter van de plaatselijke geitenfok- vereeniging en sedert 1913 de ziel daar van. Hij was ook lid van het Hoofdbe- stuuur der Prov. Zeeuwsche geitenfok- vereeniging. Regeerlngpjublleum ?an H. M. de Koningin. In verband met het communiqué, het welk berichtte, dat H.M. de Koningin, alleen te Amsterdam gehuldigd wenschte te worden, deelt het Prov. huldigings comité mede, dat er ernstige pogingen zullen worden aangewend, H.M. alsnog te verzoeken, Zeeland's hoofdstad' met een bezoek te vereeren. De ligging van sommige eilanden, waar juist het ent housiasme om deel te nemen aan de Provinciale Hul debe tooging bijzonder groot is, maakt het onmogelijk gebruik te maken van extra treinen. Waarom dan ook genoemd comité het buitengewoon 'op prijs zou stellen, zoo H.M. aan het krachtig verlangen van dui zenden Zeeuwen wilde voldoen, om per soonlijk de betooging van trouw en aan hankelijkheid van het Zeeuwsche volk te Middelburg in ontvangst te nemen. RECHTZAKEN. ZIER1KZEE, 8 Mei/ Door de Arrondis- sements-Rechtbank zijn heden veroor deeld: J. B., 45 j., slager, laatst wonen de te Rotterdam, thans zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande, thans gedetineerd in het Huis van Be- 'waring, 1 w". h. en 1 j. plaatsing in eene fiiiks.wer!(iprji-.*it«l«»_ yrogonc. ln<yil*v-mr>rii Rijkswerkinrichting. 1. J. J. E., 19 j., s'agersknccht te Dinleloord; 2. J, A. E-, 25 j., bakker te A. J.-polder, ieder f 50 b. s. 50 d. h., wegens 1 het voortgezet misdrijf van mishandeling, 2. mishande ling. Eisch voor ieder 4 w. gev.str. Voor beklaagden was a'.s raadsman opgetre den mr. J. A. C. van Heusde. J. v. d. B.. 18 j., arbeider, te Oud-Vossemeer, f 10 b. s. 10 cl. h., wegens het voort gezet misdrijf van mishandeling. Eisch f 20 b. s. 20 d. h.; J. de B.. 61 j., ar beider te Renesse, f 30 b. s. 30 d. h., wegens opzettelijk eene handeling be letten, ondernomen door een ambtenaar, belast met het opsporen van strafbare feilen, ter uitvoering van eenig wette lijk voorschrift. Eisch f 30 b. s. 30 d. h. 9 Mei. Door den Kantonrechter zijn op 2 Mei j.l. veroordeeld wegens. Overtreding van hel Polderreglement: C. H., 16 jarbeider te Nieuwerkerk, f 1 b. s. 1 w. h.; Overtreding van de Vis- scherijwet: S. van der W., 15 j., land bouwersknecht te Duivendijke, zonder toe passing van eenige straf, teruggave aan de ouders, met verbeurdverklaring van de in beslag genomen welie; Overtre ding van het Zeeuwsche Stroomen-Vis- scherijreglement: Ch. K., 34 j., zonder beroep te Bruinisse, bij versit., f 2 b. s. 2 d. h.; P. J. T., 21 j., visscher te Phi lippine, bij verst»., f 2 b. s. 2 d. h.; I. de R., 50 j., visscher te Philippine, bij iversH f 2 b. s. 2 dk h.; Overtreding van de Jachtwet: O. B- B., 27 j., arbeider te Duivendijke, 2 X f 3 b>, s. 2.2 d. h., met verbeurtverklaring van de in be- s'.ag genomen gans; Overtreding van de VisscherijwetP. S., 64 j., visscher te Zierikzee, bij verst., f 5 b. s. 5 d. h., met verbeurdverklaring van het in ba- s'.ag genomen kruisnet; A. in den B-, 55 j., arbeider te Zierikzee, f 3 b'. s. 3 d. h., met verbeurdverklaring van het in beslaggenomen beugelnet; Overtreding van de Drankwet: J. P. van den H., 26 j., winkelier en koopman te Renesse, f 40 b.' s. 10 d. h., met verbeurdverklaring van de in beslag jgenomen flesch brandewijn en bevel tot vernietiging; Overtreding Al gemeene Politie-Verordening gemeente Zierikzee: J. A. Q., 41 j., arbeider te Zierikzee, bij verst., f 2 b. s. 2 d. h.; M. B., 19 j., los werkman te Zierikzee, f 1 bi s. 1 d. h.; R. C. F., 23 j., koop man te Zierikzee, f 2 bi s. 2 d. h.; G. S., 45 j., landbouwer te Zierikzee, bij verptf., f 2 b. s. 2 d|. h.; Overtreding van de Trekhondenwet: C. H. de G., 63 j. koopman te Zierikzee, bij verst, f 5 b. s. 3 d. h.; Overtreding van de Locaal Spoor- en Tramwegwet: J. van der W., 22 j., zonder beroep te ZieritóJee, bij verst., f 1 b. s. 1 d. h.; Overtreding van de Motor- en Rijwielwet: P. V., 20 j., monteur te Rotterdam, bij verst., f 1 (ji. s. 1 d. hi.; J- J- van S., 23 j., sigaren maker te Zierikzee, bij verst., f 2 b. p. 2 d. h.; P. van W., 26 j., landarbei der te St.-Philipsland, bij verst., f 5 b. fc. 3 d. h.; K. Q., 41 j., arbeider te Nieu werkerk, bij vers li," f 5 b. s. 3 d. h.; P. J. van der Z., 40 j., landbouwer te SpiJ- kenisse, bij verst., f 2 b. s. 2 d. h.; A. de L., 38 j., metselaar te Nieu werkerk, bij versit', f 2 b. s. 2 d. h.; J. J. O., 38 j., landbouwer te Dreischoir, f 10 b'. s. 10 d. h.; W. J. H., 24 j., schilders knecht te Zierikzee, bij verst, f 2 b. s. 2 d. h.; Het zich in kenlijken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren toeg: J. J. v. S., 56 j., los werkman te Zierikzee, bij verst, i 10 b. s. 10 d. h. 9 Mei. Door den Kantonrechter 2ïjn heden veroordeeld, wegens: Over treding der Motor- en Rijwielwet: G. H., 22 j., zonder beroep, te Zierikzee, bij' verst., f 0,50 b. s. 1 d'. h.; Zonder daar toe gerechtigd te zijn loopen over eens anders grond, waarvan de toegang op eene voor hem blijkbare wijze door den rechthebbende is overboden: L. van der H., 20 j., arbeider te Haamstede, f 10 (b. s. 10 d. h.; Overtreding der Jacht'wet: A. van den B-, 18 j., landbouwersknecht te Kerkwerve, f 10 b. s. 5 d. h.; Over treding van het Zeeuwsche stroomen-Vis- scherij-reglement: M. R., 16 j., zonder beroep te Ouwerkerk, f 2 b. s. 2 w. t.s. VERKOOPINGEN, ENZ. OOSTERLAND, 8 Mei. De notaris H. J. van Nouhuijs te Zierikzee verkocht al hier ten verzoeke van verschillende per sonen in het openbaar: gem. Oosterland: 26 are bouwland (Doornhaagblokje) voor f 1091: 12 are 80 c.a. bouwland aan den Schordijk, voor f 1150; 24 are bouwland (Baggerweide) voor f 725; 27 are 20 C.a. dito daarnevens voor f 710; alles per gemet; een tuintje aan de Lange Dreef, groot 35 R. voor f 201. LANDBOUW EN VEETEELT. De Juni-premiekeuringen van de prov. regel ings-commissie voor de paardenfok kerij in Zeeland, zullen plaats hebben op Maandag 11 Juni te St.-Maartensdijk en St.-Philipsland en Dinsdag 12 te Zierik zee. Bestrijding Araerik. Kruisbessen- meeldauw. Sinds 1909 toen de Am. kruisbessen- meeldauw voor "het eerst in ons land lievig en allerwcge optrad, heeft de Plan- tenzieklenkundige Dienst zich veel moeite UJC IK uvai. V- deze ziekte te vinden. Door de aangetaste struiken op bepaalde wijze te snoeien is het in zeer vele gevallen gelukt, een aantasting van de vruchten te voorko men. Evenwel zijn aan deze snoei-methode bezwaren verbonden, zoodat ook nog steeds naar een bespuitingsmiddel werd gezocht. Een uitvoeriger mededeeling over de proeven, die in verband hiermede ge nomen zijn, is in bewerking. Nu het tijdstip voor toepassing is aan gebroken, zij hier thans alleen medege deeld, dat vrijivel afdoende resultaten bereikt Zijn met een middel, dgt ajij Alöalisc-he Bourgondische paphebben genoemd. Deze pap wordt bereid' uit 1 Va K-G* kopervitriool en 11/2 K.G. wa- tervrije soda op 100 L. water (gewone Bourgondische pap bevat op U/s K.G. kopervitriool slechts 3/^ watervrij? soda). De beste tijd voor de bespuiting is de eerste helft van Mei, dus kort voor dat men gewoonlijk de eerste verschijn selen van de meeldauwziekte waarneemt. In elk geval moet uiterlijk einde Mei de bespuiting afgeloopen zijn. omdat: 1. men anders de bessen niet vrij houdt van be smetting, 2e. de bespuiting geen resul taat oplevert, als de meeldauwzwam reeds een bruine kleur heeft aangenomen, en 3e. de pap ongeveer een maand op dfe struiken zichtbaar blijft. Bij latere be spuiting Zullen de bessen op het tijdstip van den pluk nog eenigsrins bezoedeld kunnen zijn, hetgeen voor den verkoop niet wenschelijk is. DeZe bespuiting, goed uitgevoerd, be schermt alle op dat oogenblik aanwezige jonge deelen van de struik tegen aantas ting door de meeldiauwzwam. Daar de bessen het eerst aan besmetting bloot staan, voorkomt men dus door de bë- spuiting de aantasting der bessen. Op zorgvuldig en op het juiste tijdstip be spoten struiken blijven de bessen geheel meeld autovrij. De vlugschriften van den Plantenziek- tenkundigen Dienst zijn verkrijgbaar a 4 cent per exemplaar, vermeerderd met verzendkosten. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Meppel, G. van Ramshorst te Brommen. Bedankt:-Voor Birdaard R. J. Dijkstra te De Krim. Aangenomen: Naar Eethen en Dronge- len, J. J. van den Berg, eand. te Appinge- dam. 1 SEROOSKERKE. Hemelvaartsdag, des avonds 6.30 ure, ds. Mortier. ZONNEMAIRE. Vrijdagmiddag half 5, Huwelijksinzegening van S. v. Eenennaam en Lena Josina Bodbijl. ^POORTVLIET. Hemelvaartsdag, 6 ure 's^ avonds, ds. Verschoor.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1923 | | pagina 1